PDF superior Prenova poslovnega procesa v podjetju Arcus International d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Prenova poslovnega procesa v podjetju Arcus International d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Prenova poslovnega procesa v podjetju Arcus International d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

ANALIZA PROCESA NABAVE in PREVZEMA MATERIALOV Pri obstoječem procesu nabave je skoraj nemogoče govoriti o procesu, ker delo, ki je potekalo, ni imelo nobene zaključene celote. Ob spoznanju, kako poteka proces nabave težko verjameš, da je v današnjem času podjetje lahko poslovalo na tak način. Vzpostavljene ni bilo praktično nobene evidence o stanju zalog, ravno tako se je material naročal telefonsko, razen v primeru, da je dobavitelj zahteval pisno naročilnico, se je le ta napisala in faksirala. Pri delnih dobavah materiala se ravno tako ni vedelo stanje še odprte količine, ker se material, ki je prišel v podjetje ni prevzel ne z vidika kakovosti, ne količine, ampak se je enostavno samo shranil na prazen prostor v skladišču. Posledica tega je bila, da so bili pogosti urgentni primeri, ko je bilo potrebno vložiti precej napora in komunikacije, da se je material pravočasno pripeljal v podjetje in da ni prišlo do daljše prekinitve z oskrbo proizvodov, ki jih je bilo potrebno pripraviti za kupce. Običajno se je v nekaj dneh minimalna zaloga obnovila. Tak način dela vzbuja pri dobaviteljih slabo voljo in meče slabo luč na naročnika, ker so večkrat morali za naše potrebe menjati program, da so nam lahko čim prej dostavili želen material in v končni fazi tak način dela ni pripomogel k videzu urejenega in konkurenčnega podjetja z jasno vizijo in strategijo.
Mostrar más

66 Lee mas

Prenova procesa uvajanja izdelka na trg v Metrel d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Prenova procesa uvajanja izdelka na trg v Metrel d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Sam proces uvajanja izdelka na trg izdela produktni vodja. Proces uvajanja izdelka na trg se prične z odobritvijo validacije razvojnega modela. Produktni vodja skupaj z direktorjem razvoja ter direktorjem prodaje in marketinga pregleda dokument poslovno-tehnični zahtevnik (v nadaljevanju PTZ). Po odobritvi PTZ ter razvojnega modela, produktni vodja izdela dokument Obvestilo partnerjem o novem izdelku. Poleg obvestila pripravi prospekt z grobo opisanimi tehničnimi podatki. Oba dokumenta preda v vpogled vodjem področij ter direktorju razvoja. Le-ti lahko dokumenta potrdijo ali zavrnejo. Če sta dokumenta zavrnjena, produktni vodja naredi popravek skladno s pripombami ter ga vrne v ponovni pregled. Postopek se ponovi, dokler nista dokumenta odobrena. Po potrditvi dokumentov ju pregleda še direktor prodaje in marketinga, ki doda še svoje komentarje. Produktni vodja pregleda še njegove pripombe in mu posreduje dokument v ponovni pregled. Tudi tu se postopek ponovi vse dokler nista dokumenta odobrena. Po njegovi odobritvi produktni vodja pripravi obrazec naročniškega formularja ter cenovnega lista s standardnim in opcijskim priborom. Ta dva dokumenta posreduje v oddelek ekonomike, od koder dobi podatke o ceni standardnega in opcijskega pribora. Po pridobitvi vseh potrebnih dokumentov jih mora produktni vodja posredovati generalnemu direktorju v podpis. Ko proces pregledajo vsi udeleženci in so zbrani vsi potrebni podpisi, se promocijo o novem izdelku arhivira v centralnem arhivu ter posreduje distributerjem.
Mostrar más

65 Lee mas

Optimiranje proizvodnega procesa v podjetju TPV Johnson Controls, d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Optimiranje proizvodnega procesa v podjetju TPV Johnson Controls, d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Med množico orodij in metod, ki pomagajo, da je podjetje bolj konkuren no in uspešnejše, se je naše podjetje TPV JOHNSON CONTROLS, d. o. o., odlo ilo uvesti novi na in proizvodnje, ki temelji na metodi vitke proizvodnje. Obstoje i proces izdelave sedežev za vozila RENAULT CLIO 2 po sistemu JUST IN TIME sicer zadovoljuje kup eve zahteve, vendar ne omogo a izpolnjevanja drugih pomembnih ciljev našega podjetja, kot so produktivnost, ustrezna ergonomija itd. Analiza obstoje ega stanja nam je s študijo izdelovalnih asov na posameznih delovnih mestih, identifikacije potrat in vrednosti tokov predstavila realno stanje izkoriš enosti kapacitet ter deleže dodanih vrednosti v procesu.
Mostrar más

76 Lee mas

Analiza varnosti informacijskega sistema v podjetju Rotomatika d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Analiza varnosti informacijskega sistema v podjetju Rotomatika d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Dostop do poslovnega sistema BaaN je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom. V prošnjo za dodelitev pravic uporabnikov nadrejeni napiše, kakšne pravice bo le-ta imel. Pravice se določi glede na oddelek, v katerem bo uporabnik delal. BaaN je inštaliran na vsak računalnik, torej lahko uporabnik pride do poslovnega sistema ne samo s svojega računalnika, temveč tudi z drugega, ker so pravice vezane na uporabniško ime, ne na računalnik. Vendar pa je vsak uporabnik lahko prijavljen samo enkrat, razen določenih izjem, ki potrebujejo za svoje delo večkrat odprt program. Geslo lahko uporabniki sami poljubno spreminjajo. Kadar pa imajo uporabniki probleme z poslovnim sistemom BaaN, ki so nujni, pokličejo internega aplikacijskega inženirja in ta odpravi težavo. Napake, ki niso kritične, uporabniki prijavijo v program za prijavo napak.
Mostrar más

51 Lee mas

Preoblikovanje procesa operativnega planiranja v podjetju Marmor Hotavlje, d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Preoblikovanje procesa operativnega planiranja v podjetju Marmor Hotavlje, d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Pot v mrežnem diagramu, to je povezava zaporedja dejavnosti, ki povezuje začetni in končni dogodek in ki je izmed vseh poti časovno najdaljša, je kritična pot. 8 Na njej so povezane samo kritične dejavnosti, izmed katerih nobena nima možnosti časovnega pomika. Kritična pot s svojim časom trajanja definira čas trajanja, za katerega je izdelan mrežni plan. Čas trajanja projekta je možno krajšati le s krajšanjem kritičnih dejavnosti s tem, da se za te dejavnosti popravi dogovor o načinu opravljanja dejavnosti tako, da se za opravljanje kritične dejavnosti odredijo večje kapacitete. S tem se skrajšata čas trajanja kritične dejavnosti in čas trajanja celega projekta. Pri odločitvi, katera kritična dejavnost na kritični poti naj se najprej krajša, so odločilni stroški, ki nastanejo s skrajšanem dejavnosti. Najprej se skrajšuje tista dejavnost na kritični poti, katere skrajšanje povzroči najmanjši prirast stroškov. Posebno ugodno je, če se morejo skrajšati kritične dejavnosti s tem, da se del istovrstnih kapacitet, ki so odrejene za opravljanje dejavnosti s pomičnostjo, ta pa se opravlja vsaj deloma sočasno s kritično dejavnostjo, prerazporedi za opravljanje kritične dejavnosti.
Mostrar más

46 Lee mas

Organizacija timskega dela v podjetju ZIP center, d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Organizacija timskega dela v podjetju ZIP center, d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

• delno avtonomne delovne skupine. Predstavljajo organizacijske enote, ki obsegajo zaokrožen (v večini primerov tehnološko) del (ali celoto) proizvodnega procesa in so integrirane v obstoječo organizacijsko strukturo. Razvoj delno avtonomnih delovnih skupin ima zelo dolgo zgodovino. Že v 20-tih letih so se pojavile prve oblike in zametki samostojnih delovnih skupin pri Daimler Benzu. Svoj pravi razmah so delno avtonomne delovne skupine dobile v začetku 50-tih let. Takrat so na pobudo Tavistock-Instituta iz Londona poskusno vpeljali delno avtonomne delovne skupine v angleška rudarska podjetja. Poznane so tudi izkušnje z uvajanjem delno avtonomnih delovnih skupin v tovarno Volvo v 70-tih letih, ki je dobila veliko mednarodno publiciteto. Ponovno oživljanje zanimanja za organizacijsko obliko delno avtonomnih delovnih skupin lahko zasledimo v 90-tih letih. Predvsem pod vplivom japonskih izkušenj in rezultatov v avtomobilski industriji je opazen trend v smeri večanja števila podjetij, ki uvajajo navedeno organizacijsko obliko dela.
Mostrar más

65 Lee mas

Prenova in informatizacija poslovanja v podjetju Pavlin s.p. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Prenova in informatizacija poslovanja v podjetju Pavlin s.p. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

ANALIZA PROCESA – IZPOLNJEVANJE NAROČILA V procesu izpolnjevanja naročila do zastoja proizvodnje pride zato, ker se praktično za noben material ne vodi nikakršna evidenca o stanju zalog. Od dobaviteljev materiala sicer prejmemo dobavnico za material, ki pa nam služi le kot račun. Dospela količina se nikamor ne zavede in čez čas, ko se v proizvodnji material začne uporabljati, ne vemo več, koliko ga še ostane. Tako nam po določenem številu opravljenih serij ne preostane drugega, kot da meterial ročno preštejemo. Seveda pa samo z evidentiranjem dospelega materiala ne naredimo nič. Na drugi strani je pomembno spremljati tudi porabo materiala. Proženje proizvodnje se izvaja na podlagi ustnega izročila, kar seveda pomeni, da se nikamor ne zavede dejanska količina porabljenega materiala, niti porabljenega časa.
Mostrar más

82 Lee mas

Ugotavljanje potreb po izobraževanju v podjetju Ultra, d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Ugotavljanje potreb po izobraževanju v podjetju Ultra, d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

5. Določanje standardov: zanesljivo in učinkovito planiranje izobraževanja lahko temelji le na utrjenih normativih, ki se izoblikujejo v konkretni izobraževalni organizaciji in v preizkušenih izobraževalnih procesih. Določiti je treba normative, kot so vsebina in obseg učnih enot, velikost učnih ur, obseg učnega gradiva na učno enoto, obseg učne ali delovne obveznosti po izvajalcu, stroški izobraževanja po izobraževalni enoti, struktura mikroorganizacije učnega procesa, standardizacija in tipizacija organizacijskih oblik izobraževanja. Oblikovanje standardov zahteva: izdelavo opisa izobraževalnih nalog, opredelitev kriterijev kakovosti in količine izobraževalnega dela, preveritev merljivosti standardov, omogočanje spremljanja in kontrole standardov, določitev prilagoditve standardov v skladu z aktualnimi spremembami.
Mostrar más

42 Lee mas

Programska rešitev za podporo proizvodnega procesa v podjetju Ažur d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Programska rešitev za podporo proizvodnega procesa v podjetju Ažur d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

8.1 OPIS ORODJA MICROSOFT ACCESS Microsoft Access je orodje za postavitev in upravljanje z bazami podatkov. Izvajamo operacije s podatki, kot so branje, pisanje, spreminjanje, brisanje in iskanje. Poleg shranjevanja podatkov ima obilo možnosti, ki jih ponuja že okolje (Windows) samo, na primer povezovanje z drugimi aplikacijami (Excell, Word), pošiljanje elektronske pošte ali faksa samo s pritiskom na gumb, tiskanje in branje črtne kode, oblikovano tiskanje, prenos podatkov na internet, multiuser uporaba in tako dalje. Microsoft Access 2002 je del sistema Microsoft Office, ki ustvarja relacijske podatkovne baze in omogoča pisanje programov za generiranje obrazcev in poročil. To je programski paket, ki se je zdel za podjetje najprimernejši, saj je orodje priljubljeno za izgradnjo podatkovnih baz v manjših podjetjih. Access omogoča hitro in enostavno obdelavo podatkov, enostaven način za spreminjanje vnosov in enostaven vnos novih podatkov. Tako funkcionalno kot oblikovno je prijazen uporabniku.
Mostrar más

63 Lee mas

Motivacija za izobraževanje v podjetju Delo prodaja d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Motivacija za izobraževanje v podjetju Delo prodaja d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

3.4 SPLOŠNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE Po smotru in vsebini moramo izobraževanje, z določenimi zadržki, deliti na splošno in strokovno. Če je težišče izobraževalnega procesa usmerjeno na posredovanje takih znanj o naravi in družbi, ki jih nujno potrebuje za življenje vsak človek, govorimo o splošnem izobraževanju. Pri tem bi bilo zmotno misliti, da se splošno izobraževanje prične in konča z obveznim šolanjem. Čeprav se sicer v osnovni šoli zaključi nek proces splošnega izobraževanja, pa se seveda posameznik v tem smislu izobražuje tudi v srednji, višji ali visoki šoli. Še več, splošno se človek ne izobražuje samo v šoli, temveč tudi v družini, delovnem in življenjskem okolju in seveda tudi sam. Kadar gre pri izobraževanju za posredovanje in sprejemanje takega znanja in za razvijanje takih sposobnosti in navad, ki jih posameznik potrebuje za opravljanje določenega strokovnega dela (poklicnega dela), govorimo o strokovnem izobraževanju. V sodobni družbi mora strokovno izobraževanje sloneti na dovolj široki splošni izobrazbi. Zavedati se moramo, splošno in strokovno izobraževanje med seboj tako prepletata in pogojujeta, da je zlasti na višjih nivojih izobraževanja težko reči, kje se neha splošno in kje začne strokovno izobraževanje. Med obema torej ni in ne more biti ostrih meja (Jereb, 1998, str. 18).
Mostrar más

57 Lee mas

Organizacija razvoja orodij v podjetju Var d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Organizacija razvoja orodij v podjetju Var d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Pri opravljeni analizi procesa razvoja novih izdelkov '' Halter A in Halter B '' smo ugotovili, da je bila ponujena cena izdelkov z naše strani previsoka, glede na preveliko upoštevano ceno osnovnega materiala (pločevina). V primeru razvoja izdelkov '' Halter A in Halter B '' smo sicer od poslovnega partnerja “ Blau G.m.b.h “ dobili potrditev ponudbe in s tem potrditev, da se strinjajo s ponujeno ceno izdelkov, lahko pa bi prav cena ponujenih izdelkov bila razlog za zavrnitev naše ponudbe. V primeru, da bi nam podjetje “ Blau G.m.b.h “ zavrnilo ponudbo, bi lahko našemu podjetju škodovali oziroma povzročili izgubo dobička, ki je pri projektu vrednem 49.000,00 EUR, znašal 17.988,00 EUR (36,71 % od vrednosti celotnega projekta). Na področju spremljanja stroškov smo s spremenjenim načinom spremljanja stroškov po posameznih izdelkih zagotovili večjo dostopnost in preglednost podatkov o stroških povezanih z razvojem. Podatke, ki jih je do sedaj zbiral vsak vodja projekta posebej in o njih vodil ročno evidenco, lahko sedaj pridobimo veliko hitreje (oziroma takoj) direktno iz oddelka računovodstva. S tem prihranimo na času, ki ga je vodja razvojnega projekta potreboval za evidentiranje podatkov za vsak izdelek posebej, saj po novem načinu vodja razvojnega projekta posreduje podatke računovodstvu, tam pa te podatke ovrednotijo in sestavijo v celoto.
Mostrar más

81 Lee mas

Motivacija za izobraževanje v podjetju Mercator, d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Motivacija za izobraževanje v podjetju Mercator, d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Namen procesa je ugotoviti potrebe po usposabljanju in izobraževanju zaposlenih v posamezni OE, pripraviti letni načrt usposabljanja in izobraževanja za trgovski del Skupine Mercator ter ga posredovati v sprejem upravi. Vodja izobraževalne funkcije pripravi dokumente (katalog, vprašalnik, spremno pismo …) za učinkovito planiranje usposabljanja in izobraževanja. Po predhodni potrditvi vodje kadrovske funkcije celotno dokumentacijo posreduje direktorjem OE in odgovornim za usposabljanje v posameznih družbah. Istočasno mora vodja izobraževalne funkcije zagotoviti tudi informacijsko podporo za vnos načrta izobraževanja v kadrovsko informacijski sistem (v družbah, ki imajo informacijski sistem za podporo izobraževalnim procesom, ki je del kadrovsko informacijskega sistema). Pri izpolnjevanju vprašalnika lahko po potrebi sodelujejo in direktorjem svetujejo odgovorni za usposabljanje ter kadroviki. Direktorji OE zagotovijo poimenski načrt usposabljanja in izobraževanja za svojo OE in ga posredujejo odgovornemu za usposabljanje. Odgovorni za usposabljanje pripravi letni načrt izobraževanja in usposabljanja za svojo družbo ter pridobi sklep uprave. Potrjen načrt izobraževanja in usposabljanja posreduje vodji izobraževalne funkcije, ki pripravi krovni načrt usposabljanja in izobraževanja za trgovske družbe Skupine Mercator. Na osnovi ugotovljenih potreb po usposabljanju po posameznih OE vodja izobraževalne funkcije pripravi Predlog letnega načrta usposabljanja in izobraževanja za trgovski del Skupine Mercator, ki vsebuje:
Mostrar más

68 Lee mas

Prenova procesa nabave rezervnih delov v podjetju Predilnica Litija, d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Prenova procesa nabave rezervnih delov v podjetju Predilnica Litija, d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Pri manjših projektih, kot je naš, bodo v vodstveni team projekta vključeni praktično vsi člani projektnega teama, saj so to osebe, ki posredno ali neposredno poročajo projektnemu managerju in so odgovorni za izvajanje projektnega dela. Zaradi kontinuirane proizvodnje v Predilnici Litija (4-izmensko delo) bo prenovo procesa zaradi zasedenosti potrebnega strokovnega kadra težko implementirati v prakso, zato predlagamo, da se projekt prične cca mesec dni pred kolektivnimi dopusti in se izvedejo naloge, katere je mogoče izvesti med procesom proizvodnje, medtem ko se na implementacijo v prakso počaka do kolektivnih dopustov, saj je ta čas predviden za redne letne remonte. Prav tako lahko v tem času izvedemo tudi preizkus delovanja novega procesa in po potrebi opravimo še nujne korekcije. V primeru nepredvidenih težav lahko proces nabave rezervnih delov in pomožnega materiala še vedno deluje na stari način, saj bomo opravili spremembo internih predpisov šele takrat, ko bo novi način deloval brezhibno.
Mostrar más

80 Lee mas

Prenova procesa stalnih izboljšav v podjetju Nigrad d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Prenova procesa stalnih izboljšav v podjetju Nigrad d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Glede na opredelitev vodstva podjetja, ki je v dolgoročnih ciljih podjetja Nigrad d.d. zapisalo, da želimo postati poslovno odlično podjetje bomo kot osnovo za prenovo procesa stalnih izboljšav upoštevali načela EFQM. V ta namen je potrebno oblikovati skupino – tim, ki bo pripravila ocenjevalni vprašalnik za izvedbo prve in vseh nadaljnjih samoocenitev. Na tak način bomo preverili možnosti izboljšanja za vsa področja delovanja podjetja, ki bodo temeljila tudi na prepoznavanju izboljšav za izboljšanje naše konkurenčne prednosti in ne samo na dejstvih oziroma dogodkih, ki so se že zgodili.
Mostrar más

53 Lee mas

Prenova proizvodnega procesa v podjetju Železarna Ravne Monter Dravograd d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Prenova proizvodnega procesa v podjetju Železarna Ravne Monter Dravograd d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Osnovni smisel delovnega procesa je ustvarjanje dobrin za zadovoljevanje potreb in želja ljudi, potrošnikov. Družba postavlja svoje zahteve v obliki predpisov, ukrepov. Potrebe družbe pa v največji meri izraža tržišče, ki delovnim procesom določa čas, kvaliteto in cene. Čas se v največji meri predstavlja pri pravočasnem nastopu na trgu, saj zamujen nastop na tržišču omogoča konkurenci večji »kos torte«. Kupci se vedno bolj zavzemajo za pravočasnost. Tako je eden od osnovnih ciljev delovnih procesov prav smotrno gospodarjenje s časom. Kvaliteta proizvodov se kaže v zanesljivosti delovanja, v raznovrstnosti in spremenljivosti proizvodov in pa v življenjski dobi proizvodov. Delovni proces pa mora doseči racionalno gospodarjenje ob čim nižjih stroških, kar pa zahteva zniževanje tako materialnih kot kapitalnih stroškov, pa tudi zniževanje stroškov dela in stroškov informacijskih pretokov. Delovni proces se mora znati hitro prilagoditi novim, različnim spremembam, ki jih podajata tehnični in tehnološki razvoj. Torej, upoštevati moramo tudi fleksibilnost delovnega procesa. Ob vsem tem pa mora delovni proces upoštevati tudi delavce in njihovo zadovoljstvo, kar doseže z ustreznimi odnosi v procesu. Sposoben delovni proces mora biti sposoben tudi v odpravljanju motenj, ki v delovni proces učinkujejo iz okolja ali pa iz samega procesa.
Mostrar más

65 Lee mas

Prenova procesa standardiziranja gradiv v podjetju Iskraemeco, d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Prenova procesa standardiziranja gradiv v podjetju Iskraemeco, d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

5.4 SHRANJEVANJE INTERNIH STANDARDOV Uporabna rešitev je pretvorba »doc«-dokumentov v »pdf«-format direktno, z osebnim ra č unalnikom z brezpla č nim programskim orodjem PDF Creator 0.8, ki je dostopen na internetu. Z ukazom “download” se samodejno instalira na osebni ra č unalnik, aktiviramo pa ga v programu MS Word ali kateremkoli drugem z ukazom Datoteka/Natisni/Ime tiskalnika/PDF Creator. Navidezno deluje torej kot tiskalnik. S programsko opremo Adobe Acrobat CE dokument naknadno lahko še vedno indeksiramo, spreminjamo, dodajamo ali brišemo strani, iš č emo posamezne parametre z ukazom “Iš č i”, tako da nam ni treba brati vsega dokumenta, č e iš č emo to č no dolo č en podatek ali identifikacijsko številko. To je prednost pred klasi č nim skeniranjem, ki podrobnega iskanja ne omogo č a. Ob tem naj še omenimo, da program PDF Creator ne „povozi” prejšnjih nastavitev v programu Adobe Acrobat CE, ampak deluje vzporedno, tako, da se je instalacija izkazala za neproblemati č no. Arhiviranje v Lotus Notesu pa poteka enako kot prej.
Mostrar más

65 Lee mas

Prenova organizacijskega sistema v podjetju Tames d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Prenova organizacijskega sistema v podjetju Tames d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

3.2.3.3 Motiviranje Vrhnji management mora skrbeti za motiviranje zaposlenih na nivoju podjetja. Če podjetje izpolnjuje t.i. psihološko pogodbo, so zaposleni bolj motivirani. Zaposleni običajno od podjetja veliko pričakujejo, podjetja pa ne morejo izpolniti vseh njihovih pričakovanj. Vodstvo podjetja lahko z nenehnim informiranjem, kje se podjetje nahaja in kaj lahko nudi svojim zaposlenim, pomaga, da so pričakovanja zaposlenih bolj realna. Prav tako je npr. potrebno razložiti razloge, zakaj je prišlo do spremembe v plačilnem sistemu, v sistemu napredovanja. V podjetju imajo posamezniki zelo različne potrebe, zato mora vodja svoje zaposlene motivirati na različne načine. V primeru, da manager za vsakega posameznika ugotovi, kakšne potrebe ima, mu lahko to pomaga pri izbiri sredstev motiviranje. Vsakemu posamezniku je potrebno razložiti, zakaj je bil do določene ugodnosti upravičen in zakaj ne. Nagrajevanje. Podporo zaposlenih za spremembe je možno pridobiti tudi z nagrajevanjem. Če zaposleni vidijo, da jim sprememba prinaša izgubo ali pa ne prinaša nobenih koristi, potem ne morejo biti preveč navdušeni. Nagrade dajejo zaposlenim občutek, da sprememba prinaša napredek. Niso pomembne le denarne, ampak tudi psihološke nagrade. Zaposleni cenijo povišanje plače ali napredovanje, prav tako pa cenijo tudi čustveno podporo, usposabljanje za nove spretnosti in pohvale s strani managementa. Pri spremembah je zaželeno, da se nagrade izplačajo neposredno in to čimprej. Pomemben dejavnik spodbujanja so tudi pohvale, vendar mora vodja zelo paziti, da ne pohvali zaposlenega, ki tega ni zaslužil (Škarabot 1996, 56).
Mostrar más

58 Lee mas

Zadovoljstvo pri delu v podjetju Komunala Kranj, d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Zadovoljstvo pri delu v podjetju Komunala Kranj, d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

., #! +!&#.8@ !& $ +-'($ . &%+* $ &-%(-* ,*#!+! !#- & ; %$%&! & + B %#% ( %"% "+- (%> ., $ &# './ )*#!- &-%(-!, & *<% ! $ &# './ )# ( !- &-%(-! %#&! 8 '% &%+!$%7)!$%&! &! #% &%+! '!, )! %A .$%(-% (%,$%B&! ' (%, (%> . (*&. '$ -% ( %"% 8. ' %&$'%, './+ > 8% '% #-%<$ <+%&!#-% #! )! '+.(%$ .# &%+ ' %,%#. )#! &! .,! , A # '( .)". % .# &! '!, .)". ! '$ -% $%&%#-% )!( &! (%> . & + B %#% ( %"% # '+%&.7 ! -% (*&. '$ "&#%-> % &+ B !#-% +!'(#%, $%&%#-* $ <!#.)!7 .-. C!+. ! (*&. )*#!- #-%D .# '%$%&! (*&. &<$ # ' %-%,!#-% '+%&.7)! '$ -% &+ B .($%
Mostrar más

63 Lee mas

Prenova informacijskega sistema za spremljanje prekrškov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Prenova informacijskega sistema za spremljanje prekrškov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

• vrsta vozila • …. 3.2 IKT OPREMA NA PP KRANJ Ritem in na in življenja v 21. stoletju sta zagotovo neposredno tesno povezana z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju IKT). Prav gotovo bo ta »odvisnost« v bližnji prihodnosti postala še ve ja in klju nega pomena za razvoj in delovanje družbe. Odziv posamezne skupnosti na to dejstvo pa bo posledi no vplival tudi na kvaliteto in življenjski standard, katerega pomemben del je prav gotovo varnost. IKT že spreminja na in našega življenja. Ve ina gospodinjstev, državnih institucij, podjetij … je že povezana v svetovno omrežje, ki ga bolj ali manj s pridom uporablja. Nekatere raziskave in stanja nekaterih družb kažejo, da so velik korak naprej naredili ponekod v razvitih deželah (Finska, Japonska, Anglija …). Prav te dežele so nam lahko na marsikaterem podro ju svetel vzgled dobrega delovanja in dela javne in državne uprave. Prepri ana pa sem, da lahko tudi Slovenija Evropi pokaže primere dobre prakse, eprav nismo Evropska velesila na podro ju informacijsko komunikacijske tehnologije.
Mostrar más

67 Lee mas

Delovno zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Slovenijales trgovina d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Delovno zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Slovenijales trgovina d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Človek mora nepretrgoma ohranjati biološko in socialno ravnotežje, da se ga ne bi polotile razne motnje. Zato zadovoljuje svoje potrebe (motive). Zadovoljevanje potreb je pogosto povezano z raznimi ovirami, ki nastajajo na poti med potrebo in ciljem v t.i. času aktivnosti. Ovire so različne: naravne ali socialne, v človeku ali zunaj njega, vsako od njih človek doživlja kot subjektivno stanje velike psihične napetosti. Kadar gre za ovire zunaj človeka, govorimo o frustraciji, kadar pa za ovire v njem, o konfliktih. Ob vsaki oviri človek doživlja stanje velike psihične napetosti, zato teži k zmanjšanju napetosti in temu primerno tudi ravna – situacijo lahko rešuje na prilagojen ali neprilagojen način. Z prilagojeno obliko odzivanja na konflikt ali frustracijo gre takrat, ko posameznik zadovoljivo in trajno zmanjša psihično napetost, medtem ko v primeru neprilagojene oblike oviro samo začasno odstrani. Konflikte kot svojevrstne nesporazume med raznimi skupinami ljudi srečujemo tudi v organizaciji. Izhajajo predvsem iz različnih hotenj in zahtevajo posebne ukrepe.
Mostrar más

52 Lee mas

Show all 10000 documents...

Related subjects