PDF superior L'escola a la societat xarxa : Internet a l'educació primària i secundària Informe final de recerca (volum I)

L'escola a la societat xarxa : Internet a l'educació primària i secundària  Informe final de recerca (volum I)

L'escola a la societat xarxa : Internet a l'educació primària i secundària Informe final de recerca (volum I)

L’informe comença amb aquesta introducció, que hem considerat com a capítol primer, seguida d’un capítol nou dedicat als vint-i-cinc anys de polítiques d’incorporació de les TIC als centres docents de Catalunya: el capítol segon. Es tracta d’un capítol singular que hem volgut incloure a l’informe per tal de disposar d’una descripció ampla i detallada de l’evolució i de les etapes que han conformat la història de l’impuls de les TIC a l’educació escolar, per part de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Educació. Hem tingut el privilegi que fos en Ferran Ruiz qui elaborés aquest capítol, el qual ha estat, durant molt temps, màxim responsable del Programa d’informàtica educativa primer, de la Subdirecció General de Tecnologies de la Infor- mació més tard, i que actualment desenvolupa la seva activitat professional al Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya. Hem volgut incloure tota aquesta informació, completa i molt valuosa, per poder contextualitzar millor les dades i els resultats de la nostra re- cerca. Som conscients que una visió històrica com aquesta, explicada per un dels seus prota- gonistes, aporta, més enllà del conjunt de fets i dades, una mirada i un punt de vista necessàriament subjectiu del qual, alguns dels altres protagonistes i destinataris d’aquestes po- lítiques, podrien discrepar. En tot cas, des del nostre punt de vista, era necessari disposar d’un text com aquest, inèdit fins ara, en el benentès que s’ha de preveure com una aportació com- plementària, respecte de l’informe de recerca, el contingut de la qual no necessàriament hem de subscriure els responsables del projecte.
Mostrar más

920 Lee mas

L'escola a la societat xarxa : Internet a l'educació primària i secundària  Informe final de recerca (volum II)

L'escola a la societat xarxa : Internet a l'educació primària i secundària Informe final de recerca (volum II)

26- Creu que Internet pot ajudar a crear o millorar un sistema de gestió de la informació? Utilitzi una escala 0-10, on 0 vol dir gens i 10 vol dir molt. Encerclar un únic número (NO LLEGIR) Gens Molt No sap 0........ 1 ........2 ....... 3........ 4 ........ 5 ........6 ....... 7........ 8 ........ 9 ........10 X (55) 27- Fins a quin punt, s’utilitza Internet per a realitzar les següents funcions administratives? LLEGIR. Encerclar només una resposta per apartat No s’ha contemplat És un projecte S’està implementant Molt avançat Assolit No sap a. Processos de matriculació...................................................................... 1.......................... 2 ...................... 3 ..........................4 ...............5............... X (56) b. Gestió d’expedients acadèmics .............................................................. 1.......................... 2 ...................... 3 ..........................4 ...............5............... X (57) c. Elaboració dels informes d’avaluació ...................................................... 1.......................... 2 ...................... 3 ..........................4 ...............5............... X (58) d. Comunicació dels resultats d’avaluació a les famílies............................. 1.......................... 2 ...................... 3 ..........................4 ...............5............... X (59) e. Gestió econòmica i financera ................................................................. 1.......................... 2 ...................... 3 ..........................4 ...............5............... X (60) f. Planificació agenda professorat (reunions, entrevistes, ...)..................... 1.......................... 2 ...................... 3 ..........................4 ...............5............... X (61) g. Comunicació amb les administracions educatives.................................. 1.......................... 2 ...................... 3 ..........................4 ...............5............... X (62) h. Comunicació amb altres centres (en l’àmbit administratiu) ..................... 1.......................... 2 ...................... 3 ..........................4 ...............5............... X (63) PARTICIPACIÓ LLEGIR: Parlem ara del GRAU DE PARTICIPACIÓ dels diferents membres de la comunitat educativa en la dinàmica del centre. 28- En quins dels següents processos participen ELS ALUMNES? LLEGIR. Encerclar totes les respostes necessàries (64) En el seu propi procés d’avaluació ..........................................................................................................1
Mostrar más

510 Lee mas

La transició a la societat xarxa a Catalunya  Informe final de recerca (volum II)

La transició a la societat xarxa a Catalunya Informe final de recerca (volum II)

Així, doncs, l'anàlisi de les pràctiques a Internet dels ciutadans mobilitzats prolonga i especifica els resultats observats entorn de la participació sociopolítica. Tant la participació com la mobilització van associades positivament amb l'ús d'Internet, especialment en les dimensions informativa, formativa i instrumental. La principal diferència és que els nivells de mobilització no sembla que es tradueixin en nivells d'intensitat d'ús d'Internet, mentre que els nivells de participació sí que tenen correlació en un grau més alt amb la intensitat de l'ús. Es pot proposar la hipòtesi que, en la mesura que la participació és més formalitzada, hi ha una oferta a Internet que correspon a usos participatius. En canvi, en els processos de mobilització és necessari produir continguts nous i xarxes de comunicació estructurades entorn dels objectius de la mobilització. I les nostres dades mostren que, almenys en el 2002, pel que fa als usos associatius, polítics i sindicals, fins i tot els ciutadans més mobilitzats rarament passen de l'ús informatiu: poques vegades transformen Internet en un mitjà organitzatiu per a la mobilització. La pràctica observada, per exemple, entre els militants del moviment per una globalització alternativa, de constituir xarxes mobilitzadores a partir d'Internet no sembla que es reflecteixi en les dades de la nostra enquesta, enquesta que només pot detectar les pràctiques prou difoses en el conjunt de la societat catalana per a reflectir-se en una mostra representativa de la població. De la participació i la mobilització informativa a la constitució d'un moviment social actiu entorn d'Internet hi ha una bona distància que no sembla que encara s'hagi recorregut a Catalunya.
Mostrar más

318 Lee mas

Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i serveis als usuaris en el sistema de salut de Catalunya  Informe de recerca (volum II)

Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i serveis als usuaris en el sistema de salut de Catalunya Informe de recerca (volum II)

Els hospitals tenen una llarga història d’organització vertical i fragmentada estructurada en- torn al poder de l’expert mèdic i confirmada per tractats de no agressió entre els facultatius controladors de la seva esfera d’influència. Un fet semblant ocorria a les universitats tradicio- nals –i en part encara passa. Per tant, un hospital universitari combina ambdues tradicions. El resultat, com en el cas del Clínic, va ser, durant més de la meitat dels seus cent anys d’his- tòria, una estructura jeràrquica i en compartiments estancs basada en les càtedres resultants de la definició d’especialitats que, en algun moment de la història, van consolidar el poder pos- seït per un facultatiu recolzat en la solidaritat corporativa dels seus col·legues. De les càte- dres, algunes de les quals es duplicaven, depenien professionals assistencials facultatius i no facultatius, pacients, sales i serveis. Aquesta observació és significativa, no per recórrer la his- tòria de l’hospital, que no és la nostra comesa, sinó perquè és la matriu de base sobre la qual van haver d’actuar les subsegüents reorganitzacions de les quals emergeix l’organització ac- tual reforçada mitjançant la introducció de sistemes informàtics en la seva estructura.
Mostrar más

426 Lee mas

Memòria de R+D+i 2006

Memòria de R+D+i 2006

Gènere i TIC és el programa de recerca del IN3 que pretén contribuir al coneixement d'un dels fenòmens característics de la societat de la informació: la bretxa de gènere. L'anàlisi de les desigualtats i la discriminació de gènere en la Societat de la Informació és estratègica. No només perquè les dones constitueixen la meitat de la població (per tant, no són un col·lectiu desfavorit), sinó també perquè la diversitat de les dones permet detectar altres desigualtats i barreres que impedeixen que les societats aprofitin tots els efectes positius de les noves tecnologies sobre el creixement econòmic i el benestar social. La convergència amb els països més avançats del nostre entorn requereix la incorporació massiva de les dones a les tecnologies de la informació. Existeix una bretxa digital de gènere no només des del punt de vista de l'accés i ús d'Internet, sinó també per l'escassa presència de dones en els estudis i professions TIC. Encara que l'ocupació femenina augmenta als sectors que produeixen béns i serveis per mediació tecnològica, aquest es concentra en tasques subordinades. Malgrat la creixent participació de les dones en els estudis universitaris, troben barreres per a l'accés als llocs estratègics i de responsabilitat en la investigació científica i en els departaments d'enginyeria i desenvolupament. El programa de recerca Gènere i TIC s'interroga sobre la persistència de la desigualtat i discriminació de gènere en la Societat de la Informació, a fi de constatar i explicar els fets (estadístiques, indicadors), així com detectar les tendències, actituds i opinions. El seu objectiu és contribuir al coneixement internacional sobre aquesta problemàtica i a sostenir el disseny de polítiques orientades a superar-la.
Mostrar más

156 Lee mas

Notícies de l'Agenda 21 Escolar. Any 7. núm. 09 (2008)

Notícies de l'Agenda 21 Escolar. Any 7. núm. 09 (2008)

Els protagonistes de Jugamón són 13 nens que viuen arreu del país i que ells o les seves famílies són de procedències diverses. Cada setmana un d'aquests es presenta i explica un joc a la resta de la colla. Per visualitzar els capítols de la primera temporada entreu al web:

7 Lee mas

Memòria 2008

Memòria 2008

En termes absoluts el préstec de llibres és el servei més usat de la biblioteca, tot i que ha disminuït lleugerament respecte el 2004. Pel que fa a préstec de DVD i Vídeos ha augmentat notablement i en aquest sentit cal tenir en compte que en aquest període totes les biblioteques han incorporat les col·leccions bàsiques d‟aquest tipus de fons. Com ja s‟ha explicat en diversos capítols d‟aquesta memòria, la disminució del préstec de CD es pot explicar amb el canvi de costums en l‟accés a aquest fons. També cal destacar l‟augment d‟usos de les revistes, tot i que l‟ús del préstec d‟aquests materials és baix perquè normalment es a llegeix la pròpia biblioteca.
Mostrar más

66 Lee mas

Un quatre de vuit amb folre i...? Educació secundària obligatòria

Un quatre de vuit amb folre i...? Educació secundària obligatòria

Un cop identifi cats es poden distribuir entre els grups de treball i que cadascú dissenyi una breu entrevista que permeti descobrir quines activitats tradicionals els agradaria que incorporés la festa major, com s’ofereixen a participar-hi i amb quins recursos (temps, espais, materials, etc.). Aquestes entrevistes es poden gravar en vídeo o prenent notes per poder analitzar-les posteriorment i treure les conclusions que seran la base per a la proposta.

26 Lee mas

Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i serveis als usuaris en el sistema de salut de Catalunya  Informe de recerca (volum III)

Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i serveis als usuaris en el sistema de salut de Catalunya Informe de recerca (volum III)

Les noves tecnologies d’informació i comunicació (TIC) estan transformant el sistema de salut i la pràctica professional. Per conèixer amb precisió els canvis que s’estan produint a Catalunya i les conseqüències d’aquests per als professionals de la salut, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) està realitzant una àmplia investigació dirigida a tot el sector sanitari, sobre la interacció de les TIC en l’àmbit sanitari, amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat. Aquest estudi, dirigit pel Professor Manuel Castells, és de caràcter estrictament universitari i els seus resultats seran públics i publicats a Internet.
Mostrar más

527 Lee mas

Educació en valors: projecte contra la violència de gènere en edats primerenques

Educació en valors: projecte contra la violència de gènere en edats primerenques

Per a l’avaluació dels xiquets i xiquetes, s’ha fet en primer lloc una observació del comportament d’aquestos a l’hora de parlar dels temes relacionats amb el projecte. Com aquests contestaven o quines eren les seves opinions, es a dir una avaluació a través de l’observació dels mateixos per veure les seves reaccions. En segon lloc s’ha utilitzat el dibuix com a recurs per a l’avaluació de la comprensió del contingut (vegi’s annex 1 i annex 4), “aquestos poden revelar alguna cosa, no sols dels nens, sinó també sobre la natura del pensament” (Goodnow, 2001, p.13). L’anàlisi que s’ha portat a terme, estava més enfocat a la comprensió del contingut, que dels sentiments que tenien. És a dir en els dos moments que s’han fet els dibuixos, (Quan s’explicava la igualtat de gènere i quan es va fer el conte il·lustrat), el que se’ls oferia era que feren un dibuix d’allò que s’estava parlant, no del que ells sentien en aquell moment.
Mostrar más

39 Lee mas

Notícies de l'Agenda 21 Escolar. Any 10. núm. 09 (2011)

Notícies de l'Agenda 21 Escolar. Any 10. núm. 09 (2011)

Els centres que vàreu demanar plantes, ja les podreu començar a recollir al viver municipal a principis de febrer. La setmana vinent us enviarem un correu electrònic amb el dia i hora per fer la recollida del vostre centre. Recordeu que sou molts els que hi anireu i us demanem que llegiu amb atenció la informació que us enviarem per la recollida, així com intenteu respectar el dia i hora assignats.

7 Lee mas

De la primària a la secundària

De la primària a la secundària

Cal fer esment que les intervencions i relacions que fa el psicopedagog amb les famílies a primària solen ser individuals, i normalment es produeixen a petició dels mestres, quan aquests entenen que han exhaurit les possibilitats d’orientació i consideren que els cal la col·laboració d’un especialista en psicopedagogia. No obstant, en el cas presentat la sol·licitud seria realitzada pel centre, concretament per l’equip directiu i els mestres de cicle superior, per tal de poder oferir una orientació a les famílies, i portar-la a terme de manera compartida, mestres-família-psicopedagog. També cal fer esment que aquestes tasques sovint són més complicades a primària per la no presència al centre del psicopedagog, i ser un professional extern a diferència d’alguns centres de secundària que ja compten amb aquest professional al propi centre, en el departament d’orientació, òrgan qualificat per a la intervenció i assessorament psicopedagògic.
Mostrar más

125 Lee mas

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 1 (2013)

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 1 (2013)

l dia 5 d’octubre de 1966 comença la història d’un dels goril·les més carismàtics que mai s’han conegut. Aquest dia, el reconegut etòleg Jordi Sabater Pi va rebre una visita al Centre d’Ikunde, a la Guinea Equatorial, dels ha- bitants de la regió. Aquests membres de la tribu fang portaven una cria blanca de goril·la. El professor va rebre l’animal en una situació tan precària que va acceptar quedar-se’l i només els pagaria si sobrevivia. Afortunadament, gràcies a la cura d’en Sabater Pi el petit goril·la es va adaptar bé a les condicions en captivitat i al cap d’un mes el va enviar al Zoo de Barcelona. L’arribada del goril·la albí va suposar una gran alegria i va cau- sar sensació tant a escala nacional com internacional, on va ser portada de la prestigiosa revista National Geographic de març de 1967. Ja des del primer moment se’l va anomenar Floquet de Neu, nom pel qual se’l va conèixer mundial-
Mostrar más

23 Lee mas

Eleccions als consells escolars : centres docents privats concertats. 2008-2009

Eleccions als consells escolars : centres docents privats concertats. 2008-2009

el percentatge de renovació és pràcticament similar al sector docent, un 74%. el percentatge més alt de renovació es troba al districte de Gràcia on el 91% del càrrecs electes han estat de nova elecció, seguit de ciutat Vella (90%), l’eixample (85%) i sants-Montjuïc (80%). Per altra banda, el que presenta un xifra més baixa de renovació és sant andreu, amb un 57%, 17 punts percentuals per sota de la mitjana de ciutat. La resta oscil·la entre el 79% de nous electes a nou Barris i el 62% a Horta Guinardó.

50 Lee mas

Eleccions als consells escolars : centres docents privats concertats. 2002

Eleccions als consells escolars : centres docents privats concertats. 2002

L’informe que es presenta recull les dades i els resultats de les eleccions parcials als Consells Escolars dels centres que es van celebrar entre el 4 de novembre i el 13 de desem- bre de 2002 pels centres docents públics i abans del dia 13 de desembre de 2002 pels cen- tres docents privats concertats i van ser convocades a partir de les resolucions ENS/2722 i 2723/2002, de 18 de setembre .

49 Lee mas

Memòria de responsabilitat social de la UOC  Curs 2012 2013

Memòria de responsabilitat social de la UOC Curs 2012 2013

Els professionals de gestió participen en l’activitat i l’orientació de la Universitat per mitjà de la reunió de la seva àrea de gestió, de les reunions i jornades espe- cífiques i dels seus representants a la Comissió de Campus. Igualment, els treballadors de la UOC tenen el Comitè d’Empresa com a òrgan representatiu i col·legi- at que vetlla per la defensa dels seus interessos. En tant que organització en xarxa, la comunitat de persones que formen la UOC es vincula a grups, insti- tucions i persones que cooperen en activitats i serveis i que comparteixen un espai de coneixement comú, en diversos graus i de diverses maneres. Es forma, així, una xarxa de participació de la UOC. En formen part els membres de grups de recerca externs o vinculats a la Universitat, Alumni (i, en general, persones que hagin cursat estudis de qualsevol tipus a la UOC), els partici- pants en programes de cooperació i els membres del Campus per la Pau, els membres de les institucions pú- bliques o privades que col·laboren amb les delegacions territorials de la UOC i totes les persones que, per raó de la seva vinculació a la UOC, tenen accés al Campus Virtual de la Universitat.
Mostrar más

160 Lee mas

Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i serveis als usuaris en el sistema de salut de Catalunya  Informe de recerca (volum I)

Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i serveis als usuaris en el sistema de salut de Catalunya Informe de recerca (volum I)

Aquesta eina està dissenyada per a treballar a través del web. El disseny, la implementació i l’enviament dels qüestionaris, així com la recepció i emmagatzematge de les dades, es fa totalment en línia a través de les aplicacions i servidors de Netquest. El procés d’elaboració dels qüestionaris comença amb l’elecció del tipus d’enviament que es vol realitzar, l’eina disposa de dues opcions: qüestionaris identificats, aquells que s’envien a través del correu electrònic a cadascun dels individus de la població objecte d’estudi; i qüestionaris no iden- tificats, aquells qüestionaris que són col·locats en diferents llocs web als quals els individus de la població objecte d’estudi poden accedir. Un cop seleccionat el tipus d’enquesta que es vol realitzar comença el disseny i la implementació. Per a això l’eina d’enquestes en línia disposa d’una àmplia bateria de formats i opcions que faciliten la construcció del qüestiona- ri. Un cop fet aquest pas el qüestionari està preparat per a ser enviat a les adreces de correu electrònic disponibles, en el cas que l’enquesta sigui identificada, o està preparat per a ser publicat en aquells llocs web seleccionats, en el cas que l’enquesta sigui no identificada.
Mostrar más

624 Lee mas

Intervenció psicopedagògica en tècniques d'estudi per a alumnes de cicle superior d'educació primària i per educació secundària

Intervenció psicopedagògica en tècniques d'estudi per a alumnes de cicle superior d'educació primària i per educació secundària

Al realitzar les pràctiques en un àmbit d'educació no formal, m'he adonat que aquesta visió és errònia ja que les tasques que es porten a terme són moltes i molt importants. Entenc com de vegades, una persona sola és insuficient per atendre tants casos en un mateix centre ja que s'acaba tenint la sensació de desbordament i de no arribar de la manera més adient a tots els subjectes.

35 Lee mas

L'empresa xarxa a Catalunya : TIC, productivitat, competitivitat, salaris i rendiment a les empreses de Catalunya  Informe final de recerca (volum I)

L'empresa xarxa a Catalunya : TIC, productivitat, competitivitat, salaris i rendiment a les empreses de Catalunya Informe final de recerca (volum I)

tècnics d’arquitectur a i enginyeria, selecció de personal i altres activitats empresarials (12,0%), les activitats associati- ves (11,2%), l’Administració pública, afers exteriors i defensa (11,1%), els serveis de mediació financera (10,6%), el transport aeri i espacial (9,3%), la producció i distribució d’energia elèctrica (8,7%), les activitats audiovisuals, agències de notícies i altres activitats artístiques (8,0%), el comerç a l’engròs (7,9%), les activitats industrials de neteja (7,7%), els serveis d’agències de viatges i operadors turístics (7,4%), el comerç al detall i reparacions (7,3%), la captació, potabi- lització i distribució d’aigua (7,0%), les activitats veterinàries (6,6%), els hotels, càmpings i altres allotjaments (6,6%), les activitats postals i de correus (6,3%), les activitats de lloguer, excepte el lloguer d’automòbils (6,2%) i la fabricació d’aparells domèstics (6,1%). De fet, l’ordenació del tei- xit productiu per intensitat d’utilització del coneixement ens permetrà abordar el pas següent de la nostra investigació: una aproximació als determinants de l’eficiència productiva a Catalunya.
Mostrar más

566 Lee mas

Flamenk: Cicle superior d'educació primària i educació secundària obligatòria

Flamenk: Cicle superior d'educació primària i educació secundària obligatòria

Pel que fa a la tècnica, podem dir que el fl amenc és poesia cantada. És música monòdica (una sola melodia), s’utilitza el fl oreig (guarniment de la melodia amb notes de pas i brodadures) i els melismes (substitució d’una nota de llarga durada per una sèrie de notes més breus). A més, es fa servir moltíssim la improvisació, de manera que difícilment es repetirà la mateixa interpretació dues vegades.

16 Lee mas

Show all 10000 documents...

Related subjects