PDF superior Odločitveni model za izbiro oglaševanja v podjetju Creatoor : diplomsko delo univerzitetnega študija

Odločitveni model za izbiro oglaševanja v podjetju Creatoor : diplomsko delo univerzitetnega študija

Odločitveni model za izbiro oglaševanja v podjetju Creatoor : diplomsko delo univerzitetnega študija

3.2.5 Ljudje – udeleženci P- 5 (people) Ljudje so tisti, ki imajo pri izvajanju različnih storitev zelo pomembno vlogo. Ljudje se pojavljajo na obeh straneh, tako na strani izvajalca storitev, kot tudi na strani potrošnika oziroma kupca. Izvajalci nekaterih, še posebno zahtevnejših storitev, kot so medicina, računalništvo, itd., morajo biti strokovno usposobljeni, poznati morajo vse značilnosti storitev, ki jih opravljajo, kot tudi vse značilnosti izdelkov, ki jih uporabljajo pri izvajanju storitev. Izvajalci storitev naj bi bili po naravi ustvarjalni in komunikativni. Pri izvajanju storitev je pomembna tudi hitrost in kakovost opravljene storitve, kar je še posebej pomembno na področju servisnih dejavnosti. Za uspešno izvedbo storitve in zadovoljstvo kupca in izvajalca pa je pomembna tudi stimulacija in motivacija izvajalca. Prav tako pa ne smemo pozabiti na zunanji videz izvajalca oziroma prodajalca, saj prvi vtis dobimo prav s pogledom. Pomembna vrlina vsakega posameznika je poslovno komuniciranje. Pomembni sta tako obleka in frizura, kot tudi govorica, mimika obraza, nasmeh, vonj, hoja in drugo. Zlasti podjetja, ki prodajajo svoje izdelke in storitve v tujini ali imajo v domovini stike s tujci, morajo biti posebno pozorna na usposobljenost strokovnih kadrov. Podjetja ne smejo pozabiti na pomembnost izobraževanja in izpopolnjevanja svojega strokovnega kadra. Prav tako pa morajo biti kupci ustrezno izobraženi ljudje, usposobljeni, kulturni in poslovni pri naročanju in sprejemanju najrazličnejših storitev.
Mostrar más

59 Lee mas

Odločitveni model izbire zavarovalnice za dodatno pokojninsko zavarovanje : diplomsko delo univerzitetnega študija

Odločitveni model izbire zavarovalnice za dodatno pokojninsko zavarovanje : diplomsko delo univerzitetnega študija

Novi pokojninski sistem omogoča zavarovalnicam aktivnejšo vlogo pri zagotavljanju varne starosti. To je za zavarovalnice izziv in hkrati velika priložnost, zato se je kmalu po sprejetju novega pokojninskega zakona na trgu pojavila množica ponudnikov pokojninskih in dodatnih zavarovanj. Konkurenca je zelo velika, saj se vsaka izmed zavarovalnic hoče čim bolje pozicionirati na novo nastajajočem trgu. Zavarovanci pa smo tako postavljeni pred dilemo, katera zavarovalnica je za nas najprimernejša in kateri zavarovalnici zaupati del svojih prihrankov, da bomo v tretjem življenjskem obdobju lahko uživali enak standard, kot smo ga vajeni sedaj. Glavni cilj diplomske naloge je tako bil raziskati in preučiti ponudbo zavarovalnic na slovenskem zavarovalniškem trgu in oceniti, katera bi bila najprimernejša za sklenitev naložbenega življenjskega zavarovanja. V analizo sem zajela 7 največjih zavarovalnic glede na njihov tržni delež. Pri izbiri najustreznejše sem si pomagala z večparametrskim odločitvenim modelom in programom za večparametrsko odločanje DEXi. Večparametrski modeli so koristen pripomoček pri podpori odločanja v manj ali bolj zahtevnih odločitvenih situacijah, pri katerih nastopa veliko število kriterijev, ki vplivajo na odločitev. Večparametrske metode lahko pomembno prispevajo k bolj sistematičnemu in bolje organiziranemu odločanju. Odločevalca usmerjajo k poglobljenemu razmišljanju in zbiranju informacij o problemu ter zmanjšujejo možnost, da bi spregledal dejavnike, ki bistveno vplivajo na odločitev. Končna odločitev je zato praviloma kakovostnejša. Glavni cilj je bil torej poiskati najboljšo možno varianto tega modela.
Mostrar más

68 Lee mas

Odločitveni model nadaljevanja srednješolskega izobraževanja : diplomsko delo univerzitetnega študija

Odločitveni model nadaljevanja srednješolskega izobraževanja : diplomsko delo univerzitetnega študija

Mlade je pred poklicno odlo itvijo potrebno opozoriti, da imajo ve možnosti. V asih si predstavljajo, da morajo za vsako ceno dose i en sam cilj, njim posve en poklic ali priti na eno samo izbrano šolo. e tega ne dosežejo doživljajo hude stiske. Zaradi razli nih možnosti morajo mladi pred poklicno odlo itvijo spoznavati samega sebe, svoje sposobnosti in lastnosti, ugotoviti morajo, kaj jih zanima in kaj ne. Za izbiro primernega poklica morajo spoznavati razli ne dejavnosti in poklice, informirati se morajo o možnostih izobraževanja, ki vodijo do željenega poklica. V zadnjih desetletjih se vse bolj uresni ujejo trditve, da poklicno odlo anje ni enkratno življenjsko dejanje, ampak te odlo itve sprejemamo od mladosti pa vse do konca aktivnega obdobja. V preteklosti, ko se tehnologija in pogoji gospodarjenja niso tako hitro spreminjali, delitev dela pa je tekla po asneje, so izbrani poklici pomenili trdnost in dokon nost. Ve ina ljudi je v istem poklicu preživela celo aktivno obdobje. Danes je ljudi, ki bi se v življenju samo enkrat poklicno odlo ali, vse manj. Prilagajanja osebnim in družbenim potrebam povzro ajo, da sprejema posameznik v življenju vedno nove in nove poklicne odlo itve. Na izbiranje in menjavanje poklica poleg osebnih želja in potreb najmo neje vpliva trg delovne sile. Povpraševanje po delovni sili je razli no in se spreminja. Prilagajanje povpraševanju je sicer nujno, vendar mu prav zaradi njegove nestalnosti ne smemo slepo slediti.
Mostrar más

45 Lee mas

Odločitveni model za izbiro sistema za upravljanje z dokumentacijo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Odločitveni model za izbiro sistema za upravljanje z dokumentacijo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Zrcalo E-Dokumenti Rešitev Zrcalo e-dokumenti rešuje celovito upravljanje z dokumenti v poslovnih procesih in njihovo arhiviranje. Standardna rešitev se imenuje E-dokumenti Manager in omogoča fizični in elektronski zajem dokumentov, prilagoditev obstoječemu delovnemu toku, dodajanje vsebin k dokumentu (dodajanje meta podatkov, opomb…) in njihov podpis, klasifikacijo dokumentov, vodenje knjige elektronske pošte, omogoča posredovanje dokumentov sodelavcem, enostavno iskanje dokumentov, obdelavo dokumentov, nastavitve pravic posameznih uporabnikov, izmenjavo dokumentov in dodatnih vsebin z drugimi informacijskimi sistemi. Sistem je mogoče povezati z ERP sistemi (Navision, SAP,…) Dokumente lahko obdelujemo / dodajamo na več različnih načinov. Vsak list lahko v sistem kot nov dodajamo dokument, mu pripišemo meta podatke, lahko pa v en dokument združujemo več listov, kjer meta podatke pripisujemo tako dokumentom kot celoti, kot tudi posameznim listom. Uporabnik določi tudi tip dokumenta (npr: ali gre za račun, naročilnico,…) in tako se izvede tudi klasifikacija dokumenta.
Mostrar más

55 Lee mas

Izobraževanje v podjetju : diplomsko delo univerzitetnega študija

Izobraževanje v podjetju : diplomsko delo univerzitetnega študija

jim zagotavljajo konsistenten in kvaliteten prenos znanja v podjetja. V prihodnje nameravajo takšen model pripraviti in izvajati tudi za področje turizma. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM »PERSPEKTIVNI SODELAVCI« V Poslovni skupini Sava upravljajo s talenti njihovih perspektivnih zaposlenih in jih vključujejo v strateška usposabljanja in podjetniške projektne time. V celotni Poslovni skupini Sava izberejo zaposlene, za katere želijo, da pospešijo razvoj svoje kariere in dolgoročno napredujejo na zahtevnejša delovna mesta. Zaposleni v dalj č asa trajajočem izobraževanju, kjer pridobivajo znanja iz raznih zvrsti managementa in poslovnega načrtovanja, po skupinah izdelujejo poslovne načrte, ki jih ob zaključku programa predstavijo poslovodstvu Poslovne skupine Sava. Ocenjujejo, da izvajanje programa spodbuja podjetniško razmišljanje udeležencev, poslovni načrti pa prispevajo k ustvarjanju nove dodane vrednosti. Najbolj obetavne udeležence izobraževalnega programa nato postavijo pred izzive zahtevnejšega delovnega mesta. V lanskem letu so v hotelu Park na Bledu podelili diplome že tretji generaciji izbranih perspektivnih sodelavcev, ki so uspešno dokončali izobraževanje. Diplome so prejeli iz rok predsednika uprave Save, d.d., Janeza Bohoriča. Šestnajst udeležencev programa je na prireditvi na zanimiv način, po timih, predstavilo rezultate svojega večmesečnega dela, t.j. pet poslovnih načrtov.
Mostrar más

86 Lee mas

Model ocenjevanja delovne uspešnosti v kovinskopredelovalnem podjetju : diplomsko delo univerzitetnega študija

Model ocenjevanja delovne uspešnosti v kovinskopredelovalnem podjetju : diplomsko delo univerzitetnega študija

− nepovezanost modela s plačilno sposobnostjo podjetja. Večina ljudi goji odpor do sprememb. Obstoječe stanje tolerirajo, pa čeprav je slabo oziroma bi z novimi načini dela lahko bilo bolje. Pri oblikovanju modelov ocenjevanja delovne uspešnosti in plačil iz tega naslova ne moremo mimo dejstva, da so učinkoviti le takrat, kadar zaposleni dobro razumejo, čemu so namenjeni in kakšna je pri tem njihova vloga. Zato je pomembno, da podjetje zaposlene čim bolj vključi v proces oblikovanja modela delovne uspešnosti. Naivno bi bilo namreč pričakovati uspeh, če se z zaposlenimi o procesu ocenjevanja delovne uspešnosti začnemo pogovarjati šele takrat, ko sprožimo uradno komunikacijo. Različna sporočila, govorice, mnenja in pričakovanja se pojavijo takoj, ko ljudje zaslutijo, da se pripravlja nekaj novega. Zato mora biti komunikacija že od začetka čim boljša, podjetje mora najti najboljšo strategijo notranjega trženja oziroma način, kako zaposlenim novost najbolje "prodati". Pri tem ne mislimo na podrobnosti o vsebini modela ocenjevanja delovne uspešnosti, pač pa na informacije o tem, zakaj smo se za spremembe odločili, kakšne cilje želimo doseči, in kakšne koristi pričakujemo. Če podjetje zaposlenih ne bo primerno obveščalo o tem, kaj se dogaja, se bo v delavcih razvil odpor, ki ga bo toliko težje spremeniti v zanimanje za spremembe in njihov končni sprejem. V namen obveščanja zaposlenih lahko uporabimo različne načine komunikacije, od sestankov v večjih in manjših skupinah, do pisnih informacij (tudi na spletnih straneh podjetja), odprtih vrat in podobno. Najbolje je, če v ta proces vključimo tudi sodelavce, ki jim zaposleni zaupajo, in ki bodo omogočili učinkovito dvosmerno komuniciranje.
Mostrar más

78 Lee mas

Odločitveni model za izrabo obnovljivega vira energije : diplomsko delo univerzitetnega študija

Odločitveni model za izrabo obnovljivega vira energije : diplomsko delo univerzitetnega študija

Bazo znanja predstavlja drevo kriterijev, ki ga je potrebno za vsak posamezni primer ponovno izgraditi ali pa funkcija koristnosti v obliki logi nih opravil. Predstavljena je z logi nimi pravili ali tako imenovano tabelo pravil, poudarek je na agregaciji pravil. Prednost DEXi-ja je njegova enostavna uporaba, ki omogo a kvalitativne zaloge vrednosti kriterijev in s tem tudi kvalitativno ocenjevanje, kar omogo a ve jo preglednost v sam odlo itveni model. Vrednotenje lahko poteka tudi ob neto nih ali nepopolnih podatkih. Omogo a »kaj- e » analizo, s katero dobimo popolni pregled nad odlo itvenim problemom.
Mostrar más

46 Lee mas

Odločitveni model izbire banke za mala podjetja na slovenskem trgu : diplomsko delo univerzitetnega študija

Odločitveni model izbire banke za mala podjetja na slovenskem trgu : diplomsko delo univerzitetnega študija

Izbire banke ne narekujeta samo koli ina in lokacija poslovalnic, temve je zelo pomemben dejavnik tudi dodatna ponudba bank, predvsem ponudba kreditov. Le malo je podjetnikov za etnikov, ki bi ob ustanovitvi podjetja že imeli takšno finan no samostojnost, da kreditnih storitev banke preprosto ne bi rabili. Kdor te samostojnosti nima, je primoran k najemanju kreditov. Ker se krediti razlikujejo po višini in namembnosti, ki sta odvisni od ve okoliš in, jih je težko umestiti v splošen nastavek oz. odlo itveni model pri izbiri banke za mala podjetja. Tako zna marsikateri bodo i lastnik malega podjetja ob neugodnih stroških vodenja ra una (za 1000 SIT dražje od povpre ja) le zamahniti z roko in hkrati zadovoljno razmišljati o ugodnem kreditu, ki ga je pravkar sklenil s prav to banko.
Mostrar más

52 Lee mas

Model za izbiro protivirusnega programa za potrebe podjetja Merkur, d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Model za izbiro protivirusnega programa za potrebe podjetja Merkur, d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

OGLAŠEVALSKO PROGRAMJE Najbolj znani paraziti so prav gotovo oglaševalski programi. Oglaševalski programi prikazujejo oglase na različnih spletnih straneh, ki jih obiskujemo. Te oglase nam namerno vstavijo lastniki obiskanih strani in so večinoma sestavljeni iz nekaj vrstic JavaScript ali HTML kode. Načeloma je lastnik spletne strani plačan, če uporabnik klikne povezavo na stran podjetja, ki ga lastnik spletne strani oglašuje. Poleg tega, da s klikom pošljemo zahtevo za dostop do strani oglaševanega podjetja, pogosto pošljemo tudi naslov strani, s katere smo kliknili povezavo. Posledica tega je, da nam pošljejo oglas, ki se nanaša na področja, ki naj bi nas zanimala. Skupaj z zahtevo po oglaševani spletni strani pa naš brskalnik oglaševalnemu strežniku pošlje tudi vse piškotke, ki jih je ta morebiti prej poslal nam. Ti piškotki naš računalnik podjetju enolično identificirajo, ne morejo pa identificirati uporabnika, če jim ta ni posredoval svojih osebnih podatkov. Piškotki se uporabljajo tudi za usmerjanje oglaševanja na področja, ki uporabnika zanimajo in sicer z izdelavo profila s pomočjo naslovov spletnih strani, ki jih obiskuje. Ena od možnosti oglaševanja je slika velikosti ene zaslonske pike (angl. Pixel), ki je pripeta na posameznih straneh. Slika sama ne nosi oglasne vsebine, pripomore pa pri profiliranju uporabnikov.
Mostrar más

60 Lee mas

Komuniciranje v procesu prodaje v podjetju Marmor Hotavlje, d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študija

Komuniciranje v procesu prodaje v podjetju Marmor Hotavlje, d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študija

Posamičen kupec, potrošnik, se predvsem boji, da ga pri prodaji ne bi ''napetnajstili'', mu odrinili izdelek ali mu vsilili storitev, ki ni kaj prida. Ker varčno ravna z denarjem, skuša kupovati poceni, vendar se boji, da bo izbral ceneno, drugorazredno in nekakovostno blago ali storitev – da bo kasneje bridko obžaloval prenagljeno odločitev. Pri tem ga najbolj varujejo standardi, združenja potrošnikov, pretekle izkušnje in osebna preudarnost, zlasti preizkušanje izdelkov pred nakupom. Še večje tveganje, kot ga ima kupec, je na strani prodajalca, saj si ta z uspešno prodajo svojih izdelkov in storitev zagotavlja preživetje in razvoj. Tveganja so predvsem velika pri prodaji trajnih potrošnih dobrinah, kjer je kreditiranje kupca, pogosto pogoj za prodajo. Še bolj kot to je veliko tveganje pri trženju med podjetji, kjer so plačilni roki zelo dolgi (lahko tudi več let). V tem času se z odjemalcem lahko dogaja marsikaj, neredko zaide v težave, podaljšuje plačilne roke in dobavitelj je brž pred mučno izbiro – ali naj ga oskrbuje še naprej in tvega, da bo plačilo prejel kasneje ali sploh ne, ali pa naj ustavi dobave in najbrž izgubi odjemalca, v katerega je vložil precej sredstev in prizadevanj. Poleg tega ima prodajalec še vrsto drugih tveganj. Marsikdaj se šele čez čas pokaže, da izdelki niso najboljši ali so celo škodljivi zdravju in okolju. V tem primeru proizvajalec ali prodajalec težko dokazuje, da tega ni mogel predvideti, da je storil vse, kar je bilo mogoče. Tako si nakoplje slab sloves, izgublja posle, težko pridobiva nove, morda celo plačuje za tožbe itd.
Mostrar más

70 Lee mas

Organizacija oglaševanja globalne blagovne znamke v lokalnem okolju : diplomsko delo univerzitetnega študija

Organizacija oglaševanja globalne blagovne znamke v lokalnem okolju : diplomsko delo univerzitetnega študija

V letu 1973 so svojo pogodbeno partnerstvo raz širili s servisiranjem vozil Audi. Z novim partnerjem koncerna : TAS Sarajevo so svoje pogodbe o servisiranju vozil obnovili v letu 1975. Podjetje je delovalo uspe šno ter raslo iz leta v leto. Prièeli so z zaposlovanjem ljudi, predvsem vajencev, ki so jim omogo èili, da dodobra spoznajo in vzljubijo svoje delo za katerega so se usposabljali. Nekateri so kasneje svoje znanje in izku šnje uporabili v svoji samostojni dejavnosti, drugi so ostali zvesti delodajalcu. Tako so iz majhnega dru žinskega podjetja postali eno izmed veèjih privatnih podjetij, ki so nudila zaposlitev ali izobra ževanje ljudem v avtomobilski stroki na podro èju Prlekije. Tehnounion jim je v letu 1988 ponudil servisno pogodbo za vozila BMV, sprejeli so jo ter nekaj let z velikim zadovoljstvom sledili tehnologiji vozil BMV ter pridobivali nove, zadovoljne stranke. S 1.julijem 1993 je pri èelo z dejavnostjo uvoznika vozil Volkswagen in Audi v Sloveniji, podjetje Porsche Inter Auto, d. o. o. iz Ljubljane, ki je bilo ustanovljeno kot h èerinsko podjetje avstrijskega koncerna Porsche. Nekaj mesecev kasneje istega leta je PIA (Porsche Inter Auto) podpisala pogodbo o uva žanju vozil Seat ter še nekaj kasneje vozil Porsche. Istega leta so v podjetju Posedi, kot ga radi imenujejo doma èini, podpisali pogodbo z uvoznikom PIA o prodaji vozil Volkswagen in Audi.
Mostrar más

69 Lee mas

Uvedba celične proizvodnje v podjetju Trikon Kočevje : diplomsko delo univerzitetnega študija

Uvedba celične proizvodnje v podjetju Trikon Kočevje : diplomsko delo univerzitetnega študija

Osnovo za oblikovanje razvojnega modela nam tvorijo ustrezno pripravljeni opisi in osnovni kroj. Model moramo oblikovati tako, da bo zadostil vsem zahtevam kakovosti. Po izdelavi modela se pri ne predkalkulacija.Cilj sistema predkalkulacije je im bolj natan no napovedati stroške, ki jih lahko pri akujemo z izdelavo oziroma proizvodnjo novega modela. Služi nam za mnoge odlo itve v asu, v katerem še ne obstaja redna proizvodnja. Nastopajo ih stroškov ne moremo zanesljivo dolo iti. Za napoved pri akovanih stroškov je klju na dejavnost dolo anje gradiva in dela. Tako normativ gradiva, kakor tudi normativ asa izhajata iz dolo ena tehnološkega procesa. Vsebinsko zajema vsaka predkalkulacija stroške dela, stroške gradiva in stroške denarja. Svoj cilj pa doseže predkalkulacija le tedaj, e je dovolj natan na. Njeno natan nost pa je možno to no dolo iti šele tedaj, ko smo proizvodno nalogo opravili. Razlikujemo tri pristope ocenjevanja predkalkulacije:
Mostrar más

69 Lee mas

Model izbire programske opreme za delo na daljavo : diplomsko delo univerzitetnega študija

Model izbire programske opreme za delo na daljavo : diplomsko delo univerzitetnega študija

Remote Desktop Remote Desktop je program, ki nam je na voljo že ob namestitvi operacijskega sistema Windows XP ali Vista, za uporabo na operacijskem sistemu Windows 2000 pa je potrebno prenesti iz interneta namestitveno datoteko. Program uporablja 128 bitno enkripcijo v povezavi z uporabniškim imenom in geslom. Potrebno je vedeti tudi IP naslov računalnika, na katerega se povezujemo, v primeru, če delamo znotraj delovne skupine ali domene pa lahko vpišemo samo ime računalnika. Povezava se vzpostavi direktno med strežnikom in odjemalcem. Za uspešno vzpostavitev povezave je najprej potrebno v nastavitvah operacijskega sistema računalniku omogočiti, da sprejema in oddaja povezave. Istočasno se v požarnem zidu uvede pravilo, ki te povezave uspešno posreduje čezenj. V našem podjetju je večina računalnikov opremljena z operacijskim sistemom Windows XP, tako da problemov z vzpostavitvijo povezave med njimi nismo opazili. Probleme smo opazili le pri poizkusu vzpostavitve povezave med računalnikom z Windows XP in tistim z Visto, kjer je bilo najprej potrebno na starejši operacijski sistem namestiti novejšo verzijo programa, potem pa se je povezava vzpostavila. Pri povezovanju med sistemoma 2000 in XP je povezava delovala brez dodatnih popravkov.
Mostrar más

73 Lee mas

Odločitveni model za izbiro šahovskih tekmovanj : diplomsko delo univerzitetnega študija

Odločitveni model za izbiro šahovskih tekmovanj : diplomsko delo univerzitetnega študija

Žiga Žvan: Odlo itveni model za izbiro šahovskih tekmovanj stran 30 od 39 Državno osnovnošolsko prvenstvo je bilo ocenjeno najbolje. Interes kluba je pozitivno ocenjen zaradi velikega števila nastopajo ih. Ker ima organizator turnirja pravico dodati dodatnega igralca, s imer ve doma ih igralcev dobi priložnost, je interes kluba tudi v resnici precejšen. e klub ne bi imel zadosti igralcev, bi bila ocena interesa kluba nižja (pri 5-8 bi pomenilo srednji), kar pa ne bi vplivalo na kon no oceno zaradi pozitivnih u inkov ostalih dveh glavnih kriterijev. Primernost infrastrukture je ocenjena kot primerna, kar je prav tako v skladu s pri akovanji. Pri mladinskih prvenstvih gre predvsem za to, da se poskrbi za vse potrebne stvari, kar je bilo v tem primeru zagotovljeno. Kakšen nadstandard je težko zagotoviti, saj bi bili stroški hotela preveliki, kar ne bi ustrezalo ne organizatorju, ne šolam kot pla nikom bivanja. Model bi dal oceno nadpovpre na, e bi bila ocena dodatnih aktivnosti najboljša. To je na splošno sicer res, saj so otroci veliko bolj zadovoljni, e jim priskrbiš zabavo, v danem slu aju pa ima mogo e nekoliko preveliko težo. Zaradi koli ine igranja (šah se je igral prakti no cel dan do 18h zve er) namre niti ni bilo asa za dodatne aktivnosti. e bi upoštevali vse možne detalje, bi model postal bolj kompliciran in s tem manj prakti en, zato menimo, da to ni prevelika napaka. Konec koncev razlika ne vpliva na kon no oceno, poleg tega pa je dobro, da se organizator zaveda, da se s ponudbo dodatnih aktivnosti da še izboljšati turnir. Ocenjeni finan ni izkupi ek je zavzel vrednost pri akovati velik dobi ek, kar je glede na množi nost turnirja in stroške, ki smo jih imeli, tudi edino pravilno.
Mostrar más

43 Lee mas

Odločitveni model za izbiro aparature za elektroterapijo : diplomsko delo univerzitetnega študija

Odločitveni model za izbiro aparature za elektroterapijo : diplomsko delo univerzitetnega študija

Problem nakupa elektroterapevtskega aparata je sam po sebi dokaj kompliciran, saj je za dobro odločitev potrebno upoštevati zelo veliko različnih kriterijev med katerimi se mnogi tudi prepletajo, izključujejo ali dopolnjujejo. Potrebno je upoštevati zmogljivost posamezne aparature, varnost za uporabnika, priročnost kot tudi potrebe fizioterapevtske ordinacije, nenazadnje pa so pomembne tudi finančne prednosti in slabosti kot tudi zmožnosti servisiranja posamezne variante. Zaradi kompleksnosti problema in odvisnosti izbire od osebnih želja posameznika, ki se loti nakupa elektroterapevtskega aparata, ekspertni sistem zelo težko poda dokončno oceno o smiselnosti kandidature. Kljub temu verjamemo, da izdelani model lahko zelo olajša izbiro, izključi neprimerne variante in pomaga fizioterapevtu razširiti njegov pogled in upoštevati vse vidike, ki določajo zanimivost določene variante. Izdelani ekspertni sistem je bilo nato potrebno še preveriti. Potrebno je bilo ugotoviti, ali njegove ocene držijo tudi v praksi in ga po potrebi ustrezno korigirati. Pri tem je bilo potrebno paziti, da je ocena točnosti sistema objektivna.
Mostrar más

46 Lee mas

Odločitveni model za izbiro sistema za upravljanje odnosov s strankami : diplomsko delo univerzitetnega študija

Odločitveni model za izbiro sistema za upravljanje odnosov s strankami : diplomsko delo univerzitetnega študija

Do tega seveda ni mogoče priti le z nakupom in namestitvijo ustrezne programske opreme. Podjetje mora vedeti, katere podatke o strankah potrebuje in kaj namerava s temi podatki početi. Obstajajo trije segmenti sistemov za upravljanje odnosov s strankami: operativni, strateški in kolaborativni. Vsak segment podpira obdelavo podatkov o strankah iz svojega področja. Operativni del podpira interakcijo s strankami preko vseh komunikacijskih kanalov, analitični del podpira analiziranje informacij o strankah, zgodovini, dobičkonosnosti, obnašanju itd., kolaborartivni del pa podpira sodelovanje s strankami, partnerji in dobavitelji. Odločitev, kateri segment je za podjetje Almont najbolj primeren, je odvisna od mnogih dejavnikov. Vprašati se je potrebno, kaj hoče podjetje z uvedbo tega sistema pridobiti in kaj je podjetju glavni cilj, da izboljša odnos do svojih strank. Nenazadnje je treba povedati, da gre pri uvajanju sistema za upravljanje odnosov s strankami v podjetje za radikalne spremembe, ki seveda za ljudi pomenijo strah in stres, zato je toliko bolj pomembno, da se tega lotimo skrbno in premišljeno. Tudi odločitev za izbiro proizvajalca sistema ni le odločitev za sam produkt. Odločiti se je potrebno, kateri strokovnjaki bodo izvedli implementacijo ter tudi kasneje vseskozi podpirali in servisirali sistem.
Mostrar más

60 Lee mas

Odločitveni model za izbiro oblačila : diplomsko delo univerzitetnega študija

Odločitveni model za izbiro oblačila : diplomsko delo univerzitetnega študija

Da je zmeda še večja je obstajala v istem času tudi tkanina imenovana »jean«, ki je bila sestavljena iz mešanice bombaža, lana in/ali volne. Izdelki iz te tkanine so bili zelo cenjeni, zaradi vzdržljivosti celo po mnogih pranjih (Novak, 2002). Izhaja iz Italijanskega mesta Genova, po katerem naj bi se ta tkanina imenovala »jean« (Genua, Jenua, Dženua) (Essl, 2001). Bila je zelo popularna in v 16. stoletju so jo v velikih količinah izvažali v Anglijo. Zaradi velikih potreb so jo kmalu začeli izdelovati tudi tam in sicer v mestu Lancashireu. V 18. stoletju je bila ta tkanina iz č istega bombaža za izdelavo moških oblačil, ki so vzdržala mnogo obremenitev. Konec 18. stoletja so ameriške tkalnice začele proizvajati denim v manjšem obsegu v lastnih podjetjih. Bombažno platno je postalo pomemben produkt ameriške tkalske industrije. V tkalnici v Massachusettu so tkali obe platni – denim in jean.
Mostrar más

56 Lee mas

Odločitveni model za izbiro ponudnika programske opreme v okviru javnega zdravstva : diplomsko delo univerzitetnega študija

Odločitveni model za izbiro ponudnika programske opreme v okviru javnega zdravstva : diplomsko delo univerzitetnega študija

Odločanje je običajno del splošnega reševanja problemov in je pomembna mentalna dejavnost na praktično vseh področjih človekovega delovanja. Odločitvene probleme delimo glede na njihovo težavnost. Enostavne osebne odločitve so tiste, ki se jih večinoma niti ne zavedamo in so rutinske. Zahtevne in težke so na primer problemi skupinskega odločanja. Problemi, ki nastopajo pri težkih odločitvenih problemih, so veliko število dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, številne ali slabo definirane variante, zahtevnost in nepoznavanje odločitvenega problema, številnost skupin odločevalcev z nasprotujočimi si cilji in omejen čas ter drugi viri za izvedbo odločitvenega procesa.
Mostrar más

40 Lee mas

Odločitveni model za ocenjevanje programov za tiskanje etiket : diplomsko delo univerzitetnega študija

Odločitveni model za ocenjevanje programov za tiskanje etiket : diplomsko delo univerzitetnega študija

2 Tiskanje črtnih kod 2.1 Vrste črtnih kod Črtne kode razvrščamo glede na standarde v različne skupine : - Maloprodaja: EAN 13, EAN 8. Kratica EAN predstavlja European Article Numbering in je mednarodni način označevanja. V Severni Ameriki segajo začetki tega načina označevanja v označevanje s sistemom UPC, ki pomeni Universal Product Code. EAN 13 je trinajstmestna črtna koda, ki je namenjena odčitavanju na prodajnih mestih. Nekateri izdelki niso dovolj veliki, da bi nanje namestili kodo EAN 13, zato je bila v ta namen uvedena črtna koda EAN 8.
Mostrar más

48 Lee mas

Letni razgovori v podjetju Kovinoplastika Lož d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študija

Letni razgovori v podjetju Kovinoplastika Lož d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študija

V projektu razvoja kadrov v Kovinoplastiki Lož, v katerega so bili vključeni vodilni in vodstveni delavci do nivoja podpornih služb, je bil oblikovan kompetenčni model vodij za našo organizacijo. Izvedeno je bilo ocenjevanje vseh vodij v obliki samoocene, ocene nadrejenega in ocene podrejenih. To nam daje dobro podlago, da nadaljujemo z začrtanim delom, torej da funkcijo vodenja razvijamo in izboljšujemo še naprej. To pa lahko dosežemo le, če bo vsak izmed nosilcev te funkcije naredil korak naprej. Na podlagi analize ima vsak vodja informacijo kje je, kaj je dobrega in kaj je potrebno razvijati in krepiti. Pri teh korakih jim želimo pomagati tako, da bomo z njimi izvedli prvi razvojni razgovor. Ta bo imel svetovalni namen v smislu, kako naprej razvijati sebe kot vodjo, kot tudi v podporo za njihovo izvajanje takih razgovorov s svojimi sodelavci. Podlaga za razgovor so ocene, ki so jih vodje pridobili v postopku analize, vključena pa bo tudi ocena klime podjetja, oziroma ocena, pridobljena v njihovi organizacijski enoti.
Mostrar más

76 Lee mas

Show all 10000 documents...

Related subjects