PDF superior L'orientació vocacional, eina fonamental en el desenvolupament de l'alumnat a l'Educació Secundària Obligatòria

L'orientació vocacional, eina fonamental en el desenvolupament de l'alumnat a l'Educació Secundària Obligatòria

L'orientació vocacional, eina fonamental en el desenvolupament de l'alumnat a l'Educació Secundària Obligatòria

El present treball d’investigació explora com es treballa l’Orientació Vocacional a l'IES Francesc de Borja Moll de Palma de Mallorca a través d'un estudi de casos. S’ha realitzat un estudi teòric pel que fa referència al tema objecte d’estudi, concretant aquest en l’elecció vocacional, presa de decisions i autoconcepte dels alumnes adolescents. Mitjançant l’anàlisi del Pla d’Acció Tutorial (PAT) i el Programa d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP), així com l’elaboració de qüestionaris a l’alumnat i entrevistes a l’orientadora, es pretén descriure quines són les variables que intervenen en l’elecció vocacional i com es treballen al segon cicle d’Educació Secundària Obligatòria. L’estudi es completa amb una sèrie de propostes per tal d’afavorir l’acció orientadora i donar resposta a les demandes de l’alumnat del citat IES.
Mostrar más

70 Lee mas

Intervenció per a l'orientació vocacional a l'Educació Secundària Obligatòria

Intervenció per a l'orientació vocacional a l'Educació Secundària Obligatòria

Atès que hi ha molts aspectes de la vida adolescent que estan canviant com a conseqüència del creixement físic i emocional, el desenvolupament social i la maduració, una nova capa- citat d’avaluar les opinions emocionals i socials és especialment important. La significació psicològica dels problemes de qualsevol tipus que enfronten els adolescents s’afegeix a la seva inclinació per observar aquests problemes des d’una òptica nova, fent ús de les noves habilitats intel·lectuals que els ofereixen els diversos nivells d’abstracció, si bé, en alguns casos, no són capaços de retrocedir des d’aquests principis abstractes fins a situacions espe- cífiques. Però si que comencen a abandonar aquell egocentrisme de sentir-se únics al món que es verbalitzava com “No pots saber com em sento”, “no saps quant necessito això”. Aquestes qüestions noves, com ara plantejar-se el seu futur per als pròxims anys o cursos escolars, que abans rarament havia tingut en compte l’adolescent, adquiriran una importàn- cia i un significat més grans. Temes relatius a la identitat, el seu paper dins de la societat, la justícia, la relació amb els altres, són examinades amb una motivació diferent i també amb unes capacitats cognitives millorades.
Mostrar más

75 Lee mas

El cinema com a eina didàctica per a treballar en valors a l’Educació Secundària Obligatòria

El cinema com a eina didàctica per a treballar en valors a l’Educació Secundària Obligatòria

Ens sembla interessant destacar també a Bonilla (2005) que exposa que “l’educació en valors resulta fonamental per afrontar una formació integral com a persones responsables i autònomes dins la societat actual en la que viuen” (p. 40). Actualment els adolescents no presenten pràcticament valors humans i socials en el seu comportament, en les seves maneres de pensar i a l’hora de solucionar conflictes. Aquest fet representa un important problema i a la vegada repte pel sistema educatiu, d’aquí la importància d’enfrontar aquesta situació i començar a fer feina. És un problema de grans dimensions i que impacte en moltes àrees, afectant en l’àmbit social a trets generals i a l’educatiu a nivell específic. Males qualificacions acadèmiques, faltes de respecte al professorat, indisciplina, malestar general de l’equip docent, preocupació per part de les famílies, poca implicació, indiferència i apatia en l’alumnat són algunes de les causes que justifiquen de manera urgent la necessitat de treballar en valors dins els centres educatius, en especial a l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria.
Mostrar más

101 Lee mas

Acercamiento sociolingüístico a las realizaciones de /-l/ en el español hablado en la ciudad de Granada

Acercamiento sociolingüístico a las realizaciones de /-l/ en el español hablado en la ciudad de Granada

En español, el fonema /l/2 en posición implosiva presenta distintas variantes de pronun- ciación en su extensión en los distintos ejes de variación lingüística sincrónica (diató- pico, diastrático y diafásico). Según podemos leer en la RAE y la ASALE, esta posibilidad de variación responde al proceso de debilitamiento que con frecuencia se da en el espa- ñol en las consonantes implosivas, y que igualmente ocurre en /-l/. Por otro lado, el fenó- meno más importante consecuente de este debilitamiento de /-l/ es el llamado rotacismo. Este fenómeno de variación consiste en la transformación de [l] en [ɾ], y la NGLE sugiere que pueda ser un fenómeno tardío en la evolución del español y de origen andaluz. No obstante, Lapesa Melgar defi ende una aparición temprana del fenómeno en la histo- ria del español (2001: 326, 422). Este autor sitúa sus primeras muestras en el siglo XII, en el mozárabe toledano, suponiendo la confusión de l y r (“Petro Árbarez”). Asimismo, destaca sucesivas muestras del fenómeno que van avanzando en tiempo y espacio; y, fi nalmente, en sus últimos capítulos dedicados al español actual, Lapesa Melgar apunta a una gran extensión de la neutralización de /-l/ y /-r/ implosivas, que sitúa en La Sagra y otras comarcas toledanas, así como desde el suroeste de Salamanca hacia Extremadura, ocupando toda Andalucía y llegando hasta la Región de Murcia.
Mostrar más

20 Lee mas

El mètode cientific a la cuina  Utilitat en l'aprenentatge de la Química

El mètode cientific a la cuina Utilitat en l'aprenentatge de la Química

desenvolupen tant la seva autonomia com a saber ajudar als altres. En aquest punt és on es pot fer més esment a l’atenció a la diversitat, donat que els alumnes amb més capacitats han d’ajudar als que tenen manco capacitats, però això no implica que aquests segons no facin feina, sinó que es repartesquin la responsabilitat i les tasques de tal manera que cada un tengui el seu paper i la suma d’ells formi l’equip organitzat del qual sortirà un bon resultat de treball. Com hem comentat abans, no just es realitzarà per part del professor, sinó que els alumnes coavaluaran als companys. Aquesta participació dels alumnes en l’avaluació es considera que els ajuda a desenvolupar millors aprenentatges (Pastor, Pascual, & Martín, 2005). Bé perquè el fet d’avaluar farà que ells mateixos tenguin un coneixement més exacte dels indicadors i les pautes que se seguiran per l’avaluació, de manera que a l’hora de fer les seves tasques, ja ho poden fer sent conscients d’això i millorar la qualitat final. Com pel fet d’adquirir l’habilitat de l’anàlisi crític i l’autocrítica, ajudant a prendre consciència dels punts forts i febles d’un treball, d’una proposta o d’una pràctica educativa però sobretot de saber proposar una millora a l’element avaluat. Amb aquest tipus de coavaluacions desenvolupam l’autonomia de l’alumnat, i els formam com a persones responsables dins una educació democràtica.
Mostrar más

58 Lee mas

Unidad_11_presentacion.pdf

Unidad_11_presentacion.pdf

Es compara l’actiu corrent amb el passiu corrent i mostra la situació de liquiditat de la tresoreria de l’empresa, però no d’una manera tan. immediata com la ràtio de tresoreria[r]

22 Lee mas

UNIDAD III MICROBIOLOGÍA DE LA LECHE.ppt

UNIDAD III MICROBIOLOGÍA DE LA LECHE.ppt

Los más importantes para la industria láctea son los bacteriófagos, pueden afectar la producción de derivados lácteos causando. lisis de los cultivos añadidos..[r]

20 Lee mas

UNIDAD II CARACTERÍSTICAS FISICO QUIMICA

UNIDAD II CARACTERÍSTICAS FISICO QUIMICA

Los métodos para determinar grasa en leche se pueden clasificar en tres grupos:.  Métodos Volumétricos Métodos Volumétricos : utilizan agentes químicos para lograr la ruptura de : ut[r]

21 Lee mas

UNIDAD I LA LECHE.ppt.pps

UNIDAD I LA LECHE.ppt.pps

El intervalo entre los ordeños tiene un efecto importante, a un intervalo largo corresponde un mayor volumen de leche pero menos rica en grasa que a un intervalo corto en la cual es[r]

35 Lee mas

Don Quijote de la Mancha

Don Quijote de la Mancha

“Apenas salió el sol cuando el famoso caballero don Quijote de la Mancha, dejando las sábanas,.. montó en su famoso caballo Rocinante y comenzó a andar por el campo de Montiel.”.[r]

22 Lee mas

QUESOS PROCESADOS.pptx

QUESOS PROCESADOS.pptx

Dimitreliy Apostolos (2007) estudiaron la textura de los quesos procesados de consistencia firme y obtuvieron que la adhesividad y fibrosidad se incrementa cuando la humedad y [r]

18 Lee mas

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Expresseu el resultat en tones (1T = 1.000 kg). L’enamorament és el sentiment que impulsava les parelles a penjar cade- nats al pont sobre el riu Sena. Aquest és un dels molts [r]

20 Lee mas

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Una hackató és una trobada de programadors que té com a objectiu el desenvolupament col·laboratiu de software. En aquest cas, es tractava de desenvolupar una aplicació que con- tribuís a cercar solucions que serveixin per aturar conflictes i ajudin a construir un entorn pacífic. International Alert ha estat el creador d’aquesta iniciativa, que es coneix com a #peacehack, amb la qual ha volgut reunir dissenyadors, desenvolupadors i voluntaris per la pau a cinc ciutats arreu del món durant un cap de setmana, en un esdeveniment que formava part del segon Talking Peace Festival. A Barcelona, Build Up —amb el suport de Data Pop Alliance, Catalan Agency for Cooperation to Development, Consulate of Colombia in Barcelona, PuntoJES, Impact Hub Barcelona i Impact Hub Madrid— es va encarregar d’organitzar la trobada.
Mostrar más

12 Lee mas

L'empresa i l'entorn.pdf

L'empresa i l'entorn.pdf

L'organització interna de l'empresa i la necessitat de adaptació a un entorn canviant.. 1.1 l'empresa com a unitat econòmicaA. ➲ Origen del problema : les necessitats són.[r]

34 Lee mas

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Mireu aquesta gràfica sobre la immigració a Catalunya i després contesteu les preguntesX. Imatge extreta del web <http://www.elpuntavui.cat>.[r]

18 Lee mas

Flamenk: Alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'educació secundària obligatòria

Flamenk: Alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'educació secundària obligatòria

Per enriquir el debat podem aportar algunes informacions sobre el fl amenc, situar les seves arrels i la riquesa cultural que l’acompanya. Cal destacar que, com a música popular que és, els orígens del fl amenc són incerts, però se sap que el pas de diverses cultures pel sud de la península Ibèrica (tartessis, fenicis, grecs, romans, àrabs, jueus i cristians) en marca els fonaments. En tot cas, es pot afi rmar que Andalusia és el bressol del fl amenc, amb un desenvolupament molt lligat al poble gitano, fi ns al punt de constituir-se com un element cultural característic d’aquest poble i d’aquesta regió, encara que no exclusivament.
Mostrar más

26 Lee mas

Quin Bestiari: Educació Secundària Obligatòria

Quin Bestiari: Educació Secundària Obligatòria

El 1986 la Coordinadora de Geganters de Barcelona és qui assumeix l’organització de l’acte. Des d’aleshores els gegants en són l’element essencial i un fi l argumental lliga tot el disseny de l’espectacle, que inclou manifestacions artístiques innovadores i cultura popular tradicional de tot tipus. La Cavalcada se celebra el dia de la Mercè a partir de les sis de la tarda pel centre històric de la ciutat; malgrat que ha canviat de recorregut diverses vegades, sempre passa per la plaça de Sant Jaume. L’acte acostuma a culminar amb el ball d’alguns dels elements més simbòlics que hi han participat.
Mostrar más

26 Lee mas

El teatre com assignatura obligatòria a educació secundària

El teatre com assignatura obligatòria a educació secundària

Com hem pogut veure, el teatre permet construir un procés d’aprenentatge i d’expressió dramàtica, de comunicació grupal, com també de creació. És una activitat educativa que implica el desenvolupament de la personalitat de l’alumne, a més a més, contribueix a cultivar la cultura i a formar la seva sensibilitat, aspectes que, sobretot a l’adolescència, tenen molta importància. A l’educació secundària cada vegada hi trobem més problemes d’abandonament escolar, falta de motivació, problemes conductuals d’agressivitat, o per el contrari , de timidesa i sobretot falta d’autoestima. Amb el teatre, es dona la possibilitat de treballar tots aquests aspectes i contribuir a que l’alumne pugui créixer amb uns valors que despertin la seva humanitat, el seu esperit sociable, de comunicació i respecte als altres, com també la seva capacitat de decisió.
Mostrar más

47 Lee mas

Unidad_10_presentacion.pdf

Unidad_10_presentacion.pdf

El Pla general de comptabilitat és una normativa que regula i indica la manera com les empreses han de portar la comptabilitat, és a dir, el registre de tots els fets econòmics i les ope[r]

16 Lee mas

Unidad_03_presentacion.ppt.pps

Unidad_03_presentacion.ppt.pps

La direcció de l’empresa té com a finalitat principal aconseguir l’èxit de l’empresa, mitjançant la millora de la seva posició competitiva o per a solucionar problemes que amenacen l’o[r]

20 Lee mas

Show all 10000 documents...