PDF superior L'e portafoli docent com a eina per a la millora de la pràctica educativa

L'e portafoli docent com a eina per a la millora de la pràctica educativa

L'e portafoli docent com a eina per a la millora de la pràctica educativa

No obstant els esforços, els sistemes d’avaluació utilitzats fins al moment no permetien captar les complexes, múltiples i desordenades dimensions de l’ensenyança (Atienza, 2005 citant a Shulman, 1988). Anys més tard, al 1989, dos integrants del projecte, Shulman i Bird, van idear el sistema National Board for Professional Teaching Standards (Junta Nacional per a la determinació d’estàndards en la Professió Docent), que els va permetre conèixer la manera real de com s’ensenyava i aprenia a les aules, i van veure la necessitat de que els professors presentessin documents concrets que acredités la seva tasca. D’aquesta forma, Bird va considerar la possibilitat d’adaptar els portafolis emprats en altres professions a l’àmbit educatiu, com una eina que permetria evidencia i reflectir fidelment la pràctica del professorat per avaluar-la posteriorment. Es va consolidar així el portafoli com un instrument d’anàlisi i reflexió per a la millora del treball i estratègia d’aprenentatge (Atienza, 2005 citant a Lyons, 1999).
Mostrar más

68 Lee mas

L'e portafoli per aprendre

L'e portafoli per aprendre

Per altra banda, les diferents metodologies utilitzades al llarg de la carrera m’han permès anar coneixent diferents eines, aplicacions i programes tecnològics: powerpoint amb la posterior pujada a slideshare o slideboom, per tal de compartir-los i enllaçar-los (evidència 29 40 i evidència 30 41 ), scribd (evidència 31 42 ) (per passar de word a PDF i poder compartir-lo a la xarxa), glogster (evidència 32 43 ), moviemaker (evidència 33 44 ), youtube (evidència 34 45 ), audacity (evidència 35 46 ), gimp (evidència 36 47 ), vimeo (evidència 37 48 ), picturetrail (evidència 38 49 ) , wordle (evidència 39 50 ), wiki (evidència 40 51 ), bloc, entre moltes altres. A més a més, no he adquirit només el coneixement de l’eina sinó que també la seva aplicació pràctica i didàctica a infantil com podem veure a l’evidència 41 52 , on enllaço un treball d’un powerpoint interactiu dirigit a infants de 5-6 anys. Per altra banda, també he aconseguit la capacitat de fer anàlisis per tal de tenir una actitud crítica davant de la gran quantitat d’eines existents, com mostro a l’ evidència 42 53 on analitzo un recurs multimèdia que podem trobar a la xarxa. Aquesta ampliació del meu PLE m’ha fet plantejar-me la meva manera d’aprendre ja que no només s’aprèn dels llibres sinó que avui en dia, tenim molts de recursos al nostre abast per tal de garantir un aprenentatge més profund. A més a més, aquest fet permet a
Mostrar más

51 Lee mas

L’aprenentatge servei com a eina educativa a secundària  Proposta de desenvolupament d’una experiència pràctica a Eivissa

L’aprenentatge servei com a eina educativa a secundària Proposta de desenvolupament d’una experiència pràctica a Eivissa

frenar la seva expansió. Aquest projecte pilot va executar-se durant el 2014 i el 2015 i va permetre el perfeccionament progressiu de les trampes de captura, que a dia d’avui i, a l’espera de que el Govern Balear es decideixi a elaborar i implantar la normativa que impedeixi l’entrada d’ofidis amb les mercaderies de la península, es presenta com l’única acció de control factible (Ayllón, 2015). Per mitjà d’aquest programa pilot els anys 2014 i 2015 es capturaren 121 serps, 117 de les quals eren de ferradura i 4 d’escala; amb una mitjana de 0,6 captures per trampa i dia en les 19.419 jornades que es van mantenir (Govern de les Illes Balears, 2016). En aquest projecte van participar els alumnes i professors de les especialitats d’ebenisteria i forja de l’Escola d’Arts d’Eivissa, els quals varen construir les 200 trampes de captura de serps que constituïen la segona fase del projecte durant l’any 2015 (Consell d’Eivissa, 2015). A més a més, es va comptar amb la col·laboració de Buscans, una associació d’ensinistrament de gossos a Eivissa, amb l’objectiu de comprovar la possibilitat de capturar serps per mitjà de la detecció canina.
Mostrar más

82 Lee mas

Rúbrica per a la millora de l'avaluació pràctica de Tècniques Bàsiques d'Infermeria

Rúbrica per a la millora de l'avaluació pràctica de Tècniques Bàsiques d'Infermeria

educatiu actual, en el Real Decret 11147/2011, de 29 de juliol pel que s'estableix l'ordenació general de formació professional del sistema educatiu, ordena que “La qualificació dels mòduls professionals, excepte el de formació en centres de treball, serà numèrica, entre u i deu, sense decimals.” Per tant, al final, el docent es veu obligat a traduir la qualificació qualitativa en numèrica. Així i tot, es pot enriquir mitjançant comentaris qualitatius sobre l'avaluació, tant dels aspectes positius com dels que ha de millorar. La rúbrica és un instrument que compleix aquestes condicions, i a més mostra a l'alumne què necessita per aconseguir un nivell superior.
Mostrar más

67 Lee mas

El patinatge com a eina per educar l’equilibri

El patinatge com a eina per educar l’equilibri

També és tindrà en compte la diversitat de l’alumnat i la tasca educativa es produirà de manera individualitzada i personalitzada, respectant la diversitat i els ritmes de l’alumnat. Es plantejaran objectius ajustats als alumnes de necessitats educatives específiques, amb els que es motivin per la pròpia pràctica, i aconsegueixen que les dificultats que hi puguin haver siguin acceptades com un part més del procés d’aprenentatge, i es constatin els propis progressos i es reforça l’autoconcepte i, per tant, el sentiment de competència. Es faran les adaptacions metodològiques necessàries a partir del coneixement de l’estil d’aprenentatge de l’alumne i del nivell del que parteixi.
Mostrar más

67 Lee mas

Aprenent a optimitzar l'ús dels llibres de text d'anglès com a llengua estrangera a través de la col·laboració docent a nivell de centre: un model de formació professional continua per a la millora de la qualitat educativa

Aprenent a optimitzar l'ús dels llibres de text d'anglès com a llengua estrangera a través de la col·laboració docent a nivell de centre: un model de formació professional continua per a la millora de la qualitat educativa

Encara que d’entrada pugui parèixer una pràctica antiga, els llibres de text continuen jugant un paper important a les classes d'anglès com a llengua estrangera (EFL). Les noves tendències educatives aposten totes per abandonar totalment els llibres de text; cosa difícil a secundària i Batxillerat mentre la manera d’avaluar els alumnes no canviï. Per tant, avui per avui, ens agradi o no, a la majoria de centres de secundària de les nostres illes, es segueix utilitzant un llibre de text a les classes d’EFL. Per sort, els llibres de text actuals d’anglès com a llengua estrangera inclouen molts recursos extres útils per a professorat i alumnat, i és l’ús que en fa cada professor allò que marca la diferència entre que siguin o no realment eficaços per a l’ensenyament i l’aprenentatge. Fer-ne un ús inadequat pot desprofessionalitzar els docents, cosa que disminuirà la qualitat de l’educació, i cansar els estudiants, cosa que afectarà negativament la seva actitud i els seus resultats. Aquest treball de final de màster, neix arran de l’experiència viscuda i les necessitats educatives detectades durant les pràctiques, i pretén proposar un pla de col·laboració i suport entre professors a nivell de centre per a minimitzar el tradicional aïllament que caracteritza aquesta professió i així, augmentar i millorar no només la qualitat d’ensenyament sinó també la d’aprenentatge. A la primera part es fa un repàs de la literatura sobre els que són els tres temes centrals de discussió: els llibres de text actuals d’EFL, l’aïllament docent i la col·laboració docent. A la segona part, es realitza un estudi de cas partint de les observacions de 4 professores d’anglès de l’IES Mossèn Alcover de Manacor, que es completa amb diferents qüestionaris realitzats a alumnat i a professorat d’altres centres. I finalment, partint dels resultats obtinguts, es detalla la proposta, un pla de col·laboració, suport i aprenentatge docent entre iguals i a nivell de centre, pensat específicament pel departament d’anglès del Mossèn però modificable, obert i adaptable a qualsevol altre departament i extrapolable a altres centres com a model de formació contínua per a la millora de la qualitat educativa.
Mostrar más

75 Lee mas

La pràctica i la vivència del docent en els racons

La pràctica i la vivència del docent en els racons

Per a Inma Sainz ( 2001) en el els racons els infants aprenen a través del joc, atès que aquesta és la seva eina principal de plaer i aprenentatge, i només si una infant gaudeix amb el que fa, serà capaç d’aprendre. D’altra banda, com que cada infant té unes necessitats i porta un ritme de desenvolupament distint dels seus companys/es, la tasca per racons possibilita que se’ls respecti la seva individualitat. Aquest tipus d’activitats els permet ser cada dia més autònoms, en poder decidir per si mateixos on i a què jugaran, al mateix temps que refermen els hàbits de treball i de la vida diària. Els ajuda també a crear la seva colla d’amigues i amics ,bé per afinitat personal o de feina, la qual cosa afavorirà la capacitat de cooperació i el sentiment de compartir. A més, pel fet d’oferir- los distintes propostes d’activitats simultànies, es potencien i s’estimulen l’experimentació, el sentit crític, la creativitat, la imaginació, el diàleg, l’establiment d’estratègies i el desenvolupament, tant de l’activitat física com mental dels infants.
Mostrar más

95 Lee mas

Intervenció psicopedagògica al programa d'atenció educativa domiciliària: perspectiva del personal docent de secundària

Intervenció psicopedagògica al programa d'atenció educativa domiciliària: perspectiva del personal docent de secundària

Així que, se’m va plantejar la possibilitat d’enfocar aquest projecte d’investigació des de diferents metodologies: seguint una metodologia d’investigació-acció; desenvolupant des de la pròpia pràctica un coneixement que millori la intervenció educativa. Es tracta d’una metodologia qualitativa que estudia la pràctica educativa tal i com es desenvolupa en el seu escenari natural, des de la comprensió de les situacions on hi he estat implicada com a professora i que he vist com a problemàtiques i per tant, susceptibles de millora (Carr i Kemmins, 1988). El principal problema per abordar la meva primera experiència com a docent del programa d’atenció educativa domiciliària, des d’aquesta metodologia, rau en la naturalesa del treball d’investigació final: es tractaria de la descripció d’un cas concret, que tot i que, aportaria coneixement envers la pràctica psicopedagògica, tal i com s’anava desenvolupant en el seu escenari natural; alhora que, s’aprofundiria en la comprensió de les situacions on jo he estat implicada per a produir millores; no deixaria de ser un treball descriptiu de la meva tasca docent en el context d’un cas concret. Per tant, finalment, vaig enfocar el present treball d’investigació cap a una metodologia mixta: per una banda, comprendre el programa d’atenció educativa domiciliària, basant-me en l’experiència d’altres docents amb una trajectòria professional més o menys consolidada. I per altre, explicar de manera descripti va dues variables independents: tipus de malaltia (psíquica/física); i durada de l’atenció educativa domiciliària (indefinit; 3-6 mesos; 6-9 mesos; no informat).
Mostrar más

43 Lee mas

Aproximació al canvi conceptual dels docents respecte a l'ensenyament estratègic de la lectura, a partir d'un curs de formació : una experiència al Cicle mitjà d'Educació Primària

Aproximació al canvi conceptual dels docents respecte a l'ensenyament estratègic de la lectura, a partir d'un curs de formació : una experiència al Cicle mitjà d'Educació Primària

Desprès de la posada en pràctica del programa de formació docent dissenyat en aquest projecte, queda molt clar que els docents són conscients de la importància de la lectura dins de l’àmbit escolar, com aprenentatge instrumental bàsic que pot ajudar a millorar la qualitat de les pràctiques educatives escolars. Els docents del cicle Mitjà, senten com a responsabilitat directa l’ensenyament de la comprensió lectora. A les etapes educatives anteriors, l’esforç queda centrat a l’ensenyament de la lectoescriptura com a descodificació, que possibiliti a l’alumnat establir la correspondència so/grafia. La majoria d’experiències dels alumnes amb els textos escrits a EI i Cicle Inicial de Primària tenen com a objectiu ajudar als alumnes a aconseguir aquest objectiu. En arribar al Cicle Mitjà, els docents amb més experiència en aquests nivells educatius, s’adonen que les dificultats dels alumnes al voltant de l’ús dels procediments lectors vinculats amb la comprensió del text, són cada vegada majors. I això els porta a qüestionar-se com donar una resposta educativa més ajustada a les necessitats reals de comprensió del s alumnes. La resposta més freqüent és la de treballar més els aspectes més mecànics de la lectura, però el caràcter repetitiu, mecànic i poc motivador d’aquest tipus d’experiència, els fa reflexionar sobre l’eficàcia real d’aquests tipus d’ensenyament de la lectura. Aquesta inquietud, ha fet possible un alt grau de motivació que ha possibilitat una major implicació en la realització del programa de formació. Pot ser la motivació inicial ha sigut el factor més important per promoure el canvi conceptual que possibiliti una pràctica educativa desenvolupada dins d’un marc d’actuacions adequats als pressupostis de la LOGSE, a partir de la participació en un Programa de formació dut a terme en aquest projecte.
Mostrar más

51 Lee mas

El treball educatiu a la primera infància: la programació com a millora de la pràctica professional.

El treball educatiu a la primera infància: la programació com a millora de la pràctica professional.

A finals del segle XIX, els psicòlegs i pedagogs espanyols estudien la infància com a entitat específica. Segons Molero (1999), això és en part important gràcies a la influència de Giner de los Ríos i la seva teoria educativa. Manté que el docent influeix en l’alumnat, no per la seva autoritat, sinó pel seu coneixement i saviesa i la relació entre el professor i els seus alumnes ha de ser propera, accessible i familiar. Defensa la necessitat d’educar en llibertat i per la llibertat, i fer-ho de manera neutral especialment en els aspectes religiosos, en els socials i en els polítics. Entre els seus objectius es troben la formació de la consciència del deure, d’un cos sa i fort, d’hàbits nobles, d’una correcta activitat intel·lectual, de gusts estètics depurats, d’esperit tolerant, d’autodomini moral, i tot això per aconseguir persones amb un sentit ètic de la vida. És un tipus d’ensenyament on les excursions són habituals, ja que es busca apropar-se, sempre que sigui possible, a la realitat.
Mostrar más

293 Lee mas

Desenvolupament d'un model d'hipervídeo com a eina docent per l'aula virtual

Desenvolupament d'un model d'hipervídeo com a eina docent per l'aula virtual

He assenyalat les discrepàncies anteriors entre enfocament empíric i pragmàtic no amb la intenció d’entrar a fons en el debat sinó únicament per mostrar que tot i que parteixo dels principis de Mayer per al disseny dels missatges multimèdia ho faig amb un cert nivell de personalització. En aquest sentit, en la major part dels temes em baso inicialment de les premisses i principis de Mayer i descric posteriorment les variacions o adaptacions que en faig. En aquest moment, i en referència a Mayer, m’interessa destacar especialment dos punts. En primer lloc la seva concepció que l’aprenentatge no es dóna únicament com a resultat d’una transmissió de la informació sinó que és imprescindible la construcció de models mentals sobre la mateixa. La relació d’aquests models amb els coneixements previs i la transferència del que s’aprèn a noves situacions són elements claus de l’aprenentatge significatiu. En segon lloc crec important també destacar la seva concepció de què és el missatge multimèdia, un recurs que esdevé de gran importància en les entorns educatius virtuals. El docent virtual té en el missatge multimèdia una via per a exposar continguts en un format enriquit tant pel format audiovisual com per les opcions d’interactivitat. Un missatge que és vehicle per als continguts docents i que pot servir també per enriquir la comunicació dins el grup incorporant la veu i totes les variables que integren la comunicació oral. La variabilitat i l’àmplia diversitat de les aplicacions multimèdia esdevenen un element clau en la forma de comunicar i presentar la informació a l’aula virtual. La multimèdia és una tecnologia aplicable a qualsevol situació educativa. Tant en les situacions d’ensenyament presencial, in.person learning 24 com en les que combinen la presència física amb la virtualitat, blended learning 25 , el missatge multimèdia constitueix un recurs didàctic de primer ordre. En els entorns d’elearning 26 aquesta importància no minva en absolut. El missatge multimèdia en un entorn eLearning asíncron és un vehicle per a ampliar el marc d’una comunicació que sovint és purament textual tot incorporant l’audiovisual. Mayer entén el missatge instruccional multimèdia exposant que
Mostrar más

348 Lee mas

L'Scratch una eina per a la millora de la Geometria a 1r de l'ESO

L'Scratch una eina per a la millora de la Geometria a 1r de l'ESO

21 Ken Robinson, educador britànic reconegut a nivell mundial com a expert en assumptes relacionats amb la creativitat, la qualitat i la innovació educativa , sostén en la seva conferència Les escoles maten la creativitat?, que la creativitat és tan important com l’alfabetització (Robinson, Do schools kill creativity?, 2006). De fet, l’educador assegura que l’error forma part de l’aprenentatge. Per tant, si el sistema educatiu no tolera l’error, l’alumne creix a un entorn que no li deixa experimentar i com a conseqüència perd la seva creativitat. A més, en la seva conferència A iniciar la revolució de l’aprenentatge, deixa entreveure com l’educació està allunyant a les persones del seu talent natural, reclamant una revolució que acabi amb les reformes educatives basades en la linealitat i el conformisme; i creï escenaris d’aprenentatge que afavoreixin la diversitat de talents, permetent que la passió i l’enginy dels estudiants brollin i es desenvolupin sense por (Robinson, Bring on the learning revolution, 2010)
Mostrar más

65 Lee mas

Millora del sistema LMS (Learning Management System), dintre de l'àrea de màsters semi presencials en un centre d'estudis

Millora del sistema LMS (Learning Management System), dintre de l'àrea de màsters semi presencials en un centre d'estudis

Es per aquest motiu que amb aquest treball el que es vol és trobar una eina de LMS (Learning Management System) que ens aporti innovació en la nostra tasca de coordinació entre docent i alumne, i que puguem ser novament competitius en l’àmbit de l’educació continua a distancia, però analitzant primerament quina és la nostra situació actual i quines seran les necessitats i canvis organitzatius que hauríem de realitzar dintre del nostre departament, i concretament amb la nostra relació amb el personal docent que imparteix els nostre màsters, els quals haurien de canviar el seu rol actual de simple redactor, al de docent virtual, posant èmfasi en com gestionar el canvi i guiant-nos per les implicacions ètiques i socials de la empresa a la qual pertanyem.
Mostrar más

33 Lee mas

HISTORIA DE LA PSICOLOGIA

HISTORIA DE LA PSICOLOGIA

El primero en usar la palabra ‘psicología’ fue Melachton, teólogo de la reforma (circa 1560). En cambio el término ‘psiché’, del cual deriva ‘psicología’, es mucho más antiguo y proviene[r]

28 Lee mas

Eina per a la visualització de molècules

Eina per a la visualització de molècules

Mètodes: El mètode display() conté tot el necessari per efectuar la visualització de la molécula. set_rotacio() estableix si iniciem la rotació de la molécula. get_rotacio() comprova si estem fent la rotació. setMolecule () assigna una referència a la molécula a visualitzar. init() inicia el context gràfic. reshape() s'invoca quan redimensionem la finestra gràfica. display() s'invoca cada vegada que necessitem redibuixar la finestra gràfica. Els mètodes up(),down(), left(),right(),in(),out() realitzen la funcionalitat de la navegació, rotar transversal o longitudinalment a la posició del observador, fet un +zoom o -zoom. El mètode pick_mouse() recull el click del mouse per part de l'usuari i tracta d'identificar si correspon a un àtom, si es així el marca com a seleccionat. El mètode capture_imatge() es cridat per fer_rotació en el cas de que s'estigui fent guarden la rotació al disc.
Mostrar más

45 Lee mas

El diàleg a classe com eina metodològica per fer Filosofia a 1r de Batxillerat

El diàleg a classe com eina metodològica per fer Filosofia a 1r de Batxillerat

En conclusió, i responent finalment a la pregunta inicial, la millor metodologia per a l’assignatura Filosofia seria aquella que compagina òptimament interaccions dinàmiques amb bones classes magistrals. És a dir, cal moure’s bé entre els marges. No podem limitar les nostres possibilitat i per tant, no ens podem permetre prescindir de cap recurs. A més, afirmar el contrari, suposaria caure en l’error d’extreure conclusions amb aires cientificistes de qüestions que no permeten tal cosa. Per tant, considero que és necessari dominar tècniques diverses que et permetin ser versàtil metodològicament. Dit això, baix el meu punt de vista, el diàleg representa una eina molt potent que cal incorporar a les sessions. No comparteixo totalment els plantejaments de Lipman o Brenifier, i en el meu cas, no fonamentaria tot el currículum en aquesta metodologia. No obstant, considero molt interessant utilitzar-les amb freqüència. Personalment, m’entusiasma especialment el programa Filosofia 3/18. Escenifica una proposta molt completa que ens ajuda a fer més propera la filosofia. No obstant, tot i seguir el desenvolupament que planteja Lipman, substituiria les novel·les de l’autor per altre material. A més, incorporaria també l’esborrany. És la part que més m’ha cridat l’atenció del projecte de Brenifier i considero que pot aportar un element diferenciador a l’assignatura de Filosofia que l’apropi més al concepte de comunitat d’indagació/investigació que ens interessa.
Mostrar más

43 Lee mas

El cinema com a eina didàctica per a treballar en valors a l’Educació Secundària Obligatòria

El cinema com a eina didàctica per a treballar en valors a l’Educació Secundària Obligatòria

El fet de que la joventut d’avui en dia hagi crescut en un entorn audiovisual afavorirà la utilització d’aquests en l’àmbit educatiu. En concret del cinema és pel sistema educatiu una estratègia multidisciplinar, un recurs que permet treballar qualsevol contingut curricular, alhora que representa una eina útil que facilitarà l’educació en valors (Gispert, 2009). El cinema simbolitza un “poderós recurs informatiu” a partir del qual es pot accedir a tot tipus de coneixement, inclòs els valors individuals i socials. A més, aquest possibilita el desenvolupament de certes competències bàsiques com per exemple l’observació, la reflexió, l’anàlisi, entre d’altres. Entenent que aquest recurs provoca un procés en el qual l’espectador es veu involucrat en la història “tant en la dimensió cognitiva com la afectiva, psicomotora, ètica, social, individual” (Alonso i Pereira, 2000, p. 4) .
Mostrar más

101 Lee mas

Programa Enginy (anterior programa Èxit 2) Curs 2017/2018

Programa Enginy (anterior programa Èxit 2) Curs 2017/2018

El Consorci d’Educació promou la globalització curricular i pràctica dels tallers entre l’oferta que presenten les entitats i les institucions diverses de la ciutat, per tal que esdevinguin un recurs innovador, que faciliti la realització d’activitats d’ensenyament i aprenentatge en àmbits diferents a l’escolar, a realitzar en l’horari lectiu, avaluable de manera formativa i que es duguin a terme amb la presència activa del professorat, creant modelatge i impulsant la docència compartida. La sistematització dels continguts i dels procediments que es treballen en els diferents tallers com a currículums enriquits de pràctica educativa per a aquest alumnat, requereixen doncs la implicació del centre i la participació activa del professorat i dels professionals dels tallers.
Mostrar más

11 Lee mas

La influencia de la cultura occidental en los cuidados del cuerpo relativos a la estética, a la actividad física y a la alimentación

La influencia de la cultura occidental en los cuidados del cuerpo relativos a la estética, a la actividad física y a la alimentación

O corpo forma parte da identidade pessoal de cada individuo, ao igual que ela muda ao longo da vida por o que em cada etapa perce- be-se de diferente maneira e com ele expressa- -se a propia identidade. O corpo é algo mais que um conjunto de células diferenciadas e em todas as sociedades tem-se em alta estima pelos cuidados corporais representam a cada cultura. Portanto, nos representamos como a cultura occidental condiciona os cuidados do corpo relativos à estética, a actividade física e a alimentação. Ditos cuidados variam entre as povoações segundo os valores que nelas se as- sociação com a imagem corporal, da mesma maneira, também variam dentro da mesma povoação, pois estes valores evolucionam com o passar dos anos. Em definitiva a cultura está gerando uma serie de condutas que podem chegar a constituir factores de risco de algu- mas doenças. De maneira que o pessoal de enfermaria identificará os cuidados corporais prejudiciais para promover condutas saudáveis atendendo as valorizações, a disponibilidade, as motivações, os esforços, as preferências, as adversões e auto-conceito de cada individuo em cada grupo de idade.
Mostrar más

9 Lee mas

El conte com a eina per a treballar la interculturalitat a l'aula d'infantil (3 6 anys)

El conte com a eina per a treballar la interculturalitat a l'aula d'infantil (3 6 anys)

La part d’Educació Infantil presenta una entrada a la part posterior del centre (un carrer que no té sortida, i per tant, no té perill pels més petits de l'escola), per on les famílies realitzen les entrades i les sortides. El primer espai és un lloc acollidor on hi ha els calaixos de tots els infants perquè hi dipositin les seves bosses, carpetes i jaquetes. A més, compta amb quatre aules distribuïdes com a ambients i la “super-aula” esmentada anteriorment, lloc on es realitzen els diferents tallers oferits al llarg de la setmana. També disposen d'un magatzem on guarden els materials del pati que no s'utilitzen cada dia com les pilotes, els camions, les bicicletes o jocs de construcció.
Mostrar más

43 Lee mas

Show all 10000 documents...