Top PDF Pressupost anual 2018 de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona

Pressupost anual 2018 de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona

Pressupost anual 2018 de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona

D’acord amb la regulació establerta als articles 73 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el Consorci disposarà d’un fons per a atendre les atencions corrents de caràcter periòdic o reiteratiu, i de petit import, tal com dietes, despeses de locomoció, material d’oficina no inventariable, conservació i d’altres de similars característiques. Els perceptors de les bestretes de caixa fixa restaran obligats a justificar les despeses.

59 Read more

Pressupost anual 2018 de Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

Pressupost anual 2018 de Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

Es continua apostant per la marca Barcelona del Cicle de l’Aigua. Una marca que vol esdevenir un referent de ciutat i on el seu objectiu final és el benestar i la seguretat dels ciutadans tenint present en tot moment criteris de sostenibilitat, eficiència i participació ciutadana. La integració de BCASA en la Tinença d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat possibilita projectes transversals i sinèrgies positives tant a escala de barris com en la visió dels Grans Projectes i Infraestructures de ciutat.

12 Read more

Pressupost anual 2018 de Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

Pressupost anual 2018 de Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

Els ingressos accessoris i altres de gestió corrent previstos per l’exercici 2017, que corresponen principalment a ingressos per gestió de obra, per un import de 3.578.560,22 euros dels quals 664.588,88 euros s’aplicaran a periodificacions per ingressos diferits i imputant a resultat 2.913.971,35 euros , que s’ajusten a la previsió del volum d’activitat prevista per aquest exercici. També en aquet exercici s’aplicaran a ingressos las provisions per operacions amb tercers amb RILSON S.A. per la renda garantida en la gestió de Medacomplex, S.A. per un import de 2.289.125,00 euros mes 492.465.75 euros corresponents al mateix concepte devengat durant el present exercici, dit ingressos es preveuen materialitzar per finals de desembre de 2017. Respecte a la previsió de tancament de l’exercici 2018 els ingressos accessoris i altres de gestió corrent , que corresponen principalment a ingressos per gestió de obra, es preveuen p er u n i mport d e 4 .173.394,85 e uros d els q uals 572.253,59 euros s’aplicaran a periodificacions per ingressos diferits i imputant a resultat 3.601.141,26 euros, que s’ajusten a la previsió del volum d’activitat prevista per aquest exercici.
Show more

39 Read more

Comptes anuals 2016 de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Comptes anuals 2016 de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Com a norma general, els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació i representen els imports a cobrar pels béns lIiurats i els serveis prestats en[r]

62 Read more

Pressupost anual 2018 de l'Institut Municipal de Mercats (Barcelona)

Pressupost anual 2018 de l'Institut Municipal de Mercats (Barcelona)

D'acord amb l’establer a l’article 115.1a) del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos dels Organismes Autònoms s’han d’harmonitzar amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament per la seva posterior consolidació. A fi i efecte de complir amb aquest procediment, lInstitut Municipal de Mercats de Barcelona registra els seus ingressos de gestió corrent en el capítol 3, i les seves despeses de gestió corrent dins el capítol 2. Per altra banda, i d’acord amb la recomanació de la Intervenció General en el seu informe de fiscalització anual, des de l’any 2014 es consignen els ingressos per taxes de lInstitut, en la seva totalitat, dins del capítol 3 del Pressupost d’Ingressos corrents de lInstitut, ja que fins a l’exercici 2013 lInstitut comptabilitzava quasi el 55% dels mateixos com a transferències corrents de l’Ajuntament.
Show more

49 Read more

Pressupost anual 2018 del Consorci del Besòs (Barcelona)

Pressupost anual 2018 del Consorci del Besòs (Barcelona)

Capitol 2- Desoeses Corrents en Béns i Serveis.. Classif..[r]

12 Read more

Pressupost anual 2018 de la Fundació Barcelona Cultura

Pressupost anual 2018 de la Fundació Barcelona Cultura

La Fundaci6 Barcelona Cultura a part de donar continunat als programes culturals deis darrers anys, té previst durant I'exercici 2018 desenvolupar dos programes que su[r]

16 Read more

Pressupost anual 2018 de l'Institut de Cultura de Barcelona

Pressupost anual 2018 de l'Institut de Cultura de Barcelona

La previsió de despesa per a l’exercici 2018 ascendeix a 20.742.282,59 euros inclou tant els costos del personal d’estructura de l’ICUB així com una previsió per cobrir les diferents campanyes per activitats. Es preveu també dins d’aquesta quantitat assumir part de les vacants existents en l’actualitat.

15 Read more

Pressupost anual 2018 de Barcelona Gestió Urbanística, S.A. : proposta

Pressupost anual 2018 de Barcelona Gestió Urbanística, S.A. : proposta

Els coordinadors de projectes treballen en el desenvolupament dels processos en matèria urbanística – planejament, gestió urbanística, llicències, projectes i obres – per tal d’impulsar els projectes transversals, fent el seguiment de la redacció i execució dels diferents instruments urbanístics, coordinant actuacions públiques – privades i seguint el procés de transformació urbanística amb el territori, mitjançant l’establiment d’un vincle de proximitat entre l’Administració a través del Districte i els veïns, propietaris, comerciants i entitats de la zona.
Show more

15 Read more

Pressupost anual 2018 del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona : avantprojecte

Pressupost anual 2018 del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona : avantprojecte

D’altra banda, es preveuen unes despeses financeres per a l'exercici 2018 de 4.354 milers d’euros. Són interessos de préstecs amb els quals es financen les promocions d'habitatges del PMH. El 89% correspon a interessos d’operacions concertades amb entitats de crèdit i amb el BEI i l’11% són interessos corresponents a convenis de finançament amb l'INCASÒL.

20 Read more

Pressupost anual 2018 de l'Institut Barcelona Esports

Pressupost anual 2018 de l'Institut Barcelona Esports

D'acord amb I 'article 27.4 dei s estatuts de l' ln s titut caldra autorització de la Gerencia Municipal de l'Ajuntament de Barce l ona per a I'esta blim ent de contract[r]

35 Read more

Pressupost anual 2018 de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM)

Pressupost anual 2018 de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM)

A.R.E.A AGENTS GRUES BICING BUS ZOO FÒRUM PARC MONTJUÏC PARK GÜELL PARC OLíMPICA ANELLA CONSULTOR IA + ALTRES ENCARRECS AJUNT C.D.U CARTERA P2018... por repercussió a Altres actv.[r]

28 Read more

Pressupost anual 2018 de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM)

Pressupost anual 2018 de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM)

En un context macroeconòmic caracteritzat per bones expectatives de creixement per a l’exercici 2017, què podria superar el 3%, i continuar amb creixement important però més moderat per a l’exercici 2018, es presenta un Pressupost 2018 amb un objectiu general d’aconseguir millorar el nivell de serveis prestats, ocupacions de les instal·lacions i visitants, en el conjunt d’activitats que gestiona BSM, si bé amb expectatives desiguals segons les diferents activitats.

33 Read more

Pressupost anual 2018 de Cementiris de Barcelona, S.A.

Pressupost anual 2018 de Cementiris de Barcelona, S.A.

branca de negocis de cementiris i crematoris respecte a !'empresa Serveis Funeraris. de Barcelona S.A., la entitat es marca com a Missió , oferir un servei de qualit[r]

15 Read more

Estatuts de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona [2016 text no oficial]

Estatuts de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona [2016 text no oficial]

al El Consorci rep la denominació Institut Infancia i Adolescencia de Barcelona, C. El seu acronim és IIAB. bl El Conson;:i esta constitu'it per l'Ajuntament de Bar[r]

14 Read more

Pressupost anual 2018 de Barcelona Activa, S.A.

Pressupost anual 2018 de Barcelona Activa, S.A.

Es dissenyaran nous projectes integrals adreçats als territoris i/ o col·lectius que es troben en situació de més necessitat i situació de vulnerabilitat de la ciutat. Es fomentaran també projectes integrals que combinin dispositius (detecció de necessitats, orientació, formació, ocupació...) per sectors d’activitat (eficiència energètica, cultura, esports, logística, economia verda...) o col·lectius (joves, dones, persones aturades de llarga durada, persones majors de 45 anys...), identificant els grups d’incidència prioritaris. Es farà especial incidència en els dispositius de salut mental, en el treball concertat amb entitats del Tercer Sector i en la definició d’un programa, BA Integra, que actuï de paraigües i articuli totes aquestes actuacions. Es desplegarà l’oficina tècnica que ha d’operativitzar l’aplicació de les clàusules relacionades amb l’ocupació del Decret i les guies de Contractació Publica.
Show more

24 Read more

Liquidació del pressupost 2016 de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona

Liquidació del pressupost 2016 de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona

Laia Ortiz Castellví Directora - Gerent I nterventor Delegat Presidenta del Consell de Govern... Joaquim Yepes i Mir Ima[r]

15 Read more

Estatuts de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona [2016]

Estatuts de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona [2016]

Generar i sistematitzar coneixement sobre qüestions relacionades amb la infància i l'adolescència requereix una aproximació des de diverses disciplines que abasti sectors diversos, com són: l'educació, la salut, l'acció social i comunitària, la cultura o l'urbanisme, entre d'altres. La participació d'universitats en el consorci ha de facilitar aquesta riquesa de disciplines i des de la independència i amb el rigor metodològic que requereix la generació de coneixement. El consorci, que rep la denominació Institut Infància i Adolescència de Barcelona respon, doncs, a una necessitat de contribuir a polítiques públiques locals més adequades per fer realitat els drets en aquesta etapa vitalment i social tan estratègica, tot posant en relació i articulant el sector del coneixement universitari amb les qüestions i problemàtiques reals que afecten les vides de la infància i l'adolescència a les ciutats, en especial Barcelona.
Show more

11 Read more

Pressupost anual 2018 de MACBA

Pressupost anual 2018 de MACBA

I per una altra banda, aquests objectius també s’entrellacen amb algunes de les principals prioritats del Govern de la ciutat. Els objectius plantejats al pressupost del MACBA col·laboren principalment a l’assoliment de l’eix 1 del PAM “una Barcelona diversa que asseguri el bon viure” i, en concret, que asseguri una ciutadania compromesa, exigent i crítica. En concret tenen una vinculació directa amb els següents objectius marcats en l’eix 1.10 Cultura, es tracta dels següents:

23 Read more

Pressupost anual 2015 del Consorci Institut d'Infància i Món Urbà (Barcelona)

Pressupost anual 2015 del Consorci Institut d'Infància i Món Urbà (Barcelona)

Publicació de les ponéncies presen!ades en els seminaris nacionals i in!ernacionals organi!za!s pel CllMU. Newslet!er del CllMU en Ca!ala i Cas!ella.. El projecte de pressupost[r]

48 Read more

Show all 10000 documents...