PDF superior Nova promoció de 105 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE VENDA A SANT JOAN DESPÍ

PROMOCIÓ DE 54 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE RÈGIM GENERAL DE VENDA. CARRER VIOLETA PARRA, EL MAS LLUÍ - SANT JUST DESVERN

PROMOCIÓ DE 54 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE RÈGIM GENERAL DE VENDA. CARRER VIOLETA PARRA, EL MAS LLUÍ - SANT JUST DESVERN

En el cas que de dues persones sol·licitants una sigui menor d’edat, l’altre haurà de demostrar documentalment (amb el llibre de família) que n’és el pare, la mare, el tutor/a legal o la seva guarda o custòdia assignada per una autoritat competent. La Comissió d’Adjudicació tindrà plenes facultats per resoldre aquells casos dubtosos tan pel que fa a temes relacionats amb les unitats familiars com per a problemes d’interpretació d’aquestes bases.

11 Lee mas

PROMOCIÓ DE 20 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE PREU CONCERTAT EN RÈGIM DE VENDA CARRER DE LES CADENES, 2-4

PROMOCIÓ DE 20 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE PREU CONCERTAT EN RÈGIM DE VENDA CARRER DE LES CADENES, 2-4

És objecte d'aquestes bases l’adjudicació de 20 habitatges amb protecció oficial de preu concertat, places d’aparcament i trasters que es construiran a carrer de les Cadenes, 2 i 4 de Sant Just Desvern. Aquests habitatges han obtingut la qualificació provisional de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del Pla de l’Habitatge 2009-2012, complint amb els requisits del Decret 13/2010 de 2 febrer i el Reial Decret 2066/2008 de 12 de desembre. Aquests habitatges no es podran desqualificar a petició dels propietaris en tot el període de protecció i s’han de destinar sempre a domicili habitual i permanent. La presentació al sorteig dels 20 habitatges amb protecció oficial de preu concertat
Mostrar más

11 Lee mas

30 HABITATGES AMB PROTECCIÓN OFICIAL A LA PARCEL LA 5T SANT JUST DESVERN

30 HABITATGES AMB PROTECCIÓN OFICIAL A LA PARCEL LA 5T SANT JUST DESVERN

L’AMB, a través de l’IMPSOL, comença la construcció d’una nova promoció d’habitatge amb protecció oficial a Sant Just Desvern, al carrer Carolina Catasús, amb 30 habitatges i 30 places d’aparcament al barri de Mas Lluí de Sant Just, un sector que es troba en la darrera fase de desenvolupament, a la falda de Collserola, i que garanteix l’accés a l’habitatge, majoritàriament, a famílies joves, i on actualment hi viuen unes 2.000 persones.

10 Lee mas

BASES ADJUDICACIÓ D HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE RÈGIM GENERAL DE VENDA

BASES ADJUDICACIÓ D HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE RÈGIM GENERAL DE VENDA

En el cas que de dues persones sol·licitants una sigui menor d’edat, l’altra haurà de demostrar documentalment (amb el llibre de família) que n’és el pare, la mare, el tutor/a legal o la seva guarda o custòdia assignada per una autoritat competent. La Comissió d’Adjudicació tindrà plenes facultats per resoldre aquells casos dubtosos tan pel que fa a temes relacionats amb les unitats familiars com per a problemes d’interpretació d’aquestes bases.

12 Lee mas

Ajuntament de Sant Joan Despí

Ajuntament de Sant Joan Despí

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases és d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 29 de novembre de 2010. Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en els supòsits previstos per la normativa general de subvencions i les presents bases reguladores; no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent.
Mostrar más

17 Lee mas

PROMOCIÓ DE 20 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE RÈGIM GENERAL DE LLOGUER CARRER DE LES CADENES, 6-8

PROMOCIÓ DE 20 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE RÈGIM GENERAL DE LLOGUER CARRER DE LES CADENES, 6-8

CONDICIONS DELS CONTRACTES DE LLOGUER Els contractes de lloguer es regiran per la LAU i per la normativa d'habitatges de protecció oficial, i se signaran per 10 anys. La renda inicial serà aquella determinada per la corresponent qualificació d’habitatges amb protecció oficial (mirar annex 1) i es podrà actualitzar anualment en funció de les variacions percentuals de l'índex nacional del sistema d'índex de preus al consum. Cas de que hi hagi pàrkings/annexes vinculats s’inclouran en el preu del lloguer. A la renda anual, caldrà afegir:
Mostrar más

9 Lee mas

Patologías de la Iglesia de Sant Joan Baptista (Sant Joan Despí) y propuestas de actuación

Patologías de la Iglesia de Sant Joan Baptista (Sant Joan Despí) y propuestas de actuación

Patologías de la Iglesia de Sant Joan Baptista (Sant Joan Despí) y propuestas de actuación. 18 Imagen 58. Grietas sección transversal sur (plano PAT. 07) Respecto la Imagen 58, en la parte oeste (parte izquierda del plano) ambas grietas dibujadas en 2012 no se visualizan actualmente, por lo que no han abierto desde la última reparación. En la zona central observamos una ligera evolución de las grietas pero no podemos pasar por alto la grapa que se colocó en 2012 como intento de mantener unido el arco debido a la tendencia de separación que tiene el arco que hace que rompa por el centro. A mano derecha tenemos la zona este donde las grietas son más abundantes y así lo deja claro esta sección.
Mostrar más

186 Lee mas

EXPEDIENTS URBANÍSTICS DE SANT JOAN DESPÍ (08217)

EXPEDIENTS URBANÍSTICS DE SANT JOAN DESPÍ (08217)

16/12/1986 05/03/1987 1985/000213 022 MODIF. P.E.R.I. L'ERMITA DEL BON VIATGE, TORRENT D'EN NEGRE I BALTASAR H 06/04/1987 07/01/1987 05/03/1987 1987/000237 025 E.D. DIVISIÓ NAU ARMCO S.A. POLÍGON SANT JOAN DESPÍ parcel·les 23 i 29 illa 11 V 22/01/1987

18 Lee mas

BASES PER A L ADJUDICACIÓ D HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE LLOGUER GENERAL A SANT CUGAT DEL VALLÈS

BASES PER A L ADJUDICACIÓ D HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE LLOGUER GENERAL A SANT CUGAT DEL VALLÈS

3 En el cas d’inscripció conjunta, aquest requisit és exigible al sol·licitant de la inscripció. Aquest requisit no s’exigirà a les persones emigrades originàries de Sant Cugat del Vallès o que hi hagin residit en els dos anys immediatament anteriors a la sortida de la ciutat, si acrediten tenir presentada la sol·licitud de reconeixement de la condició de persona retornada d’acord amb la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents. Tampoc s’exigirà a les persones que per qualsevol altre motiu, han establert la seva residència a una altra localitat i desitgen retornar al municipi, sempre i quan acreditin haver estat inscrits al padró municipal el període de tres anys immediatament anteriors a la seva sortida.
Mostrar más

9 Lee mas

14 HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA A SANT FERRAN, FORMENTERA

14 HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA A SANT FERRAN, FORMENTERA

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori 14 HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA A SANT FERRAN, FORMENTERA... -NNSS I MORFOLOGIA URBANA: alçada, amplada, buits, etc.[r]

25 Lee mas

BASES ADJUDICACIÓ D HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE RÈGIM GENERAL DE LLOGUER

BASES ADJUDICACIÓ D HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE RÈGIM GENERAL DE LLOGUER

Els contractes de lloguer es regiran per la LAU i per la normativa d'habitatges de protecció oficial, i tindran una durada de 5 anys amb una pròrroga any a any fins un màxim de 5 anys mes. La renda inicial serà aquella determinada per la corresponent qualificació d’habitatges amb protecció oficial ( annex 1) i es podrà actualitzar anualment en funció de les variacions percentuals de l'índex nacional del sistema d'índex de preus al consum. Cas de que hi hagi pàrkings/annexes vinculats s’inclouran en el preu del lloguer.
Mostrar más

9 Lee mas

REGLAMENT DEL REGISTRE DE SOL LICITANTS D HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL A SABADELL

REGLAMENT DEL REGISTRE DE SOL LICITANTS D HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL A SABADELL

Amb aquesta finalitat les situacions valorades i les seves puntuacions seran les següents: I.- Valoració de la necessitat d’habitatge: a) Ocupar un habitacle en condicions deficients d’habitabilitat: barraques, casetes o similars, així com habitatges la reparació dels quals importaria el 50% o més del valor cadastral de l’habitatge. .................................................................entre 15 i 20 PUNTS b) Ocupar un habitatge de superfície inadequada a la composició familiar del sol·licitant que estigui per sota de 10m2 per membre d’unitat familiar i, en tot cas d’una superfície inferior a 40 m2. ............................................................entre 15 i 20 PUNTS c) Ocupar un habitatge inadequat per motiu d’incapacitat o discapacitat física del sol·licitant o del qualsevol altre membre de la unitat convivencial, degudament acreditat mitjançant certificat de I’ICASS o de I’INSS. ......................................... fins a 5 PUNTS Als efectes de puntuar les circumstancies a), b) i c), no es tindran en compte les altes de padró en l’habitatge produïdes en els sis mesos immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Només en el cas de la circumstancia b), es computaran les altes de padró, produïdes en qualsevol moment anterior a la data d’inici de presentació de sol·licituds, que es facin com a conseqüència, de naixements, adopcions o tuteles.
Mostrar más

30 Lee mas

Projecte d'urbanització del sector Bellavista a Sant Joan Despí

Projecte d'urbanització del sector Bellavista a Sant Joan Despí

XDD01150207 P-169 m2 Pantalla antisoroll fonoaïllant i fonoabsorvent, model Acustimodul 80 de la casa Acústica Integral, fomada exteriorment per plafons modulars de xapa d'acer galvanitzat perforat tractat amb pintura de polièster en sec, i un plafó interior de fibra de vidre de 100mm de gruix i 140 kg/m3 de densitat, amb un coeficient d'absorció alfa de 0,93 per una freqüència de 1000Hz i un aïllament acústic RW de 29 dB segons norma ISO 711/7, totalment col·locada, inclosa part proporcional d'unions i accessoris i pal de reforç d'acer galvanitzat cada 3m.

116 Lee mas

El carril bicicleta en Sant Joan Despí. Una realitat o una utopia?

El carril bicicleta en Sant Joan Despí. Una realitat o una utopia?

2. INTRODUCCIÓ Cada dia es matriculen milions de vehicles a motor al món, ocupant un espai vital en les nostres autopistes, carreteres, carrers, places i voreres, deixant el nostre territori plegat de formigó, ferro i asfalt, copant el nostre temps diari d’estrès, provocat pels interminables embussos a hora punta per l'acumulació de vehicles en un mateix punt, escoles, hospitals i centres de treball. Tot això ens obliga a córrer cada dia una mica més, perquè el nostre pensament és: “amb cotxe arribo abans” i aquest pensament es converteix en frustració només al començar el nostre dia a dia, a primera hora del matí ja arribem al nostre lloc de treball amb l'ansietat d'haver estat més de 30 minuts de retenció i més 15 de recerca d'aparcament. A tot això li vam sumar la pol·lució que es genera en tot aquest procés diari per part de milers de persones i com no oblidar-nos de les escombraries que generem cada vegada que ens desfem, del nostre tan benvolgut cavall d'acer, al final de la seva vida, exercici que repeteix com a mínim una mitjana de 5 vegades al llarg de tota la nostra existència.
Mostrar más

116 Lee mas

Projecte constructiu d'aparcament subterrani a Sant Joan Despí

Projecte constructiu d'aparcament subterrani a Sant Joan Despí

Les dues plantes de l’aparcament queden unides entre elles mitjançant dues rampes interiors, una per a cada sentit de la circulació. El sistema escollit per a l’explotació de l’aparcament ha estat el de places reservades per a residents. Les places sortiran a oferta pública i funcionaran en règim de concessió administrativa d’ús per a 50 anys. A efectes de control les places adjudicades tindran tracte de propietat privada. La gestió d’aquesta concessió serà a càrrec de l’ajuntament de Sant Joan Despí, que decidirà i publicarà el format escollit per treure les places a oferta dins el curs del procés de comercialització un cop acabades les obres i sempre abans d’obrir el procés de les sol·licituds (venta directa per llista, concurs, etc.). Únicament els residents del municipi podran optar a alguna de les places de l’aparcament.
Mostrar más

18 Lee mas

BASES PER A L ADJUDICACIÓ D HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE LLOGUER PER A GENT GRAN A SANT CUGAT DEL VALLÈS

BASES PER A L ADJUDICACIÓ D HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE LLOGUER PER A GENT GRAN A SANT CUGAT DEL VALLÈS

15. No obstant això, pel fet de concórrer al procés d’adjudicació d’habitatges que regulen les presents Bases, el llogater autoritza expressament a Promusa a cedir les seves dades a la Generalitat de Catalunya i als seus organismes i departaments, als departaments de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès necessaris, a l’administrador de finques i al gestor energètic que gestioni la promoció de l’habitatge del que resulti adjudicatari, a les subministradores així com a qualsevol altre ens que sigui indispensable amb la finalitat de fer els tràmits estrictament necessaris.
Mostrar más

11 Lee mas

PROMOCIÓ D HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL DE PREU CONCERTAT EN RÈGIM DE VENDA BASES PER A L ADJUDICACIÓ

PROMOCIÓ D HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL DE PREU CONCERTAT EN RÈGIM DE VENDA BASES PER A L ADJUDICACIÓ

e) Declaració escrita i signada pel sol·licitant, segons la qual l’habitatge que s’adjudiqui en constituirà la seva residència habitual i permanent, no podent-lo, en cap cas, durant el període de vigència de la protecció, cedir-ne l’ús. f) Els habitatges adjudicats sols s’escripturaran a les persones que formin part del mateix expedient, i que figurin a la sol·licitud sense que es pugui afegir en cap cas un altre adjudicatari. Per tant la documentació a què es refereix els punts anteriors l’hauran d’aportar tots els membres de la unitat familiar o que constin a l’expedient com a sol·licitants.
Mostrar más

9 Lee mas

Bases per a la Promoció de 5 habitatges amb protecció oficial en règim de compravenda a preu concertat, a Les Pinedes (edificis H-1 i H-2).

Bases per a la Promoció de 5 habitatges amb protecció oficial en règim de compravenda a preu concertat, a Les Pinedes (edificis H-1 i H-2).

S’estableix una Comissió específica formada pels membres del Consell d’Administració de VILASSAR, SOCIETAT MUNICIPAL DE PROMOCIONS URBANES, S.A. que supervisaran l’acompliment dels requisits. aprovaran l’adjudicació definitiva dels habitatges, així com les substitucions que posteriorment puguin produir-se, s’estudiaran i resoldran les possibles impugnacions i totes aquelles situacions especials que es presentin en base a la intencionalitat principal d’aquesta promoció, podent considerar casos notoris d’especulació o abús. Per això, es podran crear comissions tècniques específiques i sol licitar els informes i comprovacions que es considerin oportunes.
Mostrar más

7 Lee mas

NORMES DEL PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ DE 40 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE PREU CONCERTAT A LES PARCEL LES RESULTANT

NORMES DEL PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ DE 40 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE PREU CONCERTAT A LES PARCEL LES RESULTANT

El promotor no es responsabilitzarà de que les dades de contacte facilitades pels optants siguin correctes, així com tampoc que les persones trucades no estiguin disponibles en el moment de efectuar- se el contacte telefònic, o de que aquestes, una vegada contactades, no vulguin venir a l’entrevista concertada. En el supòsit d’intentar efectuar contacte telefònic amb una de les persones sol·licitants d’informació sense èxit per no respondre a la trucada, es trucarà a la persona que ocupi la posició immediatament a continuació de l’anterior.
Mostrar más

8 Lee mas

40 habitatges de protecció oficial a Santa Cristina d'Aro

40 habitatges de protecció oficial a Santa Cristina d'Aro

Pels habitatges de lloguer es proposa una passera a nord amb vuit habitatges per planta, mentre que els de venda s'agrupen en escales de dos vivendes per replà i vuit per cada planta. A planta baixa es posa una vivenda a cada punta quedant el comercial centrat al mig de la façana principal. Amb aquest gest i trencant els xamfrans de les cantonades, s'aconsegueix donar final al volum.

6 Lee mas

Show all 10000 documents...