PDF superior Quin Bestiari: Educació Secundària Obligatòria

Quin Bestiari: Educació Secundària Obligatòria

Quin Bestiari: Educació Secundària Obligatòria

L’acte ha canviat diverses vegades de recorregut i també de format d’inici o cloenda. La fórmula actual consisteix en la Ceptrotada i la Porta de l’Infern. La Ceptrotada consisteix en l’encesa simultània de ceptrots, forques i estendards més impressionants de cada colla, que dóna pas a l’encesa de la Porta de l’Infern, una estructura escenogràfi ca construïda expressament per a l’acte. Quan la porta s’obre surten ordenadament les colles de diables i bestiari participants i fan un recorregut de pràcticament un quilòmetre, actualment per la Via Laietana. L’acte s’ha fi xat el dissabte a la tarda dins de les Festes de la Mercè; si el dia de la Mercè cau en dissabte, aleshores es canvia pel diumenge.
Mostrar más

26 Lee mas

Flamenk: Alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'educació secundària obligatòria

Flamenk: Alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'educació secundària obligatòria

A continuació es demanarà als alumnes que investiguin què és el patrimoni cultural immaterial o intangible. Per fer-ho, demanarem que identifi quin les diferències amb el patrimoni cultural tangible. Els proposarem que posin exemples i mostres representatives de cadascuna. Com a exemple de patrimoni cultural tangible podem parlar de llocs, monuments, manifestacions artístiques, etc. (el Palau de la Música o la Sagrada Família). En canvi, les manifestacions

26 Lee mas

El cinema com a eina didàctica per a treballar en valors a l’Educació Secundària Obligatòria

El cinema com a eina didàctica per a treballar en valors a l’Educació Secundària Obligatòria

El cinema té molta força i riquesa comunicativa, ben conduït representa un recurs pedagògic complet que abasta infinitat de temes, una eina per a alfabetitzar-nos emocionalment que haurien d’emprar els docents en el procés d’ensenyament-aprenentatge amb l’alumnat. Conde (2013) creu que hi ha en el cinema el que es denomina la pretensió d'universalitat; a partir d'un fet o tema particular es toca d'una manera sensitiva emocional el tòpic universal, que sigui quin sigui sempre acaba apuntant a problemes humans (llibertat, justícia, amor, felicitat, etc.). És a dir, el sèptim art empra situacions particulars per abordar lo universal. Bona part del que la pel·lícula transmet en l’espectador és resultat de la seva visió subjectiva. La història de vida de cada persona condicionarà la seva visió de la realitat, i de tot el que percep i veu en aquesta, inclòs les pel·lícules que visualitzi. Per aquesta raó, en el cas de l’escola serà clau que perquè aquest procés sigui positiu serà imprescindible la figura de l’orientador per a guiar els alumnes.
Mostrar más

101 Lee mas

DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

Atès que en cadascun dels tres primers cursos de l’etapa l’alumnat ha de fer un treball de síntesi, i a quart curs ha de realitzar un projecte de recerca, la programació ha de tenir en compte tots dos tipus de treballs. El treball de síntesi està format per una seqüenciació d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha acon- seguit, i fins a quin punt, que l’alumnat hagi integrat les competències bàsiques, assolides a partir dels continguts tractats en les diferents matèries, per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes rela- cionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i admet diver- ses concrecions temporals. Al llarg del treball, l’alumne o alumna ha de mostrar capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip. El projecte de recerca, realitzat en equip, ha d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per ell mateix, sota el guiat- ge del professorat. Al llarg del projecte, l’alumne o alumna ha de mostrar capacitat d’autonomia i inicia- tiva en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.
Mostrar más

15 Lee mas

La gestió del temps periescolar com a estratègia d’aprenentatge en la millora dels resultats acadèmics en l’educació secundària obligatòria

La gestió del temps periescolar com a estratègia d’aprenentatge en la millora dels resultats acadèmics en l’educació secundària obligatòria

21 Aquesta línia d’investigació sorgeix del treball desenvolupat com a assessor psicopedagògic amb alumnat d’ESO, on aquest manifesta junt amb el professorat i les seues famílies dificultats en l’aprenentatge i en l’adquisició de nous coneixements pel motiu de no saber ben bé com ser més eficients en la GTP d’aprenentatge acadèmic. Una qüestió que provoca, de forma bastant assídua, problemes i malestars no sols de tipus acadèmic, sinó també discussions en el si familiar, personals, d’estrès, anímics, emocionals i motivacionals. Aquestes dificultats són descrites per molts autors, per exemple en el llibre El valor del tiempo en educación de Gimeno Sacristán (2008) en el que indica la transcendència de dos moments cabdals en un ús adequat del temps periescolar per part de l’alumnat, “la transició de Primària a Secundària Obligatòria i el final de l’etapa d’obligatorietat, que comprèn un moment de l’escolarització decisiu i sobre el qual existeix encara avui una controvèrsia no resolta al nostre país” (Gimeno Sacristán, 2008: 13-14)
Mostrar más

590 Lee mas

Atenció a la diversitat: programa d'enriquiment curricular de Tecnologia en Batxillerat

Atenció a la diversitat: programa d'enriquiment curricular de Tecnologia en Batxillerat

Respecte a la estratègia d’intervenció davant alumnes amb altes capacitats o alt rendiment, després d’analitzar les propostes més concurrents pels especialistes en aquesta matèria, considere que les adaptacions d’enriquiment o ampliació són la metodologia més adequada per a atendre a la diversitat a l’aula (Renzulli, 1994): mantenen els principis d’una educació inclusiva, augmenten la motivació dels alumnes i afavoreixen la seua socialització amb els companys. Si a més a més, es fomenta el treball cooperatiu es pot utilitzar la diversitat a l’aula com un factor positiu per a afavorir l’aprenentatge entre iguals (Pujolàs, 2009).
Mostrar más

86 Lee mas

L'orientació vocacional, eina fonamental en el desenvolupament de l'alumnat a l'Educació Secundària Obligatòria

L'orientació vocacional, eina fonamental en el desenvolupament de l'alumnat a l'Educació Secundària Obligatòria

El present treball d’investigació explora com es treballa l’Orientació Vocacional a l'IES Francesc de Borja Moll de Palma de Mallorca a través d'un estudi de casos. S’ha realitzat un estudi teòric pel que fa referència al tema objecte d’estudi, concretant aquest en l’elecció vocacional, presa de decisions i autoconcepte dels alumnes adolescents. Mitjançant l’anàlisi del Pla d’Acció Tutorial (PAT) i el Programa d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP), així com l’elaboració de qüestionaris a l’alumnat i entrevistes a l’orientadora, es pretén descriure quines són les variables que intervenen en l’elecció vocacional i com es treballen al segon cicle d’Educació Secundària Obligatòria. L’estudi es completa amb una sèrie de propostes per tal d’afavorir l’acció orientadora i donar resposta a les demandes de l’alumnat del citat IES.
Mostrar más

70 Lee mas

El pensament computacional als currículums de l'educació secundària obligatòria a l'Estat espanyol

El pensament computacional als currículums de l'educació secundària obligatòria a l'Estat espanyol

Les  noves  tendències  que  el  mercat  tecnològic  imposa,  impliquen  assumir  nous   reptes   per   part   de   tota   la   societat   i   requereix,   específicament   d'estudiants   i   educadors,  l'acceptació  i  posada  en  pràctica  de  diferents  tipus  de  pensament,   habilitats  i  competències,  que  els  permetin  exercir  a  un  nivell  més  competitiu.   Des  de  les  etapes  primerenques  de  la  formació  acadèmica,  l'ensenyament  ha   d'estar  orientat  a  la  realitat  de  l'entorn  i  a  un  aprenentatge  permanent.  Formar,   dotant   als   individus,   amb   noves   eines   per   accedir,   comprendre   i   utilitzar   la   informació  disponible  al  nostre  voltant,  és  marcar  la  diferència  a  l'hora  d'afrontar   els  problemes  quotidians.  La  societat  actual  requereix  de  persones  amb  un  major   nivell   en   les   competències   necessàries   per   afrontar   reptes   informàtics   i   tecnològics,  i  amb  capacitat  per  donar  solucions  als  nous  reptes  de  la  societat.   Diferents   autors   [1,2]   s'han   pronunciat   sobre   la   necessitat   d'alfabetitzar   d'una   forma  interdisciplinària  en  tots  els  nivells  de  l'educació,  i  sobre  els  avantatges   que  per  a  les  persones  suposa  que  puguin  pensar  computacionalment  i  sàpiguen   desenvolupar-­se   en   diferents   àrees   com:   Ciències,   Tecnologies,   Enginyeria   i   Matemàtiques.   Aquestes   àrees   són   conegudes   com   STEM   (Science,   Technology,   Engineering   and   Mathematics)   i   el   terme   és   utilitzat   amb   un   enfocament  educatiu  [3],  per  abordar  temes  relacionats  amb  les  ciències,  referir-­ se  a  l'enfortiment  del  treball  en  equip  i  a  una  educació  integral  [4,5].  En  la  seva   definició   més   àmpla,   STEM   inclou   els   camps   de   les   ciències   bàsiques,   informàtica,  tecnologia  de  la  informació,  psicologia,  ciències  socials,  enginyeria   o  ciències  de  la  terra  [6
Mostrar más

85 Lee mas

L'arqueologia també fa Història  L'ús de l'arqueologia i el patrimoni arqueològic com a una eina didàctica als centres de secundària de Borriana (Castelló)

L'arqueologia també fa Història L'ús de l'arqueologia i el patrimoni arqueològic com a una eina didàctica als centres de secundària de Borriana (Castelló)

Aquesta pràctica està bastant establerta en països del nord d’Europa – d’on veurem exemples més endavant –, encara que no ha sigut fins fa ben poc que s’ha començat a dur a terme a Espanya. Tot i això, ací generalment consisteixen en, com hem dit, recreacions, és a dir, es crea ex professo una “excavació” per tal que els alumnes puguen experimentar amb la feina de l’arqueòleg, mentre que en altres països és comú que s’organitzen excavacions reals en les que participen alumnes tant de primària com de secundària, sempre supervisats pels seus responsables i per experts 2 . En Espanya, en canvi, sol consistir en una xicoteta superfície tancada amb murs baixos i emplenada de terra o sorra, en la que es situen les rèpliques de les restes arqueològiques que l’alumne ha de desenterrar (Figura 2). És ben cert que no és comparable una pràctica amb altra, però la resposta entre l’alumnat sol ser positiva, com hem pogut comprovar de primera mà durant una eixida al Museu d’Almassora amb alumnat de 2n d’ESO durant l’estada en el Pràcticum. Val a dir, però, que en alguns casos, eixes simulacions han anat més enllà, com és el cas de la realitzada en l’IES El Bohío de Cartagena, que després explicarem amb més deteniment.
Mostrar más

67 Lee mas

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2008-2009

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2008-2009

Escoles bressol i llars d'infants (0-3 anys) 304 422 1.934 2.660 Educació infantil (3-6 anys) 1.796 3.313 148 5.257 Educació primària (6-12 anys) 3.063 7.528 110 10.701 Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys) 1.517 5.792 91 7.400 Total ensenyaments bàsics (3-16 anys) 6.376 16.633 349 23.358

51 Lee mas

L'educador social a l'educació secundària obligatòria : Una proposta adreçada a l'IES Manuel Blancafort

L'educador social a l'educació secundària obligatòria : Una proposta adreçada a l'IES Manuel Blancafort

L’escolarització obligatòria presenta “una honda preocupación por los problemas que provocan el absentismo, el abandono y el fracaso escolar” (Melendro, 2008:67), seguint amb les teories d’aquest autor trobem en els alumnes on l’absència de motivació per l’estudi, pels hàbits de feina estructurats i pels recursos culturals i la mancança d’habilitats socials són algunes de les seves conseqüències de les problemàtiques esmentades, que han de ser tingudes en compte a l’hora de dissenyar estratègies de treball amb ells. Als dèficits significatius en el rendiment acadèmic es sumen els problemes motivacionals caracteritzats per una major dependència i imitació de pautes externes, una menor conducta exploratòria i una pobre competència cognitiva.
Mostrar más

81 Lee mas

Prevenció del sobrepès i l’obesitat a través d’un estil de vida actiu per a alumnes d’educació secundària obligatòria

Prevenció del sobrepès i l’obesitat a través d’un estil de vida actiu per a alumnes d’educació secundària obligatòria

Una de les grans necessitats del món actual és la lluita contra el sobrepès i l’obesitat. La societat ha d’estar conscienciada sobre què és el que no vol i treballar perquè les noves generacions no facin els mateixos errors. Una opció encertada és intentar-ho des del sistema educatiu, intervenint i incidint en el desenvolupament d’una vida activa i saludable. No obstant això, no sempre els docents són promotors d’un bon estil de vida i d’una suficient dedicació per transmetre-ho. Ara bé, amb les dues intervencions proposades en què es té en compte el treball en equip, la potenciació de conductes positives sobre salut, els diferents agents que envolten el centre de secundària, el seguiment del currículum i les característiques d’un programa d’entrenament, es pot dir que és una bona opció per abolir gran part d’aquesta epidèmia. També cal tenir en compte que aquestes propostes són de caire general i l’aplicació en diferents centres pot variar algun aspecte perquè la intervenció funcioni de manera més eficient i eficaç. Per exemple, aquestes intervencions es poden extrapolar a centres que vulguin que els seus alumnes millorin a nivell fisiològic, psicològic, cognitiu i social.
Mostrar más

96 Lee mas

Els Itineraris com a recurs didàctic per a la Geografia del Turisme: Un itinerari didàctic per la Platja de Palma

Els Itineraris com a recurs didàctic per a la Geografia del Turisme: Un itinerari didàctic per la Platja de Palma

En quart lloc, s’ha dut a terme un disseny del conjunt d’activitats a realitzar per l’alumne abans, durant i després de la sortida. D’una banda, hi ha una vessant temàtica important: totes les qüestions que es volen explicar durant l’itinerari s’han de reforçar mitjançant una activitat. D’altra banda, hi ha la qüestió de la temporització: s’ha de programar el nombre de sessions que dura la realització d’activitats dins l’aula; i sobretot, s’ha de programar i temporalitzar al minut les activitats a realitzar fora de l’aula. Encara que les sis hores que dugui l’itinerari semblin un temps etern en l’educació secundària; la realitat es que moure un grup afora de l’aula, i combinar-ho amb explicacions per part del professor, activitats i cert temps lúdic implica una gran quantitat de temps. Finalment, s’ha de tenir en compte la qüestió del tipus d’activitats que es duen a terme. Així, abans de l’itinerari, les activitats tendiran a tenir un component introductori als processos socio-espacials que es pretenen estudiar. Durant l’itinerari, les activitats estaran centrades en l’expansió del coneixement, i la seva auto- construcció per part de l’alumne. En canvi, les activitats que es duguin a terme després de la sortida tindran un clar component de consolidació i avaluació dels coneixements adquirits.
Mostrar más

161 Lee mas

El mètode cientific a la cuina  Utilitat en l'aprenentatge de la Química

El mètode cientific a la cuina Utilitat en l'aprenentatge de la Química

Ens trobam amb el cas d’una pregunta oberta, on els alumnes han de resoldre quines seran les millors condicions, comprovant fins i tot si els dits populars de les àvies són o no certs. Aprendran per tant a emulsionar, i amb això referent als conceptes del currículum oficial es treballa el bloc de l’Activitat científica i podem dir que també inclou els blocs de La matèria i Els canvis. Un altre aprenentatge és la justificació amb evidències científiques de quines són les millors condicions per fer-ho. Hi cap la possibilitat de trobar-nos que dos grups arribin a resultats diferents, i cada un d’ells en finalitzar la recerca haurà de defensar el seu treball enfront dels companys, resoldre dubtes o debatre les idees amb els criteris clars i sabent respectar les diverses opinions dins el debat amb educació.
Mostrar más

58 Lee mas

Bullying : Violència entre escolars a l'educació secundària obligatòria

Bullying : Violència entre escolars a l'educació secundària obligatòria

La mostra objecte d’estudi compren tres centres escolars d’educació secundària obligatòria del municipi de Sant Andreu de la Barca que són: IES El Palau; IES Montserrat Roig; i IES Sant Andreu. El problema d’aquest últim centre és que és relativament nou, aquest és el seu segon curs escolar i no compta amb el curs de 3er d’ESO. Tot i així hem considerat incloure’l a l’estudi per tal d’analitzar tot el rang d’alumnes de 1er, 2n i 3er d’ESO, ja que per temes de temps descartem el 4rt curs. Podríem haver descartat també 3er d’ESO però hem valorat analitzar- lo degut a que ens interessa conèixer la realitat del bullying amb el canvi de cicle escolar i analitzar com evoluciona amb l’edat (prevalença analitzada al capítol 2.2) ja que l’Informe Cisneros VII (2005) ens mostra que entre 2on i 3er es produeix, tal i com hem observat al capítol 2.2, una reducció important d’un 10% en la prevalença d’implicació en bullying, així com també ho fa El Defensor del Pueblo (2000), Oñederra (2008) i Gairín et al. (2013) que assenyalen que entre els 11 i els 14 anys es troba la major prevalença i que a partir dels 14 anys decreix. També s’ha observat aquest fenomen en el cas de les víctimes (decreix un 13%) i dels agressors (6%) (El Defensor del Pueblo, 2000).
Mostrar más

99 Lee mas

El teatre com assignatura obligatòria a educació secundària

El teatre com assignatura obligatòria a educació secundària

Com hem pogut veure, el teatre permet construir un procés d’aprenentatge i d’expressió dramàtica, de comunicació grupal, com també de creació. És una activitat educativa que implica el desenvolupament de la personalitat de l’alumne, a més a més, contribueix a cultivar la cultura i a formar la seva sensibilitat, aspectes que, sobretot a l’adolescència, tenen molta importància. A l’educació secundària cada vegada hi trobem més problemes d’abandonament escolar, falta de motivació, problemes conductuals d’agressivitat, o per el contrari , de timidesa i sobretot falta d’autoestima. Amb el teatre, es dona la possibilitat de treballar tots aquests aspectes i contribuir a que l’alumne pugui créixer amb uns valors que despertin la seva humanitat, el seu esperit sociable, de comunicació i respecte als altres, com també la seva capacitat de decisió.
Mostrar más

47 Lee mas

Un quatre de vuit amb folre i...? Educació secundària obligatòria

Un quatre de vuit amb folre i...? Educació secundària obligatòria

En aquest sentit, al material de recursos trobareu un munt d’activitats (plàstiques, de descoberta, experimentació, musicals, lingüístiques...) associades al món dels castells i els cas[r]

26 Lee mas

Flamenk: Cicle superior d'educació primària i educació secundària obligatòria

Flamenk: Cicle superior d'educació primària i educació secundària obligatòria

instrumentació i els quatre palos o estils més importants d’aquest gènere: La soleá,.. siguiriya, bulería i tango.[r]

16 Lee mas

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

At Oberlin’s French House, teaching assistants Julia Contentin and Cécile Thivolle-Cazat —both from France— encourage their housemates to take advantage of in-house French film scree- n[r]

9 Lee mas

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Bien qu’on dise que les mots ne sont pas très importants, surtout dans cette première partie de l’entretien où tout ce que vous allez dire c’est « Bonjour », vous devez connaître par[r]

9 Lee mas

Show all 693 documents...