PDF superior Razvoj djece u jednoroditeljskoj obitelji

Razvoj djece u jednoroditeljskoj obitelji

Razvoj djece u jednoroditeljskoj obitelji

14 U skladu s odnosom skrbnika, dijete može postići jedan od triju oblika privrženosti: sigurnu, ambivalentnu ili izbjegavajuću. Novija istraživanja uočila su i četvrti oblik, dezorganiziranu privrženost. Sigurnu će privrženosti postići djeca čiji skrbnik dosljedno odgovara na njihove potrebe. Sigurno privržena djeca mogu doživljavati širok raspon emocija, bolje su socijalizirana, kooperativnija, pokazuju više entuzijazma, pozitivnih emocija i upornosti, a situacije rješavanja zadataka ne frustriraju ih kao nesigurno privrženu djecu (Milanović, 2014). Ambivalentni tip pokazuju djeca koja nisu sigurna u skrbnikovu brigu i pouzdanost te mu u isto vrijeme pokazuju ljubav i otpor. Ta djeca postupno razvijaju povećanu sklonost negativnim emocijama (Oatly, Jenkins, 2002; prema Čudina-Obradović i Obradović, 2006). Izbjegavajuću privrženost pokazuju djeca koja su zbog nedosljednosti skrbnika doživjela razočaranje te ona općenito ne reagiraju emocionalno. Dok dezorganiziranu privrženost pokazuju djeca čije je ponašanje prema skrbniku nasumično, povremeno izbjegavajuće, povremeno odbijajuće, to je obično posljedica zlostavljanja djeteta.
Mostrar más

35 Lee mas

Razvoj verbalne komunikacije djece starije predškolske dobi

Razvoj verbalne komunikacije djece starije predškolske dobi

Bitnu stavku u razvoju verbalne komunikacije osim obitelji i poticajne okoline odigrati će i odgajatelj koji također velik dio dana provodi s djecom u vrtiću. Važno je da odgajatelj bude kreativan, zabavan i zanimljiv, da neprestano komunicira s djecom te ih potiče na igru. Odgajatelj treba dijete poticati na verbalizaciju te raznim poticajima i igrama razvijati djetetovu sposobnost slušanja i govorenja. Postoje mnoge poticajne i korisne igre kojima djeca mogu razvijati, poboljšati i usavršiti sposobnosti slušanja i govorenja, a neke od njih navedena su i u ovom radu. Također je važno da odgajatelj aktivno sluša što mu djeca govore. Ciljevi aktivnog slušanja su pojasniti značenje izrečenog, saznati više o mislima, željama i osjećajima onoga koga slušamo, poticati argumentaciju, poticati na razmišljanje i otkrivanje novih saznanja te sakupiti više činjenica i pojedinosti.
Mostrar más

42 Lee mas

Socio-emocionalni razvoj djece predškolske dobi

Socio-emocionalni razvoj djece predškolske dobi

Emocionalni razvoj jedan je od najvažnijih procesa u dječjem razvoju, a nastaje kao rezultat naslijeđenih mehanizma reagiranja na emocionalne situacije i procese socijalizacije u obitelji i bliskoj okolini (Starc i sur., 2004). U predškolskoj dobi izražen je utjecaj okoline, koja ima važan ulogu u socio- emocionalnom razvoju. Dijete u interakciji s okolinom istražuje svijet, ali i postupno uči ne samo izražavati nego i razumjeti emocije drugih ljudi. Najvažniju ulogu imaju roditelji koji svojim ponašanjem i primjerom mogu pridonijeti razvoju empatije, koja djeci omogućava bolji odnos sa drugima i samim time stvaranjem bolje slike o sebi. Osim vanjskih čimbenika, postoje i oni unutarnji. Jedan od njih je i temperament. Prema autorici Bulat (2014) temperamentom označavamo načine emocionalnog doživljavanja i reagiranja, a njegov je razvoj povezan s biološkim čimbenicima, genima i načinom funkcioniranja živčanog sustava.
Mostrar más

32 Lee mas

Utjecaj roditeljskog odgoja na emocionalni razvoj djece

Utjecaj roditeljskog odgoja na emocionalni razvoj djece

Uloga roditelja nije „prirodno“ ponašanje uvjetovano potrebom za redukcijom. Roditeljstvo uključuje brigu, odgoj, pružanje pomoći i potpore tijekom socijalizacije u drugim socijalnim okruženjima. Roditeljstvo je socijalni proces, ono čini dinamički uzajaman odnos. Višedimenzionalnost roditeljstvo čini složenim. Određeno je različitim ponašanjima i vještinama kojima se roditelj koristi u komunikaciji s djetetom. Uloga roditelja se mijenjala kroz povijest. Socijalne promjene tijekom devetnaestog stoljeća koje su rezultat ekonomskih promjena, siromaštva, promjena mjesta stanovanja i raspada tradicionalne obitelji, uzrokovale su brojne promjene u roditeljstvu. Odgoj treba promatrati kao dio socijalnog konteksta, a ne smije se zaboraviti da je cilj odgoja upravo pripremiti dijete da postane član društvene zajednice (Klarin, 2006). Uloga očeva i majki se kroz povijest također mijenjala. Danas su očevi i majke gotovo izjednačeni. Jednako materijalno pridonose obitelji, a i uloga oca postaje sve veća. Ne vidi se po mnogočemu razlika između oca i majke. Oboje su zaduženi i snose jednaku odgovornost po pitanju odgoja vlastitog djeteta. Djeca osjećaju jednaku privrženost prema oba roditelja. Dužnost roditelja je da vlastitim primjerom pokažu djeci kako da postanu otporna.
Mostrar más

32 Lee mas

Problemi u ponašanju djece

Problemi u ponašanju djece

„Socijalne vještine odnose se na vještine komuniciranja, rješavanje problema, odluĉivanja, kreativnog i kritiĉkog mišljenja te upravljanja sobom, svojim emocijama i ponašanjem. Probleme u vršnjaĉkim odnosima koje vidimo kod djece su upadanje u rijeĉ, zapovijedanje, svaĊanje, otimanje stvari, zadirkivanje, nametljivost, nepoštivanje pravila igre, grubost, tuĉnjava, ali i povuĉenost, izoliranost, zatvorenost, podloţnost i povodljivost. Dijete koje je agresivno i destruktivno, koje nije sposobno odrţati bliske odnose s drugom djecom te time ne nalazi svoje mjesto u vršnjaĉkoj skupini ili pak dijete koje je uslijed povuĉenosti i straha od odbacivanja vršnjaka sklono, u ţelji za socijalnom pripadnošću, socijalnoj imitaciji nepoţeljnih ponašanja, riziĉno je za razvoj daljnjih emocionalnih, ponašajnih i akademskih teškoća. Djeca se razlikuju u socijalnom ponašanju iz više razloga - imaju odreĊene karakteristike osobnosti i temperament od roĊenja, a odnosi u uţoj i široj obitelji te (ne)postojanje modela primjerenog socijalnog ponašanja i sustava vrijednosti takoĊer imaju znatan utjecaj na njihovo socijalno ponašanje“ (Šitum i Buljan Flander, 2014: 1).
Mostrar más

44 Lee mas

Razvoj socijalne kompetencije djece predškolske dobi

Razvoj socijalne kompetencije djece predškolske dobi

22 7. ZAKLJUČAK Ljudi su po prirodi društvena bića zato je važno ovladavanje socijalnim vještinama kako bi smo mogli kvalitetno živjeti u okruženju u kojem živimo. Kada to usvojimo od najranije dobi lakše je za nas i ljude u našoj blizini. Danas živimo dosta ubrzanim tempom te često zanemarujemo odnose koje gradimo s ljudima. Od važnosti nam je životni standard te koliko zarađujemo iako nam odnosi u obitelji, s partnerom, prijateljima, suradnicima na poslu ne funkcioniraju. Okrenuli smo se ka materijalnom svijetu i utrci za boljim imovinskim stanjem. Zaboravili smo biti sretni i zadovoljni sa sobom. To moramo naučiti od najranijih dana u obiteljskom domu koji je priprema za daljnje korake u život. Roditelji bi trebali biti prvi modeli koji će pripremiti put svojoj djeci.
Mostrar más

29 Lee mas

Nasilje u obitelji

Nasilje u obitelji

Emocionalno zlostavljanje odnosi se na slučajeve kada roditelji trajno propuštaju iskazivanje ljubavi i pažnje svojoj djeci. Ono se iskazuje kroz prijetnje, izrugivanja, viku, ponižavanje od strane odraslih, kao i kroz neprihvaćanje djetetovih potreba za ljubavlju i brigom važnom za djetetov normalan psihički razvoj. Vrlo čest oblik emocionalnog zlostavljanja predstavlja manipulacija dječjim osjećajima od strane odraslih osoba sa svrhom rješavanja nekih vlastitih problema (npr. u slučajevima rastave braka) kao i svjedočenje nasilju u obitelji, iako samo dijete nije izravno žrtva tog nasilja. Ove situacije uzrokuju gubitak samopouzdanja i samopoštovanja kod djeteta, ono postaje povučeno i nervozno (http://www.hrabritelefon.hr/). Emocionalno zlostavljanje pogađa djecu vrlo duboko. Ako je dugotrajnije može izazvati i snažnije i jače posljedice od fizičkog zlostavljanja. Djeca su ta kojima je potrebna ljubav, ohrabrivanje i pohvala od roditelja kako bi se osjećala sretno i izrasla u sigurne i samopouzdane osobe. Ako odrasli stalno prijete djetetu ili su ljuti, sarkastični i kritični, kod djece se stvara osjećaj nevoljenosti, ona počinju gledati na sebe kao da uopće nisu vrijedna i ne zaslužuju biti voljena. Sve to može imati ozbiljne posljedice na ličnost djeteta i može
Mostrar más

51 Lee mas

Važnost vitamina u prehrani djece mlađe školske dobi

Važnost vitamina u prehrani djece mlađe školske dobi

Iz starih vremena poznaje se blagotvorno djelovanje limuna i šipka za jačanje organizma, dok su znanstvenici utvrdili da vitamin C svojim snažnim antioksidacijskim djelovanjem neutralizira razarajući učinak slobodnih radikala. Tako je jedna od njegovih bitnih funkcija sprječavanje oksidacije masnoća u tijelu, što je zapravo pretpostavka za prevenciju ateroskleroze. K tome je vitamin C s uspjehom ispitivan i kod bolesnika s blago povišenim krvnim tlakom. Uzimanjem neadekvatno pripremljene ili industrijski obrađene, konzervirane hrane, u želucu i crijevima nastaju opasni toksični spojevi, tzv. nitrozamini. Upravo vitaminom C može se spriječiti njihovo razorno djelovanje. Jednostrana prehrana također može biti uzrok nedostatka vitamina C, što se najčešće očituje kod starijih osoba. U njihovoj prehrani manje je zastupljeno svježe povrće i voće, često zbog problema sa zubalom. I pogrešno osmišljene dijete mogu dovesti do izraženog manjka vitamina C. (Medić-Šarić, Buhač, 1997.)
Mostrar más

45 Lee mas

Računalna i informacijska pismenost djece u osnovnoškolskom obrazovanju

Računalna i informacijska pismenost djece u osnovnoškolskom obrazovanju

Idući stupanj digitalne pismenosti je korisnik koji samostalno obavlja određene radnje. Ovdje će učenici i nastavnici nakon nekog vremena također moći izraditi digitalni sadržaj no taj će sadržaj biti nešto kompliciraniji. Na primjer oblikovanje internetske stranice, primjenjuju formatiranje kao što je izrada bilješki, tablica… Korisnici koji su već neko vrijeme upućeni i imaju već neku praksu mogu izraditi, ali i izmijeniti multimedijski sadržaj u razno raznim formatima, a pritom se služe alatima. Razumiju pozitivne i negativne strane tehnologije, mogu prepoznati lažne e-poruke ili internetske stranice koje se upotrebljavaju u svrhu prijevare. Odrasli ljudi koji pripadaju ovoj skupini bez problema koriste internetsko bankarstvo i vrše kupnju putem interneta. Upoznati su osnovama barem jednog programskog jezika, a nemaju problema ni sa navođenjem ili upotrebljavanjem sadržaja koji je zaštićen autorskim pravima.
Mostrar más

43 Lee mas

Efekti procesa vježbanja  usmjereni na razvoj snage kod djece mlađe predškolske dobi

Efekti procesa vježbanja usmjereni na razvoj snage kod djece mlađe predškolske dobi

Molimo Vašu suglasnost za sudjelovanje Vašeg djeteta u istraživanju za potrebe diplomskog rada. U tu svrhu potrebno je izmjeriti rezultate različitih mjerenja vezana uz temu ,,Efekti procesa vježbanja usmjereni na razvoj snage kod djece mlađe predškolske dobi''. Sudjelovanje u istraživanju je potpuno dragovoljno i anonimno (nigdje se neće objaviti ime i prezime Vašeg djeteta), a dobiveni rezultati bit će korišteni samo u svrhu znanstvenih istraživanja. Molim Vas da suglasnost o sudjelovanju Vašeg djeteta u ovom istraživanju potvrdite svojim potpisom. Ako iz bilo kojeg razloga ne želite da Vaše dijete sudjeluje u ovom istraživanju shvatit ću i poštivati Vašu odluku.
Mostrar más

41 Lee mas

Tv-sadržaji i slobodna igra djece u vrtiću

Tv-sadržaji i slobodna igra djece u vrtiću

Due to the listed meanings of play in a child’s life on the one hand, and a significant role of television in the lives of today’s children on the other, scientists have been intensive[r]

17 Lee mas

Uloga slikovnice u razvoju govora djece predškoleske dobi

Uloga slikovnice u razvoju govora djece predškoleske dobi

„Oni su mali, ali su veliki, odnosno, hoću reći, nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali“ legendarnom rečenicom redatelja Hrvoja Hitreca opisala bih svu djecu predškolske dobi. Temeljem literature i aktivnosti koje sam provela u vrtiću možemo zaključiti da je govor neophodan za sporazumijevanje i razmjenu informacija, te da od njega sve kreće, slušanje, čitanje i pisanje. Za djecu svih uzrasta a posebno za djecu predškoske dobi bitno je kakav im je govorni uzor jer je to njihov model. Roditelji imaju veliku ulogu u razvoju govora i čitanju slikovnica svojoj djeci. Treba poštivati vrednote govorenoga jezika i paziti na intonaciju, naglaske, stanke, intenzitet, ton; i tempo izgovaranja riječi. Uloga slikovnice u razvoju dječjeg govora predškolske dobi je poticanje govornih vještina, obogaćivanje fonda riječi, učenje novih činjenica i pojmova. Kvalitetna slikovnica je uvijek dobar i koristan poticaj za govorni uzor. Uloga dijaloškog čitanja osim poticanja govora je razgovor o naslovu priče, naslovnoj i ostalim ilustracijam. Pitanja o mogućem sadržaju i likovima poticajno djeluje na zanimanje, motivaciju za čitanje knjiga. Razgovor prije, za vrijeme i nakon čitanja slikovnice/ priče s porukom koristan je način razrješavanja moralnih dvojbi i usvajanja plemenitog i moralnog ponašanja. (Čudina-Obradović, 1999.) Čitajući se razvija pamćenje, potiču misaone operacije predviđanja, zaključivanja i uviđanja uzročno posljedičnih veza. Slikovnica predstavlja udžbenik u predškolskoj dobi, djeci otvara prozor u svijet pisane riječi, pomaže pri izgradnji osobnosti, i najvažnije ne servira gotovu sliku kao gledanje televizora. Uvijek ilustracije i tekst ostavljaju dovoljno prostora za one neizrečeno, za mišljenje, maštanje i vjerovanje. U predškolskom razdoblju posebnu pažnju treba obratiti pri odabiru slikovnica i uzeti u obzir da je svako dijete individua za sebe, treba poštivati odabir djeteta i potaknuti ga da prije u ruke uzme kvalitetnu, poučnu, pomno osmišljenu slikovnicu nego da igra virtualne igrice. Djeci treba čitati od njihove najranije dobi, dati im priliku da upoznaju i zavole knjige jer ako ih zavole i budu uživali u čitanju grade im se dobri temelji za daljnji život.
Mostrar más

38 Lee mas

Pedagoški aspekti socijalizacijskih procesa u igri djece

Pedagoški aspekti socijalizacijskih procesa u igri djece

Pedagoški aspekti socijalizacijskih procesa u igri djece Sažetak Igra nije samo otkrivanje svijeta, već predstavlja radost druženja i ostvarivanja međusobnih kontakata djeteta ponajprije s drugom djecom, prijateljima, lutkama ili likovima iz mašte. Promatrajući dijete u igri, vrlo lako se može uočiti da su njegovo imitiranje, zamišljanje i dramatiziranje zapravo karakteristična ponašanja kojima dijete prezentira ili proživljava svoja iskustva koristeći se različitim simbolima, primjerice emocionalnim iskustvima, govorom ili socijalnim vještinama. Učenje i uvježbavanje socijalnih vještina na adekvatan i proaktivan način, kao i njihovo prakticiranje u igri s drugom djecom, iznimno je važno u ranom razvoju i odgoju djeteta. Da bi se u tome uspjelo, ponajprije odgojitelj treba razumjeti proces učenja djece kako bi mogao podržavati i poticati razvoj njihovih socijalnih vještina primjerenim intervencijama. Štoviše, odgojitelj ima odgovornost oblikovati stimulativnu okolinu koja će omogućiti djetetu slobodan izbor aktivnosti, korištenje svih osjetila, kvalitetnu komunikaciju i mnoštvo raznovrsnih interakcija, za što je nužno pedagoško oblikovanje prostora primjerenog djeci i njihovim stalno rastućim interesima, znanjima i razumijevanju. Za potrebe ovog istraživanja oblikovan je anketni Upitnik o igri djece koji je primijenjen na uzorku od 197 djece polaznika predškolskih ustanova. U radu se razmatraju praktične implikacije dobivenih rezultata u smjeru poticanja razvoja pojedinih socijalizacijskih procesa u igri djece s obzirom na njihovu uključenost u homogene ili heterogene odgojne skupine.
Mostrar más

13 Lee mas

Članovi obitelji Barbo kao zaštitnici reformacije u Pazinskoj knežiji

Članovi obitelji Barbo kao zaštitnici reformacije u Pazinskoj knežiji

Glagoljaši Pazinštine nisu imali povjerenja u biskupe koji su podrijetlom uglav- nom bili stranci. Protestantski propovjednici poznavali su jako dobro Bibliju pa su time privlačili pozornost istarskih glagoljaša kojima su nedostajale knjige koje bi mogli razumjeti i iz kojih bi se mogli spremiti za bogoslužje. Niži kler od refor- macije je očekivao izjednačenje u svećeničkome redu, ukidanje celibata i drugo. 14 Također treba istaknuti da je to bilo vrijeme krize morala u crkvenim redovima te da se dio svećenstva odao porocima: pojedini duhovnici nisu poštivali celibat. Pulski biskup Giovanni Battista Vergerio (1532. – 1548.) 15 bio je protivnik konku- binata iako je i sam imao jednu kćer. Podupirao je novo vjersko učenje, što svaka- ko dokazuje činjenica da su mu nekoliko godina poslije smrti kosti bile izvađene iz groba i bačene u more. 16 Treba naglasiti da je Kožljak bio pod crkvenom juris- dikcijom pulskoga biskupa te da nije čudno da je obitelj Barbo mogla u svome kaštelu držati protestantske knjige i primati protestantske propovjednike. Njegov mlađi brat – koparski biskup Pietro Paolo Vergerio (1536. – 1549.) – prihvatio je reformacijske ideje pa se protiv njega vodilo dugotrajno suđenje. Godine 1549. oduzeta mu je biskupska čast. 17 Osobni službenik tršćanskoga (1502. – 1546.) i bečkoga (1522. – 1523.) biskupa Pietra Bonoma bio je od 1525. do 1527. godine Primož Trubar, koji se u Trstu susreo s idejama humanizma i reformacije koje će kasnije utjecati na oblikovanje njegovih protestantskih uvjerenja.
Mostrar más

27 Lee mas

Razvoj aplikacije u Laravel okruženju

Razvoj aplikacije u Laravel okruženju

Zbog sloˇzenosti njihovih API-ja, namjeravano smanjenje ukupnog vremena ra- zvoja ne moˇze se posti´ci jer dolazi do potrebe za dodatnim vremenom uˇcenja za koriˇstenje razvojnog okruˇzenja. Vrijeme uloˇzeno za uˇcenje koriˇstenja razvojnog okru- ˇzenja isplativo je ukoliko ´ce se to razvojno okruˇzenje opetovano koristiti u naknadnim poslovnim zadacima. U suprotnom, to vrijeme moˇze biti skuplje i duˇze od vremena za prenamjenu sliˇcnog koda ili boilerplate-a s kakvim je projektni tim ve´c upoznat. Isto vrijedi i za stadij nadogradnje aplikacije. Naime, programer koji bi trebao nado- graditi aplikaciju to ´ce napraviti s lako´com jedino ako je ve´c upoznat s tim razvojnim okruˇzenjem, inaˇce ´ce osim vremena za upoznavanje s aplikacijom potroˇsiti i vrijeme za upoznavanje s razvojnim okruˇzenjem. Nadalje, jasno je da upoznavaju´ci se s ra- zvojnim okruˇzenjem, fokus na sam jezik izostaje. Koriste´ci okruˇzenja bez temeljnog znanja o programskom jeziku, produbljuje se znanje o okruˇzenju, no znanje o jeziku ostaje povrˇsinsko, ˇsto postaje mana u trenutku kada kod treba nadograditi neˇcime ˇsto okruˇzenje nema osigurano.
Mostrar más

85 Lee mas

Dihotomija pristupa u rješavanju nasilja u obitelji putem prekršajnopravne i kaznenopravne regulative

Dihotomija pristupa u rješavanju nasilja u obitelji putem prekršajnopravne i kaznenopravne regulative

svaki treći počinitelj kaznenog djela nasilničkog ponašanja/nasilja u obitelji recidivist, dok je to svaki peti počinitelj istoimenog prekršaja. Za prekršaje nasilja u obitelji, prema obrađenim podacima DZS-a, najčešće je izricana novčana kazna, dok je u kaznenom postupku najčešće izricana uvjetna osuda (uvjetna kazna zatvora). Postavlja se pitanje s obzirom na takvo postojeće stanje - ako je nasilje u obitelji uistinu tako veliki problem za društvo, kojem se pridaje posebna pozornost, koja je logika i opravdanje izricanja tako blagih sankcija počiniteljima prekršaja, odnosno kaznenog djela nasilja u obitelji, koje su očito, s obzirom na stopu recidivizma, upitne s pozicije svrhe kažnjavanja? Znači li to zapravo da društvo i država koja proklamira nultu toleranciju na nasilje u obitelji, koja održava razna savjetovanja i konferencije na tu temu, s ciljem prevencije i suzbijanja takva ponašanja, na neki način takvim blagim izricanjem sankcija zapravo to nasilje tolerira? Hoće li se trenutačno postojećom politikom kažnjavanja počinitelja nasilja u obitelji nasilje u obitelji moći zaustaviti na prekršajnoj razini ili na kaznenom djelu nasilja u obitelji (čl. 179.a. KZ-a) prije nego što kulminira nekim težim oblikom nasilja i težim kaznenim djelima (primjerice teškim ubojstvom i sl.)? Smatram da bi se sva ponašanja s obilježjima nasilja u obitelji trebala ponajprije kvalifi cirati kao kaznena djela ako ispunjavaju obilježja određenih kaznenih djela i sukladno karakteristikama djela izricati adekvatne i učinkovite sankcije (ne preblage i ne one kojima se ne može ostvariti svrha kažnjavanja).
Mostrar más

35 Lee mas

Učestalost deformiteta stopala u djece mlađe školske dobi u Slavoniji

Učestalost deformiteta stopala u djece mlađe školske dobi u Slavoniji

Sažetak UČESTALOST DEFORMITETA STOPALA U DJECE MLAĐE ŠKOLSKE DOBI U SLAVONIJI I. Bogut, Ž. Popović, Z. Tomac, V. Matijević i G. Radmilović Cilj istraživanja bio je odrediti pojavu deformacije stopala djece u urbanoj sredini, kao i moguće razlike prema dobi i spolu primjenom grafičke i kutne metode za mjerenje deformacije stopala. Uzorak ispitanika obuhvatio je 426 djece 1. do 4. razreda, od čega je 181 (88 dječaka i 93 djevojčice) ispitano u 2005. godini, a 244 djece (122 dječaka i 123 djevojčice) u 2011. godini. Rezultati su pokazali da najveći broj djece nije imao vidljive deformacija stopala, osobito spušteno stopalo. Nisu pronađene statistički značajne razlike u visini lukova stopala između dječaka i djevojčica niti između dvije godine mjerenja. Zbog ozbiljnih medicinskih problema koje mogu uzrokovati deformacije stopala kao što je spušteno stopalo potrebno je kontinuirano mjeriti lukove stopala djece mlađe školske dobi kako bi se pravodobno moglo intervenirati i spriječiti nastanak deformacija odgovarajućim terapeutskim postupcima.
Mostrar más

7 Lee mas

Identifikacija likovno nadarene djece u nastavi likovne kulture

Identifikacija likovno nadarene djece u nastavi likovne kulture

Likovno nadareni pojedinci imaju iznimno dobru razvijenu vizualno spacijalnu sposobnost koja je izražena putem nekoliko međusobno povezanih sposobnosti, a to su: vrlo izoštreno zapažanje, tzv. vizualna diskriminacija detalja, nijansi, slika, vizualna memorija, odnosno sposobnost predočavanja u svijesti slika s točno reproduciranim detaljima i mogućnost da se ožive i iskoriste u mišljenju i izražavanju i naposljetku fina koordinacija ruke i oka. Te tri navedene sposobnosti predstavljaju „sposobnosti vizualnog mišljenja“. Likovno nadarena djeca imaju izvrsne sposobnosti da vide, pamte, dočaraju i preoblikuju vizualne slike. Vrlo su važni aspekti vizualno-spacijalne sposobnosti – osjetljivost za kompoziciju, organizaciju, ovladavanje likovnim jezikom, koji se razvijaju iskustvom, vježbom, gledanjem stvari drugačije, a kristaliziraju se kao osjećaj za harmoniju.
Mostrar más

24 Lee mas

Dobne razlike predškolske djece u konvergentno – integrativnoj likovnoj kreativnosti

Dobne razlike predškolske djece u konvergentno – integrativnoj likovnoj kreativnosti

Tijekom provedbe istraživanja djeca pokazuju veliki interes za rješavanjem EPoC testova potencijalne kreativnosti. Djeca u dobi od šest godina uspoređivali su ga sa testom pripreme za školu, dok su ga djeca u dobi od pet godina uspoređivala sa radnim listama i raznim grafomotoričkim zadacima. Test se primjenio u dvije serije provođenja sa svakim djetetom, u vremenu od 45 minuta. Većina je djece razumjela zadatak nakon što im je ispitivač jednom pročitao uputu, samo nekolicina djece trebala je ponavljanje uputa i dodatno motiviranje („Ti to možes..“, „Sigurna sam da znaš to jako dobro nacrtati“, „Ovaj dio mi se baš jako sviđa“ i slično). Djeca koja su povučenije prirode i koja pokazuju neugodu neverbalnim ponašanjem u razgovoru s osobom koju ne poznaju dobro, tražila su veće poticanje odgajatelja, u odnosu na ostalu djecu. Tijekom jedne serije testiranja, u prostoriji je boravila psihologica koja je promatrala na koji se način provodi EPoC test potencijalne kreativnosti. Za vrijeme njezinog boravka, vidjela se promjena u djetetovu ponašanju, osjetila se nesigurnost i počelo je odgovarati na zadatke drugačije od prve serije testiranja. Djeca su u predviđenom vremenu od 45 minuta riješila testove temeljem dobivenih uputa. Sva su djeca sa zadovoljstvom dolazila i na drugu seriju provođenja testa potencijalne kreativnosti i nakon završenog istraživanja tražila su ispitivača da im pripremi još zadataka takvog tipa. Iz nevedenih reakcija djece zaključuje se kako je EPoC test potencijalne kreativnosti primjeren djeci u dobi od pet i šest godina, te se potvrđuje prva hipoteza postavljena u ovom istraživanju.
Mostrar más

60 Lee mas

Razvoj teme plesa mrtvaca u povijesti umjetnosti

Razvoj teme plesa mrtvaca u povijesti umjetnosti

6. Prikazi Plesa mrtvaca u Europi Kao što je ranije u ovom radu navedeno, prvi poznati prikaz Plesa mrtvaca datira u 1424. godinu te se nalazio na groblju Les Innocents u Parizu. Taj primjer je posluţio kao osnova za sve naredne prikaze ove teme, te se vjeruje da su Marchantove nešto kasnije publikacije iz 1485. vjerodostojne kopije pariškog primjera s razlikama u pojedinim detaljima, a ukoliko su raĊeni prema Les Innocentsu, teško je povjerovati da je tako elaborirani i kompleksni prikaz bio prototip. 42 Nije sigurno je li mural na pariškoj mrtvaĉnici prikazivao kontinuirajući red ţivućih osoba koje se kreću prema jednom liku smrti ili su se kao i u Marchantovoj verziji izmjenjivali mrtvaci i ţivi. Nepoznanica proizlazi ponovo iz problema prevoĊenja rijeĉi ''Smrt'' tj. ''mrtvac''. Ukoliko je zaista kasnija verzija Plesa mrtvaca kopija ranijeg primjera, razlika je u isprekidanosti prikaza koja je bila uvjetovana ĉinjenicom da je Marchant svoje prikaze objavio u drugom mediju - knjizi. Naime, Guyot Marchant bio je ograniĉen formatom te je morao svesti svoje prikaze na dva para po stranici. Uglavnom je religijski par pratio laiĉki par. 43
Mostrar más

36 Lee mas

Show all 9558 documents...