PDF superior Remodelació del sistema energètic a Llinars del Vallès amb ús d'energies renovables

Remodelació del sistema energètic a Llinars del Vallès amb ús d'energies renovables

Remodelació del sistema energètic a Llinars del Vallès amb ús d'energies renovables

D’altra banda, un cop s’hagin estudiat les tècniques de reducció de la demanda energètica, s’analitzarà com serà la cobertura d’aquesta demanda, és a dir, de quina font s’obtindrà l’energia necessària per la quotidianitat dels habitants. Per les condicions climatològiques de l’emplaçament, es considera que Llinars del Vallès és un bon candidat per efectuar els estudis desitjats. Els aspectes a estudiar previstos inicialment eren el subministrament d’aigua calenta sanitària, calefacció i electricitat a partir d’energies renovables. Tot i així, finalment, el treball s’ha centrat en el subministrament d’electricitat. En aquest sentit, s’ha decidit que l’ús de l’energia provinent del Sol és idònia per satisfer la majoria de necessitats de l’edifici. En segon terme, i com a proposta de treball futur, es podrien estudiar també altres fonts d’energies renovables com l’energia geotèrmica i la biomassa per complementar la demanda energètica. Per tant, amb el treball s’intentarà optimitzar l’ús de l’energia, prioritzant les renovables, en el camp de l’electricitat. D’aquesta manera, es vol demostrar l’interès d’utilitzar totes aquestes tècniques i tecnologies en la construcció o modificació d’edificis amb la finalitat de reduir l’impacte i la petjada ecològica, alhora que s’aconsegueix una reducció del consum energètic. Així doncs, al llarg del projecte s’estudiarà el funcionament, els principis i l’abast d’aquestes tècniques i, posteriorment, es dissenyarà el dimensionament de les instal·lacions solars per satisfer les necessitats energètiques en termes d’electricitat.
Mostrar más

102 Lee mas

Remodelació del sistema energètic a Llinars del Vallès amb ús d'energies renovables

Remodelació del sistema energètic a Llinars del Vallès amb ús d'energies renovables

Optimització energètica en un restaurant contemplant l'ús d'energies renovables. ANNEXES 15 C. Introducció a la optimització de la demanda energètica L’energia representa en l’actualitat una peça clau per a qualsevol país industrialitzat del món. No només és necessària per assegurar el benestar social dels habitants, sinó que també és fonamental per consolidar una estructura econòmica ferma. Així doncs, la gestió energètica comporta beneficis en tots els sectors d’un país. D’una banda, permet la millora de la competitivitat de llur economia enfront de tercers, mentre que d’altra banda, una carència energètica o una escassa racionalització del consum provoca situacions precàries com la soferta a Espanya durant els anys 70, arrel de forts desequilibris productius i rigideses institucionals del sistema econòmic, de la inexistència de forts mecanismes de regulació econòmics, que desembocaren en una crisi energètica encapçalada pel petroli, fet que provocà al 1975 una recessió important del PIB, entre moltes altres conseqüències.
Mostrar más

27 Lee mas

Les energies renovables a Espanya  Revolució o miratge?

Les energies renovables a Espanya Revolució o miratge?

En aquest sentit, energia i economia són dos elements inseparables. La disponibilitat energètica, sobre la base d'un substrat cultural i polític adequat, ha donat impuls al desenvolupament i al progrés de les civilitzacions. Segons Ruiz, “els països líders de l'economia mundial en la última meitat del segle XX (Estats Units, Japó, Anglaterra i Alemanya) van assolir la seva hegemonia gràcies a ser els primers en desenvolupar les màquines tèrmiques mogudes pel carbó”. L'avantatge d'aquests països s'ha mantingut fins l'actualitat i, en el cas dels Estats Units, s'ha vist incrementat amb la incorporació del petroli com combustible, ja que disposava d'aquest recurs dins les seves fronteres. El repartiment d’aquests recursos a nivell global és clarament desigual. A principis del segle XXI més d'un terç de la població no disposa ni d'electricitat ni de derivats del petroli, mentre que una altra part (uns mil milions de persones) malgasten aquests recursos. Segons Ruiz, “l'eficiència 2 de l'actual sistema energètic mundial és del 3%” (Ruiz, 2006).
Mostrar más

55 Lee mas

Estudi de la viabilitat d'un sistema energètic basat en renovables a Sant Pol de Mar

Estudi de la viabilitat d'un sistema energètic basat en renovables a Sant Pol de Mar

Per tal d'avaluar el grau d'acceptació de la instal·lació de renovables al municipi, s'han realitzat enquestes a la població, via l'eina Google Forms, per a conèixer el nivell d’afinitat i/o preferència que senten, els habitants del municipi, respecte diferents temes relacionats amb el projecte. Les preguntes, a més, s'han centrat a l'entorn de quina opinió i coneixement es té sobre allò que s’ha portat a terme a Sant Pol de Mar en termes de medi ambient, eficiència energètica i energies renovables fins al moment. També s'ha qüestionat als participants sobre quin grau d'interès tindrien en que Sant Pol de Mar comencés un procés de transició cap a un model energètic més sostenible, quina disposició tindrien a acceptar canvis i quina a participar en un projecte com aquest. Després, s'ha exposat el projecte i s'han fet preguntes en relació a aquest: sobre la seva opinió al respecte, sobre quina afinitat mostrarien cap a cada una de les fases i sobre quin benefici creuen que aportarà al municipi. Per a realitzar les enquestes s'ha escollit una mostra de la població en relació al nombre d'habitants, segons la fórmula (Suárez, M., 2004 i 2011):
Mostrar más

218 Lee mas

Estudi d'un sistema autosuficient de generació elèctrica basat en energies renovables a un poble del Prepirineu català

Estudi d'un sistema autosuficient de generació elèctrica basat en energies renovables a un poble del Prepirineu català

Els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides (ODS), consideren fonamental l’accés a l’energia per i la reducció de la pobresa energètica. L’objectiu número 7, reclama “l’accés a l’energia assequible, fiable, sostenible i moderna per a tothom”, i en el context europeu, s’ha desenvolupat projectes que ho reivindiquen com el denominat Energy Rights For All Europeans. A Espanya, els indicadors de pobresa energètica mostren que el 29% de la població (13,2 milions de persones) tenen dificultats per assumir l’import del consum energètic domèstic. Les regions amb més afectacions, són alhora les que tenen més radiació solar. Per tant s’evidencia l’existència d’una oportunitat desaprofitada de l’ús de l’energia solar com a eina de superació de la pobresa energètica [3].
Mostrar más

72 Lee mas

La integració de les energies renovables en un model energètic sostenible

La integració de les energies renovables en un model energètic sostenible

86 preu del mercat majorista, la retribució d’aquestes instal·lacions no varia. El problema és que, quan l’aportació renovable augmenta més enllà del nivell testimonial, el preu del pool disminueix degut al seu baix preu marginal, i el cost total de la prima s’incrementa per efecte doble. En aquest sentit, hi ha dos aspectes que haurien de canviar per minimitzar els costos totals de les primes. D’una banda, no sembla raonable que el preu del pool vingui influenciat per tecnologies amb un règim econòmic que dista molt de la competència perfecte, si el que es vol és obtenir un preu de mercat fiable i real. Així doncs, tant les energies renovables del règim especial, com la nuclear, el carbó i la gran hidràulica haurien de quedar fora del sistema de fixació de preus. De fet, el preu hauria de venir determinat per tecnologies que puguin competir raonablement, bàsicament els cicles combinats. D’altra banda, l’horitzó de les energies renovables és massa elevat com perquè funcionin al marge de les senyals econòmiques del mercat, per això cal connectar la seva retribució amb el comportament del mateix. En aquest sentit, cal modificar el règim econòmic de les instal·lacions amb retribució fixa, establint un model “pool+prima” que calcularia la prima de cada tipus d’instal·lació a partir de la retribució que li correspongui menys el preu del pool previst. D’aquesta forma el que es fixa és la prima, de manera que els costos per l’estat no depenen del preu de mercat. Aquest canvi s’està demanant des de les associacions de renovables, perquè saben que encara que assumeixen més risc a causa de la seva connexió amb el mercat, al menys opten a una major estabilitat regulatòria. D’altra banda, s’inclou un estudi en la proposta d’aquest projecte que demostra que la indústria fotovoltaica retorna els diners de les primes que rep de l’Estat en forma de: impostos, llicències, millores d’eficiència del sistema, contribució a la reducció del preu del mercat majorista i altres conceptes. Per tant, es podrien traspassar els costos de les primes als pressupostos generals de l’estat, de manera que els beneficis ambientals i socials de les energies renovables es financessin amb l’aportació de tots els contribuents. Finalment, el dèficit tarifari no és degut únicament a la retribució del règim especial, tot i que és la causa més extensament explicada en aquest treball, sinó que també es deu a la inflació dels preus de l’energia i als comportaments irregulars per part de les companyies amb major poder de mercat (veure noticies de l’annex).
Mostrar más

94 Lee mas

Estudi de les energies renovables per a petites generacions

Estudi de les energies renovables per a petites generacions

La idea bàsica consisteix en obtenir energia calorífica del subsol i transmetre-la, a traves de circuïts hidràulics i intercanviadors, a l’edifici. El mateix principi es pot utilitzar de manera inversa, traslladant la calor innecessària al subsol. La temperatura constant del terra ofereix les condicions optimes per fer funcionar, de forma integrada i en la seva totalitat, el sistema de calefacció, ACS i aire condicionat d’un edifici. Per a utilitzacions de l'energia geotèrmica de molt baixa temperatura és necessari utilitzar bombes de calor, aquestes tenen un rendiment molt alt en aquesta aplicació degut a les millors condicions del gradient de temperatura del subsol en comparació amb la temperatura ambiental. Amb el punt de vista energètic té un rendiment al voltant del 400%.
Mostrar más

138 Lee mas

Un ecosistema cooperatiu amb perspectiva de gènere a Montornès del Vallès

Un ecosistema cooperatiu amb perspectiva de gènere a Montornès del Vallès

2- Mesures a tenir cura dels propis equips: Els projectes solidaris són, generadors d’autoestima i sentiment de pertinença per a les persones participants que en el desplegament de la iniciativa, recuperen la capacitat d'autoorganització. És per aquesta raó que es pertinent la preocupació sobre el lloc i el paper de les integrants de l’organització. Això implica, per exemple, organitzar grups de treball amb espais alternatius per poder afavorir un clima d’ajuda i solidaritat entre les persones integrants creant llaços basats en la disponibilitat i escolta, complicitat i respecte mutu. Entre aquestes mesures trobem: repertori d'instruments per a la gestió del poder i les emocions i la prevenció i resolució de conflictes, com també les accions destinades a promoure la transparència de l’organització i a facilitar el flux i l'accés a la informació.
Mostrar más

51 Lee mas

Programació amb Arduino d un sistema de semàfors

Programació amb Arduino d un sistema de semàfors

Per a aquells que no estigueu familiaritzats amb l’Arduino, direm que es tracta d’una plataforma electrònica de caràcter obert per a la creació de prototips i basada en software i hardware flexibles i fàcils d’usar. Disposa de tot un seguit d’entrades (pins d’entrada) que permeten captar informació de l’entorn en connectar-hi diferents sensors, així com diverses sortides que permeten controlar dispositius com llums, motors o altres actuadors.

10 Lee mas

Ús de toxina botulínica en la paràlisi facial amb epífora

Ús de toxina botulínica en la paràlisi facial amb epífora

Estudi prospectiu Entre juliol i octubre de 2010 N: 25 pacients (11 ♂, 14 ♀)  Epífora com a seqüela de la paràlisi facial  Paràlisi facial: Bell Test Schirmer > 15 mm Infiltracions tr[r]

24 Lee mas

Les cooperatives d habitatge en cessió d ús

Les cooperatives d habitatge en cessió d ús

la ciutadania i, especialment, a la menys dotada de recursos. Aquesta intervenció pública adopta formes diferents i té resultats diferents. El procés de provisió d’habitatge pot dividir-se en quatre fases o etapes: la promoció, la construcció, l’assignació i l’ús o consum. Són necessaris determinats recursos per alimentar aquest procés: sòl, capacitat empresarial, disponibilitats financeres per avançar la inversió, criteris sociopolítics per a l’adjudicació de l’habitatge i, finalment, règim i condicions del seu ús per part dels ocupants. La intervenció pública en aquest procés pot fer-se en cadascuna de les fases. I es pot fer mitjançant tres tipus d’instruments: fiscals (incentius o desincentius tributaris), financers (amb inversió directa o indirecta o amb subvencions a fons perdut) i reguladors (amb normes urbanístiques o amb fixació de preus i lloguers). Un esquema dels elements d’una política pública d’habitatge es presenta en la fig.1.
Mostrar más

80 Lee mas

MANUAL D ÚS DEL DNI-e

MANUAL D ÚS DEL DNI-e

No obstant, i donat que això no és obligatori i comporta una important despesa econòmica, molts llocs web no fan ús d’aquests sistemes i, encara que són segurs, fan que el nostre navegador web adverteixi de que no ho poden ser. Per això, és molt possible que us surti, depèn de en quin lloc web entreu, aquest missatge que us presentem a continuació, i que realment no té res a veure amb el DNIe. En aquest cas, ens indica que el certificat està caducat.

10 Lee mas

Energías Renovables. I+D+I al servicio de la sociedad. Renewable Energies. R&D&I at the service of society

Energías Renovables. I+D+I al servicio de la sociedad. Renewable Energies. R&D&I at the service of society

Internacionalización del sector de las Energías Renovables La evolución de la tecnología o la homogeneización de la demanda internacional en las Energías Renovables son algunas de las causas que han impulsado a este sector hacia la globalización, que va más allá de las exportaciones. Los Centros Tecnológicos Fedit no se han quedado atrás en este proceso de internacionalización. De hecho, ésta es una de las prioridades estratégicas de Fedit. El objetivo de la Federación es impulsar la tecnología española y la I+D como claves para la competitividad y promover iniciativas para mejorar la posición de los Centros Tecnológicos en el panorama internacional. Empresas, Centros Tecnológicos y Fedit pueden ir de la mano en esa carrera hacia la globalización, imprescindible para sobrevivir en el panorama económico actual.
Mostrar más

5 Lee mas

L'energia, reptes i perspectives de futur de les energies renovables a les ciutats

L'energia, reptes i perspectives de futur de les energies renovables a les ciutats

Actualment hi ha quaranta països —la majoria a l’Àfrica— en què els costos d’importació del petroli superen els guanys totals de les seves exportacions. Això significa que no tenen cap oportunitat econòmica a causa de la dependència del petroli. La seva única es- perança és passar-se a les fonts d’energia autòctones, i les fonts d’energia autòctones són les energies renova- bles. Només alguns països tenen recursos fòssils. En canvi, les energies renovables es troben a tots els països i són una font pròpia per cobrir les necessitats energè- tiques. Ens trobem en una situació en què cada cop hi ha més conflictes internacionals, més conflictes mili- tars, guerres i problemes econòmics, i l’única solució possible per evitar els conflictes és utilitzar les energies renovables a tot arreu.
Mostrar más

32 Lee mas

Les energies renovables. L'alternativa al col lapse dels combustibles fòssils

Les energies renovables. L'alternativa al col lapse dels combustibles fòssils

Que és inevitable, urgent i factible abandonar els combustibles fòssils i fer la transició 100% a energies renovables ( Capítol 3 )... Perquè els combustibles fòssils s’exhaurira[r]

41 Lee mas

PROGRAMACIÓ AMB ARDUINO D UN SISTEMA DE SEMÀFORS

PROGRAMACIÓ AMB ARDUINO D UN SISTEMA DE SEMÀFORS

trivial, per tant, un cop realitzades totes les connexions preneu-vos un moment per repassar si us n’heu oblidada alguna i si cada dispositiu esta connectat on pertoca. Figura 7. Esquema de connexió dels components de l’Exercici 1 amb l’Arduino Pas 2. De la mateixa manera que en exercicis anteriors, obriu ara l’arxiu Semafor_E3.

11 Lee mas

LLars d infants BARBERÀ DEL VALLÈS

LLars d infants BARBERÀ DEL VALLÈS

> QUOTES Els preus públics mensuals s’estableixen mitjançant un sistema de tarifació en funció del nivell de renda de la unitat familiar. Només en el cas de les llars Xerinola i Rodona, que ofereixen el servei de matí de 9 a 12 h, el preu d’assistència a aquest servei serà el 60% del preu fixat segons el sistema de tarifació social.

12 Lee mas

Espectrometria gamma amb detector de HPGe per a la detecció a baixes energies

Espectrometria gamma amb detector de HPGe per a la detecció a baixes energies

Mitjançant la simulació es pot determinar l’eficiència en energia per un determinat radionúclid que presenti desintegració en cascada; per aquest tipus d’isòtops, de forma experimental només es pot determinar l’eficiència per al radionúclid concret, però l’existència de pics suma provoca que el resultat no sigui aplicable de forma general a aquella energia. En aquesta línia, un estudi realitzat anteriorment en el projecte de final de màster [5] va implementar una ampliació al programa (PENELOPE/PenEasy-Cascade) per tal de treure els factors de correcció que cal aplicar als nuclis que pateixen aquesta desintegració en cascada. És a dir, que tenen més d’una gamma amb intensitats elevades i que provoquen que el número de comptes detectat en els fotopics sigui inferior al que correspondria en aquella energia, ja que és probable que dues gammes es detectin en el mateix moment produint-se pics l’energia dels quals és la suma corresponent d’aquestes gammes, tal com es pot observar a la figura 1.1.
Mostrar más

11 Lee mas

Treballs en piscines d ús públic

Treballs en piscines d ús públic

Hi ha dos tipus de llocs de treball associats a les piscines d’ús públic: els que desenvolupen la seva activitat al recinte on hi ha ubicada la piscina i els que s’encarreguen del ma[r]

7 Lee mas

GUIES CLÍNIQUES D ÚS DE BIOMARCADORS DE MALALTIA D ALZHEIMER EN EL LÍQUID CEFALORAQUIDI EN L AVALUACIÓ DE PACIENTS AMB DETERIORAMENT COGNITIU

GUIES CLÍNIQUES D ÚS DE BIOMARCADORS DE MALALTIA D ALZHEIMER EN EL LÍQUID CEFALORAQUIDI EN L AVALUACIÓ DE PACIENTS AMB DETERIORAMENT COGNITIU

Un dels principals motius de preocupació sobre l'ús generalitzat dels biomarcadors de MA en LCR és la variabilitat interlaboratori dels resultats, que ha impedit fins ara disposar d'uns punts de tall universalment vàlids. Per solucionar aquesta limitació, grups d'experts internacionals han elaborat documents de consens que intenten estandarditzar els procediments a seguir per augmentar la fiabilitat i reproductibilitat de les determinacions (Mattsson et al., 2013; Molinuevo et al., 2014). Els laboratoris que realitzin la determinació de biomarcadors de MA en LCR haurien de seguir de forma estricta aquestes recomanacions. No obstant, és recomanable que el clínic estigui en contacte amb el laboratori on es realitzin i conegui el procediment que es segueix per tal de fer una bona interpretació dels resultats que li arribin. A més, és previsible que la implementació de tècniques totalment automatitzades redueixi la variabilitat analítica, tal com ha passat amb altres biomarcadors en el passat.
Mostrar más

9 Lee mas

Show all 10000 documents...