PDF superior Noves dianes terapèutiques en el limfoma de cèl·lules del mantell

Noves dianes terapèutiques en el limfoma de cèl·lules del mantell

Noves dianes terapèutiques en el limfoma de cèl·lules del mantell

En l’actualitat, a nivell clínic podem classificar el LCM en entitats pròpies seguint el model de patogènesi molecular. La cèl·lula B SOX11 positiva i amb IGHV no mutat o mínimament mutat originaria les formes clàssica, blastoide i pleomòrfica (les dues últimes poden ser el resultat de la transformació a una entitat més agressiva per acumulació d’alteracions genòmiques en la recaiguda). En canvi, la cèl·lula B SOX11 negativa i amb IGHV hipermutat desenvoluparia la forma no nodal leucèmica (NNL) la qual es caracteritza per una afectació predominant de la sang perifèrica i de la medul·la òssia però esplènica ocasional i sense adenopaties significatives juntament amb menor inestabilitat genòmica i amb un millor pronòstic. Per últim, la neoplàsia de cèl·lules del mantell in situ descriu la troballa de limfòcits amb sobreexpressió de ciclina D1 i reordenament de CCND1 a la zona del mantell en ganglis limfàtics aparentment hiperplàsics 2,12 (Figura 5).
Mostrar más

87 Lee mas

Noves estratègies terapèutiques en Limfoma de cèl·lules del mantell: paper de l'eix FOXO3a FOXM1

Noves estratègies terapèutiques en Limfoma de cèl·lules del mantell: paper de l'eix FOXO3a FOXM1

El supressor tumoral FOXO3a i l’oncogen FOXM1 són dos factors de transcripció de la família Forkhead amb funcions antagòniques. La desregulació de l’eix FOXO3a- FOXM1 està implicada en el desenvolupament i progressió dels tumors hematològics i en l’adquisició de resistència a quimioteràpia. El limfoma de cèl·lules del mantell (LCM) és un subtipus de limfoma no-Hodgking de cèl·lula B poc freqüent però amb un comportament clínic molt agressiu. Es caracteritza per la translocació cromosòmica t(11;14) (q13;q32), que causa una sobre-expressió de ciclina D1 i una desregulació del cicle cel·lular. En l’actualitat, es considera una condició incurable donada la alta incidència de recaigudes i la resistència dels pacients als tractaments. És necessari per tant aprofundir en la recerca de noves dianes terapèutiques i nous fàrmacs per tal de establir una teràpia eficaç pel tractament del LCM. Aquest treball ha estudiat la resposta de les cèl·lules de LCM a nous agents així com a fàrmacs usats de manera rutinària a la pràctica clínica, analitzant la modulació de l’eix FOXO3a-FOXM1 en resposta als diferents tractaments.
Mostrar más

272 Lee mas

Bases moleculars de l’activitat antitumoral de la lenalidomida en el limfoma de cèl•lules del mantell

Bases moleculars de l’activitat antitumoral de la lenalidomida en el limfoma de cèl•lules del mantell

inestabilitat genòmica incrementada. S’han trobat mutacions en ATM en el domini PI3K i aquestes són freqüentment acompanyades per la pèrdua de l’altre al·lel. L’elevada freqüència de mutacions d’aquest gen en el MCL ha estat relacionada amb l’expressió d’ATM en les cèl·lules B verges en la zona del mantell del gangli limfàtic. Un altre mecanisme considerat per explicar aquesta alta freqüència és l’inici aberrant de la replicació del DNA durant la fase S del cicle cel·lular, portant a l’aparició de trencaments en les dues cadenes de DNA i per tant, a l’activació de la via d’ATM. No només aquesta proteïna, sinó altres més inferiors a la via com ara CHK1 i CHK2, dues proteïnes serina/treonina cinases, es troben ocasionalment mutades en casos de MCL amb alta inestabilitat cromosòmica. A part de ser un gen clau del cicle cel·lular, el gen supressor de tumors TP53, juga un paper important davant el dany al DNA. Mutacions en aquest gen, normalment en conjunció amb delecions de 17q13, van ser detectades inicialment en casos de MCL blastoide. Un altre mecanisme que també esdevé en la disrupció de la via de p53 és la sobreexpressió dels reguladors negatius MDM2 i MDM4. La sobreexpresió de MDM2 per augment en número de còpies es correlaciona amb una supervivència reduïda. Quelcom similar ocorre amb MDM4, que quan és altament expressat en el MCL disminueix l’expressió de l’inhibidor de CDK p21 CIP1 , promovent la progressió del cicle cel·lular. Recentment
Mostrar más

225 Lee mas

Identificació de noves dianes terapèutiques en neoplàsies limfoides

Identificació de noves dianes terapèutiques en neoplàsies limfoides

l MCL i la CLL són tumors derivats de limfòcits B, cèl·lules que expressen immunoglobulines en superfície (BCR) capaces de reconèixer antígens específics. El desenvolupament de la cèl·lula B es dóna en diferents passos i està caracteritzat per l’estructura específica del BCR. La primera part del desenvolupament dels limfòcits B s’inicia al moll d’os – on les cèl·lules recombinen els segments VDJ (Variety, Diversity, Joining) dels gens que formaran les immunoglobulines amb la participació de l’enzim RAG1/2 (Recombination Activating Genes 1/2) – i finalitza quan la cèl·lula expressa un BCR funcional, convertint-se en un limfòcit B naïve – que no ha estat en contacte amb l’antigen – i madur. Aquests limfòcits viatgen als teixits limfoides secundaris (ganglis limfàtics, melsa i teixits limfoides associats a mucoses). Els teixits limfoides secundaris contenen els fol·licles limfoides, estructurats en 3 zones concèntriques: la zona marginal – la més externa, on hi resideixen macròfags, cèl·lules dendrítiques i limfòcits B memòria – , el mantell fol·licular – sota la zona marginal, es composa de limfòcits B naïve que expressen CD5 i algun B memòria – i el centre germinal (GC) – la part més interna, on es desplacen els limfòcits B després del contacte amb l’antigen i es dóna la selecció i expansió clonal, amb la participació de limfòcits T i cèl·lules dendrítiques fol·liculars (Figura 13). Als GCs és on els gens de les immunoglobulines són modificats per hipermutació somàtica – introducció de mutacions a les regions variables de les immunoglobulines per tal d’incrementar l’afinitat amb l’antigen – i canvi d’isotip, el tipus d’immunoglobulina, ambdós processos regulats per AID (Activation-Induced cytidine Deaminase). 210 Tot i que la majoria dels limfòcits B activats
Mostrar más

259 Lee mas

Estudi del proteasoma i altres dianes terapèutiques en el melanoma i el carcinoma d’endometri

Estudi del proteasoma i altres dianes terapèutiques en el melanoma i el carcinoma d’endometri

  Bortezomib  és  l’únic  inhibidor  del  proteasoma  que  s’està  utilitzant  en  la  pràctica  clínica,  per  al  tractament  del  mieloma  múltiple  i  el  limfoma  no  Hodgkin 209 .  També,  Bortezomib  s’ha  utilitzat  en  un  estudi  clínic  amb  pacients  amb  melanoma  disseminat,  però  no  va donar resultats prometedors 238 . Malgrat els resultats negatius  que  ha  presentat  aquest  únic  estudi  en  melanoma,  els  inhibidors  del  proteasoma  s’estan  contínuament  combinant  amb  altres  teràpies,  les  quals  sí  que  han  donat  resultats esperançadors en aquest tipus de càncer, a nivell experimental. Exemples de  combinacions  d’inhibidors  del  proteasoma  amb  quimioterapèutics  i  citotòxics  són  la  combinació  de  Bortezomib  amb  Temozolomida 239 ,  segon  fàrmac  utilitzat  per  al  tractament del melanoma metastàtic. També Bortezomib amb inhibidors de calpaina i  cisplatí 240 ,  Camptothesina 241 ,  inhibidors  de  desacetilases  d’histones 355 ,  PPAR‐γ  i  proteïna  inactivadora  del  ribosoma 356 .  A  la  vegada,  també  s’ha  atribuït  a  Bortezomib  un paper sensibilitzador a la radioteràpia 245 . Pel que fa referència a la immunoteràpia,  s’ha  observat  que  Bortezomib  pot  tenir  un  efecte  immunosensibilitzador 357   i  sensibilitzador  a  l’interferó  α 243,  244 .  També,  han  sortit  al  mercats  nous  inhibidors  de  proteasoma,  com  els  anomenats  de  segona  generació 203,  227   com  per  exemple  NPI‐ 005 167, 358  o com nous pèptids aldehids 359  que presenten menys toxicitat que MG132, a  la vegada que també nous compostos amb propietats semblants que els inhibidors del  proteasoma  com  Nelfinavir 360 .  Aquest últim  ha  demostrat tenir  un  poder  antitumoral  en cèllules de melanoma en cultiu. 
Mostrar más

257 Lee mas

El papel del juego en el desarrollo del niño: un resumen de la evidencia

El papel del juego en el desarrollo del niño: un resumen de la evidencia

Por ejemplo en un estudio con niños de 4-6 años de edad, Smith & Dutton (1979), reportaron datos que muestran que para algunos tipos de resolución de problemas la experiencia de j[r]

42 Lee mas

Zonas de riesgo de proliferación del flebótomo en El Salvador

Zonas de riesgo de proliferación del flebótomo en El Salvador

El análisis multicriterio desarrollado en este estudio muestra una perspectiva general de las zonas de riesgo de proliferación del flebótomo en El Salvador, a partir de la combi[r]

12 Lee mas

El peso de la tradición en el estudio diacrónico del español

El peso de la tradición en el estudio diacrónico del español

Esto puede afi rmarse tanto en el caso del Esbozo de una nueva gramática de la lengua española (RAE 1973) como, sobre todo, en el de la Gramática de la lengua española (RAE 1931). Se t[r]

15 Lee mas

La pintura de batalla en el Virreinato del Perú: Victorias de Carlos V en el Museo de la Casa de la Moneda en Potosí (Bolivia)

La pintura de batalla en el Virreinato del Perú: Victorias de Carlos V en el Museo de la Casa de la Moneda en Potosí (Bolivia)

Victorias de Carlos V, Milán , el siglo XViii, el Museo de la Casa de la Moneda, Potosí, Bolivia;.. Milán , 1583, grabado de Philipe Galle según ioannes stradanus...[r]

22 Lee mas

El índice de riqueza léxica en el nivel de estudios bajo del corpus PRESEEA Granada

El índice de riqueza léxica en el nivel de estudios bajo del corpus PRESEEA Granada

Con  este trabajo aportamos una primera aproximación a la riqueza léxica del español coloquial hablado en Granada, centrada en el nivel de estudios bajo el corpus PRESEEA Granada (medi[r]

14 Lee mas

Programas de prevención en el fomento de la seguridad del apego en contextos vitales del niño: la experiencia chilena

Programas de prevención en el fomento de la seguridad del apego en contextos vitales del niño: la experiencia chilena

Por ende, el fomento del aprendizaje socio-emocio- nal puede lograrse a través del establecimiento de un contexto de seguridad en el apego del niño, sobre la base del desarrollo de com[r]

9 Lee mas

Influencia del sexo del paciente en el manejo del síndrome coronario agudo con elevación del ST en los servicios de urgencias

Influencia del sexo del paciente en el manejo del síndrome coronario agudo con elevación del ST en los servicios de urgencias

087 092 C08 12508 EME ORIGINAL Carbajosa Introducci?n Las enfermedades cardiovasculares son el moti vo m?s frecuente de muerte e incapacidad en los pa?ses industrializados, y se prev? que lo sigan sie[.]

6 Lee mas

El mercado del Medicamento en España: exploración del sector Autor: Fernando San Miguel

El mercado del Medicamento en España: exploración del sector Autor: Fernando San Miguel

En los últimos años y como se destaca más adelante, éstas se han centrado en torno a cuatro líneas de actuación principales: el incremento de la presencia de genéricos, el estable- cimie[r]

60 Lee mas

En el 50º aniversario del descubrimiento de la trisomía 21

En el 50º aniversario del descubrimiento de la trisomía 21

La segunda, porque esa alte- ración es la base de la discapacidad intelectual, y aunque este problema no es el más grave en térmi- nos de mortalidad (como pueden serlo una cardiopatía gr[r]

16 Lee mas

Modernización del sistema de reclamo en el sector eléctrico

Modernización del sistema de reclamo en el sector eléctrico

Pero, por otro lado, localizamos un artículo 211 que nos habla sobre la obligación del Panel de Expertos de notificar a la Comisión y a la Superintendencia de las discrepancias presen[r]

8 Lee mas

Valor del dímero D para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar en el servicio de urgencias

Valor del dímero D para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar en el servicio de urgencias

6 emergencias 2000;12 6 11 Valor del d?mero D para el diagn?stico de tromboembolismo pulmonar en el servicio de urgencias B Jurado G?mez, M A Guti?rrez Sol?s*, P Ceballos Garc?a*, J Guti?rrez Jodas**,[.]

6 Lee mas

TRASTORNOS DEL LENGUAJE

TRASTORNOS DEL LENGUAJE

Entender cómo la genética y los factores ambientales influyen en el desarrollo del cerebro, así como a desarrollar y perfeccionar los métodos de evaluación e intervención... • Mayoría [r]

30 Lee mas

ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA RECARGA DE ACUÍFEROS POR LA VARIACIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA SUPERFICIAL EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO LULES

ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA RECARGA DE ACUÍFEROS POR LA VARIACIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA SUPERFICIAL EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO LULES

A partir de los resultados obtenidos de esta investigación y ante el estado de situación en que se encuentra la cuenca del río Lules, por los requerimientos de agua superficial que tiene en la actualidad, se deriva, que sus reservas hídricas están totalmente comprometidas para el riego de plantaciones, en razón de que la demanda de agua supera las reservas subterráneas almacenada en los acuíferos, generando los desequilibrios ambientales señalados precedentemente. No se encuentra dimensionado adecuadamente el manejo a escala de cuencas teniendo en cuenta la capacidad máxima de extracción de agua que soporta el río, preservando el mismo, en las condiciones ambientales deseadas lo que implica mantener el funcionamiento, composición y estructura del ecosistema fluvial. Para este objetivo y teniendo en cuenta que cada cuenca tiene sus características particulares que le dan su propia distinción, y con el objeto de revertir en el tiempo, la situación actual, es aconsejable enfocarse en los siguientes aspectos:
Mostrar más

281 Lee mas

Uso del prucalopride en el estreñimiento crónico inducido por el uso de opioides en una población ambulatoria

Uso del prucalopride en el estreñimiento crónico inducido por el uso de opioides en una población ambulatoria

Este es el primer estudio comparativo de la eficacia entre el prucalopride y los laxantes habituales (lactulosa y bisacodilo) en el tratamiento del EC producido por el uso de opiáceos[r]

6 Lee mas

Influencia de la prueba de detección rápida del virus de la gripe en el manejo del niño febril en urgencias pediátricas

Influencia de la prueba de detección rápida del virus de la gripe en el manejo del niño febril en urgencias pediátricas

emergencias 2005;17 115 120 115 Original Correspondencia Dr Juan Jos? Garcia Garcia Servicio de Pediatr?a Hospital Sant Joan de D?u Passeig Sant Joan de D?u, 2 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona E[.]

6 Lee mas

Show all 10000 documents...