PDF superior TítuloA Coruña: a construcción da cidade liberal

TítuloA Coruña: a construcción da cidade liberal

TítuloA Coruña: a construcción da cidade liberal

A través desta fonte documental é posible recoller todos os acordos de índole especificamente urbanística protagoniza- dos pola Administración Municipal desde o encargo ata a apro- bacib[r]

1295 Lee mas

TítuloA Coruña: a construcción da cidade liberal

TítuloA Coruña: a construcción da cidade liberal

finca á Rúa da Torre para a posterior construcción das. dez edificacións se ben é sta desenvolveuse en dúas fases[r]

502 Lee mas

TítuloA recuperación da topoantroponimia e a perda de referentes culturais para a mocidade

TítuloA recuperación da topoantroponimia e a perda de referentes culturais para a mocidade

na Crónica Troiana (século XIV) e en diversos documentos galegos dos séculos XIII ou XV (véxase, por exemplo, Maia 1997: 28). Con anterioridade ao século XII o lugar figura documentado como Faro e Burgo do Faro; no Códice Calixtino, manuscrito en latín do século XII, aparece a forma Crunia. Posteriormente vai aparecer a forma con epéntese Coruña, que se converteu en habitual na actualidade. Mais aínda nos autores decimonónicos era moi frecuente Cruña. Canto ao artigo, é unha norma universalmente aceptada que, cando se fixa o seu uso diante dun topónimo, pasa a formar parte integral deste: La Rochelle, Den Hagen, Las Palmas, Los Ángeles, El Paso etc. Como Cruña e Coruña son formas galegas, tal artigo non pode ser outro máis que A. Así o demostran tamén outros topónimos existentes na propia cidade: A Gaiteira, A Cubela, A Moura, A Palloza, As Lagoas, A Sardiñeira, A Silva, A Zapateira etc. Ou tamén habería que admitir formas híbridas (e ridículas) co artigo en español e o substantivo en galego como La Moura, La Silva, Las Lagoas ou La Zapateira? Ou, o que lingüisticamente sería máis coherente, aínda que socialmente máis aberrante e incomprensíbel, a tradución completa do topónimo, do tipo de La Mora, La Zarza, Las Lagunas ou La Zapatera? De seguirmos este modelo, como se podería traducir a forma A Coruña ao castelán cando aínda descoñecemos con certeza o seu significado real? En síntese, A Coruña é un topónimo, do punto de vista filolóxico, tan galego como o dos concellos que a circundan, Arteixo, Culleredo ou Oleiros, ou doutras localidades próximas como O Carballo, que tamén se desnaturalizou en tempos pasados no híbrido *El Carballo, cando a súa tradución ao español debería ser *El Roble ou *El Carvajo. Mais, felizmente, a forma oficial actual fica restabelecida na única filoloxicamente correcta, co artigo e o substantivo en galego, como é o caso da cidade do seu contorno próximo.
Mostrar más

14 Lee mas

TítuloA contribución ao proceso de normalización lingüística de partidos plíticos, sindicatos, institucións e asociacións que desenvolven o seu labor na cidade da Coruña  I  A reivindicación da lingua galega nas décadas de 1960 e 1970

TítuloA contribución ao proceso de normalización lingüística de partidos plíticos, sindicatos, institucións e asociacións que desenvolven o seu labor na cidade da Coruña I A reivindicación da lingua galega nas décadas de 1960 e 1970

En palabras de Méndez Ferrín (1977: 44), a irrupción da UPG supuxo un dobre revulsivo, pois por unha parte «apresentou, anovado, cuns contidos de esquerda revolu- cionaria, o nacionalismo; por outra banda, impulsou un activismo político de masas de carácter galeguista, cousa descoñecida dende os anos da República e que se fai evidente a partir dos conflictos de Castrelo de Miño e da fábrica de Barreras, en 1966, intre no cal aparece por primeira vez un panfleto en galego, con contido nacionalista, incidindo na clase obreira». E cando no verán de 1968, a UPG convoca unha Concentración Nacional en Compostela para conmemorar o Día da Patria Galega, o chamamento faise con panfle- tos en lingua galega, tanto os da UPG como os da Liga Democrática Galega (LDG), plataforma unitaria que en Vigo agrupaba toda a oposición antifascista, bardante o PCE. No referente ás publicacións de organismos dinamizados pola UPG algunhas tiveron neses anos 70 unha gran difusión, como Eixo, que chegou a tirar 20.000 exemplares e que era o órgano da Intersindical Nacional Galega (ING), creada en novembro do 1972 despois dos conflitos obreiros de Ferrol e Vigo dese ano.
Mostrar más

15 Lee mas

TítuloA inmigración na cidade da Coruña  Integración vs  segregación residencial unha análise dos índices de segregación e condicións de habitabilidade

TítuloA inmigración na cidade da Coruña Integración vs segregación residencial unha análise dos índices de segregación e condicións de habitabilidade

Se no ano 1996 a taxa de extraneidade na cidade da Coruña a penas acadaba o 1%, no ano 2010 ascendía a un 5% (Táboa 9). A pesares de que as cifras son claramente inferiores ás rexistradas a nivel español (12% no ano 2010), unha análise en detalle por distritos e seccións, tal e como se verá posteriormente, proporcionará taxas de até o 17%. Dalgunha maneira, a irrupción da inmigración internacional nos últimos anos actúa equilibrando a balanza demográfica coruñesa, (na última década veu reducida a poboación de nacionalidade española nun 3,25). Estes movementos inmigratorios, ao contrario dos procedentes doutros concellos da provincia da Coruña e a provincia de Lugo experimentados con anterioridade, presentan un compoñente étnico ao tratarse de poboación procedente do estranxeiro, nun contexto de globalización económica e crecemento da mobilidade cara países máis avanzados.
Mostrar más

70 Lee mas

TítuloA internacionalización da cultura galega

TítuloA internacionalización da cultura galega

linguas caso das escandinavas que fai inevitable termos en conta o lugar xeográfico desde onde se outorga o Nobel (véxase o caso do islandés cun número de falantes semellante ao de habitantes da cidade da Coruña e comarca), ou aínda haberá quen cite o premio Nobel provenzal na figura de Mistral, mais figura como Nobel francés e polas traducións que el mesmo realizou das súas obras ao francés.

5 Lee mas

TítuloA Universidade da Coruña: 25 anos de historia

TítuloA Universidade da Coruña: 25 anos de historia

Estes tres primeiros centros docentes tiveron que buscar acomodo, polo regular en condicións precarias, en diversos locais, pois careceron de edificios propios e específicos ata que se construíu a Cidade Escolar, cuxa historia se aborda neste mesmo número de Sarmiento. Os edificios de Comercio, Maxisterio e Náutica, construídos a partir dos anos corenta e deseñados polo arquitecto Antonio Tenreiro Rodríguez, configuran o primeiro campus da UDC, o campus de Riazor, no que actualmente só resta un centro docente, a Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas. O antigo edificio de Comercio conver- teuse no Centro Universitario de Riazor, e no de Maxisterio está instalado o Espazo de Intervención Cultural Normal, así denominado atendendo ao seu uso orixinal.
Mostrar más

26 Lee mas

TítuloA orixe litteraria do nome da Coruña

TítuloA orixe litteraria do nome da Coruña

Vénse considerando comunmente que os topónimos Brigantium, Brigantia son de orixe celta (Nieto Ballester, 1997: 142; Bascuas 2014: 84) e identifícase neles un derivado da raíz indoeuropea *bher- ‘levar’, ‘elevar’, ‘altura’ (Pokorny, 1959: 128-131, 140-141), que deixa representantes ben coñecidos nas linguas célticas (co significado de ‘outeiro’: irlandés ant. brí, galés bre, bretón bre, córnico bre) e tamén nas xermánicas (berg ‘monte’, burg ‘cidade’). Esta orixe emparenta etimoloxicamente o noso topónimo con dous elementos que se teñen por indiscutida mostra dun substrato céltico hispano: -briga, característico da toponimia celta da Hispania occidental: Conimbriga, Mirobriga, Vollobriga, Nemetobriga etc. (Gorrochategui, 1997: 23-26), e mais -bre, presente en topónimos compostos galegos como Sillobre, Barallobre, O Grove etc. (Moralejo Lasso, 1977: 49-84; Búa, 1997: 84-88). Brigantium conta con correspondencias toponímicas noutras áreas de Europa, documentadas desde a antigüidade: Brigantium en Hibernia, Brigantium en Britania, Brigantione (hoxe Briançon) na Galia, Brigantium na Retia, en Hispania Brigantia, hoxe Bragança, outra Brigantia alpina que é hoxe Bregentz, en Austria (Greule, 2014: s.v. Bregenzer Ache), todas en territorios con acreditada presenza celta na prehistoria, desde as illas Británicas e a Gallaecia ata os Alpes. A coincidencia exacta das formas non supón necesariamente o mesmo significado en todos eses topónimos, pois a raíz pode estar neles con diversos valores, desde un máis xenérico, orográfico (‘altura, monte, outeiro’) a outro máis específico, civil (‘altura fortificada, castro’, ou ben ‘cidade’ –lémbrese que o termo de orixe latina Cidá, Cividá tamén é forma habitual na toponimia galega para denominar os castros–). Do mesmo xeito, tampouco podemos saber con certeza o valor da sufixación complexa -ant‑ium de Brigantium; quizais puido achegar un valor colectivo (‘lugar de montes’, ‘lugar de castros’), mais é igualmente verosímil que se formase a partir dun xentilicio ou etnónimo en -antes. En Hibernia existía o pobo dos Brigantes (Ptolomeo, I, 2), Estrabón menciona uns Brigantii nos Alpes (Geographia, IV, 6) e en Britania o
Mostrar más

46 Lee mas

TítuloA Carta da Terra

TítuloA Carta da Terra

A escolha é nossa: formar uma aliança global para cuidar da terra e uns dos outros ou arriscar a nossa destruição e a da diversidade da vida. são necessá- rias mudanças fundamentais em nossos valores, instituições e modos de vida. devemos entender que, quando as necessidades básicas forem supridas, o desenvolvimento humano será prima- riamente voltado a ser mais e não a ter mais. temos o conhecimento e a tecnolo- gia necessários para abastecer a todos e reduzir nossos impactos no meio ambien- te. o surgimento de uma sociedade civil global está criando novas oportunidades para construir um mundo democrático e humano. Nossos desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais e espiritu- ais estão interligados e juntos podemos forjar soluções inclusivas.
Mostrar más

7 Lee mas

Lomografando a cidade: a experiência da flânerie através da fotografia

Lomografando a cidade: a experiência da flânerie através da fotografia

A partir da associação da flânerie à experiência fotográfica, Susan Sontag (2004) reapropria o conceito, desenvolvido na obra de Baudelaire (1996) e de Benjamin (1995), para repensar a relação do fotógrafo com o espaço urbano. No âmbito do presente estudo, busca-se explorar as possibilidades e limitações do consumo da cidade sob a ótica lomográfica, uma técnica forjada sob o paradigma analógico-digital. Com lentes de baixa tecnologia e o corpo de plástico, as câmeras lomográficas permitem a entrada de luzes supostamente indesejáveis, podendo acarretar em fotografias imprevisíveis. Da mesma forma, as cores intensas das fotos obtidas e o caráter experimental dessa modalidade de fotografia chamam a atenção do público. O trabalho se iniciou na loja Lomography, em Copacabana (Rio de Janeiro), ponto de encontro de entusiastas e curiosos desta técnica. Além da possibilidade de adquirir máquinas lomo, é possível também participar dos rolês lomográficos, nos quais uma câmera é alugada e o usuário pode flanar pelo bairro. A partir da observação
Mostrar más

9 Lee mas

TítuloA ideoloxía da violencia

TítuloA ideoloxía da violencia

O problema da violencia sexual abórdase sen necesidade de apelar a medidas xurídicas ou sociais, sen ter que establecer consideración política de ningún tipo e, desde logo, sen partir de perspectiva reivindicativa de ningunha clase. Abondará, segundo se conclúe na cita, cunha transformación simbólica para desactivar o dispositivo da vio- lencia masculina. Abondará con substituír a violencia, que ten fascinados aos infeli- ces varóns, polos valores considerados propios do mundo feminino. E, deste modo, os homes unha vez liberados virán a asumir tan envexables valores, asignados ata agora ás súas liberadoras, facéndoo ademais sen resistencia ningunha, co que –é de supoñer que tamén fascinados– entregaranse a lavar, a fregar, a varrer, a facela com- pra, a preparar almorzos, comidas e ceas, a coser, a coidar da avoa ou do avó, dos fillos e, en fin, a outras tarefas que, como sabemos ben as mulleres, xiran arredor do marabilloso mundo do coidado dos outros.
Mostrar más

22 Lee mas

CARTOGRAFIA DE RUIDO DA CIDADE DE LISBOA

CARTOGRAFIA DE RUIDO DA CIDADE DE LISBOA

A cartografia de ruido da cidade de Lisboa foi realizada tendo em conta a sua actualização em tempo útil. Assim, para a sua elaboração seguiu-se uma aproximação integrada, baseada sobretudo em métodos previsionais e complementada com medições acústicas unicamente para validação do modelo e para caracterizar as zonas da cidade em que o ruído ambiente apresenta um carácter aleatório.

6 Lee mas

La construcción del estado liberal..pdf

La construcción del estado liberal..pdf

En la segunda fase (1836-1840), la guerra se decantó hacia el bando liberal, a partir de la victoria del general Espartero en Luchana (1836), que puso fin al sitio de Bilbao. Los insurrectos, faltos de recursos para financiar la guerra y conscientes de que no podían ganar sino ampliaban el territorio, se decantaron por una nueva estrategia caracterizada por las expediciones a otras regiones. La más importante fue la famosa expedición real de Carlos V (Carlos Mª Isidro) en 1837, que a punto estuvo de tomar Madrid, que se encontraba desguarnecido en ese momento. A partir de ese momento pasaron a la defensiva y se replegaron hacia el norte.
Mostrar más

19 Lee mas

TítuloArquitectura do grao e do esquecemento: muíños hidráulicos nas parroquias de Aguasantas, Buxán e Ermedelo, Concello de Rois, A Coruña

TítuloArquitectura do grao e do esquecemento: muíños hidráulicos nas parroquias de Aguasantas, Buxán e Ermedelo, Concello de Rois, A Coruña

O abandono dos muíños é un fenómeno que xa se constata dende principios do século XX aínda que a unha escala moi reducida. Estes primeiros casos e os que se foron sucedendo ao longo da primeira metade recaeron en gran medida sobre os muíños herdeiros dos arredores das vilas, que vían como os seus usuarios preferían acudir aos de maquía, que estaban en pleno auxe, no canto de investir en arranxos. A partir dos anos 50 o proceso de abandono dos de herdeiros vaise acelerando progresivamente ata os nosos días, aínda que a un ritmo menor por estar xa a inmensa maioría en ruína total. Os maquieiros pola súa parte non correron mellor sorte e trala súa época de máximo esplendor nos anos 40, cando o millo acadou moito valor, sufriron unha brusca decadencia que os levou ao seu estado actual.
Mostrar más

32 Lee mas

Os Sons da Cidade do Rio de Janeiro

Os Sons da Cidade do Rio de Janeiro

Uma complexidade na investigação, diz respeito à efemeridade sonora. Todo som pertence ao passado, pois nenhum som, por mais que tenha sido produzido há alguns instantes, perdura. Assim, os evento sonoros serão extraídos de testemunho orais ou escritos, os quais serão legitimados através d documentos comprobatórios, outro testemunho escrito, gravado ou iconográfico, permitindo verificar não só a confiabilidade da informação, mas também a possibilidade de sua generalização. Depois os eventos serão contextualizados historicamente e reorganizados através de mapeamentos em camadas que permita a análise do evento por época, por espaço urbano, por fonte ou por tipo de testemunho; isto é em função de cada uma das variáveis.
Mostrar más

6 Lee mas

TítuloA lingua da ficción audiovisual

TítuloA lingua da ficción audiovisual

Estas prácticas presentaban todos os síntomas dunha enfermidade cultural, lindeira do noso clásico autoodio. A variabilidade e a falta de «redondez» das realizacións no caso dun filme ou a exploración das múltiples posibilidades do sistema lingüístico no caso das obras literarias, mesmo indo máis alá do sistema, non só son tolerábeis senón dignas de respecto como testemuño dun uso vivo da lingua. Outra vía lévanos á lúgu- bre cultura dos preceptores, onde o galego corre risco de morrer de mala maneira, finalmente idéntico a si mesmo, perdendo o que as producións estéticas achegan e levan achegando desde o inicio dos tempos aos sistemas lingüísticos de que parten. A necesidade de defender o idioma nunha situación de conflito lingüístico é perentoria. Mais iso non nos pode levar a unha posición na cal os marcos de referencia que construímos se convertan en murallas e entalen a vida expresiva da lingua, tornando en autorrepresión o asedio a que nos somete a presión do castelán. Nos antípodas do «todo vale» áchase un rigor máis esixente, máis largo e profundo –máis fiel ao con- cepto de comunicación audiovisual galega no sentido propio do termo. A lingua da ficción audiovisual ten que ser unha lingua viva que defenda o estrutural, preserve a variedade e teña capacidade exemplar atractiva. É innegábel que se levan producido melloras, mais cómpre seguir, como pedía Manoel-Antonio, máis alá.
Mostrar más

19 Lee mas

TítuloRelaciones entre la producción de nitrógeno orgánico y la organización trófica del ecosistema pelágico en el océano

TítuloRelaciones entre la producción de nitrógeno orgánico y la organización trófica del ecosistema pelágico en el océano

Relaciones entre la producción de nitrógeno orgánico y la organización trófica del ecosistema pelágico en el océano UNIVERSIDADE DA CORUÑA Universidade da Coruña Departamento de Bioloxía Animal, Biolo[.]

164 Lee mas

TítuloA percepção da paisagem no campus da PUCRS

TítuloA percepção da paisagem no campus da PUCRS

A proposta da atividade foi bastante inte- ressante, as informações passadas pela responsável tiveram grande importância para uma nova forma de ver os percursos realizados aqui no campus, pena que esta proposta aconteceu somente no nosso últi- mo semestre de aula. (T.G)

14 Lee mas

TítuloNew product development models applied in different industries in north west Spain

TítuloNew product development models applied in different industries in north west Spain

Manuel Martínez Carballo Eduardo Guillén Solórzano Susana Barbeito Roibal Organización de Empresas Universidade da Coruña.. UNIVERSIDADE DA CORUÑA.[r]

27 Lee mas

Universidade da Coruña, España

Universidade da Coruña, España

Los hermanos Glauco y Giuliano Gresleri poseen una larga trayectoria como arquitec- tos. Aunque el primero se ha orientado más hacia el ejercicio profesional y el segundo a la labor académica, siempre han trabajado juntos desde los años 1956-1968, en los que se dedicaron con intensidad al estudio y a la promoción de la arquitectura sacra. Por encargo del cardenal Giacomo Lercaro, promovieron diversas iniciativas, y a sus veintipocos años, asumieron la construcción de varias decenas de iglesias en la perife- ria de Bolonia, la que sin duda, constituyó una de las experiencias fundamentales para entender la arquitectura religiosa contemporánea. En este contexto, a mediados de los años sesenta comenzaron las gestiones para que tres famosos arquitectos construyesen cada uno una iglesia en Bolonia. Sin embargo, diversas vicisitudes históricas propicia- ron que solamente se llegase a construir la de Riola di Vergato, un pequeño pueblo de montaña cercano a la ciudad. El 24 de abril de 2009, ambos me recibieron en el estudio de vía Borgonuovo, y hablamos de todo ello.
Mostrar más

8 Lee mas

Show all 10000 documents...