PDF superior Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2008) Química

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2008) Química

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2008) Química

Contestau les preguntes següents, incloent en la resposta les explicacions i els raonaments que justifiquin la forma de solucionar-les. Podeu utilitzar la calculador[r]

6 Lee mas

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2009)

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2009)

ii) La seva energia d’ionització serà alta (13,0 eV) o baixa (4,3 eV)? Per què? Serà alta, ja que no té ganes de perdre cap electró. El que té ganes és de guanyar un electró més i així adquirir la configuració electrònica de gas noble (Cl ‾‾ )

6 Lee mas

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (

Heu de resoldre tres dels quatre problemes següents. Els quatre problemes valen igual. Cada problema val 10 punts, la nota final serà el resultat de dividir la s[r]

5 Lee mas

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2010)

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2010)

a. Un àtom d’un element té un nombre atòmic 37, i la seva massa atòmica és 85.. b) Són, en general, poc solubles en aigua.. c) Tots els seus àtoms estan ionitzats, i els [r]

6 Lee mas

Barcelona informació. Núm. 46 (2001)

Barcelona informació. Núm. 46 (2001)

Hi ha més actuacions per fer de Barcelona una ciutat de qualitat. Hi haurà més espais verds i també es rehabilitaran els parcs i jardins ja existents. El trànsit és un altre dels problemes a resoldre dia a dia. Amb l’objectiu d’evitar la saturació viària, es treballa en sistemes de gestió i con- trol. La implantació de noves línies d’autobusos als barris o de nous siste- mes de detecció d’infraccions són algunes de les mesures adoptades. A més, s’han construït cinc nous apar- caments –un total de 850 places noves– i n’hi ha altres setze en pro- jecte –2.243 places– a Sarrià, a la plaça Ferran Reyes, a Cardenal Tedeschini i a la plaça Joanic. També hi ha diversos projectes de mi- llora de la xarxa de clavegueram, per tal de garantir la regulació correcta de les aigües pluvials en les zones més afectades per les grans pluges.
Mostrar más

20 Lee mas

Dones a Gràcia : butlletí periòdic amb la informació actual sobre la dona a Gràcia. Núm. 03 (2010)

Dones a Gràcia : butlletí periòdic amb la informació actual sobre la dona a Gràcia. Núm. 03 (2010)

Se’ns dirà que la societat ja castiga els violents alhora que busca les raons de la violència com si això –trobar la raó- fos possible. Pensem i analit- zem algunes de les raons que volen explicar-la: alcohol, ignorància, gelosia… però no oblidem mai que són les dones les que la pateixen, que la violència contra les dones és exercida per homes hereus d’un masclisme i d’un model social fal- locràtic intolerable sempre i incomprensible en el segle XXI.

5 Lee mas

Els salaris a Barcelona. 2018

Els salaris a Barcelona. 2018

La diferència salarial entre dones i homes es va eixamplant a mesura que es va saltant d’estrat de població cap als grup d’edat més avançada (gràfic 3). L’any 2018, la bretxa de gènere més elevada –exclòs el grup de 65 i més anys- es va donar entre els assalariats/es de 60 a 64 anys, on el sou mitjà de les dones va ser més d’un 30% inferior al dels homes (uns 13.500 euros menys). Mentre el salari mitja de les treballadores en la generació de més edat va anar a la baixa, els del col·lectiu masculí es van mantenir a la banda alta de les remuneracions, pel seu predomini en els càrrecs directius i les elevades retribucions que van percebre dins la categoria professional de Llicenciats, enginyers i alta direcció. Les diferències retributives entre homes i dones van ser més reduïdes entre els més joves i la major equiparació salarial es va donar al grup de 25 a 29 anys, on les barcelonines van percebre un salari mitjà inferior en un 6% al del seus homòlegs. Per sota dels 30 anys, els baixos nivells salaris deixen menys marge a les diferències per sexes.
Mostrar más

32 Lee mas

Aplicacions web per a la correcció automàtica de proves

Aplicacions web per a la correcció automàtica de proves

Si en canvi s'accedeix a la pàgina en mode consulta, es podran veure totes les preguntes de la prova amb les respostes que en el seu moment va marcar l'alumne. Si la prova està configurada per permetre-ho, sortiran marcades amb un rectangle verd les respostes que eres correctes, de manera que ajudin a l'alumne a veure quins errors ha comés.

14 Lee mas

Subvencions pluriennals d'acció comunitària per als anys 2020-2021 : convocatòria

Subvencions pluriennals d'acció comunitària per als anys 2020-2021 : convocatòria

Les dades de les entitats que participin en aquesta convocatòria de subvenció seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 294, el dia 6 de desembre de 2018 i amb la finalitat de gestionar les subvencions municipals. La presentació de les proposicions porta implícit el consentiment en els tractaments de les dades per a la finalitat indicada.

7 Lee mas

Estat funcional en persones de 75 anys o més anys no dependents

Estat funcional en persones de 75 anys o més anys no dependents

KHDOWKSROLFLHVIRUWKHHOGHUO\'LVDELOLW\LVDG\QDPLFSURFHVVLQZKLFKPRGLILDEOHULVN IDFWRUV WDNH SDUW 7KHUH VHHPV WR EH DQ LQFUHDVLQJ FRQVHQVXV WKDW GLVDELOLW\ VKRXOG EH FRQVLGHUHG DV D UHVXOW UDWKHU WKDQ D FRPSRQHQW RI IUDLOW\ 6WHUQEHUJ :HUVKRI .DUXQDQDQWKDQ %HUJPDQ 0DUN DQG WKDW IDFWRUV VXFK DV FRJQLWLYH VWDWXV VKRXOG EH FRQVLGHUHG LQ WKH RSHUDWLRQDO GHILQLWLRQ RI WKH FRQFHSW )XUWKHUPRUH HDUO\ GHWHFWLRQRIIXQFWLRQDOOLPLWDWLRQXVLQJSHUIRUPDQFHEDWWHULHVWKDWFDQEHDGPLQLVWHUHG UDSLGO\LQFOLQLFDOSUDFWLFHDQGZLWKRXWDJUHDWGHDORIWUDLQLQJZLOODOORZWDUJHWLQJRI VXEMHFWV DW ULVN DQG WKH DSSOLFDWLRQ RI LQWHUYHQWLRQV WR KHOS SUHVHUYH WKHLU IXQFWLRQDO VWDWXV/DVWEXWQRWOHDVWRXUUHVXOWVUHLWHUDWHWKHLPSRUWDQFHRIKRVSLWDODGPLVVLRQDQG WKHQHHGIRUVSHFLDOLVWDFXWHFDUHJHULDWULFXQLWV%D]WDQ6XDUH]*DUFLD/RSH]$UULHWD 5RGULJXH]0DQDV 5RGULJXH]$UWDOHMR RIIHULQJ HDUO\ PRELOL]DWLRQ SURJUDPV UHJXODUUHYLHZRIWKHPHGLFDOFDUHSURYLGHGDQGVSHFLDODWWHQWLRQWRPHGLFDWLRQDQGWKH SODQQLQJRIHDUO\GLVFKDUJHV
Mostrar más

159 Lee mas

Descobrim la ciència: desenvolupament i millora del l’aprenentatge de l’alumnat d’educació infantil amb experiències innovadores relacionades amb la ciència

Descobrim la ciència: desenvolupament i millora del l’aprenentatge de l’alumnat d’educació infantil amb experiències innovadores relacionades amb la ciència

A partir de l‟anàlisi de la documentació i productes consultats concloem amb la necessitat de fer un material per a millorar la mancança observada al llarg de la producció d‟aquest treball. A primer cop de vista, tot indicava que els productes i joguines que trobem al mercat són adequats per a nens i nenes, però no és així, els productes actuals no van dirigits a xiquets/es d‟infantil, a més no tenen uns objectius educatius establerts; simplement és un producte motivador per a queè els més menuts estiguen entretinguts sense cap altra finalitat. Respecte als docents, és un contin- gut llunyà per a dur a terme a infantil, ja que consideren no tindre uns coneixements bàsics ade- quats per a una aplicació metodològica òptima per treballar amb l‟alumnat de 3 a 5 anys.
Mostrar más

27 Lee mas

Software de gestió per a una petita empresa

Software de gestió per a una petita empresa

Per acabar amb la anàlisi de les millors opcions, s‟ha analitzat el software que empren TPV. La gran majoria d‟aquests software són bastant semblants als que s‟han analitzat a l‟apartat anterior però permeten l‟ús d‟aparells per llegir codis de barres per tal d‟automatitzar tasques d‟inserció de material, actualització d‟stock, etc. De fet, alguns com Oddo o OpenBravo, admeten l‟ús d‟aquests dispositius de tal manera que es pot valorar si es vol fer una inversió en dues parts, en una primera instància instal·lar tot el software necessari i més endavant actualitzar-lo amb TPV.
Mostrar más

73 Lee mas

Anàlisi dels preus al sector hoteler de la Costa Brava Sud

Anàlisi dels preus al sector hoteler de la Costa Brava Sud

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Mostrar más

428 Lee mas

Campus abril 1999 nº5

Campus abril 1999 nº5

Per exemple en el més de març els estudiants han plantejat més dubtes respecte als temes d' ampliació de matrícula, beques Ministeri, Generalitat, Estranger, cursos i altres més concrete[r]

8 Lee mas

Els dos models de pressupostos participatius implementats a l'Eixample i a Gràcia

Els dos models de pressupostos participatius implementats a l'Eixample i a Gràcia

Una de les consignes més compartides en l’avaluació del procés del projecte pilot és que és necessari implementar un disseny clar i detallat del procés a tots els nivells, que inclogui clarament des dels objectius fins als rols de cada àmbit de treball, així com qui integra i com funciona cada òrgan de coordinació i articulació.

17 Lee mas

Destination  : Barcelona. Núm. 45 (2011)

Destination : Barcelona. Núm. 45 (2011)

Està clar que la Barcelona Opportunity Week (BCNOW) és una cita molt assenyalada en el calendari de qualsevol persona o família que estigui pensant viatjar a una gran ciutat a fi nals de gener i principis de febrer. Ho és perquè la capital catalana agafarà un aire molt especial aquells dies, com ho demostren la quarantena de fl oristeries que s’hi sumaran i oferiran rams d’alta qualitat als seus clients, també, a uns preus atractius. En tots els casos, restaurants, hotels, comerços i d’altres establiments adherits a aquesta festa de les oportunitats i dels somnis, dedicaran una part de la despesa dels visitants a una causa benèfi ca. La BCNOW estableix que cada sector implicat en aquesta setmana de fantasia tingui associada una fundació, ONG o associació a la qual poder destinar-hi part dels guanys. I és que, just després de l’època nadalenca, Barcelona no vol deixar perdre l’ocasió de fer perdurar aquest esperit nadalenc de solidaritat amb els altres. La ciutat ja havia organitzat algun esdeveniment semblant amb anterioritat, com la Barcelona Restaurant Week, que se centrava només en la gastronomia. Ara, però, tot el teixit comercial, hoteler, cultural i d’oci de la capital catalana s’uneix per crear un nou marc, un escenari de grans atractius comercials i de lleure, per acollir amb els braços oberts els
Mostrar más

8 Lee mas

Agenda dona. Juliol 2008

Agenda dona. Juliol 2008

Només per l'alumnat dels cursos de la Universitat d'Estiu de les Dones 2008.. • :-[r]

41 Lee mas

Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Juny 2009

Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Juny 2009

El 16,8% dels consultats que ha comprat per Internet en alguna ocasió ha comprat aliments, un 15,6% roba i calçat i un 13,9% productes d’informàtica o telefonia. Un 6,1% hi ha comprat productes de parament per la llar i un 5,6% altres productes quotidians. Evolució: En relació a la passada consulta, es redueix considerablement el volum de compres a Internet per lleure, així com també les d’informàtica i telefonia. Per contra, incrementen les d’aliments i les de roba i calçat.

50 Lee mas

Salut als districtes : Eixample. 2012 [versió lectura fàcil]

Salut als districtes : Eixample. 2012 [versió lectura fàcil]

La proporció de persones amb risc de patiment psicològic, com per exemple depressió, angoixa, ansietat..., ha augmentat en els darrers anys amb valors semblants al total de la ciutat. A l’Eixample, la tuberculosi es manté estable, i hi ha menys casos que en el total de Barcelona. El nombre de persones amb sida és estable, amb valors lleugerament superiors en els homes respecte al total de la ciutat.

12 Lee mas

ALFIN: Accés als recursos d'informació bibliogràfica i documental de la Universitat Jaume I

ALFIN: Accés als recursos d'informació bibliogràfica i documental de la Universitat Jaume I

Els professors de nou ingrés en la Universitat Jaume I poden sol·licitar la participació en una sessió de formació dissenyada expressament per conèixer distints serveis que tenen com a fi nalitat facilitar la tasca docent i investigadora. S’aborden temes com ara l’adquisició de llibres i revistes per part del professorat, consulta a bases de dades comercials (ISBN, The Serials Directory, BookFind, etcètera), servei d’obtenció de documents externs, localització de llibres i revistes en catàlegs col·lectius, accés i ús dels recursos d’informació electrònics, etcètera. Sol·licitud: els professors interessats poden sol·licitar una sessió emplenant el formulari següent: http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml
Mostrar más

28 Lee mas

Show all 10000 documents...