Top PDF L'aprenentatge cooperatiu: una alternativa inclusiva pels alumnes amb TEA

L'aprenentatge cooperatiu: una alternativa inclusiva pels alumnes amb TEA

L'aprenentatge cooperatiu: una alternativa inclusiva pels alumnes amb TEA

... L'aprenentatge cooperatiu, alternativa analitzada al llarg d'aquest treball, és una entre moltes estratègies que resultarien vàlides amb una correcta aplicació i tenint en compte les necessitats dels ...

74

L'aprenentatge cooperatiu i els alumnes amb TEA: un repte per a la inclusió educativa

L'aprenentatge cooperatiu i els alumnes amb TEA: un repte per a la inclusió educativa

... l’aprenentatge cooperatiu sorgeix com una aposta metodològica innovadora per donar cabuda a tots els alumnes dins els centres ordinaris; és a dir busca afavorir la col·laboració entre iguals per tal ...

22

Anàlisi de la capacitació del professorat en l'atenció inclusiva de l'alumnat amb TEA

Anàlisi de la capacitació del professorat en l'atenció inclusiva de l'alumnat amb TEA

... d’aquests amb altres professionals externs. Ja s’ha comentat amb anterioritat la necessitat de que aquesta cooperació es dugui a ...a alumnes que presenten necessitats educatives especials (Decret ...

48

Què fa l’escola per a incloure als alumnes immigrants al Sistema Educatiu espanyol?

Què fa l’escola per a incloure als alumnes immigrants al Sistema Educatiu espanyol?

... als alumnes per a que aquests puguin comprendre i formar part de la societat que els ...respon amb el model educatiu inclusiu vigent des dels anys 90 (Pliego i Valero, 2011), ja que l’enfocament ...

43

El treball cooperatiu enriquit amb wiki: una activitat amb alumnes d’Educació Secundària

El treball cooperatiu enriquit amb wiki: una activitat amb alumnes d’Educació Secundària

... d'educació inclusiva d'èxit n'hi ha bastants a les aules de diverses centres educatius de primària i secundària a tota Europa (European Commission, 2006; Meijer & Walter-Müller, ...relacionat amb la ...

60

Aprenentatge cooperatiu amb TIC

Aprenentatge cooperatiu amb TIC

... aules) amb els problemes tècnics que això duu ...TIC pels alumnes i els docents, la directora fa referència a les darreres publicacions que posen en dubte els avantatges de les TIC i dóna una ...

92

Aprenentatge basat en projectes complementat amb eines TIC  Una aplicació a l’àrea de tecnologia

Aprenentatge basat en projectes complementat amb eines TIC Una aplicació a l’àrea de tecnologia

... El rol del docent varia notablement en comparació a altres metodologies més classicistes. En la metodologia d’aprenentatge basat en projectes el docent té la funció de ser un guia, un acompanyant, un mentor dels ...

86

Gaseta municipal de Barcelona. Any 019, núm. 27 (11 jul. 1932)

Gaseta municipal de Barcelona. Any 019, núm. 27 (11 jul. 1932)

... a) Carrer. - El lloc de la ciutat correntment utilitzat, tant pels vianants com pels vehicles, amb la finalitat de traslladar - se. que limita la voravia. hl Car:rer de[r] ...

24

Propuesta de intervención inclusiva para un alumno con TEA en primero de Educación Primaria

Propuesta de intervención inclusiva para un alumno con TEA en primero de Educación Primaria

... con TEA en todos los niveles de desarrollo (personas con retraso mental y personas con inteligencia superior), se puede proporcionar en cualquier entorno educativo (cualquier aula, en el barrio, en el hogar, ...

78

Participació infantil i adolescent a la ciutat de Barcelona

Participació infantil i adolescent a la ciutat de Barcelona

... Encara que els objectius d’un procés participatiu poden no tenir un resultat tangible clar (com per exemple la consulta als infants sobre com millorar la convivència en una ciutat multicultural), sem- pre s’ha de buscar ...

68

Intervenció a l’aula d’Educació Primària amb alumnes amb TDA H: repositori digital de propostes d’implementació

Intervenció a l’aula d’Educació Primària amb alumnes amb TDA H: repositori digital de propostes d’implementació

... La tasca digital també ha derivat en una cerca exhaustiva de les eines que tenim a l’abast de quasi tots, les aplicacions per a dispositius mòbils i ordinadors. Caldrà tenir en compte, emperò, les possibles bretxa ...

78

Avaluació dels alumnes amb dificultats en l'aprenentatge a l'àrea de matemàtiques a l'ESO: programes avaluatius i usos de l'avaluació, L'

Avaluació dels alumnes amb dificultats en l'aprenentatge a l'àrea de matemàtiques a l'ESO: programes avaluatius i usos de l'avaluació, L'

... producte, amb una funció acreditativa i en la qual es prioritza la vessant ...visió inclusiva de l’avaluació és especialment rellevant en el cas de l’educació bàsica obligatòria, en la qual, i com ja hem ...

457

Portant la cultura a la classe de llengua estrangera del segle XXI

Portant la cultura a la classe de llengua estrangera del segle XXI

... els alumnes s‟han de dedicar a emplenar-lo amb el que ells consideren que són pràctiques, productes i perspectives en relació a la cultura i llengua materna i estrangera per tal d‟anar prenent consciència ...

26

Memòria 2016

Memòria 2016

... col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona per engegar el que seria una prova pilot de com incorporar la navegació tradicional al currículum escolar de 3r i 4t de ...terme amb els alumnes ...

30

Intervenció psicopedagògica amb alumnes amb necessitats especials : Disseny d'estratègies i suports per afavorir els aprenentatges

Intervenció psicopedagògica amb alumnes amb necessitats especials : Disseny d'estratègies i suports per afavorir els aprenentatges

... “Les necessitats educatives especials representen un repte per a l'escola, que està obligada a buscar alternatives que la capacitin per oferir respostes idònies en cada cas concret, partint sempre del comú per a arribar ...

56

Escolarització/inclusió social dels nens diagnosticats amb TEA a Mallorca

Escolarització/inclusió social dels nens diagnosticats amb TEA a Mallorca

... Tot aquest procés fou lent i va adquirir estructura gràcies a associacions com FESPAU de Madrid (Federació Espanyola d’Associacions de Pares de Persones amb Autisme) i congressos. El centre Gaspar Hauser destaca ...

95

Els joves de Mallorca i la llengua. Competències, comportaments i actituds lingüístics dels estudiants d'ensenyament mitjà (Curs 1990-1991)

Els joves de Mallorca i la llengua. Competències, comportaments i actituds lingüístics dels estudiants d'ensenyament mitjà (Curs 1990-1991)

... Si aquesta segona causa de les diferencies es certa, també les respostes deis alumnes han de variar segons quin sigui el lloc de residencia. Els alumnes de pobles, en contacte amb un ent[r] ...

568

Aprenentatge coopertiu: metodologia participativa a les aules de Formació Professional

Aprenentatge coopertiu: metodologia participativa a les aules de Formació Professional

... Podem concloure que un 77% dels docents enquestats apliquen sovint aquesta metodologia, els quals estan d’acord que aporta avantatges i millores en l’aprenentatge de l’alumnat. Tanmateix, hi ha certa discrepància quant a ...

60

Comptes anuals 2016 de la Federació de Municipis de Catalunya  (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Comptes anuals 2016 de la Federació de Municipis de Catalunya (juntament amb l’informe de l’auditoria)

... En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes del fet descrit en el paràgraf de - Fonament de l ' opinió amb excepcions" , els comptes anuals abreujats adjunts expressen , [r] ...

62

Les condicions de vida de les famílies amb infants i adolescents ateses pels serveis socials de BCN amb problemàtiques d’extrema complexitat : un retrat a partir de l'enquesta de condicions de vida de les persones usuàries dels centres de serveis socials

Les condicions de vida de les famílies amb infants i adolescents ateses pels serveis socials de BCN amb problemàtiques d’extrema complexitat : un retrat a partir de l'enquesta de condicions de vida de les persones usuàries dels centres de serveis socials de 2016

... famílies amb infants (el 20% més pobre) va patir un descens del 31% mentre la resta de quintils de renda van patir un decrement del 7% (Marcos i Ubrich, ...salaris amb el creixement d’un 3,4% del PIB de la ...

83

Show all 10000 documents...