PDF superior Paper del miRNA en la diferenciació de les cèl·lules mare

Paper del miRNA en la diferenciació de les cèl·lules mare

Paper del miRNA en la diferenciació de les cèl·lules mare

Figura 67. L’assaig del gen reporter de la luciferasa es va realitzar en ASCs cultivades amb ATRA per confirmar que la MMP9 és una diana del miRNA let-7e en condicions de diferenciació. Els plasmidis que contenen les seqüències de la 3’UTR de la MMP9 de ratolí per sota del gen de la firefly luciferasa (3’UTR-MMP9) es van transfectar amb 100 nM d’un oligonucleòtid silenciador del miRNA let-7e o el seu control negatiu. També es va utilitzar un plasmidi control (Control). L’activitat luciferasa es va veure augmentada quan el miRNA let-7e es va silenciar a les cèl·lules transfectades amb el plasmidi 3’UTR-MMP9 (ATRA dia8 3’UTR-MMP9+antiLet-7e) i no hi va haver diferències quan l’oligonucleòtid silenciador control es va afegir (ATRA dia8 3’UTR-MMP9+CantimiR). L’activitat Firefly luciferasa es va normalitzar amb l’activitat Renilla luciferasa, un control intern dels plasmidis. Els resultats es presenten relatius a la transfecció dels plasmidis sols sense oligonucleòtids. N=4. Els resultats s’expressen com a mitjana ± SEM (*) P< 0,05 vs +C mimic. Els mateixos resultats es van obtenir també els dies
Mostrar más

181 Lee mas

Mecanismes implicats en la diferenciació de les cèl·lules progenitores endotelials durant el remodelat vascular pulmonar

Mecanismes implicats en la diferenciació de les cèl·lules progenitores endotelials durant el remodelat vascular pulmonar

extremitats posteriors i van comprovar que només les cèl·lules CD34+ i VEGFR-2+ s’incorporaven als vasos en certa forma demostrant que pertanyien al llinatge endotelial. Al 1997, Ying et al. va descriure un nou marcador de cèl·lules mare hematopoiètiques, l’AC133 (nom original de CD133), que també s’expressava en subgrups de EPC però no en EC madures. La funció d’aquesta proteïna no es coneix i la seva expressió es perd ràpidament tant en les cèl·lules progenitores hematopoiètiques com en les EPC en diferenciació (Yin et al, 1997). El número de cèl·lules CD133+ en sang perifèrica no mobilitzada és aproximadament d’un 0,002% del total de cèl·lules mononuclears, però després de la injecció del factor estimulador de colònies (G-CSF) aquest número pot augmentar entre 5 i 10 vegades (Peichev et al, 2000). Sembla ser que la pèrdua del marcador CD133 reflecteix el primer pas de la transformació de les EPC a les EC madures. Totes aquestes dades indiquen que el marcador CD133 és el millor marcador selectiu per identificar les EPC i que les cèl·lules circulants positives per CD34, VEGFR-2 i CD133 constitueixen fenotípicament i funcionalment una població diferent a les EC circulants que poden jugar un paper important en la vasculogènesi postnatal.
Mostrar más

134 Lee mas

Paper de les proteïnes de fusió mitocondrial Opa1 i Mfn1 durant la diferenciació miogènica

Paper de les proteïnes de fusió mitocondrial Opa1 i Mfn1 durant la diferenciació miogènica

A partir dels resultats observats en els mioblasts i miotubs C2C12 amb pèrdua de funció de Opa1, es va decidir estudiar els efectes de la pèrdua de funció de Opa1 en un model de miogènesi ‘in vivo’. D’aquesta manera, es va utilitzar un model de regeneració muscular mitjançant la inducció d’una lesió produïda per la injecció intramuscular de cardiotoxina (CTX), una toxina procedent d’un verí de serp que degrada la massa muscular, a ratolins C57BL/6J de 12 setmanes d’edat. Transcorreguts dos dies des de la lesió muscular, les cèl·lules del sistema inflamatori han finalitzat la seva funció de degradació del teixit danyat, deixant pas a la proliferació de les cèl·lules satèl·lit. En aquest moment, es van inocular els adenovirus codificants de miRNA control o de Opa1, per tal de transduir el màxim número de cèl·lules satèl·lit proliferants. A partir d’aquí, es van prendre mostres a diferents temps (dia 9, 12 i 22 després de la lesió amb cardiotoxina) per avaluar el procés de regeneració muscular mitjançant tècniques histològiques (Figura 59). Prèviament a l’extracció de les diferents mostres, es va comprovar mitjançant l’IVIS (‘In vivo’ Imaging System) l’expressió de la GFP, ja que ens indicava si els miRNA s’estaven expressant en les cèl·lules del múscul gastrocnemi (Figura 60).
Mostrar más

276 Lee mas

Estrès del reticle endoplasmàtic, inflamació i resistència a la insulina en cèl•lules musculars esquelètiques

Estrès del reticle endoplasmàtic, inflamació i resistència a la insulina en cèl•lules musculars esquelètiques

una vegada dins la cèl·lula poden inhibir la captació de glucosa pels mecanismes esmentats prèviament, aquests també són capaços d’incrementar la seva pròpia oxidació activant la cinasa AMPK i conduint a una inactivació de l’enzim ACC, el qual ja s’ha vist prèviament que és el responsable de la formació de malonil-CoA (Clark i col., 2004). Tenint en compte que l’enzim CPT-1, que permet l’entrada dels acil-CoAs a la mitocòndria, es troba inhibit pel malonil-CoA, la inactivació de l’enzim ACC per part dels AG, conduirà a un increment de l’activitat CPT-1, permetent així l’entrada d’AG a la mitocòndria a fi de ser metabolitzats (Watt i col., 2006). S’han descrit dues isoformes de l’enzim ACC. L’ACC-1 s’expressa en teixit adipós blanc i marró, fetge i glàndula mamària, mentre que l’ACC-2 s’expressa en fetge i, en menor proporció, en cor, múscul esquelètic i teixit adipós blanc. Cal destacar que els nivells d’ACC-2 augmenten durant la diferenciació en cor i múscul esquelètic, alhora que es redueix l’expressió d’ACC-1. Donada l’elevada taxa de lipogènesi que té lloc en el fetge, els nivells intracel·lulars d’ACC-1/2 es veuen reduïts durant el dejuni, mentre que es recuperen rere la ingesta (Brownsey i col., 2006). Tanmateix, tant el múscul esquelètic com el cardíac no expressen l’enzim lipogènic FAS, ja que en aquests teixits no té lloc la síntesi d’AG de novo, suggerint que el malonil-CoA produït per l’ACC-2 pot tenir un important paper regulador de l’oxidació dels AG. El fet que l’ACC-2 estigui implicada en la regulació de l’oxidació dels AG en múscul esquelètic i no en la síntesi dels mateixos podria explicar la seva localització intracel·lular. Així, mentre que l’ACC-1 se situa en el citoplasma, l’ACC-2 es troba associada a la mitocòndria prop de CPT-1 (Abu-Elheiga i col., 2000). L’ACC-1 pot ser fosforilada per l’AMPK en 3 posicions (Ser 79 , Ser 1200 i Ser 1215 ), essent la fosforilació en Ser 79 present també en la isoforma
Mostrar más

218 Lee mas

Bases moleculars de l’activitat antitumoral de la lenalidomida en el limfoma de cèl•lules del mantell

Bases moleculars de l’activitat antitumoral de la lenalidomida en el limfoma de cèl•lules del mantell

les quimiocines CXCL12 i CXCL13 (chemokine (C-X-C motif) Ligand 12 and 13). Els limfòcits tumorals tenen una gran afinitat per les BMSC, però l’adhesió pot ser inhibida per anticossos anti-VLA-4 o bé amb antagonistes de CXCR4; 2. Les cèl·lules dendrítiques fol·liculars o FDC (Follicular Dendrític Cells): juguen un paper important en la iniciació i manteniment de la resposta immunitària. Permeten la migració, selecció i diferenciació de les cèl·lules B a partir de diferents factors de supervivència, que inclouen la senyalització del BCR, quimiocines i citocines i molècules d’adhesió. Les FDC tenen un important rol en l’estimulació per antigen en les neoplàsies de cèl·lula B. La presentació de l’antigen portada a terme per les cèl·lules mielomonocítiques (incloses les FDC) és una forma alternativa d’alliberar antigen de forma independent a les cèl·lules T. En el MCL la distribució difusa de les FDC podria estar associada a un pitjor pronòstic. Sembla que la inhibició de l’apoptosi que té lloc quan les cèl·lules de MCL s’adhereixen a les FDC està relacionada amb la disminució dels nivells de la proteïna proapoptòtica Bim, que es troba regulada postranscripcionalment via l’augment del microRNA- 181a. També es veu inducció de la histona desacetilasa 6 o HDAC6 (Histone Deacetylase 6), així com una activació de MYC i la disminució de miR-548m; 3. Monòcits i macròfags: un nombre elevat de macròfags es relaciona amb una malaltia més agressiva i amb un major nombre de mitosis. Un recompte absolut de monòcits elevat es correlaciona amb una pitjor evolució del MCL; i 4. Cèl·lules T: l’expressió de CD40 i la resposta al seu lligand (CD154) suggereix que les cèl·lules de MCL interaccionen amb les cèl·lules T CD154 +
Mostrar más

225 Lee mas

Descarga aquí el Paper

Descarga aquí el Paper

Resumen— El presente trabajo trata acerca del diseño y construcción de un transmisor de frecuencia modulada el cual está conformado de tres etapas que son: acoplamiento [r]

7 Lee mas

C.E.I.P. MARE NOSTRUM PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

C.E.I.P. MARE NOSTRUM PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se considera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, de acuerdo con lo establecido en el capítulo I del título II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a[r]

26 Lee mas

Rozo-paper

Rozo-paper

Moreover, according to data from UNODC, although the total area of hectares of coca cropped in Colombia and in the world has decreased in 57% and 27% respetively, the prices of coca paste, coca base or cocaine in the world have not changed as a consequence. In addition, the availability of cocaine in con- sumer countries has remained roughly stable (see Mejía and Posada (2008)). Thus, questions have been raised towards the e¤ectiveness of anti-drug public expenditures over coca production and cocaine tra¢ cking. In other words, as is pointed in UNODC (2005), even if the total area cropped is lower if productivity per hectare increases total supply of cocaine may not be a¤ected 3 . This paper
Mostrar más

30 Lee mas

‘REDES AGUJEREADAS’. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DEL MIGRANTE BOLIVIANO EN LULES – TUCUMÁN

‘REDES AGUJEREADAS’. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DEL MIGRANTE BOLIVIANO EN LULES – TUCUMÁN

habido una oportunidad en que acá en la parada de la entrada de Lules había una familia de bolivianos, campesinos también, que tenían cinco hijitos así como una escalerita, creo que el mayor tenía 6 o 7 años, y el menor estaba de brazos, la madre ha de haberlos tenido muy seguido, estaban tras del quiosquito de las paradas, detrás de eso, con unos cartones, en una especie de choza, y ahí les veía hacer en un tarrito de leche Nido su matecito y así con leñas se cocinaban. Pero a mí me pareció raro, porque para un día estaba bien, uno a veces no puede encontrar a un familiar cuando viene o cuando llega, entonces un día puede estar en una plaza, puede estar en un parque, haciendo tiempo, pero ya varios días me llamó la atención. Yo llegaba todos los días a las seis y media y los veía ahí, ya casi iba a ser una semana, hasta que un día domingo le comenté a mi esposa ‘mirá hay una familia allá y son varios días, es una pena lo que andan ahí, realmente no tendrán alguien que les ayude, alguien que les de un rincón en una casa’ yo sentí que la gente los observa y [veía] en las circunstancias en las que realmente están morando en un lugar donde no reúnen las condiciones para vivir nada menos que una familia. Entonces yo salí de casa, fui a comprar carne, y al ir le encuentro a la señora y, para que tenga confianza, le digo en quichua: ‘qué están haciendo acá, por qué están viviendo ahí’ y al ver que yo le hablé en quichua, en su idioma en su dialecto nativo, la señora me dijo que un pariente de ellos les había dicho que se vengan acá [a Lules], que se gana bien, en un año van a tener casa, van a tener camioneta, si trabajan bien que se cultiva frutilla, tomate, pimiento y todas esas cosas y se vende bien’. Y la cosa es que el pariente que les ha invitado a Lules, ha debido tener algún problema, no ha estado trabajando en Lules, y se había ido a Río Negro, y no estaba acá pero tenía otros parientes esa familia, y justamente da la casualidad que nombra como parientes
Mostrar más

12 Lee mas

Paper  PRODUCTIVIDAD EN LAC

Paper PRODUCTIVIDAD EN LAC

URUGUAY ARGENTINA BARBADOS COSTA RICA MÉXICO REPÚBLICA DOMINICANA PERÚ PANAMÁ EL SALVADOR COLOMBIA CHILE BRASIL VENEZUELA GUATEMALA BOLIVIA ECUADOR PARAGUAY HONDURAS JAMAICA NICARAGUA SU[r]

104 Lee mas

Exosomes and Exosomal miRNA in Respiratory Diseases

Exosomes and Exosomal miRNA in Respiratory Diseases

Exosomes are released by a wide range of cell types present within the lung including endothelial cells, stem cells, epithelial cells, alveolar macrophage, and tumor cells, although epit[r]

12 Lee mas

PLAN DE ACTUACIÓN MEDIDA DE APOYO Y REFUERZO (MARE)

PLAN DE ACTUACIÓN MEDIDA DE APOYO Y REFUERZO (MARE)

Se utilizarán las instalaciones del IES: aula específica para el apoyo, aula de informática, sala de proyecciones audiovisuales, biblioteca….El apoyo de forma general se llevará a cabo [r]

6 Lee mas

MARE NOSTRUM: AMÉRICA LATINA Y LAS ECONOMÍAS DEL PACÍFICO

MARE NOSTRUM: AMÉRICA LATINA Y LAS ECONOMÍAS DEL PACÍFICO

Esta iniciativa apunta, como se señaló, a un modelo de integración y desarrollo diametralmente opuesto al seguido por Perú, algo que incluso ya había producido roces en el seno de la [r]

109 Lee mas

RENTABILIDAD Y ESTRATEGIA EMPRESARIA EN MODELOS DE PRODUCCIÓN DE FRUTILLA DE LULES - PROVINCIA DE TUCUMÁN

RENTABILIDAD Y ESTRATEGIA EMPRESARIA EN MODELOS DE PRODUCCIÓN DE FRUTILLA DE LULES - PROVINCIA DE TUCUMÁN

podría centrarse en la maximización del ingreso familiar a partir del aprovechamiento intensivo del recurso trabajo de modo de compensar su propio costo de oportunidad. El objetivo de este trabajo es analizar, mediante el uso de indicadores sintéticos de resultados económicos, la estrategia empresaria de los pequeños frutilleros de Lules - Provincia de Tucumán -, sus alternativas de capitalización y la capacidad para generar ingresos prediales que cubran el costo de oportunidad de la mano de obra aportada por el productor y su familia.

8 Lee mas

paper ecològic sostenible

paper ecològic sostenible

Coberta de Giuseppe Facciotto, Barbara Pellizzari (tinta) i Flavio Ferron (color) Il·lustracions de la maleta de Barbara Pellizzari (disseny) i Christian Aliprandi (color) Disseny gràfi[r]

13 Lee mas

“Lules nómades» and «Lules sedentarios ”? Indigenous societies, mobility and subsistence practices in the santiagueña prehispanic and colonial plain (Santiago del Estero, Argentina)

“Lules nómades» and «Lules sedentarios ”? Indigenous societies, mobility and subsistence practices in the santiagueña prehispanic and colonial plain (Santiago del Estero, Argentina)

reconocimos antes, lules en encomienda o fuera de ellas, con poco y nada de asiento, son señalados en San Miguel de Tucumán, Talavera y Lerma. ¿Cómo explicar la generalizada falta de registro escrito específico de los “lule” para nuestra zona de interés? La respuesta podría estar en el hecho ya comentado de que estos “lules santiagueños” ya no fueran “tan lules”. O sea que, como sugirió en su momento Lorandi, convivieran en las mismas aldeas gentes de diverso origen y en proceso de transculturación, susceptible de ser confundida en su identidad por los españoles. Fuentes escritas y evidencia arqueológica tenderían así a coincidir en que estas poblaciones, aun moviéndose, sembraban y se hallaban por tanto lejos de la polarización labradores / cazadores-recolectores. A la vez, también arqueología y documentación escrita podrían ser consistentes en lo que respecta a considerar la existencia de grupos lules más hostiles y móviles, asentados fuera de la llanura santiagueña y que incursionaban sobre ella. Tales pudieron ser aquellos del Bermejo que según Lorandi eran los responsables de las hostilidades, robos y grandes movilizaciones, después de los cuales retornaban chaco adentro. Esta situación daría cuenta de acciones rápidas y puntuales, y de una potencial ausencia de instalación de estos “alárabes” en la llanura santiagueña, lo que explicaría una probable baja densidad y visibilidad del registro arqueológico asociable a ellos y su no identificación aún en relación con
Mostrar más

24 Lee mas

Funció de les quinases MLK2 i KIS en la diferenciació neuronal i en la plasticitat sinàptica

Funció de les quinases MLK2 i KIS en la diferenciació neuronal i en la plasticitat sinàptica

d’arribar a barallar-nos per coses sense importància. Segurament això va fer créixer la meva curiositat per saber com funcionava tot i ja només per això us estic eternament agraïda. Mama, gràcies també per estar sempre al meu costat! I quan després d’haver cursat els 3 primers anys d’agrònoms em vaig adonar que m’encantava la genètica i la biologia molecular i no en tenia prous coneixements, em vas donar tot el suport per poder seguir aquest camí. Gràcies per ajudar-me en tot i més, tant com a mare, com a àvia i com a científica. Papa, gràcies per no perdre mai la confiança en mi i creure que jo podia arribar on em dictes el cor. Tot i que a vegades no recordaves si encara treballava amb plantes o amb ratolins. Gràcies per les xerrades que hem tingut i per escoltar-me encara que estiguessis cansat. Gràcies per cuidar del Sergi venint de tant lluny, no tothom estaria disposat a fer-ho, ho valoro molt. Gràcies també al meu xermanet Aniol, per prendre’t la feina sempre seriosament i per ser qui ets i com ets, pensa que el teu tarannà guia el meu camí. Estic molt orgullosa de tu. A la Duna, gràcies, gràcies, gràcies, gràcies, etc. Ja saps que per mi ets com una germana. I gràcies també a totes les del grup, Marta S, Íngrid, Araceli, Xènia, Miquel, Stefan, Santi, no em puc imaginar la meva vida sense compartir-la amb vosaltres. I sobretot encara que ja no em pots sentir, mil gràcies Eli, per haver estat sempre amb nosaltres, per estar pendent de les nostres preocupacions molt més banals que les teves. Gràcies per ensenyar-me a valorar les coses importants de la vida i fer-me adonar que la resta són supèrflues, com diu el teu pare, has estat un àngel que ha vingut a ensenyar-nos a viure i a estimar-nos.
Mostrar más

251 Lee mas

Paper  HERRAMIENTAS PARA G E

Paper HERRAMIENTAS PARA G E

La utilidad del gráfico de tendencia radica en conocer la tendencia real de la empresa en cuanto a variación de los consumos energéticos, en comparar la eficiencia energética de perío[r]

6 Lee mas

Meyer Stamer Paper

Meyer Stamer Paper

Research on cluster initiatives in Europe has shown that the stimulation of interaction between gov- ernmental promotion agencies is often the most important impact of cluster initiative[r]

48 Lee mas

paper ecològic sostenible

paper ecològic sostenible

Il·lustracions de pàgines inicials i finals de Barbara Pellizzari (dibuix) i Flavio Ferron (color) / Mapes de Caterina Giorgetti (dibuix) i Flavio Ferron (color) Il·lustracions interio[r]

10 Lee mas

Show all 512 documents...

Related subjects