Top PDF Memòria d'activitat 2010-2011

Memòria d'activitat 2010-2011

Memòria d'activitat 2010-2011

... El Consorci ha desenvolupat els darrers dos anys un projecte Comenius Regio juntament amb el Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament de Birmingham al Regne Unit. Aquest projecte entre les institucions educatives de les ...

93

Memòria 2010-2011

Memòria 2010-2011

... de 2011 sobre la dació en ...de 2011 (M0711/13374), va acordar: “Traslladar al Parlament de Catalunya, dins el marc de la seva iniciativa d’estudi i anàlisi de les mesures sobre la protecció davant dels ...

84

Memòria 2010

Memòria 2010

... el 2010 s'ha portat a terme el desenvolupament d'un conjunt d'aplicacions mòbils pels dispositius iphone i Android que es posaran en marxa durant el primer trimestre del any 2011: informació del estat del ...

17

Memòria 2010

Memòria 2010

... En els darrers anys, l’Agència ha estat present al carrer o en fires i reunions en algunes ocasions, destacant els es· tands en el marc de les Festes de la Mercè, Congressos professionals i tro· bades relacionades amb la ...

48

Memòria 2010

Memòria 2010

... eleccions 2011 de representants de les persones amb discapacitat del Consell Rector de l’IMD, aprovació de la normativa electoral d’aquest procés, presentació de l’avanç de resultats de l’informe sobre el ...

67

Memòria 2010

Memòria 2010

... El debat i la reflexió realitzada ens han permès fer un bon diagnòstic, plantejar els principals reptes i presentar el Programa d’Actuació 2010-2015 per afrontar-los. Però, sobretot, ha estat la manera com s’ha ...

43

Memòria 2010

Memòria 2010

... La segona reunió de la comissió es va fer el 31 de maig, a la seu del Districte d’Horta-Guinardó, i va comptar amb la participació de la regidoria del districte. La sessió es va iniciar amb l’explicació de la remodelació ...

128

Memòria 2010

Memòria 2010

... El desenvolupament d’aquest projecte és a punt de donar els seus fruits ara, amb la posada en marxa del nou portal prevista per començaments de 2011. La intranet durà per nom “Funció Directiva”, inclourà ...

24

Memòria 2010

Memòria 2010

... activitat didàctica, “Ciència i tecnologia a l’entorn del Tibidabo” creada per en Lluís Ribas, professor de tecnologia d’ESO i conservador-mecànic del Museu d’Autòmats del Parc, dirigida a l’educació primària, ESO ...

8

Memòria 2010

Memòria 2010

... El restaurant Nuclo, situat al recinte de Gran Via, va ser guardonat, per segon cop, amb un sol de la Guia Repsol, i així mateix cal destacar que Nuclo Ca- tering s’ha consolidat com una important oferta per a grans ...

106

Memòria 2010

Memòria 2010

... Durant l’any 2010 cal destacar l’augment global del nombre d’ajuts presentats, que ha suposat un 22% més que l’any passat, 99 dels quals han estat resolts favorablement. També s’ha de destar la signatura de 20 ...

28

Memòria 2010

Memòria 2010

... El 2010 s’han marcat les directrius i s’han iniciat els procediments per dur a terme els canvis en la forma de gestió del servei públic dels Mercats Centrals de Fruites i Hortalisses i del Peix que, segons el ...

21

Memòria 2010

Memòria 2010

... al 2010 i que havia de permetre ampliar la distribució de les vacunes contemplades dins el calendari de vacunació sistemàtic als centres sa- nitaris privats de la ciutat, s’ha mantingut una no- table ...

106

Memòria 2010

Memòria 2010

... L’any 2010 també ha estat remarcable pel que fa al programa d’exposicions realitzades al vestíbul de ...abril 2010), i Indianes, valor afegit (octubre 2010 – març ...de 2010 a gener de ...

41

Memòria 2010

Memòria 2010

... l’any 2010 ha estat la continuïtat en la sistematització de la difusió i la circulació interna de la informació del Sector: indicadors periòdics anuals per a la intranet municipal, memòries generals de ...

62

Memòria 2010

Memòria 2010

... - Un cop de mà: L’11 d’abril se celebra la pri- mera edició de la festa solidària “Un Cop de mà”, organitzada per la Fundació Real Dreams i el Tibidabo. L’esdeveniment té com a objec- tiu donar a conèixer a les famílies ...

35

Memòria 2010

Memòria 2010

... Al llarg de 2010 s’han rebut visites de diverses organitza- cions que han tingut per objecte conèixer l’activitat de l’ATM. En alguns casos, la finalitat era rebre assessorament en te- mes en què el nostre ...

66

Memòria 2010

Memòria 2010

... el 2010 s’ha incorporat el cercador de pisos de la Borsa d’Habitatge de Lloguer, i amb motiu de la convocatòria d’ajuts a la re- habilitació 2011 s’està treballant en la implementació d’un simulador per ...

44

Memòria 2010

Memòria 2010

... del 2010, permet consultar de manera presencial la totalitat del fons històric del CCCB (actualment són unes ...del 2010, el programa I+C+i del CCCB ...

81

El treball cooperatiu enriquit amb wiki: una activitat amb alumnes d’Educació Secundària

El treball cooperatiu enriquit amb wiki: una activitat amb alumnes d’Educació Secundària

... Arribats a aquest punt, cal fer menció d'una diferència conceptual pel que fa al treball cooperatiu i el col!laboratiu tot I que, encara que semblen sinònims, hi ha una diferència de matís pel que fa al que du el control ...

60

Show all 10000 documents...