Top PDF Kettős társadalmi integráció Gyöngyösön

Kettős társadalmi integráció Gyöngyösön

Kettős társadalmi integráció Gyöngyösön

... mint társadalmi osztály megjelenése aligha várható a magyar társadalomban, de az állampolgárosodás, a vállalkozói mentalitás át- törése, az individualizáció és autonómia, az életmód és mentalitás polgári formáinak ...

12

Választási kampány és társadalmi integráció

Választási kampány és társadalmi integráció

... a kettős mérce szerint jártak el: hevesen támadták különböző vonatkozásokban ellenfeleiket, s amikor ugyanazok a vádak velük szemben hangoztak el, igyekeztek ezeket bagatellizálni, illetve teljesen más szempontok ...

28

Térbeli-társadalmi elkülönülés és integráció a magyar nagyváros-térségekben

Térbeli-társadalmi elkülönülés és integráció a magyar nagyváros-térségekben

... Tehát amíg a várostérségi ökológiai hierarchia két végpontján, a centrumban és a peri- férián a legmagasabb társadalmi státusúak, addig a közbeeső városrészeken a középrétegek elvágyódása a jellemző. kielégítő ...

18

Kisebbségi identitáskonstrukciók a  kettős magyar állampolgárság által

Kisebbségi identitáskonstrukciók a kettős magyar állampolgárság által

... svéd kettős állampolgárság elfogadásának előzményeit elemezve Gustafson például arra is felhívja figyelmet, hogy a kettős állampolgárság intézménye ugyan kikezdi a „hagyományos” állampolgárság-koncepciók ...

39

Szükséges…de elégséges? A társadalmi integráció méréséről az Európai Unióban

Szükséges…de elégséges? A társadalmi integráció méréséről az Európai Unióban

... amelyek kettős-közös nevezője a „társadalmi integráció” kifejezés és a „hogyan” ...a társadalmi integráció? A következőkben erre a kérdésre keressük a választ, kezdve az ...

13

Integráció és politika

Integráció és politika

... Lefort szerint a monarchiát mint társadalmi-politikai formát a fejedelem szuverén hatalma határozta meg. A király az Isten felkentje, hatalmának forrása ezért a jelenvaló világon kívül esett, transzcendens volt. A ...

21

A társadalmi integráció intézményi környezete

A társadalmi integráció intézményi környezete

... így kettős feladatot látnak el: egyrészt közvetlenül enyhítik a válság okozta társadalmi sokkhatást, másrészt a kiadások növelésével sikerül stabilizálni a belső lakossági fogyasztást, amely közvetve a ...

21

Együttnevelés a gyakorlatban : szabad iskolaválasztás és integráció

Együttnevelés a gyakorlatban : szabad iskolaválasztás és integráció

... és integráció „A helyes oktatáspolitika integrációpárti, hiszen az elkülönülés egy olyan öngerjesztő folyamat, amely a magyar társadalom kettészakadásához vezethet ...a társadalmi meggyőzés és meg- békélés ...

9

Gazdasági integráció és regionalizmus Kelet-Ázsiában

Gazdasági integráció és regionalizmus Kelet-Ázsiában

... dés megteremtése érdekében a kelet-ázsiai országoknak olyan eszközöket kell bevet- niük, amelyek hatására a megtakarítások csökkennek és/vagy a beruházások nőnek. Kína fizetési mérleg többlete a legmagasabb a világon, ...

81

Az európai integráció és a globális realitások

Az európai integráció és a globális realitások

... mint államokkal egyenrangú képződménynek legitimizálását a nemzetközi multilaterális rend- szerben, ami pl. a Biztonsági Tanácsban komoly probléma lenne. Természetesen a világ államai számára is fontosak az EU belső ...

16

Az európai integráció hatása a török igazságszolgáltatásra

Az európai integráció hatása a török igazságszolgáltatásra

... egyfajta társadalmi logikaként ...különböző társadalmi igények nem kerülnek kielégítésre a hatalom részéről, és ezek az igények összekapcsolódva egyenértékűségi láncolatba ...

272

Szerb menekültek Temerinben: identitás és integráció

Szerb menekültek Temerinben: identitás és integráció

... Az identitást meghatározó etnikai, társadalmi, kulturális, területi (térbeli) sajátosságok kölcsönösen feltételezik, megerősíthetik vagy éppen kiolthatják egymást. Újabb irodalmak deterritorializációról és ...

12

Ápolók önreflexív társadalmi presztízse

Ápolók önreflexív társadalmi presztízse

... elérhető társadalmi pozíció szempontjából kí- vánatossá, vállalhatóvá teszik ezt a ...szakma társadalmi presztízsének reflexióját vizsgáljuk, azokat a szinergiákat, diszkrepanciákat, amelyek a ...

19

Származás és integráció a mai magyar társadalomban

Származás és integráció a mai magyar társadalomban

... a társadalmi hierarchia felsőbb pozíciói- ...apa társadalmi pozíciójának hatása valamelyest erősebb a férfiak, mint a nők körében (a vezetői és értelmi- ségi származású férfiak 57, míg a nők 50 százaléka ...

138

A temporális diszkontálási szokások vizsgálata – a társadalmi diszkontráta és a társadalmi preferenciák kapcsolata

A temporális diszkontálási szokások vizsgálata – a társadalmi diszkontráta és a társadalmi preferenciák kapcsolata

... A jelenleg érvényben levő EU által kiadott költség-haszon elemzési útmutató [2008] 8,1%- os társadalmi diszkontrátát javasol Magyarország számára, mely összehasonlítva a többi európai országgal (UK 3,5%, ...

19

A társadalmi innováció társadalmi-gazdasági, fenntarthatósági feltételeinek vizsgálata - Észak-magyarországi viszonylatban

A társadalmi innováció társadalmi-gazdasági, fenntarthatósági feltételeinek vizsgálata - Észak-magyarországi viszonylatban

... a társadalmi innováció egymagában nem jelent kitörési lehetőséget sem az innováció, sem a gazdasági növekedés ...a társadalmi innováció elszigetelten, lokális szinten, bizonyos településeken képes új vagy ...

14

Halmozódó diszkrimináció : Kirekesztés és integráció a munkaerőpiacon

Halmozódó diszkrimináció : Kirekesztés és integráció a munkaerőpiacon

... a munkaerőpiaci disz kriminációt intézményi szempontból vizsgáló kutatások elsősor- ban a munkahelyek, illetve munkáltatók magatartását és működését elemzik a fog- lalkozási disz krimináció kialakulásában (Becker, 1957; ...

274

Társadalmi biztonság a terrorizmus árnyékában

Társadalmi biztonság a terrorizmus árnyékában

... Az afrikai államok a nyugati világtól eltérõ társadalmi és civilizációs fejlõdésen mentek át. 7 Ennek okán ezeken a területeken ma is fõként törzsi alapon szervezõdõ társadalmakban élnek, kiegészítve azt a külsõ ...

11

A társadalmi berendezkedés és a korrupció

A társadalmi berendezkedés és a korrupció

... A társadalmi egyenlőtlenségek megmaradtak a gazdagok és a szegények között, egy miniszter százszor többet keres, mint például egy ...nicaraguai társadalmi gondok egész Dél-Amerikára ...

14

Társadalmi innováció a turizmus kontextusában

Társadalmi innováció a turizmus kontextusában

... a társadalmi innováció-orientáltak (2) és a szimbiózis szem- pontjából irrelevánsak ...a társadalmi innováció a jövő meghatározó letéteményeseként értelmezendő, a fejlődést és a változást generáló puha ...

10

Show all 246 documents...