PDF superior Pensament i mística en Ramon Llull

Pensament i mística en Ramon Llull

Pensament i mística en Ramon Llull

L’originalíssim Art lul·lià en les seves diverses versions i actualitzacions és una ambiciosa i admirable construcció intel·lectual, que el beat Ramon Llull duia ben al cor i a la qual ell mateix reconeixia un lloc principal en la seva missió. Ara bé, és tan notable el contrast entre l’Art, en els diversos escrits que l’expo- sen i la van simplificant, i la part no «artística» de la seva enorme producció literària, que aquesta darrera podria ser considerada, per una mirada massa ràpida, com una concessió a la divulgació de baix nivell, mera tasca secundà- ria, que l’autor dedicaria als indoctes. El contrast al·ludit esdevé molt i molt evident quan amb un mínim coneixement de l’estil i mètode de l’Art es llegeix el famós Llibre d’amic e Amat, 1 tingut com a altíssima expressió de la mística del Doctor Il·luminat i centre de l’atenció d’aquestes pàgines. Tenint present tot això, pot parlar-se de dos àmbits diferents en el conjunt de l’obra de lul- liana sense cap vincle orgànic entre ells? Cal considerar els escrits místics com poca cosa més que efusions devotes, d’intensa emoció i de gran bellesa literària, però d’escàs vigor intel·lectual? Encara més, és possible parlar amb propietat d’un autèntic misticisme en Llull?
Mostrar más

20 Lee mas

La política lingüística abans de la política lingüística: el multilingüisme monolingüe en el pensament de Ramon Llull

La política lingüística abans de la política lingüística: el multilingüisme monolingüe en el pensament de Ramon Llull

La diversitat lingüística, com la biodiversitat o la diversitat cultural, és un fenomen absolutament natural, íntimament lligat al fet humà. És la norma en el món de les llengües i de les comunitats lingüístiques. Per aquesta raó, qualsevol política lingüística (i qualsevol reflexió sobre filosofia política apli- cada a les llengües) hauria de partir d’aquesta obvietat, i no considerar-ho un problema que cal corregir. El pensament occidental sobre la diversitat lingü- ística s’ha caracteritzat, en canvi, per una mentalitat monolingüe que podem denominar «multilingüisme monolingüe» (Peled, 2012; Anipa, 2012; May 2014; Ricento 2014): la diversitat lingüística s’ha entès com una disfunció que ha de ser corregida (Peled, 2008). Tant la reflexió filosòfica sobre la po- lítica de les llengües com les polítiques lingüístiques duites a terme, doncs, han afavorit l’assimilació i l’homogeneïtzació de les llengües, provocant la reducció de la linguodiversitat i l’extinció. Només fins fa molt poc, lingüistes i teòrics de la filosofia política han començat a prendre en consideració de manera seriosa el manteniment i la promoció de la diversitat lingüística a l’hora de bastir polítiques lingüístiques justes i, encara més important, una teoria normativa de la política lingüística (Amengual en premsa, Peled 2012) basada en una ètica lingüística nova.
Mostrar más

14 Lee mas

Edició crítica i estudi introductori del Llibre d'intenció de Ramon Llull

Edició crítica i estudi introductori del Llibre d'intenció de Ramon Llull

L’any 1935 Mn. Salvador Galmés editava, per segona vegada la versió catalana del Llibre d’intenció, una obra lul·liana primerenca, dirigida suposadament al fill, i en la qual el jo narrador explica què vol dir «intenció» i aconsella el receptor perquè n’apliqui correctament la doctrina que se’n deriva. Una doctrina o teoria indispensable per entendre el pensament lul·lià i que en recorre transversalment tot l’opus. Aquella edició, que apareixia en el tom XVIII de les Obres de Ramon Llull, havia de suplir les mancances de la primera edició catalana de l’obra. Es tractava de l’edició al primer volum de les Obras de Ramon Lull de Jeroni Rosselló, edició que aparegué per primer cop el 1886 i que es reedità el 1901. Aquesta primera edició s’havia fet amb uns criteris molt poc fiables, per la qual cosa Mn. Galmés qüestionà la validesa del text i n’emprengué una nova edició. Malgrat que l’edició del 1935 resolia part de les mancances de la inicial, tampoc era una edició estrictament filològica. Es tenien en compte tan sols tres manuscrits dels set que ja es coneixien en aquell moment i, en cap cas, s’analitzava la relació genètica entre els diferents testimonis. Una edició, per tant, que resultava parcial i que calia completar amb una anàlisi més aprofundida de tota la tradició manuscrita coneguda del Llibre d’intenció.
Mostrar más

784 Lee mas

institut ramon llull barcelona 08008/ diagonal 373 / tel. (+34) / fax (+34) / /

institut ramon llull barcelona 08008/ diagonal 373 / tel. (+34) / fax (+34) / /

5. En data 17 d’octubre de 2016, la cap de l’Àrea de Literatura i Pensament de l’Institut Ramon Llull emet un informe favorable a l’atorgament de la subvenció sol·licitada per Publications de la Sorbonne de la Universitat de Paris I Panthéon-Sorbonne i proposa destinar-la al finançament de part de les despeses derivades de la impressió de la miscel·lània en homenatge al medievalista francès Michel Zimmermann, Figures de l’autorité médieval. Mélanges offerts à Michel Zimmermann.

5 Lee mas

La Recepció del pensament jurídic de Ramon Llull des de Savigny fins als nostres dies

La Recepció del pensament jurídic de Ramon Llull des de Savigny fins als nostres dies

Cal dir, per a concloure, que Llull continua essent un gran desconegut per als juristes. S’imposa seguir treballant en els diferents nivells d’estudi i anàlisi per a mostrar que el seu missatge no era exclusivament un conjunt d’idees que oscil- laven entre la genialitat, la follia i la repetició de llocs comuns. Pensar Llull reque- reix entendre el seu context i sumar perspectives, que no es poden reduir a les àrees de coneixement actuals. No s’ha de menysprear el mètode, però tampoc no es pot deixar de banda la història. I, sobretot, no és adient parlar de Llull des de resums i apriorismes. Per a entendre el ressò del seu discurs cal contextualitzar-lo i, espe- cialment, estudiar els manuscrits, els textos, les fonts.
Mostrar más

17 Lee mas

Música, ética y mística en Ramon Llull

Música, ética y mística en Ramon Llull

seguir fama y bienes terrenales. Y que pintan artificios para el lujo y la opulencia. Es decir, que no pintan por aquello que deberían hacerlo: para vanagloriar a la divinidad sino por su propia gloria (y la de aquellos que los que los contratan). Y lo mismo hacen los juglares. Para Llull en la tierra o «ciudad del mundo» el ser humano tiende a la lujuria y a los place- res carnales y sensuales, que son muestra de una visión egoísta. Y su lucha consiste en erradicar lo que conlleva no ver más allá de la «ciudad de los sentidos y del artificio». Tra- bajar en pro de la verdadera belleza y de su fuerza educadora, la cual no puede limitarse a lo que es efímero y contingente, sino que debe mirar a lo que es eterno y no se corroe (como el alma y la causa primera). Llull deja bien claras estas cuestiones cuando dice que se suele preferir a una mujer de cuerpo bello que a una «buena mujer» (que es bella por su bondad y espiritualidad) porqué: «els homes mundans prefereixen els plaers que provenen de sentir i imaginar que no pas els que provenen de raonar», dice en La ciutat del món (escrito poco antes de morir) (Llull, 2008: 203).
Mostrar más

14 Lee mas

¿Es posible hoy un verdadero diálogo interreligioso? : Ramon Llull, precursor de la tolerancia

¿Es posible hoy un verdadero diálogo interreligioso? : Ramon Llull, precursor de la tolerancia

Ahora bien, ¿se pueden mantener estas premisas sin reivindicar, por razones temporales, la ciencia universal luliana? Tal vez su contenido esté obsoleto, pero no lo está su espíritu ni algunas de las intuiciones expresadas en relación con la razonabilidad de la fe. A día de hoy, como en los tiempos en que vio la luz el Libro del gentil y los tres sabios, también las tradiciones religiosas pueden ayudar a los gentiles, que andan «errantes y sin sentido» en un contexto social marcado por el relativismo. Y está claro que el debilitamiento de las creencias religiosas está conectado con el empobrecimiento del entramado moral de la sociedad. Pero, si se examina la argumentación de Llull, esto no sería suficien­ te. Lo que se antoja imprescindible es recuperar la confianza que el propio Llull tenía sobre la fe, puesto que para que las creencias religiosas sean fecun­ das moralmente, han de ser ante todo tomadas como verdad. Es lo que se desprende de la idea de Ars brevis: no se puede separar la búsqueda del bien de la búsqueda de la verdad. Esta indisociabilidad entre verdad y bien resulta ser una de las contribuciones de Llull que con más justicia merecen ser repensadas. Desde una perspectiva estrictamente teológica, se ha considerado excesiva la racionalización de la fe que propone el autor del Libro del gentil y los tres
Mostrar más

14 Lee mas

La herencia de Ramon Llull en el descubrimiento, conquista y colonización de América: propuestas y perspectivas

La herencia de Ramon Llull en el descubrimiento, conquista y colonización de América: propuestas y perspectivas

57 Si bien el tema de las jerarquías cuenta con una tradición medieval avenida de la obra del Pseudo Dionisio el Areopagita, es Llull quien lo retoma especialmente en su Arbre de sciencia y le da un impulso que retomarían los humanistas renacentistas como un modelo pedagógico moral en la forja de la transmisión del conocimiento enciclopédico. Este aspecto es lo que distingue el planteamiento lulista de los modelos teológico-metafísicos del Areopagita. Para detectar estas características, véase Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br., ed. por Fernando d omínguez R eBoiRas et al. (Turnhout: Brepols, 2002).
Mostrar más

44 Lee mas

La Inquisición de México y la calificación del Árbol de la ciencia de Ramon Llull (1665-1669)

La Inquisición de México y la calificación del Árbol de la ciencia de Ramon Llull (1665-1669)

Los cuatro calificadores dieron un dictamen negativo del libro de Llull, aunque el que más destacó en su crítica fue fray Jacinto de Gueva- ra, cuya argumentación sería interesante que examinase actualmente un historiador de la teología, pues aparecen en ella muchas de las tergiver- saciones de Eimeric. Hay que apuntar, muy someramente, que se trata de un examen hecho desde el tomismo más encorsetado y desde la fijación más absoluta a los criterios del manual de inquisidores del dominico catalán. Los demás calificadores se movieron en los mismos términos y tal vez el agustino fue el más prudente. Al final, don Juan de Ortega Montañés remitió los informes a la Suprema para que ésta decidiera si se debía censurar definitivamente el libro.
Mostrar más

25 Lee mas

Ramon Llull ens ensenya la funció instrumental de la literatura: una proposta didàctica

Ramon Llull ens ensenya la funció instrumental de la literatura: una proposta didàctica

Paral·lelament a aquesta dinàmica basada en la lectura de textos literaris, ens trobam davant el fet que la llengua literària es convertí, en aquells moments, en el model de llengua a seguir i, per tant, a imitar per part dels aprenents: «La lengua literaria [...] ofrecía un camino único de progreso en el dominio lingüístico a través de todas las etapas educativas, puesto que, la lengua literaria aparecía como la lengua "modelo", allí donde el lenguaje realiza todas sus potencialidades» (Colomer, 1996). No obstant això, amb el pas del temps, aquesta relació entre llengua i literatura es va arribar a rompre a causa de la contraposició que suposa la massificació de l’escola enfront de l’alt nivell de llenguatge que impliquen els textos literaris:
Mostrar más

71 Lee mas

Ramón Llull: arte y mística. Imágenes, memoria y dignidades (Para una comparación entre las místicas del amor de Ibn ʿArabī y Ramón Llull)

Ramón Llull: arte y mística. Imágenes, memoria y dignidades (Para una comparación entre las místicas del amor de Ibn ʿArabī y Ramón Llull)

Antes de referirnos a la mística luliana conviene apuntar su modo de entender las relaciones entre la razón y la fe, pues Lulio rechaza la distinción y delimitación que, entre dichos ámbitos, hicieron San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Así, identifica la inteligencia humana con la razón «iluminada por la luz de la soberana sabiduría». Lo que el ser humano ha recibido de Dios es una inteligencia iluminada, capaz de demostrar «todos los artículos de la fe cristiana». Fe y razón en cierto modo se convierten, aunque aquélla es considerada superior porque ilumina, eleva y esclarece a la inteligencia. Parece claro aquí un cierto fideísmo que está en las antípodas de las tesis de un Guiller- mo de Ockham. Pero no olvidemos que para Llull el auténtico conocimiento lo constituye la ciencia de Dios. Gracias a la fe la humana naturaleza «flota» en el saber como el aceite sobre el agua (es esta una imagen muy grata a Llull y frecuentemente repetida por él). De todos modos la filosofía no es en modo alguno superflua, pues nos permite entender con la razón lo que ya creíamos por la fe. En conclusión, podemos decir con Miguel Cruz Hernández que “la naturalidad con que Llull ve en él [mismo] la operatividad de la razón iluminada por la fe le lleva a universalizarla y proyectarla sobre la realidad” 12 .
Mostrar más

19 Lee mas

Domínguez Reboiras, Fernando. Ramon Llull. El mejor libro del mundo

Domínguez Reboiras, Fernando. Ramon Llull. El mejor libro del mundo

citant les formes medieval i altres romàniques, i justificant la grafia Ramon Llull, segons l’ortografia del català actual; perè sense condemnar altres formes centenàri- es, que utilitza ell mateix quan li sembla bé, plenament lliure, com autor, i com cal ser. Aquesta actitud que il·lustra la flexibilitat del seu criteri, suposa la familiaritat amb les velles formes, habituals a l’historiador, i a més hi registra detalls i anècdotes relatives, com el fet que ningú es refereix avui a Goethe com Göte, segons corres- pondria a la grafia actual, o bé recull una divertida-trista anécdota on explica que li van dir que això de Raimundo Lulio és propi de l’època franquista. Fets que donen raó que, a fi d’evitar confusionismes, sigui útil l’existència d’aquesta mateixa Nota preliminar.
Mostrar más

6 Lee mas

La influencia de Ramon Llull en el entorno del Cancionero de Juan Alfonso de Baena

La influencia de Ramon Llull en el entorno del Cancionero de Juan Alfonso de Baena

Así pues, dice Lando, en la tercera estrofa del poema 272: «Aunque vos seades famoso jurista,/ sabed que delante de sabios sotiles/ ya fize yo prosas por actos gentiles,/ maguer non só alto nin lindo partista». Lope del Monte, al responder a Lando en el poema 273, le dice en la tercera estrofa que no le parece mal hablar de las Escrituras, «pero si me fabla de Remón Lulista,/ sofrir non me cumple sus dichos çeviles,/ loar non se deve de lindos astiles/ quien pule sus rayos como la amatista» 69 . A ello estudio sobre la concepción política luliana en: Francisco José Díaz Marcilla, “El poder regio en los textos de Ramon Llull y su recepción posterior”, en Ámbitos. Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, 31 (2014), pp. 69-80.
Mostrar más

32 Lee mas

Ramon Llull y los reformadores de su entorno: beguinas y begardos, la Orden de los Apóstoles, Felipe de Mallorca y Sancha de Nápoles

Ramon Llull y los reformadores de su entorno: beguinas y begardos, la Orden de los Apóstoles, Felipe de Mallorca y Sancha de Nápoles

tomaban las decisiones que más se acercan al estilo del beguinaje, participaban en la eucaristía. Por las mismas razones, aunque las generalizaciones de Eimeric y de Gui inciten a la confusión, tampoco fueron condenados todos los grupos de begui- nas y begardos, como muestra la misma historia de la Mallorca. El reconocimiento del Papa y de los demás ministros era el punto capital para ser o no condenado. Es otro referente no solo dogmático, que por tanto no pertenece a la historiografía, sino sobre todo es esencial para la consistencia de la Cristiandad que, sin el Papa es incomprensible. Y Llull lo demuestra hasta la saciedad. Las criticas y a veces rebe- liones contra el Papa de ciertos reformadores, aún amigos de Llull, como el infante Felipe, en nada encajan con su mentalidad, ya que generalmente acababa sus escritos manifestando su aceptación del veredicto de la Iglesia, hecho que los procesos de canonización hechos en Mallorca supieron resaltar. En concreto, el subpromotor de la fe, Luigi Gardellini, en el Summarium de la causa que elaboró, a partir de los mencionados procesos, recogió 34 manifestaciones de Ramon Llull, en las cuales él se somete por adelantado al juicio de la autoridad apostólica. 71
Mostrar más

58 Lee mas

Cap 10.  Los estudios sobre juventud y perspectiva de género | Anna Berga i Timoneda, Universidad Ramon Llull.

Cap 10. Los estudios sobre juventud y perspectiva de género | Anna Berga i Timoneda, Universidad Ramon Llull.

En este artículo se presentan algunas claves explicativas del porqué de esta ausencia e invisibilidad históricas y se propone la incorporación de la perspectiva de género, tanto para d[r]

9 Lee mas

Ramon Llull y la filosofía antigua  Precisiones sobre la obra parisina de 1297 a 1299

Ramon Llull y la filosofía antigua Precisiones sobre la obra parisina de 1297 a 1299

Entender la importancia de esta afi rmación pasa por obser- var cómo, aunque las ideas de F. Van Steenberghen no tuvieron ninguna repercusión, los estudios lulianos sí aceptaron un hecho paralelo. En efecto, en 1990 A. Bonner analizó la relación mante- nida por el Doctor Iluminado con las fuentes clásicas, llegando a la conclusión de que éste rechazaba las denominadas “autoridades de razón”, a saber, la sabiduría antigua o pagana, en un momento en el que ésta constituía uno de los ejes centrales de la Escolástica latina. Dos son los hechos relatados por la Vita coatenea que ponen de manifi esto este rechazo vital: la descripción del Arte como el resultado de una iluminación habida en el monte de Randa y no como consecuencia del estudio académico; y el consejo de Ramon de Peñafort de abandonar la idea de estudiar en París que condujo a Llull a desistir de su empresa y volver a Mallorca, para aprender allí los rudimentos de las artes liberales. A. Bonner basa sus apre- ciaciones en un radical rechazo de Llull a las auctoritates de razón: como afi rma incluso desde sus primeras obras, las discusiones que se realizan proceden mediante ellas, y no con el uso de las razones necesarias, conducen a vacías e infértiles discusiones, sin posibilidad de concluir nada verdadero. De este modo, al recurso a la autoridad Llull opone el pensamiento propio, que cada uno puede desarrollar mediante el uso de un Arte que, en el fondo, no es más que un “arte de hacer y resolver cuestiones”.
Mostrar más

22 Lee mas

El liber de aduentu Messiae de Ramon Llull  Tradición e innovación en el género aduersus ludaeos

El liber de aduentu Messiae de Ramon Llull Tradición e innovación en el género aduersus ludaeos

judio. Estos sson los libros que sson abtenticos entre los judios ssolamientre, e non entre los christianos, como los libros del «Talmud» e ssus glosas e sus allegorias (...). Mas la prueua que nos podemos tomar se ssus libros dellos es en çinco maneras: (...) E la manera quarta es que quando prouaremos por los prophetas que al tienpo del Christo avian algunos de los judios [a] otorgar en ssus palabras [la venida] del Christo, de ssin que las compliessen. E despues desto prouaremos por sus palabras de aquellos ssabios que ellos ffueron tales, [e] será enforçada entonçe nuestra rrazon por esto en lo que dezimos que ya vino el Christi, e que lo que creemos en él es verdat». Cap. I, §1, pp. 44, (ed. de METTMANN, W., vol. 1).
Mostrar más

10 Lee mas

La imposición del nombre de Ramon Llull en el bautismo: dos casos jurídicamente controvertidos en Mallorca durante el año1763

La imposición del nombre de Ramon Llull en el bautismo: dos casos jurídicamente controvertidos en Mallorca durante el año1763

Hizo constar varios motivos. En primer lugar, que el padre tenía derecho a elegir el nombre de la criatura, de acuerdo con el Evangelio de San Lucas, FRQÀUPDGD SRU OD DXWRULGDG GH 6DQ &DUORV %RUURPHR ©nomine denique quod parentes imponi volunt appellantur». 32 En segundo lugar, que el padre le dio los QRPEUHVSRUHVFULWRDOVDFHUGRWH\HQWUHHOORVQRÀJXUDEDHOGH5DPyQ/OXOO3RU último, que, de acuerdo con el Catecismo para la Instrucción de los Párrocos del Concilio de Trento, no podía bautizarse a nadie que no apareciese en el Marti- rologio romano: ad extremum vero nomen baptizato imponitur quod quidem ab aliquo sumendum est, qui propter excellentem animi pietatem et in religiones in Sanctorum numerum ralatus est 33 […] Por todo lo anterior, Enseñat suplicó que «se tilde y borre de la partida de dit Baptisme escrita en el Llibre de Baptismas el nom de Ramona Llull». 34
Mostrar más

20 Lee mas

Ontología del alma y facultades de conocimiento  Alma, cuerpo y conocimiento en la obra psicológica de Ramon Llull

Ontología del alma y facultades de conocimiento Alma, cuerpo y conocimiento en la obra psicológica de Ramon Llull

En cuanto a la descripción de los mecanismos cognoscitivos, Ramon Llull se encuentra en los terrenos de una tradición muy prolífi ca infl uida por Agustín y por la fi losofía aviceniana, con sus respectivas clasifi caciones y caracterizaciones de las facultades del alma. En el panorama latino, Tomás de Aquino asume la teoría aviceniana de los sentidos internos, aunque realiza modifi caciones: así, el sensus com- munis es el sentido interno que realiza la unifi cación de los externos; además, está la imaginación o fantasía, lugar de las formas sensibles; la vis aestimativa (que ha de valorar el peligro y la utilidad) y la me- moria. Siendo estas dos últimas facultades sensibles, en los hombres adquieren características especiales, al estar unidas a la inteligencia:
Mostrar más

24 Lee mas

Nou servei de suport a la docència i la investigació a Biblioteca IQS (Universitat Ramon Llull): creació d'un nou apartat web

Nou servei de suport a la docència i la investigació a Biblioteca IQS (Universitat Ramon Llull): creació d'un nou apartat web

La necessitat d’aquest projecte va sorgir per l’anàlisi interna de la pàgina web, i un mínim estudi  comparatiu amb d’altres biblioteques similars. Degut a un canvi del servidor i la predisposició de  voler  millorar  la  pàgina  web,  s’ha  realitzat  una  anàlisi  de  les  principals  mancances  que  té  la  pàgina  web.  Aquesta  anàlisi  que  vaig  realitzar  comparant  la  nostra  pàgina  web  amb  d’altres  pàgines  de  biblioteques  universitàries,  deixava  en  evidència  una  manca  de  serveis  tant  al  professorat  com  als  investigadors/es.  Per  tant,  l’aportació  que  ens  pot  donar  la  realització  d’aquest projecte comporta un valor afegit, ja que no només es podrà oferir un nou servei des  de  Biblioteca,  sinó  que  pot  aportar  noves  metodologies  de  col∙laboració  entre  el  PDI  i  la  Biblioteca, visibilitat de la producció científica de la institució i una nova imatge de la Biblioteca  més innovadora i oberta a tots els usuaris. Les possibilitats per desenvolupar el projecte són  altes,  perquè  la  feina  a  realitzar  es  basarà  principalment  en  consultar,  recopilar,  organitzar  i  gestionar la informació per poder difondre‐la a través de la pàgina web.  
Mostrar más

76 Lee mas

Show all 10000 documents...