PDF superior TítuloA influencia do diágnóstico da enfermidade mental na vida social dos individuos

TítuloA influencia do diágnóstico da enfermidade mental na vida social dos individuos

TítuloA influencia do diágnóstico da enfermidade mental na vida social dos individuos

“Vamos a ver, yo empecé en el setenta y pico y nueve, ya no me acuerdo muy bien, setenta y ocho, setenta y nueve en la Facultad de Psicología. Se llamaba de aquellas, la Facultad de Psicología, de Filosofía y Ciencias de la Educación y había dos ramas: la rama de Psicología y la rama de Pedagogía. Yo seguí por la rama de Psicología.Era la salida que elegías ya y bueno acabé en el ochenta y dos ochenta y tres. Sí, estudié en Santiago, después de eso había muy pocos sitios en dónde se diera ya la Psicología pues a nivel por ejemplo a nivel social, a nivel clínico. Había en Madrid creo que era “clínica”, fui a Madrid, para hacer clínica pero bueno por circunstancias personal estuve que volver y de aquella aún no estaba ya bien estruturado, no te daban un título de clínica. Estaba todo por montar, de hecho, cuando yo hice esto no estaba montado el Colegio de psicólogos. Sobre tercero de carrera o algo así, fue cuando se montó. De aquella, Psicología no tenía mucha salida. De hecho yo estaba matriculada en otras cosas. Estaba matriculada en Enfermería, estaba matriculada en Artes y Oficios, y Psicología.Entonces ya era un poco así hasta que me decidí por Psicología y me quedé. […] A ver de cuando yo acabé no había, realmente había muy pocas facultades que te podían formar en cuestiones más clínicas o sociales, yo me acuerdo que hablaba mucha gente que se había metido en empresarial para puestos de trabajo, de aquella no había mucho, más que nada yo me metí en este campo de salud mental y de enfermos crónicos porque me gustaba.Nunca había trabajado en ello y en realidad cuando más me informé fue cuando empecé a trabajar, al empezar a trabajar fue como una formación continua al estar todos los días con ellos, pues cada día tenía que aprender algo, porque creo que me lo enseñaban ellos, en realidad yo que sé…estudié…casi que estudié para este tipo de enfermedades con ellos, ellos me dieron muchas pautas, ellos me enseñaron muchísimas cosas y a partir de ahí con lo que yo iba aprendiendo, pues entonces yo me iba formando pero uff yo diría cincuenta años cincuenta eh, sino fue por ellos, por parte de ellos más, si me enseñaron casi todo lo que sé me lo enseñaron ellos”. (A Coruña, Psicóloga de A Creba, 2015).
Mostrar más

70 Lee mas

TítuloA influencia do diágnóstico da enfermidade mental na vida social dos individuos

TítuloA influencia do diágnóstico da enfermidade mental na vida social dos individuos

E9: A ver de cuando yo acabé no había, realmente había muy pocas facultades que te podían formar en cuestiones más clínica, social, yo me acuerdo que hablaba mucha gente se había metido en empresarial para puestos de trabajo, de aquella no había mucho, más que nada yo me metí en este campo de salud mental y de enfermos crónicos porque me gustaba nunca había trabajado en ello y en realidad cuando más me informé fue cuando empecé a trabajar, al empezar a trabajar fue como una formación continua al estar todos los días con ellos, pues cada día tenía que aprender algo, porque creo que me lo enseñaban ellos, en realidad yo que sé estudié casi que estudié para este tipo de enfermedades con ellos, ellos me dieron muchas pautas, ellos me enseñaron muchísimas cosas y a partir de ahí con lo que yo iba aprendiendo, pues entonces yo me iba formando pero uff yo diría cincuenta cincuenta eh, sino fue por ellos, por parte de ellos más, si me enseñaron casi todo lo que sé me lo enseñaron ellos.
Mostrar más

5 Lee mas

TítuloA influencia do diágnóstico da enfermidade mental na vida social dos individuos

TítuloA influencia do diágnóstico da enfermidade mental na vida social dos individuos

E1: Si si alí me trataron muy bien, y después me fui a vivir con mi hijo, pero yo con la novia del… porque yo estaba acostumbrada a que él tenía una novia que la tuvo desde los 16 años hasta los 22 años y se dejaron. Yo le hablo a ella y ella me habla a mí pero era un amor de niña. Porque era una niña muy cariñosa, muy sociable, estaba pendiente de ti o sea… pero la que tiene ahora… es de (nome da cidade) pero no es nada sociable, ni nada agradable, es como un bicho; y yo estaba muy incómoda yo no me sentía a gusto allí, y yo cogí un día y le dije que me marchaba para (nome da vila) pero yo no sabía yo iba a casa de mi madre, pero yo no sabía qué problema tenía con mi hermano… porque tú vas a una casa y vas de visita pero no ves nada…
Mostrar más

11 Lee mas

TítuloA influencia do diágnóstico da enfermidade mental na vida social dos individuos

TítuloA influencia do diágnóstico da enfermidade mental na vida social dos individuos

E7: Os amigos que teño andan a súa vida, casaron, están fora, pero en realidad non tuven moitas amistades porque eu antes non reconocía a miña enfermedad non conocía que estaba enfermo e eu non era podíase decir diferente os demais, tiña algo aí, que non sabía que era, entonces había diferencias tanto nos estudios como en todo.

10 Lee mas

TítuloA influencia do diágnóstico da enfermidade mental na vida social dos individuos

TítuloA influencia do diágnóstico da enfermidade mental na vida social dos individuos

E4: Teño dous e un ten cinco fillos e outro tres e nos digamos que meus primos irmáns teñen bastantes fillos entonces xogo moito cos fillos de meus primos irmáns. Meus primos irmáns veñen moito pola miña casa, meus tíos tamén, temos unha piscina na casa a que se veñen bañar meus primos hai bastante vida social con meus primos e con meus tíos.

7 Lee mas

TítuloA influencia do diágnóstico da enfermidade mental na vida social dos individuos

TítuloA influencia do diágnóstico da enfermidade mental na vida social dos individuos

E2: Bueno tenía e, al e, al poco tiempo de estar en España porque yo vivía en (nome da vila) y aí si tenía relación con un amigo que es Uruguallo muy buen amigo era bueno, es, pero dejamos de escribirnos porque nos escribiamos por carta pero dejamos de escribirnos. A veces me dan ganas de escribirlo pero....

7 Lee mas

TítuloA influencia dos factores ambientais na vida comunitaria dos nenos con diversidade funcional motora, desde a perspectiva das familias

TítuloA influencia dos factores ambientais na vida comunitaria dos nenos con diversidade funcional motora, desde a perspectiva das familias

13 a nivel mundial. Un deles é a Convención dos Dereitos do Neno, creado polas Nacións Unidas, que describe a participación como un dereito fundamental dos nenos. Nesta destácase o Artigo 23, o cal establece que "o neno mental ou fisicamente impedido deberá gozar dunha vida plena e decente en condicións que aseguren a súa dignidade, permítanlle chegar a bastarse a sí mesmo e faciliten a participación activa do neno na comunidade" (24). Por outra parte, o Convenio Sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade no Artigo 7 recolle que se tomarán medidas para “asegurar que todos os nenos e as nenas con discapacidade gocen plenamente de todos os dereitos humanos e liberdades fundamentais en igualdade de condicións cos demais nenos e nenas” (25). Neste mesmo documento tamén se destacan os Artigos 9,19 e 30, os cales expoñen que as persoas con diversidade funcional deben ter accesibilidade e dereito a unha vida independente na comunidade, asegurando unha plena inclusión na participación cultural e nas actividades recreativas e deporte (25). Finalmente, relacionarase todo o manifestado coa disciplina de Terapia Ocupacional (en diante, TO). Esta é definida pola Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionais (World Federation of Occupational Therapists, en diante, WFOT) como “unha profesión da saúde centrada no usuario, á cal lle concirne a promoción da saúde e o benestar a través da ocupación. A finalidade primordial da Terapia Ocupacional é posibilitar a participación das persoas nas actividades da vida cotiá. Os terapeutas ocupacionais logran este resultado traballando con persoas e comunidades para incrementar a súa capacidade de involucrarse nas ocupacións que desexan e necesitan facer, ou que se esperan que fagan; ou mediante a modificación da ocupación ou do ambiente para brindar maior apoio ao seu compromiso ocupacional” (26).
Mostrar más

58 Lee mas

TítuloA voz dos peregrinos: o Camiño de Santiago na promoción da saúde e o benestar

TítuloA voz dos peregrinos: o Camiño de Santiago na promoción da saúde e o benestar

En 1946 créase a Organización Mundial da Saúde, e en conformidade coa Carta de Nacións Unidas de 1945, se define o concepto de saúde como “un estado completo de benestar físico, mental e social, e non soamente como a ausencia de afeccións ou enfermidades” (OMS, 1946, p. 2). Declarouse coma un dereito fundamental de todo ser humano, que gozar dun grado máximo de saúde non podía estar condicionado pola raza, relixión, ideoloxía política, condición económica ou social. Tódolos pobos debían acadar o seu máximo grado de saúde para logra-la paz e a cooperación entre as persoas e os Estados (OMS,1946). Este concepto, trinta e oito anos despois, na I Conferencia Internacional sobre a Promoción da Saúde de 1986, recóllese na Carta de Otawa para a Promoción da Saúde, e amplíase, para facer énfase en que a saúde, atópase en tódolos ámbitos da vida cotiá, que atangue ás cuestións da capacidade da toma de decisións e control da vida propia das persoas, nas que poder identificar, sexan individuos ou comunidades, as súas máximas aspiracións, e poder satisface-las súas necesidades para desenrolar ó máximo o seu potencial. Os pobos deben ser posuidores de “educación, paz, vivenda, alimentación, renda, un ecosistema estable, xustiza social e equidade” (OMS,1986, p.1), no que basearse para poder ter melloras na saúde. Que a saúde debía ser a “fonte de riqueza dos pobos”, e que na súa promoción, as persoas puideran asumi-lo control e mellora-lo estado de saúde, e para isto, tódolos sectores, entre eles, o sector sanitario, tiñan que estar implicados (OMS,1986, p.2).
Mostrar más

39 Lee mas

TítuloA percepción social do cambio climático na Comunidade Valenciana

TítuloA percepción social do cambio climático na Comunidade Valenciana

A Estratexia Calenciana ante o Cambio Climático (EVCC) é o instrumento de acción pública da Generalitat Valenciana para definir e coordinar as accións de mitigación e adaptación a este fenómeno. A EVCC avanza un conxunto de 125 disposicións estruturadas en 8 áreas de actuación, entres as cales establece un conxunto de medidas de información, comunicación, formación e cooperación cidadá, instrumentos clave para lle transmitir á sociedade a complexidade, relevancia e urxencia deste problema e concienciala da necesidade de que individuos e grupos adopten comportamentos e estilos de vida que reduzan significativamente as emisións de gases de efecto invernadoiro. Non cabe dúbida de que para enfocar esta tarefa con rigor e eficacia é preciso caracterizar, antes de máis, a cultura común –a representación social– que sobre o cambio climático está a conformarse na sociedade valenciana. Son, con efecto, os coñecementos, as percepcións, as teorías implícitas, as valoracións e os hábitos socialmente interiorizados os elementos sobre os que haberá que traballar para lograr os cambios desexados na xestión dos vectores humanos que interveñen no desaxuste do clima. Neste sentido, a Consellería de Medio Ambiente, Auga e Urbanismo da Generalitat Valenciana, en colaboración co Departamento de Socioloxía e Antropoloxía Social da Universidade de Valencia, realizou unha investigación sobre a percepción social do cambio climático na sociedade valenciana. É o seu obxectivo: aproximarse ao grao de coñecemento, ás concepcións, representacións sociais, actitudes, valoracións e hábitos socialmente interiorizados a respecto deste problema. Este artigo constitúe unha síntese parcial desta investigación.
Mostrar más

17 Lee mas

TítuloO impacto da qualidade de vida no trabalho na produtividade dos trabalhadores das indústrias metalúrgicas do Estado do Pará

TítuloO impacto da qualidade de vida no trabalho na produtividade dos trabalhadores das indústrias metalúrgicas do Estado do Pará

O objetivo deste artigo é descrever o resultado da pesquisa em gestão, sobre o impacto da qualidade de vida no trabalho (QVT) na produtividade dos trabalhadores das indústrias me- talúrgicas do Estado do Pará-Brasil. Realizou-se a aplicação de questionários com 87% das empresas metalúrgicas do Estado do Pará, de pequeno, médio e grande porte, totalizando 413 funcionários, referente a 10% do total de empregados de cada empresa, de diferentes níveis hierárquicos. Foi realizado o estudo estatístico através da análise descritiva, multivariada e inferencial e concluiu-se que: (I) existe um impacto positivo do nível de satisfação dos fun- cionários e gestores e do nível de investimento em QVT na produtividade dos trabalhadores das indústrias metalúrgicas do estado do Pará; (II) uma variação de um ponto absoluto na satisfação do gestor, leva a um aumento médio de 0,382% na produtividade do trabalhador; e (III) uma variação de um ponto absoluto no investimento de QVT dos funcionários, gera um aumento de 0,14% na produtividade do funcionário.
Mostrar más

19 Lee mas

TítuloA discriminación na conciliación da vida familiar e profesional  A propósito da Sentenza do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos do 19 de febreiro de 2013 no asunto García Mateos contra España

TítuloA discriminación na conciliación da vida familiar e profesional A propósito da Sentenza do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos do 19 de febreiro de 2013 no asunto García Mateos contra España

As demandas de tutela dos demais dereitos fundamentais e liberdades públicas, incluída a prohibición de tratamento discriminatorio e do acoso, que se susciten no ámbito das relacións xurídicas atribuídas ao coñecemento da orde xurisdicional social, tramitaranse conforme as disposicións establecidas neste capítulo. Nas ditas demandas expresaranse o dereito ou dereitos fundamentais que se estimen infrinxidos. Cando a sentenza declare a existencia de vulneración, o xuíz deberase pronunciar sobre a contía da indemnización que, se é o caso, lle correspondese ao traballador por ter sufrido discriminación, se houbese discrepancia entre as partes. Esta indemnización será compatible, se é o caso, coa que lle puidese corresponder ao traballador pola modificación ou extinción do contrato de traballo de acordo co establecido no Estatuto dos traballadores.
Mostrar más

9 Lee mas

TítuloA deformação varisca do Maciço Hespérico na região da Serra da Lousã (Portugal central)

TítuloA deformação varisca do Maciço Hespérico na região da Serra da Lousã (Portugal central)

Estas flexuras N-S originaram dobramentos de plano axial com a mesma direcção ou em leque e eixos com forte pendor, que ondulam os dobramentos D 1 da FH 1 . Estes dobramentos são identificados como sendo uma D 2 correspondente a uma segunda fase de dobramento, varisca (FH 2 ), aliás como tem vindo a verificar-se no CXG, em diversos locais, nomeadamente por GAMA PEREIRA (1987) e PONTE (2002). Das observações anteriores sobre o plutonito do Coentral (GOMES, 1990; GOMES et al., 1991) constatou-se que o plutonito, intruído no CXG, é envolvido pelo arqueamento de S o e S 1 , especialmente visível e evidente no seu topo norte. Tem uma auréola metamórfica onde se desenvolveram cristais de cordierite, que são nitidamente anteriores às marcas da deformação de D 1 , da FH 1 . As deformações observadas sobre o plutonito do Coentral (figura 4) parecem sobressair melhor nas fotografias aéreas, sendo evidenciadas por sigmóides, que se desenvolvem dentro de faixas de cisalhamento direito, N-S. O mes- mo se observa no encaixante do plutonito de Vila Nova. Estas observações estão de acordo com as anteriormente efectuadas na região entre Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande.
Mostrar más

12 Lee mas

TítuloA educación na sociedade da información

TítuloA educación na sociedade da información

As Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC) requiren un novo tipo de alumno/a, un alumno/a máis preocupado polo proceso que polo producto, preparado para a toma de decisións e [r]

7 Lee mas

TítuloA incidencia da evolución das condicións sociolaborais do sector financeiro na motivación interna para a formación dos traballadores

TítuloA incidencia da evolución das condicións sociolaborais do sector financeiro na motivación interna para a formación dos traballadores

Knowledge management is a strategic factor at any organization where technological expansion, socio-economic interaction and professional competitiveness play an increasingly important role. Due to the fact that that self-feeding knowledge –a must for these organizations– depends upon the proper employee motivation, the conditions under which the employees perform their job must be taken into consideration. This paper aims to show the relation between socio-oc- cupational conditions, professional motivation and financial activity training. In order to do that, the approach used was a non-experimental, descriptive one. This approach is used to link two essential aspects of the socio-occupational conditions such as professional offshoring and underqualification. (considering all the defining variables of the financial labour market: number of entities, banking offices, internal distribution of their staff and their qualification). Based on the average inter-annual variation of these variables, we quantify the overall employment of the Spanish financial sector, showing also that it has experienced the worsening of its labour condition as a consequence of the regulatory changes introduced in the sector. The results show how the restructuration process of the sector due to the crisis, particularly damaged the occupational conditions of the financial workers.
Mostrar más

36 Lee mas

TítuloA regulación xurídica da selección do sexo da descendencia

TítuloA regulación xurídica da selección do sexo da descendencia

Principalmente o artigo 1.3 da lei, que en certo xeito se pode aplicar tamén a este caso, cando di que as técnicas de reprodución asistida poderanse utilizar tamén (ademais de en caso de[r]

26 Lee mas

TítuloA orixe litteraria do nome da Coruña

TítuloA orixe litteraria do nome da Coruña

Así e todo, o común é que o nome dunha poboación de certa importancia sobreviva ao longo dos séculos; o excepcional é a retoponimización. Fóra dalgúns casos coñecidos, as cidades e vilas galegas principais continuaron tendo durante a Baixa Idade Media e despois os mesmos nomes que tiñan varios séculos antes, coas naturais alteracións comúns da evolución da lingua, a diferenza do que sucedeu noutras áreas peninsulares, onde o avance das fronteiras cristiás na Reconquista renomeou moitas localidades previamente islamizadas. As retoponimizacións reais ou rexias, debidas ao rei, e a imposición de nomes ex novo como consecuencia de conquistas militares, igual que sucedeu máis adiante nas colonias ultramariñas, repiten adoito en terras conquistadas nomes de lugares da terra orixinaria dos conquistadores, instaurando neotopónimos que son eco de vellos topónimos distantes e que, para quen descoñeza a súa historia, presentan desconcertantes fenómenos de anacronía ou anatopía fonética. Así, por exemplo, o -n‑ intervocálico común á Baiona galega e á Bayona de Tajuña castelá (hoxe Titulcia, Madrid) constitúe un problema fonético se non sabemos que ambas son eco medieval da Baiona de Gascuña (Navaza, 2016: 98-101). E outro tanto podemos dicir do -n- de Viana, topónimo galego, navarro e portugués que veremos máis adiante, ou do -l- simple en Bolaño (Lugo), en Bolaños de Campos (Valladolid) e Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), que obrigaría a supoñer étimos distintos para un e outros se non soubésemos que o nome das localidades castelás ten orixe remota no topónimo galego 5 .
Mostrar más

46 Lee mas

TítuloA modalidade procesual de impugnación de sancións na nova Lei reguladora da xurisdición social

TítuloA modalidade procesual de impugnación de sancións na nova Lei reguladora da xurisdición social

A segunda desas modificacións anunciadas non é máis que unha simple corrección de estilo. A norma limítase agora a colocar no seu sitio o que antes estaba onde non debía estar. Referímonos en concreto a aquela previsión legal que castigaba coa nulidade toda sanción que consistise «nalgunha das legalmente prohibidas ou [que] non estivese tipificada nas disposicións legais ou no convenio colectivo aplicable», que antes se encontraba situada no número 2 do art. 115 da LPL, dedicado ás causas de nulidade, cuxa función primordial era tutelar os traballadores no exercicio do seu dereito á liberdade sindical. Esas causas de nulidade, que agora atopan o seu correcto espazo e encaixe dentro da LXS, son as que impiden aos empresarios: 1.º) impor, como manda o art. 58.3 do Estatuto dos traballadores, «sancións que consistan na redución da duración das vacacións ou outra minoración dos dereitos ao descanso do traballador ou multa de haber»; e 2.º) sancionar condutas non tipificadas na normativa aplicable.
Mostrar más

15 Lee mas

ESTIMATIVA DOS GASES DE EFEITO ESTUFA DO CULTIVO DA SOJA NA REGIÃO DO PAMPA

ESTIMATIVA DOS GASES DE EFEITO ESTUFA DO CULTIVO DA SOJA NA REGIÃO DO PAMPA

As emissões de óxido nitroso proveniente do uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos (300 Kg por hectare) aplicados na lavoura em estudo, acarretará em uma emissão de 9,6552 Kg de CO• equivalente. A emissão de CO• equivalente na aplicação de 2,5 toneladas de calcário dolomítico por hectare, corresponde 1,192 toneladas de CO• equivalente emitidos no processo de calagem de um hectare. A aplicação do calcário na lavoura em estudo é realizada a cada três anos, dependendo da necessidade de correção do solo. O somatório do CO• equivalente de cada gás de efeito estufa produzido por cada máquina utilizada na lavoura equivale ao trator pulverizador que consome 1,67 litros/ha de diesel, ao trator 140mp que consome 20 litros/ha e a colheitadeira que consome 40 litros de diesel por hectare. Na produção de um hectare de soja são emitidos cerca 166,1673 Kg de CO• equivalente no consumo 61,67 litros de diesel.
Mostrar más

5 Lee mas

TítuloA educação ambiental na sustentabilidade da vida em uma experiência de alfabetização de catadores

TítuloA educação ambiental na sustentabilidade da vida em uma experiência de alfabetização de catadores

O comércio, que se alimenta pelo grande estímulo ao consumo, ao mesmo tem- po em que depreda desenfreadamente a natureza, provoca um grande acúmulo de lixo produzido pela sociedade huma- na. Para acomodar esse lixo, a sociedade urbana o despeja em lixões a céu aberto, mas a demasiada produção exigiu uma solução. Então, surgem os aterros sanitá- rios, que passam a conviver com os lixões, e a coleta seletiva. Os problemas gerados obrigam a humanidade a olhar para o lixo que produz e percebe que nem tudo é lixo, se dá conta de que grande parte daqueles rejeitos pode tornar-se matéria prima para a produção de outros objetos. Impelida, então, mais pelo comércio que por uma consciência ambiental, passa a existir a coleta seletiva. Lentamente, esse movi- mento está conduzindo a humanidade a se dar conta da presença da natureza no lixo produzido, mesmo que ainda distante de uma relação de equilíbrio. Mesmo as- sim, o homem segue padecendo com as consequências de seus atos enquanto não tomar consciência e respeitar os ciclos de renovação da natureza. Enquanto não se perceber como um ser, assim como tan- tos outros, fazendo parte da grande teia da vida, sustentada pela água, o fogo, a terra e o ar, amálgama da vida no planeta.
Mostrar más

16 Lee mas

TítuloA traxectoria vital de Manuel María na Galiza da 2ª metade do século XX

TítuloA traxectoria vital de Manuel María na Galiza da 2ª metade do século XX

En 1956 Manuel María coñece a Saleta Goi García, filla de D. Luís Goi Ri- gueira e Da. Elvira García Vega. O encontro de Saleta e Manuel María ten lugar nos salóns do Méndez Núñez, café onde se celebraban as tertulias. Despois de varios meses de relación epistolar que une Lugo e A Pastoriza, fanse noivos. ábrese, entón, unha nova etapa na vida de Manuel María. Nova por gozosa, por plena, por com- partida. Saleta, compañeira ideal, amante e amiga, equilibrio e sostén, comprensión e alento, lealdade e firmeza, é e será para sempre a luz que ilumine o seu vivir e lle axude a camiñar con firmeza e sen desmaio, sorteando os atrancos, abismos e peri- gos que a vida lle poña diante. O amor florecido nestes anos lugueses, e coidado con esmero día a día, ten expresión poética, amén de múltiples poemas recollidos en varios dos seus libros de versos, en dous poemarios: os intitulados Entre a arxila e a luz, escrito entre 1956 e 1957, inédito durante 45 anos, ata que no 2002 apareceu publicado dixitalmente na BVG, e Poemas da labarada estremecida, escrito en 1980 e publicado ao ano seguinte; e este poemario eixo e núcleo do seu rico cancioneiro amoroso, pertencen estes clarificadores versos:
Mostrar más

25 Lee mas

Show all 10000 documents...