PDF superior Línia : Desenvolupament de projectes de programari lliure

Línia : Desenvolupament de projectes de programari lliure

Línia : Desenvolupament de projectes de programari lliure

• Entorn .NET. Òbviament, implementacions de l’entorn .NET lliures. Actualment hi ha dues iniciatives principals per implementar el CLI en programari lliure: el projecte Mono i el Portable.NET. Mono ofereix el CLI mitjançant la implementació de la seua màquina virtual anomenada mono i un conjunt de biblioteques a baix nivell. Portable.NET està emmarcat dins del projecte DotGNU, que no solament pretén implementar el CLI, sinó també oferir tota una infraestructura completa a més alt nivell per al desenvolupament d’aplicacions alternatives obertes que treballen en xarxa.
Mostrar más

80 Lee mas

Desenvolupament de projectes de programari lliure, febrer 2007

Desenvolupament de projectes de programari lliure, febrer 2007

Abans de decidir-nos a enviar un error, és recomanable revisar, en tant que sigui possible, que no s’hagi enviat ja o s’hagi corregit. Per a això podem fer una cerca (tal com es mostrarà en la secció se- güent) i potser procurar tenir instal·lada l’última versió del progra- mari que ens ha donat l’error. Tanmateix, quan el nombre d’errors emmagatzemats al sistema és molt elevat, resulta molt difícil no re- petir els mateixos errors que altres persones, si bé el desenvolupador els detectarà aviat i marcarà cada repetició com a ‘Duplicat’. Els grans projectes de programari lliure que utilitzen Bugzilla solen tenir tanta quantitat d’informes d’errors que sovint tenen una persona de- dicada exclusivament a gestionar-los [Villa03]. Es tracta d’una tasca molt àrdua, però molt agraïda pels desenvolupadors, ja que, si es fa bé, els permet classificar els errors i dedicar-se directament a corregir-los.
Mostrar más

126 Lee mas

Enginyeria del programari en entorns del programari lliure, febrer 2007

Enginyeria del programari en entorns del programari lliure, febrer 2007

Els grans projectes de programari lliure, com el desenvolupament del nucli Linux o el servidor web Apache, estan formats per un co- mitè de gestió del projecte (o una sola persona com a dictador be- nèvol) que decideix els passos següents que caldrà dur a terme en el projecte i deleguen immediatament en altres persones o equips els canvis que cal realitzar per a arribar als objectius. L’aprovació dels canvis realitzats o bé la incorporació de funcionalitats noves proposades pels usuaris o altres desenvolupadors segueix el pro- cés invers fins a arribar al comitè d’aprovació que decideix si s’in- corporen al projecte o no.
Mostrar más

314 Lee mas

Mètode de gestió de projectes informàtics d'adequació de programari

Mètode de gestió de projectes informàtics d'adequació de programari

Degut a que l’Organisme de Gestió Informàtica (ORGT) no disposa de cap mètode de Gestió Informàtica per el desenvolupament de noves tecnologies, aprofito la oportunitat que m’ofereix el desenvolupament del projecte de Final de Carrera per dissenyar un model adequat al procés de canvi que hem de desenvolupar en la gestió Cadastral-IBI en l’ORGT, aquest model serà pioner en el departament de Informàtica de l’Organisme de Gestió tributària, en cas que el model doni resultats òptims, s’avaluarà com a línia de futur, adequar-lo a qualsevol projecte que puguem arribar a fer.
Mostrar más

82 Lee mas

Implantació de sistemes de programari lliure, febrer 2013

Implantació de sistemes de programari lliure, febrer 2013

Respecte al desenvolupament, s'ha de tenir en compte que una de les diferències dels projectes de programari lliure respecte als projectes de programari propietari és l'absència d'una organització centralitzada. Per exemple, quan s'aproxima la data d'una nova release, una empresa pot dedicar un nombre arbitrari de recursos a la seva preparació. En canvi, els desenvolupadors voluntaris que formen la comunitat no són tan fà- cils de dirigir. Les motivacions de cada un d'ells són diferents, i si bé al- guns poden estar interessats a publicar una nova release a temps, d'altres poden estar interessats només en alguna funcionalitat concreta.
Mostrar más

64 Lee mas

Devilish: plataforma de desenvolupament de programari

Devilish: plataforma de desenvolupament de programari

Per tot això, les empreses i els equips de desenvolupament de programari han pres consciencia de la necessitat d’incorporar moltes d’aquestes pràctiques al seu ideari, però la tasca no és senzilla, aconseguir implementar tot això seria una quimera sense l’ajut d’eines informàtiques especialitzades que ens facilitin la tasca. Existeixen multitud d’eines: en tenim de control de versions, d’anàlisis de qualitat del codi, de gestió del cicle de vida, de gestió documental, testing, etc.

43 Lee mas

Migració a programari lliure de la infraestructura de servidors de CETRAMSA

Migració a programari lliure de la infraestructura de servidors de CETRAMSA

El servidor web ha de permetre disposar d'una pàgina web per al departament de sistemes, que faciliti incloure tota la informació disponible; ha de ser editable per varis usuaris, permetre pujar arxius de forma fàcil i còmode i facilitar la creació d'hipervincles. Tot això fa pensar en un model tipus wiki enlloc d'altres solucions més estàtiques i rígides. Dins l'apartat de wikis [15], el programari per excel·lència és MediaWiki, però existeixen altres alternatives com són Dokuwiki o PhpWiki. En aquest cas optarem per MediaWiki, doncs té el mateix funcionament que la Wiki mundialment coneguda, WikiPedia, que funciona sobre el mateix motor. Aquest fet facilita l'aprenentatge i permet que pugui ser editada fàcilment sense coneixements previs. Per al funcionament de MediaWiki caldrà una BBDD de tipus MySQL i apache amb suport per PHP, per això utilitzarem directament una solució compacta de tipus XAMP.
Mostrar más

66 Lee mas

Implantació de sistemes de programari lliure, setembre 2006

Implantació de sistemes de programari lliure, setembre 2006

Sun és una gran multinacional amb seus a més de cent setanta paï- sos i als cinc continents. Aquesta empresa ha manifestat un posicio- nament clar a favor dels estàndards oberts: el foment de la lliure competència mitjançant la publicació dels protocols i les interfícies és una línia bàsica en la filosofia de Sun que l’ha portat a col·laborar activament i estretament amb la comunitat del programari lliure mit- jançant l’aportació de codi font i de recursos humans i econòmics. Aquesta col·laboració permet a la comunitat del programari lliure millorar o adaptar els programes de manera que Sun Microsystems els pot portar al mercat i oferir un seguit de serveis afegits amb els productes, com ara suport i formació. Entre les aportacions més des- tacades de Sun, es pot esmentar l’alliberament del paquet ofimàtic o suite OpenOffice.org.
Mostrar más

234 Lee mas

Administració de sistemes GNU/Linux, setembre 2010

Administració de sistemes GNU/Linux, setembre 2010

a)�Versió�del�nucli�Linux: la versió està indicada per uns números X.Y.Z, en què X és la versió principal, que representa els canvis importants del nucli; Y és la versió secundària, i implica millores en les prestacions del nucli (Y és parell en els nuclis estables i senar en els nuclis en desenvolupament o de prova); i Z és la versió de construcció, que indica el número de la revisió d'X.Y, quant a pegats o correccions fetes. Els distribuïdors no solen incloure l'última versió del nucli, sinó la que ells hagin provat amb més freqüència i poden verificar que és estable per al programari i els components que ells inclouen. Aquest va ser l'esquema de numeració clàssic (que es va seguir durant les branques 2.4.x, fins als inicis de la 2.6), que va tenir algunes modificacions, per a adaptar-se al fet que el nucli (branca 2.6.x) es va tornar més estable, i cada vegada les revisions eren menors (per significar un salt de versió dels primers números), a causa del desenvolupament continu i frenètic. En els últims esquemes de numeració del nucli, s'arriben a introduir quarts números, per a especificar canvis menors de Z, o diferents possibilitats de la revisió (amb diferents pegats afegits). La versió definida així amb quatre números és la que es considera estable (stable). També són usats altres esquemes per a les versions de test (no recomanables per a entorns de producció), com sufixos -rc (release candidate), els -mm, que són nuclis experimentals amb proves de diferents tècniques, o els -git, que són una espècie de "foto" diària del desenvolupament del nucli. Aquests esquemes de numeració estan en canvi constant per a adaptar-se a la manera de treballar de la comunitat del nucli, i a les seves necessitats per a accelerar-ne el desenvolupament.
Mostrar más

56 Lee mas

El programari lliure al sector públic, febrer 2010

El programari lliure al sector públic, febrer 2010

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this Lic[r]

18 Lee mas

Construcció d'un HTPC basat en programari lliure

Construcció d'un HTPC basat en programari lliure

nom de Enoch, amb la intenció de crear uns distribució sense paquets binaris. Enoch passà a anomenar-se Gentoo el 31 de març de 2002 quan va ser alliberada la versió 1.0. El seu sistema de paquets està basat en la compilació del codi font, és a dir, el sistema de paquets distribueix un seguit de fitxers anomenats ebuilds, que no deixen de ser uns scripts que indiquen com s'han de generar els binaris pel nostre sistema, al mateix temps resolent-ne les dependències. Aquest sistema permet aplicar optimitzacions a la compilació del programari i activar característiques que son opcionals en alguns d'ells. Les plataformes suportades per Gentoo són:
Mostrar más

85 Lee mas

Disseny de solucions telemàtiques d'aula basades en programari lliure

Disseny de solucions telemàtiques d'aula basades en programari lliure

• Eina de clonatge d’equips i inventariat d’equips: FOG es una eina lliure i codi obert que permet crear imatges de disc amb sistemes operatius i aplicacions concretes prèviament configurades. Permet la clonació de la imatge prèviament creada, de manera que es pot clonar un nombre indefinit al mateix temps de discos de forma remota. FOG inclou una utilitat que permet extraure informació del maquinari dels equips i emmagatzemar-la de forma centralitzada per tal de dur un inventari dels equips d’aula o infraestructura. FOG inclou la possibilitat de gestionar-lo mitjançant un entorn web forma de local o remota.
Mostrar más

70 Lee mas

El programari lliure i les administracions públiques  Una visió actualitzada

El programari lliure i les administracions públiques Una visió actualitzada

ció de l’Ajuntament, tot amb programari lliure i aprofitant els repositoris públics. S’ha fet una reordenació i renova- ció dels espais web i s’ha posat en marxa l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana. També s’ha fet especial atenció als continguts d’accés públic i s’han incorporat les llicències obertes (Creative Commons) a la creació municipal. Paral∙lelament també es fa un esforç per a fer extensiva la promoció de la societat de la informació i fer arribar l’acció formadora a la ciutadania, amb especial atenció a segments socials més fràgils. Com a acció inicial es va organitzar la primera jornada de PL, amb suport i partici- pació externa d’administracions públiques i universitat, que va convocar més de 200 participants.
Mostrar más

11 Lee mas

El programari lliure dins de les TIC   The Green Software

El programari lliure dins de les TIC The Green Software

Es defineix la virtualització com la possibilitat de crear múltiples entorns simulats o recursos dedicats des d'un sol sistema de maquinari físic. El programari anomenat hipervisor es connecta directament amb el maquinari i permet dividir un sistema en entorns separats, diferents i assegurats, els quals es denominen màquines virtuals (VM). Aquestes VM depenen de la capacitat de l’hipervisor de separar els recursos de la màquina del maquinari i distribuir-los adequadament. La màquina física original equipada amb l’hipervisor es denomina host, i les VM que utilitzen aquests recursos es diuen guests. Aquests tracten als recursos informàtics, com el processador, la memòria i l'emmagatzematge, com un hangar de recursos que poden traslladar-se amb facilitat. Els operadors poden controlar les instàncies virtuals de la CPU, la memòria, l'emmagatzematge i altres recursos perquè els guests rebin els recursos que necessiten quan els necessiten. [7]
Mostrar más

15 Lee mas

Mètriques de productivitat de programari per a la gestió de projectes

Mètriques de productivitat de programari per a la gestió de projectes

Les mètriques de productivitat de software estan orientades principalment al tamany i la complexitat (línies de codi o punts per funció), però també poden incloure càlculs basats en mesuraments objectius de qualsevol dels factors que influeixen en la productivitat. Per que una mètrica sigui realment útil, ha de tenir una traducció clara cap a fets estratègics de la companyia (diners, quota de mercat, acceptació, recursos entre d’altres) i ha d’ajudar a prendre mesures correctives si és necessari, ja que l’objectiu final de tota mètrica de productivitat de programari és millorar el procés de gestió i execució de projectes, la qual cosa sempre es tradueix en guanys per a la companyia. És per aquest motiu que a l’hora de dissenyar una mètrica s’ha de parar especial atenció en aquest aspecte.
Mostrar más

61 Lee mas

Introducció al programari lliure, febrer 2008

Introducció al programari lliure, febrer 2008

Analitzem la seva afirmació en dues parts. El seu primer argument, que la mi- gració suposa alts costos, és en realitat un argument en favor del projecte. Per- què com més temps transcorri per a la migració a una altra tecnologia, aquesta es tornarà més onerosa, i alhora s'aniran incrementant els riscos de seguretat associats amb el programari propietari. D'aquesta manera, l'ús de sistemes i formats propietaris va fent que l'Estat es torni cada vegada més dependent de proveïdors determinats. Al contrari, una vegada implantada la política d'ús de programari lliure (implantació que, és cert, implica un cost), la migració d'un sistema a un altre es fa molt senzilla, ja que totes les dades estan emmagat- zemades en formats oberts. D'altra banda, la migració a un entorn de progra- mari obert no implica més costos que la migració entre entorns diferents de programari propietari, amb la qual cosa el seu argument s'invalida totalment.
Mostrar más

88 Lee mas

Introducció al desenvolupament de programari, setembre 2006

Introducció al desenvolupament de programari, setembre 2006

Amb tot això, els programadors poden centrar la seva tasca en la preparació de programes llegibles i de manteniment fàcil. Per exem- ple, no hi ha cap problema a donar noms significatius a les variables, ja que la longitud dels noms no té conseqüències en un codi compi- lat. En aquest mateix sentit, no resulta lògic emprar trucs de progra- mació orientats a obtenir un codi executable més eficient si això representa disminuir la llegibilitat del codi font. Generalment, els trucs de programació no comporten una millora significativa del cost d’execució i, en canvi, impliquen dificultat de manteniment del pro- grama i dependència d’un entorn de desenvolupament i d’una mà- quina determinats.
Mostrar más

392 Lee mas

Infraestructura TIC basada en programari lliure

Infraestructura TIC basada en programari lliure

Per triar-ne una, ens decidim per openSUSE, per diversos motius. En primer lloc, aquesta és l'evolució de SUSE Linux, la qual, junt amb Red Hat Linux Enterprise, han estat durant molts anys les distribucions de pagament més populars en el món empresarial gràcies al suport tècnic i les solucions que oferien. El fet que hagi estat dissenyada i provada amb escreix en sistemes informàtics d'organitzacions per un equip de desenvolupadors en exclusiva ja ens ha de donar una certa confiança. Avui dia, openSUSE és mantingut per comunitat de programari lliure, ja no és de pagament, tot i que rep el patrocini i el suport dels actuals desenvolupadors del propietari legítim de SUSE Linux, la corporació nord-americana Novell.
Mostrar más

62 Lee mas

Mesura de govern per a la digitalització oberta : programari lliure i desenvolupament àgil de serveis a l'administració pública

Mesura de govern per a la digitalització oberta : programari lliure i desenvolupament àgil de serveis a l'administració pública

El setembre de 2016 l’Ajuntament de Barcelona endegà un important procés de transformació digital anunciant que els serveis públics han de ser proveïts ja des de l’inici a través de canals digitals, seguint una nova directriu basada en l’orientació al ciutadà, l’ús d’estàndards oberts i programari obert, i d’acord amb una estra- tègia de dades ètica que posa la privacitat, transparència i els drets digitals al bell mig. La decisió del govern de la ciutat està basada en el Pla Barcelona Ciutat Digital aprovat en mesura de govern el passat mes d’octubre de 2016 i la nova llei espanyola 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Admi- nistracions Públiques. Aquesta estableix que a l’any 2020 a l’Estat Espanyol els canals digitals han de ser prioritaris a l’hora de proveir els serveis públics. El Pla Barcelona Ciutat Digital estableix com un dels seus objectius prioritaris la millora radical dels serveis púbics digitals amb la finalitat de proveir als ciutadans ser- veis 24x7 de més qualitat i més ajustats a les seves necessitats.
Mostrar más

38 Lee mas

Malware al context del programari lliure

Malware al context del programari lliure

• Procediment P.3 (S’acomplix parcialment): Tindre un procediment que actue com a via per arribar a convertir-se en commiter en una eina necess` aria per tancar-hi una porta m´ es al programari malici´ os. La ra´ o de la import` ancia d’acomplir aquest procediment ´ es que, encara que el Core Team revise el codi del commit d’un membre abans de publicar-lo com a v` alid, podria donar-se el cas on el propi Core Team no detectara la inserci´ o de codi malici´ os per part d’un commiter que, a la fi, ha resultat ser una persona amb intencions mal` evoles. Aix´ı doncs, un procediment que analitze a fons el comportament i comprom´ıs d’un membre amb el projecte pot resultar de gran ajuda per a evitar aquest tipus de situacions.
Mostrar más

19 Lee mas

Show all 10000 documents...