PDF superior La formació dels majors i les noves tecnologies

La formació dels majors i les noves tecnologies

La formació dels majors i les noves tecnologies

Els resultats evidencien la necessitat de seguir treballant per superar l’escletxa digital de sexe, aprofitant en el nostre cas les possibilitats d’accés i d’aprenentatge que aporten els programes universitaris per a majors. Es tracta de persones amb moltes inquietuds, que es mantenen altament actives tant intel·lectualment com socialment. A més, participen en un programa educatiu en el qual es potencien encara més aquests aspectes i que els dota d’eines per aprofitar les possibilitats de creixement i guany que encara con - serven amb l’edat. Volem en aquest punt reflexionar sobre la importància que en l’actualitat tenen els programes universitaris per a majors (PUM) com a educació perma - nent d’adults grans i com a catalitzadors de les possibilitats de desenvolupament personal, cultural i social d’aquest col·lectiu. Aquest tipus de programes aglutinen cada any més alumnat i reporten importants beneficis a les persones grans que hi participen, la majoria dones. Per exemple, Sancho [et al.] (2002) conclouen que els estudis cursats en la Univer - sitat per a Majors afavoreixen el benestar de les persones que hi participen, ja que la seva autoestima es veu reforçada per les activitats intel·lectuals que s’hi realitzen. Els estudis realitzats per Orte i Vives (2006) mostren que els programes universitaris per a majors, a més de complir una funció educativa i d’extensió del coneixement, compleixen també una funció amb relació a la salut física i psicològica, concretament amb relació al suport social, pel fet de contribuir a la creació de noves xarxes socials (Vives, Orte 2005). Però, a més, se’ls possibilita l’adquisició d’unes habilitats i coneixements que no estaven presents en el seu repertori inicial, que tenien ja oblidades o poc desenvolupades (Mas [et al.] 2008), per exemple, pel fet de facilitar-los l’accés a la utilització de les TIC. Moltes dones que no varen tenir accés a l’educació superior i/o al mercat de treball tenen ara, gràcies a aquests programes educatius, més possibilitats de desenvolupar-se, adaptar-se als canvis socials i posar-se al dia que d’una altra manera no estarien al seu abast, de manera que es contribueix, per tant, a l’apoderament del col·lectiu de dones grans.
Mostrar más

15 Lee mas

Ús i necessitat de formació dels docents en TIC

Ús i necessitat de formació dels docents en TIC

Segons Moral (1999) són tecnologies que tracten de l'estudi, desenvolupament, implementació, emmagatzematge i distribució de la informació utilitzant el sistema informàtic. En educació, veiem que en primària les TIC ajuden cada dia més en el procés d'ensenyament i aprenentatge generant infinites possibilitats perquè el professor aconsegueixi que l'alumne d'una forma simple i divertida aconsegueixi els objectius que es proposa per a ells. És a dir, amb les TIC s'aconsegueix utilitzar mitjans informàtics emmagatzemant, processant i difonent tota la informació que l'alumne necessita per al seu procés de formació. El més complicat és accedir a la informació veraç, significativa i de qualitat en internet, per tant haurem de començar a utilitzar noves estratègies d'aprenentatge, no limitar-nos a l'ús de cercadors i anar més enllà per rendibilitzar el nostre treball.
Mostrar más

27 Lee mas

Ampliant les possibilitats dels clústers de bor. Noves vies de síntesi per a la formació d’enllaços B-C, B-N I B-P

Ampliant les possibilitats dels clústers de bor. Noves vies de síntesi per a la formació d’enllaços B-C, B-N I B-P

físiques adverses, per aquest fet és un bon candidat per a ser aplicat en el camp dels materials. Aquest compost, com molts borans i carborans són de difícil accés comercial i en molts casos són molt cars. Per aquest motiu un dels punts importants de la tesi és la síntesi del clúster en els nostres laboratoris. La síntesi ja descrita per Carsten Knapp and co, 1 ha estat la que hem utilitzat amb unes lleugeres modificacions. La síntesi d’aquest compost també ha estat duta a terme per primer cop en estat sòlid. Per millorar les propietats físiques del clúster es pot halogenar; es coneix que la completa halogenació del clúster millora aquestes propietats. A més a més, les halogenacions són reaccions molt conegudes sobre el [1] i en el cas d’una halogenació limitada poden permetre una posterior reactivitat més fàcil de dur a terme que no pas partint d’un B-H. Un altre punt important i que pot marcar la seva reactivitat és la solubilitat en diferents dissolvents, aquesta és totalment depenent dels cations que acompanyen aquest anió; per tant és molt important escollir els cations que acompanyen aquest dianió per les diferents propietats que es vulguin aconseguir.
Mostrar más

152 Lee mas

L'ensenyament de tecnologies i el patrimoni industrial: sinèrgies educatives

L'ensenyament de tecnologies i el patrimoni industrial: sinèrgies educatives

29 Avui dia a Catalunya s’ofereixen 151 Cicles Formatius de grau superior, mitjà i bàsic (LOGSE), dels quals s’han desenvolupat i aprovat 39 projectes curriculars 17 , un 26% del total. Si analitzam els decrets catalans de desenvolupament curricular, en consonància amb el concepte de professionalitat abans esmentat, veurem que s’afegeixen als objectius generals i a les competències professionals, personals i socials, que recullen els RD de creació dels títols 18 unes capacitats clau, com a “capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes 19 ” En aquest sentit i com ja hem apuntat a l’inici del treball en aquesta recerca es parteix de la base que els Key Skills o capacitats transversals, poden veure’s reforçades amb l’ampliació del bagatge cultural que aportaria un major coneixement del Patrimoni Cultural de l’entorn de l’alumnat, també en el cas dels Cicles Formatius.
Mostrar más

61 Lee mas

Materials de formació. Aprofundiment en les tecnologies de la informació. Mòdul de WINDOWS XP. Professional. Joan Borràs Seguí

Materials de formació. Aprofundiment en les tecnologies de la informació. Mòdul de WINDOWS XP. Professional. Joan Borràs Seguí

La manera d'accedir a discos durs, carpetes i unitats de disc d'altres ordinadors és fer un doble clic sobre la icona Llocs de la xarxa, de manera que s'obrirà una finestra que contendrà icones amb els noms dels ordinadors connectats a la xarxa. Fent un doble clic sobre la icona corresponent a un ordinador es mostraran els recursos que té compartits (impressora, carpetes i unitats de disc). Si volem accedir a un ordinador d’un altre grup de treball s’ha de procedir de la mateixa manera, però, una vegada s’hagi entrat a Llocs de la xarxa, s’ha de desplegar el quadre adreça i elegir Xarxa sencera, de manera que ens apareixeran tots els grups de treball disponibles i, accedint al que ens interessi, podrem entrar a qualsevol dels ordinadors disponibles. A vegades pot passar que un cert grup de treball no aparegui, i la manera de localitzar un ordinador qualsevol és accedir a l’opció Cerca... del menú Inicia i elegir
Mostrar más

70 Lee mas

Barcelona ciutat del coneixement: economia del coneixement, tecnologies de la informació i la comunicació i noves estratègies urbanes

Barcelona ciutat del coneixement: economia del coneixement, tecnologies de la informació i la comunicació i noves estratègies urbanes

2. Segons l’OCDE (2003 p.146), d’aquesta manera es capturen tant aspectes relacionats (directament o indirecta) amb la inten- sitat en la producció de coneixement, com amb la intensitat en l’ús de coneixement. L’aplicació original de Hatzichronoglou (1997) incorporava també les despeses en R+D més la tecnologia incorporada en béns intermedis i en béns d’inversió, divi- dides per la producció. Aquests indicadors foren calculats l’any 1997 sobre dades de 1990, per a un agregat dels deu paï- sos OCDE per als quals estaven disponibles les dades de tecnologia incorporada. Nogensmenys, la revisió feta als anys 2001 i 2003 no disposa d’informació suficient per aplicar aquest indicador, i per tant es basa només en els dos primers. Es poden trobar més detalls a OCDE (2003, p.155). Una crítica d’aquest procediment i les seves limitacions es troba a Smith (2002). 3. Entre els quals s’inclou Espanya. Els altres països són: Estats Units, Canadà, Japó, Dinamarca, Finlàndia, França, Alemanya,
Mostrar más

244 Lee mas

Pla d'empresa per la creació d'una SCP en el sector de les noves tecnologies a la Conca de Barberà

Pla d'empresa per la creació d'una SCP en el sector de les noves tecnologies a la Conca de Barberà

Un dels punts forts de NetConca es basa en el seu equip humà, en el seu equilibri. Els socis, un desenvolupador, una dissenyadora i un community manager, s'uneixen per crear aquesta SCP, formant un equip amb molta experiència prèvia en el sector, complementant-se per abastar totes les àrees de negoci que exigeix una empresa orientada a oferir serveis NTIC, donant com resultat solucions integrals, desenvolupant projectes de gran magnitud que d'una altra manera no serien capaços de forma individual. A més, la implantació d'estàndards en el desenvolupament, i l'adopció del sistema Scrum per a la gestió dels projectes al costat dels clients, donaran com a resultat, treballs i productes finals professionals per sobre del que ofereix la competència. Aquestes bases són els nostres pilars, la qualitat i professionalitat, a més del tracte proper i personal amb el client, un valor afegit molt important per fidelitzar-lo i seguir creixent.
Mostrar más

190 Lee mas

La millora de la relació família   escola amb la introducció de les noves tecnologies  Una proposta posada en pràctica al CEI Teringa

La millora de la relació família escola amb la introducció de les noves tecnologies Una proposta posada en pràctica al CEI Teringa

11 -Una primera fase on l’infant protestarà en el moment en què es dóna compte que es queda sol a un nou espai i la mare o pare no hi son. Adoptarà diferents estratègies com plorar fort, tirar-se en terra, intentar partir cap a la porta, etc., manifestant la seva necessitat de tornar amb el familiar que l’ha deixat allà. També, haurà infants que adoptaran conductes regressives com xuclar el dit, descontrol d’esfínters (en el cas dels infants que ja els hi han llevat el bolquer), etc. També poden adoptar conductes de rebuig cap a les persones que ara han quedat per cuidar-lo. Sí en aquest temps, l’infant té l’opció de trobar-se amb la mare/pare, aquest augmentarà les conductes d’afecte cap al progenitor, arribant fins i tot a demostrar símptomes d’angoixa i nerviosisme davant una futura separació.
Mostrar más

70 Lee mas

De l'educació permanent a la formació dels docents passant per l'educació d'adults

De l'educació permanent a la formació dels docents passant per l'educació d'adults

En el moment actual estem vivent en una societat globalitzada, que ha fet que les polítiques i les institucions tradicionals no donen resposta a les necessitats actuals. La nova societat del coneixement presenta beneficis: majors oportunitats de treball, comunicació, etc.; però també té riscs com a conseqüència de l’augment de les desigualtats i l’exclusió social. La Unió Europea, entén que l’aprenentatge permanent és l’element clau de l’estratègia per a convertir la societat i l’economia del vell continent, Europa, en una de les més competitives basada en el coneixement. Estan tant segurs d’aquest plantejament que en juny de 2000, el Consell europeu celebrat a Feira, va invitar a tots els Estats membres, al Consell i a la Comissió, a que definiren estratègies i mesures pràctiques per a fomentar l’educació permanent per a tots; reafirmant-se en el Consell europeu d’Estocolm de març de 2001.
Mostrar más

6 Lee mas

TIC: tecnologies de la informació i la comunicació a Barcelona i Catalunya

TIC: tecnologies de la informació i la comunicació a Barcelona i Catalunya

Per la seva banda, l’Ajuntament de Barcelona impulsa la creació de noves empreses, la innovació i el foment de l'esperit emprenedor a través de Barcelona Activa, l’Agència de Desenvolupament Local. Així mateix dóna suport als emprenedors participant en la societat de capital risc Barcelona Emprèn, especialitzada en projectes tecnològics i en la creació de noves empreses tecnològiques i innovadores, mitjançant la utilització d'instruments financers d'inversió i donant suport estratègic a aquestes noves iniciatives. Un dels principals impulsors de la innovació a tot el territori català és el Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), que centra la seva activitat en el foment de la innovació, la transferència tecnològica, el desenvolupament empresarial i la localització industrial. Aquest organisme depenent de la Generalitat de Catalunya ha impulsat la Xarxa de Centres de suport a la Innovació Tecnològica (Xarxa IT) amb l’objectiu de potenciar el mercat de la subcontractació de R+D a Catalunya per tal d'incrementar la capacitat d'innovació de les empreses. Actualment més de 900 empreses contracten activitats de R+D als centres de la Xarxa IT.
Mostrar más

16 Lee mas

Gènere i formació d´identitats en la formació inicial de mestres de LIJ

Gènere i formació d´identitats en la formació inicial de mestres de LIJ

condueixen a generar desigualtat per tal de combatre’ls, transformar-los i no reproduir-los en el nostre estudiantat. Analitzem, a partir dels llibres, el canvi en la societat reflectit en les estructu- res familiars, com sexualitza el sistema escolar al professorat i l, per exemple estudiantat i quina educació afectivo-sexual es construeix amb llibres que tracten altres opcions sexuals, així com també els problemes socials que genera lʼhomofòbia. També analitzem els personatges queer i com es trasllada aquest imaginari a la critica adulta sobre produccions artístiques (artivisme) des de projectes que proposen una visió diferent de les heroïnes de les produccions Disney com, per exemple, Disenchanted, de José Rodolfo Loaiza Ontiveros (2011). Llegim llibres de lij que tracten rols igualitaris i la transgressió i rebel·lia enfront de la desigualtat (tant femenina com masculina), són llibres que ens parlen del respecte a la diversitat, que denuncien la violència de gènere, lligats a una visió de les noves masculinitats, que defensen una societat on la diferència sexual no es transforma en desigualtat cultural i social. Hem analitzat llibres dʼaltres models de princeses, altres protagonistes femenines i altres plantejaments de dona i de xiqueta, i integrem la veu de contes que tenen com a protagonistes dones no acadèmiques. També hem analitzat models de xiquets i dʼhomes des de les noves masculinitats i ens hem qüestionat com hem for- mat els nostres posicionaments ideològics, enriquint-nos amb les aportacions de totes i de tots. 4) L’avaluació com a eina política, educativa i transformadora.
Mostrar más

6 Lee mas

Maltractament de les persones majors institucionalitzades: Factors que el condicionen, vulneració dels drets i conflictes ètics

Maltractament de les persones majors institucionalitzades: Factors que el condicionen, vulneració dels drets i conflictes ètics

D’entre els factors que hem trobat que afavoreixen a l’aparició del maltractament podem dividir-los en 3 àmbits: Centrant-nos amb les característiques de les persones majors, podem destacar que unes pitjors condicions de salut en general, edat elevada i menys relacions socials tenen més risc a patir maltractament. 2 Referent a les característiques dels treballadors hi ha divergència entre els factors com l’edat dels treballadors, els anys d’experiència i el grau de formació i la relació entre el maltractament a les persones majors. No obstant això, la bibliografia consultada coincideix amb què els problemes familiars o amb la salut mental dels treballadors influeix negativament amb el maltractament. Per últim d’entre les condicions laborals podem concloure que una ràtio elevat d’infermeres-pacients, unes hores de jornada elevades, un elevat nombre de pacients dins la institució i una manca de recursos materials afavoreixen l’aparició del maltractament per part dels professionals sanitaris cap a les persones majors.
Mostrar más

24 Lee mas

L’ATENCIÓ EN SALUT MENTAL DELS INFANTS I ADOLESCENTS: NOVES RESPOSTES PER AFRONTAR UN REPTE CREIXENT

L’ATENCIÓ EN SALUT MENTAL DELS INFANTS I ADOLESCENTS: NOVES RESPOSTES PER AFRONTAR UN REPTE CREIXENT

Les dificultats que els diversos centres i serveis educatius, socioeducatius o de lleure presenten a l’hora de treballar o fer front problemes emocionals i conductuals. Això reflecteix una necessitat d’incrementar el treball en xarxa entre l’àmbit educatiu i el sanitari (fet que es troba contemplat en el Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions i que s’està començant a desenvolupar). Però sobretot, reflecteix una necessitat de compartir eines i estratègies comuns així com de pensar en l’atenció espe- cífica que es pot proporcionar des dels centres educatius que s’ajusti a les necessitats els infants (aspecte que requereix de formació del professorat per a què això sigui possible).
Mostrar más

40 Lee mas

Impuls a la formació professional dual per millorar la formació i l'ocupabilitat dels joves : mesura de govern

Impuls a la formació professional dual per millorar la formació i l'ocupabilitat dels joves : mesura de govern

En l’actual context de grans canvis econòmics i socials, amb unes elevades taxes d’atur juvenil, la Formació Professional (FP) està esdevenint una eina cada vegada més rellevant per tal de promoure una qualificació professional adequada als reptes existents. La FP ha estat i és una educació de qualitat, que ofereix oportunitats de formació a les noves generacions i, a la vegada, proveeix de tècnics qualificats el nou mercat de treball. Per això mateix, la FP juga i ha de jugar un paper determinant en la inserció laboral i professional dels joves.
Mostrar más

8 Lee mas

Importància de la formació universitària dels mestres d’audició i llenguatge

Importància de la formació universitària dels mestres d’audició i llenguatge

En tercer i darrer lloc, una millor adequació dels continguts presents a aquesta formació inicial, relacionats amb la realitat pràctica de l’ensenyament, permet que els futurs docents posin en pràctica les seves capacitats, i essent uns futurs mestres d’audició i llenguatge, més es necessita aquest apropament a la realitat. Per tal de poder tocar amb les mans diferents casos, diferents metodologies, diferents maneres de intervenció, diferents formes d’avaluar, etc. Són tants els fets que no poden aprendre’s amb un llibre i tants els que poden incorporar- se treballant-ho de forma real, que queda demostrada la necessitat de treballar de forma pràctica tot allò après a priori teòricament. Enfortint així els coneixements apresos i desenvolupant també, noves capacitats que seran útils en el seu futur professional.
Mostrar más

33 Lee mas

Menors estrangers: formació i treball: guia per a l'atenció dels menors estrangers en l'accés a la formació i la inserció al mercat laboral [3a ed.][versió en català i castellà]

Menors estrangers: formació i treball: guia per a l'atenció dels menors estrangers en l'accés a la formació i la inserció al mercat laboral [3a ed.][versió en català i castellà]

S’adrecen a joves majors de 16 anys i que no han obtingut el títol de graduat en educació secundà- ria obligatòria (ESO). L’objectiu és proporcionar a aquest joves formació bàsica professional que els permeti una inserció social i laboral satisfac- tòria, així com la seva continuïtat formativa. Inclouen tres tipus de programes: els plans de transició al treball (PTT), la formació i aprenentatge profes- sional (FIAP) i els pròpiament anomenats progra- mes de qualificació professional inicial (PQPI). A través de tots tres programes també s’obre l’o- portunitat d’obtenir el títol de graduat en educa- ció secundària obligatòria (ESO). A més, es du a ter- me formació per al desenvolupament de compe- tències bàsiques que afavoreixen la transició del sistema educatiu al món laboral i una especialit- zació tècnica.
Mostrar más

132 Lee mas

El lèxic. La formació dels mots

El lèxic. La formació dels mots

La derivació consisteix a formar noves paraules afegint uns elements, els morfemes derivatius o afixos, a un lexema. El primitiu és la paraula a partir de la qual es formen els nous mots. El derivat és la nova paraula formada a partir del primitiu i amb l’ajuda dels morfemes derivatius.

8 Lee mas

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació al servei de l'orientació psicopedagògica

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació al servei de l'orientació psicopedagògica

En primer lloc cal parlar de la dialèctica entre l’optimització de recursos i la generació de noves necessitats. Els projectes d'implementació d'eines relacionades amb les TIC sempre comporten un canvi; un canvi que normalment va en la direcció de facilitar les tasques que ja s'estan realitzant, i és en aquest sentit que parlem d' ; un canvi que s'orienta vers la millora de la rendibilitat dels recursos, que pretén reduir el treball ineficaç per gestionar millor el temps i potenciar treball eficaç, el treball que no és automatitzable: la reflexió, la comunicació, l'autoformació, la mirada cap endavant ... Ara bé, sovint també es corre el risc que en implementar aplicacions TIC es generen noves necessitats: introducció de dades, cerca entre grans quantitats d'informació... que poden acabar generant un nou treball ineficaç. Davant d'aquest risc cal treballar cercant un cert equilibri; cal saber distanciar-se prou de la tasca i avaluar-ne el desenvolupament des de la funcionalitat, seqüenciar el procés i no deixar-se emportar pels cants de sirena i la cerca d'una exhaustivitat ja desapareguda.
Mostrar más

60 Lee mas

Noves tecnologies per a l’estudi dels processos en geomorfologia: Càlcul de l’erosió del sòl amb dades LiDAR

Noves tecnologies per a l’estudi dels processos en geomorfologia: Càlcul de l’erosió del sòl amb dades LiDAR

L’àrea d’estudi II té una extensió de 0,25 ha i es troba a la Vall de Sóller, dins el sinclinal homònim, que travessa transversalment la Serra de Tramuntana i tanca al S la Serra d’Alfàbia (Colom, 1982). La vall es caracteritza per la presència d’afloraments massius del Mesozoic (Triàsic Superior i Juràssic Inferior). Els materials més antics corresponen a la fàcies Muschelkalk, però només es troben representats en les zones de ruptura dels encavalcaments. A la major part de la conca es troba una coberta superior de materials càrstics molt permeables i, per efecte de l’encavalcament, una interfície margosa (fàcies Keuper) impermeable, que per la seva mútua relació donen lloc a la formació de grans aqüífers. La vall està drenada pel Torrent Major de Sóller i els seus tributaris Torrent des Coll, Torrent de Biniaraix i Torrent de Fornalutx. La conca té una superfície de 48,4 km 2 i la seva xarxa de drenatge té una longitud total de 99,5 km (v. g. es troba molt ben drenada). La seva forma és més compacta que la conca del Torrent de Sant Jordi (Àrea I), i per tant cal pressuposar una resposta més ràpida als episodis de precipitació. Les dades de les estacions B-061 i B-056 es complementen en un grau molt elevat (R 2 =0,98), fet que permet construir una sèrie històrica prou ampla. Durant el període 1969-2009 la precipitació mitjana va ser de 838,3 mm/any, amb màxims semblants als registrats a l’àmbit de l’àrea d’estudi I (fig. 6). La precipitació màxima enregistrada durant el període 2005-2010 va ser de 194mm el dia 15/12/2008. L’àrea d’estudi II presenta una elevada densitat d’arbres fruiters fins a l’any 2006, quan es va portar a terme un guaret dins la parcel·la. En 2010 es va ressembrar amb tarongers (Citrus sinensis), que encara mostren un port molt reduït. El context urbà és diferent del de l’àrea I, ja que la parcel·la es troba en una zona històricament habitada i propera al nucli tradicional de Sóller.
Mostrar más

32 Lee mas

Anàlisi de contes tradicionals i aplicació didàctica amb noves tecnologies

Anàlisi de contes tradicionals i aplicació didàctica amb noves tecnologies

La Literatura Infantil i Juvenil (LIJ) sembla que està perdent força i que la majoria dels joves de hui dia només llegeixen per obligació a l’escola o institut. Aquesta falta d’interès per la lectura ve potenciada pel fet d’imposar un mínim de lectures a l’any sense donar cap altra explicació que no siga que llegir és beneficiós per a enriquir-nos. D’altra banda, trobem que allò que abans era una forma de crear el teu món fantàstic, ara està atrofiat, ja que la televisió, els ordinadors, mòbils i la resta d’aparells electrònics d’aquest tipus ja proporcionen un univers propi on no cal que la persona desenvolupe la seua imaginació. Amb la intenció de trencar amb aquest hàbit estès en l’actualitat i de millorar l’interès dels joves per aquesta literatura, el nostre treball busca analitzar contes tradicionals amb l’ajuda de les noves tecnologies, a fi de trobar tots els elements que possibiliten el desenvolupament de la història i alhora trencar amb la visió que es té de les noves tecnologies com a element lúdic, veient que també són útils en el món de l’educació. D’aquesta forma, esperem passar d’una successió de paraules que desperten poc o gens d’interès en els alumnes, a un conjunt d’elements comuns a totes les històries on els xiquets puguen entendre el motiu pel qual cada personatge es comporta com es comporta. Sense aquests coneixements, en molts casos, totes aquestes “«historias auténticas» no serán para él más que largas cadenas verbales (…) (Rodari, 1983).”
Mostrar más

20 Lee mas

Show all 10000 documents...