Top PDF Plec de clàusules administratives generals [2002]

Plec de clàusules administratives generals [2002]

Plec de clàusules administratives generals [2002]

... L'expedient restarà exposat al públic en el Departament de Tramitació i Documentació del Sector d'Urbanisme (Av. Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a [r] ...

5

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS MODEL DE PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS MODEL DE PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

... disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) ...

61

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A CONTRACTAR LES OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE DE REPARACIÓ D OBRES I

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A CONTRACTAR LES OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE DE REPARACIÓ D OBRES I

... despeses generals i d'empresa del Contractista, el seu benefici industrial i tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu del contracte i de l'execució de l'obra, totes aquelles que s’esmenten ...

66

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE: SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES TASQUES DE CONTROL ANALÍTIC DEL DIPÒSIT CONTROLAT D ORÍS

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE: SERVEI DE REALITZACIÓ DE LES TASQUES DE CONTROL ANALÍTIC DEL DIPÒSIT CONTROLAT D ORÍS

... present Plec de Clàusules Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i pel Plec de Clàusules Administratives Generals aplicables ...

14

PLEC GENERAL DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER A LA CONTRACTACIÓ D'OBRES DE L AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

PLEC GENERAL DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER A LA CONTRACTACIÓ D'OBRES DE L AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

... les generals i d’empresa del contractista, el seu benefici industrial i tota mena d’arbitris, honoraris, despeses d’autoritzacions i llicències, i tributs que s’originin per motiu del contracte (excepte ...

68

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ INDIRECTA DE L EXPLOTACIÓ SOTA LA MODALITAT DE CONCESSIÓ DEL SERVEI

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ INDIRECTA DE L EXPLOTACIÓ SOTA LA MODALITAT DE CONCESSIÓ DEL SERVEI

... ° Relació numerada de la documentació inclosa. ° La proposició econòmica haurà d’ajustar-se al model següent: "En/Na................................ amb NIF núm. ..........., en nom propi, (o en representació de ...

20

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE L OBRA Construcció dipòsit municipal d aigua potable

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE L OBRA Construcció dipòsit municipal d aigua potable

... disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) ...

59

PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

... h) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per a indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, ...

40

MODEL DE PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS SERVEI D ASSESSORAMENT URBANÍSTIC. EXP. 67/2018

MODEL DE PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS SERVEI D ASSESSORAMENT URBANÍSTIC. EXP. 67/2018

... despeses generals, beneficis, transport, desplaçaments, dietes i per tant, no es podrà facturar al marge o damunt del pressupost d’adjudicació cap d’aquests ...

20

PLEC DE CLÀUSULES QUE HAN DE REGIR L'ALIENACIÓ MITJANÇANT CONCURS DE LA PARCEL.LA 27

PLEC DE CLÀUSULES QUE HAN DE REGIR L'ALIENACIÓ MITJANÇANT CONCURS DE LA PARCEL.LA 27

... tributàries, administratives i de funció pública de les Illes Balears, si el concurs es declara desert, cosa que succeiria si no es presentés cap proposta que s'ajusti a les condicions contingudes en aquest ...

10

Dictamen sobre els pressupostos generals 2002

Dictamen sobre els pressupostos generals 2002

... al 2002 es mantenen les aportacions municipals a altres administracions públiques: Mancomunitat de Municipis i l’aportació de despesa corrent al Consell Comarcal del Barcelonés en concepte del manteniment de la ...

20

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA PROCEDIMENT OBERT

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA PROCEDIMENT OBERT

... ACCESSORIS: Els accessoris propis i no propis del model s'entendran automàticament inclosos en aquest plec encara que no en consti el detall. CIRCULACIÓ PORTS: Els que es produeixin quan el vehicle assegurat es ...

8

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT TÈCNIC DE LA NOVA WEB PROFESSIONAL DE TURISME DE BARCELONA

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT TÈCNIC DE LA NOVA WEB PROFESSIONAL DE TURISME DE BARCELONA

... PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT TÈCNIC DE LA NOVA WEB PROFESSIONAL DE TURISME DE BARCELONA Turisme de Barcelona vol dur a terme la renovació de la seva web ...

5

Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten i es defineixen al plec de prescripcions tècniques.

Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten i es defineixen al plec de prescripcions tècniques.

... Els drets i obligacions relatius a aquest contracte poden ser cedits per l’adjudicatari a un tercer, prèvia autorització de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts [r] ...

27

PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS I TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EN L'ACORD MARC PER A LA COMPRA DE CÀMERES DE CCTV

PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS I TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EN L'ACORD MARC PER A LA COMPRA DE CÀMERES DE CCTV

... 2. Assumirà l'obligació d'exercir sobre el personal integrant de l'equip de treball encarregat de l'execució del contracte, de manera real, efectiva i contínua, el poder de direcció inherent a tot empresari. 3. Vetllarà ...

9

GUIA PER A LA REDACCIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DELS CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

GUIA PER A LA REDACCIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DELS CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

... A més, de conformitat amb l’article 68.2 de la Directiva 2014/24/UE, en els casos en què s’estableixi l’avaluació dels costos mitjançant un plantejament basat en el càlcul del cost del cicle de vida, el plec ha ...

65

1. Les clàusules d aquest plec regiran el contracte de concessió. I en tot allò que no hi estigui previst, regirà la següent prelació:

1. Les clàusules d aquest plec regiran el contracte de concessió. I en tot allò que no hi estigui previst, regirà la següent prelació:

... 4. Percebre el cànon establer en la clàusula 4 d’ aquest Plec. 5. L’ Ajuntament podrà intervenir la concessió en qualsevol moment que consideri que no es compleixin les condicions acordades. 6. El incompliment ...

9

1. NECESSITATS ADMINISTRATIVES

1. NECESSITATS ADMINISTRATIVES

... condicions generals que formen part integrant del present contracte, queda exclòs de les garanties de la pòlissa el següent: Per les cobertures d’assistència en viatge, queden exclosos els següents riscos:  ...

13

PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DELS SERVEIS DE TERÀPIES RESPIRATÒRIES A DOMICILI EN L ÀMBIT DE TOT CATALUNYA.

PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DELS SERVEIS DE TERÀPIES RESPIRATÒRIES A DOMICILI EN L ÀMBIT DE TOT CATALUNYA.

... El sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis sanitaris en l’àmbit del CatSalut estarà d’acord amb allò que s’estableix al Decret 170/2010, de 16 de novembre, d[r] ...

27

Annexos Plec de Clàusules Particulars. acord marc per al subministrament de material fungible per a sessions de diàlisi. Ref.

Annexos Plec de Clàusules Particulars. acord marc per al subministrament de material fungible per a sessions de diàlisi. Ref.

... El/la Sr./a. ....................., proveït/da de NIF. ................, actuant en nom propi / en qualitat de ..................... de l’entitat .................... amb domicili social situat a ..................., ...

31

Show all 5410 documents...