PDF superior Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (

Heu de resoldre tres dels quatre problemes següents. Els quatre problemes valen igual. Cada problema val 10 punts, la nota final serà el resultat de dividir la s[r]

5 Lee mas

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2008) Química

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2008) Química

Contestau les preguntes següents, incloent en la resposta les explicacions i els raonaments que justifiquin la forma de solucionar-les. Podeu utilitzar la calculador[r]

6 Lee mas

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2010)

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2010)

a. Un àtom d’un element té un nombre atòmic 37, i la seva massa atòmica és 85.. b) Són, en general, poc solubles en aigua.. c) Tots els seus àtoms estan ionitzats, i els [r]

6 Lee mas

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2009)

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2009)

ii) La seva energia d’ionització serà alta (13,0 eV) o baixa (4,3 eV)? Per què? Serà alta, ja que no té ganes de perdre cap electró. El que té ganes és de guanyar un electró més i així adquirir la configuració electrònica de gas noble (Cl ‾‾ )

6 Lee mas

Barcelona informació. Núm. 46 (2001)

Barcelona informació. Núm. 46 (2001)

Aquest és un extracte d’aquesta intervenció històrica: “Els senyals que ens arriben de la realitat urbana en el món continuen essent estremidors. En els darrers 25 anys el nombre de ciutats de més de deu milions d’habitants s’ha quadruplicat. No és una bona notícia. I en els propers decennis aquest procés d’urbanització continuarà. “La pobresa, la violència i el deteriorament del medi natural segueixen essent, malauradament, pràctica habitual en moltes ciutats del món. “Un canvi profund d’enfocament és imprescindible per tal de, primer, detenir l’increment de la desigualtat i, segon, iniciar el camí de la pros- peritat per als amplis sectors urbans ara sumits en la misèria. “En el nou ordre internacional, amb la concentració de grans grups empresarials, hi trobem a faltar un aprofundiment i un enfortiment dels poders locals, tant en l’àmbit polític com en l’econòmic.
Mostrar más

20 Lee mas

Subvencions pluriennals d'acció comunitària per als anys 2020-2021 : convocatòria

Subvencions pluriennals d'acció comunitària per als anys 2020-2021 : convocatòria

Aquestes subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos a obtenir i recursos propis a destinar a l’activitat no podrà superar el cost total del projecte a desenvolupar. Si es supera aquest cost, s’exigirà la devolució de l’excés en la part proporcional o l’ampliació de l’activitat o projecte subvencionat.

7 Lee mas

Destination  : Barcelona. Núm. 45 (2011)

Destination : Barcelona. Núm. 45 (2011)

Està clar que la Barcelona Opportunity Week (BCNOW) és una cita molt assenyalada en el calendari de qualsevol persona o família que estigui pensant viatjar a una gran ciutat a fi nals de gener i principis de febrer. Ho és perquè la capital catalana agafarà un aire molt especial aquells dies, com ho demostren la quarantena de fl oristeries que s’hi sumaran i oferiran rams d’alta qualitat als seus clients, també, a uns preus atractius. En tots els casos, restaurants, hotels, comerços i d’altres establiments adherits a aquesta festa de les oportunitats i dels somnis, dedicaran una part de la despesa dels visitants a una causa benèfi ca. La BCNOW estableix que cada sector implicat en aquesta setmana de fantasia tingui associada una fundació, ONG o associació a la qual poder destinar-hi part dels guanys. I és que, just després de l’època nadalenca, Barcelona no vol deixar perdre l’ocasió de fer perdurar aquest esperit nadalenc de solidaritat amb els altres. La ciutat ja havia organitzat algun esdeveniment semblant amb anterioritat, com la Barcelona Restaurant Week, que se centrava només en la gastronomia. Ara, però, tot el teixit comercial, hoteler, cultural i d’oci de la capital catalana s’uneix per crear un nou marc, un escenari de grans atractius comercials i de lleure, per acollir amb els braços oberts els
Mostrar más

8 Lee mas

Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Juny 2009

Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Juny 2009

El 16,8% dels consultats que ha comprat per Internet en alguna ocasió ha comprat aliments, un 15,6% roba i calçat i un 13,9% productes d’informàtica o telefonia. Un 6,1% hi ha comprat productes de parament per la llar i un 5,6% altres productes quotidians. Evolució: En relació a la passada consulta, es redueix considerablement el volum de compres a Internet per lleure, així com també les d’informàtica i telefonia. Per contra, incrementen les d’aliments i les de roba i calçat.

50 Lee mas

Anàlisi dels preus al sector hoteler de la Costa Brava Sud

Anàlisi dels preus al sector hoteler de la Costa Brava Sud

En una economia de mercat, l’existència de sobredimensionament de l’oferta no es pot deslligar de la demanda. En ser la demanda estacional, sembla evident que en les temporades en les que la demanda és inferior a l’oferta hi haurà sobredimensionament. No obstant això, en ple mes d’agost i en dades específiques com podrien ser alguns caps de setmana, l’excés de demanda podria fer pensar el contrari. En aquest sentit cal fer una anàlisi a llarg termini sobre l’evolució de la demanda. L’estudi de l’evolució de l’oferta respecte de la demanda que es realitzarà en el quadre 3.26 mostrarà clarament com la demanda ha tendit a incrementar-se per sobre l’oferta i, en conseqüència, realment es fa difícil parlar de sobredimensionament de l’oferta. No cal oblidar, però, que una major oferta afectarà el preu, i l’activitat comercial, per la qual cosa, parlar de sobredimensionament de l’oferta és una tasca molt més complicada. També caldria analitzar els efectes que una ampliació de l’oferta tindrien sobre el medi ambient 29 . En tot cas, no és el propòsit d’aquest estudi pronunciar-se sobre aquesta qüestió, encara que òbviament l’evolució de l’oferta sí que afectarà l’evolució del preu, qüestió que és central per a aquesta recerca.
Mostrar más

428 Lee mas

Els salaris a Barcelona. 2018

Els salaris a Barcelona. 2018

La diferència salarial entre dones i homes es va eixamplant a mesura que es va saltant d’estrat de població cap als grup d’edat més avançada (gràfic 3). L’any 2018, la bretxa de gènere més elevada –exclòs el grup de 65 i més anys- es va donar entre els assalariats/es de 60 a 64 anys, on el sou mitjà de les dones va ser més d’un 30% inferior al dels homes (uns 13.500 euros menys). Mentre el salari mitja de les treballadores en la generació de més edat va anar a la baixa, els del col·lectiu masculí es van mantenir a la banda alta de les remuneracions, pel seu predomini en els càrrecs directius i les elevades retribucions que van percebre dins la categoria professional de Llicenciats, enginyers i alta direcció. Les diferències retributives entre homes i dones van ser més reduïdes entre els més joves i la major equiparació salarial es va donar al grup de 25 a 29 anys, on les barcelonines van percebre un salari mitjà inferior en un 6% al del seus homòlegs. Per sota dels 30 anys, els baixos nivells salaris deixen menys marge a les diferències per sexes.
Mostrar más

32 Lee mas

Aplicacions web per a la correcció automàtica de proves

Aplicacions web per a la correcció automàtica de proves

Si en canvi s'accedeix a la pàgina en mode consulta, es podran veure totes les preguntes de la prova amb les respostes que en el seu moment va marcar l'alumne. Si la prova està configurada per permetre-ho, sortiran marcades amb un rectangle verd les respostes que eres correctes, de manera que ajudin a l'alumne a veure quins errors ha comés.

14 Lee mas

07 BCN informa. Núm. 07 (2004)

07 BCN informa. Núm. 07 (2004)

Els elevats preus dels medicaments contra la sida han estat fins ara el principal escull que ha impe- dit utilitzar-los al Tercer Món. D’aquesta manera, la major part de la població infectada ha quedat exclosa dels tractaments més avançats. La manca d’infrastructures sanitàries també ha contribuït, en molts casos, a empitjorar el panorama. Davant aquesta situació, diferents països ja han adver- tit que podrien passar per alt les llicències i crear genèrics, molt més barats.

7 Lee mas

Disseny d’un itinerari sobre el Patrimoni Cultural de Felanitx

Disseny d’un itinerari sobre el Patrimoni Cultural de Felanitx

El conjunt arquitectònic actual el conforme una estructura irregular definida per l’hostatge i l’església. Es poden diferenciar dues zones, la part antiga i pròpia del santuari, construïda a la part més alta del cim, i la part moderna (hostatgeria nova), que hi ha a l’esquerra abans d’arribar a l’entrada al santuari. La construcció antiga es distribueix al voltant d’una antiga clastra, avui una gran sala coberta, i un petit pati. El mur, que marca tot el perímetre del conjunt, està realitzat en pedra i morter, i és reforçat per contraforts en talús de cantons de pedra. L’accés al santuari es realitza per un portal d’arc rebaixat, sobre el qual hi ha un petit rosetó i un nínxol amb la imatge de la Marededéu. Aquest dóna a un vestíbul, cobert amb volta d’aresta, on podem observar en un parament un antic baixrelleu que representa a la Mare de Déu amb el nin, coronada per dos àngels, i flanquejada per l’arcàngel Sant Miquel i Sant Antoni Abad. Des d’aquí passam a una gran sala que presenta una coberta de volta de canó reforçada per arcs faixons, probablement abans era un pati o clastra que es va cobrir en el segle XVIII, amb motiu de l’ampliació de la zona d’hostatgeria (a la volta es pot llegir la data de 1788). Aquesta sala comunica amb les diferent zones de l’hostatge vell: restaurant, cuines dels pelegrins, habitacions... Està decorada amb una reproducció en guix del Sant Sopar del portal del Mirador de la Seu de Mallorca, antigues pintures i les camisetes en que el ciclista Guillem Timoner va guanyar els sis campionats del món. Aquesta sala dona accés al pati, el qual ens situa davant l’església.
Mostrar más

36 Lee mas

La UOC, més Universitat, més oberta, més connectada  Síntesi de la memòria del curs 2011 2012

La UOC, més Universitat, més oberta, més connectada Síntesi de la memòria del curs 2011 2012

El nostre repte immediat és arribar a la plena mobilitat, no solament per l’accessibilitat, els dispositius, les aplicacions, l’intercanvi de professors, la cooperació amb altres institucions, empreses i universitats o la incorporació de nous estudiants a més països del món, sinó perquè ens hem de posar en moviment per a crear les oportunitats que aquesta segona generació d’estudiants en línia, i la societat en general, reclama. Ho estem fent, mentre construïm una xarxa glocal d’universitats, NetUOC, amb les quals compartim visió, meto- dologia, programes i recursos.
Mostrar más

32 Lee mas

Software de gestió per a una petita empresa

Software de gestió per a una petita empresa

Durant la prova daccés al servei d‟Idempiere, no es gaire complicat de veure que a un usuari inexpert pot set complicat arribar a iniciar l‟aplicació. Per aquest motiu principalment s‟ha elaborat un script per a poder executar Idempiere des de un sol executable. S‟ha usat el llenguatge de programació PowerShell del propi Windows perquè no donarà cap tipus de problemes de compatibilitat ni caldrà cap tipus d‟executable addicional. Un script PowerShell, executa una sèrie de comandes per terminal ja sigui de Windows o Linux que s‟executen de manera seqüencial també admet esperes, bucles, condicionals, etc.
Mostrar más

73 Lee mas

Campus abril 1999 nº5

Campus abril 1999 nº5

Per exemple en el més de març els estudiants han plantejat més dubtes respecte als temes d' ampliació de matrícula, beques Ministeri, Generalitat, Estranger, cursos i altres més concrete[r]

8 Lee mas

Els dos models de pressupostos participatius implementats a l'Eixample i a Gràcia

Els dos models de pressupostos participatius implementats a l'Eixample i a Gràcia

Una de les consignes més compartides en l’avaluació del procés del projecte pilot és que és necessari implementar un disseny clar i detallat del procés a tots els nivells, que inclogui clarament des dels objectius fins als rols de cada àmbit de treball, així com qui integra i com funciona cada òrgan de coordinació i articulació.

17 Lee mas

Estat funcional en persones de 75 anys o més anys no dependents

Estat funcional en persones de 75 anys o més anys no dependents

KHDOWKSROLFLHVIRUWKHHOGHUO\'LVDELOLW\LVDG\QDPLFSURFHVVLQZKLFKPRGLILDEOHULVN IDFWRUV WDNH SDUW 7KHUH VHHPV WR EH DQ LQFUHDVLQJ FRQVHQVXV WKDW GLVDELOLW\ VKRXOG EH FRQVLGHUHG DV D UHVXOW UDWKHU WKDQ D FRPSRQHQW RI IUDLOW\ 6WHUQEHUJ :HUVKRI .DUXQDQDQWKDQ %HUJPDQ 0DUN DQG WKDW IDFWRUV VXFK DV FRJQLWLYH VWDWXV VKRXOG EH FRQVLGHUHG LQ WKH RSHUDWLRQDO GHILQLWLRQ RI WKH FRQFHSW )XUWKHUPRUH HDUO\ GHWHFWLRQRIIXQFWLRQDOOLPLWDWLRQXVLQJSHUIRUPDQFHEDWWHULHVWKDWFDQEHDGPLQLVWHUHG UDSLGO\LQFOLQLFDOSUDFWLFHDQGZLWKRXWDJUHDWGHDORIWUDLQLQJZLOODOORZWDUJHWLQJRI VXEMHFWV DW ULVN DQG WKH DSSOLFDWLRQ RI LQWHUYHQWLRQV WR KHOS SUHVHUYH WKHLU IXQFWLRQDO VWDWXV/DVWEXWQRWOHDVWRXUUHVXOWVUHLWHUDWHWKHLPSRUWDQFHRIKRVSLWDODGPLVVLRQDQG WKHQHHGIRUVSHFLDOLVWDFXWHFDUHJHULDWULFXQLWV%D]WDQ6XDUH]*DUFLD/RSH]$UULHWD 5RGULJXH]0DQDV 5RGULJXH]$UWDOHMR RIIHULQJ HDUO\ PRELOL]DWLRQ SURJUDPV UHJXODUUHYLHZRIWKHPHGLFDOFDUHSURYLGHGDQGVSHFLDODWWHQWLRQWRPHGLFDWLRQDQGWKH SODQQLQJRIHDUO\GLVFKDUJHV
Mostrar más

159 Lee mas

ALFIN: Accés als recursos d'informació bibliogràfica i documental de la Universitat Jaume I

ALFIN: Accés als recursos d'informació bibliogràfica i documental de la Universitat Jaume I

Per resoldre dubtes que puguen plantejar-se a la Biblioteca, els usuaris poden dirigir-se als punts d’informació, situats a l’entrada de totes les plantes de l’edifi ci. En aquests mostradors seran atesos per bibliotecaris que els orientaran en els temes següents: organització de la Biblioteca, horaris, serveis, recursos bibliogràfi cs, consulta al catàleg, etcètera.

28 Lee mas

Les Corts. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Maig 2010

Les Corts. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Maig 2010

Fa tres anys vam començar el man- dat amb l'objectiu de treballar per fer més còmoda la vida dels veïns i veïnes a partir de la millora dels barris. Quan només falta un any per acabar el del mandat, es comencen a veu- re els resultats de la feina feta. Estic parlant tant de petites com de grans actuacions. Des d’instal·lar al carrer el banc que demana la gent gran, fins a ce- dir sòl per a un futur equipa- ment, passant per la instal·lació d'un nou semàfor que permeti travessar el carrer amb més se- guretat. El barri de la Mater- nitat i Sant Ramon és un bon exemple d’aquestes millores. Hi hem acabat un bon nombre d'actuacions. Hem reurbanitzat carrers i passatges; hem millorat zones verdes i, a més, hem ins- tal·lat un nou punt verd i un nou centre de serveis socials. Hem fet un nou aparcament so- terrat i hem habilitat espais d'a- parcament lliure i provisional en superfície a petició dels veïns. Molts canvis, petits i grans, que ajuden a fer més agradable la vida a la ciutat.
Mostrar más

8 Lee mas

Show all 10000 documents...