Top PDF L'aprenentatge cooperatiu i els alumnes amb TEA: un repte per a la inclusió educativa

L'aprenentatge cooperatiu i els alumnes amb TEA: un repte per a la inclusió educativa

L'aprenentatge cooperatiu i els alumnes amb TEA: un repte per a la inclusió educativa

... l’alumna amb més barreres a l’aprenentatge va ser la ...bressol i la seva adaptació va ser força llarga. Li costava controlar els esfínters, es comunicava molt poc a nivell verbal i gestual, ...

22

Intervenció psicopedagògica amb alumnes amb necessitats especials : Disseny d'estratègies i suports per afavorir els aprenentatges

Intervenció psicopedagògica amb alumnes amb necessitats especials : Disseny d'estratègies i suports per afavorir els aprenentatges

... un repte per a l'escola, que està obligada a buscar alternatives que la capacitin per oferir respostes idònies en cada cas concret, partint sempre del comú per a arribar a ...

56

Els beneficis de l’aprenentatge cooperatiu i interdisciplinari: Experiència amb el projecte LÒVA (L’Òpera com a Vehicle d’Aprenentatge)

Els beneficis de l’aprenentatge cooperatiu i interdisciplinari: Experiència amb el projecte LÒVA (L’Òpera com a Vehicle d’Aprenentatge)

... d'idees, per a l'aplicació d'aquest projecte, es van consolidar unes línies estratègiques definides per a organitzar el treball del grup i permetre la distribució del treball de manera ordenada ...

39

El treball cooperatiu enriquit amb wiki: una activitat amb alumnes d’Educació Secundària

El treball cooperatiu enriquit amb wiki: una activitat amb alumnes d’Educació Secundària

... continguts i competències de cara a la compresió i resolució de problemes vinculats amb el món ...treball cooperatiu és una de les técniques més efectives i està directament relacionat ...

60

Assessorament en la Reelaboració del 'Pla d'Acollida' dels alumnes i les famílies nouvingudes : amb la implicació de la resta de la comunitat educativa

Assessorament en la Reelaboració del 'Pla d'Acollida' dels alumnes i les famílies nouvingudes : amb la implicació de la resta de la comunitat educativa

... que els alumnes que arriben a l’aula sense saber parlar ni entendre, són causa de preocupació tant pels professors com pels mateixos companys i no cal dir-ho pel mateix alumne nouvingut, estant a ...

118

Escolarització/inclusió social dels nens diagnosticats amb TEA a Mallorca

Escolarització/inclusió social dels nens diagnosticats amb TEA a Mallorca

... als alumnes amb TEA entre ...l’alumnat amb TEA normalment es mostra reticent als canvis i en segon lloc, no existeix un fil conductor dels aprenentatges, per tant no es ...

95

Inclusió i acolliment  Proposta de benvinguda per alumnes i famílies

Inclusió i acolliment Proposta de benvinguda per alumnes i famílies

... senzilles i curtes al principi, perquè a poc a poc puguin començar a entendre i a manejar-se amb els ...idiomes. Els missatges han de ser clars i ...que els equips de ...

44

Aprendre cooperant per aprendre a cooperar

Aprendre cooperant per aprendre a cooperar

... nentatge cooperatiu és la creença que les relacions que es donen en les activitats d’aprenentatge entre l’alumnat dins de l’aula tenen una repercussió més prompte negativa per als resultats de les dites ...

6

Els contes com a recurs per a la inclusió

Els contes com a recurs per a la inclusió

... viure i habitar al ...d’habilitats per comunicar, per ser i per ...l’altre, i l’altre a molt de moments es fa imprescindible per a tots, com en Pere Pujolàs (2011) ens ...

105

Aprenentatge cooperatiu amb TIC

Aprenentatge cooperatiu amb TIC

... creaven i actualment el centre es troba en el primer any d'implantació del projecte UCMA (projecte d'ús de continguts multimèdia a les aules) amb els problemes tècnics que això duu ...pels ...

92

L'aprenentatge cooperatiu: una alternativa inclusiva pels alumnes amb TEA

L'aprenentatge cooperatiu: una alternativa inclusiva pels alumnes amb TEA

... sobre els avantatges que proporciona aquesta metodologia i sobre els petits obstacles que poden sorgir a la pràctica ...trobat amb la realització del present treball, a part dels esmentats als ...

74

La inclusió social dins l’aula i les estratègies del professorat per evitar l’exclusió dels seus alumnes

La inclusió social dins l’aula i les estratègies del professorat per evitar l’exclusió dels seus alumnes

... Els alumnes que tenen problemes per relacionar-se a causa de la seva edat, de la seva cultura, els que tenen dificultats per l’aprenentatge, els que tenen problemes familiars són ...

59

Aplicació didàctica de l’estudi del sistema nerviós a l’ensenyament secundari

Aplicació didàctica de l’estudi del sistema nerviós a l’ensenyament secundari

... innovador per preparar aquest tema sobre el SN, on els alumnes aprenguin a utilitzar Internet d’una manera més correcta en el tema d’aprenentatge i adquirir més soltesa a l’hora d’interactuar ...

31

Què fa l’escola per a incloure als alumnes immigrants al Sistema Educatiu espanyol?

Què fa l’escola per a incloure als alumnes immigrants al Sistema Educatiu espanyol?

... l’aprenentatge cooperatiu també suposa un pilar fonamental en l’àmbit de l’educació intercultural, així com de l’educació inclusiva, ja que aquest, des de la perspectiva en el que el duu a terme el centre, té com ...

43

Com impartir una Unitat Didàctica per augmentar l’atenció, l’interès i la participació de l’alumnat a les classes?

Com impartir una Unitat Didàctica per augmentar l’atenció, l’interès i la participació de l’alumnat a les classes?

... com els alumnes, en general, han mostrat una gran predisposició alhora de realitzar les activitats encomanades per l’alumna en pràctiques, la qual cosa ha conduit a obtindré classes actives i ...

69

Aprenentatge col·laboratiu amb suport de l'ordinador  Influència de la demanda en el procés i els resultats d'aprenentatge

Aprenentatge col·laboratiu amb suport de l'ordinador Influència de la demanda en el procés i els resultats d'aprenentatge

... després, amb un punt de partida més comprensiu, Fiorina, Antonietti, Colombo i Bartolomeo (2007) prenen el constructe left-versus right-thinking style que dóna compte dels patrons de funcions considerades ...

274

Els efectes del Crossfit pedagògic combinat amb el joc aeròbic sobre els alumnes de quart d'ESO i primer de Batxillerat

Els efectes del Crossfit pedagògic combinat amb el joc aeròbic sobre els alumnes de quart d'ESO i primer de Batxillerat

... aeròbica amb una intensitat equivalent al 75-80% del ...dies per setmana, millora la capacitat aeròbica dels ...dels alumnes pel fet de ser una activitat novedosa i també augmenta la percepció ...

71

Eines de disseny per al foment de l'aprenentatge cooperatiu en els debats creatius

Eines de disseny per al foment de l'aprenentatge cooperatiu en els debats creatius

... aproxima els participants a un context real on la resolució de reptes es dona de manera no convencional (Gonzalez, ...traspassen els límits que els entorns reals ...treballa amb el pensament ...

11

Els espais a un programa per infants i famílies vulnerables  Dialogant amb els professionals

Els espais a un programa per infants i famílies vulnerables Dialogant amb els professionals

... arquitectura i pedagogia davant el disseny d’un projecte d’aquestes dimensions, on no tan sols s’haurien de tenir en compte les estructures de l’edifici sinó com esmenta l’arquitecte Zini (2013), que ha treballat ...

50

Els animals de companyia: una guia per a una relació respectuosa i responsable amb els animals

Els animals de companyia: una guia per a una relació respectuosa i responsable amb els animals

... propietari i la majoria dels animals ...natural per a ser sotmès a un medi que li és ...viure amb una alimentació i en un hàbitat inade- quats i poden patir aïllament, estrès de ...

24

Show all 10000 documents...