PDF superior La gestió dels recursos documentals a les aules de la UOC

La gestió dels recursos documentals a les aules de la UOC

La gestió dels recursos documentals a les aules de la UOC

ƒ Pérez Alarcón, Adoració (26-28 noviembre 2001). “La gestión de los recursos digitales en una biblioteca virtual: la Biblioteca Virtual de la UOC”. A: II Coloquio Internacional de Ciencias de la Documentación. Salamanca: Universidad de Salamanca. <http://biblioteca.uoc.edu/cgi- bin/pass/biblio.pl?ID=12836>.

40 Lee mas

Conducta informacional col·laborativa en grups completament en línia : Estudi de cas a les aules del campus virtual de la UOC

Conducta informacional col·laborativa en grups completament en línia : Estudi de cas a les aules del campus virtual de la UOC

En entorns virtuals d’aprenentatge com la UOC, la realització de treballs col·laboratius en grup és una proposta metodològica més en el procés d’aprenentatge (Guitert et al., 2003). La Universitat es compromet amb l’estudiant a “Capacitar-lo en el treball en xarxa” (Universitat Oberta de Catalunya, 2009, pàg. 22) i considera l’habilitat de treballar en equip en contextos virtuals com una de les competències transversals que ha d’adquirir l’estudiant. El propi model educatiu de la Universitat ho conceptualitza, indicant que a les Aules Virtuals s’han de crear situacions de treball en equip complementàries i alternatives a l'activitat individual, amb l’objectiu de realitzar “processos d'aprenentatge col·laboratius, fruit de la participació conjunta i continuada en processos de discussió i autoorganització coordinats pel propi grup d'estudiants amb la intenció de resoldre un problema o respondre una qüestió” (op.cit., pàg. 32). En l’àmbit específic dels Estudis d’Informació i Comunicació s’ofereixen dos Graus adaptats a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), el Grau de Comunicació, i el Grau d’Informació i Documentació, que (com la resta de Graus de la Universitat), inclouen aquesta competència en els seus plans d’estudi. Moltes assignatures d’ambdós graus inclouen la realització d’alguna Pràctica d’Avaluació Continuada en grup, però en concret, dues assignatures que es cursen durant el primer semestre inclouen com un dels continguts metodològics específics el treball en equip en entorns virtuals: Competències TIC en Comunicació i Competències TIC en Informació i Documentació. Totes dues assignatures es basen en la realització, durant tot el semestre, d’un projecte digital en grup sobre un tema vinculat als àmbits de la Comunicació / Informació i Documentació; per tant, tots els estudiants d’ambdós Graus tenen ja des de l’inici una experiència de treball en grup en el context del Campus Virtual de la UOC.
Mostrar más

117 Lee mas

La gestió dels llibres electrònics a la Biblioteca virtual de la UOC

La gestió dels llibres electrònics a la Biblioteca virtual de la UOC

La BV no té una política de difusió exclusiva dels llibres electrònics sinó que els posa a disposició dels usuaris en els espais on es necessiten (aules virtuals), per tal que els usuaris s'hi familiaritzin (Zuñiga Ruiz; López-Pérez, 2012). Pel que fa al professorat, tampoc no es fan accions adreçades exclusivament als llibres electrònics, sinó que, a través de la compra de títols en format electrònic, es posen a les aules de les quals són responsables, com a bibliografia recomanada o bé a través de les desiderates que sol·liciten, gràcies la recerca que els permet conèixer els diferents títols disponibles al mercat.
Mostrar más

25 Lee mas

Accés als fòrums de la UOC des de dispositius mòbils Android

Accés als fòrums de la UOC des de dispositius mòbils Android

• Accés Inicial : Vista ràpida dels missatges nous si n'hi ha, possiblement agrupats per recursos: email, fòrums, etc. En funció del número de fòrums de l'usuari o de missatges pendents de llegir se podria fer de maneres diferents (p.e. Si n'hi ha molt pocs mostrar l'assumpte, si no han de caber a la pantalla indicar el nom del recurs amb el total de missatges i els pendents de llegir). A més d'això, indicarem si hi ha cites al calendari dels propers 7 dies. Des de cada recurs facilitarem l'enllaç a les diferents pantalles de gestió (correu, fòrum, tauler, materials, calendari) o a les aules.
Mostrar más

59 Lee mas

Avaluació dels esculls artificials i de les reserves marines com a eines de gestió dels recursos íctics litorals a les Illes Balears

Avaluació dels esculls artificials i de les reserves marines com a eines de gestió dels recursos íctics litorals a les Illes Balears

Aquesta polèmica que aquí es deixa entreveure per a la costa catalana assolí una gran magnitud i tragèdia en aigües de València, on el gànguil usat a l’Albufera s’havia adaptat a pescar a aigües obertes de mar durant el segle XVIII, patint tota una sèrie de prohibicions i regulacions entre 1723 i 1818. La Biblioteca del Diario Mercantil (1866) recull una defensa de la pesca de bou en front d’aquestes regulacions i de les apreciacions negatives que Sáñez-Reguart (1791-1795) fa al respecte en el “Diccionario Histórico de los Artes de la Pesca Nacional”. Així mateix, el document del Diario Mercantil presenta un paral·lelisme excepcional amb els raonaments britànics, descrits abans, aportant dades de l’increment de captures a mesura que augmentava el nombre de vaixells: 21.213 arroves de peix amb 16 bous el 1792 per 37.724 arroves amb 31 bous el 1817 (1 arroba= 10 Kg). El fet de comparar les captures al mar amb les collites en terra amb l’argument de proporcionalitat entre l’esforç/feina i captura es repeteix, així com el concepte de la inexhauribilitat del recursos marins: “.... en la suma total de su beneficio se notará la misma variedad, fecundidad y analogía que se observa en los frutos y producciones terrestres.........esta inconmensurable cantidad de agua constantemente nos presenta en sus orillas la misma abundancia, variedad y multitud de peces de concha, cuero y escama, que ni los disminuyen las redes con sus arrastres ni los anzuelos y otras mil artes los esterminan”.
Mostrar más

130 Lee mas

Estatuts de la Fundació Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona [2012 text no oficial]

Estatuts de la Fundació Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona [2012 text no oficial]

25.4. La convocatòria de les reunions correspon a la persona titular de la Presidència i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió. La convocatòria s’ha de fer per escrit, amb l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids, i la documentació corresponent, i ha d’indicar la data, l’hora i el lloc de celebració de la sessió. En la notificació es pot preveure una segona convocatòria de la sessió per a una hora després en el cas que per a la primera convocatòria no hi hagués quòrum suficient d’assistents.
Mostrar más

24 Lee mas

Propuesta de Mejora en la Gestión Clínica  de la Incapacidad Temporal.  De la práctica a la teoría

Propuesta de Mejora en la Gestión Clínica de la Incapacidad Temporal. De la práctica a la teoría

La baja laboral es un proceso costoso. Es costoso para el paciente, por los efectos adversos señalados, que muchas veces llevan a ver recortadas sus ex- pectativas laborales, profesionales y económicas. Es costoso para la familia, que puede tener que recomponerse para adaptarse al nuevo rol del paciente de baja y de sus cambios (que llevan ocasionalmente a depresión y excepcional- mente al suicidio). Es costoso para el sistema sanitario pues destina recursos al seguimiento diagnóstico y terapéutico del paciente de baja. Es costoso para la empresa (que pierde aunque sea temporalmente a un trabajador, muchas veces con experiencia). Es costoso para la Seguridad Social (que compensa a la em- presa por la ausencia del trabajador). Es costoso para el Sistema Sanitario, pues el mero control de la IT aumenta el consumo de visitas innecesarias de índole burocrática. Y es costoso para la sociedad, por la suma de los costes señalados. De hecho, el coste directo de la IT es similar al coste en medicamentos. Sin embargo, inexplicablemente, sólo el gasto en farmacia ha tenido un in- terés constante y “preocupante” tanto respecto a la práctica como a la ges- tión y a la investigación.
Mostrar más

9 Lee mas

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 048 (2006)

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 048 (2006)

Els passats 23 i 30 de gener, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya va acollir dues jornades organitzades conjuntament amb l’Agència de Residus de Catalunya del Departament de Medi Ambient i Habitatge. La primera Jornada es va centrar en la gestió dels residus de la construcció, la seva minimització i el seu reaprofitament. La segona Jornada es va dedicar a l’ús de materials reciclats en la construcció, i

6 Lee mas

Gaseta municipal de Barcelona. Any 084, núm. 04: Pressupostos generals-2 (07 febr. 1997)

Gaseta municipal de Barcelona. Any 084, núm. 04: Pressupostos generals-2 (07 febr. 1997)

a) Contractació d'obres i gestió de serveis públics la quantia dels quals no excedeixi del 3% dels recursos ordinaris del Pressupost ni la seva durada no ultrapassi els 5 anys... PRESSUP[r]

87 Lee mas

El model japonès de gestió dels recursos humans i las seva implantació a les filials japoneses de Catalunya

El model japonès de gestió dels recursos humans i las seva implantació a les filials japoneses de Catalunya

En la jerarquia empresarial japonesa existeix una línia divisòria que s’estableix entre el nivell més alt de l’administració i els altres empleats. Estar al cim de l’administració significa ser un membre de la direcció. Fora d’aquest grup d’elit tota la resta és simplement un empleat. Aquesta dicotomia reforça el fort sentiment d’homogeneïtat i destí comú que és tan freqüent en els membres d’una empresa japonesa. Entre els directors i els empleats existeix una diferència basada en les normes i costums. Segons el Codi de comerç, el rol específic dels directors consisteix a representar els accionistes. Però la majoria de persones de la direcció treballen en funcions de caps de departaments o de secció (Whitehill 1994), per tant, els directors són membres que defensen els interessos dels accionistes i alhora els interessos dels companys de treball a l’empresa. L’establiment d’un sistema jeràrquic requereix que els subordinats contribueixin al prestigi i la posició d’un superior mitjançant l’ús d’un llenguatge respectuós. La marcada diferència entre superior- inferior entre tots els japonesos es defineix per mitjà de tres paraules: senpai (sènior) , kohai (júnior) i doryo (del mateix grau). Les dues primeres paraules s’escolten amb freqüència, perquè fins i tot en les persones del mateix rang és normal que una d’elles sigui superior a l’altra d’alguna manera. L’etiqueta japonesa requereix que tots els kohai afegeixin l’expressió honorífica san al nom de qualsevol senpai a qui es dirigeixin. Quan un sènior es dirigeix a un júnior, sovint s’utilitza el cognom i el vocable kun enlloc de san.
Mostrar más

224 Lee mas

L’esport com a instrument reforçador del sentiment nacional. Les implicacions dels triomfs de la selecció espanyola de futbol en el discurs de la militància valenciana d’esquerra i centreesquerra

L’esport com a instrument reforçador del sentiment nacional. Les implicacions dels triomfs de la selecció espanyola de futbol en el discurs de la militància valenciana d’esquerra i centreesquerra

La darrera cita del militant del Bloc de l’Horta torna a introduir un dels referents més importants en la investigació sobre el nacionalisme, Michael Billig i el seu Nacionalisme banal (2006), i això ens serveix per a iniciar aquest balanç considerant que l’esport també contribueix a la banalització de les nacions a través dels campionats (estatals, però, en definitiva, nacionals), que se’ns repre- senten amb una familiaritat tal, que arriben a permetre una identificació fins i tot entre aquells que no se senten membres de l’àmbit nacional que abasta el torneig. Així, hem pogut comprovar que, fins i tot alguns militants nacio- nalistes i afiliats de partits d’àmbit estatal que se senten més valencians que no pas espanyols, arriben a sentir com a propi el triomf de la selecció espanyo- la, perquè els components d’aquest combinat els senten més propers, són més recognoscibles, juguen en una lliga que segueixen més que altres o, fins i tot, són en gran mesura integrants del Barça, que és el seu club favorit. Tot això arriba a sobreposar-se a la filiació nacional explicitada prèviament, sense que intervinga de manera decisiva la dinàmica mateixitat-alteritat, és a dir, el fet de sentir-se nacionalment valencians, que s’hauria de contraposar a una espa- nyolitat aparentment no sentida, no implica un rebuig absolut a aquesta repre- sentació esportiva de la idea d’Espanya.
Mostrar más

24 Lee mas

El proceso de la sensorialidad a la simbolización

El proceso de la sensorialidad a la simbolización

otros niños, ya no se sometía tanto a su hermana, se la entendía mejor cuando hablaba, la masturbación había desaparecido, y en el colegio también la veían mejorar; en cambio la madre, a[r]

8 Lee mas

La Innovación en la Empresa: Políticas Avanzadas de Gestión de Recursos Humanos Editado por Emilio Huerta, director de Institución Futuro y del Centro para la Competitividad de Navarra

La Innovación en la Empresa: Políticas Avanzadas de Gestión de Recursos Humanos Editado por Emilio Huerta, director de Institución Futuro y del Centro para la Competitividad de Navarra

En este apartado analizaremos cuáles son las características de la empresa y de sus empleados que se encuentran asociadas a la implantación de sistemas sofisticados de organización del trabajo y de gestión de recursos humanos. Para ello las plantas se clasifican en tres grupos en función del grado de implementación de las prácticas de organización de trabajo y de gestión de recursos más distintivas de entre las conside- radas en los apartados anteriores. Concretamente, para llevar a cabo esta agrupación hemos tenido en cuenta la complejidad del puesto, la autonomía de la que goza el trabajador, la variedad de tareas, la rotación, la capacitación para desempeñar varios puestos, los grupos de mejora, los equipos autónomos de trabajo, los instrumentos empleados en los procesos de selección, las horas de formación, el uso de las promo- ciones internas, la existencia de comunicación formal, la seguridad en el empleo y el pago de incentivos de planta o empresa. A partir de la situación de las plantas en estos aspectos, se han distinguido tres grupos de tamaño similar: el primero de ellos está compuesto por aquellas plantas en las que la implantación es baja, el segundo por aquellas en que se sitúan en posiciones intermedias, y el tercero por aquellas con un mayor nivel de desarrollo en organización del trabajo y dirección de recursos humanos.
Mostrar más

98 Lee mas

Bebbington, Anthony (2007), Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Una ecología política de transformaciones territoriales, Lima 2007, IEP, CEPES.

Bebbington, Anthony (2007), Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Una ecología política de transformaciones territoriales, Lima 2007, IEP, CEPES.

Preparado por Anthony Bebbington, Jeffrey Bury, Denise Hum- phreys Bebbington, Jeannet Lingan, Juan Pablo Muñoz y Martin Scurrah, el capítulo explora el surgimiento de procesos de movi- [r]

17 Lee mas

Arellano, J. (2008), “Resurgimiento minero en Perú: Una versión moderna de una vieja maldición?” Colombia internacional, 67: 60-83.

Arellano, J. (2008), “Resurgimiento minero en Perú: Una versión moderna de una vieja maldición?” Colombia internacional, 67: 60-83.

El artículo está estructurado en seis partes. Primero, reviso críticamente la literatura en torno a la maldición de los recursos poniendo de manifiesto sus limitaciones (sección 1). Segundo, analizo brevemente algunas características del Estado peruano que deben ser tenidas en cuenta para entender la repercusión del resurgimiento minero en Perú (sección 2). Tercero, describo brevemente las nue- vas estrategias que las empresas mineras están empleando en sus relaciones con las comunidades y las instituciones locales (sección 3). Cuarto, explico las caracterís- ticas de este nuevo tipo de maldición de los recursos poniendo de manifiesto los meca- nismos que potencian la emergencia de conflictos (sección 4) y los mecanismos mediante los cuales se asignan los recursos mineros a distintos proyectos de inversión (sección 5). Finalmente, la conclusión resume los principales temas analizados.
Mostrar más

24 Lee mas

De “caballeros de la muerte” a la “lucha por la vida”. Los arditi italianos, de la guerra a la militancia antifascista

De “caballeros de la muerte” a la “lucha por la vida”. Los arditi italianos, de la guerra a la militancia antifascista

No obstante, la matriz combatentista de la asociación anti- fascista y el trabajo preparatorio para su organización a nivel nacional no pudieron ser atribuibles tan sólo a la [r]

25 Lee mas

La Municipal. Núm. 026 (1992)

La Municipal. Núm. 026 (1992)

de Barcelona ha donat exemple, ja fa anys, d'un excel·lent nivell de gestió dels seus recursos de tota mena, des de l'evolució de la plantilla, fins a la utilització dels mitjans tecnolò[r]

50 Lee mas

Creació del web d'uns estudis de la UOC amb un sistema de gestió de continguts de codi obert

Creació del web d'uns estudis de la UOC amb un sistema de gestió de continguts de codi obert

Dels que van quedar, es van escollir els que havien rebut millors crítiques. Era el cas de Drupal, EZ- Publish, Mambo, Midgard, Plone, Tiki, Typo 3 i WebGUI. A més aquests presentaven un aspecte més professional que la majoria de CMS, tant en els seus webs com en les seves demos en línia i en la seva concepció del que ha de ser CMS. De fet, excepte Midgard i Tiki, tots tenien darrera una empresa que utilitzava el model del codi obert com a plataforma per oferir serveis al voltant dels seus productes.

71 Lee mas

Notícies de l'Agenda 21 Escolar. Any 6. núm. 04 (2006)

Notícies de l'Agenda 21 Escolar. Any 6. núm. 04 (2006)

A les tres primeres sessions del curs Gestió de materials i residus hem analitzat com millorar la gestió dels residus al centre, hem resolt dubtes sobre el funcionament de la gestió dels[r]

6 Lee mas

Anàlisi i disseny d'aplicacions enfocades a la gestió de continguts via web, amb tècniques d'orientació objectes

Anàlisi i disseny d'aplicacions enfocades a la gestió de continguts via web, amb tècniques d'orientació objectes

En l’actualitat, està considerat com un dels llenguatges més potents per realitzat anàlisis de sistemes de mitjana i alta complexitat. Mitjançant UML podem modelar totes les parts del nostre sistema amb una riquesa de models per aplicar. Igualment, presenta nombrosos beneficis com és la visibilitat global que dona del projecte permeten detectar fàcilment les dependries I dificultats que apareguin en el projecte.

51 Lee mas

Show all 10000 documents...