PDF superior Projecte d’atenció afectiva sexual per a persones amb diversitat funcional

Projecte d’atenció afectiva sexual per a persones amb diversitat funcional

Projecte d’atenció afectiva sexual per a persones amb diversitat funcional

Per tot això, considero necessària la figura de l’assistent sexual però, és imprescindible estipular els límits d’aquesta figura laboral, ja que manté un denominador comú amb la prostitució però, la finalitat no és la mateixa. Ambdues professions es dediquen al treball sexual però, l’assistència sexual únicament proporciona suport per accedir al propi cos o per mantenir sexe amb una altra persona, el professional no pot mantenir relacions sexuals amb l’usuari. L’assistència sexual ha de ser concebuda com un treball remunerat que sorgeix de la filosofia de vida independent i que promou l’autodeterminació i autoconsciència de la persona amb diversitat funcional amb necessitat de suports humans generalitzats. De la mateixa manera que existeixen els assistents personals per donar suport en la vida quotidiana de les persones, la figura de l’assistent sexual es interpretada com un suport sexual i sorgeix del dèficit que presenta la persona amb diversitat funcional i, paral·lelament, del desig d’autodeterminació i autonomia moral.
Mostrar más

24 Lee mas

Assistència sexual i diversitat sexual i de gènere  Estudi de la intersecció queer crip

Assistència sexual i diversitat sexual i de gènere Estudi de la intersecció queer crip

sanitàries tenen una estreta relació amb la poderosa indústria farmacèutica. Estableix una marcada jerarquia entre el metge que té el saber expert i el pacient passiu que no el té (té sabers profans). L'eficàcia pragmàtica contribueix a que el model biomèdic sigui l'hegemònic. Tornant al camp de la discapacitat, concep aquesta com un problema o tragèdia personal causat per una malaltia, lesió o condicions de salut que succeeix aleatòriament a individus desafortunats i aïllats i que cal abordar en forma de tractament mèdic individual per a que el subjecte es pugui ajustar a la societat. Això posa de manifest la distribució desigual de poder en la relació jeràrquica entre ajudants i ajudades i invalida les capacitats i l’apoderament i responsabilització de la persona envers la seva pròpia vida, interioritzant i naturalitzant una situació d’opressió (García-Santesmases i Pié, 2015). La diferència corporal respecte al patró biològic hegemònic i aparentment neutre (anomenat «normal» per Goffman) s’etiqueta i es construeix socialment com un estigma, amb la discriminació i tota la càrrega simbòlica i cultural que implica aquesta percepció deteriorada de la identitat. No només es patologitza i s’estigmatitza les persones amb diversitat funcional sinó també les persones que s’hi aproximen voluntàriament: aquelles a qui els agradaria tenir diversitat funcional (wannabes), aquelles que gaudeixen fingint-la (pretenders) i aquelles que se senten atretes sexualment per persones amb diversitat funcional (devotees) (García-Santesmases i Centeno a Pié i Planella, 2015). Habitualment tendim a ubicar les persones segons la seva aparença corporal en alguna de les categories socials que coneixem. «Aquesta categorització de la persona fa que deixem de “substantivar-la” i passem a “adjectivar-la”. Allò que la caracteritza no és el seu atribut de persona (substantiu), sinó el seu adjectiu estigmatitzador (discapacitat, deformitat, etc.)», i es considera el seu cos no desitjable, sa, bell, bo ni legítim (Planella, 2011b: 6). Aquest model no s’entén sense el paradigma higienista.
Mostrar más

218 Lee mas

Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere : mesures per a la Igualtat LGTBI

Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere : mesures per a la Igualtat LGTBI

Pel que fa a les persones trans i intersex/amb DDS, ens trobem amb el repte d’oferir acompanyaments mèdics des d’una perspectiva no patologitzant, que promoguin el consentiment informat, que reconeguin la diversitat de cossos i identitats com a part de la diversitat humana i que respectin la pluralitat de trajectòries possibles. En relació amb les persones trans, es proposa entendre l’experiència trans més enllà del paradigma biomèdic i, per tant, desplegar un model d’atenció integral que diferenciï el seguiment mèdic (centrat fonamentalment en les modificacions corporals) de l’acompanyament al procés de transició enfocat des d’una perspectiva social i comunitària (Garaizabal, 2016). En relació amb les persones intersex/amb DDS, l’Ajuntament inicia una trajectòria partint gairebé de zero en aquest àmbit. Com s’assenyala a la introducció del Pla, la nomenclatura que fem servir per a abordar aquesta realitat (intersex/amb DDS) és objecte de debat entre el col·lectiu de persones que encarnen aquestes corporalitats. És per això que cal avançar amb prudència i en sintonia amb les entitats amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i de promoure la informació de qualitat sobre les qüestions relatives a la diversitat en el desenvolupament sexual. El que es proposa principalment és treballar en relació amb la visibilitat d’aquestes realitats, la generació de recursos per a les persones intersexuals/amb DDS i les seves famílies, i la dotació d’eines als professionals (Gregori, 2016).
Mostrar más

77 Lee mas

Pla municipal per a les persones grans 2013-2016 : Síntesi

Pla municipal per a les persones grans 2013-2016 : Síntesi

El pla està plantejat des de la transver- salitat i la perspectiva multisectorial i abraça un conjunt ampli d’àmbits mu- nicipals. Les aportacions dels diversos àmbits han confluït en les sessions de treball convocades per a l’elaboració d’aquest pla. Així mateix, l’abast terri- torial del pla i el treball de proximitat es garanteixen a través dels òrgans gestors dels deu districtes de la ciutat. En aquest sentit, la celebració a Barce- lona de l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat entre Genera- cions (2012) es va desenvolupar amb la implicació de les diverses àrees muni- cipals així com de les organitzacions dels districtes.
Mostrar más

33 Lee mas

Procés d'escolarització d'una alumna amb diversitat funcional  Una història de vida

Procés d'escolarització d'una alumna amb diversitat funcional Una història de vida

Durant les primeres setmanes havíem d'anar organitzant alguns aspectes que eren fonamentals per començar el curs. Un d'ells era l'estructura de l'aula i com ens asseuríem. Els primers dies vàrem seure en assemblea, que era com estaven acostumats a treballar en cursos anteriors. Passats els primers dies, vaig proposar-lis seure en grups de quatre. Aquests grups els faria jo i, en principi, no hi haurien d'haver molts de canvis durant el curs. D'aquesta manera l'aula va quedar estructurada amb quatre grups heterogenis de quatre alumnes cada un. Pel que fa a na Maria havíem de tenir en compte dos aspectes, que l'accés al seu grup fos fàcil i que estàs situat prop de l´únic lloc on podia anar connectat l'ordinador, de manera que quan n'hagués de fer ús, només s'hagués de girar. Aquella forma d'asseure induïa als nins i nines a agafar-se les mans, fer-se carusses, xerrar... Tots els membres del grup, inclosa na Maria, es veien les cares i això feia que cercassin el contacte. En més d'una ocasió, qualque mestre em va comentar que aquella distribució no aniria bé perquè xerrarien molt i que per fer els exàmens haurien de separar-los. Poc a poc hauríem d'anar polint tots aquells aspectes i reconduir-los perquè esdevinguessin avantatges en comptes d'inconvenients.
Mostrar más

110 Lee mas

Barcelona una ciutat per a tothom: 30 anys treballant amb les persones amb discapacitat

Barcelona una ciutat per a tothom: 30 anys treballant amb les persones amb discapacitat

d’enfocament està motivat, d’una banda, pels greus problemes que ha d’afrontar la ciutadania en general per obtenir un habitatge i, de l’altra, pels canvis de perspectives de les persones amb discapacitat, que cada cop necessiten i reivindiquen més viure tan autònomament com sigui possible i tenir una llar pròpia, de manera que no hagin d’ingressar en una residència i puguin endegar processos de vida independent. Aquesta nova conjuntura fa que s’hagi ampliat i diversificat el ventall d’actuacions en termes d’habitatge i s’hi hagin inclòs les persones amb qualsevol tipus de discapacitat, com és el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental.
Mostrar más

197 Lee mas

Atenció a persones amb necessitats comunicatives especials als serveis municipals : informacions i recomanacions per a l'atenció presencial i telefònica

Atenció a persones amb necessitats comunicatives especials als serveis municipals : informacions i recomanacions per a l'atenció presencial i telefònica

L’atenció al públic ha de ser una prioritat per a les administracions públiques i un dret per a tots els ciutadans i ciutadanes, incloses les persones amb discapacitat. En el cas de les persones amb dificultats per a la comunicació, les administracions estan obligades a dur a terme les actuacions necessàries perquè la informació els arribi de manera correcta i puguin interactuar amb els serveis públics en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania.

16 Lee mas

Fem accessible el nostre comerç

Fem accessible el nostre comerç

Amb aquesta guia us volem, d’una banda, ajudar a imple-mentar les diverses mesures d’accessibilitat, mostrant-vos la finalitat de cadascuna, i, de l’altra, animar-vos a anar més enllà de les obligacions legals mínimes establertes per a cada tipus d’establiment comercial. Us proposem solucions orientades a eliminar qualsevol tipus de barrera. Avançar en la implementació d’aquestes mesures d’accessi-bilitat us permetrà oferir un servei de qualitat adequat a les necessitats de les persones amb discapacitat, la qual cosa us pot ajudar a ampliar la vostra clientela potencial.
Mostrar más

20 Lee mas

L'usabilitat de llocs web per a persones amb discapacitat

L'usabilitat de llocs web per a persones amb discapacitat

Aquest Treball intenta donar una visió global de la problemàtica de l’accessibilitat web. Com quasi bé tot problema té solucions. El producte que produeix o pot produir la problemàtica és una pàgina web i els afectats són les persones amb alguna discapacitat. Aleshores al Treball s’estudia l’usabilitat d’una pàgina web orientada a uns usuaris especials i per tant es revisarà l’accessibilitat de la pàgina. Per tant he considerat necessari mostrar els conceptes d’usabilitat i accessibilitat com pas inicial. A continuació el món dels usuaris afectats en la problemàtica de l’accessibilitat web, persones amb discapacitat. Un cop assabentat de què és el que s’ha de revisar i quin serà l’usuari destinatari del producte avaluat he considerat bàsic conèixer les normatives sota les quals s’ha d’avaluar el producte, la pàgina web. Les normatives WAI formen unes recomanacions del consorci W3C. Aleshores he presentat les Pautes WAI tot i què d’una forma resumida i introductòria. El nucli fonamental del Treball està construït sobre la Metodologia que ha d’avaluar el compliment de les recomanacions de la W3C. Però abans de plantejar i posar en pràctica una de concreta, amb una prova d’usabilitat, el Treball fa un extens recull de diverses Metodologies utilitzades per organitzacions i experts en web. També he intentat reflectir l’ampli ventall de recursos que benauradament ajuden al conjunt de les persones amb discapacitat des de les vessants d’aparells com un lector Braille fins a les pròpies eines automàtiques de revisió de l’accessibilitat d’una web.
Mostrar más

81 Lee mas

Informe en matèria d'educació inclusiva d'infants i joves amb necessitats educatives especials : bases per a una estratègia de futur

Informe en matèria d'educació inclusiva d'infants i joves amb necessitats educatives especials : bases per a una estratègia de futur

2. Centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR): Els centres d’educació especial poden desenvolupar programes específics de suport a l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials als centres ordinaris, com a proveïdors de serveis i programes específics de suport, en coordinació amb els serveis educatius. A Barcelona hi ha cinc CEE que poden prestar aquest suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials greus escolaritzat en escoles ordinàries. 3. Programa d’Aula Integral de Suport (AIS): Recurs educatiu i terapèutic singular que té com a objectiu proporcionar, de forma temporal, una atenció integral i intensiva. S'adreça a alumnat amb necessitats educatives especials associades a trastorns mentals greus que necessiten suport integral i intensiu de forma temporal per poder aconseguir l'equilibri i el benestar personal suficient per tornar als contextos escolars ordinaris. La incorporació a l'AIS està condicionada a l'elaboració d'un informe de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu elaborat per l'EAP, d'un l'informe clínic del CSMIJ de referència. S’elabora un pla individual que doni resposta a les necessitats educatives, terapèutiques i socials de l'alumnat. El pla de suport individualitzat de l’alumnat inclou les actuacions educatives, les terapèutiques i els indicadors d’avaluació, que són revisats de manera sistemàtica pels professionals de l’equip de l’aula integral de suport, amb la participació de l’infant i la seva família.
Mostrar más

63 Lee mas

Implementació i avaluació de la teràpia amb cavalls aplicada a persones amb trastorn de personalitat per evitació i per dependència

Implementació i avaluació de la teràpia amb cavalls aplicada a persones amb trastorn de personalitat per evitació i per dependència

La teràpia assistida amb cavalls és una intervenció que pot ajudar a persones amb problemes de conducta, de relacions socials i altres aspectes com l’adaptació a les activitats de la vida diària (7, 19). Aquest tipus de teràpia ha demostrat augmentar l’autoestima en diferents pacients, un dels aspectes que ajuda molt en la modificació de conductes simptomàtiques. Per aquesta raó, i per la falta de evidències científiques dels tractament empleats per les persones amb problemes de trastorn de personalitat per l’abandonament del tractament del pacient o per els resultats poc eficaços en algun casos (1, 8, 11, 16), ens plantegem si podria ser eficaç la teràpia assistida amb cavalls amb les persones que pateixen trastorns de personalitat de dependència i per evitació gràcies a una adhesió al tractament per la motivació que comporta realitzar una teràpia de manera diferent, en un entorn natural junt un equip interdisciplinari que ajudi també a una millora del trastorn de personalitat modificant comportaments augmentant l’autoestima i ajudant a l’adaptació social (27).
Mostrar más

69 Lee mas

Atenció a la diversitat: programa d'enriquiment curricular de Tecnologia en Batxillerat

Atenció a la diversitat: programa d'enriquiment curricular de Tecnologia en Batxillerat

► Un altre dels objectius més importants era, sense cap dubte, oferir una proposta d’atenció a la diversitat tenint en compte els principis d’una educació inclusiva i integradora (LOE 2/2006). El programa d’excel·lència acadèmica i altes capacitats del centre ofereix activitats exclusivament per a aquests alumnes, fora del grup classe. Baix el meu punt de vista, era necessari crear un programa d’enriquiment curricular on els alumnes treballaren dins l’aula, amb la resta de companys, i utilitzar la diversitat per a generar un aprenentatge entre iguals, aprofitant les capacitats d’aquests alumnes per a millorar el rendiment del grup i, a més a més, afavorir la seua socialització. El resultat ha sigut que els alumnes han treballat conjuntament, actuant en ocasions com a tutors i ajudant-se uns als altres a superar les dificultats.
Mostrar más

86 Lee mas

Guia d'entitats per a persones amb discapacitat del Districte de Sants-Montjuïc

Guia d'entitats per a persones amb discapacitat del Districte de Sants-Montjuïc

associacions i entitats de barri, i a la pròpia família, per l’esforç i la reivindicació del lloc que tenen a la societat les persones amb discapacitat. Cal posar en valor el seu tarannà, el seu esperit, la seva força, sense perdre el somriure. Entre tots hem de fer de Sants-Montjuïc un districte més sensible, cohesionat i amb empenta en el desenvolupament d’iniciatives per ajudar aquestes persones.

65 Lee mas

TítuloDrets lingüístics fonamentals de la ciutadania europea

TítuloDrets lingüístics fonamentals de la ciutadania europea

La Declaració és un instrument aplicable? Aquesta qüestió ens la fèiem al començar el treball i ens l’hem de fer també ara públicament. De fet hi ha prou aspectes que ens permeten preveure que la seva aplicació és molt difícil, com ja s’han apressat a afirmar molts detractors i també força analistes neutrals. Això ja ho sabem perquè és un text que fa trontollar les bases de la societat actual, fins i tot les bases del concepte de democràcia actual, i, en aquest sentit, no deixa de ser un document que proposa una nova correlació de forces. La seva aplicabilitat no és una qüestió de possibilismes ni d’equilibris polítics; estem convençuts que aquesta és una qüestió només de voluntats. Caldria que les institucions internacionals pertinents aturessin els seus debats actuals i miressin d’entendre a què i on els aboca la situació mundial si continuem sota aquestes coordenades, i pensessin en les facilitats que aporta l’opció per un nou model d’organització, també política, en unitats més petites els sistemes de comunicació entre les quals han funcionat de sempre al marge de les fronteres administratives. D’aquesta manera hom aconseguiria la revitalització de les comunitats perquè gaudirien de noves perspectives històriques de futur i hom guanyaria en capacitat integradora en el si d’aquestes comunitats perquè el seu referent i la seva lliure determinació restarien plenament assegurades.
Mostrar más

21 Lee mas

Els discursos sobre atenció a la diversitat en la comunitat educativa a Catalunya

Els discursos sobre atenció a la diversitat en la comunitat educativa a Catalunya

A. En filosofia de la ciència, es constata que durant la revolució científica del segle XVII, la raó s’entronitza com un paràmetre absolut per a conèixer la realitat, donant lloc a la racionalitat. Per definició, la racionalitat és neutra, exempta de qualsevol dimensió axiològica, perquè la ciència no entra en judicis de valor, propis d’una raó feble, sinó en judicis de fet, en hipòtesis, en verificacions i/o falsacions. Aquesta dinàmica, tal com afirma Giddens (1996:41), té com a conseqüència el “segrest de l’experiència” ja que “en el segrest de l’experiència hi juguen un paper fonamental la ciència i la tecnologia (...). El segrest de l’experiència significa que, per a molts individus, és molt poc comú i fugaç en contacte directe amb esdeveniments i situacions que vinculen l’espai vital a les qüestions de la moralitat i de la finitud”. L’àmbit científic no pot perdre el temps amb la realitat humana, el seu destí universal és descobrir els fonaments d’un món aparentment homogeni des de l’empirisme i el positivisme. La diversitat, per tant, neix com un concepte objectiu i descriptiu que defineix una de les característiques essencials de la realitat empírica. La diversitat del món apareix com un terreny apassionant de recerca, doncs les claus d’aquesta diversitat ens donaran l’accés directe a la comprensió d’aquest món. Observant la diversitat d’espècies animals, la diversitat de reaccions dels cossos i dels elements quan els manipulem introduint variacions ambientals, verifiquem o no hipòtesis preestablertes i enunciem lleis que ens obren la porta del coneixement. Epistemològicament, la diversitat esdevé, en certa mesura, motor del progrés científic, però absent de valor en si.
Mostrar más

349 Lee mas

Mesura de govern per promoure la salut sexual i reproductiva a la ciutat de Barcelona

Mesura de govern per promoure la salut sexual i reproductiva a la ciutat de Barcelona

També s’alinea amb les estratègies de la Generalitat de Catalunya, incloent el Pla de Salut Afectiva i Sexual, l’Acord Nacional per fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat 9 ; amb la Estrategia Nacional de Salut Sexual y Reproductiva 10 , i els plans municipals i mesures de govern involucrats: Pla d’adolescència i joventut de Barcelona 2012 – 2016; Pla municipal per a la igualtat d’oportunitats real i efectiva entre dones i homes 2011-2015; Pla municipal per al col·lectiu LGTB 2010- 2015; Mesura de govern per un nou impuls en la defensa i promoció dels drets i deures de la ciutat de Barcelona; la Mesura de govern per a la creació d’un servei per a adolescents i per a famílies amb fills i filles adolescents; Mesura de govern per a la implementació d’un model d’intervenció amb infants i adolescents en situació de violència masclista des del sistema públic de serveis socials de la ciutat de
Mostrar más

36 Lee mas

Guia d'entitats de l'Eixample per a persones amb disminució

Guia d'entitats de l'Eixample per a persones amb disminució

La publicació d’aquesta guia és el resultat del treball de participació de les entitats de l’Eixample que treballen per a les persones amb disminució i que durant l’any 2003, l’Any Europeu de les Persones amb Discapacitat, van iniciar una sèrie de trobades que es van acabar constituint en una Taula d’Entitats. Les entitats del Districte van ser convidades a formar part de la guia, i s’hi ha inclòs aquelles que voluntàriament han expressat la voluntat de ser-hi.

47 Lee mas

Barcelona: actuacions municipals per a les persones amb discapacitat

Barcelona: actuacions municipals per a les persones amb discapacitat

L’any 1978, l’Ajuntament de Barcelona va crear el Patronat Municipal de Disminuïts Psíquics i el 1980 el Patronat Municipal de Disminuïts Físics, els quals van recollir les demandes que plantejava el moviment reivindi- catiu d’aquests sectors socials. Ambdós patronats es van fusionar en un sol ens l’any 1989 i actualment s’anomena Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD).

74 Lee mas

Sessió ordinària del 11 de juliol de 2012

Sessió ordinària del 11 de juliol de 2012

1.- (619/12) ATORGAR la Medalla d’Honor de Barcelona 2012 als ciutadans, ciutadanes i entitats que proposa aquest Consell Plenari i els respectius Consells de Districte, com a mereixedors d’aquest guardó perquè amb la pràctica de la seva labor professional o social han contribuït al desenvolupament de la consciència ciutadana, virtuts i valors cívics. Per a l’àmbit de Ciutat: L’entitat “Orfeó L’Eco de Catalunya”, el Sr. José Antonio González Casanova, la Sra. Elena Barraquer i Compte, i el Sr. Josep Antoni Salgot i el Festival Barnasants. A iniciativa dels Consells de Districte: Pel Districte de Ciutat Vella, al Sr. Enric Canet i Capeta i a la Fundació Privada Catalana Comtal. Pel Districte de l’Eixample, a Escoles Fàsia i a la Sra. Mercedes Page Díaz. Pel Districte de Sants-Montjuïc, al Sr. Fernando Abad Huete i a la Fundació Cultural Hostafrancs (Escola Joan Pelegrí). Pel Districte de les Corts, a l’Associació de concessionaris del Mercat de les Corts i al Club Petanca Benavent. Pel Districte de Sarrià-Sant GervasI, al Sr. Efren Carbonell, director de l’entitat Aspasim i a l’Escola Nausica. Pel Districte de Gràcia, al Sr. Francesc Miñana i Armadàs i a l’Escola Vedruna de Gràcia. Pel Districte d’Horta-Guinardó, al Dr. Josep Baselga i Torres i a l’entitat Gresol, Ajuda i Solidaritat al Guinardó. Pel Districte de Nou Barris, al Centre Cultural Els Propis i al Centre Cruílla. Pel Districte de Sant Andreu, a l’Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar i a l’Associació de Veïns de la Sagrera. Pel Districte de Sant Martí, al Foment Martinenc i al Sr. Diego Hornos Navarro.
Mostrar más

12 Lee mas

Pla per a la Inclusió Social de Barcelona 2012-2015 : Textos de lectura fàcil

Pla per a la Inclusió Social de Barcelona 2012-2015 : Textos de lectura fàcil

› Ampliar el nombre d’habitatges de lloguer de preu assequible per a emergències socials i contingents especials (persones grans, persones amb discapacitat, dones víctimes de violència masclista i persones en risc d’exclusió). Se signaran convenis

29 Lee mas

Show all 10000 documents...