PDF superior BASES PEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D UNA BORSA DE TREBALL DE PROFESSOR/A DE MÚSICA PER L ESCOLA DE MÚSICA DEL MUNICIPI

BASES PEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D UNA BORSA DE TREBALL PER A PERSONAL DE LA BRIGADA MUNICIPAL D EMOMSA

BASES PEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D UNA BORSA DE TREBALL PER A PERSONAL DE LA BRIGADA MUNICIPAL D EMOMSA

Definició: La convocatòria té per objecte la selecció de candidats/es per formar part d’una borsa de treball d’EMOMSA, d’on extreure personal amb caràcter temporal o en règim fix segons el cas, per tal de cobrir les necessitats de recursos humans d’EMOMSA que es puguin produir en la categoria de brigada municipal. Els aspirants a formar part d’aquesta borsa, en funció del seu currículum, experiència i formació, seran distribuïts en el moment de l’entrevista dins de les seccions que s’adaptin millor al seu perfil (jardineria, obres, lampisteria, festes, xofer de tractor i manyà).
Mostrar más

7 Lee mas

BASES PEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D UNA BORSA DE TREBALL DE DINAMITZADOR DELS CASALS DE JOVES

BASES PEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D UNA BORSA DE TREBALL DE DINAMITZADOR DELS CASALS DE JOVES

Llengua castellana: Només en el cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no siguin originaris/àries de països en què el castellà sigui llengua oficial. Consisteix en una prova de coneixements de llengua castellana, en què els/les aspirants hauran de realitzar un exercici que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal qualificador. La qualificació de la prova serà APTE/A o NO APTE/A i caldrà obtenir la qualificació d’APTE/A per a participar en el procés selectiu.
Mostrar más

8 Lee mas

Anunci convocatòria i bases procés selectiu per a la constitució d una borsa de treball.

Anunci convocatòria i bases procés selectiu per a la constitució d una borsa de treball.

Sistema selectiu: Concurs de mèrits i entrevista personal. Les funcions assignades s’exerciran en règim d’incompatibilitat. Això no obstant, les funcions i comeses expressades s’han d’entendre amb caràcter general, a títol enunciatiu i no limitatiu. Per tant, la seva concreció i amplitud es produirà a través de les ordres o instruccions que li siguin dictades pel superior jeràrquic així com per les necessitats i el desenvolupament del lloc de treball.

7 Lee mas

BASES PEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D UNA BORSA DE TREBALL DE MESTRES I EDUCADORS/ES LES LLARS D INFANTS MUNICIPALS

BASES PEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D UNA BORSA DE TREBALL DE MESTRES I EDUCADORS/ES LES LLARS D INFANTS MUNICIPALS

- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes. b) Nivell de català: posseir el certificat de nivell de suficiència del català (Certificat C1) de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català (modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener de 2014) i l’ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Direcció General de Política Lingüística. Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement de català i aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
Mostrar más

9 Lee mas

BASES PEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D UNA BORSA DE TREBALL DE MONITOR/A DE LLEURE, ESPECIALISTA ESPORTIU I AUXILIAR DEL LLEURE.

BASES PEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D UNA BORSA DE TREBALL DE MONITOR/A DE LLEURE, ESPECIALISTA ESPORTIU I AUXILIAR DEL LLEURE.

c) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per ocupació o càrrecs públics per resolució judicial, per l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes de l’accés a l’ocupació pública.
Mostrar más

8 Lee mas

BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D UNA BORSA DE TREBALL D EDUCADOR/A SOCIAL

BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D UNA BORSA DE TREBALL D EDUCADOR/A SOCIAL

4.- Presentació de sol·licituds: Les instàncies per sol·licitar prendre part al procés selectiu, en la que els/les aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s'exigeixen a la tercera base, es dirigiran a la presidenta de la Corporació, en el termini de 10 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, o bé es podran trametre per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Si el darrer dia de presentació d’instàncies coincidís en dissabte, s’entendria el termini prorrogat fins el primera dia hàbil següent.
Mostrar más

7 Lee mas

BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER LA CREACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL D OPERARIS.

BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER LA CREACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL D OPERARIS.

El sistema de treball i la prestació efectiva dels serveis en realitzarà en règim de torns de matí, tarda, nit o jornada partida, fixes o rotatius, segons les necessitats del servei. Segon.- Condicions i requisits que han de reunir els aspirants En tot cas les persones aspirants hauran de reunir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir fins el moment de la seva contractació, els requisits i les condicions següents: a) Tenir la nacionalitat espanyola, la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o la d’altres estats als quals els hi sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals ratificats per Espanya.
Mostrar más

7 Lee mas

ANUNCI BASES PER AL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONVOCATÒRIA D UNA BORSA DE TREBALL DE BIBLIOTECARI

ANUNCI BASES PER AL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONVOCATÒRIA D UNA BORSA DE TREBALL DE BIBLIOTECARI

6.TRIBUNAL QUALIFICADOR L’òrgan de selecció podrà disposar, si així ho creu convenient, la incorporació de personal tècnic especialista que col·labori en l’execució de les proves. En cas que en alguna prova participi aquest personal tècnic, serà necessària només la presència d’un membre de l’òrgan de selecció, designat prèviament, per assegurar-ne una realització correcta i traslladar posteriorment a l’òrgan els resultats de la prova o proves. El personal tècnic especialista podrà emetre els informes que correspongui i disposarà de veu davant de l’òrgan de selecció, però no de vot. El Tribunal estarà facultat per resoldre els dubtes o les discrepàncies que sorgeixin durant el desenvolupament del procés de selecció. Als efectes previstos en el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, d’indemnitzacions per raó del servei, el Tribunal qualificador es classifica en la categoria tercera. El personal funcionari o laboral al servei de l’Ajuntament del Mont-roig del Camp que formi part del Tribunal no tindrà dret a percebre cap indemnització per raó del servei, excepte que el Tribunal desenvolupés les seves funcions fora de l’horari de treball d’aquest personal.
Mostrar más

9 Lee mas

BASES PER AL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONVOCATÒRIA D UNA BORSA DE TREBALL D AUXILIAR ADMINISTRATIU

BASES PER AL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONVOCATÒRIA D UNA BORSA DE TREBALL D AUXILIAR ADMINISTRATIU

2. Telemàticament: A la seu electrònica: Caldrà identificar-se amb certificat digital mitjançant model oficial i normalitzat previst a la pàgina web següent http://mont-roig.eadministracio.cat Per ser admès a les proves selectives els/les aspirants manifesten a la sol·licitud que son certes les dades que indiquen a la sol·licitud i que compleixen totes les condicions establertes a les bases, sota la seva responsabilitat i amb independència de la posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. La manca de dita manifestació serà causa d’exclusió de la persona aspirant.
Mostrar más

7 Lee mas

BASES PER A LA CREACIÓ D UNA BORSA DE TREBALL DE PROFESSORS DE L ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MÚSICA MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS

BASES PER A LA CREACIÓ D UNA BORSA DE TREBALL DE PROFESSORS DE L ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MÚSICA MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS

13.- Recursos Contra la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos els/les interessats/des poden interposar recurs potestatiu de reposició davant l’Alcaldia. Contra la convocatòria els/les interessats/des poden interposar recurs potestatiu de reposició davant l’Alcaldia, i contra les bases els/les interessats/des poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern Local, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que estableix l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; o bé interposar directament recurs jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació, davant el Jutjat contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en els termes regulats als articles 25.1, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. En cas que es formuli recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar el recurs contenciós-administratiu fins que sigui resolt expressament o es produeixi la desestimació presumpta del recurs interposat. Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Mostrar más

9 Lee mas

Aprovació del procés selectiu per l ampliació de la borsa de treball d administratius/ves.

Aprovació del procés selectiu per l ampliació de la borsa de treball d administratius/ves.

Segon.- Donat que actualment es troba vigent una borsa de treball d’administratius/ves els candidats/ates de la qual es troben treballant o inactius, es fa necessari realitzar una nova convocatòria pels motius exposats anteriorment. Tercer.- Donat que s’han redactat unes bases per regir el procediment esmentat. Quart.- D’acord amb el requisit de convocatòria pública, per garantir la publicitat i concurrència de les persones interessades en ocupar aquest lloc de treball, de conformitat amb el que estableixen els articles 10, 55, 60 i 61 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, per el que s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i els articles del 6 a 8 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Mostrar más

9 Lee mas

ACTA DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL D EDUCADORS/ES SOCIALS DE L AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.

ACTA DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL D EDUCADORS/ES SOCIALS DE L AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.

Un cop reunits, i havent acceptat els seus càrrecs respectius en aquest Tribunal, la senyora presidenta declara vàlidament constituït aquest òrgan de selecció. 1.- Aspirants admesos: Els aspirants admesos al procés selectiu, d’acord amb la Resolució de l’Alcaldia número 2022/729, de 26 d’abril de 2022, són els següents:

6 Lee mas

D UNA BORSA DE TREBALL DE PROFESSOR DE MÚSICA DE DIFERENTS ESPECIALITATS A L ESCOLA DE MÚSICA CAN ROIG

D UNA BORSA DE TREBALL DE PROFESSOR DE MÚSICA DE DIFERENTS ESPECIALITATS A L ESCOLA DE MÚSICA CAN ROIG

Quan l’Escola de Música necessiti cobrir temporalment vacants o atendre necessitats urgents cridarà a les persones que apareguin en la llista de la borsa de treball, d'acord amb l'ordr[r]

8 Lee mas

BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE SOCORRISTES

BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE SOCORRISTES

La persona proposada pel contracte de treball haurà d’acreditar que compleix amb el requisit d’accés de no haver estar condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic de persones, i per a això haurà de signar una autorització expressa a l’ajuntament per a que es pugui realitzar en el seu nom la consulta al Registre de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia sobre la inexistència d’antecedents per delictes sexuals en compliment del que determina l’article 13 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del menor, modificat per la Llei 26/2015, de 28 de juliol.
Mostrar más

10 Lee mas

BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A L AMPLIACIÓ DE LA BORSA

BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A L AMPLIACIÓ DE LA BORSA

El Consell Comarcal de la Selva, mitjançant resolució de presidència de data 17 de maig de 2018, ha aprovat el procés selectiu per a l’ampliació de la borsa de treball d’educadors/res socials, que es regeix per les bases aprovades per la Comissió Permanent del Ple en data 21 de març de2017, així com la convocatòria d’aquest procés selectiu d’acord amb allò que disposa l’article 10 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i els articles 94.1, 94.2, 94.4 i 95 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals. Les bases de la convocatòria són les que figuren com annex a aquest anunci i es troben exposades en el tauler d’anuncis i a la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva, podent-se consultar a l’adreça d’internet: https://seu.selva.cat. A aquesta mateixa adreça d’internet hi ha disponible la instància per prendre part en aquest procés selectiu.
Mostrar más

11 Lee mas

Aprovació del procés selectiu per la creació d una borsa de treball d administratius/ves.

Aprovació del procés selectiu per la creació d una borsa de treball d administratius/ves.

Acabat el procés, el Tribunal publicarà a la pàgina web la relació d’aspirants que formen part de la borsa de treball, per ordre de puntuació. Novena.- Funcionament de la borsa de treball. El resultat final serà la puntuació obtinguda a l’oposició. En cas d’empat, el Tribunal podrà proposar la realització de proves o entrevistes complementàries per a resoldre’l. El tribunal qualificador farà pública la relació dels candidats per ordre de puntuació, i elevarà a Presidència per a la seva aprovació. Els candidats que s’incloguin en la borsa, restaran a l’espera de ser cridats per l’Ajuntament, per ordre de puntuació, quan es produeixi la necessitat de nomenament temporal per a una plaça d’administratiu/va de la Corporació. La duració d’aquesta borsa serà de dos anys. S’intentarà la comunicació fins a un màxim de tres vegades en diferents moments del dia, al telèfon que ens hagin facilitat. La renúncia a ocupar la plaça habiliten al President de la Corporació a la crida del següent en l’ordre.
Mostrar más

10 Lee mas

BASES REGULADORES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE DINAMITZADORS/ES JUVENILS

BASES REGULADORES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE DINAMITZADORS/ES JUVENILS

4.2 Estan exempts del pagament de la taxa: - Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 per cent que ho acrediti documentalment d'acord amb la normativa oficial. - Les persones que figurin com a demandants de treball inscrits a l'OTG corresponent durant el termini, com a mínim, d'un mes anterior a la data de presentació de la instància de la convocatòria en la que sol·liciten la seva participació. Són requisits per a gaudir de l'exempció que en aquell termini no hagin rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagin negat a participar, llevat de causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional i que, així mateix, no tinguin rendes superiors, en còmput mensual, a l’Indicador Públic de Renda de Efectes Múltiples (IPREM), i que ho acreditin amb un certificat del Servei Català d'Ocupació indicant tot el que s’ha exposat.
Mostrar más

14 Lee mas

BASES REGULADORES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE TURISME

BASES REGULADORES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE TURISME

- Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 per cent que ho acrediti documentalment d'acord amb la normativa oficial. - Les persones que figurin com a demandants de treball inscrits a l'OTG corresponent durant el termini, com a mínim, d'un mes anterior a la data de presentació de la instància de la convocatòria en la que sol·liciten la seva participació. Són requisits per a gaudir de l'exempció que en aquell termini no hagin rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagin negat a participar, llevat de causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional i que, així mateix, no tinguin rendes superiors, en còmput mensual, a l’Indicador Públic de Renda de Efectes Múltiples (IPREM), i que ho acreditin amb un certificat del Servei Català d'Ocupació indicant tot el que s’ha exposat.
Mostrar más

15 Lee mas

BASES ESPECÍFIQUES PER AL PROCÉS SELECTIU DE CREACIÓ D UNA BORSA DE TREBALL D OFICIAL 1A, SUBGRUP C1, DE JARDINERIA.

BASES ESPECÍFIQUES PER AL PROCÉS SELECTIU DE CREACIÓ D UNA BORSA DE TREBALL D OFICIAL 1A, SUBGRUP C1, DE JARDINERIA.

- Portar a terme i/o coordinar tots aquells treballs relacionats amb la jardineria, sembres, podes, plantacions, adobats, plantada i esporga d'arbres, Etc. REQUISITS ESPECÍFICS PER PARTICIPAR A LA CONVOCATÒRIA - Estar en possessió de la titulació acadèmica de batxillerat, tècnic/a corresponent a formació professional de segon grau, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau superior o titulació equivalent. La informació sobre les equivalències es pot trobar a l’adreça electrònica que relacionem a continuació, entrant en cadascuna de les etapes d’educació reglada de la columna de l’esquerra, en l’apartat “gestió de títols”:
Mostrar más

5 Lee mas

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS PER A LA CREACIÓ D UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC DE CULTURA

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS PER A LA CREACIÓ D UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC DE CULTURA

o Dissenyar i implementar la programació municipal d’arts escèniques i responsabilitzar-se de la gestió de l’equipament escènic municipal. o Dissenyar i implementar la program[r]

5 Lee mas

Show all 10000 documents...