PDF superior La gestió dels llibres electrònics a la Biblioteca virtual de la UOC

La gestió dels llibres electrònics a la Biblioteca virtual de la UOC

La gestió dels llibres electrònics a la Biblioteca virtual de la UOC

La UOC es caracteritza per haver estat la primera universitat d'ensenyament a distància en línia de l'Estat espanyol i per ser una institució pionera en la investigació de l'aplicació de noves tecnologies d'ensenyament a les aules virtuals. En l'actualitat es considera un referent en els àmbits d'estudi de la societat de la informació i de l'aprenentatge virtual (e- learning). La particularitat principal de la docència rau en el fet que es realitza, en la seva totalitat, a través d'un campus virtual. El campus virtual és l'espai virtual de relació i de comunicació de la comunitat universitària, sense limitacions de temps ni d'espai, que integra tots els serveis i recursos que faciliten a l'estudiant el procés d'aprenentatge (Cervera-Farré; Vaquer-Suñer, 2010).
Mostrar más

25 Lee mas

La gestión de los libros electrónicos en la Biblioteca Virtual de la UOC

La gestión de los libros electrónicos en la Biblioteca Virtual de la UOC

El texto que se presenta muestra cómo se lleva a cabo la gestión de los libros electrónicos en la Biblioteca Virtual (en adelante BV) de la Universitat Oberta de Catalunya (en adelante UOC). La BV pone especial énfasis en la adquisición de libros digitales para mejorar el acceso de los usuarios a los recursos y a las colecciones de una universidad caracterizada por su virtualidad. El documento presenta, en primer lugar, el entorno en el que se adquieren y se utilizan los libros electrónicos: se describen los distintos escenarios de adquisición en los que se puede encontrar la BV y se definen los circuitos internos que permiten su gestión, así como los procesos técnicos de los documentos. A continuación, se muestran las distintas opciones de acceso y consulta de libros electrónicos que actualmente se ofrecen desde la BV y se exponen los análisis de uso de dichos documentos. Por último, se presentan las conclusiones a las que llega la BV sobre el nuevo contexto de libros electrónicos.
Mostrar más

24 Lee mas

Memòria de la Biblioteca Virtual de la UOC : curs 2006 2007

Memòria de la Biblioteca Virtual de la UOC : curs 2006 2007

Durant el curs 2006-2007 la Biblioteca Virtual de la UOC ha col·laborat en l’espai Lletra, duent a terme una selecció acurada de recursos d’informació disponibles en línia sobre autors catalans i llurs obres literàries. Pel que fa als autors, s’han publicat les pàgines corresponents als següents: Josep Maria Benet i Jornet, Prudenci Bertrana, Lluïsa Cunillé, Feliu Formosa, Imma Monsó, Joana Raspall, Xavier Rubert de Ventós, Sebastià Serrano, Francesc Serés, Francesc Trabal i Julià de Jòdar. Respecte a les obres, s’han difós les següents: Enllà, de Joan Maragall; Els fruits saborosos, de Josep Carner; Glossari, d’Eugeni d’Ors; Josafat, de Prudenci Bertrana; Horacianes, de Miquel Costa i Llobera, i Pilar Prim, de Narcís Oller.
Mostrar más

49 Lee mas

Memòria de la Biblioteca Virtual de la UOC : curs 2005 2006

Memòria de la Biblioteca Virtual de la UOC : curs 2005 2006

Per l’altra, la Biblioteca Virtual ha emprès una nova acció formativa entre el personal docent col·laborador ( pdc ): els tutors i consultors de la uoc .³ Per mitjà dels grups operatius de gestió docent i funció tutorial, durant aquest curs la Biblioteca ha impartit el Taller d’habilitats informacionals per a docents. Aquest taller s’integra en els cursos virtuals d’iniciació docent, que fan els nous tutors i consultors al començament de semestre. Pel que fa als continguts, el taller impartit per la Biblioteca Virtual se centra especialment a saber com cal plantejar correctament una cerca, com es coneixen les fonts d’informació més apropiades per a donar resposta a una consulta i on es localitzen aquestes fonts. En defi nitiva, vol servir de guia pràctica que permeti dotar els docents col·laboradors de la uoc d’uns coneixements tècnics bàsics per a explotar correctament totes les possibilitats de cerca i donar eines per a una orientació més bona als estudiants de l’ús dels recursos d’informació.
Mostrar más

74 Lee mas

Memoria de la Biblioteca Virtual de la UOC : curso 2006 2007

Memoria de la Biblioteca Virtual de la UOC : curso 2006 2007

Durante el curso 2006-2007 hay que destacar que la Biblioteca Virtual, además de continuar ofreciendo recursos de información y servicios a todos sus usuarios, ha dado apoyo a la docencia en relación con la adaptación al nuevo espacio europeo de educación superior, mediante la creación de un espacio de recursos y la elaboración de un boletín especializado sobre este tema. La Biblioteca de la UOC ha implementado, durante el mes de enero, el servicio de RSS (Really Simple Syndication o RDF Site Summary) con el fi n de sindicar los contenidos de la página de novedades. Con este nuevo servicio se abre un nuevo canal de distribución de noticias de la Biblioteca mucho más directo, que permite notifi car a los usuarios la actualización de las novedades de la Biblioteca sin tener que conectarse y les permite leer los titulares y un breve resumen de noticias de interés y acceder al texto íntegro, así como consultar nuevos recursos de la colección digital, novedades bibliográfi cas y algunos consejos y recomendaciones sobre la utilización de la Biblioteca.
Mostrar más

12 Lee mas

Memoria de la Biblioteca Virtual de la UOC : curso 2005 2006

Memoria de la Biblioteca Virtual de la UOC : curso 2005 2006

La Biblioteca Virtual ha colaborado en el proyecto Aula, liderado por el grupo operativo de Metodología Educativa con el objetivo de desarrollar la nueva aula del estudiante. El proyecto de aula del Campus Virtual de la uoc se inició en septiembre del 2005 con el objetivo de mejorar el aula actual teniendo en cuenta las necesidades y las expectativas de sus usuarios. Por este motivo se planteó llevarlo a cabo a partir de una metodología de diseño centrada en el usuario. La Biblioteca Virtual ha participado en la defi nición del espacio Recursos del aula, en el que se ponen a disposición de los estudiantes las fuentes de información y herramientas de apoyo necesarias para llevar a cabo su actividad académica.
Mostrar más

30 Lee mas

Aplicación de un estudio de usabilidad en bibliotecas digitales : la Biblioteca Virtual de la UOC

Aplicación de un estudio de usabilidad en bibliotecas digitales : la Biblioteca Virtual de la UOC

La Universitat Oberta de Catalunya ha realizado un estudio de operatividad de sus interfaces de usuario creando para ello diferentes grupos de trabajo que han analizado las diferentes casuísticas. Uno de dichos grupos se centró en el estudio y análisis de la usabilidad del sitio web de la Biblioteca Virtual, teniendo como objetivo el obtener una serie de beneficios para nuestros usuarios. Fruto de este análisis, se está produciendo un salto cualitativo importante en la nueva implementación del sitio web de la Biblioteca Virtual de la UOC, priorizándose el papel del usuario desde diferentes puntos de vista: la facilidad de navegación, la gestión de perfiles y servicios asociados a éstos y la reestructuración de la arquitectura de la información, todo ello con el objetivo final de facilitar el acceso a los recursos y servicios ofrecidos desde la Biblioteca, abogando en este mismo sentido por la calidad y mejora de éstos.
Mostrar más

13 Lee mas

El nou web de la Biblioteca Virtual de la UOC: Jornada Tècnica

El nou web de la Biblioteca Virtual de la UOC: Jornada Tècnica

El Repositori Institucional de la UOC és el portal que recull, difon i preserva les publicacions digitals en accés obert dels membres de la UOC elaborades en el desenvolupament de les seves activitats de recerca, de docència i de gestió. Inclou articles, ponències, materials didàctics, treballs finals de carrera, tesis doctorals, etc.

54 Lee mas

Nou web de la Biblioteca Virtual: anàlisi del nou web de la Biblioteca de la UOC

Nou web de la Biblioteca Virtual: anàlisi del nou web de la Biblioteca de la UOC

✔ Professors Tots els professors comprenen el que trobaran dins de l’apartat Formació Estudiants Alguns estudiants no saben què hi trobaran o ho associen a altres tipus de formacions, co[r]

34 Lee mas

Memoria de la Biblioteca Virtual de la UOC : 2007 2008

Memoria de la Biblioteca Virtual de la UOC : 2007 2008

Likewise, the Cooperation section shows how the UOC Li- brary’s commitment goes beyond the institution itself, in line with the University’s mission. Once again, we have worked actively in the leading initiatives of the institutions in which the Library participates: CBUC, REBIUN and EADTU. With regard to the CBUC, the UOC Library formed part of all of the governing bodies (Governing Council, Execu- tive Committee and Technical Committee) and the work- ing groups in operation. With respect to the REBIUN, as part of the Executive Committee, it led the REBIUN line in the field of research, the aim of which being “to guide university libraries in the face of the new challenges of the European Research Area and the new science creation and dissemination processes.” Finally, it also coordinated the EADTU network Library and Learning task force. The aim of this group was the development of library services and information skills as an essential element of learning.
Mostrar más

11 Lee mas

Memòria de la Biblioteca Virtual de la UOC : curs 2007 2008

Memòria de la Biblioteca Virtual de la UOC : curs 2007 2008

Tot i que hi ha uns eixos ben definits, la proposta es teixeix també sobre arguments transversals, que remeten de forma constant als grans reptes i entorn únic de la institució de què forma part. L’espai euro- peu d’ensenyament superior (EEES), l’espai europeu de recerca (ERA), la voluntat d’ampliar els horitzons en el marc internacional o la virtualitat com a espai propi i quasi exclusiu on ha de desenvolupar la seva missió, són idees recurrents que apareixen de forma evident al llarg del pla i que ajudaran a definir objec- tius de treball eficaços al llarg dels propers anys. El treball de l’equip de la Biblioteca per a aquests pròxims quatre anys s’orientarà de forma destacada a convertir-la en un centre de recursos per a l’apre- nentatge, la docència i la recerca en el marc de l’EE- ES, potenciant la col·laboració amb els estudis per tal d’adaptar l’aula a les necessitats de Bolonya i potenciant també el rol del bibliotecari com a agent formador i assessor en competències informacionals. També s’orientarà a continuar essent un referent de la virtualitat en els entorns immediats o no tan immedi- ats, oferint una oferta documental pròpia per a l’acti- vitat de recerca, docència i aprenentatge de la UOC. Per a dur a terme el pla estratègic es va disposar de la participació de diversos agents, tant interns com externs a la Biblioteca: tot l’equip de Biblioteca i 17 professionals d’altres àrees, que alhora han represen- tat 11 àrees, 4 estudis i 2 instituts de la UOC.
Mostrar más

27 Lee mas

La gestión de los recursos digitales en una biblioteca virtual : la Biblioteca virtual de la UOC

La gestión de los recursos digitales en una biblioteca virtual : la Biblioteca virtual de la UOC

En estos últimos años han aumentado considerablemente en España, un tipo de aprendizajes donde estudiantes, profesores, gestores e investigadores están dispersos geográficamente, pero sin embargo coinciden compartiendo un entorno virtual. La gran cantidad de nuevos medios y el acceso cada vez más generalizado a redes de ordenadores está revolucionando los sistemas de aprendizaje, los modelos docentes y la investigación y, en consecuencia, las bibliotecas y los centros de documentación.

14 Lee mas

La Biblioteca de la UOC : continguts digitals per a una biblioteca virtual

La Biblioteca de la UOC : continguts digitals per a una biblioteca virtual

Les vies de comunicació més habituals per a atendre aquest tipus de petició són el correu electrònic i el xat (quan hi ha coincidència en l'espai i en el temps amb la persona que fa la consulta). - Formació: la Biblioteca de la UOC posa especial èmfasi en l'elaboració de guies pràctiques d'ús dels nostres recursos (bases de dades, catàlegs, tallers sobre Internet, etc.). Aquestes guies s'elaboren i es distribueixen en format electrònic.

9 Lee mas

El desplegament d'un servei de préstec i consulta de llibres electrònics: l'experiència de la Biblioteca Virtual de la Universitat Oberta de Catalunya (BUOC)

El desplegament d'un servei de préstec i consulta de llibres electrònics: l'experiència de la Biblioteca Virtual de la Universitat Oberta de Catalunya (BUOC)

La tria d’aquests models va ser principalment perquè van ser els que van obtenir millor qualificació per part dels estudiants de la UOC, a l’anàlisi desenvolupat al projecte TRIA de la UOC. I en concret per què recullen característiques que hem considerat essencials per al nostre propòsit: facilitat d’accés i navegació (pantalla tàctil), valor afegit en la interacció amb els continguts (opció de prendre notes i subratllar), connectivitat (wifi), i lectura del formats dels materials de producció UOC (ePub, mobipocket i PDF). El dispositiu en modalitat de préstec s’ofereix amb una col·lecció de llibres electrònics de la literatura anglesa, a més d’una guia d’ús i funcionament de l’aparell. Es dóna per tant llibertat a que l’usuari, segons el seu perfil i les seves necessitats acadèmiques es pugui descarregar a l’aparell els documents en format electrònic que siguin del seu interès per a consultar-los al dispositiu.
Mostrar más

15 Lee mas

La gestió dels recursos documentals a les aules de la UOC

La gestió dels recursos documentals a les aules de la UOC

ƒ Pérez Alarcón, Adoració (26-28 noviembre 2001). “La gestión de los recursos digitales en una biblioteca virtual: la Biblioteca Virtual de la UOC”. A: II Coloquio Internacional de Ciencias de la Documentación. Salamanca: Universidad de Salamanca. <http://biblioteca.uoc.edu/cgi- bin/pass/biblio.pl?ID=12836>.

40 Lee mas

El rol dels professionals de la Biblioteca en el nou model d'aprenentatge de la UOC

El rol dels professionals de la Biblioteca en el nou model d'aprenentatge de la UOC

Algunes millores tècniques i tecnològiques han estat fruit d’aquestes noves necessitats, des de l’adaptació de les eines que ja s’utilitzaven fins a haver de desenvolupar solucions ad hoc per a cada nou proveïdor que s’incorporava. En alguns casos s’han de distribuir codis d’accés a un recurs de manera unipersonal i en d’altres s’ha de permetre que des del Campus Virtual es pugui accedir, identificat, al recurs en una plataforma externa. Aquestes millores han anat acompanyades de canvis en els calendaris i en el funcionament global. Amb tot, s’ha definit un model de gestió de recursos que, al costat del nou model d’aprenentatge de la Universitat, permet l’escalabilitat i la producció massiva de paquets de recursos que responen a les necessitats docents.
Mostrar más

19 Lee mas

LA REVALORIZACIÓN DE LA CREACIÓN EFÍMERA A TRAVÉS DE LA CONSERVACIÓN VIRTUAL. APLICACIÓN DEL REGISTRO 3D Y PROPUESTA DE REPOSITORIO INTERACTIVO DE LA “EXPOSICIÓ DEL NINOT”

LA REVALORIZACIÓN DE LA CREACIÓN EFÍMERA A TRAVÉS DE LA CONSERVACIÓN VIRTUAL. APLICACIÓN DEL REGISTRO 3D Y PROPUESTA DE REPOSITORIO INTERACTIVO DE LA “EXPOSICIÓ DEL NINOT”

El presente trabajo plantea la conservación virtual de la obra efímera, concretamente de los ninots de Falla exhibidos en la Exposición del Ninot, a tra- vés de su virtualización interactiva de modo que puedan ser recuperados en un “repositorio del re- cuerdo” tras su combustión. El reconocimiento de la Fiesta de Fallas por parte de la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2016 demanda una adaptación a los medios actuales de comunicación, conservación y difusión de la fiesta. Para el estudio se seleccionaron dos ninots, uno per- teneciente a la Falla Plaza del Pilar, del artista Paco Torres y, el otro, de la Falla Espartero-Ramón y Ca- jal, del artista David Moreno, ambos de categoría Sección Primera, respectivamente. La digitalización 3d se llevó a cabo mediante un escáner láser portá- til GO!SCAN50 de la compañía Creaform y, para el tratamiento digital se usaron distintos softwares VXelements (Creaform), VXmodel (Creaform), Zbrush (Pixologic), Keyshot (Luxion) y Repetier Host. El resultado ha sido la monitorización de los ninots de modo que pueden ser visualizados tras su destrucción y, ha permitido conservar virtualmente el ingenio creativo y la fiesta a través de una nueva experiencia inmersiva.
Mostrar más

14 Lee mas

IMPRONTAS FEMENINAS EN LA CIENCIA DE LA FILOSOFIA GRIEGA A LA ALQUIMIA

IMPRONTAS FEMENINAS EN LA CIENCIA DE LA FILOSOFIA GRIEGA A LA ALQUIMIA

Entre el amplio abanico que ofrecen las actividades CTSA destaca por su carácter motivador la utilización de la historia de la ciencia como recurso didáctico, ya que perm[r]

23 Lee mas

Evaluación de la adecuación de la práctica clínica a la evidencia científica

Evaluación de la adecuación de la práctica clínica a la evidencia científica

Para comprobar la adecuación de la práctica clínica a los criterios de evaluación podemos utilizar estudios con distintos tipos de diseño 49 : estudios descriptivos[r]

6 Lee mas

De la metáfora a la acción

De la metáfora a la acción

Estos ejemplos ponen de manifiesto cómo la experiencia corporal, perceptiva y motora, está íntimamente ligada al modo en el que organizamos nuestro sistema conceptual, es decir, la estr[r]

6 Lee mas

Show all 10000 documents...