T I T U L O : CONTRIBUCIOdr A L C O f f O C l t l dNT0 DE LA FAHIL.iA I A N T H I D A B

Texto completo

(1)

MATRICULA: 83325253

T R I Y 8 S T R E : 88-1

LUGAR m N D E SB RBALIZO

B L S E R V I C I O S O C l A L : D I R E C C I O N D B INVRSTIGACIONNdS OCEANOGRAFICAS D E LA SBCRRTARIA DE YARINA. DEFTCr. B1OLOGIA HARINA. O F I C I f f A BErJTOS.

FRCHA DE I N I C I O : 3 DE AGOSTO 1987. / F E C ü d DE T E R Y I N A C I O N : 31 bB YARZO I 9 8 3

/ X O B B R B D B ~ TUXOR; E l O L . JORuh’ L U I S HdRNANLibL 6 M I L d R A . J R F E DR LA O F A C I N A D E BBNTOS YARINO.

/

T I T U L O : CONTRIBUCIOdr A L C O f f O C l t l dNT0 DE LA FAHIL.iA I A N T H I D A B

( L‘RUSTACRA: DECAPODA ) DRL GOLFO DE IXXJCO.

(2)

I.

..

o

c

c

c

c

e:

[

f

c

c

c

c1

c

c

f

f

c

c

011 VERSl DAD AUTONOHA YETROLOLITANA (IZTAPALAPA)

CONTRIBVCION A L CONOCllIdNTO Db' L A FALflLIA XANTHIUAS (CRUSTACKAt DECAPODA)

DEL GOLFO u0 YdXlCO

IWORYK n E SERUCIO SOCIA,

REALIZADO POR: LUIS ALBb'RRTO PKRALTA PZLAdZ

(3)

L

r

L

r

I

I

I

P Y

c

I

I

L

c

L

r-

..”

P

L

r

i

I N D I C E

(4)

e-

*..

P

I

i..

K

c

f

i

-r

b.. .

c

Y

R E S U K E N

Los t r a b a j o s que se h a n r e a l i r a d o s o b r e l o s Xan-

t h i d o s s e h a n e n f o c a d o p r i n c i p a l m e n t e h a c i a l a s l s t e n d t i c a -

y b i o g e o g r a f í a de l a s e s p e c i e s que l a c o n , f o r n a n ; s i e n d o po-

C O S l o s que s e h a n p u b l i c a d o s o b r e b i o l o g í a , e c o l o g f a , fi--

s i o l o g f a e t c . Los X a n t h i d o s que s e h a n r e p o r t a d o p a r a e l

-

Go1,fo d e N d x i c o y Mar C a r i b e comprenden 31 g é n e r o s y 71 es-

p e c i e s ( P o w e r s , 1 9 7 7 ) de l o s c u a l e s s e c u e n t a

con

e l 5&

-

d e l o s g d n e r o s y e l 34% de l a s e s p e c i e s , h a c i é n d o s e n e c e s a -

r i a l a f m p l a n t a c i d n de n u e v a s t é c n i c a s

o

m e t o d o l o g f a s , a s í -

como 10 p a r t i c i p a c i d n de l o s d i f e r e n t e s s e c t o r e s que c o n f o r

man a l p a t s , p a r a a s í , c o n t a r c o n i n v e n t a r l o s c o n f i a b l e s

--

sobre e2 r e c u r s o b i d t t c o d e que se trate.

F

...

(5)

P i

c

r

i

c

r

L

r

L

F L F Y c Li P I F

-

P *- P L c L

I n t rod

ucc

i 6 n t

Los c r u s t d c e o s s o n o r g a n l s m o s i n v e r t e b r a d o s d e l

-

p h u l u m a r t e o p o d a que s e c a r a c t e r l r a n p o r t e n e r e l c u e r p o segmen

t a d 0 y p r o t e g i d o p o r u n e s o e s q u e l e t o q u i t i n o s o , l a p r e s e n c l a de d o s p a r e s de naaxilas e n l a boca y d o s p a r e s de a n t e n a s . S t n

-

-

embargo, r e s u l t a p r o b l e m d t i c o d a r una d e f t n l c t 6 n g e n e r a l a d e c u c d a , d e b i d o a su g r a n d i v e r s i d a d e n f o r m a s , e s t r u c t u r a s , d e s a r r g 210 y t l p o s de v i d a ; sus d i m e n s i o n e s v a n d e s d e menos de un milL m e t r o h a s t a v a r i o s m e t r o s . H a b i t a n l a inayor p a r t e d e l a s aguas-

t a n t o m a r i n a s como d u l c e s , p u d i k n d o s e l e s e n c o n t r a r e n t o d a s l a s l a t i t u d e s y p r o f u n d i d a d e s , e n a l g u n o s c a s o s s o n i n c l u s i v e semi-

t e r r e s t r e s .

D e n t r o d e l grupo t e n e m o s a l o s o r g a n i s m o s m d s

- -

c o n o c i d o s p a r a l a m a y o r í a de l a g e n t e , como: l a s j a i b a s , cama- rones, l a n g o s t a s , l a n g o s t i n o s a l g u n o s c a n g r e j o s ; m i e n t r a s que e z l s t e n o t r a s e s p e c i e s c o n un p o t e n c f a l t o d a v i a d e s c o n o c i d o . Por e s t a r a ~ d n se hace n e c e s a r l o r e a l l x a r i n v e n t a r í o s & f a u n i s t i -

c o s a d i , f e r e n t e s n i v e l e s que van d e s d e l o c a l e s , r e g i o n a l e s y

--

n a c i o n a l e s , l o s c u a l e s d e b e r í a n de s e r e n c o l a b o r a c i d n de l o s

-

s e c t o r e s p ú b l i c o y p r i v a d o , p u e s d e e s t a f o r m a s e p o d r d n g e n e

-

rar p r o y e c t o s d e s d e e c o l d g í c o s hasta f ~ s i o i d g i c o s , de una e s p e - c i e o comunidad que i n c l u s i v e t r a t e n s o b r e e l manejo y c o n s e r v s c i d n de l o s r e c u r s o s o b t e n i k n d o s e de e s t a manera i n f o r m a c i d n

--

d e t a l l a d a necesaria p a r a e l p r o g r e s o a c a d h i c o , c i e n t í f i c o y

--

t e c n o l d g i c o d e l p a t s .

Son p o c o s l o s e s t u d i o s que s e han r e a l l a a d o p o r

-

i n v e s t l g a a o r e s e x t r a n j e r o s y no rnds numerosos por i n v e s t l g a d o r e s n n c t o n f f l a s , s o b r e e s t e t i p o d e t r a b a j o .

L a f a m i l i a X a n t h f d a e s e c a r a c t e r i a a por s e r can

-

g r e j o s con e l c u e r p o e n forma o v a l o h e x u g o n a l , t e n e r l a . f r e n t e a m p l i a y nunca yoornar un r o s t r o , l a s p a t a s s o n n o r m a l e s , l a s a.

t i c u l a c i o n e s s e e n c u e n t r a n d o b l a d a s e n f0rrn.a o b l i c u a o t r a n s v e L s a l ( R a t h b u n , 1930), s i e n d o é s t a l a que m d s g é n e r o s a l b e r g a de&

t r o d e l o r d e n B r a c h y u r a .

(6)

c

r

L

r

i

c

I

For lo que r e s p e c t a a s u c ~ a s i f f c a c i ó n l a f a m i l i a pre- u e n t a una

s e r i e

de n o d i j i c a c l o n e s , e n prim-r l u g a r tenemos- que Bowman

u

A b e l e (I982), p r o p o n e n una c l a s i f i c a c i ó n gene- ral i n d e p e n d l e n t e de l a s e s c u e l a s de Manta, 1977; Schram,

-

I 9 7 0 X e s s l e r & Iewman, (I975) y e n segundo l u g a r que co

-

r r e s p o n d e d l r e c t a m s n t r a l a c i a s i f i c a c t ó n de 10 j a r n i l l a ,

tg

nemos que h a n s i d o varias l a s m o d i y l c a c i o n e s , s e l e ha s e p o rado e n d o s l i n e a s n a t u r a l e s p o r t Rathbun, 1930; Y o n o d ,

-

-

I956, W i l l i a m s , 1965; C l a e s s n e s , 1969; e n , f a m i l l a s por O r t - man, 1893, o s u b f a m i l i n s p o r B l a s s , I957 ( ~ l l l l a m s , 1984);- G u i n o t (I97I) l a separa e n s u b p a r n i l í a s e n donde d i s c u t e s u s a . r i n l d a d e s , l a aisma a u t o r a (1978). l a separa e n r a m i l i a s y s u b f a m i l l a s , s i e n d o k s t a l a que m d s s e usa e n l a a c t u o l l d a d .

O B J H ' I VO

81 p r e s e n t e t r a b a j a t l e n e p o r o b j e t o r e a l i x a r un i n v e n t a r i o s l s t e m d t i c o , b f o g e o g r d f l c o y e c o l d g f c o de l a s e s p e c i e s d e l G o l y o de &&rico, que con.forman l a F a m i l l a Xan-

t h i d a e ( C r u s t d c e a : Decdpoda) que s e e n c u e n t r a n d e p o s i t a d a s - e n e l Departamento de B i o l o g t a i í a r i n a de l a D i r e c c i ó n de I2 v e s t l g a c i o n e s O c e a n o g r d - r i c a s de l a S e c r e t a r i a de Marlna.

(7)

?I .

.--

c

r i -i

L

c

r- L

L F u c u ?- u c L r- i

r

L P h

A n t e c e d e n t e s :

E l Go1,fo d e l é x i c o ha s i d o m o t i v o d e e s t u d i o p o r

-

v a r t o s a u t o r e s d e s d e

e l

s i g l o p a s a d o , l o s c u a l e s k a n r e a l f x a d o - c a t d l o g o s g e n e r a l e s de l o s c r u s t d c e o s que l o h a b i t a n , abarcando

t a m b i e n l a c o s t a A t i d n t i c a de America Oar C a r i b e . I v e s (18911, m e n c i o n a a l g u n o s c r u s t d c e o s e n e l N o r t e de Y u c a t d n , V e r a c r u z 6/

F l o r t d a ; R a t h b u n (1925, 1930, I9.3?), menciona a l o s E d j i d o s

--

Ca n c r o i d e o s , O x t stoma t o s y C a n g r e j o s empa r e n t a d o s de Amkr i ca :

Chace (I956) r e p o r t a un b u e n número de c r u s t d c e o s o b t e n i d o s en-

e l G o l f o de X é x i c o ; W t l l i a m s (19651 menciona a l g u n a s f a m t l i a s

-

p r e s e n t e s e n e l G o l f o d e M é x i c o e n s u t r a b a j o : ‘ L o s u e c d p o d o s

-

h‘arinos d e l a s C a r o l i n o s iL.Z.3,

u.*,-

Powers (1977) e n su t r a h 2 j o :

“ C a t d l o g o y B i b 1 i o g r a f f a de l o s C a n g r e j o s ( B r a c h y u r a ) d e l Go1,fo d e Y k x i c 5 ” . menciona l a rnay5ria de l a s e s p e c i e s que s e encuen-- t r a n r e g i s t r a d a s p a r a e l G o l f o . L o s t r a b a j o s mds r e c i e n t e s son- l o s de V i l 1 a l obo s-Hi r ia r t , He rndndez-Ayu !1 e r a y Sosa-Berndndez

( 1 9 0 1 ) e n l o s que dan a l g u n o s r e g i s t r o s de l o s c r u s t d c e o s Decd- p o d o s y E s t o n a t b p o d o s d e l l i t o r a l de T a m a u l i p a s , Y e x . ; üerndn--

d e a - A g u i l e r a Sosa-Xerndndex (1982) l o h a c e n ( m e n c i ó n de l o s

-

c r u s t d c e o s Decdpodos y E s t ~ m a t d p o d o s p a r a l a s c o s t a s de T a b a s co y Campeche; R i l i i a m s ( 1 9 8 4 ) e n m l r e p o r t e de los camarones,- L a n g o s t a s y C a n g r e j o s de l a c o s t a A t l d n t i c a d e l E s t e 0;S.A. I/

-

! ‘ l o r i d a , menciona l a s e s p e c i e s que s e d i s t r i b u y e n e n e l Gol.fo

-

d e M é x i c o ; Y o r u l e s - G a r c i a ( I 9 8 5 1 de l a d i s t r i b u c i d n de l o s De-

p o d o s y B s t o n a t d p o d o s de i s l a Yerde, Ver¿rcrua; Ldpez-Salgado

-

(1986) h a c e u n e s t u d i o g e n z r a l s o b r c l o s P d j t d o s d e l Golfo de

-

M¿+ico. Raa-Guamdn (1980) r e a l i z a u n t r a o a j o l o c a l s o b r e l a

La-

guna de T é r m i n o s , Campeche; P o r a l s s - G a r c i a ( 1 9 8 6 ) r e a l i x a un trg b a j o d e l o s c r u s t d c e o s G s t o m a t d p o d o s y Decdpodos de I s l a V e r d e ,

Ver. : l o r a l e s - G a r c i a (1987) r e a l iza un i n v e n t u r i o s i m t l a r e a l a

I s l a d e S a c r i f i c i o s , Ver.

P

L

c

(8)

-

Area de ~ s t u d i o r

f

i..

F-

-

c

-

P I P I F

-

F i F L

f

c

c

c

r

L F

Conprende desde Tanpico, Tams., en 10 l a t i t u d Norte So 07’ y l a l o n g i t u d O e s t e 86’ 30’ hasta Pto. Progre-

so, Yuc., Letttud Norte 00’ y 10 longitud O e s t e 89’ 46’.

como se puede observar ésta abarca todo e l l i t o r a l Este de

-

H&xico ( f i g . I ) . incluyendo l a plataforna continental, l a c u a l

varia en pro,fundiad I/ proporciones pues en Tanaulipas press&

to una extensidn de 50 X n . , a l Sur y IO0 K n . , a l h r t e : de

-

Peracrux a Coataacoalcos se extiende de 32.5 a 63.0 Kin. y de Tabasco a l o s bancos de Canpeche de 32.5 a 63.0 Kn.

Los sedimentos que se encuentran en l a plata- foma preoentan una d i s t r i b u c i b n “normal* que va desde arena, l i m o s y a r c i l l a s sobre l a l i n e a de costa (Canpos,I986; S i l v a y Campos, 1986) ( f i g . 2). bichos sedimentos se encuentran

-

i n v e r t i d o s ; l o s dos primeros cambian de orden principalmente en l a s desenbocaduras de l o s r í o s y l a conposicidn mineralb- gica de e s t o s sedimentos varia de xana en xona, pues é s t o s

-

provienen del conttnente en donde se encuentran una gran d i -

versidad de t f p o s de roca.

Una parte importante en l a d i s t r i b u c i d n de

-

l o s organismos l o juegan l a s c o r r i e n t e s marinas, l a s cuales

-

en e l G o l f o de México casi ,fornan un circula complejo a l o

-

l a r g o de sus costae. La c o r r i e n t e entra p o r e l Banco de Caz peche dirigi¿ndose hacia e l suroeste f r e n t e a l a s costas de-

Veracrux para despu&s ir hacia l a s cercanias del Rio Bravo,- slguiendo a l e s t e y originando de esta manera l a c o r r i e n t e

-

d e l G o l f o . (L6pex-Salgado,i986/. Las c o r r l e n t e s d e l Go1,fo

-

se originan de l a s ecuatoriales y es e1 resultado de l a unidn

de dos c o r r i e n t e s , l a sub y norecuatoriol.

l a costa d e l Golfo de México de acuerdo a Rxedowskf íI98I) va de matorral x e r d f i l o , bosque t r o p i c a l , vegetacibn acudttca

sub acuattca. (rig. 3 ) .

La vegetación que se encuentra a l o l a r g o de

(9)

H

H H

f

(10)
(11)
(12)

-

< _ Y . . I. c L P I i r L

r

-

r

L r

i

r

L

c

r

i

1 : I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I

.

. .

. I I I I I I I I I I I I I 1

I .

I€ m E E E E l I I I I I I I I I I I I I

I s . . . . I I I I l l I I I I I I I I

I I I I I I I I $1

I r ! a ) P N C C ü I I I

T- N d < W N r < I I I

I

I I I I I I 1 1 1 II

o m L n C O U l U I I I 1 I I I I I I I I 1 I

m +

..

..

w m m c o I I I I I I I I I I I I I I

- - - - . - I I I I I I I I I I I I I I

m y > N W N W N I I I I I I I I I I i i i i

;

T - + r - < O r i N O I I I I I I I

3

LO N W W D P ' I I I I I 1 I 1 I I I I I + + p ' T - e r i T - I I I I I I I I I I I I I

I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I l l I

6 6 6 6 6 < 4 I I I I I I I I I I I I I

H n

m H

U

.ti

- -

I

(13)

Me todo1 o g t a :

8n l a realíración de e s t e t r a b a j o se s f g u l e r o n dos formas de a n d l l s í s d e l m a t e r i a l b í o l d g l c o , e1 c u a l í t a t f v o y e l c u a n t i t a -

t i v o . La p r í n e r a c o n s i s t i d en usar l a m o r f o l o g f a externa de l o s organtsmos p a r a su determínactón a n i v e l de e s p e c t e (.fig. 4 ) apo- I ydndose en l a 1 f t s r a t u r a e s p e c i a l írada d l s p o n i b l e en e l Departame2 t o de B t o l o g i a M a r i n a de l a D i r e c c i ó n de I n v e s t i g a c i o n e s Oceanogrd

-

r i c a s de l a S e c r e t a r f a de Illarína. La segunda forma, se r e a l i x d Ee d i a n t e l a e s t i m a c i ó n de sexos y ndnero de e j e m p l a r e s por especie-

o b t e n i / n d o s e algunos datos m e r f s t t c o s como: l a l o n g l t u d d e l capo

r a x d n (L. T. ) a anchura d e l caparar6n (4,

T.

) a anchura . f r o n t o r b i t a l -

(A.F.0.) y a n c h u r a de l a f r e n t e (4.F.) con l a ayuda de un v e r n i e r

y l a cual se r e p o r t a en m í l í m e t r o s .

Se o f r e c e tn~orraiact6n general sobre l a s e s p e c i e s t r a t a d a s

de l a s l g u i e n t e forrara:

Sinomintas.- Se expresan generalmente con un c a r a c t e r de * r e s t r i n g i d a s * p e r o presentando slempre l o mds importante. En a l -

gunos casos cuando l o s t r a b a j o s o r l g i t t a l e s no f u e r o n accesibles,- p r i n c i p a l m e n t e p o r s e r muy a n t i g u o s se tomaron l a s c l t a d a s p o r l o s

a u t o r e s mds responsables, lndtcdndose con l a p a l a b r a

.U&.

C a r a c t a r f s t i c a s Generales.- Rstdn basadas en l o s e s p e c f

-

menes estudlados tratando de que sean lo mds p r d c t t c a s posibles.

~ t s t r i b u c t 6 n g e o g r 6 f i c a . -

Es

de acuerdo a l a mencionada

-

en l a 1 í t e r n t u r a d i s p o n i b l e .

R e g l s t r o p a r a Ydxíc0.- Se da p o r e1 l u g a r de c o l e c t a , a s í como l a que se menctona en l a l i t e r a t u r a dtsponlble:.

E6bitat.- dsta basado en l a l l t e r o t i l r a d i t t p o n i b l e a s f CO-

no l a que se menciona en l o s datos de a v l e c t a y marbetes.

Y a t e r l a l examinado.- Se presenta por orden a l ~ a b é t t c o , se

o r d e n ó p o r l a c a l í d a d y sexos. przsentdndose l a s medidas ya men

-

ctonadas.

(14)

d a c t i l o

(15)

7

i .

r

-

c Resul todos:

-

De acuerdo con l a 1tterQtura consultada se obtuvo l a

r

L. u b f c o c f d n tarondmfca de l a f a m f l f a Xanthfdae. Presentando en e l

I presente trabajo I 8 de l o s 33 géneros y 25 de l a s 71 e s p e c f e s

-

I que se reportan paro a l Golfo de Y¿rlco, con esto se t f e n e carca

de l a mftad da l o s géneros y 1 0 tercera parte de l a s especies. c ‘ U P L

c

c

r

L r

L

r L

r-

L

i

Phylum, Subphylum o Superclase

Clase

Subclass

Sup e ro rde n

Orden

Subo rd e n

In f roo rden

Secci6n

Supe rfam f 1 f a

Famtl t o

Crustacea, Pennant I977

Yala costra ea, L a t r e i l l e I806

Bumala cost roca, Grobben I892

Bucadfda, Calman I904

Decdpodo, La t r e 11 1 e I803

Pleocyema ta, Burkenroad 1963

Brachyura, L a t r e f l l e I803

BrochyrhynchQ, Borrada I l a 1907

Ionthofdea, nocleay I838

Xanthtdae, Yacleay I838

(16)

Actaea A c a n t h a (H. H f l n e Bdiwrds, 1834)

L¿m I , Fig. I.

Ee

u

rice c n t l l i l n e Rdwards, 1831, H i s t N a t . Crust., v o l . I :

379.

(u

Rathbun 1930).

Actaea aca-: R a t h b u n 1930, B u l l . U.& Nat. Mus I 5 2 ; 2 6 I , ldm

.

105, f i g . 5. ldm. 6, f i g s . I-2.- Y i l n e Edwards,- NOUV. Arch. Mus. Hist. Nat.. P a r t s , vol. I , ldm 43, f i g s . 1-30.- Rathbun I 9 0 0 ( I 9 0 I ) . B u l l . U.& F i s h .

Corn.

,

w1.80r34.- Odhner 1325, Goteborga

a.

Yet. Handl.F1ürde F o l j d e n i v o l . 29 (I): 53, 1dm.-

5, figs. IO-100.- Powers I977, Contr. Mar. Sei.,- Suppl. 20:87

Cara c t e r i s t i cas G e n e r a l e s ;

Caparaxón y patas c u b i e r t a s p o r p e l o s l a r g o s , l a

p o r c i d n a n t e r i o r d e l caparardn e@ muy prominente, c u b i e r t o con tub- c u l o s puntiagudos o espinas, e n t r e l o s c u a l e s se forman canales. Cuz

t r o I d b u l o s f r o n t a l e s , e l p a r i n t e r n o a r l a r g o separado p o r una h a n o dura, e l p a r e x t e r i o r e s pequeño, .formado un dngulo con l a p a r t e in-

t e r n a de l a d r b t t a . El mdrgen de l a s d r b f t a s y e l f r o n t a l estdn a r - mados con espinas. Sl mdrgen a n t e r o l a t e r a l d i v i d i d o en 5 l d b u l o s cu-

b i e r t o s con t r e s o c u a t r a espinas. e1 dngulo e x t e r i o r e s t d igualmente espinoso. Los bordes p o s t e r o - l a t e r a l e s son cdncavos.

El

mdrgen p o s t 2

rior e s t a marcado p o r h i l e r a s de t u b l r c u l o s . Las bases de l a s antenas

estdn a r t i c l i l a d a s g con espinas, d d c t i i o s c o r t o s . E l mero de los na- x i 1 fpedos e x t e r n o s e s t a n l o b u l a d o s g mdrgen d e n t i c u l a d o .

Que1 ipedos semejantes, l a s a r t i c u l a c i o n e s c u b i e L t a s con * s p i n a s , d d c t i l o s c o r t o s y obscuros. P a t a s a n b u l a t o r i a s con- espina s.

D i s t r t b u c i d n g e o g r d f i ca I

Bahamas, Cayos de FlorL

da, Dry T o r t u g a s , N I de l a costa de Cuba, Jamaica, R a i t i , P u e r t o R i c o , ~ u a d a l u p e , San Bartolom6, B r a s i l , (Powers, 1977).

R e g i s t r o p a r a M4xicor

L a t i t u d N o r t e 21' 07' y l o n g i t u d O e s t e 86' 30'

.

(17)

__1 i .., . .._ _ A

r-

--

Hdb 1 t o t t

r

Fend08 a r e n o s o s , l O d 0 8 0 , a r r e c i f e s de coral y pastos

rarinos se l e puede encontrar en l a s u p e r f i c i e o h a s t a l o s 22 3

mts. de pro.fundidad. (Pouers.

IP??).

Ma t e r i a l exam i no do I

c

L

r

L

r

L

r

L

P

L

Latitud N 21°07* longitud 86'30'

Ya cho s Eemb ra s L. T. A.

r.

A. P. O. A. F.

I 25.9 17. ? 1 4 . 5 7.2

(18)

C a t a l e p t o d i u s f l o r i d a n u s (Gibbes, 1850)

Ldm. I , . f i g . 2.

Chlorpgius f l o r i d a - : Gibbes, 1850. Proc. h e r . Ass. Sci. Phlla--' delphia. I8 I75

(u

R a t h b u n I930).

-: Rathbun 1930, B u l l . U.& l a t . Mus. 152:297, ldm. 137, f i g s . 1-2, ldn. 138, .figs.- Rod- guex 1980, I n s t . Venex. Inu. Cient. Venexug

l a : 356, ldm. 46.- Y i l n e Bduards 1880. Crust.

Reg. YBx.,: 868, ldm. 48, .figs. S 2 a .

Gatal-s f l o r i d a u : G u l n o t 1968. B u l l . Nus. yat. E i s t . P a r i s - 39:695-727.- Norales-Garcia, I986, D l r . G r a l . Ocean. S e c r e t a r i o de Y a r i n a , Y & x i c o i 54-55.

ldm. 14,- Poioers 1977, Contr. l a r . Sel.,

-

Suppl. 20: 89.

Cara c t e r i s t i cas general es:

Caparaxdn oualado, mds ancho Que l a r g o ,

regiones b l e n delimitadas, los 1 6 b u l o s de l a s u p e r f i c i e dorsal estdn

-

cruxados p o r 1 i n e a s t r a n s v e r s a l e s c a r t a s , granuladas y d e f i n i d a s ante- r i o r m e n t e p o r s u r c o s someros. Bordes a n t e r o l a t e r o l e s arqueados, con

-

c i n c o dient86, incluyendo e1 de l a b r b i t a . 01 dltimo d i r i g l d o oblicua- mente hacia adelanta. La l o n g i t u d f r o n t o r b i t a l e s mds de l a m i t a d de l a a n c h u r a o t o 1 d e l caparax6n. La f r e n t e con un soaero surco t r a n s v e r s a l

que l o hace p a r s c e r d o b l e , t i e n e una escotadura en l a l i n e a media que- l a d l v i d e en dos mitades y e s t 6 separada d e l d e l mdrgen s u p r a o r b i t a l

-

p o r un surco.

Q u e l i p e d o s desiguales. mero conueto en e l adrgen i n t e r n o y con

-

una espfna obtusa d i s t a l , palma t u b e r c u l a d a con una espina d i s t a l y

-

con una espina obtuaa o roma proximal d i r i g i d a hacta el carp0 en e1

-

mdrgen i n f e r i o r . Dedos de c o l o r obscuro, l a mano mayor d e l macho coa-

un d i e n t e amplio en l a base de e1 d a c t l l o con h i l e r o s de p e l o s o car- das en les aargenes l n f e r i o r o superior. Caryos con una espina d l s t a l -

que t o c a e l p r o p o d i o con cerdas en e l r d r g e n s u p e r i o r con h i l e r a s de

-

cerdas en e l margen i n f e r l o r que se continuan aproxlnadamente a l a m i -

t a d d e l mero y se e x t i e n d e en e l propodio.

D i s t r 1 b u c i d n geogrdf i ca :

Bermudas, Bahamas, Cayos de F l o r i d o ,

-

D r T o r t u g a , R f f de l a c o s t a de F l o r i d a , Curacao, Panamd, C o l o r b i a , Brz

s i

Y

.

(Powers, 1977).

(19)

r- i.

r

I i

c

c

L

r-

i

Registro para M6xico:

A r r e c f j e Gallega, Ver.

cages

Arcas, Canp.

Isla Yerde, Ver. í.Moralas-Garcia 1986), Arreci-fe de Bnnedio, Per.

A r r e c í f e Hornos, Ver. (Gamiño e t .

u.

I987). I s l a p6rex, Yuc.

Is

l a de S a c r i , f í c í o s , ver. (#orales-Garcia, 19871.

l a t e r t a l exam 2 na do :

Kachos Hembras L. T.

Cayos Arcas, Camp. S.B. d e l Cayo d e l Centro. A. T. A. F. O. A. F.

4 20.4 31. I 16.4 7.6

23.3 36.5 19.2 8.9

22.2 34.2 17. 5 8.6

19.8 29.8 16. 4 7.5

6

9

3

ou.10.3 15. 7 9.6 4.6

20.4 31.3 26.8 7.3

17.5 26.2 15.1 6. 7

16.4 24. O 14.5 6.3

13.6 21.

o

12.4 5.3

14. O 20.3 12.

o

5.3

- - -

u S.S. d e l Cayo d e l Centro.

"

I8. 5 28.3 15.4 17. O

17.3 26.4 14.8 6. O

18. 7 28. 7 16.6 7.4

15. 7 14. O 13.5 6.4

18. O 28.9 16. I 7.4

15. O 23.5 13.5 6.

o

16.4 25. 4 I S . 3 6.6

16.3 23.9 13.9 6.5

14. 2 2I. 2 12.6 6.8

- - -

16.3 24.3 1 4 . 4 6.9

13.6 20. I 12.

o

6.3

o v . i I . 6 21.4 12.6 6.8

(20)

3

2

3

4

Ala ter1 al etam i na do I

Cayos Arcas, Camp. B. del c a y o d e l C e n t r o . Ya cho s Bemb ra s L. T. A. T. A. F. O. A. F.

2 o v 12.8 19.

o

II.

o

5.

o

7.8 12.2 8. O 3.3

- - - _ -

N m #del Cayo del Este.

I@. 9 15. 7 IO.

o

4.6

12.3 I ? . 5 I O . 7 5.

o

II. 6 17.4 I 0 + 6 4.9

II. 4 16. 9 I O . 6 5.

o

I I .

o

15.9 I O . 5 4.6

- - -

- - -

Is1 a Pérez.

1 7 . 4 26.9 1 4 . 5 6.2 20. o 30.3 Io’. 2 7.

o

19.5 28. I I?. 7 7. 8

I O . 5 1 5 . 2 9.8 4.6

13. I 19.5 II.3 5.5.

14.9 22. 9 12.6 5. 7

19. I 29. O 1 5 . 2 7.

o

- - -

(21)

Dameci 0 Q c a n ~ D h o r a acant- a (Desbonne I/ S c h r a n 1867)

N el sus a c a n t h o phorug: Desbonne y Schram 1867, C r u s t . Guadeloupe:

Pt2uRinus me1 a n a c a n w : X i n g s l e y 1879 (1880), Proc. A c a d .

Sei.

- -

P h i l a . . v o l . 3 1 8 397. 16m. 14. fiws. 3

-

-

35 (LLplk Rathbun 1930).

-

.,

-

(&& Rathbun 1 9 3 0 ) .

R a t h b u n 1930, B u l l . U.S. H a t . Nus. 152: 554, lám. 227.

a c a n t h o D h o r a .forma a c a n t h o ~ h o r a: U u i n o t 1 9 6 4 , C r u s t a c e a n a , 7 ( 4 ) : 4 1 7 , f i Q S . 4.5, 7, 8, 1 5 .

(u

Wi

--

l l l a m s 1 9 8 4 1 .

Dome c s a n t ho D h o r a a c a n t h o D h o r a : “ t l l i a m s , & c . C l o s l e y y G r a y 1 9 6 8 ,

C r u s t a c e a n a , 1 5 ( 1 ) : 5 2 Y t l l i o m s I984

.-

Powers

-

1 9 8 4 , S m i t h , I n s t . P r e s s : 4 1 7 , 4I9, .rigs.

--

330, 33Iq.

C o n t r . fiar. S e i , S u p p l . 20:89.-

4

i l l i a m s

-

-

Ca r a e t e r f s t f ea s g e n e r o l e s :

C n p a r a s ó n t r a n s v e r s a l m e n t e o u a i , p e r o más

--

c o n t r a i d o e n s u p a r t e p o s t e r i o r , l a s p a r t e s a n t e r i o r e s c u b i e r t a s p o r e s p i n a s ( n e g r a s ) d i s t r i b u i d a s e n s u m a y o r f a e n e l b o r d e a n t e r i o r y- a l g u n a s e n e l caparaxdn. E l b o r d e

-

f r o n t o r n i t a l un p o c o m6s pequeño

--

Que l a anchura d e l caparaadn. L a f r e n t e d i c i d i d a p o r un c a n a l subme-

s i a l y g r u e s o s 1 6 b u l o s l a t e r a l e s c o n e s p i n a s a g u s a d a s , e n e l margen-

p e q u e ñ a s h i l e r a s d e e s p i n a s e s p a r c i d a s d e t r d s de l o s 1 6 b u l o s . O j o s

-

l a r g o s , ó r b i t a s con á n g u l o s a n t e r o l a t e r a l e s , m á r g e n e s no a g r i e t a d o s - p e r o d e n t i c u l a d o s , e s p i n a s b a d a s , l o s á n g u l o s i n t e r n o s e s t a n e n con- t a c t o o c e r c a , e x c l u y e n d o 10s a n t e n a s d e l a ó r b i t a . B o r d e a n t e r o l a t g r a l e s c o n 4 d 6 ( i n c l u y e n d o e l de 10 d r b i t a ) e s p i n a s , F r i n c i p a l n e n t e a g u d a s y p u n t a s o b s c u r a s , c o n f r e c u e n c i a sz e n c u e n t r a n e s p i n a s i n t e r

c a l a d a s , p e q u e ñ a s e s p i n a s e n l a p a r t e d o r s a l d e t r d s d e l b o r d e p o n - - t a l I/ ó r b i t a . T e r c e r I l a r i l i p e d o c o n e l m i r u s ancho y c o r t p ornamenta

-

do c o n un p a r c h e t r a n s v e r s a l d e e s p i n a s y p o c o s g r á n u l o s s o b r e e l

-

i s q u i m d i s t a l . 8lbol.de a n t e r i o r de l a c a v i c a d b u c a i e s p i n a d o . Q u é l i - p e d o s d e s i g u a l e s , mero, c a r p o I/ p a l m a con e s p i n a s a g u d a s y p o c a s en-

s u s u p e r f i c i e d e l a p a l m a , c r e s t a d e l e s t i l o T i n a m e n t e e s p i n a d a . Pa- t a s c a m i n a d o r a s c o n s p i n a s I/ p e l o s , mero moderadamente ancho, l a

-

-

cresta s u p e r i o r d e l mero e n l a 6 l t i m a p a t a e s t a e p i n a d o a t o d o l o

-

l a r g o .

(22)

D i a t r i b u c i d n geogrd.ff ca:

C a r o l i n a d e l N o r t e y s u r , R a t e d e la

costa

F l o r i d a , C a y o s da F l o r i d a , Dry T o r t u g a s , Cuba, J a m a i c a , Puerto

RL

co,

B a r b a d o s , Curacao, B r a s i l ; forte, C e n t r o y f f o r o e s t a d e l Golfo d e Y&xLco. ( P o w e r s 1977, Y í l l í a n s I984).

Regfstro p a r a bldzfco:

Cayos A r c a s , Camp.

N d b f t a t :

S e e n c u e n t r a n a s o c t a d o s a e s p o n j a s , f o r m a c f o n e s d e c o r a l

u

e n a g u a s s o m e r a s , p i l o t e s de l o s m e l l e s . P u d t & n d o s e e n c o n t r a r c e n l a s u p e r f t c i e o h a s t a 50 mts. de p r o f u n d i d a d . (Pomers 1977, I f

-

13 Lams 1984).

ifa t e r f a l exam f na d o r

Cayos Arcas, Camp. SR d e l Cayo.

blachos Bembras L. T. A. T. A. F. O. A. F.

3. I 4. I 3.5 I . 8

- - -

5.2 4. I 5. 4 2.2 ov. 2.

o

8.8 8.6 5. 7

- - -

e

(23)

8 p i p h i a gonagpa ( F a b r i c i u s , 1781)

Ldn. I?, fig.2.

-

Cancer gonagrot F a b r i c i u s I 7 8 I . Bspecies Insectorum: 505

(m

Rathbun 1930)

-

B r i p h i a gonagra: I l i l n e Rdwards I 9 I 8 , Bist. Nat. Crust., v o l . 3 5 t 439, l d m . 35 .fig. 6 Ratbun I930).- Rathbun,

I930, B u l l . U. S. Nat. Mus., I52:545.- # i l l t a n s -

(w

1i11iams I984j.- l i l l i a m s 1984. Smith. I n s t .

P r e s s i 4 I 4 , f i g s . 332, 33 a-c.- Powers 1977,

--

" o n t r . Mar. S c i . , Suppl. 20:SO.- Caniflo e t ,

u

1987, B i o l , Camp. Cam. Fac. Cienc. UNAP.: 64.

1965, Fish. B u l l . , 65:182n figs. I 6 4 A.B,C,

--

Cara c t e r i s t i cas g e n e r a l es:

Capa r a sdn a p r o r 1 ma danent e cuadra do

,

-

un c u a r t o mds ancho Que l a r g o , p l a n o , con l a s r e g i o n e s claramente- marcadas, s u p e r f i c i e mds o menos l i s a p e r o granulada en l a regidn- a n t e r i o r , con dos 1 i n e a s t r a n s v e r s a l e s de g r á n u l o s subespinosos,

-

una de e l l a s en.frente de l o s l d b u l o s e p t g d s t r i c o s y o t r a que a t r a -

v i e s a los l b b u l o s p r o t o g d s t r t c o s y h e p d t i c o . F r e n t e amplia m d s o

-

menos r e c t a , f u e r t e m e n t e defleesada y d i v i d i d a en c u a t r o l d b u l o s ,

-

s i e n d o l o s submesiales m d s anchas y adelantados quz l o s l a t e r a l e s . Qu&l ip e d o s d e s i g u a l e s , f u e r t e s e hinchados. Hanos c u b i e r t a s con

-

t u b g r c u l o s redondos, l a r g o s y alanodos, ads e l e v a d o s en l a palma

-

pequeña, e l d a c t i l o mator con d t z n t e s grandes redondeados desde 10

base. P a t a s caminadoras delgadQs, grandes y redondeadas desde l a - base, J Q s tras a r t i c u l a c i o n e s d t s t a l e s c u b i e r t a s con pelos.

Di s tr i buc i 6 n geogrd f i ca :

F l o r i d a , Antigua, Barbados, T r i n i d a d , Costa d e l C a r i b e de Panama

-

Colombia, B r a s i l .

-

(Powers 1977, R i l l tams I984/.

R e g i s t r o para MCxico:

r o l e s - G a r c i a 1986), I s l a de S a c r i f i c i o s . Ver. ( H o r a l a s - G a r c i a I 9 8 7 ) ; A r r e c i f e de Enmedio, Ver. (Gamiño e t 1987).

C a r o l ina d e l N o r t e , Bermudas, Bahamas,

(24)

r-

i

I-

-

P

I

f:

t

i

L"

r

I L

Hdbi t a t r

drreci7e.s de coral, xonas rocosos, p o x a s tnternrare2 l e s .

Ha ter t a l exam i no do I

Machos Hembras

Cayos drcas. Camp. SI del Cayo del Centro.

L.T. A.T. A.F.O. A. F.

5. O 4. I 4.8 2.

o

13. O 9.3 I I . 8 . 4.2

28.9 20.9 23.1 8.6

30.0 21.0 23.8 9.

o

- - -

sa'

d e l Cayo d e l Centro.

I

"

I

38.5 26. 7 31.5 II.

o

c

(25)

B t i s ~ g ~ a c u l a ~ (Stimpson I860) L r L., c L c L r * F- I P I P i c L

c

c

c

c

r

i !

r

L

-

l o r a & a c u l a u : Stimpson 1860, Ann, Lyc. Nat. Hist. New

York, v o l . 7:210. ( f i d e Rathbun 1930).

-

a a c u l a t u : A. I l i l n e Edwards IBBO, Crust. Hex. p.

-

267 ( f i d e Rathbun I930).- R a t h b u n 1930,

B u l l . U.S. idat.- Yus. 152r295

-

E t i s u s m a c u l a t u s r G u i n o t 1969, Cah. P a c f . f i c . , no. 13r282- 267, f i g s . I-36. (jtde Rathbun I970).-- G u i n o t 19706 B u l l . Mus. Hat. Hist. Hat. 2 ser. 4 2 n 5: I075,- Pomers 1977,

- -

Contr. Mar. S c i . , Suppl. 20t90.

C a r a c t e r i s t i c a s g e n e r a l e s :

Caparaxdn convexo, a r e o l a d o , 1 6 b u l o s

-

p r o m i n e n t e s en l a r e g i d n a n t e r i o r y a n t e r o l a t e r a l , con d i e n t e s

-

c e r c a de l a s u p e r f i c i e . Xo presenta c a n a l e s t r a n s v e r s a l e s , supez

f i c i e p o s t e r i o r s i n p e l o s , con c u a t r o d i e n t e s a n t e r o l a t e r a l e s ,

-

s l n c o n t a r e l o r b i t a l , mds o menos i g u a l e s , pequeños y prominen-

t e s , l o s e s p a c i o s e n t r e e l l o s son anchos cdncavos. F r e n t e ha-- c t a a d e l a n t e , s u b l a m i n i ~ o r m e , con un canal medio pequeño y 16bu- l o s o b l i c u o s , un t u b & r c u l o o d i e n t e de l a r e g i d n h e p á t i c a está-- e n f r e n t ? del p r i m e r o de l o s c u a t r o d i e n t e s a n t e r o i a t e r a i e s .

El mero d e l m a x i l i p e d o e x t e r n o a s o b l i c u o . L o s q u e l f p e d o s son

--

anchos, no muy d e s t g u a l e s ; e l maro es e s p i n o s o ; l a s u p e r f i c i e s&

p e r i o r d e l carpo l a mano e s t d n l i g e r a m a n t e rugosas. Se presen-

t a n d i e n t e s en l a p a r t e i n t e r n a d e l dngulo d e l carpo, uno mds

--

l a r g o que e l o t r o . Cuelas d e s i g u a l e s , e l c o l o r d e l dedo i n m ó v i l - e n t r a en forma o b l i c u a en l a p a l m a con un d i e n t a en l a m i t a d . p g diendo e s t a r ausente en l a quela menor, e l d d c t i l o mayor con un- d i e n t e pequeño c e r c a de l a base, d e d o s en .formQ de cucharas y a-

canalados, e l canal e s mds anchr. en l a quela menor. P a t a s camin2 d o r a s con e s p i n a s y pelos.

D i s t r i b u c i d n g e o g r á f i ca :

t e de Cuba, P u e r t o R i c o , I s l a s V í r g e n e s (Powers 1977).

R e g i s t r o para M&ico:

Cayos F l o r i d a , Dry T o r t u g a s , Costa Nor

-

I s l a S a c r i f i c i o s , Terracrux.

L

P 23

(26)

p" Bdb i t a

t

t

c

i

r

i

F

r

L

Arrecifes de coral ,fondos rocosos. (Powers 1977).

Ha t e r f a l ezam i nu do t

I s l a de S a c r i f i c l o s , per.

Hachos Eembras

1

L. T. A. T. A. F. O. A.

F.

I O . 8 15. O 9.9 4.3

r

(27)

E a b b r e v i a t u g (St impson, I860)

Ldm. 3, f i g . 2.

panoveup a b b r e v i a t u z : Stimpson, I860, An. Lye. Nat. B i s t . New

York, 7:211,

u

i i i l l l a m s 1984).

Bu

a n o D e u a b b r e v i a t u : N i l n e Rdwards I8B0, Crust. Reg. Ndx. t -

320. ldm. 59, f i g s . 3-3a.- R a t h b u n

--

I930, B u l l .

u.&

- ~ V a t . Nus.- 152: 404,-

# i l l t a n s 1965, F'tshery B u l l . 65:94,

--

f i g . 178, I83k. ( f i d e r i l l i a m s I9841.-

Smíth. I n s t . Press:407. . f i g s . 322, 33- Suppl. 20:91.

11.- Powers 1977, " o n t r . Mar. S c t . ,

-

Ca r a c t e r

f

s t i ca s g e n e r a l es:

Caparax6n a l r e d e d o r de 2/3 mds ancho-

que l a r g o , moderadamente convexo en dos d i r e c c i o n e s , p o r encima

-

desnudo, granulado y d e s i g u a l , ..obre e l f r e n t e y a l o l a r g o d e l

-

b3rde a n t e r o l a t e r a l con a r a o l a c i o n a s su7ves p e r o b i n i n d i c l d a s y a r r u g a s e n t r e l o s grdnulos. F r e n t s f u e r t e m e n t e d e f l e t i o n a d a , con-

c1Latro l b b u l o s , l o s medios prominentes separados por una mueca en V. Zdrgen a n t e r o l a t e r a l delgado, d i u i d t d o en c u u t r o 16bulos, e l

-

p r i m e r o y segundo fusionados, separados p o r una suave cavidad, e l tercera obtuso, e l c u a r t o con e l mdrgen extei-no l o n g i t u d i n a l , e l - q u i n t o s u b t r t a n g u l a r y d i r í g i d o h a c i a fuera.

Q u e l i p e d o s conunmente d e s i g u a l e s en

-

l o s machos; carpo con un d i e n t e i n t e r n o obtuso, dedos delgados,

-

d d c t t l o de l a quela mayor con un d i e n t e basal l a r g o . e l c o l o r da- l o s dedos no se e x t i e n d e h a c i a l a palma.

D i s t r 1 b u c i bn g e o g r d f i ea :

C a r o l i n a d e l llrorts, C a r o l i n a d e l Sur,-

Goi,fo de dl4xic0, Sta. C a t a r i n a ,

Brasil.

( R i l l t o m s 1984, Powers

-

1977).

R e g i s t r o p a r a Méxicor

I s l a Pérea, Yuc. I s l a Verde, Ver. (Norales-Garcia

1986),

(28)

c

L.

r

L

c

B d b f tatr

Fondos rocosos, a r r e c i l e s , asociado con esponjas y brioxoarios, ( B i l l iams 1 9 8 4 ) .

#a t e r f a l exam f nado :

I s l a P B r o x , Yuc.

Machos Benbras L. T. A. T. A. P. O. A.

r.

I 8. O 12.

o

7. I 3.5

I 9. I 13. 7 7.6 4.2

r

I

...

r

L

F

L "

(29)

Giuptoxanthus

-

e r o s u (Stimpson I 8 5 8 1 Ldm. 12, fig.2.

Actaea #ros%; Stimpson 1859., Ann Lyc. Not. R i s t . New York,

-

712): 49-93. lam. I ,

(&&

Rathbun 1930).

GI U D t o i an- 9 ros : R a t h b u n 1930, B u l l . 0.S. f f a t . ñus. Hist.-

I5.2563, l a m . 107.- I i l l i a m s I965, F i s h e r y B u l l g t i n , 6 5 ( I ) : 185, f i g s . I 6 7 , 183a. ( f i d e ~ i l i i a m s I984). G u i n o t 1967, B u l l . MUS. f f a t . H i s t . Nat.

-

P a r i s , s e r 2, 3 8 ( 6 ) : 556 ,figs. 3Oa y b.- I 9 6 9

--

C a h i e r s d u P a c i f i q u e , 3: 237.

(u

~ i l l i a m s I 9 8 4 )

.-

Powers 1977, Contr. Mar. S c i . Suppl, 20:104.-

W i l l i a m s 1984, Smith. I n s t . Fress.: 399, f i g s .

-

312, 3 3 I l b .

C a r a c t e r i s t i c a s generales8

S u p e r f i c i e del cuerpo y p a t a s cubi- t a s con v e r m i c u l a c i o n e s , s u r c o s o cavidades e n t r e l o s canales, hg

cidndose de ,Torma r e g u l a r y dand3 a l cuerpo un a s p e c t o e r o s i o n a d o , e l e v a c i o n e s e n t r e los s u r c o s o cavidades formados p o r masas de p$ queños g r d n u i o s que producen un a s p e c t o rugoso, en l o s j ó v e n e s v g

ria. Capar3xdn a e r o l n d o c9n d i v i s i o n e s obscuras a l o l a r g o d e l cg

paraxbn l i m i t a n d o l a regibn g d s t r i c a y sutura media de l a .frente. F r e n t e i n c l i n a d a 1 6 b u l o s medios redondeados, mdrgenzs granulados. I s q u i u m d e l t e r c e r m ~ x i l C p e d o con un canal c e n t r a l profundo.

Q u e l a s c o r t a s (I anchas, s u p e r f i c i e d i v i d i d a p o r canities t r a n s

-

v e r s o s de t u b é r c u l o s , s u p e r f ' i c i e e x t e r n a d i v i d i d a igualmente que- l a a n t e r i o r . Dedos c o r t o s , p r o f u n d o s c a n a l e s en é s t o s , d d c t i l o

-

t u b e r c u l a d o en l a base. P a t a s caminadoras con p e l o s y d d c t i l o s

-

pubescentes.

D i s t ri bucidn geogr6.f ica:

Bahamas, C a r o l i n a d e l N o r t e , Costa FlorL

d a , Lousiano, T e t a s , Bancos de Campeche y Yucatan, Guadalupe.

(0

wers I977, l i l l i a m s 1984).

R e g i s t r o para L'&i co:

peche, (Powers 1 9 ? ? ) , ? r e n t a a l a s c o s t a s ds P u e r t o PPOgPBSO, Yuc.

(30)

c

L

f

r-

L

r

L

nubi t o t 8

Fondos arenosos, de conchas, c o r a l

u

rocosos, en-

rocas y a l g a s i- a ) , esponjas e n a r r e c i f e s de coral,

-

pudiéndose encontrar hasta 90 mts. de projundf dad. (Potoers-

1977, R i l l tams 1984).

Material axamfnQdor

P t o . Progreso, Yuc.

Ma cho s nenb r a s

L.

T. A. T. A. F. O. A. F.

I 50.3 35.6 21.9 11. 3

c

r

L

(31)

B z a Da no~oyb ( B e n e d í c t y R a t h b u n I89I) Ldm. 4 , f i g . 1.

: B e n e d i c t y Rathbun 1891, Proc. @. N a t . BUS. 1 4 8 3 7 3 , lam. 22, fig. 3

(u

-

-

Rathbun 1930).

6za D a no v e a n a u s t i from : R a t h b u n I898, B u l l . Lab. Nat. B i s t .

-

S t a e Univ. I o D a , 4:273.

(e

R a t h b u n

-

1930).- H a y y S h o r e I915-16, B u l l . Bur. F i s h e r i e s , 3 5 : 4 3 6 , l d m . 3 4 , .fig. 7.-

-

R a t h b u n 1930, B u l l U.& N a t . Mus., I 5 2 1 3 8 4 l d m . I 6 9 , .figs. I-2.

PanoDews a n n u s t i f r o n s

C a r a c t e r i s t t c a s g e n e m i e s :

Capara x d n h e r a go n a l , a p rox ima dame n t e 2/3 a 3 / 4 mds l a r g o que ancho, c o n v e x o , r e g i o n e s b i s n marcadas,- 8 u p e r . f 2

cie

, f i n a m e n t e g r a n u l a d a . Bo r J e G n t e r o l a t s r a l d e l godo, v u e L

t o h a c i a a r r i b a , d i v i d i d o e n c i n c o d i e n t e s , l o s d o s p r i m e r o s b l e n s e p a r a d o s p o r un c a n a l : e i t e r c e r o y c u a r t o s u c e s i v a m e n t e nds an- c h o s , e l q u i n t o e s c o r t o y e s t r e c h o d i r i g i d o h a c l f l f u e r a . L o s

6L

tim3s d o s d i a n t e s c a n c a n a l e s e x t e n d i d o s e n

forrra

o b l i c u a h a c i a

-

a d e n t r o , l d b u l o s i n c . : , s p i c u o s . F r e n t e a n g o s t f l , d i v i d i d n a l a m i t a d p o r una r a n u r a e n .forma d e Y, h a c i é n d o l a b i l o b u l a d a c o n b o r d e s

-

m a r c a d o s y anchGs h a c i a d e n t r o .

Cud1 i p e d o s . p e r t e s , grcinulados y . r i n a m e n t s rdgosos. mero c o n

-

d i e n t e s b i e n d e s a r r o l l a d o s ; e n e l m l r g e n s u p e r i o r d e l carp0 c o n

-

una muesca l i g e r a m e n t e p r o f u n d a , p a r a l e l a a l mxrgen d i s t a l , c o n

-

d i e n t e s o b t u s o s e n e l d n g u l o i n t e r n o y c o n l a s u p e r . f i c i e rugosa y m d s o menos t u b e r c u l a d a . Ilanos d e s i g u a l e s , palma c o n c a n a l e s Que-

se c o n t i n u a n e n l o s d e d o s ; d e d o s f u e r t e s e n f o r m a de gancho, e l

-

d d c t i l o de l a mano g r a n d e con u n d i e n t e f u e r t e e n l a base.

D t s t r i b u c t d n g e o g r d f i c a :

da, T e x a s , Bahamas, J a z t a l c o .

Cara1 ina d e l S u r , K a s s a c h u s e t t s , F l o r &

R 8 g f s t r O p a r a Méxfco:

Laguna d e T b r m i n o s , Camp. (Ras-Guamdn I987) L a t . 20' 12.2. N o r t e , Long. 90°41.5D O e s t e .

Figure

Fig. 2.- Eriphia gonagra ( Fabricius 1781 1
Fig. 2.- Eriphia gonagra ( Fabricius 1781 1 p.80
Fig. 2 . - Eurypanopeus abbrebiatus ( Stimpson 1860
Fig. 2 . - Eurypanopeus abbrebiatus ( Stimpson 1860 p.81
Fig. 1.- Micropanope nuttingi ( Rathbun 1898 ) r L F c L L F -..
Fig. 1.- Micropanope nuttingi ( Rathbun 1898 ) r L F c L L F -.. p.83
Fig. 2.- Micropanope p u s i l l a Milne edwards 1880
Fig. 2.- Micropanope p u s i l l a Milne edwards 1880 p.83
Fig. 2.-Pilurnnus dasypodus Kingsley 1879
Fig. 2.-Pilurnnus dasypodus Kingsley 1879 p.85
Fig. 1 .- Paraliomeria 1ongir)ana ( Milne Edwards 1863 1
Fig. 1 .- Paraliomeria 1ongir)ana ( Milne Edwards 1863 1 p.85
Fig. 1.- Pilumnus f loridanus Stimpson 1871
Fig. 1.- Pilumnus f loridanus Stimpson 1871 p.86
Fig. 2.- Pilumnus sayi Rathbun 1897.
Fig. 2.- Pilumnus sayi Rathbun 1897. p.87
Fig. 2.-Platypodia s p e c t a b i l i s  ( Herbst 1794
Fig. 2.-Platypodia s p e c t a b i l i s ( Herbst 1794 p.88
Fig. 1.- Platyactaea s e t i g e r a  ( Milne Edwards 1834
Fig. 1.- Platyactaea s e t i g e r a ( Milne Edwards 1834 p.88
Fig. Pseudornedaeus a g g a s s i z i i  i Milne Edwards 1880
Fig. Pseudornedaeus a g g a s s i z i i i Milne Edwards 1880 p.89
Fig. 1.- Xanthodius mericenus ( Saussure 1858 1 r- L- L L f L c L I L 6 i n 1; L c
Fig. 1.- Xanthodius mericenus ( Saussure 1858 1 r- L- L L f L c L I L 6 i n 1; L c p.90
Fig. 2.- Glyptoxanthus arosus ( Stimpson 1859
Fig. 2.- Glyptoxanthus arosus ( Stimpson 1859 p.90
Fig. 1.- Panopeus rugasus Milne Edwards 1880
Fig. 1.- Panopeus rugasus Milne Edwards 1880 p.91

Referencias

Actualización...