Top PDF PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS:

d. Un professor/a d’idioma -monitor per a cada 10 participants. La meitat dels professors d’idioma han de ser natius de parlar anglesa 3. Sol·licitar i obtenir tots els permisos, autoritzacions i gestions necessàries per a la contractació de la instal·lació juvenil i de supervisar la vigència de tots els permisos i assegurances que siguin necessaris per al seu funcionament com a instal·lació juvenil i d’acord amb la normativa legal establerta.

6 Read more

SEPARATA AL PLEC DE BASES DE LA LICITACIÓ PER A L ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A L ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE:

SEPARATA AL PLEC DE BASES DE LA LICITACIÓ PER A L ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A L ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE:

METROPOLITANA SUD” CLAU: CGM-17253 (1v) 1.- Informació de caràcter general per als licitadors: 1.1.- Redacció del projecte bàsic i d'execució, i posterior Direcció d’Obra i certificació d’eficiència energètica de final d’obra corresponent a les Obres de RAM Millores funcionals en àrees de detinguts a les comissaries de Badalona i Blanes. Barreres Arquitectòniques a la comissaria d'Arenys de Mar. Arranjament de marquesines a les comissaries de Borges Blanques, Balaguer i Cervera. I adequacions de seguretat en cobertes en diverses comissaries de les Regions Policials de Girona, Metropolitana Nord, Ponent i Metropolitana Sud, per un pressupost d’execució material estimatiu de 320.000 EUR (capítol de l’Estudi de Seguretat i Salut inclòs).
Show more

6 Read more

Plec de clàusules administratives particulars del contracte de redacció del projecte tècnic de construcció d un pavelló poliesportiu a la Batllòria

Plec de clàusules administratives particulars del contracte de redacció del projecte tècnic de construcció d un pavelló poliesportiu a la Batllòria

3.- Relació d'equips i mitjans auxiliars propis, que s'utilitzaran en la redacció del projecte. 4.- Relació dels principals serveis o treballs de naturalesa similar al de l’objecte d’aquest contracte. Tots els documents hauran de portar la corresponent signatura. 7) Solvència econòmica: Document acreditatiu de que es disposa d’una assegurança de responsabilitat civil professional, per respondre dels danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin causar a l’ajuntament o a tercers derivada de l’execució del contracte.

7 Read more

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS CONTRACTE DE

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS CONTRACTE DE

7. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA El contractista serà responsable de les instal·lacions, així com del seu control i funcionament, de la conservació, de tots i cadascun dels seus components, de la quantitat dels materials i elements utilitzats i dels muntatges efectuats en modificacions, en millores, reemplaçaments i subministraments que efectuï mentre estigui en vigor el present contracte, així com del compliment del que estableixen les ordenances municipals que afectin als treballs del servei i de tots els accidents o danys causats per les instal·lacions, durant les reparacions necessàries pel seu entrenament.
Show more

9 Read more

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS CONTRACTE DE SERVEIS PER AL MANTENIMENT PREVENTIU DE LES INSTAL.LACIONS DEL TEATRE PRINCIPAL DE SABADELL

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS CONTRACTE DE SERVEIS PER AL MANTENIMENT PREVENTIU DE LES INSTAL.LACIONS DEL TEATRE PRINCIPAL DE SABADELL

El manteniment predictiu de les instal·lacions comprèn els següents controls, que s’efectuaran un cop l’any: Inspecció termogràfica. L’anàlisi Termogràfic registra una distribució de radiació tèrmica, transformant- la en una imatge virtual visible en una pantalla de televisió o en suport informàtic. El termograma permet analitzar i detectar zones calentes anòmales en la superfície de les instal·lacions, que poden ocasionar una elevada pèrdua energètica o una avaria en l’equip. Aquest anàlisi s’efectuarà en tots els quadre elèctrics objecte del present contracte i l’empresa adjudicatària del servei disposarà dels equips necessaris per realitzar-lo i presentarà un informe amb les deficiències detectades als Serveis Tècnics Municipals.
Show more

10 Read more

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2 1.- OBJECTE El contracteper objecte el subministrament de la pintura i material necessaris per dur a terme, per part de la brigada de senyalització horitzontal, la implantació, el manteniment i la conservació de la senyalització viària horitzontal, dels carrers del municipi de Cambrils.

5 Read more

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Així mateix, serà obligació i responsabilitat del Contractista : Atendre a la dotació i funcionament dels serveis auxiliars que siguin necessaris per al normal funcionament de l’organització i per a recolzar la resta d’activitats que té encomanades. Sense que la relació sigui limitadora, s’assenyalen com a serveis auxiliars la disponibilitat i el consum d’energia i aigua; la guarda i neteja dels locals i magatzems; la cura, el manteniment i la reparació del parc de maquinària i de les eines; la construcció i manteniment dels locals necessaris per al normal desenvolupament del contracte; i, en general, tots aquells altres serveis que es considerin necessaris per a la correcta execució dels treballs i serveis encomanats.
Show more

15 Read more

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX EL CONTRACTE DE

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX EL CONTRACTE DE

Es valoraran millores (veure ANNEX 6 del plec de clàusules administratives particulars). Tres unitats de control de càmera (CCU) amb multicore de 26 pin amb connexió HD-SDI o sistema superior, possibilitat d’ajustament automàtic o manual, connexió d’intercomunicador, generador de barres, indicador de tally, control de nivells de pedestal de negres, balanç de blancs, guany, shutter, etc. Accessoris per a instal·lar en rack de 19”.

5 Read more

Plec de prescripcions tècniques del procediment obert per a l adjudicació del contracte de serveis per al desenvolupament d un

Plec de prescripcions tècniques del procediment obert per a l adjudicació del contracte de serveis per al desenvolupament d un

S’especificarà el nombre total de persones, estiguin o no integrades actualment en l’empresa, de que es disposarà per a dedicar-se a aquest projecte i els criteris per a la seva selecció. Caldrà també especificar el perfil tècnic i les tasques a desenvolupar per cada persona assignada a l’equip i la seva dedicació (%) sobre el total del procés i per fases. Finalment, es presentarà el currículum de cadascuna de les persones membres de l’equip tècnic. En cas de requerir-se subcontractació, incorporar la mateixa informació per a l’empresa i l’equip de treball subcontractat, segons estableix l’apartat 4 d’aquest Plec.
Show more

19 Read more

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL

Degut a la importància fonamental que la xarxa de veu i dades té pel funcionament de l’Ajuntament de Santa Margalida, és imprescindible establir paràmetres mínims i òptims de qualitat de servei de la xarxa, tant pel que fa a veu com pel que fa a dades i, si és el cas, també per a cada tipus de tecnologia oferta. Aquests paràmetres s’avaluaran en els criteris de valoració. El licitador ha d'especificar els principals paràmetres de qualitat, diferenciant veu de dades, que caracteritzen la xarxa sobre la qual se suportaran tots els serveis de la Institució. Alguns paràmetres poden ser, per exemple, duració mitjana d'una avaria, temps mitjà entre avaries, nombre mitjà d'avisos per tipus, temps màxim per la instal·lació de cada servei (XTB, ADSL, XDSI, etc.) , nombre de reclamacions totals pel servei, temps mitjà d'espera als centres d'atenció al client o percentatge de connexions fallides, temps de reparació en cas de tall de circuits crítics, etc.
Show more

23 Read more

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D ENERGIA ELÈCTRICA A LES INSTALLACIONS DE SERVEIS FERROVIARIS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D ENERGIA ELÈCTRICA A LES INSTALLACIONS DE SERVEIS FERROVIARIS

En tot cas, els equips de mesura, compliran amb el RD 1955/2000 de 1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport i distribució, comercialització, subministram[r]

22 Read more

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON MAS GRAU. REVISIÓ PLEC DE CONDICIONS GENERALS. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON MAS GRAU. REVISIÓ PLEC DE CONDICIONS GENERALS. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. BFB3 TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Tubs de polietilè de densitat mitjana per a canalitzacions soterrades de transport i distribució de combustibles gasosos a temperatures de 40°C com a màxim. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa, ha d'estar neta i no ha de tenir defectes que puguin perjudicar les seves propietats funcionals. Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. Mesures nominals i toleràncies màximes de gruix de paret: +------------------------------------------------ +
Show more

170 Read more

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE D'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE D'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE D'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL: 1.- OBJECTE. Consisteix en la contractació per part de l'Ajuntament d'Andratx, com a prenedor, d'una cobertura d'assegurança que garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat civil/patrimonial que, segons la normativa legal vigent, correspon assumir directament als assegurats, per danys i/o perjudicis corporals i/o materials, immaterials i les seves conseqüències, causats per acció o omissió a terceres persones o bens pel funcionament normal o anormal dels serveis que gestiona aquest Consistori en l'exercici de la seva activitat.
Show more

8 Read more

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE D'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE D'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE D'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL: 1.- OBJECTE. Consisteix en la contractació per part de l'Ajuntament d'Andratx, com a prenedor, d'una cobertura d'assegurança que garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat civil/patrimonial que, segons la normativa legal vigent, correspon assumir directament als assegurats, per danys i/o perjudicis corporals i/o materials, immaterials i les seves conseqüències, causats per acció o omissió a terceres persones o bens pel funcionament normal o anormal dels serveis que gestiona aquest Consistori en l'exercici de la seva activitat.
Show more

6 Read more

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, DE TERMINALS HOMOLOGATS PER A LA XARXA RESCAT

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, DE TERMINALS HOMOLOGATS PER A LA XARXA RESCAT

3. Condicions de manteniment que han d’acomplir els terminals El manteniment contractat dels equips haurà de ser com a mínim de 5 anys, si més no el període de durada del contracte incloent-hi possibles pròrrogues. El manteniment ha d’incloure sense cost addicional la reparació i el manteniment a nivell de materials, software, mà d’obra, trasllats d’equips avariats de qualsevol tipus d’avaria en els equips (excepte material consumible) i qualsevol altra despesa generada com a conseqüència de la reparació o el manteniment dels elements inclosos en el contracte.
Show more

5 Read more

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D ENERGIA ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ DE L AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D ENERGIA ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ DE L AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

També s’inclouen els punts de consum amb una potència contractada inferior o igual a 10 kW. No és obligatori presentar oferta per aquests subministraments, però serà valorada amb la puntuació corresponent tal i com es detalla en el Plec de Clàusules Administratives Particulars del concurs.

19 Read more

PLEC TIPUS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE BAR-CANTINA

PLEC TIPUS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE BAR-CANTINA

(Les pròrrogues no poden superar el termini fixat originàriament pel contracte) 5. ALTRES CONSIDERACIONS - S’informa que el centre disposa d’una màquina expenedora de cafès, begudes(llaunes), snaks i sandvitxos a la sala del professorat, d’ús exclusiu per aquest, però l’empresa adjudicatària del servei de cantina podrà canviar de proveïdor si en troba un altre amb millors condicions.

5 Read more

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

En qualsevol dels casos anteriors, les incidències es comunicaran a la persona responsable del Servei d’Equipaments Municipals. L’Ajuntament disposa de personal propi qualificat per realitzar aquests tipus de manteniment i d’un contracte de subministrament de material, per això els serveis tècnics determinaran si l’actuació es realitza amb mitjans propis o s’encarrega al contractista. Aquesta coordinació té com a objectiu que el temps de resposta davant una avaria sigui el mínim possible.

117 Read more

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

- El Contractista serà responsable de la cortesia dels seus operaris, solucionant qualsevol problema que es plantegi al respecte. - Mantenir en bon estat i neteja tots els materials emprats. En cas de treballs urgents motivats per “força major” (nevades, inundacions, ventades, catàstrofes i/o accidents), el Contractista haurà de disposar de la totalitat de personal assignat a aquest Contracte tot i que fós necessari fora de l’horari normal de treball, aportant més personal addicional si així es considerés mitjançant operaris aliens al Contracte, així com subministrant els materials i mitjans mecànics auxiliars que fossin necessaris, tot això a petició dels Serveis Tècnics Municipals i dins del marc de les possibilitats de l’empresa, circumstància aquesta que serà valorada per aquest Ajuntament.
Show more

27 Read more

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A CONTRACTAR LES OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE DE REPARACIÓ D OBRES I

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A CONTRACTAR LES OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE DE REPARACIÓ D OBRES I

suspenent-se, en aquest cas, l’inici de les obres fins que les causes que van impedir l’inici de les mateixes s’hagin superat. 14.- EXECUCIÓ DE LES OBRES Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les clàusules estipulades en el present plec, i en el contracte que es formalitzi a tal efecte, així com d’acord amb el Projecte de reparació d’obres i deficiències urbanístiques. Reforma d’urbanització: urbanització La Canyera, al terme municipal de Llagostera, i conforme a les instruccions que, en interpretació tècnica d'aquest donés al Contractista la Direcció Facultativa d’Obra. Quan aquestes instruccions fossin de caràcter verbal hauran de ser ratificades per escrit en el més breu termini possible, perquè siguin vinculants a les parts, i quedaran recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser degudament diligenciat al començament dels treballs. El Contractista està obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.
Show more

66 Read more

Show all 10000 documents...