• No se han encontrado resultados

[PDF] Top 20 Pressupost anual 2018 de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona

Has 10000 "Pressupost anual 2018 de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona" found on our website. Below are the top 20 most common "Pressupost anual 2018 de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona".

Pressupost anual 2018 de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona

Pressupost anual 2018 de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona

... 73 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el Consorci disposarà d’un fons per a atendre les atencions corrents de caràcter periòdic o reiteratiu, i de petit import, tal com dietes, despeses de ... See full document

59

Pressupost anual 2018 de Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

Pressupost anual 2018 de Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

... marca Barcelona del Cicle de ...ciutat i on el seu objectiu final és el benestar i la seguretat dels ciutadans tenint present en tot moment criteris de sostenibilitat, eficiència i ... See full document

12

Pressupost anual 2018 de Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

Pressupost anual 2018 de Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

... accessoris i altres de gestió corrent previstos per l’exercici 2017, que corresponen principalment a ingressos per gestió de obra, per un import de ...diferits i imputant a resultat ...l’exercici ... See full document

39

Comptes anuals 2016 de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Comptes anuals 2016 de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

... Com a norma general, els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació i representen els imports a cobrar pels béns lIiurats i els serveis prestats en[r] ... See full document

62

Pressupost anual 2018 de l'Institut Municipal de Mercats (Barcelona)

Pressupost anual 2018 de l'Institut Municipal de Mercats (Barcelona)

... despeses i ingressos dels Organismes Autònoms s’han d’harmonitzar amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament per la seva posterior ...fi i efecte de complir amb aquest procediment, l’ ... See full document

49

Pressupost anual 2018 del Consorci del Besòs (Barcelona)

Pressupost anual 2018 del Consorci del Besòs (Barcelona)

... Capitol 2- Desoeses Corrents en Béns i Serveis.. Classif..[r] ... See full document

12

Pressupost anual 2018 de la Fundació Barcelona Cultura

Pressupost anual 2018 de la Fundació Barcelona Cultura

... La Fundaci6 Barcelona Cultura a part de donar continunat als programes culturals deis darrers anys, té previst durant I'exercici 2018 desenvolupar dos programes que su[r] ... See full document

16

Pressupost anual 2018 de l'Institut de Cultura de Barcelona

Pressupost anual 2018 de l'Institut de Cultura de Barcelona

... La previsió de despesa per a l’exercici 2018 ascendeix a 20.742.282,59 euros inclou tant els costos del personal d’estructura de l’ICUB així com una previsió per cobrir les diferents campanyes per activitats. Es ... See full document

15

Pressupost anual 2018 de Barcelona Gestió Urbanística, S.A. : proposta

Pressupost anual 2018 de Barcelona Gestió Urbanística, S.A. : proposta

... projectes i obres – per tal d’impulsar els projectes transversals, fent el seguiment de la redacció i execució dels diferents instruments urbanístics, coordinant actuacions públiques – privades i ... See full document

15

Pressupost anual 2018 del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona : avantprojecte

Pressupost anual 2018 del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona : avantprojecte

... D’altra banda, es preveuen unes despeses financeres per a l'exercici 2018 de 4.354 milers d’euros. Són interessos de préstecs amb els quals es financen les promocions d'habitatges del PMH. El 89% correspon a ... See full document

20

Pressupost anual 2018 de l'Institut Barcelona Esports

Pressupost anual 2018 de l'Institut Barcelona Esports

... D'acord amb I 'article 27.4 dei s estatuts de l' ln s titut caldra autorització de la Gerencia Municipal de l'Ajuntament de Barce l ona per a I'esta blim ent de contract[r] ... See full document

35

Pressupost anual 2018 de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM)

Pressupost anual 2018 de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM)

... A.R.E.A AGENTS GRUES BICING BUS ZOO FÒRUM PARC MONTJUÏC PARK GÜELL PARC OLíMPICA ANELLA CONSULTOR IA + ALTRES ENCARRECS AJUNT C.D.U CARTERA P2018... por repercussió a Altres actv.[r] ... See full document

28

Pressupost anual 2018 de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM)

Pressupost anual 2018 de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM)

... 3%, i continuar amb creixement important però més moderat per a l’exercici 2018, es presenta un Pressupost 2018 amb un objectiu general d’aconseguir millorar el nivell de serveis prestats, ... See full document

33

Pressupost anual 2018 de Cementiris de Barcelona, S.A.

Pressupost anual 2018 de Cementiris de Barcelona, S.A.

... branca de negocis de cementiris i crematoris respecte a !'empresa Serveis Funeraris. de Barcelona S.A., la entitat es marca com a Missió , oferir un servei de qualit[r] ... See full document

15

Estatuts de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona [2016 text no oficial]

Estatuts de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona [2016 text no oficial]

... al El Consorci rep la denominació Institut Infancia i Adolescencia de Barcelona, C. El seu acronim és IIAB. bl El Conson;:i esta constitu'it per l'Ajuntament de Bar[r] ... See full document

14

Pressupost anual 2018 de Barcelona Activa, S.A.

Pressupost anual 2018 de Barcelona Activa, S.A.

... territoris i/ o col·lectius que es troben en situació de més necessitat i situació de vulnerabilitat de la ...Sector i en la definició d’un programa, BA Integra, que actuï de paraigües i ... See full document

24

Liquidació del pressupost 2016 de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona

Liquidació del pressupost 2016 de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona

... Laia Ortiz Castellví Directora - Gerent I nterventor Delegat Presidenta del Consell de Govern... Joaquim Yepes i Mir Ima[r] ... See full document

15

Estatuts de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona [2016]

Estatuts de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona [2016]

... Generar i sistematitzar coneixement sobre qüestions relacionades amb la infància i l'adolescència requereix una aproximació des de diverses disciplines que abasti sectors diversos, com són: ... See full document

11

Pressupost anual 2018 de MACBA

Pressupost anual 2018 de MACBA

... al pressupost del MACBA col·laboren principalment a l’assoliment de l’eix 1 del PAM “una Barcelona diversa que asseguri el bon viure” i, en concret, que asseguri una ciutadania compromesa, exigent ... See full document

23

Pressupost anual 2015 del Consorci Institut d'Infància i Món Urbà (Barcelona)

Pressupost anual 2015 del Consorci Institut d'Infància i Món Urbà (Barcelona)

... Publicació de les ponéncies presen!ades en els seminaris nacionals i in!ernacionals organi!za!s pel CllMU. Newslet!er del CllMU en Ca!ala i Cas!ella.. El projecte de pressupost[r] ... See full document

48

Show all 10000 documents...