PDF superior Liquidacions. Recurs contenciós administratiu pendent (952/97)

Liquidacions. Recurs contenciós administratiu pendent (952/97)

Liquidacions. Recurs contenciós administratiu pendent (952/97)

Tercer.- Si entrem en la qüestió que s’acaba d’assenyalar, s’observa que les liquidacions constretes, tal i com indica en el seu informe la Unitat Operativa de Recursos Jurídics, resulten de las liquidacions efectuades en execució de la resolució municipal impugnada davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i que la diferència d’imports denunciada no es deu a cap increment de les quotes, sinó a la suma d’altres conceptes, tals com sancions i interessos de demora, més els interessos corresponents. Liquidacions que foren notificades en el seu moment a la recurrent i que consten unides a l’expedient enviat al TSJ de Catalunya amb motiu del recurs número 1.140/1995.
Mostrar más

6 Lee mas

Referència a un recurs pendent efectuada en un altre recurs interposat contra actes diferents (551/5)

Referència a un recurs pendent efectuada en un altre recurs interposat contra actes diferents (551/5)

1.- El dia 3 d'abril de 2003, la Sra. V.C.G. interposa recurs contra la comunicació del director de Recursos i Relacions amb el Contribuent de l'Institut Municipal d'Hisenda, de data 25 de març de 2003, referent a l'execució de la sentència del Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. ..., de data 2 de setembre de 2002, recaiguda en el recurs…, i contra el document de pagament que s'acompanya per a regularitzar la seva situació tributària, que consisteix en la providència de constrenyiment i acumulació núm. EX- …, emesa el 25 de març de 2003, comprensiva de vint-i-un càrrecs per l'impost sobre béns immobles corresponent a les finques situades als carrers R., núm. …, … (objecte…), i F., núm. …, P… (objecte…) i PS… (objecte…), exercicis 1991 (1r i 2n semestre de les dues primeres finques, i 1r semestre de la tercera), 1992 (1r i 2n semestre de les tres finques) i 1993 a 1996 (quotes anuals de les tres finques).
Mostrar más

5 Lee mas

Liquidacions. Recurs pendent davant del TEAR (81/3)

Liquidacions. Recurs pendent davant del TEAR (81/3)

2.- En el seu escrit la recurrent sol·licita l’anul·lació de la indicada providència de constrenyiment, al·legant que l’execució del deute tributari ha d’entendre’s suspesa en virtut de l’art. 111.3 de la Llei 30/1992, ja que el 27 de febrer de 2002, és a dir més de dos mesos abans de la data de la providència impugnada, havia sol·licitat al TEAR, en el marc de la reclamació que deduí en relació a les indicades liquidacions, l’extensió dels efectes de l’aval que havia constituït per fer efectiva la mesura cautelar atorgada en el recurs contenciós administratiu referit a l’antecedent primer, sense que el TEAR atengués la sol·licitud de suspensió durant el termini de trenta dies que fixa aquell article perquè l’òrgan administratiu competent dicti resolució expressa a l’efecte.
Mostrar más

6 Lee mas

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 32/2017 (secció 12a) de 1 de febrer de 2017 (recurs 293/2015 )

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 32/2017 (secció 12a) de 1 de febrer de 2017 (recurs 293/2015 )

Ayuntamiento de Barcelona , por no ejecutar la resolución de 26 de septiembre de 2013, que ordenaba el precinto de la actividad desarrollada en la vivienda sita en RAMBLA000 NUM000 ,[r]

5 Lee mas

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 49/2017 (secció 1a) de 2 de març de 2017 (recurs 453/2014 )

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 49/2017 (secció 1a) de 2 de març de 2017 (recurs 453/2014 )

pormenoriza en la demanda - ex artículo 123 del antiguo Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social , aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, aplicable[r]

5 Lee mas

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 45/2017 (secció 17a) de 7 de febrer de 2017 (recurs 57/2016 )

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 45/2017 (secció 17a) de 7 de febrer de 2017 (recurs 57/2016 )

La primera causa de inadmisibilidad alegada es la de que el recurso de nulidad interpuesto, cuya desestimación por silencio administrativo, genera presente procedimiento era improcedente[r]

5 Lee mas

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 44/2017 (secció 1a) de 28 de febrer de 2017 (recurs 66/2016 )

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 44/2017 (secció 1a) de 28 de febrer de 2017 (recurs 66/2016 )

CUARTO.- Pues bien, partiendo de lo anterior, del examen de las actuaciones y las resoluciones administrativas aquí recurridas, que en dicho particular cumplen por vía de la m[r]

6 Lee mas

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 287/2017 (Secció 8a), de 29 de desembre de 2017 (recurs 421/2016)

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 287/2017 (Secció 8a), de 29 de desembre de 2017 (recurs 421/2016)

SEGUNDO. En el escrito de demanda, ratificado en la vista oral, las pretensiones del actor se circunscriben a que por el Juzgado se dicte " Sentència mitjançant la qual s'estimi el present recurs jurisdiccional i, en conseqüència": "1) S'anul li i es deixi sense efecte l'actuació administrativa impugnada, per ser contrària a Dret ". " 2) Com a situació jurídica individualitzada, es reconegui a favor de l'actor el dret a ser declarat en situació administrativa de serveis especials, amb efectes a data 13/07/2015, amb totes els efectes inherents a dita situació, entre ells la reserva de plaça i destinació en l'Administració d ela Generalitat de Catalunya ". " 3) Es condemni a la Generalitat de Catalunya a estar i passar pels pronunciaments anteriorment suplicats, i a realitzar en execució de Sentència les actuacions administratives pertinents a l'efecte ". " Tot plegat amb expressa imposició de costes a l'Administració de la Generalitat". Fundamenta dichas pretensiones en los motivos del recurso que ordena y rubrica como sigue. 1. " Segons la legislació autonòmica catalana de desplegament de l'article 88.3 EBEP, els funcionaris procedents d'altres administracions públiques en tot cas es consideren integrats en la funció pública de la Generalitat, sigui en cossos o escales equivalents a aquelles a que pertanyia el funcionari en l'Administració d'origen, sia, en altre cas, en places singulars del grup de titulació corresponent: Inaplicació al cas concret de l'article 87.2 DL 1/1997 i aplicabilitat de l'article 88.1.f i 2 DL 1/1997 sobre situació administrativa de serveis especials ". 2. " El fet que el nomenament assolit per l'actor per a un lloc de treball en l'Ajuntament de Barcelona ho hagi estat sota el règim del personal eventual de confiança -i, per tant, de caràcter no permanent-, determina també la inaplicació al cas concret de l'article 87.2 DL 1/1997 i l'aplicabilitat de l'article 88.1.f i 2 DL 1/1997 sobre situació administrativa de serveis especials ".
Mostrar más

7 Lee mas

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 31/2017 (secció 9a) de 1 de febrer de 2017 (recurs 104/2011 )

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 31/2017 (secció 9a) de 1 de febrer de 2017 (recurs 104/2011 )

Examinada la sentencia 389/2016 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 8 de junio de 2016 , en su fallo se establece que: "Rechazando la causa de inadmisibilidad[r]

6 Lee mas

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 57/2017 (secció 1a) de 16 de març de 2017 (recurs 24/2014 )

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 57/2017 (secció 1a) de 16 de març de 2017 (recurs 24/2014 )

QUINTO.- De tal manera que, a partir de los anteriores pronunciamientos judiciales, firmes, cuya extensa cita aparece aquí plenamente justificada por la identidad de los mismos [r]

9 Lee mas

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 284/2017 (Secció 12a), de 29 de novembre de 2017 (recurs 395/2016)

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 284/2017 (Secció 12a), de 29 de novembre de 2017 (recurs 395/2016)

En el apartado 4, en su último párrafo se establece que, conocida una denuncia de suspensión del suministro, el Ayuntamiento ha de efectuar una requerimiento a la compañía para que resta[r]

7 Lee mas

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 26/2017 (secció 8a) de 7 de febrer de 2017 (recurs 227/2013 )

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 26/2017 (secció 8a) de 7 de febrer de 2017 (recurs 227/2013 )

En la contestación a la demanda la Letrada consistorial acaba interesando del Juzgado el dictado de "sentència per la qual s'inadmeti o, subsidiàriament, es desestimi íntegrament el present recurs, pels motius que s'han exposat". A este respecto, relaciona los hechos que entiende relevantes, invoca la concurrencia de inadmisibilidad del recurso ex artículo 69.b), en relación con el artículo 45.2.d) de la Ley 29/1998 , y procede a rebatir los motivos del recurso por el orden que sigue. 1. "Confusió pel que fa a la gestió censal i tributària de l'IBI". 2. "El nou valor cadastral posseeix eficàcia des del dia següent a la data en què es van produir els fets que van originar la modificació cadastral".
Mostrar más

6 Lee mas

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 5/2017 (secció 1a) de 13 de gener de 2017 (recurs 215/2015 )

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 5/2017 (secció 1a) de 13 de gener de 2017 (recurs 215/2015 )

Siendo asimismo doctrina jurisprudencial ya bien consolidada la que enseña que en el ejercicio de su potestad administrativa sancionadora la administración actuante no responde, propiame[r]

8 Lee mas

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 89/2017 (secció 17a) de 14 de març de 2017 (recurs 364/2015 )

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 89/2017 (secció 17a) de 14 de març de 2017 (recurs 364/2015 )

107.1 LHL dispone que la base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo[r]

6 Lee mas

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 92/2017 (secció 8a) de 5 de abril de 2017 (recurs 208/2016 )

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 92/2017 (secció 8a) de 5 de abril de 2017 (recurs 208/2016 )

A las pretensiones y los motivos del recurso se opone en la contestación a la demanda el Letrado consistorial que acaba interesando del Juzgado el dictado de de sentencia "per la qual es desestimi el recurs interposat de contrari". Tras la exposición de los antecedentes de hecho que considera relevantes, articula la defensa de la legalidad de la actuación administrativa recurrida y se opone a los motivos del recurso como sigue. 1. Con carácter principal, la "Conformitat a dret de la resolució impugnada", toda vez que "en base a l'art. 102.3 de la Llei 30/1992, és plenament conforme a dret la resolució municipal de inadmetre la sol licitud de revisió d'ofici ja que és manifest que la mateixa està mancada de fonament, malgrat que en anunciar-se es pretén basar en un supòsit de nul litat que ni de bon tros és aplicable al present supòsit". 2. Y "Subsidiàriament, improsperabilitat del recurs de revisió interposat en via administrativa", con oposición por los motivos que expone a la concurrencia de las causas de nulidad ex artículo 62.1.c ) y e) de la Ley 30/1992 que la actora imputa a la resolución municipal de 14 de mayo de 2015.
Mostrar más

8 Lee mas

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 237/2017 (Secció 2a), de 24 d'octubre de 2017 (recurs 322/2016)

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 237/2017 (Secció 2a), de 24 d'octubre de 2017 (recurs 322/2016)

Desestimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por Ariadna contra la Resolución del Gerente de Seguretat i Prevenció del Ayuntamiento de Barcelona, de fecha 21 de junio de[r]

5 Lee mas

Gaseta municipal de Barcelona. Any 021, núm. 20 (21 maig 1934)

Gaseta municipal de Barcelona. Any 021, núm. 20 (21 maig 1934)

- As~abcntar-se de l a sentència dictada pel Tribu- na l Conlencioso-Administratiu, en la qual es disposa dcsC'Stimar el recurs interposat per Fèlix Petit, contra la [r]

16 Lee mas

Liquidacions. Audiència prèvia a l'interessat en les liquidacions provisionals d'ofici (370/2)

Liquidacions. Audiència prèvia a l'interessat en les liquidacions provisionals d'ofici (370/2)

1.- En 20 de febrer de 2001, el senyor F.L.E. interposa recurs contra les liquidacions EE-2001-2-... i EE-2001-2-..., practicades per la Inspecció Municipal d’Hisenda i corresponents a l’impost sobre activitats econòmiques del quart trimestre de 1999 i de l’exercici 2000, respectivament, per l’exercici de l’activitat consignada a l’epígraf 653.5 de la secció I de les tarifes de l’impost, que compren el “comerç al detall de portes, finestres, persianes, motllures i marcs, tarimes, parquet-mosaic, cistelleria i articles de suro”, en el local situat en el c/ ..., núm. ...
Mostrar más

5 Lee mas

Gaseta municipal de Barcelona. Any 018, núm. 06 (18 maig 1931)

Gaseta municipal de Barcelona. Any 018, núm. 06 (18 maig 1931)

- Quedar assabeutat de la sentència dictada pel Trihuual E c onòmic Administratiu PrO\ ' incial per la que, resolent el recurs que promogué Francesc Nu- biola Qn e r[r]

8 Lee mas

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 208/2017 (secció 12a) de 27 de juliol de 2017 (recurs 231/2016 )

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 208/2017 (secció 12a) de 27 de juliol de 2017 (recurs 231/2016 )

104 -dedicado a la naturaleza y hecho imponible- dispone que el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana «grava el incremento de valor que experimenten [r]

6 Lee mas

Show all 400 documents...