PDF superior Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

At Oberlin’s French House, teaching assistants Julia Contentin and Cécile Thivolle-Cazat —both from France— encourage their housemates to take advantage of in-house French film scree- n[r]

9 Lee mas

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

L’evaporació (1 punt) és el procés que més directament es veurà afectat per la reducció de radiació solar deguda a l’eclipsi, ja que aquest procés de canvi d’estat requereix energia (0,5 punts) i, per tant, es veu afavorit per l’energia de la radiació solar, que augmenta la taxa d’evaporació. En cas d’un eclipsi, per tant, hi haurà menys evaporació (0,5 punts).

20 Lee mas

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Bien qu’on dise que les mots ne sont pas très importants, surtout dans cette première partie de l’entretien où tout ce que vous allez dire c’est « Bonjour », vous devez connaître par[r]

9 Lee mas

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Recordo que tota aquella explicada m’havia fet cavil·lar molt, i compto que havia estat així perquè fins aquell dia quan sentia la paraula néixer raonava una pensada lluent i llisa, sense destorbs. Aleshores, després d’haver-hi rumiat una bona estona, vaig comprendre que néixer és una de les feines més entortolligades de la vida. El cert és que la meua mare estava d’acord amb els qui deien que jo tenia una mena de pressa per viure i que per allò, des de bon comen- çament, m’havia avançat.

12 Lee mas

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

A Catalunya, la majoria de colònies van néixer a mitjan segle XIX, coincidint amb l’esclat de la segona revolució industrial per tal d’aprofitar les exempcions fiscals que comportaven i amb l’objectiu de mantenir la pau social dins de la fàbrica en un moment en què el moviment obrer era molt actiu. També servien per augmentar els nivells de productivitat de l’obrer, acostant la seva vivenda a la fàbrica, donant prestacions salarials més dignes i, sobretot, un millor i més rendible aprofitament dels recursos naturals com a fonts d’energia.

18 Lee mas

La Nit dels museus

La Nit dels museus

Una visita que arrenca a la pl. Vuit de Març i que arriba fins a la Casa de l’Ardiaca, al llarg de la qual s’explica quin era originalment el recorregut de l’aqüeducte i quina era la impor- tància de l’aigua en l’època romana, en què es considerava un bé públic i gratuït, així com la manera en què es localitzava la millor aigua possible i com era conduïda cap a la ciutat, on es distribuïa com a aigua de boca, aigua per als conjunts termals, aigua per a les in- dústries, aigua per a les fonts i aigua per a les cases benestants. El tram de l’aqüeducte de la plaça Vuit de Març aquesta nit tindrà una il·lu- minació especial. Visites cada trenta minuts. (B) ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA Pl. Pons i Clerch, 2, planta 2.
Mostrar más

33 Lee mas

La sexualitat humana al primer curs de l’educació secundària obligatòria

La sexualitat humana al primer curs de l’educació secundària obligatòria

E/la professor/a projecta una sèrie de vídeos que tracten sobre el rol dels homes i de les dones en la societat. El primer vídeo consisteix en un recull d‟anuncis publicitaris que promocionen diversos tipus de productes on les principals protagonistes són dones, mentre que els homes es mantenen absents: productes de neteja, aliments baixos en grassa, productes per alimentar els infants, cosmètics, entre d‟altres. És important que el/la professor/a remarqui que pel fet de que els anuncis de televisió indiquin que certs productes i activitats són exclusives per a les dones, no significa que s‟hagi de creure. Cal recordar als alumnes que la societat actual encara té una visió molt masclista ja que considera que moltes tasques de casa les ha de realitzar la dona i que aquetes s‟han de mantenir sempre belles i en forma. A continuació, es projecta el segon vídeo que fa referència als canvis que la societat va introduint respecte als rols de gènere, en concret, es tracta d‟una projecció de com el món de Disney introdueix el feminisme en les seves obres. Amb aquest vídeo es pretén conscienciar els alumnes de que entendre i defensar el feminisme, entès com a la ideologia que defensa la igualtat entre homes i dones, és la primera passa cap a un futur més igualitari entre sexes i que tots ho hauríem de començar a aplicar en la via diària.
Mostrar más

90 Lee mas

El turisme cinematogràfic: un tema transversal a l'educació secundària obligatòria

El turisme cinematogràfic: un tema transversal a l'educació secundària obligatòria

A banda de la seva utilitat com a eina versàtil a molts nivells educatius, el cinema suposa una important font d’ingressos a l’estat espanyol, un sector que dóna un gran nombre de llocs de feina, i el més important, no consumeix territori, conscient de la importància de la preservació de l'entorn de no caure en errors del passat. La presentació de les Illes Balears com a plató cinematogràfic suposa una alternativa i complement al principal motor econòmic de les Illes Balears com és el turisme. Molts cops i per moltes raons el cinema s’ha vinculat al turisme i viceversa. La indústria audiovisual en general i el cinema en particular estan adquirint cada vegada més protagonisme entre els gestors turístics. Les imatges filmades arriben a milions de persones de tot el món i, utilitzades adequadament poden convertir-se en una eina d'especial importància en l'àmbit del màrqueting i la promoció turística. El cinema està present a les aules, és considerat un recurs didàctic amb molta força: El cinema pot ser utilitzat com a dues maneres fonamentals; com un instrument tècnic de treball, en primer lloc, i en segon lloc, de manera conceptual, ideològic i cultural. Com a instrument tècnic serveix per mostra i descobrir la societat i la seva realitat,. Amb les tècniques pròpies audiovisuals es pot apropar a la investigació dels fets, els esdeveniments o les formes de comportament i actituds socials.
Mostrar más

83 Lee mas

Bullying : Violència entre escolars a l'educació secundària obligatòria

Bullying : Violència entre escolars a l'educació secundària obligatòria

Addicionalment, a l’hora d’establir una mesura penal per aquells que són imputables (disminuidament), el jutge de menors té un ampli marge de discrecionalitat, ja que la LORRPM només estableix les mesures i uns criteris però deixa al jutge de menors la flexibilitat per a determinar la/es mesura/es i la durada més adients (García, 2014). Això és així perquè, com hem indicat al començament, la finalitat que es persegueix en el dret penal de menors és la d’evitar la reincidència mitjançant mesures educatives i sancionadores orientades als dèficits presents en els menors que puguin haver determinat el comportament antisocial. I, seguint aquestes línies, la LORRPM a l’article 7.3 assenyala que per a l’elecció de la mesura adequada s’ha d’atendre, de manera flexible, no només la prova i la valoració jurídica dels fets, sinó especialment l’edat, les circumstàncies familiars i socials, la personalitat i l’interès superior del menor (García, 2014). De tot això prové l’ampli marge de discrecionalitat que tenen els jutges de menors, ja que han d’individualitzar la mesura, tant el seu contingut com la seva durada, per a cada cas concret. Així, quan no s’identifiquin dèficits educatius, el jutge de menors haurà necessàriament de concloure el procediment (García, 2014) i derivar-ho a les entitats de protecció del menor (Instrucció 10/2005 de la Fiscalia General de l’Estat), tal i com hem assenyalat en els casos de menors de 14 anys inimputables.
Mostrar más

99 Lee mas

Gaseta municipal de Barcelona. Any 077, núm. 02 (20 gen. 1990)

Gaseta municipal de Barcelona. Any 077, núm. 02 (20 gen. 1990)

concurs-oposició lliure per a la provisió d'una plaça de Tècnic Superior, Catedràtic del Conservatori (Càtedra de Violí): Títol de Professor Superior de Violí. (pla 66) o Professional de[r]

16 Lee mas

Intervenció psicopedagògica en tècniques d'estudi per a alumnes de cicle superior d'educació primària i per educació secundària

Intervenció psicopedagògica en tècniques d'estudi per a alumnes de cicle superior d'educació primària i per educació secundària

M'ha encantat aprendre i treballar en aquell despatx. Sempre aprenia alguna cosa nova i marxava amb la satisfacció d'haver col·laborat en el procés de millora d'aquells alumnes. Pel que fa al projecte, s'ha desenvolupat partint d'un context d'intervenció específic i d'una realitat professional, desenvolupant tasques que han estat necessàries per l'assoliment dels objectius marcats.

35 Lee mas

12 X 11. Audició per a Cobla: Alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'educació secundària obligatòria

12 X 11. Audició per a Cobla: Alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'educació secundària obligatòria

Recordem que l’objectiu és contactar amb les manifestacions de la cultura popular i tradicional catalana i destacar les emocions que desperten en nosaltres. Per aquest motiu es proposa una audició que acosta la cobla i la seva peculiar forma d’interpretar la música a altres estils musicals. Per fer-ho, us proposem diferents audicions que aproparan la música a través de melodies conegudes per l’alumnat i d’altres sorprenents en les quals s’investiga amb sons i música d’avantguarda, on compositors i intèrprets juguen amb la música de cobla i permeten descobrir moltes possibilitats de la música tradicional i la seva versatilitat en la interpretació:
Mostrar más

25 Lee mas

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2009-2010

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2009-2010

Quant a la demanda, val la pena remarcar que el creixement de places a les zones on hi havia més pressió d’alumnat per escolaritzar, com a Sant Martí, Sant Andreu i l’Eixample (vegeu el capítol de nous centres públics i noves construccions), ha permès ajustar la ubicació de l’oferta a la demanda d’escolarització. Aquest millor encaix entre oferta i demanda, produït, entre altres factors, pel rodatge que ha adquirit el sistema de zones de proximitat en la regulació de l’accés a l’escola en P3, es pot observar en la taula 19, en què es fa palès, per tercer any consecutiu, l’increment d’alumnes matriculats en un dels centres demanats (12.686, xifra que suposa un 97% de les sol·licituds) i el decrement d’alumnes amb plaça assignada d’ofici (433). S’observa també (taula 13) un lleu creixement del sector públic, aquest curs escolaritza el 39,2% de l’alumnat.
Mostrar más

54 Lee mas

Els Itineraris com a recurs didàctic per a la Geografia del Turisme: Un itinerari didàctic per la Platja de Palma

Els Itineraris com a recurs didàctic per a la Geografia del Turisme: Un itinerari didàctic per la Platja de Palma

Més interessant encara és que ambdues personalitats no representen espurnes d’intel·ligència aïllada enmig de la barbàrie i l’endarreriment. Tot el contrari. El seu missatge va calar a fons en la societat que els envoltava perquè estava preparada per assumir-lo. En prova d’això, Enric Alzamora, llavors president de la Cambra de Comerç, seguint la idea llançada en el citat llibre, fundà només dos anys després la societat del Fomento del Turismo de Mallorca, que tenia com a principals objectius promoure els atractius turístics i facilitar la visita als llocs més emblemàtics. No era un brindis al Sol. Si no, no s’entendria que tots els ajuntaments adquirissin el llibret d’Amengual quasi al mateix temps de la seva posada en circulació; que s’inauguràs el Gran Hotel també el 1903 o que el castell del Rei de Pollença ja formàs part d’una ruta turística abans de la Primera Guerra Mundial. Amb cartells per als 'forasters' inclòs i mariners especialitzats a llogar-los habitacions i donar-los una volta en llaüt. La versió pagesa era amb somera i beaces, però igualment lucrativa.
Mostrar más

161 Lee mas

Educació i Memòria Històrica

Educació i Memòria Històrica

Mitjançant els recursos dels que disposem actualment, referint-me principalment a la quantitat d’informació que ens dona Internet, he intentat desenvolupar una sèrie d’activitats basades en l’anàlisi i la reflexió de la mateixa per a tractar temes molt diversos que van des de l’ús correcte de la terminologia que utilitzem i les connotacions que té, la repressió de la dictadura que en molts casos s’intenta minimitzar, l’educació durant el règim dictatorial, així com el paper de la dona a través de la utilització de diferents fonts, sobre l’homosexualitat o la formació d’una cultura democràtica a través de diferents manifestacions culturals com són les cançons que cridaven per la llibertat d’un poble que ja no admetia continuar sotmès a la privació dels valors democràtics.
Mostrar más

55 Lee mas

Barcelona educació. Núm. 18 (2001)

Barcelona educació. Núm. 18 (2001)

Tampoc sembla justificada la proposta de crear una xarxa de centres de formació professional contro- lada directament pel Ministeri, donat que, d’una banda, les transferències al conjunt de les comuni- tats autònomes ja estan molt consolidades i, de l’altra, hi ha un consens general a insistir sobre la connexió de la formació professional amb l’entorn laboral, empresarial i territorial més proper. Sens dubte, la pressió per accelerar la transformació pedagògica dels instituts per adaptar-los a l’a- rribada de l’alumnat de dotze anys va deixar en segon terme el vessant més acadèmic —i professio- nalitzador, en alguns casos— que tradicionalment els havia caracteritzat. Un institut és i ha de ser una universitat en miniatura, el lloc més adequat per preparar-se per a la continuïtat dels estudis i, especialment, per encarar els superiors. Els pilars d’aquest perfil són: la flexibilitat i complexitat de l’organització acadèmica, que permet a cada alumne i alumna construir el seu propi currículum; el rigor científic en les programacions de les matèries optatives i els treballs de recerca; la qualificació del professorat, que ha estat seleccionat a través d’un sistema d’oposicions; la preparació específi- ca del professorat, molt sovint vinculat a alguna universitat o fins i tot en possessió del títol de doc- torat; i, evidentment, la bona dotació dels instituts pel que fa a instruments, tecnologies de la infor- mació i la comunicació i aules específiques com ara laboratoris, aules d’idiomes, d’informàtica, etc. Actualment, hem superat un sistema en què els batxillerats eren més febles, menys adaptats a les característiques de cadascú i menys rigorosos en molts aspectes, i en què la formació professional era una via de segona categoria, allunyada del mercat de treball i les seves constants innovacions tecnològiques. Estem encara rodant un sistema nou, complex, però que contempla la diversitat i amplia les oportunitats. És llàstima que cada cop que mirem cap a Madrid ens vingui al cap, més que mai, l’aforisme machadià: “Esperemos que no sea verdad nada de lo que pensamos”.
Mostrar más

32 Lee mas

La Sortida didàctica com a recurs per a l'Educació Secundària Obligatòria en el municipi de Ses Salines

La Sortida didàctica com a recurs per a l'Educació Secundària Obligatòria en el municipi de Ses Salines

Un altre punt a tractar per facilitar la realització d’aquesta proposta és la metodologia a seguir durant el seu desenvolupament. En primer lloc, no hem parlat del tipus de grup per el qual va dirigida la sortida, però tant podria ser exposada per a un grup gran (és a dir, dirigida a totes les classes de segon d’ESO d’un mateix centre escolar), o a un grup mitjà (a un grup – aula). En aquest sentit, si la proposta fos duta a terme per un grup gran, alhora de realitzar la visita a Ca’n Bonico es tindrien que fer grups reduïts, per tal de que els alumnes puguin visualitzar bé tots els espais, ja que llocs com la biblioteca (antiga presó) o el celler compten amb poc espai per a poder contemplar els detalls (la biblioteca es veu a partir d’una porta de vidre i el celler a partir d’una vidriera en el sòl).
Mostrar más

231 Lee mas

RECOMANACIONS PER PREPARAR LA PROVA DE SETEMBRE

RECOMANACIONS PER PREPARAR LA PROVA DE SETEMBRE

Empresa A: 400€ fixos, 45€ per cada nou client i 0,30€ per kilometre recorregut Empresa B: 600€ fixos, 40€ per cada nou client i 0.35€ per kilometre recorregut Ell estima que cada mes farà uns 3000 km i està plantejant-se quants nous clients ha d’aconseguir fer per a que li resulte millor l’empresa A. ¿podries ajudar-li?

11 Lee mas

Aplicacions web per a la correcció automàtica de proves

Aplicacions web per a la correcció automàtica de proves

Si en canvi s'accedeix a la pàgina en mode consulta, es podran veure totes les preguntes de la prova amb les respostes que en el seu moment va marcar l'alumne. Si la prova està configurada per permetre-ho, sortiran marcades amb un rectangle verd les respostes que eres correctes, de manera que ajudin a l'alumne a veure quins errors ha comés.

14 Lee mas

DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

Atès que en cadascun dels tres primers cursos de l’etapa l’alumnat ha de fer un treball de síntesi, i a quart curs ha de realitzar un projecte de recerca, la programació ha de tenir en compte tots dos tipus de treballs. El treball de síntesi està format per una seqüenciació d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha acon- seguit, i fins a quin punt, que l’alumnat hagi integrat les competències bàsiques, assolides a partir dels continguts tractats en les diferents matèries, per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes rela- cionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i admet diver- ses concrecions temporals. Al llarg del treball, l’alumne o alumna ha de mostrar capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip. El projecte de recerca, realitzat en equip, ha d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per ell mateix, sota el guiat- ge del professorat. Al llarg del projecte, l’alumne o alumna ha de mostrar capacitat d’autonomia i inicia- tiva en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.
Mostrar más

15 Lee mas

Show all 10000 documents...