PDF superior La sexualitat humana al primer curs de l’educació secundària obligatòria

La sexualitat humana al primer curs de l’educació secundària obligatòria

La sexualitat humana al primer curs de l’educació secundària obligatòria

E/la professor/a projecta una sèrie de vídeos que tracten sobre el rol dels homes i de les dones en la societat. El primer vídeo consisteix en un recull d‟anuncis publicitaris que promocionen diversos tipus de productes on les principals protagonistes són dones, mentre que els homes es mantenen absents: productes de neteja, aliments baixos en grassa, productes per alimentar els infants, cosmètics, entre d‟altres. És important que el/la professor/a remarqui que pel fet de que els anuncis de televisió indiquin que certs productes i activitats són exclusives per a les dones, no significa que s‟hagi de creure. Cal recordar als alumnes que la societat actual encara té una visió molt masclista ja que considera que moltes tasques de casa les ha de realitzar la dona i que aquetes s‟han de mantenir sempre belles i en forma. A continuació, es projecta el segon vídeo que fa referència als canvis que la societat va introduint respecte als rols de gènere, en concret, es tracta d‟una projecció de com el món de Disney introdueix el feminisme en les seves obres. Amb aquest vídeo es pretén conscienciar els alumnes de que entendre i defensar el feminisme, entès com a la ideologia que defensa la igualtat entre homes i dones, és la primera passa cap a un futur més igualitari entre sexes i que tots ho hauríem de començar a aplicar en la via diària.
Mostrar más

90 Lee mas

curricular en l educació secundària obligatòria. [2008/7629]

curricular en l educació secundària obligatòria. [2008/7629]

B. Un segon nucli conceptual inclou l’estudi del cos humà i el seu funcionament, com s’organitza des del nivell microscòpic (cèl·lules) fins al nivell macroscòpic (òrgans i aparells). Les alumnes i els alum- nes han de conéixer quins factors influïxen en el seu funcionament i quines conseqüències originen determinades conductes (malalties, des- nutrició, tabaquisme,..) amb la finalitat de potenciar hàbits saludables de vida. A més, és molt important que aprenguen a valorar els avanços científics que es produïxen en el tractament de malalties, en l’elabora- ció d’aliments, en la cirurgia de trasplantament d’òrgans, en la repro- ducció assistida, així com valorar actituds solidàries com són la dona- ció de sang o d’òrgans, i fomentar l’esperit crític enfront de determi- nats condicionaments socials (modes en l’alimentació, en els formes de vida, etc.). Estos continguts s’estudien en el primer curs del progra- ma partint del coneixement, microscòpic, de la cèl·lula com a unitat constituent de tots els sers vius, i de la seua organització en estructures macroscòpiques –teixits, òrgans i aparells–, per a, a continuació, i pre- nent com a fil conductor l’alimentació i la salut, estudiar els distints aparells del cos humà i els òrgans que els formen, i estudiar en últim lloc, les funcions de relació i coordinació i la reproducció humana. Durant el segon curs, es proposa l’estudi de l’origen de la vida i la seua evolució, així com l’estudi dels gens, l’herència i les mutacions com a factors clau per a l’adaptació i evolució dels sers vius.
Mostrar más

74 Lee mas

Orientacions per a l organització del 4t curs de l Educació secundària obligatòria i el Batxillerat en el curs (20 de maig de 2008)

Orientacions per a l organització del 4t curs de l Educació secundària obligatòria i el Batxillerat en el curs (20 de maig de 2008)

Primer curs. Primer bloc Els centres docents establiran els criteris i valoraran, a partir de l’avaluació inicial de l’alumnat, la conveniència d’aquesta via per a determinats alumnes que, en tot cas, serà voluntària i haurà de comptar amb l’acceptació dels interessats i dels seus pares, mares o representants legals, en cas que siguin menors d’edat.

5 Lee mas

Prova lliure per a l obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Àmbit de la comunicació en llengua francesa

Prova lliure per a l obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Àmbit de la comunicació en llengua francesa

peuples, dans le plus grand respect des uns envers les autres . L’auteur de l’espéranto a voulu que cette langue soit démocratique, et il a réussi à en rendre l’apprentissage assez facile. C’est ainsi que pour un francophone par exemple, il faut environ 150 heures pour apprendre l’espéranto tandis qu’il en faut 1500 pour apprendre l’ anglais.

9 Lee mas

Prova lliure per a l obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Àmbit de la comunicació Competència comunicativa en francès

Prova lliure per a l obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Àmbit de la comunicació Competència comunicativa en francès

L'été dernier, monsieur Harvey Bennett, un marin américain de 55 ans, avait jeté quelques bouteilles à la mer avec des messages et son adresse.. Il a été très surpris quand[r]

11 Lee mas

DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

Atès que en cadascun dels tres primers cursos de l’etapa l’alumnat ha de fer un treball de síntesi, i a quart curs ha de realitzar un projecte de recerca, la programació ha de tenir en compte tots dos tipus de treballs. El treball de síntesi està format per una seqüenciació d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha acon- seguit, i fins a quin punt, que l’alumnat hagi integrat les competències bàsiques, assolides a partir dels continguts tractats en les diferents matèries, per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes rela- cionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i admet diver- ses concrecions temporals. Al llarg del treball, l’alumne o alumna ha de mostrar capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip. El projecte de recerca, realitzat en equip, ha d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per ell mateix, sota el guiat- ge del professorat. Al llarg del projecte, l’alumne o alumna ha de mostrar capacitat d’autonomia i inicia- tiva en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.
Mostrar más

15 Lee mas

L educació post-obligatòria de l Eix de la Riera de Caldes en xifres:

L educació post-obligatòria de l Eix de la Riera de Caldes en xifres:

La tercera família professional més demandada és Informàtica i comunicacions, amb el 12% dels estudiants (94 alumnes durant el curs 2013/14). Aquesta branca tampoc té oferta en cap centre de la RdC. Per tant, tots els alumnes s’han de desplaçar a altres localitats. La principal ciutat receptora és Barcelona, seguit de Montcada i Reixac, Granollers i Sabadell. A la capital hi van alumnes de totes les poblacions de l’Eix. En canvi, a Montcada s’hi desplacen fonamentalment joves de La Llagosta,

57 Lee mas

PLA DE CURS EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ESO4. Curs Riera Can Toda, Barcelona. Tel

PLA DE CURS EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ESO4. Curs Riera Can Toda, Barcelona. Tel

persones que hi vivim una mirada d’optimisme i d’esperança i de pau. Com tothom podem ser millors si ens ho proposem, no cal que dictis sentència contra els que no estan d’acord amb tu... Potser això passa perquè necessitem ajuda per entendre’ns més i respectar-nos amb més amor! Et proposem, com escola, que interpretis que ens agradaria que aquest curs fos una oportunitat especial per créixer en competències i en un sa desenvolupament del cos, però no t’oblidis de créixer interiorment perquè el nostre esperit, motor de la vida, necessita donar i rebre alhora. Però què és tan bo de donar i rebre? Déu i la humanitat de bona voluntat et llança una crida a arriscar-te a canviar la tendència a clicar el botó ‘copia - talla -
Mostrar más

58 Lee mas

CRITERIS DE CORRECCIÓ. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA Llengua castellana AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

CRITERIS DE CORRECCIÓ. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA Llengua castellana AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

En aquest apartat es valorarà de 0 a 4 punts cada un d’aquests tres aspectes del text escrit: lèxic, ortografia i estructures morfosintàctiques (caselles L, O i M). Es descriuen les valoracions 4, 2, 0. Els valors 3 i 1 correspondran a situacions intermèdies.

10 Lee mas

PROVA LLIURE PER A L OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA PER A PERSONES DE MÉS DE 18 ANYS

PROVA LLIURE PER A L OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA PER A PERSONES DE MÉS DE 18 ANYS

Coliseum Centre de Formació es farà càrrec de la gestió de la matrícula durant el mes d’Abril. Per poder portar a terme aquesta matriculació Coliseum, l’alumne haurà de seguir el procediment que estableixi Coliseum en el moment de la matrícula, al voltant del mes de Març. CURS PREPARACIÓ (CALENDARI, HORARIS, MATERIAL, NOMBRE D’ALUMNES, CONTROLS ACADÈMICS, FIGURA DEL TUTOR, PREUS)

8 Lee mas

A. Alumnat d Educació Secundària Obligatòria que cursa ensenyaments professionals de Música o Dansa.

A. Alumnat d Educació Secundària Obligatòria que cursa ensenyaments professionals de Música o Dansa.

C. 4. Exempció de l'assignatura d'Educació Física en els cursos d’Educació Secundària Obligatòria per part de l'alumnat d’Educació Secundària Obligatòria que realitza estudis de les ensenyances professionals de Dansa o que acredita la condició de esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o de elit en la Comunitat Valenciana.

7 Lee mas

RECLAMACIONS CONTRA LES DECISIONS I QUALIFICACIONS A L EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

RECLAMACIONS CONTRA LES DECISIONS I QUALIFICACIONS A L EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

2. La reclamació l’ hauran de presentar davant la direcció del centre. 3. El termini per presentar-la és de dos dies hàbils a partir de què es produeix la comunicació. 4. Els centres facilitaran els models de reclamació 1 a l’alumnat i a les famílies, per a tal fi, podran utilitzar el model que figura com a annex III en aquest document. 5. A la comunicació oficial que el centre faci de les qualificacions de l’alumne (butlletí, informe...) hi ha de constar preceptivament la possibilitat de

13 Lee mas

PROVA PER A L'OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

PROVA PER A L'OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Sumadas todas las causas, en 2015 murieron 22 linces en la Península —dos de ellos en Portugal, por atropello y envenenamiento—, cinco menos que en 2014 a pesar de ser un año de expansión del lince. Por eso, el portavoz de WWF considera positivo que de todos los animales reintroducidos en nuevos territorios ninguno haya muerto por enfermedad o falta de adaptación, solo por culpa de la actividad humana.

6 Lee mas

EDUCACIÓ FÍSICA EN L EDUCACIÓ PRIMÀRIA GRAU DE PRIMÀRIA OBLIGATORIA SEGON CURS

EDUCACIÓ FÍSICA EN L EDUCACIÓ PRIMÀRIA GRAU DE PRIMÀRIA OBLIGATORIA SEGON CURS

3.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura Aquesta assignatura es desenvolupa a segon curs i tindrà continuïtat en l’assignatura d’Educació Física en l’Etapa Primària de 4 crèdits que es realitzarà a tercer curs del Grau de Magisteri d’Educació Primària. Els objectius formatius de l’assignatura són els següents:

6 Lee mas

Educació Secundària Obligatòria 2n cicle Programa de competència social Habilitats cognitives Creixement moral Habilitats socials

Educació Secundària Obligatòria 2n cicle Programa de competència social Habilitats cognitives Creixement moral Habilitats socials

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA L'objectiu d'aquest programa de competència social és el de millorar les relacions interpersonals i, consegüentment, prevenir i servir de teràpia per als problemes socials i interpersonals. Està inspirat en el que va dissenyar el professor Robert Ross, de la Universitat d’Ottawa, al Canadà. La seva preocupació se centrava en els joves amb problemes seriosos amb la delinqüència o la drogaaddicció. La seva primera finalitat va ser, per tant, terapèutica. El programa que ara presentem, però, està dirigit a tot l'alumnat de l'educació secundària, en una línia més preventiva que terapèutica. Tots els adolescents i joves necessiten, tots els adults necessitem, millorar les relacions interpersonals. Aquestes relacions no són quelcom afegit, com si primerament fos ésser i després relacionar-nos, sinó que ens fem persones relacionant-nos. Això ja ho va dir brillantment Aristòtil, en definir l'ésser humà com "un animal que parla", i ho va divulgar Erich Fromm, en insistir en el fet que la tendència humana més profunda és la necessitat de relacionar-se (vegeu els seus tan populars L'art d'estimar i La por a la llibertat).
Mostrar más

121 Lee mas

Bullying : Violència entre escolars a l'educació secundària obligatòria

Bullying : Violència entre escolars a l'educació secundària obligatòria

Addicionalment, hem observat que els agressors acostumen a actuar en grup, més que no pas individualment (en aquest cas s’ha detectat que ho fan més nois que noies), i que actuen més en grup de nois, seguit de grup de nois i noies i amb menor prevalença en grup de noies. Aquestes evidències són suportades per les evidències de Piña et al. (2014). Així que podem confirmar el que hem observat en capítols anteriors sobre les característiques del bullying: acostumen a actuar en grup, amb el qual generalment aconsegueixen la diferència de poder o força que produeix relacions asimètriques i el silenci o submissió de les víctimes. A més, hem observat que la majoria dels agressors són del mateix curs però de classes diferents (evidència suportada pel Defensor del Pueblo (2000)) o bé de la mateixa classe (evidència suportada pels Informes Cisneros VII i X (Oñate i Piñuel, 2005, 2007) i pel Defensor del Pueblo (2000)), sense coincidir amb el perfil d’agressors obtingut a la revisió. I també s’ha observat que els agressors d’un curs superior o inferior esdevenen amb una prevalença molt inferior (evidència suportada per la revisió científica), descartant així que generalment l’agressor es faci valer per raons físiques com l’edat.
Mostrar más

99 Lee mas

La transició secundària-universitat : l'acollida als estudiants de primer curs

La transició secundària-universitat : l'acollida als estudiants de primer curs

En total es van realitzar 263 qüestionaris a estudiants de 14 facultats, 31 entre- vistes a assessors estudiants, 2 entrevistes a representants d’associacions d’estu- diants, 10 entrevistes a estudiants del programa Argó, un grup de discussió amb 5 es- tudiants de primer curs i 18 entrevistes a responsables institucionals (vicerector d’Estudiants, cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, cap de l’Àrea de Promoció i Comu- nicació, vicedegans d’Ordenació Acadèmica i d’Estudiants i coordinadors de Titu- lació). L’estudi de camp va permetre realitzar un mapa d’accions institucionals de la UAB.
Mostrar más

14 Lee mas

L EDUCACIÓ, UN DRET DE TOTHOM. CURS ESCOLES PÚBLIQUES I CONCERTADES D EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA SANT FELIU DE LLOBREGAT

L EDUCACIÓ, UN DRET DE TOTHOM. CURS ESCOLES PÚBLIQUES I CONCERTADES D EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA SANT FELIU DE LLOBREGAT

www.xtec.cat/centres/a8026221 L’escola basa la seva identitat en els principis de tolerància, pluralitat i laïcisme. La llengua catalana és la llengua vehicular i d’aprenentatge. La llengua castellana i l’anglesa s’introdueixen a partir de primer de primària. El nostre treball en favor de la preservació del medi ambient ha fet que ens fos atorgat el distintiu d’escola verda. L’edifici funciona amb energies alternatives: fotovoltàica per produir electricitat i tèrmica per produir aigua calenta.

13 Lee mas

Les aules d'acollida : anàlisi del projecte d'aules d'acollida en educació secundària obligatòria a Catalunya

Les aules d'acollida : anàlisi del projecte d'aules d'acollida en educació secundària obligatòria a Catalunya

Ja hem explicat la imperiosa necessitat de poder-se comunicar amb l’entorn el més aviat possible. En l’àmbit escolar això esdevé una necessitat, podríem dir, vital si no es vol quedar estigmatitzat per la resta d’iguals (alumnes) com “aquelles persones estranyes amb les que no podem parlar ni jugar perquè no entenen res” com poden arribar a pensar alguns. Per tant la necessitat principal és que coneguin les paraules bàsiques de relació per començar a integrar-se a l’escola, és dir amb els companys i els professors. Però a fi d’establir els primers lligams amb el grup, els alumnes es troben desorientats també a nivell de costums, maneres de fer, parlar, relacionar-se, jugar, vestir-se, conduir-se... en aquest nou entorn. Per aquesta raó, i més a les edats de l’educació obligatòria han de rebre una acollida que tingui en compte els aspectes emocionals. La psicologia recomana la conveniència de treballar una relació en la que sentin l’afecte i l’amistat de les persones que l’acullen a l’escola. Aquest serà un factor importantíssim a l’hora d’iniciar el procés d’integració escolar ja que serà el primer pas per trencar la barrera de la por o la timidesa i es comencin a comunicar tot utilitzant la nostra llengua. El segon pas serà l’aprenentatge el més ràpid possible del màxim de paraules útils per a la seva vida diària, especialment a l’escola. La seguretat generada contribuirà a la volguda integració escolar i social.
Mostrar más

52 Lee mas

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

• L’ESO és una etapa crucial per l’aprenentatge i l’adquisició de processos de raonament, hàbits de treball i tècniques d’estudi. • És una educació oberta a tothom on es treballen les diferents metodologies de treball cooperatiu, l’assoliment de les competències bàsiques i el creixement personal de l’alumne.

13 Lee mas

Show all 10000 documents...