PDF superior Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2009)

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2009)

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2009)

ii) La seva energia d’ionització serà alta (13,0 eV) o baixa (4,3 eV)? Per què? Serà alta, ja que no té ganes de perdre cap electró. El que té ganes és de guanyar un electró més i així adquirir la configuració electrònica de gas noble (Cl ‾‾ )

6 Lee mas

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2008) Química

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2008) Química

Contestau les preguntes següents, incloent en la resposta les explicacions i els raonaments que justifiquin la forma de solucionar-les. Podeu utilitzar la calculador[r]

6 Lee mas

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (

Heu de resoldre tres dels quatre problemes següents. Els quatre problemes valen igual. Cada problema val 10 punts, la nota final serà el resultat de dividir la s[r]

5 Lee mas

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2010)

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2010)

a. Un àtom d’un element té un nombre atòmic 37, i la seva massa atòmica és 85.. b) Són, en general, poc solubles en aigua.. c) Tots els seus àtoms estan ionitzats, i els [r]

6 Lee mas

Subvencions pluriennals d'acció comunitària per als anys 2020-2021 : convocatòria

Subvencions pluriennals d'acció comunitària per als anys 2020-2021 : convocatòria

Les dades de les entitats que participin en aquesta convocatòria de subvenció seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 294, el dia 6 de desembre de 2018 i amb la finalitat de gestionar les subvencions municipals. La presentació de les proposicions porta implícit el consentiment en els tractaments de les dades per a la finalitat indicada.

7 Lee mas

Destination  : Barcelona. Núm. 45 (2011)

Destination : Barcelona. Núm. 45 (2011)

Està clar que la Barcelona Opportunity Week (BCNOW) és una cita molt assenyalada en el calendari de qualsevol persona o família que estigui pensant viatjar a una gran ciutat a fi nals de gener i principis de febrer. Ho és perquè la capital catalana agafarà un aire molt especial aquells dies, com ho demostren la quarantena de fl oristeries que s’hi sumaran i oferiran rams d’alta qualitat als seus clients, també, a uns preus atractius. En tots els casos, restaurants, hotels, comerços i d’altres establiments adherits a aquesta festa de les oportunitats i dels somnis, dedicaran una part de la despesa dels visitants a una causa benèfi ca. La BCNOW estableix que cada sector implicat en aquesta setmana de fantasia tingui associada una fundació, ONG o associació a la qual poder destinar-hi part dels guanys. I és que, just després de l’època nadalenca, Barcelona no vol deixar perdre l’ocasió de fer perdurar aquest esperit nadalenc de solidaritat amb els altres. La ciutat ja havia organitzat algun esdeveniment semblant amb anterioritat, com la Barcelona Restaurant Week, que se centrava només en la gastronomia. Ara, però, tot el teixit comercial, hoteler, cultural i d’oci de la capital catalana s’uneix per crear un nou marc, un escenari de grans atractius comercials i de lleure, per acollir amb els braços oberts els
Mostrar más

8 Lee mas

Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Juny 2009

Enquesta Òmnibus municipal : Direcció de Comerç i Consum : presentació de resultats. Juny 2009

El 16,8% dels consultats que ha comprat per Internet en alguna ocasió ha comprat aliments, un 15,6% roba i calçat i un 13,9% productes d’informàtica o telefonia. Un 6,1% hi ha comprat productes de parament per la llar i un 5,6% altres productes quotidians. Evolució: En relació a la passada consulta, es redueix considerablement el volum de compres a Internet per lleure, així com també les d’informàtica i telefonia. Per contra, incrementen les d’aliments i les de roba i calçat.

50 Lee mas

Anàlisi dels preus al sector hoteler de la Costa Brava Sud

Anàlisi dels preus al sector hoteler de la Costa Brava Sud

En una economia de mercat, l’existència de sobredimensionament de l’oferta no es pot deslligar de la demanda. En ser la demanda estacional, sembla evident que en les temporades en les que la demanda és inferior a l’oferta hi haurà sobredimensionament. No obstant això, en ple mes d’agost i en dades específiques com podrien ser alguns caps de setmana, l’excés de demanda podria fer pensar el contrari. En aquest sentit cal fer una anàlisi a llarg termini sobre l’evolució de la demanda. L’estudi de l’evolució de l’oferta respecte de la demanda que es realitzarà en el quadre 3.26 mostrarà clarament com la demanda ha tendit a incrementar-se per sobre l’oferta i, en conseqüència, realment es fa difícil parlar de sobredimensionament de l’oferta. No cal oblidar, però, que una major oferta afectarà el preu, i l’activitat comercial, per la qual cosa, parlar de sobredimensionament de l’oferta és una tasca molt més complicada. També caldria analitzar els efectes que una ampliació de l’oferta tindrien sobre el medi ambient 29 . En tot cas, no és el propòsit d’aquest estudi pronunciar-se sobre aquesta qüestió, encara que òbviament l’evolució de l’oferta sí que afectarà l’evolució del preu, qüestió que és central per a aquesta recerca.
Mostrar más

428 Lee mas

Els salaris a Barcelona. 2018

Els salaris a Barcelona. 2018

La diferència salarial entre dones i homes es va eixamplant a mesura que es va saltant d’estrat de població cap als grup d’edat més avançada (gràfic 3). L’any 2018, la bretxa de gènere més elevada –exclòs el grup de 65 i més anys- es va donar entre els assalariats/es de 60 a 64 anys, on el sou mitjà de les dones va ser més d’un 30% inferior al dels homes (uns 13.500 euros menys). Mentre el salari mitja de les treballadores en la generació de més edat va anar a la baixa, els del col·lectiu masculí es van mantenir a la banda alta de les remuneracions, pel seu predomini en els càrrecs directius i les elevades retribucions que van percebre dins la categoria professional de Llicenciats, enginyers i alta direcció. Les diferències retributives entre homes i dones van ser més reduïdes entre els més joves i la major equiparació salarial es va donar al grup de 25 a 29 anys, on les barcelonines van percebre un salari mitjà inferior en un 6% al del seus homòlegs. Per sota dels 30 anys, els baixos nivells salaris deixen menys marge a les diferències per sexes.
Mostrar más

32 Lee mas

Aplicacions web per a la correcció automàtica de proves

Aplicacions web per a la correcció automàtica de proves

Si en canvi s'accedeix a la pàgina en mode consulta, es podran veure totes les preguntes de la prova amb les respostes que en el seu moment va marcar l'alumne. Si la prova està configurada per permetre-ho, sortiran marcades amb un rectangle verd les respostes que eres correctes, de manera que ajudin a l'alumne a veure quins errors ha comés.

14 Lee mas

Barcelona informació. Núm. 46 (2001)

Barcelona informació. Núm. 46 (2001)

Hi ha més actuacions per fer de Barcelona una ciutat de qualitat. Hi haurà més espais verds i també es rehabilitaran els parcs i jardins ja existents. El trànsit és un altre dels problemes a resoldre dia a dia. Amb l’objectiu d’evitar la saturació viària, es treballa en sistemes de gestió i con- trol. La implantació de noves línies d’autobusos als barris o de nous siste- mes de detecció d’infraccions són algunes de les mesures adoptades. A més, s’han construït cinc nous apar- caments –un total de 850 places noves– i n’hi ha altres setze en pro- jecte –2.243 places– a Sarrià, a la plaça Ferran Reyes, a Cardenal Tedeschini i a la plaça Joanic. També hi ha diversos projectes de mi- llora de la xarxa de clavegueram, per tal de garantir la regulació correcta de les aigües pluvials en les zones més afectades per les grans pluges.
Mostrar más

20 Lee mas

Estat funcional en persones de 75 anys o més anys no dependents

Estat funcional en persones de 75 anys o més anys no dependents

KHDOWKSROLFLHVIRUWKHHOGHUO\'LVDELOLW\LVDG\QDPLFSURFHVVLQZKLFKPRGLILDEOHULVN IDFWRUV WDNH SDUW 7KHUH VHHPV WR EH DQ LQFUHDVLQJ FRQVHQVXV WKDW GLVDELOLW\ VKRXOG EH FRQVLGHUHG DV D UHVXOW UDWKHU WKDQ D FRPSRQHQW RI IUDLOW\ 6WHUQEHUJ :HUVKRI .DUXQDQDQWKDQ %HUJPDQ 0DUN DQG WKDW IDFWRUV VXFK DV FRJQLWLYH VWDWXV VKRXOG EH FRQVLGHUHG LQ WKH RSHUDWLRQDO GHILQLWLRQ RI WKH FRQFHSW )XUWKHUPRUH HDUO\ GHWHFWLRQRIIXQFWLRQDOOLPLWDWLRQXVLQJSHUIRUPDQFHEDWWHULHVWKDWFDQEHDGPLQLVWHUHG UDSLGO\LQFOLQLFDOSUDFWLFHDQGZLWKRXWDJUHDWGHDORIWUDLQLQJZLOODOORZWDUJHWLQJRI VXEMHFWV DW ULVN DQG WKH DSSOLFDWLRQ RI LQWHUYHQWLRQV WR KHOS SUHVHUYH WKHLU IXQFWLRQDO VWDWXV/DVWEXWQRWOHDVWRXUUHVXOWVUHLWHUDWHWKHLPSRUWDQFHRIKRVSLWDODGPLVVLRQDQG WKHQHHGIRUVSHFLDOLVWDFXWHFDUHJHULDWULFXQLWV%D]WDQ6XDUH]*DUFLD/RSH]$UULHWD 5RGULJXH]0DQDV 5RGULJXH]$UWDOHMR RIIHULQJ HDUO\ PRELOL]DWLRQ SURJUDPV UHJXODUUHYLHZRIWKHPHGLFDOFDUHSURYLGHGDQGVSHFLDODWWHQWLRQWRPHGLFDWLRQDQGWKH SODQQLQJRIHDUO\GLVFKDUJHV
Mostrar más

159 Lee mas

07 BCN informa. Núm. 07 (2004)

07 BCN informa. Núm. 07 (2004)

Els elevats preus dels medicaments contra la sida han estat fins ara el principal escull que ha impe- dit utilitzar-los al Tercer Món. D’aquesta manera, la major part de la població infectada ha quedat exclosa dels tractaments més avançats. La manca d’infrastructures sanitàries també ha contribuït, en molts casos, a empitjorar el panorama. Davant aquesta situació, diferents països ja han adver- tit que podrien passar per alt les llicències i crear genèrics, molt més barats.

7 Lee mas

Disseny d’un itinerari sobre el Patrimoni Cultural de Felanitx

Disseny d’un itinerari sobre el Patrimoni Cultural de Felanitx

El conjunt arquitectònic actual el conforme una estructura irregular definida per l’hostatge i l’església. Es poden diferenciar dues zones, la part antiga i pròpia del santuari, construïda a la part més alta del cim, i la part moderna (hostatgeria nova), que hi ha a l’esquerra abans d’arribar a l’entrada al santuari. La construcció antiga es distribueix al voltant d’una antiga clastra, avui una gran sala coberta, i un petit pati. El mur, que marca tot el perímetre del conjunt, està realitzat en pedra i morter, i és reforçat per contraforts en talús de cantons de pedra. L’accés al santuari es realitza per un portal d’arc rebaixat, sobre el qual hi ha un petit rosetó i un nínxol amb la imatge de la Marededéu. Aquest dóna a un vestíbul, cobert amb volta d’aresta, on podem observar en un parament un antic baixrelleu que representa a la Mare de Déu amb el nin, coronada per dos àngels, i flanquejada per l’arcàngel Sant Miquel i Sant Antoni Abad. Des d’aquí passam a una gran sala que presenta una coberta de volta de canó reforçada per arcs faixons, probablement abans era un pati o clastra que es va cobrir en el segle XVIII, amb motiu de l’ampliació de la zona d’hostatgeria (a la volta es pot llegir la data de 1788). Aquesta sala comunica amb les diferent zones de l’hostatge vell: restaurant, cuines dels pelegrins, habitacions... Està decorada amb una reproducció en guix del Sant Sopar del portal del Mirador de la Seu de Mallorca, antigues pintures i les camisetes en que el ciclista Guillem Timoner va guanyar els sis campionats del món. Aquesta sala dona accés al pati, el qual ens situa davant l’església.
Mostrar más

36 Lee mas

La UOC, més Universitat, més oberta, més connectada  Síntesi de la memòria del curs 2011 2012

La UOC, més Universitat, més oberta, més connectada Síntesi de la memòria del curs 2011 2012

El nostre repte immediat és arribar a la plena mobilitat, no solament per l’accessibilitat, els dispositius, les aplicacions, l’intercanvi de professors, la cooperació amb altres institucions, empreses i universitats o la incorporació de nous estudiants a més països del món, sinó perquè ens hem de posar en moviment per a crear les oportunitats que aquesta segona generació d’estudiants en línia, i la societat en general, reclama. Ho estem fent, mentre construïm una xarxa glocal d’universitats, NetUOC, amb les quals compartim visió, meto- dologia, programes i recursos.
Mostrar más

32 Lee mas

Software de gestió per a una petita empresa

Software de gestió per a una petita empresa

Durant la prova daccés al servei d‟Idempiere, no es gaire complicat de veure que a un usuari inexpert pot set complicat arribar a iniciar l‟aplicació. Per aquest motiu principalment s‟ha elaborat un script per a poder executar Idempiere des de un sol executable. S‟ha usat el llenguatge de programació PowerShell del propi Windows perquè no donarà cap tipus de problemes de compatibilitat ni caldrà cap tipus d‟executable addicional. Un script PowerShell, executa una sèrie de comandes per terminal ja sigui de Windows o Linux que s‟executen de manera seqüencial també admet esperes, bucles, condicionals, etc.
Mostrar más

73 Lee mas

Campus abril 1999 nº5

Campus abril 1999 nº5

Per exemple en el més de març els estudiants han plantejat més dubtes respecte als temes d' ampliació de matrícula, beques Ministeri, Generalitat, Estranger, cursos i altres més concrete[r]

8 Lee mas

Els dos models de pressupostos participatius implementats a l'Eixample i a Gràcia

Els dos models de pressupostos participatius implementats a l'Eixample i a Gràcia

Una de les consignes més compartides en l’avaluació del procés del projecte pilot és que és necessari implementar un disseny clar i detallat del procés a tots els nivells, que inclogui clarament des dels objectius fins als rols de cada àmbit de treball, així com qui integra i com funciona cada òrgan de coordinació i articulació.

17 Lee mas

ALFIN: Accés als recursos d'informació bibliogràfica i documental de la Universitat Jaume I

ALFIN: Accés als recursos d'informació bibliogràfica i documental de la Universitat Jaume I

Els professors de nou ingrés en la Universitat Jaume I poden sol·licitar la participació en una sessió de formació dissenyada expressament per conèixer distints serveis que tenen com a fi nalitat facilitar la tasca docent i investigadora. S’aborden temes com ara l’adquisició de llibres i revistes per part del professorat, consulta a bases de dades comercials (ISBN, The Serials Directory, BookFind, etcètera), servei d’obtenció de documents externs, localització de llibres i revistes en catàlegs col·lectius, accés i ús dels recursos d’informació electrònics, etcètera. Sol·licitud: els professors interessats poden sol·licitar una sessió emplenant el formulari següent: http://www.uji.es/cd/info/sessiof.thtml
Mostrar más

28 Lee mas

Les Corts. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Maig 2010

Les Corts. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Maig 2010

Durant aquest mandat, ERC ha presentat un se- guit de propostes al Districte amb l’objectiu de reforçar les políti- ques de joventut i enfortir el tei- xit associatiu juvenil del barri. Cal dir que la resposta del Dis- tricte en aquest sentit ha estat decebedora i demostra el poc in- terès envers aquest col·lectiu. Un exemple d’això són les difi- cultats que troben les entitats juvenils a l’hora d’organitzar ac- tivitats al carrer (com ja es va veure el darrer 8 de març), o el fet que la Comissió de Joventut del Districte hagi estat més d’un any sense reunir-se, i finalment s’hagi tornat a convocar arran d’una demanda d’Esquerra. També cal destacar altres aspec- tes pendents com l’elaboració d’un protocol de relacions entre les entitats juvenils i el Distric- te, la recerca d’un espai idoni per a les colles de foc o el com- promís d’establir una gestió compartida dels nous equipa- ments juvenils del districte. Així, doncs, en assumptes de jo- ventut moltes paraules i pocs fets. xflorensa@bcn.cat El Districte passa dels joves
Mostrar más

8 Lee mas

Show all 10000 documents...