PDF superior Mètriques de productivitat de desenvolupament de programari per a la gestió de projectes

Mètriques de productivitat de desenvolupament de programari per a la gestió de projectes

Mètriques de productivitat de desenvolupament de programari per a la gestió de projectes

En aquest sentit, la bondat de les estimacions és crucial. Fins al punt d'arribar a determinar la viabilitat del projecte. Unes estimacions poc encertades poden derivar, si no es prenen mesures correctives, en una important desviació entre les previsions inicials i el resultat final obtingut. Aquestes desviacions poden derivar en diversos problemes, com per exemple, l'esgotament dels recursos pressupostats abans de finalitzar, ocasionant una possible sobredespesa o bé l'incompliment total o parcial dels requeriments inicials. Poden ocasionar retard en el lliurament, baixa qualitat del producte desenvolupat i una important pressió sobre l'equip de desenvolupament, que es veu obligat a realitzar grans esforços per a poder complir amb terminis pocs realistes.
Mostrar más

79 Lee mas

Mètriques de productivitat de programari per a la gestió de projectes

Mètriques de productivitat de programari per a la gestió de projectes

Les mètriques orientades al tamany no estan acceptades universalment com el millor mètode per a mesurar factors com la productivitat en el procés de desenvolupament de programari. El gran punt de discrepància es la validesa de les (LDC) com a mesura clau. Els defensors de la utilització de LDC afirmen que les LDC son un artifici que es pot calcular fàcilment per a tots els projectes de desenvolupament de programari, que molts models d’estimació dels indicadors del programari existent utilitzen LDC o KLDC com a mesura clau per als seus càlculs. A l’altra banda estan els detractors del mètode que argumenten que les mesures en LDC son dependents del llenguatge de programació, que perjudiquen els programes mes curts però amb un bon disseny i un rendiment i productivitat provats, que costa d’aplicar fàcilment a llenguatges procedimentals, i que la seva utilització per a la estimació requereix un nivell de detall que pot resultar molt difícil d’aconseguir (és necessari conèixer una estimació de les LDC a produir molt abans de completar les etapes d’anàlisi i disseny).
Mostrar más

61 Lee mas

Mètriques de productivitat i qualitat del programari per a la gestió de projectes

Mètriques de productivitat i qualitat del programari per a la gestió de projectes

Qualsevol programari es pot mesurar pel número de línies de codi que conté (LOC: “Lines of Code”, SLOC: “Source Lines of Code) o de forma pràctica els milers de línies de codi (KLOC). Aquesta mètrica és una de les primeres en aparèixer i ha estat àmpliament utilitzada des de la seva aparició. Podem trobar defensors i detractors del seu ús, segons els avantatges i inconvenients que ofereix:

59 Lee mas

Models i mètriques d'estimació d'esforç per la gestió de projectes informàtics

Models i mètriques d'estimació d'esforç per la gestió de projectes informàtics

El objectiu principal del treball ha estat buscar i valorar les diferents opcions que existeixen en la gestió de projectes per estimar els costos relacionats. La primera de les tasques que s'ha fet és definir el terme de projecte per esbrinar quins tipus de projectes són susceptibles de ser valorats, aquesta tipificació ens ha portat a dividir els projectes en dues rames molt diferenciades encara que relacionades durant el seu desenvolupament. Les rames esmentades són els projectes de gestió relacionats amb la creació de programari i els que no necessiten d'una manera explicita un desenvolupament de programari. En realitat tal com s'ha comentat en moltes gestions de projectes fa falta una valoració de creació de programari encara que no sigui el nucli del mateix i a l'inrevés ens trobem amb l'estimació de certs costos de recursos utilitzats no relacionat amb la programació. Per arribar la tipificació s'han definit conceptes generals com les característiques, les etapes, els recursos i els costos relacionats en els diferents projectes
Mostrar más

50 Lee mas

Devilish: plataforma de desenvolupament de programari

Devilish: plataforma de desenvolupament de programari

Per a empreses i equips de desenvolupament de programari que volen millorar la productivitat en els seus projectes, Devilish és una plataforma de desenvolupament de programari que integra múltiples eines que faciliten els processos i pràctiques implicades, com ara la gestió de projectes i equips, la gestió del cicle de vida, o la comunicació, entre d’altres, i així repercutint en uns millors temps d’entrega i beneficis reportats pel projecte. A diferencia de JIRA o VSTS, Devilish és una plataforma gratuïta, no lligada a cap tecnologia o llenguatge concret, orientada purament al desenvolupament de programari, per a tot tipus d’equips i que segueix de manera clara la filosofia agile.
Mostrar más

43 Lee mas

Desenvolupament de projectes de programari lliure, febrer 2007

Desenvolupament de projectes de programari lliure, febrer 2007

Una altra tasca molt lligada a l’anterior, però que no toca el codi font de l’aplicació pròpiament, és la gestió dels errors que arriben al sis- tema de control d’errors. Com s’ha mostrat en el capítol dedicat als sistemes de control d’errors, en particular a Bugzilla, la gestió dels er- rors és una tasca complexa que necessita intel·ligència humana per a dur-la a terme convenientment. L’encarregat de l’atenció dels infor- mes d’errors ha de facilitar, en la mesura que sigui possible, la comu- nicació entre usuaris i desenvolupadors, de manera que els primers vegin la resolució dels errors dels quals informen, i els segons tinguin accés ràpid i ordenat als errors que han de corregir. Behlendorf no es- pecifica el temps que cal invertir en aquesta tasca al començament del projecte –simplement indica que el desenvolupador responsable d’aquesta tasca s’hauria de familiaritzar amb el codi i les eines de control d’errors–, però afegeix: de deu a quinze hores setmanals durant la vida del projecte.
Mostrar más

126 Lee mas

Línia : Desenvolupament de projectes de programari lliure

Línia : Desenvolupament de projectes de programari lliure

Una vegada realitzades les tasques del desenvolupament emprant les bases de la filosofia del programari lliure, podem assegurar que es tracta d’una experiència molt enriquidora que ens serveix per poder tenir una visió global i total del procés d’enginyeria del programari. S’ha fet ús d’eines de gestió de projectes, de ferramentes de desenvolupament de programari i d’interacció amb d’altres persones mitjançant diverses eines de comunicació. L’inconvenient més gran a què ens hem enfrontat ha estat la baixa - per no ser incisius, ja que realment ha estat nul·la – col·laboració en el procés de creació de l’aplicació. De totes maneres era una situació previsible, ja que és complicat incorporar a persones a un projecte que no se sap a priori quines garantíes d’èxit té. Esperem que després de l’alliberament aquesta situació canvie i el nombre de col·laboradors/usuaris s’amplie i es cree una comunitat activa per al projecte.
Mostrar más

80 Lee mas

08 Solucionario Mates1bach CC t08

08 Solucionario Mates1bach CC t08

Hay que calcular la distancia entre los puntos de corte de la recta con los ejes de coordenadas.. Prueba que el cuadrilátero ABCD es un trapecio isósceles y halla su área.. 87 En un [r]

73 Lee mas

La investigación de la enfermería de urgencias en España a través de la base de datos CUIDEN (2000 2005)

La investigación de la enfermería de urgencias en España a través de la base de datos CUIDEN (2000 2005)

299 307 PDF, page 1 9 @ HotFolder ( C07 12430 EME ORIGINAL Amigo ) Introducci?n El conocimiento enfermero debe ser el eje de inter?s en la formaci?n de las enfermeras, porque brinda diversos conceptos[.]

9 Lee mas

Temarios correspondientes a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

Temarios correspondientes a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

minación del proceso: Renuncia, desistimiento, allanamiento, transacción, satisfacción extraprocesal y carencia so - brevenida de objeto; especial referencia a la disposición de la acció[r]

38 Lee mas

Gestió de projectes informàtics

Gestió de projectes informàtics

Abans de començar ja me feia una idea de la dificultat i les possibilitats que donen les tecnologies al voltant de J2EE. Tot i tenir prou mesurada la dificultat m’he trobat més d’una vegada cercant la informació equivocada. Donat el poc temps diari del que he disposat, no he pogut assolir tots els objectius que m’havia proposat en un principi. Però amb la entrega d’aquest TFC no acaba aquest projecte. Encara hi ha una llista de requeriments a afegir al programa que per la seva extensió no vaig afegir al TFC. A dia d’avui el programa ja es fa servir i amb uns resultats molt satisfactoris. En quan a les possibilitats de J2EE, he pres consciencia de que una aplicació ben estructurada i seguint el patró MVC, tot i semblar més feina, obre tot un mont de possibilitats, sobretot en quan a escalabilitat.
Mostrar más

58 Lee mas

Propuesta de Mejora en la Gestión Clínica de la Incapacidad Temporal. De la práctica a la teoría

Propuesta de Mejora en la Gestión Clínica de la Incapacidad Temporal. De la práctica a la teoría

Sin embargo, como hemos visto, la baja laboral es sólo una parte del plan de seguimiento del paciente y sus problemas de salud, y conviene poder inte- grarla en tiempo y forma con el co[r]

9 Lee mas

Cálculo de límites

Cálculo de límites

Decimos que una función en el punto x = a presenta una discontinuidad de salto finito cuando existe los lı́mites laterales y son distintos.... Sección 10: Discontinuidad.[r]

86 Lee mas

Razones  para  pedir  el  procesamiento  político  y  penal  de  la Ministra  y  de  los  Consejeros  de  Sanidad  de  España  por  la gestión de la crisis de la gripe A

Razones para pedir el procesamiento político y penal de la Ministra y de los Consejeros de Sanidad de España por la gestión de la crisis de la gripe A

  Oseltamivir  adherence and side effects among children in three London  schools affected by influenza A (H1N1), May 2009. An Internet  based cross sectional survey. Eurosurvillance 200[r]

7 Lee mas

Actividades de refuezo

Actividades de refuezo

10.- La suma de las tres cifras de un número es 7. La cifra de las centenas es igual a la suma de la de las decenas más el doble de la de las unidades.. Resuelve el triángulo,[r]

9 Lee mas

02 sucesiones

02 sucesiones

Obtén los ocho primeros valores de a n (términos de la sucesión) y de S n (su- mas parciales) en cada una de las progresiones siguientes.. 37 Recibimos un préstamo de 2 000 € al 10% [r]

31 Lee mas

Las casas de la Cofradía de Flagelantes de Nuestra Señora de la Soledad de Zaragoza, obra de Gaspar de Villaverde (1600)

Las casas de la Cofradía de Flagelantes de Nuestra Señora de la Soledad de Zaragoza, obra de Gaspar de Villaverde (1600)

En el qual dicho capitulo y convento y en la congregación de aquel intervinimos y fuimos presentes los infrascriptos y siguientes a saber, nos dicho fray Marco de Noa, provincial, fray M[r]

27 Lee mas

Soluciones tema 5

Soluciones tema 5

c) Puesto que la longitud de la circunferencia es 2πr, un ángulo completo (360°) tiene 2π radianes. El radián es una medida angular, no es una medida de longitud.. b) Las funciones se[r]

45 Lee mas

Soluciones tema 1

Soluciones tema 1

33 Efectúa y da el resultado en notación científica con tres cifras significativas.. Factoriales y números combinatorios. 37 Calcula.. Halla:[r]

31 Lee mas

sol t12

sol t12

Esta gráfica muestra el valor de un coche desde que se compró hasta 12 años más tarde. Calcula lo que se deprecia el coche en los dos primeros años, entre los años 4 y 6, y entre los año[r]

52 Lee mas

Show all 10000 documents...