PDF superior Per un sistema general de la deontologia periodística

Per un sistema general de la deontologia periodística

Per un sistema general de la deontologia periodística

La deontologia periodística es planteja en general com un repertori de faltes i infrac- cions que es relacionen amb l’activitat dels mitjans de comunicació i dels professionals que hi treballen. Cal superar aquesta deontologia de les faltes, passiva, restrictiva i re- duccionista, per posar una atenció preferent i prèvia en una deontologia o una ètica dels valors, activa, mobilitzadora i motivadora. Aquest objectiu ètic s’inscriu en el conjunt de propostes regeneradores del concepte mateix de periodisme, de les seves funcions i dels seus deures de responsabilitat social i solidària en el marc dels reptes propis de la nova era digital. L’article tracta de l’objectiu de treballar sobre bases teòriques sòlides en la formulació d’un sistema vertebrat de la deontologia periodística. És una proposta d’ordenació general sistemàtica de la deontologia del periodisme, inspirada en les me- todologies experimentades per la llarga tradició teòrica i conceptual d’altres disciplines humanístiques, entre les quals destaca el dret, àmbit del coneixement amb el qual la de- ontologia manté munió d’analogies, afinitats i vincles doctrinals i pràctics. L’article fa aportacions originals a una perspectiva articuladora de les diverses tipologies de la dis- ciplina, tant en el vessant de la deontologia doctrinal com en el de la deontologia posi- tiva, les seves diverses divisions taxonòmiques i la regulació específica de l’ordre de prelació en l’aplicació de normes en matèria de deontologia procedimental.
Mostrar más

17 Lee mas

Sistema General de Regalías

Sistema General de Regalías

Por otra parte, es válido resaltar que a pesar de generar una mayor eficiencia al otorgar los recursos a las entidades territoriales para el inversión en necesidades básicas insatisfechas, no obstante no en todos casos sucederá de la misma manera; esto ligado al grado de desarrollo y capacidad que tenga una región para hacer efectivos estos recursos generando así muchas veces ineficiencia en el aprovechamiento de los recursos en donde ya el Gobierno Nacional no tendría injerencia alguna. Es en este punto donde realmente surge un interrogante, ¿Es realmente eficaz un Sistema de Regalías en el cual el Gobierno Nacional centralice su poder evidenciado en el peso que tienen sus decisiones, pero a la hora de verificar y garantizar los mecanismos para el aprovechamiento efectivo de los recursos no tenga mayor relevancia? Es decir, para otorgar los recursos de las regalías si tiene poder e importancia per a la hora de verificar y garantizar el cumplimiento y uso adecuado de las mismas de manera equitativa entre regiones ahí si existe autonomía regional; es realmente contradictorio y subjetivo el carácter autónomo de las regiones tanto como el papel del Gobierno. Basado en esto, es posible afirmar que el Sistema General de Regalías es apropiado en la medida en que busca la inclusión y equidad con aquellas regiones que poseen desventajas en relación con el resto con mayores ingresos e importancia nacional. Sin embargo, es posible afirmar la clara iniciativa del Gobierno Nacional de recentralización puesto que busca tener mayor control sobre los recursos dirigidos hacia las entidades territoriales representadas en regalías.
Mostrar más

8 Lee mas

Cap a una gran base de dades per a l'estudi de l'ètica periodística

Cap a una gran base de dades per a l'estudi de l'ètica periodística

gués pogut ser suficient per aconseguir una exhaustivitat respecte a tots els ca- sos presents, però no respecte a tots els casos possibles. En altres paraules, feia falta prevenir-se de la possibilitat que en els codis analitzats hi hagués buits res- pecte a qüestions rellevants. Evidentment, el fet que pugui haver-hi ítems que no siguin ocupats per cap element dels continguts dels codis no significaria ne- cessàriament que aquests ítems no siguin pertinents. Podria significar, senzilla- ment, que pot haver-hi aspectes deontològics del treball periodístic que són massa nous per figurar en uns codis alguns dels quals tenen uns quants anys d’e- xistència; podria significar que es refereixen a matèries sobre les quals encara no s’ha elaborat una suficient «doctrina» deontològica, o podria significar que no han estat considerats de suficient entitat o incidència com per ser presos en con- sideració en uns documents que han de tenir uns certs límits d’extensió per ser operatius. Per a una anàlisi com la que la investigació endegada es proposa, tan important és verificar quins són els temes més presents en els codis com desco- brir que hi ha temes importants que no són considerats o tenen poca incidència. S’ha partit de la presumpció que el contingut dels codis s’acosta molt a un ba- gatge deontològic universal, però no hi ha garanties que abastin i reflecteixin absolutament tots els problemes ètics que es plantegen realment en les redac- cions dels mitjans. L’única manera de descobrir aquest possible diferencial és disposar d’un tesaurus com més exhaustiu millor, objectiu que s’ha tractat d’as- solir a través de les fonts de coneixement abans esmentades. Aquesta acumula- ció d’aportacions ofereix unes seguretats raonables de completesa, tot i que cal advertir que aquestes garanties es poden oferir només en una perspectiva sin- crònica, és a dir, per al moment present de la deontologia periodística. Molts dels temes tractats no haurien estat imaginables —o s’haurien plantejat d’una altra manera— fa vint anys; i per descomptat, s’ha de tenir present que l’evolu- ció dels mitjans pot generar nous problemes deontològics que ara són imprevi- sibles.
Mostrar más

31 Lee mas

Disseny d’un sistema d’entrenament per l’escalada

Disseny d’un sistema d’entrenament per l’escalada

El procés ha estat tot un repte, un esforç que partia d’una inquietud personal en la qual m’he bolcat amb tots els recursos que he trobat per tal de portar a la realitat una idea que en un principi semblava força utòpica i que costava tant de fer entendre a qui li ex- plicava. Tractar un tema tan concret i expressar-lo per que qualsevol que llegís aquest TFG l’entengués i li despertés un interès, tenint relació o no amb la matèria, ha estat també un repte laboriós on s’han replantejat vàries vegades els capítols i s’han hagut de fer diagrames suport per tal d’arribar a tothom. Moltes de les expectatives s’han anat desenvolupant i fins i tot canviant radicalment al llarg del procés. La idea s’ha anat nodrint de l’experiència i de les apor- tacions de les diferents persones que han col•laborat i m’han ajudat a portar a la realitat aquest producte. Sense elles estic segura que no hagués arribat on he arribat i segurament mai seria una solució tant com- plerta.
Mostrar más

93 Lee mas

Sistema de gestió enfocat al CRM per a una floristeria

Sistema de gestió enfocat al CRM per a una floristeria

Pel que fa a la incorporació de nous canals tecnològics de comunicació, s'ha creat un nou bloc, un lloc web i ns i tot un canal de mailing per a les micro- campanyes; però en aquest sentit ha quedat camí per a recórrer amb la millora d'aquests i donar per exemple al lloc web un sentit funcional i no sols informatiu. A més, la interfície d'usuari ha resultat clara i intuïtiva, s'ha estructurat de for- ma coherent i fàcil de comprendre, que era un requeriment important per al client, degut al poc coneixement d'omàtica, esperant que això en faciliti l'aprenentatge. Per tant, el projecte queda obert a noves millores i funcionalitats, però es pot considerar que ha complert tots els objectius inicialment plantejats.
Mostrar más

126 Lee mas

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS*

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS*

Financiar los proyectos de impacto regional o local (10% para municipios de 4ª, 5ª, y 6ª categoría) de las entidades más pobres de país, acordados entre el Gobierno Nacional y las [r]

26 Lee mas

Redacción Periodística II

Redacción Periodística II

Ser capaz de aplicar las técnicas de redacción periodística y argumentación a los géneros interpretativos y de opinión. Ser capaz de analizar críticamente la eficacia de la redacción periodística y la argumentación en géneros de opinión. Ser capaz de dominar las normas de redacción y estilo periodístico en todos los textos.

7 Lee mas

Redacción periodística I

Redacción periodística I

RA2 Utilizar críticamente los diferentes lenguajes, géneros y formatos informativos, interpretativos y de opinión, así como de entretenimiento, para aplicarlos a la realidad cercana... R[r]

5 Lee mas

Redacción periodística I

Redacción periodística I

Crear contenidos de forma idónea utilizando los diferentes lenguajes, géneros, formatos y especializaciones propias del Periodismo, así como los diversos soportes, ta[r]

6 Lee mas

Ética y formación periodística

Ética y formación periodística

Este aspecto formativo se reduce, en muchos casos, a dejar dentro del plan de estudios algún curso de Etica o de Etica Periodística y Legislación de Prensa. Lo más probable es que por el tiempo disponible (un semestre o un año), sólo se traten casos prácticos de aplicación a la actividad periodística o comunicacional y ello, a todas luces, resulta insuficiente.

5 Lee mas

Especialización periodística en energía

Especialización periodística en energía

Las unidades de análisis fueron todos aquellos textos publicados en los diarios El País, ABC, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico, La Razón y Público en los que se hacía referencia a las palabras claves “energía/s” y “energético/a” (‘política energética’, ‘cuestión energética’, ‘sistema energético’, ‘energía nuclear’, ‘energías renovables’). Para su identificación se utilizó MyNews, que ofrece la posibilidad de obtener las páginas en pdf de los diarios. Se recogen los textos informativos‐interpretativos y los artículos de opinión aunque se analizan con criterios diferentes. Se consideran las siguientes variables:
Mostrar más

20 Lee mas

Recomendaciones de ética periodística

Recomendaciones de ética periodística

Por tales razones, el sensacionalismo y amarillismo, las normas que un periodista debe cumplir al trabajar en un medio y el interés de ser el primero en publicar una noticia sin confirmarla, se ha perdido el valor que tiene la ética periodística en esta profesión, midiendo esto en los temas más comunes que se encuentran en el código de ética del Círculo de Periodistas de Bogotá como la verdad y precisión, la independencia, la imparcialidad y equidad, la humanidad y la responsabilidad social. Por lo tanto, el propósito de este texto que es alertar a los periodistas a través de una crítica a la incongruencia que existe en el ejercicio del periodismo en Colombia entre el código de ética periodística y el comportamiento individual del periodista, a partir de lo que se engloba dentro de las éticas del deber y lo que se plantea en el Código de Ética del Círculo de Periodistas de Bogotá primordialmente en dónde dice que la principal obligación de un periodista, es “informar sobre los hechos de interés público de manera veraz y su única subordinación deberá ser con el público para el que sirve” (Círculo de Periodistas de Bogotá, 2006, pp. 1).
Mostrar más

25 Lee mas

El Sistema General de Regalías

El Sistema General de Regalías

En general, los principales departamentos receptores de regalías no han logrado que esta fuente de recursos se convierta en un generador de riqueza en la región como se esperaría, especialmente, en los departamentos de Córdoba y La Guajira en donde se presentan diferencias significativas con departamentos como el Meta. En estricto sentido, las entidades territoriales beneficiarias de regalías deben alcanzar niveles de bienestar al menos cercanos al promedio nacional, para evaluar los avances obtenidos en materia de mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Se analizan a continuación los cambios en los indicadores que permiten medir condiciones de pobreza en el grupo de departamentos que concentran el 80% de las regalías; ellos corresponden a Casanare, Meta, Arauca, Huila, La Guajira, Santander, Córdoba y Cesar.
Mostrar más

24 Lee mas

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

•Construir y conservar infraestructura de transporte, vías, instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, aeropuertos.•Es posible financiar el recurso humano para la ejecución de pr[r]

8 Lee mas

El estatuto epistemológico de la información periodística

El estatuto epistemológico de la información periodística

dependan –lo habitual es que no sea así– de partidos políticos, pero sí que com- parten unos mismos criterios economicistas, culturales y, por lo general, una misma visión de la vida. En España, un diario como El País suele ser compañero de viaje del Partido Socialista, mientras que ABC o El Mundo lo sería del Partido Popular. Si nosotros creemos de forma acrítica, sin preguntarnos qué hay detrás de ellos, todo lo que nos dicen esos medios será porque sentimos hacia ellos una fe parecida a la que éstos –sus responsables y accionistas– sienten hacia ‘sus’ res- pectivos partidos políticos. Pero hay una diferencia: ellos ‘saben’ por qué creen en esos partidos, tienen sus razones, mientras que nosotros a veces podemos creer en los medios de una forma que podría ser llamada irracional, o dogmática, porque no se basa en ningún conocimiento previo, o a veces nisiquiera en alguna experiencia anterior que nos haga estar seguros de la objetividad de esos medios. Puede, por supuesto, darse el caso de que no nos importe que nos estén mintien- do en ocasiones –o tergiversando las cosas– a condición de que esas mentiras se acoplen a nuestra manera de estar en el mundo (ya hemos visto con Lasswell que en el caso de las campañas electorales los mensajes robustecen la propia decisión, más que cambiarla), pero aquí estamos pensando en hombres sabios o, al menos, hombres con conocimientos, no militantes de causas determinadas. Un saber, en coherencia con el estatus epistemológico que queremos para el periodismo, que responda a nuestra manera de estar en el mundo, pero sólo así, con el posesivo en plural, un ‘nuestro’ que de alguna manera ha sido racionalmente aceptado, y no un nuestro meramente mayestático que en realidad sea un ‘mí’.
Mostrar más

384 Lee mas

La crítica periodística en el teatro peruano

La crítica periodística en el teatro peruano

Hasta estas fechas existe un trabajo de investigación denominado His- toria general del teatro en el Perú, patrocinado por una universidad capita- lina, en una muy loable iniciativa, pero, ¡ay, la crítica!, se hace imprescindi- ble en este pequeño ensayo señalar de entrada una precisión en cuanto a este libro escrito por Aída Balta Campbell. En la parte referida a la crítica brilla una perla tan grande que en un tratado que se arroga el título de «historia general» es imposible pasar por alto. Dice así: «La crítica teatral periodística dejó en los 80 de contar con el arduo trabajo de Alfonso La
Mostrar más

9 Lee mas

Construcción periodística del sismo o ¿desastre?

Construcción periodística del sismo o ¿desastre?

A 32 años de ocurrido el sismo del 19 de septiembre de 1985, el periodismo debe mejorar sus encuadres y la redacción de las noticias de desastres para explicarlos con enfoque en las co[r]

29 Lee mas

El control político de la información periodística

El control político de la información periodística

La mayoría de los intentos de control político de las noticias se dirigen a condicionar el desempeño de la función periodística de selección. Los esfuerzos de los actores políticos están destinados a influenciar el proceso de producción de la realidad informativa en beneficio propio. Estas operaciones actúan sobre tres dimensiones claramente diferenciadas, pero estrechamente entrelazadas entre sí (tabla 1). La primera atiende a cómo lograr el acceso al espacio informativo. Engloba, así, las fórmulas para vencer los obstáculos propios de la selección en sentido estricto, o de primer grado, operada por la profesión periodística. El éxito del control radica en conseguir que la dinámica de inclusión y exclusión de temáticas informativas favorezca, sistemáticamente, a las iniciativas y los acontecimientos protagonizados por un partido o institución política. Y que, fruto de ello, éstos se conviertan en noticia y se integren en la esfera pública central y pasen a formar parte de la agenda pública. Por lo tanto, el efecto de estas operaciones se concreta en un resultado cuantitativo como, por ejemplo, lograr mayor número de noticias sobre temas propios o conseguir dominar la estructura de fuentes informativas con actores de la organización política en cuestión.
Mostrar más

10 Lee mas

Medios de comunicación y redacción periodística

Medios de comunicación y redacción periodística

74 tradicionales, y permite que la información este acompaña ya sea por imágenes, audios o videos, esto va a depender del tipo de contenido que se busque comunicar. Además permite que la información que se quiere comunicar tenga una mejor organización, asimismo que sea más interactiva, generando que este pueda acceder a ella de una manera más fácil y ágil, sin tener que esperar días para acceder a ella, también permite que en tiempo real pueda el usuario estar al tanto de lo que acontece no solo en su país, sino también en el mundo. Por otro lado permite que los medios clasifiquen la información para que el usuario pueda acceder a ella con facilidad y encontrar lo que busca, el hipertexto aprovecha todas aquellas plataformas y herramientas digitales para que la información periodística sea conectada con otra y que permite integrar videos, imágenes, sonidos y demás, garantizando una mejor dinámica en la información que se presenta, por todas estas razones genera un valor positivo para los medios de comunicación.
Mostrar más

105 Lee mas

¿Quién controla a ética periodística?

¿Quién controla a ética periodística?

realiza acciones propias, éticamente evaluables ; luego, que ese modo profesional de actuar debe ser evaluado y resguardado por los propios profesionales; y, finalmente, q[r]

17 Lee mas

Show all 10000 documents...