COMPETÈNCIES BÀSIQUES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS Comunicació lingüística i audiovisual (CLA)

14  30  Descargar (0)

Texto completo

(1)

UNITAT DIDÀCTICA 1:

Sóc com sóc

INTRODUCCIÓ

Partint del títol de la unitat "Soy com soy" i en el transcurs de la mateixa, intentarem transmetre als alumnes el valor de l'acceptació d'un mateix com a fonament per a aconseguir l'èxit en la vida i aconseguir la felicitat. També fomentarem el respecte cap als altres, acceptant les seues peculiaritats i les seues aficions.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES /

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS Comunicació lingüística i audiovisual (CLA)

• Mostrar una major riquesa de vocabulari en les composicions escrites, gràcies a l’ús de sinònims i antònims.

• Redactar de forma estructurada, incloent tots els elements propis de la descripció personal.

• Demostrar coneixement sobre el funcionament de les regles ortogràfiques i gramaticals.

Tractament de la informació i competència digital (TI-D)

• Aplicar les noves tecnologies per fer un ús correcte del processador de textos.

Aprendre a aprendre (AA)

• Fer un ús estratègic de la recerca en el diccionari per a millorar els aprenentatges futurs.

• Prendre consciència de les pròpies mancances ortogràfiques i intentar compensar-les.

Autonomia i iniciativa personal (AIP)

• Identificar les qualitats positives en ell/a

• Augmentar la riquesa de les produccions escrites gràcies a l’ús de sinònims i antònims. • Escriure una descripció personal

per a un millor reconeixement de les qualitats i defectes de les persones.

• Posar en pràctica recursos i estratègies d’aprenentatge: cerca en el diccionari.

• Desenvolupar eines comunicatives per expressar sentiments i sensacions.

• Distingir la síl·laba tònica de la síl·laba àtona i identificar les paraules agudes, planes i esdrúixoles.

• Aprofundir en el coneixement sobre les oracions: el subjecte i el predicat.

• Augmentar les eines comunicatives gràcies a l’aprenentatge de noves paraules. • Escriure una descripció personal

aplicant els coneixements treballats.

• Reflexionar sobre les qualitats i defectes de les persones, per a una millor convivència en societat. • Conéixer el funcionament d’una

biblioteca escolar per fer una cerca en el diccionari.

• Participar de forma adequada en la situació comunicativa que implica expressar opinions pròpies. • Respectar i tolerar els sentiments i

sensacions expressades per tota la classe.

• Mostrar correcció en l’ortografia bàsica tenint en compte les síl·labes tòniques i les síl·labes àtones.

• Posar en pràctica el coneixement adquirit per escriure correctament les paraules agudes, planes i esdrúixoles.

• Les produccions escrites mostren una major riquesa de vocabulari gràcies a l’ús de sinònims i antònims. (CLA)

• Redacta amb interés, incloent tots els elements propis d’una descripció personal. (CLA)

• Identifica les qualitats positives en ell/a mateix/a i les altres persones. (AIP)

• Fa un ús estratègic de la cerca en el diccionari per a millorar els aprenentatges. (AA)

• Participa de forma adequada en la situació comunicativa en opinar i parlar dels seus sentiments i sensacions. (SC)

• Respecta i tolera les aportacions que fan a la situació comunicativa la resta de companys/es. (SC) • Demostra coneixement sobre el

funcionament de les regles ortogràfiques. (CLA)

(2)

mateix/a i les altres persones.

Social i ciutadania (SC)

• Participar de forma adequada en la situació comunicativa en opinar i parlar dels propis sentiments i sensacions.

• Respectar i tolerar la participació en la situació comunicativa de la resta de companys/es.

• Mostrar coneixement de la gramàtica bàsica de les oracions. • Escriure textos amb l’ordinador

amb una rapidesa adequada, usant el processador de textos.

• Utilitza els coneixements gramaticals per a millorar la seua expressió. (CLA)

• Aplica les noves tecnologies per fer un ús correcte del processador de textos. (TI-D)

CONTINGUTS ESCOLTES I PARLES

Escolta del text en format àudio. P

Conversa guiada a través de les qüestions proposades. P

Reflexió sobre les diferències entre les persones i la diversitat de preferències i aficions. V

LLIGES

Lectura en veu alta d’un text narratiu per a la seua comprensió. P

COMPRENS

Resposta a preguntes relacionades amb la comprensió del text narratiu. P

PENSES

Reflexió sobre les qualitats i els defectes. V Ús de sinònims i antònims. P

Definició sinònims i antònims. C

ESCRIUS

Definició i estructura de la descripció personal. C Descripció personal guiada. P

Autoconeixement a partir de l’intercanvi de les diverses descripcions personals realitzades. P

(3)

Cerca en el diccionari: entrada. C

Cerca en el diccionari de noms, adjectius i verbs. P Posada en pràctica del coneixement adquirit. P

PARLEM-NE

L’expressió de sentiments i sensacions. P

CONEIXES LA LLENGUA

Síl·laba tònica i síl·labes àtones. C Identificació de la síl·laba tònica. P

Definició: paraules agudes, planes i esdrúixoles. C

Identificació de la síl·laba tònica i classificació de les paraules en agudes, planes o esdrúixoles. P Dictat. P

L’oració: subjecte i predicat. C

Identificació del subjecte i el predicat. P

Redacció d’oracions, també amb el processador de textos. P

ENSENYAMENTS TRANSVERSALS

Educació moral i cívica: Comprendre i valorar les característiques i les qualitats de les persones que l’envolten, establint-hi relacions equilibrades i

constructives.

Educació moral i cívica: Manifestar interés per escoltar, comprendre, informar-se i poder participar posteriorment en converses, debats i taules redones, respectant el torn de paraula i valorant les idees i intervencions dels altres.

ACTIVITATS D’APRENENTATGE

• Observar la imatge i sentir l’audició per analitzar la situació que presenta. Reconeixement de la diferència a partir de l’existència de les diferents aficions i gustos personals.

(4)

• Triar les respostes correctes a preguntes de comprensió del text llegit. Llegir les respostes correctes a preguntes de comprensió sobre el text llegit. • Reflexionar sobre les pròpies qualitats i defectes per compartir-ho amb les persones que ens coneixen.

• Classificar parelles de paraules segons que siguen sinònims o antònims. • Canviar sinònims per antònims i a la inversa.

• Reconéixer l’estructura i el contingut d’una descripció personal. • Escriure la descripció d’un/a mateix/a i revisar el text en acabar. • Investigar com et veuen altres persones.

• Esbrinar quin format tindrà l’entrada per buscar en el diccionari determinats noms, adjectius i verbs. • Expressar les emocions i sentiments que generen determinades situacions, imatges...

• Escoltar una cançó i compartir els sentiments que genera. • Activar coneixements previs sobre la síl·laba tònica. • Separar síl·labes de paraules i identificar la síl·laba tònica. • Identificar les paraules segons la situació de la síl·laba tònica. • Fer el dictat, amb una preparació prèvia.

• Relacionar subjectes amb predicats corresponents.

(5)

ALTRES ACTIVITATS AVALUACIÓ INICIAL Grup classe

• Pluja d’idees sobre els continguts clau de la unitat per a centrar l’atenció i poder activar els coneixements previs necessaris.

MOTIVACIÓ Grup classe

• Vídeo inicial: Relacionat amb el valor que es treballa a la unitat: la curiositat pel coneixements de diferents realitats i entorns diferents, per exemple, naturals. Mitjançant una activitat senzilla, de caràcter lúdic, es planteja l’observació acurada dels elements que apareixen i se’ls guia a través de preguntes perquè descobreixin el valor i hi entren en contacte.

• Escoltes i parles:

– Escoltar l’audició reproduïda en el CD: Després de l’audició del fragment/text, es proposarà al grup iniciar una conversa guiada en què s’aborden les qüestions/plantejades: Què li agrada a Marieta? I a Arnau? Quin caràcter té cadascun? I tu, com ets? Què t’agrada? Quines aficions tens?

– Observar la imatge: Amb l’ajuda de la imatge inicial es planteja l’observació detallada dels elements que apareixen en l’escenari i se’ls guia a través de preguntes perquè descobrisquen el valor i entren en contacte amb aquest. Què fan les persones que hi ha en les imatges? Vosaltres feu alguna activitat similar? Us agradaria? Per què? Reconeixement de l’existència de diverses aficions disponibles en funció dels gustos personals. Es tracta que l’alumnat pense en allò que li suggereix la imatge pel que fa a les seues experiències personals, per tal de començar una conversa que contribuïsca a abordar la unitat amb la motivació necessària.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

TASCA INTEGRADA – Exerciteu la memòria visual

Contextualització: l’alumnat de quart elaborarà un memory visual per a exercitar la memòria i la descripció física.

• Activitats:

– Investigar sobre els jocs de memòria visual

– Crear un memory visual amb fotografies dels mateixos alumnes i jugar-hi.

ACTIVITATS COMPETENCIALS

Com és o com m'imagine que és. Jugar a descobrir un personatge famós.

COMPLEMENTÀRIES Recordar un text explicant una vivència personal.

Redactar un text en què el protagonista de la lectura adquireix poders especials.

• Jugar, en grups reduïts, al joc de cartes de les memòries amb cartes elaborades pel propi alumnat.

• Descriure un membre de la família de l’alumne/a de forma individual per llegir-la i mostrar una foto de la persona. • Redactar, en parelles, la descripció guiada d’un personatge.

(6)

l’entrada correcta.

• A partir d’una situació imaginària proposada l’alumnat ha d’explicar quines emocions i sentiments podrien experimentar en la situació, i plasmar-los en un dibuix.

• Escriure paraules que corresponguin a unes directrius donades pel professorat.

• Escriure un llistat de paraules i, entre tots/es, classificar-les segons la posició de la síl·laba tònica per a, posteriorment, reescriure el màxim possible de memòria.

• Nombrar predicat per a un subjecte determinat.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Llibre alumne/a:

Bàsiques: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. • Aprofundiment: 25

Quadern de tractament de la diversitat:

• Fitxes de reforç:

• Síl·laba tònica i àtona.

• Paraules agudes, planes i esdrúixoles. • Tipus d’oracions.

• Fitxes d’aprofundiment:

• Lèxic: sinònims i antònims.

AVALUACIÓ DE LA UNITAT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES / INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Quadern «Recursos per a l’avaluació» (material

per al professorat)

• Fitxa d’avaluació (fotocopiable): – Escriure oracions sinònimes. – Subratllar paraules antònimes. – Encerclar la síl·laba tònica de les

paraules destacades i classificar-les segons la seua posició.

– Identificar el subjecte i el predicat. – Descriure un lloc.

• Solucionari.

• Observació d’adquisició de continguts.

Programació i orientacions didàctiques (material per al professorat)

• Rúbrica de les tasques integrades. • Rúbrica dels projectes.

Quadern de competències bàsiques (material per al professorat)

• Rúbrica de les unitats didàctiques.

• Rúbriques trimestrals d’avaluació de les CB. • Rúbriques d’habilitats generals.

• Avaluació de les CB/IM. Registre individual. • Avaluació de les CB/IM. Registre del grup-classe.

(7)

ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA LECTURA I DESENVOLUPAMENT DE L’EXPRESSIÓ O/E Lectura

• Llegir i comprendre textos narratius.

• Llegir i comprendre textos descriptius en forma de descripció personal. • Activar els coneixements previs sobre el tema que tracta la lectura.

• Utilitzar estratègies que afavorisquen el procés de comprensió lectora: abans, durant i després de la lectura (planificació, anticipació, identificació de mots, inferències, relació entre fragments, capacitat d’autocorrecció a partir del sentit global, identificació dels signes de tot tipus que forment part del text).

• Posar en pràctica estratègies lectores adequades: lectura silenciosa, posant en pràctica els mecanismes d’autoregulació de la comprensió (elaborar una síntesi, esquema, resum breu o identificar les idees principals); i lectura en veu alta amb el professorat, tenint en compte l’entonació, el ritme, la fluïdesa....

• Fomentar la competència literària, intentant millorar l’hàbit lector i el plaer de llegir contes populars; comparar cultures d’abans i d’ara, versions cinematogràfiques dels contes, etc, i estimular la imaginació i la creativitat.

• Llegir altres textos escrits: textos en suport digital, activitats interactives..., per obtindre informació, aprendre, divertir-se o comunicar-se.

Expressió O/E

• Llegir en veu alta textos narratius. • Redactar textos narratius.

• Redactar textos descriptius en forma de descripció personal.

• Aplicar un procés reflexiu en l’escriptura de textos: pensar, escriure i revisar.

• Redactar amb la major qualitat possible, tenint en compte: la cohesió entre les idees presentades, la coherència amb l’estructura corresponent al tipus de text, l’adequació al context, a la persona destinatària, i la correcció lingüística (gramàtica, ortografia, lèxic).

• Revisar els textos escrits en paper tenint en compte el contingut (ortografia i gramàtica) i la presentació (netedat, marges, lletra llegible, separació entre línies). • Revisar els textos escrits en pantalla tenint en compte el contingut (ortografia i gramàtica, ús del corrector) i la presentació (format, inserció d’imatges...).

• Promoure la participació en les interaccions amb el grup o professor/a en qualsevol situació comunicativa de l’aula; així com en la producció de textos orals memoritzats.

(8)

col·laboració.

• Revisar l’exposició oral tenint en compte el contingut verbal i la comunicació no verbal (entonació, pronunciació, gesticulació...).

ACTIVITATS

TIC

Recursos en CD

• Escoltar amb atenció el text inicial (Escoltes i parles) i respondre a les preguntes.

Flipbook de la unitat, amb presentacions, àudios o locucions, enllaços a pàgines web i activitats interactives.

• Resoldre les activitats interactives relacionades amb els continguts de la unitat didàctica.

Enllaços web

• Audiovisual de la Coral Borrianenca: http://www.coralijborrianenca.org

• Cançó Alegria – Cirque du Soleil: http://www.youtube.com/watch?v=CSz6Y0NqjPI

MÍNIMS EXIGIBLES PER A UNA AVALUACIÓ POSITIVA

• Augmentar les eines comunicatives gràcies a l’aprenentatge de noves paraules. • Escriure una descripció personal aplicant els coneixements treballats.

• Conéixer el funcionament d’una biblioteca escolar per fer una cerca en el diccionari.

• Mostrar correcció en l’ortografia bàsica tenint en compte les síl·labes tòniques i les síl·labes àtones.

(9)

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

• Capacitat per llegir de forma autònoma i comprensiva.

• Grau de comprensió demostrada respecte a la informació presentada a través dels diferents mitjans.

• Grau d’estructuració i claredat mostrades en les exposicions orals i en els textos escrits: aquests reflecteixen els aprenentatges ortogràfics i gramaticals, així com el vocabulari aprés.

• Presentació acurada de les tasques, atenent no només al contingut, sinó també a la forma de les mateixes. Grau en què s’expressen de manera correcta i entenedora les dades i els procediments seguits.

• Grau en què demostra una progressiva autonomia en els aprenentatges i en l’ús de les diferents estratègies d’aprenentatge.

• Conducta a l’aula: respecte pels i les companyes, el professorat, l’entorn i els materials; interés i motivació en el desenvolupament de les tasques; atenció a les explicacions; constància i participació al llarg de les sessions de classe.

(10)

METODOLOGIA

MATERIALS I RECURSOS ESPAIS - TEMPS ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

• Llibre de text LLENGUA 4, Píxel; Ed. marjal

• Quaderns per al mestre: Tractament de la diversitat, Recursos per a l'avaluació, Altres recursos,

Competències bàsiques, El racó de lectura i l'escriptura. Altres recursos

• Pissarra digital.

• CD1: recursos per a la pissarra digital.

• CD2: recursos per a la gestió de l'aula.

• Joc interactiu: Super brain. • Recursos educatius.

• Aula; altres espais.

• Aula amb equipament informàtic.

• Temps aproximat: tres setmanes.

La metodologia proposada promou la construcció d’aprenentatges significatius a partir de la

seqüència:

• Motivació inicial i evocació de coneixements previs.

• Progressiva i acurada incorporació de continguts mitjançant exemples extrets de situacions quotidianes, amb contextualitzacions que permeten la transferència, generalització i ampliació d’aprenentatges, i que connecten amb les competències bàsiques identificades.

• Aplicació dels aprenentatges en activitats diverses (aplicació, raonament, treball de competències bàsiques i intel·ligències múltiples, projectes, grup cooperatiu, interactives, reforç, aprofundiment...), seqüenciades per nivells de dificultat i que faciliten el treball de competències bàsiques i els diferents estils cognitius de l’alumnat.

• Recursos digitals de diferent tipus, usant tant la pissarra digital com l’ordinador. Aquests recursos inclouen activitats integrades a la seqüència d’aprenentatge, activitats interactives i una acurada selecció d’enllaços a internet.

Unitat 1: Sóc com sóc. ESTRUCTURA:

Activitat inicial i de motivació acompanyada d’una imatge i un recurs digital per a aproximar-se al tema objecte d’estudi i activar els coneixements previs.

Continguts: Seqüències d’aprenentatge per a cada contingut de la unitat, treballades a partir de situacions o exemples contextualitzats, amb activitats d’aprenentatge en el procés deductiu que finalitza amb una conclusió i amb activitats d’aplicació.

• Es proposen també activitats de treball de les CB (competencials) i de les intel·ligències múltiples, activitats complementàries, activitats TIC, i de reforç i aprofundiment.

• Tota la tasca dels continguts està orientada al desenvolupament (treball) de les competències bàsiques identificades en la unitat.

Tasca integrada. Activitats per a treballar i avaluar les CB i intel·ligències múltiples. Es tracta d’activitats contextualitzades, referides a situacions reals i quotidianes per a l’alumne/a, en què ha d’aplicar i posar en funcionament allò que ja sap, i en les quals es tenen en compte les diferents capacitats i estils d’aprenentatge (amb la lectura, el raonament, el moviment, la dramatització, la representació plàstica...).

Aprens tècniques: Es proposa un model inicial (modelatge) i es plantegen tot un seguit d’activitats pautades per a aprendre la tècnica.

Reflexiones: Proposta d’activitats per tal que l’alumne/a regule la seua pròpia comprensió

(11)

PROCEDIMENTS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

ESCRITS ORALS ALTRES

• Tasques diverses de l’alumne/a realitzades en l’activitat diària de la classe.

• Activitats diverses d’avaluació de l’alumne/a (llibre, fitxes fotocopiables, prova escrita…).

• Treballs en grup.

• Activitats TIC: interactives, enllaços a internet. • Dossier individual.

Valoració del plantejament i processos seguits, així

com el resultat obtingut.

• Preguntes individuals i col·lectives. • Diàleg.

• Exposició oral. • Prova oral individual.

Observació i valoració del grau de participació de cada

alumne/a i la qualitat de les seues intervencions.

• Rúbrica de les unitats didàctiques. • Rúbrica de las tasques integrades. • Rúbriques trimestrals d’avaluació de CB. • Rúbrica dels Projectes.

• Rúbrica d’habilitats generals. • Treball de CB/IM.

• Avaluació de les CB/IM. Registre individual. • Avaluació de les CB/IM. Registre del grup-classe. • Portfolio i e-portfolio.

(12)

AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT

ADEQUACIÓ DE LA PLANIFICACIÓ

RESULTATS

ACADÈMICS

PROPOSTES DE

MILLORA

Preparació de la classe i els materials didàctics

Hi ha coherència entre el que s’ha programat i el desenvolupament de les classes.

Existeix una distribució temporal equilibrada.

El desenvolupament de la classe s’adequa a les característiques del grup.

Ús d’una metodologia adequada.

S’han tingut en compte aprenentatges significatius.

Es considera la interdisciplinarietat (en activitats, tractament dels continguts, etc.)

La metodologia fomenta la motivació i el desenvolupament de les capacitats de

l’alumne/a.

Regulació de la pràctica docent.

Grau de seguiment de l’alumnat.

Validesa dels recursos usats a classe per als aprenentatges.

Els criteris de promoció estan consensuats entre els membres del professorat.

Avaluació dels aprenentatges i informació que se’n dóna a l’alumnat.

Els criteris per a una avaluació positiva es troben vinculats als objectius i continguts.

Els instruments d’avaluació permeten registrar nombroses variables d’aprenentatge.

Els criteris de qualificació s’ajusten a la tipologia de les activitats planificades.

(13)

• A l’alumnat. • A les famílies.

Utilització de mesures adreçades a atendre la diversitat.

S’adopten mesures amb antelació per conéixer les dificultats d’aprenentatge.

S’ha oferit resposta a les diferents capacitats i ritmes d’aprenentatge.

Les mesures i recursos oferits han sigut suficients.

(14)

PROGRAMACIÓ DE RECOLZAMENTS A NEE

Alumnes

1 …. ....

2

3

4

5

6

7

8

• Atenció individualitzada a l’aula per a la realització de les activitats proposades. • Adaptació de les activitats de la programació.

• Atenció individualitzada dins i fora de l’aula per a la realització de les activitats adaptades. • Adaptació curricular significativa per NEE (Necessitats Educatives Especials).

• Adaptació curricular per alta capacitat intel·lectual.

Figure

Actualización...