Top PDF Szó- és jelentéstörténeti vizsgálatok A romániai magyar nyelvjárások atlasza alapján

Szó- és jelentéstörténeti vizsgálatok A romániai magyar nyelvjárások atlasza alapján

Szó- és jelentéstörténeti vizsgálatok A romániai magyar nyelvjárások atlasza alapján

... ját- szó fogalmak megnevezési rendszerei kevéssé tagoltak – jelen esetben a gyávaság, bátorság, irigység ...önálló szó, esetlegesebb a szóhasználat vagy a meglévő tautonimák nem általános ...

11

A romániai magyar nyelvjárások atlasza [Könyvismertetés]

A romániai magyar nyelvjárások atlasza [Könyvismertetés]

... növények és terméseik részeinek, a betakarításuk folyamatának; a földművelés főbb munka- és szállítóeszközeinek, szerszámainak és ezek részeinek a közszava- it, nagy-nagy többségben ...fonetikai ...

6

A romániai magyar nyelvjárások atlasza informatizált térképlapjainak kvantitatív nyelvföldrajzi vizsgálata

A romániai magyar nyelvjárások atlasza informatizált térképlapjainak kvantitatív nyelvföldrajzi vizsgálata

... (2005) alapján nyelv(járás)sziget helyzetűnek ...nyelvföldrajzi vizsgálatok lé- nyege, hogy több száz térképlap adatait vizsgáljuk, előre meghatározott szem- pontok szerint, számszerűsítve a kutatópontok ...

12

Hangtani és alaktani vizsgálatok Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza alapján

Hangtani és alaktani vizsgálatok Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza alapján

... adataim alapján nem igazolható. Inkább arról van szó, hogy a palóc nyelvjárás erősebben hajlamos a hangellentétek teljes hasonulással való feloldá- sára, mint más nyelvjárások, illetve a ...− ...

9

Kísérleti és elméleti molekulaspektroszkópiai vizsgálatok III.

Kísérleti és elméleti molekulaspektroszkópiai vizsgálatok III.

... 2.g AgNCSe és HBr reakciójával reprodukáltuk a reaktív HNCSe előállítását. A korábbinál lényegesen jobb minőségű MI-IR spektrumunk lehetővé tette az asszignáció kiegészítését, megbízhatóan azonosítottunk több ...

16

Az észak-erdélyi holokauszt romániai historiográfiája és interpretációja

Az észak-erdélyi holokauszt romániai historiográfiája és interpretációja

... a romániai (beleértve a korábban más országokhoz tartozó régiókat is) zsidóság történetével – a mi esetünkben a holokauszt időszakával – foglalkozik, és etnikailag, kulturálisan vagy földrajzilag kötődik ...

51

"Új és magyar": Ady modern művészetszemléletének kibontakozása az Új versek ún. magyarság- és Párizs-versei alapján

"Új és magyar": Ady modern művészetszemléletének kibontakozása az Új versek ún. magyarság- és Párizs-versei alapján

... mén és a lélek azonosítása részben a ménhez kapcsolt jelző k („Véres, tajtékos, pány- vás”) - azaz ezeknek a romantikus kliséket felülíró, a lélekre visszaolvashatatlan jellege folytán —, részben viszont a lélek ...

28

Bevezető : A romániai rendszerváltás és az erdélyi magyarság

Bevezető : A romániai rendszerváltás és az erdélyi magyarság

... a romániai tudományos ...események magyar szemszögből törté- nő kutatása, több célt is megfogalmaztunk: a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet, a Jakabffy Elemér Alapítvány és a Progress Alapítvány ...

13

Felszínhőmérsékleten alapuló hősziget-intenzitás vizsgálatok Budapestre a lokális klímazónák alapján

Felszínhőmérsékleten alapuló hősziget-intenzitás vizsgálatok Budapestre a lokális klímazónák alapján

... hősziget-intenzitás vizsgálatok Budapestre a lokális klímazónák alapján A ...minimum- és maximumérték közötti vonal repre- zentálja az összes előforduló értéket, a szélesebb téglalapok jelölik az ...

8

Felsőköpeny fluidumok összetétele és eredete fluidumzárvány vizsgálatok alapján a Stájer-medence egy amfibol-gazdag harzburgit xenolitjában

Felsőköpeny fluidumok összetétele és eredete fluidumzárvány vizsgálatok alapján a Stájer-medence egy amfibol-gazdag harzburgit xenolitjában

... laton-felvidék és a Kisalföld xenolitjainak összetételétől (E MBEY -I SZTIN et ...Kapfenstein és Tobaj mellett azonban SM-szerte mind a láva - kőzetek, mind a piroklasztikumok gyak - ran tartalmaznak ...

15

Hóvastagság- és talajfagy-vizsgálatok a Szépasszonyvölgyben

Hóvastagság- és talajfagy-vizsgálatok a Szépasszonyvölgyben

... hóvastagság és lejtési viszonyok mellett azt figyeltük meg ezen a télen, hogy az északi lejtőről akko r olvad el az összefüggő hótakaró, ha a na pi középhőmérsékle t 4—5 napon keresztü l egymás- u t á n jóval a 0 ...

9

Prediktív és prognosztikai vizsgálatok emlőkarcinómában

Prediktív és prognosztikai vizsgálatok emlőkarcinómában

... prognosztikus és predikciós szemlélet: az emlőrákok jelentős részének szex szteroid hormonok (ösztrogén, progeszteron) iránti érzékenysége és ezen hormonreceptorok meghatározása (kezdetben biokémiai ...

32

Trombingenerációs vizsgálatok és klinikai alkalmazásuk

Trombingenerációs vizsgálatok és klinikai alkalmazásuk

... értékek alapján sikerült elkülöníteniük az ala- csony rizikójú csoportba tartozó ...ETP-emelkedés és az ismételt VTE előfordulása ...követése alapján megállapították, hogy az ETP és a ...

7

A magyar nyelv és a reformáció

A magyar nyelv és a reformáció

... tételének és a nyilvánosság kiterjesztésének kéz a kézben járó programjával, illetőleg szisztematikus kiépítésé- vel magyarázható ...görög és a latin az Istennel való beszélgetés szent ...megértetés ...

9

„Előbb apád anyádnál". Nyelvi szocializáció és nemi szerepek: Adalékok a társadalmi nemi szerepek elsajátításához magyar és spanyol közmondások történeti vizsgálata alapján

„Előbb apád anyádnál". Nyelvi szocializáció és nemi szerepek: Adalékok a társadalmi nemi szerepek elsajátításához magyar és spanyol közmondások történeti vizsgálata alapján

... A magyar nyelvészek közül ...jelentéstani és szerkezeti típusait, valamint a frazeológiailag kötött szóhasználat ...abbamaradt, és a frazeológiával foglalkozó magyar nyelvészek többsége nem az ...

342

A magyar felsőoktatás jelenlegi helyzetének elemzése néhány mutatószám alapján

A magyar felsőoktatás jelenlegi helyzetének elemzése néhány mutatószám alapján

... a magyar felsőoktatási intéz - mé nyekben, akiknek 86,5%-a a 31 állami intézmény va lamelyikében végezte ...a magyar intézkedések, hogy azok a hall gatók számának drasztikus csökkenését célozták ...

6

Magyar vállalkozások felszámolásának előrejelzése pénzügyi mutatóik idősorai alapján

Magyar vállalkozások felszámolásának előrejelzése pénzügyi mutatóik idősorai alapján

... modellek rosszul specifikáltak, mivel a pénzügyi nehézségek kialakulása időbeli folyamat, amelyet a modellezés során is figyelembe kell venni. Hasonlóképpen véle- kedik a kérdésről Niklis és szerzőtársai [2014] ...

20

Haemorheologiai vizsgálatok a kísérletes sebészeti és mikrosebészeti kutatások szolgálatában

Haemorheologiai vizsgálatok a kísérletes sebészeti és mikrosebészeti kutatások szolgálatában

... klinikai és alapkutatások során az egyre szélesebb körben végzett haemorheologiai vizsgálatok ellenére a kórfolyamatokban kimutatott eltérések valódi in vivo jelentősége a mai napig sem tisztázott ...

55

Emberi erőforrásmenedzsment vizsgálatok profitorientált és közszférában működő szervezeteknél

Emberi erőforrásmenedzsment vizsgálatok profitorientált és közszférában működő szervezeteknél

... értékelt beszél, kifejti a telj esítménykövetelményekkel kapcsolatos véleményét, illetve beszámol az elvégzett feladatokról, vagy a sikertelen feladatokról és annak okairól. A beszélgetésen nemcsak a múltról ...

7

Hallgatói és munkaerőpiaci elégedettségi vizsgálatok a felsőoktatási marketingben

Hallgatói és munkaerőpiaci elégedettségi vizsgálatok a felsőoktatási marketingben

... nyitottság és alkalmazkodás a társadalmi igények ...fókuszált és a teljes piaci stratégia ...pozícionálásában és a kommunikálásban ezt kell kiemelni, s ha gyengébb, akkor az intézmény hangsúlyozása ...

233

Show all 4459 documents...