PDF superior Tapasztalatok az ipar 4.0-val – egy esetalapú elemzés

Tapasztalatok az ipar 4.0-val – egy esetalapú elemzés

Tapasztalatok az ipar 4.0-val – egy esetalapú elemzés

A vizsgált vállalat tapasztalatai megerősítik, hogy az I4.0 csúcstechnológiái összefonódnak: a big data elemzés megfelelő használata feltételezi a dolgok internetét (szen- zorokkal felszerelt gépek hálózatát), az adattárolási és szá- mítási kapacitást (felhő), valamint a szoftvermegoldások és a megfelelő tudás egyidejű rendelkezésre állását. Az I4.0 fizikai szférája, mint az okos gépek, RFID rendsze- rek stb., csak ezekbe az összefonódó digitális hálózatba ágyazhatók be. Éppen ezért az integrált digitális transz- formációnak már az első lépései is nagyon költségesek. A költségeket még inkább növeli, hogy ma számos elté- rő ipari szabvány működik párhuzamosan. Emiatt a más gyártóktól származó gépek összekötése összetett feladat. A szabványok egységessé válását követően a szenzorok már az alaptechnológia részét képezhetik, ami nemcsak az összekötés költségekeit, de annak bonyolultságát is csökkenteni fogja. Természetesen az eladott szenzorok számának növekedésével és a technológiai fejlődésnek kö- szönhetően is csökkenhetnek a gépek hálózatba kötésének költségei, mint ahogyan a bevezetési tapasztalat is segíthet ebben. Ez a tapasztalat azonban egyelőre hiányzik még a nagyobb cégeknél is. Mivel a kísérleti projektek jól ter- vezett lánca magas minőségű technológiai infrastruktúrát és humán kapacitást igényel már a kezdetektől, ezért az I4.0 jelenség még az eddigieknél is szélesebb szakadékot eredményezhet a vezető és lemaradó vállalatok között (Andrews és szerzőtársai, 2016), illetve a nagy és a kisvál- lalatok között (Sommer, 2015).
Mostrar más

13 Lee mas

Ipar 4.0 technológiák és környezeti fenntarthatóság – magyar feldolgozóipari tapasztalatok

Ipar 4.0 technológiák és környezeti fenntarthatóság – magyar feldolgozóipari tapasztalatok

Az optimalizálási feladatok komplexitását példázza az az eset, amikor az egyik leányvállalat, részben a költségei csökkentése érdekében, részben pedig a környezettudatosság jegyében, meghatározott termékek gyártásánál „készletre termelésről”, „megrendelésre termelésre” tért át (természetesen anyavállalati kezdeményezésre). Az utóbbi esetben első látásra egyértelműen javul a környezeti teljesítmény, hiszen kevesebb a felesleges készlet (csökken az ezzel kapcsolatos anyag- és energiapazarlás, a felesleges szállítás, tárolás, selejtezés). Ugyanakkor, megrendelésre termelés esetén kevésbé lehet a folyamatos kapacitáskihasználtságot biztosítani, vagyis a stand-by üzemmódú energiafogyasztást minimalizálni. Amennyiben tehát a termékek egy részét megrendelésre kezdik gyártani, a kapacitások tervezése, allokációja, és a termelés ütemezése még bonyolultabb lesz, az optimalizálás fejlett szoftvermegoldásokat, és nagy adattudományra építő, megbízható kereslet-előrejelzést igényel.
Mostrar más

19 Lee mas

Az ipar 4.0 fogalma és kritikus kérdései – vállalati interjúk alapján

Az ipar 4.0 fogalma és kritikus kérdései – vállalati interjúk alapján

A tanulmány célja, hogy meghatározza az Ipar 4.0 fogalmát, rendszerezze technológiáit, és bemutasson néhány, a vál- lalatok számára kiemelten fontos felhasználási lehetőséget és problematikus kérdéskört. A szakirodalom maga is még ismerkedik a fogalommal, annak gazdasági hatásaival, ezért a cikk első lépésként összefoglalja, hogy a kutatók miként próbálták megfogalmazni az Ipar 4.0 jelenségét, majd egy egységes fogalmat alkot. Összegyűjti és feltárja azokat a tech- nológiákat, amelyeket leggyakrabban alkalmaznak az Ipar 4.0-ban jártas vállalatok működésében, és felvázol egy folyama- tot, amelynek során az Ipar 4.0 ki tud teljesedni egy vállalaton belül, majd pedig a digitális ökoszisztémában. A tanulmány összegyűjtött számos olyan problematikus kérdést is, amelyek az Ipar 4.0 megvalósításának gátat szabhatnak, így például a hiányzó digitális stratégia, az ismeretlen mértékű beruházástól való félelem, a munkaerő összetétele és felkészültsége és az adatbiztonság. A magyar nyelven megjelent, Ipar 4.0-val foglalkozó tanulmányok nagy része elméleti, aktuális vál- lalati gyakorlatot kevéssé tartalmaz. Jelen dolgozat erőssége, hogy empirikus része négy, vállalati szakemberekkel készült interjúra épül. A négy Magyarországon működő vállalat mind elindult az Ipar 4.0 megvalósításának útján, különböző lép- csőfokokat elérve. A vizsgált problémák közül az interjúk során legélesebben a munkaerővel kapcsolatos bizonytalanság és az adatbiztonság rajzolódott ki.
Mostrar más

13 Lee mas

Hálózati tanulás az ipar 4.0 korában

Hálózati tanulás az ipar 4.0 korában

Új – a korábbi újszerű technológiáknál eddig kevésbé hangsúlyos – kihívást jelen- tett, hogy az ipar 4.0 típusú technológiákat jellemzően nemcsak egy vállalaton belül, hanem az értékteremtés maximalizálása érdekében a szervezetek közötti architektú- rákban érdemes bevezetni és működtetni. Például az ellátási lánc teljes integrációja jelentősen növelheti a hatékonyságot, de ehhez elengedhetetlen az egységes szabvány- rendszer és kommunikációs protokollok kidolgozása és elfogadása. továbbá elkerül- hetetlen a nagy mennyiségű adat üzletiintelligencia-rendszerekkel történő feldolgo- zása, értelmezése. míg korábban ezt a vállalatok maguk végezték, mára már ezt is hálózati együttműködés keretében lehet hatékonyan ellátni. emellett a szabványok nem csupán a technológiai elemeket érintik, hanem a folyamatokat is. az 1. táblázat- ban összefoglaltuk a hálózati tanulás szükségességét előidéző ipar 4.0-val kapcsolatos vállalati kihívások és a hálózati tanulás előnyei.
Mostrar más

23 Lee mas

"Szervezés és üzemgazdálkodás" – Egy gyakorlati folyóirat

az 1920-as évek vezetői számára

"Szervezés és üzemgazdálkodás" – Egy gyakorlati folyóirat az 1920-as évek vezetői számára

Ezek nagyrészt a vállalati vezetők figyelmét voltak hivatottak egy-két fontosabb eredménynövelő intézke- désre ráirányítani, bár a hatékony munka legutóbb idé- zett rövid parancsolata akár egy üzem falán is függhe- tett volna – talán pont innen merítette a műszakvezető. Végezetül egy Szervezés, ellenőrzés, adóügyek címszó alatt megjelent tanácsadói hirdetést közlünk: „EUROPA kereskedelmi rt. szervezési és ellenőrzési irodája ismert szakférfiak vezetése alatt elvállalja ke- reskedelmi és ipari üzemek és irodák szervezését és át- szervezését, állandó természetű és alkalmi ellenőrzési, felügyeleti és felülvizsgálati munkák végzését; adó és illetékügyekben szaktanács nyújtását és minden egyéb teendő végzését” (Szervezés és üzemgazdálkodás, 1928. I. évf. 3. sz. p. 57.). Arra nézve, hogy kik lehettek az „ismert szakférfiak”, némi támpontul szolgál, hogy a hirdetést feladó vállalat az első kerületi Logodi utca 9. szám alatt székelt – csakúgy, mint a lap felelős szer- kesztője: Zsengery Manó.
Mostrar más

10 Lee mas

Egy nyitott, valós szituáción alapuló feladat variációi az oktatásban és a didaktikai kutatásban

Egy nyitott, valós szituáción alapuló feladat variációi az oktatásban és a didaktikai kutatásban

A kísérletben részt vevő tanítók és tanárok beszámoltak esetenkénti érdektelenségről is, amelyet a megoldás során tapasztaltak. Ezt a szövegezésnek tulajdonították. Több osz- tályban utóbb komoly vitát is kiváltott a kér- dés, hogy miért kell a királynőnek ilyen sok ruha. Ezért egy másik szövegváltozat készült el, ezúttal „pénzes” témában, amely egyrészt érdekesebb téma, amely segítheti a megoldást is (Mérő, 2011), másrészt az idősebb korosztá- lyoknak is megfelelőbb (l. „Zsebpénz” feladat).

11 Lee mas

4*45&." %& $"5«-0(0 %& #*&/&4 : 4&37*$*04

4*45&." %& $"5«-0(0 %& #*&/&4 : 4&37*$*04

La imagen que se presenta define en la parte su- perior atributos comunes utilizados en el sistema de identificación, estos son utilizados por todos los bienes y servi[r]

18 Lee mas

Industria 4 0

Industria 4 0

El empleo masivo de sensores , la expansión de las redes y comunicaciones inalámbricas , el desarrollo de una nueva generación robots y máquinas cada vez más inteligentes , así co[r]

43 Lee mas

Innováció-e a digitalizáció? A digitális transzformáció és 

az innovációmenedzsment tanulságai egy pénzügyi szolgáltatónál

Innováció-e a digitalizáció? A digitális transzformáció és az innovációmenedzsment tanulságai egy pénzügyi szolgáltatónál

szintű hatás Mik voltak a változások és a reakciók hatásai a szervezetre vonatkozóan? A fókuszcsoportos interjúk elsősorban azzal a céllal készültek, hogy a szervezeti szintű összefüggéseket is jobban megértsük, és továbbfejlesszük a kezdeti elméleti koncepciókat. A második körös fókuszcsoportos interjúk után, az adatok korábbi szakirodalmi megállapításokkal való összehasonlítása és közös megértésünk alapján az el- mélet tisztázódni látszott. Az új gondolatok inkább perifé- rikus kategóriák megalkotását jelentették, így az elméleti telítődést észleltük. A fókuszcsoportos interjúk legfőbb hozzáadott értéke a kutatásban, hogy kiterjesztette a kér- déskör vizsgálatát: a szűkebb technológiafejlesztés mellett szervezeti és külső környezeti tényezők jobban előtérbe kerültek, ez az elméletépítést is támogatta.
Mostrar más

14 Lee mas

4 2 0

4 2 0

González-Vila, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (CSIC), Spain, fjgon@irnase.csic.es Antonio Jordán, Universidad de Sevilla, Spain, ajordan@us.es.. Joan Llovet,[r]

12 Lee mas

Az emberi méltósághoz való alapjog. Összehasonlító jogi elemzés a német és magyar alkotmánybírósági gyakorlat tükrében

Az emberi méltósághoz való alapjog. Összehasonlító jogi elemzés a német és magyar alkotmánybírósági gyakorlat tükrében

pillanatok alatt történő lehívását biztosítja. Másodsorban pedig ezek a személyes adatok – különösen integrált informatikai rendszerek kiépítése esetén – más adatbázisokkal együtt egy részleges vagy akár teljes személyiségképpé (Persönlichkeitsbild) állhatnak össze anélkül, hogy az érintett annak helyességét és felhasználását ellenőrizni tudná. A határozat szerint ezzel eddig ismeretlen módon bővült a betekintés és a befolyásolás lehetősége, amely pusztán a nyilvánosság pszichikai nyomása (psychischer Druck) révén kihathat az egyén magatartására. Ebből vonja le azt a következtetést, hogy az adatfeldolgozás modern körülményei között a személyiség szabad kibontakozása megkívánja az egyén védelmét személyes adatai korlátlan felvételétől, tárolásától, kezelésétől és továbbításától. Különösen fontos tehát a népszámlálás-határozat „az adatfeldolgozás modern technológiáinak körülményei között” kitétele. Erre az alapgondolatra vezethetőek ugyanis vissza az információs önrendelkezési jog egyes elemei. Az egyénnek tudnia kell, ki mit tud róla, és neki magának kell eldöntenie, milyen személyes adatokat és kinek mutat meg. Ezek az elemek azonban nem új keletűek, hanem a személyiségi jog hagyományos tartalmi elemei. Nem az alapjog normatív tartalmát bővítette ki tehát a Szövetségi Alkotmánybíróság, hanem – ahogy a következőkben látni fogjuk – az alapjog korlátozás fogalmát igazította hozzá az új technikai lehetőségekhez. 755
Mostrar más

310 Lee mas

Ütemezési feladatok az autóbuszos közösségi közlekedés operatív tervezésében: Egy áttekintés

Ütemezési feladatok az autóbuszos közösségi közlekedés operatív tervezésében: Egy áttekintés

A fenti feladat minim´alis k¨olts´eg˝ u h´ al´ozati folyamprobl´emak´ent is megoldhat´ o (l´asd [16]). A h´ al´ozat konstru´al´asa ekkor annyiban t´er el a fent defini´ alt gr´af- t´ol, hogy tov´abbi cs´ ucsokat ´es ´eleket vezet¨ unk be: a j´aratokat jelz˝ o cs´ ucsokat a h´ al´ozatban kett´ebontjuk a j´arat indul´as´at ´es a j´arat ´erkez´es´et reprezent´ al´o cs´ ucs- ra, melyeket egy, a j´aratot jelz˝o ´ellel k¨ot¨ unk ¨ossze. Ezeknek a j´arat ´eleknek az als´ o ´es fels˝o korl´atja is 1 lesz, ´ıgy biztos´ıtva azt, hogy minden j´arat pontosan egy alkalommal ker¨ ulj¨on teljes´ıt´esre. Ennek az a k¨ovetkezm´enye, hogy az ezeken az ´eleiken felmer¨ ul˝o k¨olts´egek egy konstans t¨obbletk´ent jelentkeznek, ami a feladat c´elf¨ uggv´eny´ere nincs hat´assal. A j´aratok cs´ ucsaihoz hasonl´oan a dep´ot jelk´epez˝ o cs´ ucs helyett is egy dep´oindul´asi, illetve dep´o´erkez´esi cs´ ucsot vezet¨ unk be. Eze- ket egy 0 k¨olts´eg˝ u ´ellel k¨otj¨ uk ¨ossze, mely a h´al´ozat dep´ok¨orfolyam ´ele lesz. Ha a fentiek szerint korl´ atozzuk a rendelkez´esre ´all´ o eszk¨oz¨ok sz´am´at, ´ ugy ennek az ´elnek a kapacit´ asa k lesz. Ezt a fajta formalizmust haszn´ alva Ahuja ´es munkat´ arsai bebizony´ıtott´ ak, hogy a feladat er˝ osen polinomi´ alis id˝oben megoldhat´ o [3].
Mostrar más

40 Lee mas

4 1 0

4 1 0

González-Vila, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (CSIC), Spain, fjgon@irnase.csic.es Antonio Jordán, Universidad de Sevilla, Spain, ajordan@us.es.. Joan Llovet,[r]

12 Lee mas

Tudásalapú fejlesztési koncepció egy kevésbé fejlett régióban: az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont Szegeden

Tudásalapú fejlesztési koncepció egy kevésbé fejlett régióban: az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont Szegeden

A tudásintenzív tevékenységek főleg térben koncentrálódva, klaszteresedve működnek hatékonyan, akkor olcsók és megbízhatók, amikor a térségben (városban) elér egy kritikus tömeget az adott iparágban/üzletágban mind az innovatív cégek, mind a kapcsolódó üzleti szolgáltatók, intézmények és foglalkoztatottjaik száma és érvényesülnek a pozitív extern hatások (Porter 1998, 2008). A tudásintenzív tevé- kenységek és kapcsolatok főleg egyetemi várostérségekben, növekedési pólusokban koncentrálódnak, gyakran tudományos parkokban, és nem veszik figyelembe a köz- igazgatási területi beosztást (Lengyel I. 2007, 2014, Huggins et al 2012, Vas 2017). Emiatt a tudásalapú tevékenységekre fókuszáló fejlesztési koncepciókban területi egységként nem a közigazgatási régiók, hanem a nagyvárosi csomóponti régiók (nodal region) kerültek előtérbe. Az üzleti partnerek közötti tranzakciós költségek és a kockázat mérséklése pedig a várostérségen belüli helyi együttműködés fontosságá- ra hívja fel a figyelmet, amelyet integrált szemléletű, alulról-szerveződő (bottom-up) stratégiai tervezés képes elősegíteni (Lengyel I. 2010, Pike et al 2006).
Mostrar más

21 Lee mas

4 3 0

4 3 0

González-Vila, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (CSIC), Spain, fjgon@irnase.csic.es Antonio Jordán, Universidad de Sevilla, Spain, ajordan@us.es.. Joan Llovet, [r]

12 Lee mas

TítuloNuevas tecnologías en manipuladores ingrávidos: manipulador ingrávido 4 0 (MINIon 4 0)

TítuloNuevas tecnologías en manipuladores ingrávidos: manipulador ingrávido 4 0 (MINIon 4 0)

Arduino no proporciona por sí mismo una señal analógica, sino una señal digital de ancho de pulso modulable PWM, que además es de 5 Vdc. La electroválvula necesita una señal analógica de entre 0- 10Vdc de consigna. Tampoco se ha encontrado ningún módulo comercial, así que se ha optado por diseñar la adaptación de esta señal, Figura 9.

8 Lee mas

CASTRILLO DEL VAL

CASTRILLO DEL VAL

(Storia: Ap 16, 2), actual fol. 135r. Museo Arqueológico Nacional. Maestro A. 56.- El tercer ángel derrama su copa: los ríos se convirtieron en sangre (Storia: Ap 16, 4-7), actual fol. 135r. Museo Arqueológico Nacional. Maestro A. 57.- Cuarto ángel derrama su copa sobre el sol (Storia: Ap 16, 8-9), falta miniatura, cortada en el actual fol. 135v. Museo Arqueológico Nacional. 58.- El quinto ángel derra- ma su copa sobre el trono de la Bestia (Storia: Ap 16, 10- 11). Desaparecida. 59.- El sexto ángel derrama su copa sobre el Éufrates (Storia: Ap 16, 12). Desaparecida. 60.- Los espíritus inmundos, como ranas (Storia: Ap 16, 13- 16). Desaparecida. 61.- El séptimo ángel derrama su copa sobre el aire: relámpagos, truenos, terremoto y granizo (Storia: Ap 16, 17-21). Desaparecida. 62.- La gran mere- triz de Babilonia y los reyes de la tierra (Storia: Ap 17, 1- 3). Desaparecida. 63.- La mujer sentada sobre la bestia escarlata (Storia: Ap 17, 3-13). 64.- El triunfo del cordero sobre el seudoprofeta, el dragón y la bestia (Storia: Ap 17, 14-18). Museo Arqueológico Nacional, conservado sólo el ángulo superior derecho, actual fol. 140v. Maestro A. 65.- El fuego de Babilonia y el duelo de los reyes y mercaderes (Storia: Ap 18, 1-20). Desaparecida. 66.- El ángel arroja la rueda de molino sobre el mar (Ap 18, 21-24). Desapareci- da. 67.- La adoración de Cristo en el cielo (Storia: Ap 19, 1-10). Desaparecida. Presumiblemente Maestro B. 68.- El Jinete fiel y veraz (Storia: Ap 19, 11-16). Desaparecida; 69.- El ángel en el sol (Storia: Ap 19, 17-18). Desapareci- da. 70.- Triunfo del jinete sobre la bestia (Storia: Ap 19, 19-21). Desaparecida. 71.- El Ángel con la llave del abis- mo y el diablo encadenado (Storia: Ap 20, 1-3). Desapa- recida. Presumiblemente Maestro B. 72.- Los justos entro- nizados que reciben el poder de juzgar y las almas de los mártires (Storia: Ap 20, 4-6). Desaparecida. 73.- El último ataque de Satanás: Gog y Magog (Storia: Ap 20, 7-9). Desaparecida. 74.- El diablo, la bestia y el falso profeta arrojados al estanque de fuego (Storia: Ap 20, 9-10). Des- aparecida. 75.- El Juicio Final (Ap 20, 11-15). Desapareci- da. 76.- El río de la vida que salía del trono de Dios (Ap 22, 1-15). Desaparecida. 77.- San Juan a los pies del ángel del Apocalipsis (Storia: Ap 22, 6-21). Desaparecida.
Mostrar más

24 Lee mas

SANTIBÁÑEZ DEL VAL

SANTIBÁÑEZ DEL VAL

La ermita de Santa Cecilia se encuentra situada en la ribera del río Mataviejas, al pie de la Peña Cervera y a medio camino entre Santibánez del Val y Barriosuso, en pleno valle de Tabladillo. El origen del actual emplazamiento de la ermita lo debemos buscar en la época romana, pues aquí hubo una villa o asentamiento de esos momentos. Además es un lugar de paso de la calzada romana, pues en las proximidades se ven aún restos del puente romano, que se corres- pondía con la calzada de Clunia a Tritium Autrigonum.

5 Lee mas

UD 4  MOTORS 3ESO VAL 15 16 trad no revisada

UD 4 MOTORS 3ESO VAL 15 16 trad no revisada

Motors tèrmics: I.1 motor otto-dièsel I.2 motor de reacció I.3 combustibles tèrmics II.Motores elèctrics.. II.1 motor de corrent continu II.2 bateries elèctriques..[r]

30 Lee mas

Válvula Combinada de aire de 1-4 Val-Matic (Carcaza sencilla)

Válvula Combinada de aire de 1-4 Val-Matic (Carcaza sencilla)

Nota: Esta válvula combinada de aire no está diseñada para los fluidos que contienen sólidos en suspensión, tales como aguas residuales. Para las aguas residuales y otras aplicaciones de alta turbidez, se recomienda el uso de válvulas Val-Matic ® de aire combinada de la serie 800 para aguas residuales.

8 Lee mas

Show all 10000 documents...