Top PDF Memòria de gestió territorial 2010

Memòria de gestió territorial 2010

Memòria de gestió territorial 2010

... realitat territorial amb un clar objectiu, eliminar les barreres físiques entre els barris i fer d’aquest territori un espai cohesionat urbanísticament i social i, ...

101

Memòria de gestió 2010

Memòria de gestió 2010

... d’individus que representen o bé per les seves característiques particulars com a migradors. Concretament s’ha analitzat la fenologia de pas de l’aligot vesper, l’àliga marcenca, l’arpella, l’esparver i el xoriguer. S’ha ...

116

Memòria 2010

Memòria 2010

... i gestió, de construcció i adjudicació d’habitatge protegit, dels instruments en matèria de rehabilitació i de les mesures per al foment del lloguer, de les eines que s’han posat en marxa per evitar disfuncions ...

100

Memòria 2010

Memòria 2010

... A finals d’any, tot i que encara no oficialment, el Centre de Documentació ha deixat l’àrea de Programes Públics per sumar-se a la de Col·leccions i Recerca. Les nostres funcions, bàsicament consistents en la ...

20

Memòria 2010

Memòria 2010

... i a la resta de municipis de l’EMT. En totes aquelles en què hi conflueixen línies gestionades pel SAE multiflota s’hi in- forma de previsions d’arribades, de manera que el viatger rep informació amb independència de ...

66

Memòria de gestió 2015

Memòria de gestió 2015

... En aquesta nova etapa, s’ha donat continuïtat a algunes tasques que es desenvolupaven en els anteriors anys des del Consorci però, sobretot, es potencia mitjançant propostes comunes dels ens consorciats un tractament ...

25

Memòria de gestió territorial 2008

Memòria de gestió territorial 2008

... Al llarg d’aquest any, a Sant Martí hem treballat com a principal objectiu les politiques de proximitat, el foment de la participació ciutadana amb mecanismes més flexibles que facin més propera la presa de decisions i ...

101

Memòria de gestió territorial 2009

Memòria de gestió territorial 2009

... des dels diferents espais i àmbits. S’ha continuat amb el programa per a incrementar la xarxa d’equipaments per tal de cobrir algunes mancances. Per això s’han obert nous espais on rebre serveis i/o desenvolupar ...

102

Memòria 2010

Memòria 2010

... comercialitzadores obliguen a estar molt pendents d’aquest tema. Podem destacar dues qüestions: la primera és la dificultat per donar-se de baixa, ja sigui perquè es vol contractar el servei amb una altra ...

91

Memòria i informe de gestió 2017

Memòria i informe de gestió 2017

... Per desenvolupar els seus objectius, el Consorci disposa de recursos econòmics provinents de les aportacions i cessions d’ús realitzades per les administracions consorciades. Aquestes aportacions es recullen en els ...

81

Memòria i informe de gestió 2016

Memòria i informe de gestió 2016

... El seguiment dels diferents centres ha implicat un treball conjunt amb les seves direccions, donant suport tant en la identificació de les seves necessitats com en la posterior intervenció per tal de satisfer-les. Tot ...

49

Memòria TFC : gestió de Factures electròniques

Memòria TFC : gestió de Factures electròniques

... Les diferents operacions que es podran fer amb les dades dels clients son: o Alta: permetrà a l’usuari crear un nou client en el sistema, introduint en un formulari totes les dades corre[r] ...

49

Memòria 2010

Memòria 2010

... L’edició 2010 de Now va girar al voltant de tres temes: les xarxes complexes, la cultura mòbil i la massa crítica. Aquests tres eixos van conformar un programa que va desenvolupar la teoria de les relacions que ...

81

Memòria 2010

Memòria 2010

... throughout 2010 on the preparation and presentation of Barcelona’s candidature to continue hosting the Mobile World Congress and to become the Mobile World Capital af- ter the process begun by GSM Associa- tion, ...

106

Memòria 2010

Memòria 2010

... l’any 2010 destaquen els estudis sobre usuaris dels serveis de vigilància i con· trol ambiental i l’experimentació amb grups focals per obtenir les percepci· ons dels usuaris del serveis de segure· tat ...

48

Memòria de gestió 2014

Memòria de gestió 2014

... La funció educativa del parc es vincula a la voluntat d’atendre a les persones i de satisfer les seves necessitats. Per aquesta fi nalitat resulten essencials els centres de visitants, amb personal i equipament adequat. ...

28

Memòria i informe de gestió 2015

Memòria i informe de gestió 2015

... Al llarg de 2015 el Consorci va mantenir el seguiment de la gestió de quatre pisos gestionats per INTRESS. En aquest pisos s’havien atès un total de 18 dones i 20 infants. En el cas específic dels pisos pont, s’ha ...

41

Memòria de gestió 2009

Memòria de gestió 2009

... terior l'Atlas dels ocells nidificants de Catalunya (1999-2002), des de l'Estació Biològica s'ha rea- litzat el pertinent treball de camp al Parc de Collserola. Així mateix s'ha redactat el text cor- responent al ...

116

Memòria de gestió 2002

Memòria de gestió 2002

... Enguany s’han complert 15 anys de l’aprovació del Pla Especial d’Ordenació i Protecció del Medi Na- tural del Parc de Collserola. Quan s’assoleix una fita tan significativa, és obligat, i més en aquest cas, aturar-se a ...

59

Memòria de gestió 2004

Memòria de gestió 2004

... Durant l’any 2004, es van iniciar 53 expedients urbanístics, 28 d’aquests es van incoar per tal de respondre a la sol·licitud d’informe sobre figures de planejament que s’han desenvolupat dins de l’àmbit del Parc. Aquest ...

85

Show all 10000 documents...