PDF superior Un mètode per involucrar els alumnes en el seu entrenament de la resistència aeròbica

Un mètode per involucrar els alumnes en el seu entrenament de la resistència aeròbica

Un mètode per involucrar els alumnes en el seu entrenament de la resistència aeròbica

corresponents al test de (ourse Navette. Hi ha alguns alumnes que no són capaços de realitzar totes les passes per emplenar el full2n. Per tal que tots ells puguin realitzar la t[r]

8 Lee mas

Entrenament intervàlic d’alta intensitat: Adaptacions a l’organisme i efectes sobre els factors de risc càrdio metabòlics

Entrenament intervàlic d’alta intensitat: Adaptacions a l’organisme i efectes sobre els factors de risc càrdio metabòlics

La premissa per utilitzar HIIT tant en les poblacions sanes com en les no sanes, és que s’ha demostrat que els intervals d’activitat vigorosa promouen unes adaptacions més grans a través d’un augment de l’estrès cel·lular. Addicionalment s’ha demostrat que HIIT és segur i eficaç en pacients amb disfunció cardíaca i metabòlica, utilitzant el protocol adequat. Aquest sembla promoure millores a la capacitat aeròbica i en factors de risc càrdio-metabòlics [3]. Els components del disseny de HIIT (Figura 3) es poden modificar per tal d’ajustar el protocol a l’individu i al seu estat o capacitat. S’ha de tenir en compte que no és el mateix tractar amb un individu sa o amb un individu que, per exemple, ha patit un infart. Per això, la intensitat dels intervals d’exercici, durada dels intervals i de les recuperacions, les repeticions de cada interval i de cada recuperació, els exercicis escollits, el tipus de recuperació (activa o passiva) i la freqüència setmanal, són modificables per tal de mantenir una seguretat enfront del pacient clínic o l’individu sa. A cada estudi es segueix un mètode HIIT però com s’ha dit abans alguns estan modificats per treure un rendiment específic o per aconseguir un objectiu concret, segons a la població a la qual vagi dirigit.
Mostrar más

30 Lee mas

oves tendències del treball de la resistència aeròbica en el currículum de Tècnic Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives

oves tendències del treball de la resistència aeròbica en el currículum de Tècnic Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives

Igualment, qualsevol programa que un entrenador o entrenadora prescriga per als seus deixebles ha d’assegurar la millora en el seu rendiment esportiu. La nostra proposta, atés que es mou a cavall entre la pràctica funcional (com s’ha explicat abans) i l’eficiència dins del rendiment esportiu, ha de respondre igualment als principis reconeguts i acceptats de l’entrenament esportiu. Així, segons Grosser i altres (1988), els processos d’adaptació biològica, el que es coneix com a supercompensació davant un programa d’entrenament, presenten una sèrie de principis, entre els quals en destaquem:
Mostrar más

12 Lee mas

Test de camp per valorar la resistència dels músculs del tronc

Test de camp per valorar la resistència dels músculs del tronc

Conclusions Aquest estudi aporta informació important per als esportistes, entrenadors i professionals de l’educació fí- sica sobre les característiques de l’IT, BST i SBT, es- pecialment consideracions que cal tenir en compte per utilitzar aquestes proves de manera adequada. Les da- des d’aquest estudi mostren que els tres tests tenen una bona fiabilitat relativa; no obstant això, la seva fiabili- tat absoluta és limitada, la qual cosa en desaconsella la utilització en el rendiment esportiu. En relació amb les característiques antropomètriques dels participants, vari- ables com la massa, el diàmetre bileocrestal, el diàmetre biacromial i l’índex acromioilíac han de ser tingudes en compte a l’hora d’interpretar els resultats dels tests. Fu- tures investigacions han d’analitzar els resultats en una mostra més àmplia i heterogènia, que també inclogui dones. Aquests resultats facilitarien el desenvolupament d’algorismes que tinguessin en compte les diferències antropomètriques dels participants i l’obtenció de bases normatives que permetessin categoritzar la condició fí- sica dels participants d’una manera més real i ajustada.
Mostrar más

10 Lee mas

Estudi de la resistència a la insulina en els familiars dels pacients diabètics tipus 2 i dels canvis induïts per la metformina

Estudi de la resistència a la insulina en els familiars dels pacients diabètics tipus 2 i dels canvis induïts per la metformina

extracel·lular es produeix un canvi conformacional en el domini intracel·lular de manera que el receptor s’autofosforila i pot unir-se al trifosfat d’adenosina (ATP) (Olefsky JM, 1990). Els residus tirosina activats fosforilen a les proteïnes substrat del receptor d’insulina (IRS). Es coneixen quatre membres de la família: el IRS-1, el IRS-2, el IRS-3 i el IRS-4. El IRS-1 és la forma predominant al múscul i al teixit adipós, el IRS-2 al fetge i a la cèl·lula beta, el IRS-3 s’expressa al teixit adipós, als fibroblastes i al fetge de ratolins, encara que no s’ha detectat en humans, mentre que el IRS-4 s’ha detectat al cervell, timus i a les cèl·lules embrionàries renals. Les molècules IRS s’uneixen a la seva vegada amb dominis SH2 de diferents proteïnes de senyalització entrant en una cascada d’activació de diferents enzims que culmina amb les accions anabòliques de la insulina. En primer lloc es fosforila la fosfatidilinositol 3 cinasa (PI 3-cinasa) que activa a la proteïna cinasa C (PKC) que estimula el transport de glucosa; la proteïna cinasa B (PKB/akt) que promou la síntesi de glucògen i la proteïna de mamífers d’unió a la rapamicina (mTOR); que indueix la síntesi proteica. En segon lloc, altres proteïnes amb dominis SH2 són fosforilades per les molècules IRS com la proteïna d’unió 2 del receptor del factor de creixement (Grb2) que servirà de pont a la via d’activació de les proteïnes activades per mitògens (MAP), les quals juguen un paper fonamental en la generació de factors de transcripció que intervenen en la diferenciació i el creixement cel·lular (White MF, 2002).
Mostrar más

142 Lee mas

Despertar l'interès per la ciència: el mètode científic d'aula

Despertar l'interès per la ciència: el mètode científic d'aula

Crear un instrument com el mètode científic d’aula ha despertat en els xiquets i xiquetes un sentiment de gratificació i valoració personal pel treball propi. Com que és un llibre basat en les seves experiències, és més motivant per a ells. Amb totes aquestes dades podem concloure que s’ha assolit gratament l’objectiu general d’aquest treball: “despertar l’interès per les ciències experimentals en l’educació infantil, mitjançant la creació d’un mètode científic d’aula.”A continuació nomenaré els descriptors que han coincidit en els tres instruments d’avaluació i que demostren que s’ha complit gratament aquest objectiu:Interès, diversió, entusiasme, il·lusió, ganes d’experimentar, motivació, aprenentatge, experimentació i manipulació.
Mostrar más

32 Lee mas

Mètode del valor afegit per a l'avaluació de projectes d'inversió, El

Mètode del valor afegit per a l'avaluació de projectes d'inversió, El

Consequently, in spite of the atmosphere of uncertainty in which economic decisions should be taken, based on this alternative hypothesis, the investor decides according to the knowledge[r]

6 Lee mas

Intervenció psicopedagògica amb alumnes amb necessitats especials : Disseny d'estratègies i suports per afavorir els aprenentatges

Intervenció psicopedagògica amb alumnes amb necessitats especials : Disseny d'estratègies i suports per afavorir els aprenentatges

En primer lloc la necessitat del treball col·laboratiu de tots els professionals, la coordinació i el treball en xarxa. Sense aquest model no es podria dur a terme l’atenció necessària per aquells alumnes que presenten dificultats o necessitats educatives especials. En aquest sentit valoro positivament la relació entre professionals i el suport entre els diferents membres que reconeixen el treball que porten a terme els psicopedagogs del centre i de l’EAP. A vegades, aquesta realitat topa amb la idea d’alguns docents de que els psicopedagogs han de ser solucionadors de problemes. La realitat és moltes vegades més complexa.
Mostrar más

56 Lee mas

Els Carnicer i el seu molí paperer

Els Carnicer i el seu molí paperer

ítem ab altre capitol lo expresat Ignasi Carnicer menor firma apoca a favor del expessat son pare de haver rebut las referidas tres centas setanta tres lliuras li havia aportat a bon c[r]

16 Lee mas

Estudis de validació de proves per a l’anàlisi de la potència aeròbica en atletes tetraplègics

Estudis de validació de proves per a l’anàlisi de la potència aeròbica en atletes tetraplègics

La prova va ser adaptada de Leger i Lambert (1982) – Shuttle Run 25m que consistia que dos individus rea­ litzessin la cursa d’anada i tornada entre els cons amb distància de 25m un de l’altre amb la velocitat preesta­ blerta per l’àudio. De les tres etapes, al primer moment els subjectes realitzen la prova en condicions normals en pista de tartan, PVC i ciment. Després, es va introduir l’augment de la resistència mecànica (menor calibre de pneumàtics) en superfície tendra i de linòleum i al tercer moment, es va utilitzar la superfície tendra i linòleum, però això amb capacitat de gir reduïda. Es conclou que el V . O 2 max va ser semblant als tres moments, no obstant això, la resistència mecànica, proposada per Vinet et al. (1998), i la capacitat de gir van actuar de forma signi­ ficativa per a la disminució del rendiment en la prova, principalment en la variable temps de durada de la prova de camp.
Mostrar más

14 Lee mas

Alumnes nadius: incentivar los mitjançant metodologies per a alumnes amb altes capacitats

Alumnes nadius: incentivar los mitjançant metodologies per a alumnes amb altes capacitats

Moruno, Sánchez, Torrego, p.175 - 180 8.2 Grupos cooperativos Se aplican tanto en alumnos de altas capacidades como en un aula de lengua extranjera con alumnos nativos: Grupos cooperativ[r]

59 Lee mas

Plurilingüisme en els alumnes de 1r d’ESO de l’IES Porreres

Plurilingüisme en els alumnes de 1r d’ESO de l’IES Porreres

d‟immigrants residents a les Illes Balears que dóna l‟INE del 2008 és d‟un 20,75%, cosa que el fa ser el més elevat d‟Espanya i que és un dels més alts a nivell europeu. A més, hem de tenir en compte que «la llengua és un element fonamental de la ciutadania i de la integració en una societat» (Ros 2006: 53). Per això és important que als centres educatius s‟ensenyi als alumnes provinents d‟altres països la llengua catalana perquè en la societat multilingüe en què vivim, hem d‟utilitzar tots els mitjans necessaris per tal que la nostra societat pugui tenir continuïtat com a comunitat lingüística. Això, però, no és fàcil perquè «des del punt de vista macro, els immigrants tendeixen a una major preferència per l‟ús de les llengües majoritàries (com el castellà) davant les minoritàries» (Ros 2006: 53). Ara bé, això segurament es produeix a les grans ciutats com Palma o Barcelona, o als pobles que són propers a aquestes ciutats com ara, en el cas de Mallorca, Marratxí o Santa Maria del Camí, però potser aquest fet no es produeix a municipis com Porreres, Montuïri o Vilafranca. Així, en els territoris més „castellanitzats‟, que no és el cas dels municipis d‟on provenen els alumnes analitzats, «el castellà s‟interposa entre els nous immigrants i el català, i fa que, per als nouvinguts, accedir a aquest darrer sigui més costós» (Boix-Fuster 2006: 7). De la mateixa manera que el nombre d‟habitants nouvinguts de països estrangers, també s‟incrementa la quantitat de gent provinent d‟altres comunitats autònomes que s‟instal·len al nostre territori, ja sigui per una durada temporal o definitiva, encara que en els darrers anys el pes relatiu d‟arribada d‟aquesta procedència ha minvat (Boix-Fuster 2006:7). Tot això es comentarà en l‟anàlisi de les dades obtingudes.
Mostrar más

42 Lee mas

REGLAMENT DE LA LLIGA CATALANA DE CURSES DE RESISTÈNCIA PER MUNTANYA

REGLAMENT DE LA LLIGA CATALANA DE CURSES DE RESISTÈNCIA PER MUNTANYA

12.4. Les proves noves hauran de ser homologades per entrar al campionat. El mecanisme de la homologació serà que l’entitat organitzadora en l’any anterior a voler participar en el campionat sol·licitarà la homologació a l’àrea tècnica de la FEEC i al Comitè. Aquests enviaran els delegats FEEC que considerin oportuns a assistir/participar a una edició pilot i/o anterior, i en faran un informe d’idonietat i homologació.

18 Lee mas

Valoració i entrenament de la força-resistència abdominal: validesa comparativa i reproductibilitat de tres proves d'avaluació en tennistes

Valoració i entrenament de la força-resistència abdominal: validesa comparativa i reproductibilitat de tres proves d'avaluació en tennistes

P.e., la bateria de condició física "Kraus-Weber-Test" apli- cada l'any 1953 sobre escolars americans i europeus occidentals ja disposava d'una "sit-up" amb came[r]

5 Lee mas

El mètode de l'encàrrec: un nou sistema per apropar-nos al món real

El mètode de l'encàrrec: un nou sistema per apropar-nos al món real

No crec que quedi fora de l‟àmbit d‟aquest treball recordar que la programació sol portar implícita altres tasques com són l‟anàlisi del problema a resoldre, trobar la solució idònia amb les possibilitats que ofereix el llenguatge emprat i dissenyar la part estètica de l‟aplicació. Els exercicis que he realitzat durant les classes han estat els mateixos d‟altres anys. Han consistit en la programació amb llenguatge de blocs de quatre jocs: frontó 1, frontó 2, obstacles i asteroides, tots ells a partir de les activitats proposades a la web www.tecno12-18.com. Com a part pràctica d‟aquest treball de fi de màster, els exercicis anteriors han estat enriquits amb variants que els connectaven a un joystick extern, fent que els alumnes comprovessin que la programació no es queda només dins de l‟ordinador sinó que té la capacitat d‟interconnectar- se amb el món extern.
Mostrar más

43 Lee mas

Els efectes del Crossfit pedagògic combinat amb el joc aeròbic sobre els alumnes de quart d'ESO i primer de Batxillerat

Els efectes del Crossfit pedagògic combinat amb el joc aeròbic sobre els alumnes de quart d'ESO i primer de Batxillerat

En un altre estudiJ. Ramírez, Lechuga, J. et al (2012)es va determinar l'efecte d'un programa d'entrenament aeròbic d'alta intensitat de 8 setmanes, desenvolupat durant les classes d'Educació Física, sobre la capacitat aeròbica d'adolescents de 15 a 18 anys.El programa d'entrenament va consistir en la pràctica d'activitat física aeròbica amb una intensitat equivalent al 75-80% del VO2max. En conclusió, un programa d'entrenament aeròbic d'alta intensitat de 8 setmanes, 2 dies per setmana, millora la capacitat aeròbica dels alumnes. Segons Sánchez, A.,Gómez,M(2014)la pràctica del Crossfit fomenta la motivació dels alumnes pel fet de ser una activitat novedosa i també augmenta la percepció de diversió, aprenentatge i nivell d'intensitat de les classes d'Educació Física. Per això, tot el temps que s’hi ha dedicat a l’escola serà el que impulsarà els alumnes a continuar practicant fora. D’aquí el valor d’anar sembrant al centre una metodologia de treball eficaç i lúdica que permetrà a l’alumne gaudir i alhora aprendre teoria i pràctica d’entrenament. Serà, per tant, l’escola el precedent necessari perquè es pugui continuar practicant fora i al llarg de la vida.
Mostrar más

71 Lee mas

Validació del mètode analític per la determinació d'aminoàcids i carbohidrats d'un producte farmacèutic per HPLC

Validació del mètode analític per la determinació d'aminoàcids i carbohidrats d'un producte farmacèutic per HPLC

Per desenvolupar un producte farmacèutic és necessari establir un mètode d’anàlisis que permeti determinar i quantificar totes aquelles substàncies que conté, ja sigui referent als principis actius; a les impureses i productes de degradació, conservants, antioxidants,... Gràcies a la validació del mètode d’anàlisis, s’assegura amb l’obtenció d’uns resultats fiables que aquell medicament compleix les especificacions exigides i alhora, assegura unes garanties de qualitat, que engloben les propietats del producte i el procés d’elaboració.
Mostrar más

73 Lee mas

Pautes d'avaluació per alumnes amb trastorns de lectoescriptura a l'educació secundària

Pautes d'avaluació per alumnes amb trastorns de lectoescriptura a l'educació secundària

A més d’aquesta perspectiva científica del trastorn, hi ha altres formes de veure la patologia a nivell social. Tot i que en aquest punt coneixem que la dislèxia és una deshabilitat neurobiològica, cal fer esment a la perspectiva que ens ofereix Van der Leij en les seves notes “La discapacitat és un fenomen socialment construït causat pel fracàs de la societat per fer adaptacions o ajustaments. D’aquesta manera, les persones amb discapacitats són penalitzades perquè no s’ajusten a les expectatives de la societat, una societat que busca la normalització dels individus, és una societat responsable de la seva exclusió” (Van der Leij, 2013). Aquesta visió menys científica però més real i més pròxima a la realitat social que ens envolta, cal que la tinguem present per entendre els resultats d’aquest treball però també per entendre les problemàtiques que afecten els alumnes del nostra país. En aquesta direcció cal destacar l’obra de Peer i Reid (2011) on en el seu llibre indiquen que la dislèxia es descriu millor si s’entén com una combinació d’habilitats i dificultats que afecten el procés d’aprenentatge, de la lectura, l’ortografia, l’escriptura, i a vegades, de l’aritmètica. Diuen que alguns infants mostren habilitats creatives destacades, altres tenen habilitats orals importants, no obstant això, hi ha infants que no tenen talents excepcionals, però tots ells, tenen punts forts. Jo hi afegeixo que cal conèixer aquests punts forts i potenciar-los, per fer-ne juntament amb la dislèxia la clau pel creixement personal dels alumnes.
Mostrar más

56 Lee mas

Mètode integrat de valor per a evaluacions de la mobilitat urbana sostenible (MIVEMUS)

Mètode integrat de valor per a evaluacions de la mobilitat urbana sostenible (MIVEMUS)

Por todo ello, el modelo de evaluación de proyectos de inversión en transporte urbano MIVEMUS es recomendable como herramienta de evaluación y soporte a la toma de decisión. Pudiendo a[r]

88 Lee mas

Anàlisi de la interpretació dels termes literals per alumnes de secundària

Anàlisi de la interpretació dels termes literals per alumnes de secundària

La població considerada per a l’estudi de la interpretació dels termes literals és un grup format per vint-i-nou alumnes de 3r d’ESO de l’institut d’educació secundària IES Càrcer. Del total d’alumnes, vint són de la classe de 3r d’ESO A i els altres nou pertanyen a un grup de taller de matemàtiques (tres de 3r d’ESO B i sis de 3r d’ESO C). Cal dir que l’assignatura de taller és una matèria de caràcter optatiu que cursen alumnes amb dificultats en matemàtiques. Aquesta assignatura és imposada des de la direcció del centre i el seu objectiu és afavorir l’aprenentatge de les matemàtiques proporcionant un reforç extra per als alumnes que la cursen. És per això que, en el nostre cas, el grup d’alumnes estudiat no es pot considerar com un exemple de població, sinó com una mostra d’aquesta i, per tant, els resultats no són comparables (en percentatges) amb els obtinguts per Küchemann (1981) en la seua investigació. Quant als alumnes de 3r d’ESO A, cal dir que en general es tracta d’un grup que mostra una bona actitud a classe, hi ha companyerisme entre ells i el clima a l’aula és l’adequat per a l’aprenentage, fet que m’ha permés treballar amb ells amb facilitat. Quant als resultats acadèmics, hi ha de tot un poc. Podem trobar alguns alumnes que destaquen sobre la resta, amb una capacitat d’interpretació i anàlisi en matemàtiques bastant desenvolupada i, en canvi, hi ha altres que presenten dificultats importants en el mateix camp. A més, hi ha quatre alumnes que han repetit 3r d’ESO, fet que pot influir en les seues respostes al test.
Mostrar más

151 Lee mas

Show all 8937 documents...

Related subjects