El paper del factor de transcripció Math6 en la diferenciació pancreàtica

228  Descargar (0)

Texto completo

(1)El paper del factor de transcripció Math6 en la diferenciació pancreàtica Miriam Ejarque Carbó. . ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora. ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.. WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author..

(2) .    . . .   ^      %:+$4";49179%:%3;$7%9. -;-"41";:>'";$8 %947;91;,;41$% 6%=6;"9';3"5-@';<-="=&'";%'365".

(3)           . .

(4)    8<%:;;%:+*%:;;9%1+;C$:4;1$+9%""+6$%1$4";494: :%3%1!49;49+$% +!%;+:+!%:+;;$%1X  . . . . . ;"N6<" "<";5"3&-%,     . -;-"41";:>'";$8 9"%143R%;%2!9%qopq.

(5)             .

(6)           . @ './,%-,'.%'(-.,-*,. :/'-.'-%0,..@ .

(7) . .

(8)           .  .

(9) . .

(10) X"! <3 %;7 + ': *49 $X%:;%3$9% 1%: 1%: 7%9 "43;+3<9 %1 "2,R 7%95 34 :%3:% !3: $%+A9 "43:; 3"+ $% ;4; 1 )%3; 8<% * %:;; 1 2%< "4:;; $<93; 8<%:; ;%27: + $X1)<3 23%9 * (492;79;$X8<%:;7%;+;;94:$%1*+:;59+$%12%??+$$+3:%11!49;49+$%+!%;+:+!%:+;;U 9 "+%:243+33P 9+2%9 ;4; 4:R %7+"%3;9% $% ;4;: 8<%:;: 3B:R )93 "+%3;,(+" 1 8<1 $2+94 + $2+99'R 7%9 1X249 8<% 1+ ;' 1 4(+"+ + 1 7::+6 8<% ;93:2%; (%9 1%: "4:%:U %9(%""+43+:;R ;9%!11$49R %3 $%(+3+;+?<3)93794(%::+431$%18<1*%79&:34241;R:+36241;,::+2R+8<%%:7%941)<3$+ 74$%9;93:2%;9%;1+"42(%11%1)93%3;<:+:2%8<%;'7%98<%:;"+&3"+8<%;3;%3:"7;+?U 9 "+%:7%9$%+A9\2%?%3+91;%<)9<7+%3:%3B9\2%;3;%:"4:%:U 3:%)43114"12%<%:;+2$,::+2"427+ %22R %1:34:;9%:"2+3:%:?3"9%<1X;C9+1 ?%9+;; 8<% ;%3,%2 2': "4:%: %3 "42= $%1 8<% 7%3: ?%2R 7%95 1%: 34:;9%: $+(%9&3"+%: 74;:%9 * %:;;%18<%2':%3:*(%;749;9\24:;3;!'U%799\34:8<3;</%;?:(%9)93+?:;119%1 "49$6 <2!+1+"1 ? :%9 $<9R %3"9 2': 8<3 /4 ?+) Y71%)9ZR + 9 %3: 8<%$9 %1 :0B7% /%/% *%2 ?+:"<;;3;%:"4:%:/<3;%:P371%98<%%;"9%<%::+3%312%<?+$+%:7%948<%7%9:%279%P+:" 13=?+P ,$+R 1 2+:: "<+3%;%: $%1 1!49;49+R 1 8<% *4 :7 (%9 $% ;4; + 8<% ( 2+1 + <3 *+:;59+%: 7%9 47;+2+;C9%1794"':+347%9$9%%1;%27:%39%:R19%+3$%1%:%;+8<%;%:R%3$%(+3+;+?$%1X49$9%+ 8<%?(%9$%2+<37%9:43%;<374"2':49)3+;C$Sa1X%:(49#?2%9&+A%917%3/%/% 9R8<%;4;+?%3+92':;9$R?:%9<39%(49#2':8<%3%"%::9+1%:%3;93B%:$%134:;9%7%;+; )9<7UX*:$43;<37<3;2':"9,;+":%279%$%1%:"4:%:R+2X*:(%;?49%8<%1%:23+%:%A+:;%+A%3 7%91)<396R?1:241;,::+2+%:7%948<%(+312%3;;94!+:%1114"8<%?%9+;!1%2%3;2%9%+A%:U 1:;9%:;&"3+":8<%%3:8<%$%3R%1:?%;%934:R%1:8<%:%279%%:;311,8<3%1:3%"%::+;%:U4<<3 7+19 (432%3;1 $+3: $%1: 9%:7%";+<: 794/%";%: $% "$:"=U +3*4R +CR 914:R 2+1 )9 "+%:P 7%9 :<74:;R342%%27<"$%+A91X1;9?%;%93$%1)9<7R134:;9%:;+2$1!2R;'(%;2+1+<3 79%)<3;%:9;+:%279%*%4!;+3)<;<3:429+<9%U 1:8<%/34%:;37%95:%279%9%"49$9'R%1:8<%:%279%*%2?3/<$9+%:"41;9R%1:8<1:*3 "!; + ?2 9%%279%3$9% %1 "2, 8<% /4 (9' 9R +A, 8<% :%279% :%93 7%9:43%: $% 9%(%9&3"+ 7%98<&:%279%3+937%9$?3;$%2+%3241;%:"4:%:+34342':%31X%$;S7 49$+R:;*%9R9;R ?7%9?;94:P 1:8<%?3?%3+92':;9$+%3"9%1:*+8<%$<3;%2749$7%11!49;49+R%19%11%<)%3%9"+431 %3 8<%:; 263 $% !4/4: $% 1 "+&3"+R 8<% 2X*3 (%; %1 "2, $X115 2': $+?%9;+;U 3+9%2 7%9 49$9%.

(11) $X99+!$R%:7%948<%34%2(11+12%259+U+A,8<%79+2%9%;;4";<43;:%R34+$%748<%: 79<1%:7%95"43;<3$%3;:R342':$+9\;%8<%"42:%9'1;%<79%$%"%::49/:7:43:6":%279% 8<%*%23%"%::+;+:8<%:;9:!<9):%)<98<%1)%3;34':;3;3+2$+2X?499+9'244441;U1%: 749;<)<%:%:R 43 + +:R 7%95 %3 %:7%"+1 8<%:; =1;+2 8<% ': 2! 8<+ *% "4279;+; 2': 1X*49$%"(&R)+23 :R2%3/$49R%;"U:7%948<%98<%34%;;+3$9'%32+2X%A71+8<%:2':"4:%: 7%9%2+141)47%98<&:+36;<34:<%1;:79%3$P !+3R%179+2%9A+1%348<%*%"43%)<;+8<%* $%+A; ;3; *<%11P +(,"+1 $X4!1+$9R 1%)9%R $+A9A%94R 7%9 8<+ %1 "43%+A 34 (3 (1; 2': 8<1+(+";+<:U;%9+38<%":+":+%:; 7<3;$%11%)+9"42/4R!43:49;P1X1!R2':8<%<3 "4273BR8<%$+3:$%1:;%<:$<!;%:%A+:;%3"+1::%279%*:;+9;7%91X47"+6$%;+99%3$?3;R+8<% / :7: 8<% %:7%94 ;%3+9\;% :%279% !%3 7947 2%<U 1 B4)<9,3 $%1 )9<7R 1 34+ 1%)9% + (+%:;%94 $%1 )9<7R%18<%2+;'<3347%99%:74:;R9"R%1:%3:%+%;$+<8<%7%3:+:2':%3;<+9%"49$X28<3 :+)<+:<3;+49+"+%33%)4"+:7%9"43;9";9\2%Sa19;8<%1(+31*:74)<;;94!9%1;%<(49; 1263R+/4*+%979%:%3;U1"<8<+$%1X1!R3%3/4$%)93?<11:%9"42;<R$%:797/4%3%:;; 7<9U  1X1;9 "<8<+R 1 1%9+R 1 +;1+3 $% 7<9 "%7 8<% 34 $%+A +3$+(%9%3;:R :+%279% $3$4 249P 9 ;4" 1: 74:;\$4":R 79+2%9 1 3$9R )93 "<+3%9 + "+%3;,(+"R )9 "+%: ;< *% $%:"4!%9; <3 34? $+2%3:+6 $% 74:;9%: 2222UUU <$R 8<% ?: $%+A9 <3 (49; $+(,"+1 $% ;79 1 )9<7 $% 1%: 34?+1:+19%:;$%34:1;9%:U;*1+%R41R%!%""$:"<3$X<37,:749;3;:!497947+1 )9<7U1:8<%*%;+3)<;2%3B:;%27:7%9"43&+A%97%95347%9+A52%3B:+2749;3;:R+;R %1%3R $<R1+3%R<"+R<9+%3%:7%"+1 %2R7+3B)9<72%3/$49P 1: :$%11!49;49+R9"%79+2%9$%;4;7%98<&1+*;4";:<749;91%:"42+::+43:$%:%)<+2%3;+ 1%:*7::;:%3:%9%A+:;9`":+aU1 439"7%91%::%<%:";13$%:8<%%3:9938<%3:%279% <3:429+<9%%3%1242%3;2%3B:7%3:;R%:7%948<%3479%)<3;+2::%1$+$%1;%:+R/;9%2414P 19"19%;7%9$439\24::%279%<3?+:+6"9,;+"$%1:+;<"+6+:%9<3)93794(%::+431U 7%9 =1;+21:2%:/4?%:$X8<%:;)9<7R!14+91%:R!43:49;P 1%::<7%9"4273B%:$%1<3+?%9:+;;R2!1%:8<1:?+)"42%3#98<%:;"2,"71"+&3"++ +3?%:;+)"+6R 7%95 1)<3%: $X%11%: %: ?3 7%9?%9;+9 + ?3 7::9 1;9%: 243: 2': !%3 7);:R $% ?4:1;9%: ;2!' %:7%94 <3 9%"423"+6 7%9 ;94!9 <3 ;9%!11 1 263 $% 1X+3$=:;9+ (92"&<;+"U <"42%3#9(492979;$%12%<?+$/(241;$%;%27:+%:7%9474$%9"4279;+9241;:2': 242%3;:+2749;3;:$%12%<?+$U1:2+":$%49;4:R%3B:79$%3BR%+3%:+1)<3:1;9%: $%:7+9)41;:7%958<%:%8<%:%279%8<%<:3%"%::+;4<:;+3"11,U%3:%?4:1;9%:;4;+A534*)<': %:;;%12;%+AU.

(12) 12%<(2,1+R79+2%9$%;4;%1:2%<:79%:%1:8<1::X*3%:(49#;$+$+7%9$439\2%;4;%1 8<%3%"%::+;?+2':+$439\2%<3:?149:8<%2X*3(%;;1+"42:6"?<+U3$%!57<)<+/4(%9%1 2;%+A2!%1:2%<:(<;<9:(+11:R<3%A%271%$X%:(49#+$%$+""+6R347<"$%2399%:2':U1:2%<: ?+:R:4!9%;4; <1+4+1%)9+48<%:+*)<%::+374)<;%:;9?<+8<,%:;9+%349)<114:4:$%?%<9%"42 1:%?3%;74"74"%:?(%3;)93U1%:2%?%:$<%:;+%;%:+9%:7%";+<:;+%;:R"4:,R"4:+3%:R(+1141 8<%(38<%%:;+)<+2':8<%49)<114:$%1(2,1+8<%(492%2R<3%A%271%:%)<+9U 12%<)%923)93R8<%*(%;$%12%<?+$<3"2,$%94:%:R:%279%79%4"<73;\:%7%92+R $433;\*4;4;U421%:!938<%:$X<39!9%R"9%+A%2%3$+(%9%3;:$+9%""+43:7%951%:34:;9%:99%1: "43;+3<%3 :%3; <3 :41R 1 ?+$ $% "$:"<3 :%9 :%279% <3 79; %::%3"+1 $% 1X1;9U 1 2%< "<3B;R%1"11%/$%1(2,1+R)9 "+%:7%9%:;911 %1:$4::%279%8<%<:3%"%::+;4U 1 (<;<9 (2,1+ 1$4R 7%9 %:;9 11, + 79+9 <3 (+11 %A"%1_1%3;P 39+"R 2+"R "4273BR "427+3"*%R 34?+4R 29+;Q %/% $ $+ %2 :%3;4 2': (49;<3$ $% ;%3+9\;% 1 2%< "4:;;U 1 (+31 $X8<%:; %;7 :+)3+(+" <3 +3+"+ $<9 $X<3 1;9 7%9 34:1;9%:R 7%95 %:;+" 2': 8<% :%)<9 8<% ;4; :49;+9 7%9(%";%R:+3;,34:4B3$R+A,8<%347<"?+<9%<3:423+%371%3+;<$:%3:%;<U1;%<"4:;;"$ +3:;3;$%1$+':<3)93242%3;7%912%<?+$U   P. . .

(13)        .

(14)       .

(15) . .

(16) índex |3 UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUp  UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUx . N NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNY]. YN  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNY_ pUpU17 3"9%%:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpw pUqU%:"&1_1<1%:%3$4"9+3%:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpx pUrU+!%;+: ,,&564UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUqp pUrUpU+!%;+:;+7<: UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUqp pUrUqU+!%;+:;+7<: UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUqq pUrUrU1;9%:;+7<:$%$+!%;+:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUqq pUrUsU7+$%2+414)+UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUqr pUsU+7<:$%;%9 7+%:7%91;9";2%3;$%1$+!%;+:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUqr ZN R$NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZ_ qUpU9),)3%:%2!9+439+:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUqv qUqU49(4)&3%:+73"9% ;+"UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUqv qUrU9A;93:"9+7"+431$<93;%1$%:%3?41<72%3;73"9% ;+"UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUqx qUrUpU ";49:$%;93:"9+7"+6+271+";:%3%1$%:%3?41<72%3;79+2%9%3"$%17 3"9%%:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUro qUrUqU ";49:$%;93:"9+7"+6+271+";:%31+3$<""+6$%1"4279;+2%3;%3$4"9,UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUru qUrUrU ";49:+271+";:%31$%;%92+3"+6$%1:$+(%9%3;::<!;+7<:"%1_1<19:%3$4"9+3:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUrv qUsU 2749; 3"+$%1%::%3B1:%A;9"%1_1<19:%3%1$%:%3?41<72%3;73"9% ;+"UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUrx [N  $  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN\[ rUpU+:+6)%3%91$%1:<7%9(2,1+! UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUsr rUqU%<94)%3+3rUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUst rUrU%<94p UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUsv rUsU;*u. UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUsw. rUsUpU%:"9+7"+6UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUsw rUsUpU;*u+7 3"9%%:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUto \N R NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN][ sUpU1"+"1%"%1_1<19UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUtr sUpUpU :%:$%1"+"1%"%1_1<19UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUtr sUpUqU43;941$%1"+"1%"%1_1<19UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUtt sUpUrU%"3+:2%:$%?+)+1 3"+$%1"+"1%"%1_1<19UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUtx sUqU%)<1"+6$%1"+"1%"%1_1<19$<93;%1$%:%3?41<72%3;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUuo.

(17) 4|índex sUqUpU449$+3"+6$%1:49;+$$%"+"1%2!1$+(%9%3"+"+6;%92+31UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUuo sUqUqU94;%-3%:$%1"+"1%"%1_1<19%3%1$%:%3?41<72%3;73"9% ;+"UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUup sUqUrU3;%3+2%3;$%1:49;+$$%"+"1%T"3?+:3+?%11$%"942;+3UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUus N NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN^_ N NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN_Y YN RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN_[ pUpU3;%3+2%3;$%1%:1,3+%:"%1_1<19:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUvr pUpUpU9+7:+3+;C"+6+"427;;)%UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUvr pUpUqU9+479%:%9?"+6$%"&1_1<1%:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUvr pUpUrU%:"43)%1"+6$%"&1_1<1%:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUvr pUqU::/4:$<1$%1<"+(%9:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUvs pUqUpU93:(%""+43:;93:+;59+%:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUvs pUqUqU%;%92+3"+6$%1X";+?+;;1<"+(%9:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUvt pUrU941+(%9"+6"%1_1<19UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUvt pUsU:;<$+:$%1$+:;9+!<"+6"%1_1<19%31%:$+(%9%3;:(:%:$%1"+"1%UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUvt pUsUpU+3"+62!+4$<9$%7947+$++"+;42%;9+$%(1<AUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUvt pUsUqU+3"+62!*r+"+;42%;9+$%(1<AUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUvu ZNO NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN__ qUpU %3%9"+6?%";49:$X%A79%::+6UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUvv qUpUpU271+(+""+67%91"143"+6$%)%3:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUvv qUpUqU143"+6$%(9)2%3;:$%UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUvv qUpUrU+)%:;+6$%?%";49:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUvw qUpUs%79"+6$%;9 3:"9+;:%3)94:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUvw qUpUt<9+(+""+6$%!3$%:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUvx qUpUuU1+)"+6$%(9)2%3;:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUwo qUpUvU93:(492"+6$%!";%9+:"427%;%3;:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUwo qUpUwU271+(+""+6`"9%+A%2%3;$%!";%9+:%32%$+1,8<+$aUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUwp qUpUxU<9+(+""+6$%71:2+$+:!";%9+3:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUwp qUpUpoU271+(+""+67%9:%8>%3"+"+6UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUwq qUqU%";49:$X%A79%::+6"9%;:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUwr qUqUpUq\;*u+%1:$+(%9%3;:"43:;9<";%:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUwr qUqUqUr\svUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUwr qUqUrUr\%<94)rUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUwr.

(18) índex |5 qUqUsU73;\;*up\qrq+U\;*up\qrqUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUwr qUqUtU73;\;*u!:+"+U\;*u!:+"UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUwr [N NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN`\ rUpU %3%9"+6$%1X$%34?+9<:$U\;*up\qrq+$U\;*u!:+"UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUws rUqU271+(+""+6$X$%34?+9<:9%"42!+33;:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUwt rUrU-112%3;$%?,9+"UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUwt rUsU+;<1"+6$X$%34?+9<:9%"42!+33;:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUwt rUtU 3(%""+62!$%34?+9<:9%"42!+33;:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUwv rUtUpU 3(%""+62!$4:$%34?+9<:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUwv \N  O  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN`` sUpUA;9""+6$%UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUww sUpUpU&;4$%$%7<9+(+""+67%9"41<23%:`%:B2+3++2+"940+;aUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUww sUqU<3;+(+""+6$%1+$%;%92+3"+6$%1:%?+3;%)9+;;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUwx sUqUpU%;%92+3"+6$%1+3;%)9+;;$%17%9%1%";94(49%:+%3)%1$X)94:$%:3;<91+;C3;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUwx sUqUqU%;%92+3"+6$%1:%?+3;%)9+;;7%9!+431BC%9UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUxo sUrU%;94;93:"9+7"+6$%"UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUxo sUrUpU94;4"41:<7%9:"9+7; UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUxo sUsU;%27:9%1+3 1+:+$%1X%A79%::+6)&3+"UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUxp sUpUpU1+$"+6%3"%!$49:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUxq ]NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNa[ tUpUA;9""+6$%794;%-3%:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUxr tUpUpUA;9""+6$%794;%-3%:;4;1:$%"<1;+<:"%1_1<19:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUxr tUpUpUA;9""+6+:%79"+6$%794;%-3%:"+;471:2 ;+8<%:+3<"1%9:$%"<1;+<:"%1_1<19:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUxr tUqU<3;+(+""+6$%794;%-3%:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUxs tUrU%;%""+6$%794;%-3%:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUxs tUrUpU1%";94(49%:+$%794;%-3%:`\ aUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUxs tUrUqU93:(%9&3"+*<2+$$%794;%-3%:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUxt tUrUrU148<%+)$%12%2!93$% UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUxu tUrUsU 22<34$%;%""+6$%794;%-3%:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUxu tUrUtU1+2+3"+6$%1:3;+"4::4:`:;9+77+3)aUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUxv tUrUuU 22<3479%"+7+;"+6` aUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUxv tUrUvU 22<34*+:;48<,2+"UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUxw ^N   S TNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYX\.

(19) 6|índex uUpU3 1+:+$%1%:$$%:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpov _N  O  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYX_ `N NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYX` wUpU %34;+7;)%UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpow wUpUpUA;9""+6$%)%352+"UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpow wUpUqU271+(+""+6$%`"43?%3"+431aUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpox wUqU%;%92+3"+6$%)1+"&2++7%:73"9% ;+"$X3+21:pUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpox wUrU%:;+3;97%9+;43%1$%;41%9 3"+1)1<"4:` aUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUppq wUsU-112%3;$X+114;:$%9;41,$<1;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUppo wUtU:;<$+:$%:%"9%"+6$X+3:<1+3%3+114;:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUppp wUuU%;%92+3"+6$%1"43;+3)<;$X+3:<1+3%3+114;:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUppo wUvU%;%92+3"+6$%1"43"%3;9"+6$X+3:<1+3` aUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUppo aN   M O. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYX`. xUpU+"9499B:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpox xUqU43;941$%8<1+;;+34921+;C"+6$%1%:$$%:$%12+"9499BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpox xUrU1::+(+""+6(<3"+431$%1:)%3:$+(%9%3"+12%3;%A79%::;:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUppq YXN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYX` NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYY_ YN ! O   ^NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYYa pUpU7"+;;$%;93:";+?"+6$%"+A%:"353+8<%:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpqo pUqU9";%9+;C"+6$%1:$42+3+:(<3"+431:$%;*uUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpqr pUqUpU43:;9<""+6$%794;%-3%:$%(<:+6 1s\;*uUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpqr pUqUqU";+?+;;$%1:"43:;9<";%: 1s\;*uUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpqs pUqUrU";+?+;;$%1: 1s\;*u%379%:&3"+$X1;9%:(";49:! UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpqu pUrU(%";%:+3*+!+;59+:+3$%7%3$%3;:12%;+1"+64$%"%;+1"+6UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpqp ZN .   ^R  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYZa. qUpU4$%1$%:4!9%%A79%::+6)&3+"$%;*uUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUprp qUpUpU4!9%%A79%::+6$%;*uUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUprq qUpUqU4!9%%A79%::+6"42!+3$$%;*u+%<94)rUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUprq qUpUrU 2749; 3"+$%1$42+3+! $%;*u%319%79%::+6$%)%3:$+3$%%<94)rUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUprs qUpUsU+3 2+"$X";+?"+6$%1:)%3:$+3$%%<94)r9%79+2+;:7%9;*uUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUprt qUpUtU%8>&3"+%:9%)<1$49%:"42<3%:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUprv qUqU4$%1$%:+1%3"+2%3;)&3+"$%;*uUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUprw qUqUpU(%";%:$%:*;*u:4!9%1X";+?"+6$%)%3:%3$4"9+3:%39%:74:;%<94)rUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUprw.

(20) índex |7 qUqUqU+"9499B:$X%A79%::+6UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpso qUqUrU1::+(+""+6(<3"+431$%1:)%3:24$+(+";::+)3+(+";+?2%3;7%9:*;*uUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpsp [N ^ RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNY\[ rUpU;*u+17941+(%9"+6"%1_1<19UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpsr rUqU1:+1%3"+2%3;$%;*u+1794)9%::+6$%1"+"1%"%1_1<19UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpss rUrU(%";%$%:*;*u:4!9%%1"4271%:"+"1+3!p["$0pUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpst rUsU3?+:$X%A79%::+6$%)%3:9%)<1$49:$%1"4271%A"+"1+3!p["$0pUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpsw rUtU3+6$%;*u1:79424;49:$%)%3:$%"+"1%UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpsx rUuU941+(%9"+6$%1%:"&1_1<1%:;*u\. 74:+;+?%:&.7&7/UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpto. \N !   R ^NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNY]Z sUpU %3%9"+6+"42794?"+6$%124$%1UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUptq sUpUpU;41+3:;*u(1[(1UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUptq sUpUqU;41+3:;93:)&3+":$Ap\9%UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUptr sUpUrU%"42!+3"+6UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUptr sUpUsU42794?"+6$%1X%A79%::+6%psUt+%ptUtUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUptt sUqU9";%9+;C"+6$%1:9;41+3:13+A%2%3;`paUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUptt sUqUpU:;<$+2"94:"57+"$%17 3"9%:$X3+21:pUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUptt sUqUqU3 1+:+249(42&;9+"$%17 3"9%%:$X3+21:pUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUptu sUrU9";%9+;C"+4$%1:3+21:%31X$<1;%:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUptw sUrUpU 42%5:;:+$%1)1<"4:` aUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUptw sUrUqU:;<$+2"94:"57+"$%17 3"9%%:$X3+21:$%ru:%;23%:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpup sUrUrU:;<$+$%1"7"+;;:%"9%;49$X+3:<1+3$%1:+114;:1;+!+A)1<"4:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpuq sUrUs:;<$+$%1X%A79%::+6)&3+"$%1:+114;:73"9% ;+":UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpur sUsU9";%9+;C"+673"9% ;+"$%1:3+21:$<93;%1$%:%3?41<72%3;%2!9+439+UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpur sUsUpU3 1+:+249(42&;9+"$X3+21:%ptUtUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpus sUsUqU:;<$+$%1X%A79%::+6)&3+"73"9% ;+"%psUt4%ptUtUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUput sUsUrU42!9%$%794)%3+;49:%3$4"9+3:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpuw sUtU3 1+:+$%17941+(%9"+6$%17 3"9%%:%3$%:%3?41<72%3;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUpuw N NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNY_Y N NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNY`_ N  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYaY UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUqot. .

(21)

(22) .

(23)          .  .

(24)             .

(25) A b r e v i a c i o n s | 11. %=$  ";+3 4B  2+1:  243+<27%9:<1(;%`7%9:<1(;$X243+a ;A  9+:;1%::9%1;%$*42%4!4A  $%34:+3;9+(4:(; KQ "3  L\)1";4:+$: $   :+"*%1+A\1447\*%1+A  94;%-3249(4)&3+"5:% ;&  9424$%4A+<9+$+3  4?+3%%9<21!<2+3%`1!=2+3$%:&9<2!4?,a  <";%!+1+9"42= %5$Y  +"1+3p &2Y  +3:$%7%3%3;$%"+"1+3p % "+$$%:4A+99+!43<"1%+""4271%2%3;9+ <  3*+!+$49:$%1%:$0: 6  4\+22<3479%"+7+;"+6 = B"1%;*9%:*41$`"+"1%11+3$9a <1!%""4X: 24$+(+%$ %)1% 2%$+<2 `2%$+ $X )<+1  24$+(+";7%9<1!%""4a  +2%;+1:<1(5A+$  "+$$%:4A+99+!43<"1%+" "<"  %4A+99+!43<"1%: %4AB99+!43<"1%4;+$%;9+7*4:7*;% &  `$%4A+3<"1%5;+$:;9+(4:(;:a &9  3"9%%:$49:1 <1!%""4X: *4:7*;% <((%9%$ 1+3% `:41<"+6  :1+3;2743$$%(4:(;:$%<1!%""4a  +;+4;9%+;41 3*3"%$"*%2+1<2+3+:"%3"%`8<+2+41<2+3+:"&3"+  <)2%3;$a  "+$;+1%3\+2+34\%;9"&;+" 3CB2%\ +30%$ 22<3449!%3; ::B `::+) 7%9   +22<34!:49"+611+);%3C+2:a  %;14?+3%%9<2`&9<2!4?,(%;1a +*  +!94!1:; 94@;* ";49 `(";49 $% "9%+A%2%3; (+!94!1 :;+"a 3%  1<")6 %2  1<"4"+3:   %"9%"+6$X+3<:1+3%:;+2<1$7%9)1<"4: 30X: 13"%$ 1; 41<;+43 `41<"+6 %8<+1+!9$  $%:1;:$% 30a  +:;43$%"%;+1:%: <23%7+;*%1+10+$3%B\qxr`"&1_1<1%:%7+;%1+1:$% Za[ 943B6*<2 \qxra '<Y  +9B3$%3*3"%94(:71+;p ,  %$)%*4) 3A$a  42%4!4A794;%+3 x Y"  %7;4"B;%3<"1%9(";49p \"  %7;4"B;%3<"1%9(";49s \$  %7;4"B;%3<"1%9(";49s!.

(26) 12 | A b r e v i a c i o n s.  49:%9$+:*7%94A+$:%`7%94A+$:$%9!%7+"3;a  41+7&7;+$2+14+$%$%1:+114;: +  22<34)14!<1+3$%;+7<: 5<  3:<1+3 3;97%9+;43%1 )1<"4:% ;41%93"% ;%:; `;%:; $%  ;41%9&3"+1)1<"4:+3;97%9+;43%1a   :47947+1L\\p;+4)1";47+935:+$ $ +14!:%:  34"0\4<;`)%3\3<1_1;a  B:4)%3B!94;*`"1$4$%1+:4)&3+a "=,^  4<:%;*431*42414)u '=  %;341 +3Z  149<9$%2)3%:+ 4  4<:%)1<"<943+$:% ;<9+;B\43:%; $+!%;%: 4( ;*% B4<3) `$+!%;+: $%  "42749;2%3;$<1;8<%%:79%:%3;%3/4?%:a  <1;+71+"+;B4(+3(%";+43  r\`\2497*41+34a79473%:<1(43+""+$ <9+3% $%343"9%;+" 9"+342 `"&1_1<1%: $X<3 4 $%34"9"+34273"9% ;+"$%9;41,a "3  149<95$+" "  4$+<2 14<9+$%` 1<49<9$%:4$+a " [  9!43;:5$+" "  +$95A+$:5$+" '>;6&Y  %<94)%3+"$+((%9%3;+;+43(";49p '>;6+[  %<94)%3+3r  43\ ;9+%$+10 [[  4<:% %2!9B43+" (+!94!1:; `(+!94!1:;: %2!9+439+:$%9;41,a 2AZNZ  q;93:"9+7;+43(";499%1;%$R14"<:q 2A^NY  u*42%4!4Ap Q\X  43+$%;\so "A\  7+9%$!4A)%3%s $ 9%11:$%!:%: 9  9424;49$%"+;42%)14?+9<: 41B2%9:% *+3 %";+43 `9%""+6 %3 "$%3 $%  1741+2%9:a &AY  3"9%;+"3$$<4$%31*42%4!4Ap  9(4921$%*B$%  1;% 492+3)3+;: ,[  +:;43r(4:(49+1$  41+7&7;+$73"9% ;+"  94)%3+;49:73"9% ;+":2<1;+74;%3;: =*Y"  3"9%:\:7%"+(+";93:"9+7;+43(";49p   41B?+3+1+$%3%(1<49+$%`(1<949<9$%741+?+$&a  "+$9+!43<"1%+" "<"  +!43<"1%:  4$+<24$%"+1<1(;%`4$%"+1:<1(;:5$+"a %8<%3"% $%;%";+43 :B:;%2 `:+:;%2 $% $%;%""+6 9;6+;"4 $%:%8>&3"+%:a.

(27) A b r e v i a c i o n s | 13. 4$+<2 4$%"B1 <1(;% 41B"9+12+$% %1 Q  1%";947*49%:+: `%1%";94(49%:+ %3 )%1 $% 741+"9+12+$2!4$%"+1:<1(;:5$+"a '4  ;3$9$9949%3`2+;/3$%1X%9949%:; 3$9$a <,  *49;*+97+3`$%11#"<9;a <-  211+3;%9(%9%3"%`7%;+;$X+3;%9(%9&3"+a 6Aa  \!4A"43;+3+3))%3%x <=  42;4:;;+3  9+:R"&;+"R $9  ;\4A!+3$+3)794;%+3  9+:<((%9%$1+3%`276:1,$%9+:a Q  276:1,$%9+:2!;@%%3 to{ ;+::<% "<1;<9% +3(%";+?% $4:% `to{ $4:+ ]X +3(%";+?%3"<1;+<"%1_1<19a  RRXRX\;%;92%;+1%;+1%3$+2+$ +*QK  93:(492+3) 94@;* ";49 !%; `(";49 $% "9%+A%2%3;;93:(4923;!%;a  1<2<1;9?+41$ @9  3"9%%:?%3;91 5=  +3)1%::     .

(28) .         .

(29)         N. .

(30)

(31)        .

(32)

(33) I n t r o d u c c i ó | 17. YN   X'::%9 *<2 ;' <3 3%"%::+;; "43:;3; $X%3%9)+ 7%95 2%3/ $% (492 +3;%92+;%3;U %9 (%9 (943; 8<%:; 794!1%2R *!+;<12%3; +3)%9+2 2': 1+2%3;: $%1: 3%"%::9+: (+3: "4!9+9 1%: 3%"%::+;;: "159+8<%: +22%$+;%: $%1: 34:;9%: 59)3: ?+;1: + %22);C%2%2 1%: "149+%: %A;9%: %3 (492 $% )1+"4)%3 *%7 ;+" + 2<:"<19R ;9+)1+"&9+$: %3 %1 ;%+A+; $+76: + %3 2%349 )9< 794;%-3%: ;+::<19:U X8<%:; 23%9R $<93; %1 $%/= 4 %3 9%:74:; )9%::+43: %A;%93%:R <;+1+;C%2 8<%:;: 9%:%9?49+: 2!1(+31+;;$%794749"+4391X%3%9)+7%912%;!41+:2%+1(<3"+6$%1:59)3:U 1:9%:%9?49+:$X%3%9)+%31X'::%9*<2 %:(492%3+%:$%)9$%3%39%:74:;2+::;)%9:*492431:U 1 79+3"+71 2+::;)%9 ': 1 -5<>3-5"U 3 <3 %:;; 74:;793$+1 <)2%3;%3 1%: "43"%3;9"+43: $X+3:<1+3R(?49+3;1:,3;%:+$%)1+"4)%3%3(%;)%+2=:"<1R1(492"+6$%1,7+$:%3%1:$+75"+;:+1 "7;"+6 $X2+34 "+$: + 1 :,3;%:+ $% 794;%-3%: %3 1 2/49 79; $% 1%: "&1_1<1%:U 3 <3 %:;; 79%!:49;+<R$<93;%1$%/<3+4%39%:74:;)9%::+43:R1$+:2+3<"+6$%1"43"%3;9"+6$X+3:<1+3 "43;9+!<%+A1$%)9$"+6$%)1+"4)%3R11+751+:+:R1"%;4)&3%:+:*%7 ;+"+1$+:2+3<"+6$%1:,3;%:+ +1X<)2%3;$%1$%)9$"+6$%794;%-3%:U38<%:;;+7<:$%:+;<"+43:R<3(<3"+679+249$+1$%1 +3:<1+3':";<9"42(9%$?3;8<%:;:%:$%?%3+2%3;:";!51+":U =1;+71%: *49243%: "43;99%:;%3 %1: %(%";%: $% 1 +3:<1+3U 1 )1<")6 %:;+2<1 1 )1+"4)%351+:+R 1 )1<"43%4)&3%:+ + 1 "%;4)&3%:+ $%1 (%;)%U %: ";%"412+3%: %A%9"%+A%3 %(%";%: :+2+19: 1: $%1 )1<")6%3%1(%;)%+:639%)<1$49%:(432%3;1:$%11+751+:+%3%1;%+A+;$+76:+$%1)1+"4)%351+:+ %3%12=:"<1+1;9%:;%+A+;:U3)%3%91R1%:*49243%:"43;9\+3:<1+34"43;9\9%)<1$49%:R11+!%9%3 %3%9)+ $%1: $+75:+;: 2+;/3#3; ""+43: 474:$%: 1%: $% 1 +3:<1+3U 3"9 8<% 1X*42%5:;:+ $% 1X%3%9)+ * %:;; "43"%!<$ "1 ::+"2%3; %3 %1 "43;%A; $% 1 :%? 9%)<1"+6 7%9 1%: *49243%:R ;2!'1%:?9+"+43:$%17947+:%1%2%3;:%3%9)&;+":74$%3%A%9"+9<3(<3"+6$+9%";U 34!/%";+<79+3"+71$%19%1"+6%3;9%+3:<1+3+1%:*49243%:"43;9\9%)<1$49%:%31X'::%9*<2 ':%123;%3+2%3;$%156;46+3-%(4-"U"43"%3;9"+6$%)1<"4:%31"+9"<1"+6%:; "43;941$ $%(492241;2':(+38<%1$%8<1:%?411;9%%1%2%3;%3%9)&;+"U%:"43"%3;9"+43:$%)1<"4: %371:2%:23;%3%3%3;9%s+v2`vo\pqo2)[$a%3<3'::%9: R7%:9$%1%:?9+!1%:;A%: $X<;+1+;C"+6$%)1<"4:U  .

(34) 18 | I n t r o d u c c i ó. YNYN 39#5%;''< 1 9#5%;''< ': <3 )1 3$<1 14!<1$ %::%3"+1 + 9%:743:!1% $% 1 $+)%:;+6 + 1 *42%5:;:+ $% 1 )1<"4:U2!'9%79%:%3;1=3+"(43;794$<";49$X+3:<1+3R1:%?1;%9"+64":+43794!1%2%: $%:1<;241;+2749;3;:U 8<%:; "43:; 79+3"+712%3; $% "&1_1<1%: %A4"9+3%:R %3$4"9+3%: + $<";1:R 8<% /<3;2%3; 2! 1 +99+)"+6R%:"449$+37%99%)<191X%8<+1+!9+3<;9+"+431U*>5%-8'A6%;-5"$%17 3"9%%:$%7&3$%1%: "&1_1<1%:"+39:R8<%:%"9%;%3%3C+2:$+)%:;+<:+1;9%:%1%2%3;34%3C+2 ;+":1$<4$&U8<%:;;%+A+; "43:;+;<%+A 794A+2$2%3; %1 wo\wt{ $%1 ;4;1 $% 1 2:: 73"9% ;+"U 1: -336=< &' "5+';,"5< :X%3"99%)<%3 $% 1 *>5%-8 '5&6%;-5" $%1 7 3"9%%:R + "$:"<3 $X%11: ;9%!11 "42 <3 2+"94\59)3U 63)9<7"+43:"427";%:+%:(&9+8<%:$%"&1_1<1%:$+:7%9:%:1119)$%1;%+A+;%A4"9,2':!<3$3;R "43:;+;<%+A%3 =3+"2%3; $%1 q 1 t{ $% 1 2:: ;4;1 73"9% ;+"U 1: +114;: %:;3 "43:;+;<-;: 7%9 $+(%9%3;:;+7<:"%1_1<19:8<%:%"9%;%3*49243%:1;499%3;"+9"<1;49+7%99%)<191X*42%5:;:+$%1 )1<"4:U%98<%:;(%;R$+3:%1:+114;:7%3%;9<3%3;92;$%2+"94?:"<19+;C"+6(%3%:;9$+(+!9%: 3%9?+4:%:8<%"43;9+!<%+A%3$2+3+:;998<%:;9%)<1"+6`(+)UpaU         .  -+>;"YN3;42+$%17 3"9%%:$<1;`47B9+)*;h3"B"147%$+9+;33+"R 3"Ua. .

(35) I n t r o d u c c i ó | 19. YNZN (3R3>3'<'5&6%;-5'< 3 %1: +114;: $% 3)%9*3: *+ * t ;+7<: 79+3"+71: $% "&1_1<1%: %3$4"9+3%:T "&1_1<1 β 794$<";49 $X-5<>3-5"R "&1_1<1 α 794$<";49 $% +3>%"+8R "&1_1<1 δ 794$<";49 $% <64"=6<="=-5"R "&1_1<1 794$<";49$%963-9(9=-&9"5%;'#=-%+"&1_1<1ε 794$<";49$%+;'3-5"`(+)UqaU     -+>;" ZU +7<: "%1_1<19: $%1 +114; !3: + $%:79': $% 1 +$%3;+(+""+6 $% 1%: "&1_1<1%: ε `47B9+)*; h %; "%11 +414)B 43:49;+<2aU. β :63741+&$9+8<%:+*!+;<12%3;%:;3241;)93<1$%:R"43;9+!<%+A%3%3<3uo\wo{ %:%(3R3>3'<β $%12::$%1+114;UA+:;%+A%3$<%:(492%:$%)9 3<1:$X+3:<1+3T%1:)9 3<1:2$<9:2!<33<"1+ %1%";94$%3: + <3 2%2!93 1+2+;3; 8<% :X$7; $% (492 1A + )( (492 $X*14 %:7+6:R + )9 3<1: +22$<9: 2! <3 *14 %:" : 4 +3%A+:;%3; + <3 "43;+3)<; 24$%9$2%3; %1%";94$%3:U +3:<1+334':1X=3+"7&7;+$$%1:)9 3<1:R*+*12%3B:<3:1;9%:poo7&7;+$:%3;9%%1:8<1:$%:;" 1X2+1+34 U %:%(3R3>3'<α :63*!+;<12%3;2':7%;+;%:+"+1,3$9+8<%:8<%1%:β +241;)93<1$%:R:63%1:%)43 )9<7 2': 342!96: $% "&1_1<1%: %3 1X+114; `qo\qt{aU %: %(3R3>3'< δ %3"9 :63 2': 7%;+;%: 8<% 1%: 3;%9+49:R%:;3241;)93<1$%:+:4?+3;;%3%3<3(492$%3$9,;+"`t\po{aU%:%(3R3>3'<:631%: 2': ?9+!1%: %3;9% %:7&"+%: `po\pt{a + 1%: ε ?3 :%9 1X=1;+2 ;+7<: "%1_1<19 8<% ? :%9 $%:"4!%9; `~p{aU$+:;9+!<"+6$%1%:"&1_1<1%:%3$4"9+3%:34':1%;59+R*+*<33<"1+$%"&1_1<1%:β94$%/$%: $X<3 23;%11 $+:"43;+3< $% "&1_1<1%: 34 β. 1: +114;: $% 1 2/49+ $X%:7&"+%: $% 22,(%9: $47;%3 8<%:; 7;96R ;4; + 8<% %1: '::%9: *<23: + 1;9%: 79+2;: 79%:%3;%3 <3 $+:;9+!<"+6 <3 2+" 2': "4271%AR34:%279%23;%3+3;8<%:;$+:;9+!<"+6$%23;%11+3<"1+`(+)UraU  .

(36) 20 | I n t r o d u c c i ó         -+>;" [U +(%9%3; $+:;9+!<"+6 $%1: $4: ;+7<: 2/49+;9+: "%1_1<19: %3 +114;: $% 9;41, + *<2 U 4;4: soA 4!;+3)<$%: %3 %1 1!49;49+U. .  2:: $% 1X+114; %: ;94! $%;%92+3$ 7%1 342!9% $% "&1_1<1%: + %1 :%< ?41<2 `2+$a "%1_1<19U 1 342!9%$%"&1_1<1%:β79%:%3;:%31X+114;13+A%2%3;:63)%3%9$%:79+3"+712%3;7%917941+(%9"+6 +$+(%9%3"+"+6$%1:794)%3+;49:%3$4"9+3:R%18<%%:"43%+A"42%1794"':$%5'6+(5'<-U%:79&:$%1 3+A%2%3;R 1 3%4)&3%:+ %:$%?' <3 (%342%3 99 + 342': <3 )9<7 9%$<-; $% "&1_1<1%: β ;%3%3 1 "7"+;;$X%A73$+9\:%+"4!9+9<32/49$%23$$X+3:<1+3U4;+8<%%31X%$;$<1;1;'93-%"%-8 %:$63%3<3794749"+6241;!+AR%:"43:+$%9$%12%"3+:2%2':+2749;3;%31)%3%9"+6$% 2:: $% "&1_1<1 βU 3%4)&3%:+ %3 1X%$; $<1; 79;+9 $% 79%"<9:49: $% $+3: 4 (49 $% 1X+114; 9%79%:%3;<32%"3+:2%241;2':74;%3;1X*49$X4!;%3+9<3%A73:+62':94!<:;$%12:: $%"&1_1<1β, 7%958<%:;9%8<%9%+A179%:&3"+$X%:;,2<1:%A5)%3:bpcU 3"9 8<% %A+:;%+A%3 342!94:4: %:;,2<1: $%1 "9%+A%2%3; $% 1%: "&1_1<1%: βR %: "43%+A%3 ;9%: $X+2749;3;:T 7941";+3R *49243 $%1 "9%+A%2%3; + )1<"4:U 1 119) $% 1 ?+$R 74$%3 794$<+9\:% "3?+:"427%3:;49+:%31(<3"+6+12::$%1"&1_1<1β7%9:;+:(%91%:$%23$%:2%;!51+8<%:+ 23;%3+9 1 34924)1+"&2+U "427%3:"+6 (<3"+431 74; 4!%+9 ?9+"+43: $% 1 :%3:+!+1+;; $% 1 "&1_1<1β$%)<;24$+(+""+43:%3%111+3$9$%:%"9%"+6$X+3:<1+3+3$<-;7%9)1<"4:U+A,2;%+AR1 2:: $% 1%: "&1_1<1%: β 74; :%9 $+3 2+"R 2! <)2%3;: + $+:2+3<"+43:R 7%9 "427%3:9 1%: $%23$%:"3?+3;:"42%1":$%1X%2!9 :R4!%:+;;49%:+:;&3"+1+3:<1+3U9%)<1"+6$%1 9%71+""+6R3%4)&3%:+R747;4:++)93$ 9+"%1_1<1974;"43;9+!<+98<%:;%:?9+"+43:$%12:: `(+)UsaU  .

(37) I n t r o d u c c i ó | 21.        . -+>;"\U:8<%2$%1X%:;;$+3 2+"$%1%:"&1_1<1%:βU74!1"+6$%"&1_1<1%:β;'<39%"3?+1%3;R4319%34?"+6794?'$% 19%71+""+6$%1%:"&1_1<1%:β79%%A+:;%3;:+$%13%4)&3%:+U*+7%9;95(+$%"&1_1<1%:+3$+?+$<1:74;<)2%3;912:: 7%9534%1342!9%U  . YN[N -"$'=-<%%./-.  $+!%;+: ': <3 )9<7 *%;%94)%3+ $% ;9:;493: 2%;!51+": 8<% %: "9";%9+;C 7%9 *+7%9)1+"&2+ "953+"R "4273B$ $% 1X1;%9"+6 $%1 2%;!41+:2% $%1: *+$9;: $% "9!43+R $%1: )9%+A4: + $% 1%: 794;%-3%:"42"43:%8>&3"+$%1$%(%";%$%:%"9%"+6$X+3:<1+3R$%1X""+6$%1+3:<1+342!$<%:U 1)<3%:(492%:$%1211;+%:"9";%9+;C%3;%3%3;1:%?%;+414)+47;4)&3+%:%:7%",(+8<%:R 7%95 1X%;+414)+ :<!/"%3; $% 1%: (492%: 2': (9%8>%3;: :%)<%+A :%3; $%:"43%)<$U %9 1%: $<%: (492%:2':(9%8>%3;::X*$47;;%1:;%92%:& 5&45&164 +& 5&45&164 U YNYNYN -"$'=-<=-9><  $+!%;+: ;+7<: ;2!' 342%3$ Y$+!%;+: $%7%3$%3; $X+3:<1+3Z 4 Y$+!%;+: /<?%3+1ZR %: $%< 79+3"+712%3; 1 $%:;9<""+6 :%1%";+? $% 1%: "&1_1<1%: βR 8<% 794?4" <3 $%(+"+&3"+ !:41<; $X+3:<1+3U17 3"9%%:':+3"7#$%23;%3+91X*42%5:;:+$%1)1<"4:R++A5:X)9%<//8<%%1: ;%+A+;:7%9+(&9+":`2=:"<1R;%+A+;$+76:a+%1(%;)%3474$%32%;!41+;C91)1<"4:$%)<;8<%:; 23"3# $X+3:<1+3U 1 (%;)% ";+? 1 ?+ )1<"43%4)&3+" + )1<"4)%341,;+"R (%; 8<% )9%</ 1 *+7%9)1+"&2+U 1: 7"+%3;: $+!&;+": 3%"%::+;%3 4!;%3+9 %3%9)+ $X1;9%: :<!:;9;: + 24!+1+;C%3 "+$: )9::4: 11+<9%: $%1 ;%+A+; $+76: 1 (%;)% 7%9 4!;%3+9 %3%9)+ $% 1 :%? 74:;%9+49 4A+$"+6 74$%3; 99+!9<3"4271+""+6:%"<3$ 9+$%"43:%8>&3"+%:)9%<:"421"%;4"+$4:+U2':2':R%121 "43;9412%;!51+"+1*+7%9)1+"&2+R794$<%+A%37;414)+%::%"<3$ 9+%:;9$3%:9%:743:!1%:$%1%: 1;%9"+43:4"<19:R"9$+4?:"<19:R"+9"<1;59+%:R9%31:+3%<9415)+8<%:79%:%3;:%31$+!%;+:U .

(38) 22 | I n t r o d u c c i ó. $+!%;+:;+7<: 79%+A%3<3%;7+3+"+1$%1?+$R)%3%912%3;!3:$%1:ro3B:U3:41:p $% "$ qo 7%9:43%: $+!&;+8<%: 79%:%3; 8<%:; ;+7<: $% $+!%;+:U X$2+3+:;9"+6 $X+3:<1+3 %3 8<%:;;+7<:$%7"+%3;:':%::%3"+1U$+!%;+:;+7<: %:"1::+(+"%3":4:">=6-44>5'<`(492 2': "42=a + %3 ":4: -&-69#=-%<U <3 %:; 2+;/3#$ 7%1 :+:;%2 +22<3+;9+ %3: ;94!%2 $?3; <3$%:;9<""+6$%1%:"&1_1<1%:β;9?':$%1%:7957+%:"&1_1<1%:<;499%";+?%:R+2!179%:&3"+ $X1)<3:$%1:29"$49:$X+22<3+;; :` :1%;%11<;43;+!4$+%:aT1+:4(492$%1X "+$)1<; 2+" $%:"9!4A+1: utR + 1%: 241&"<1%: $% 1 (2,1+ $% 794;%-3%: ;93:2%2!93 ;+94:+3 (4:(;: \qR + 1 \qβU %95 8<%:; 34 $%< :%9 1 =3+" "<: 79+2 9+R 8<%:; 211;+ ;2!' %:; ::4"+$ $+(%9%3;: )%3: 4 1_1%1: $% :<:"%7;+!+1+;; $%1 "4271%A 2/49 $X*+:;4"427;+!+1+;; ` a bqR rcU <3 ;' "<:%: +$+47 ;+8<%: 34 *+ * %?+$&3"+%: $X<;4+22<3+;; 3+ ::4"+"+6 R + %3 8<%:;":"4:;<2:%9*%9%$+; 9+bscU  . YNYNZN -"$'=-<=-9>< . 8<%:;;+7<:':1(4922':(9%8>%3;$%$+!%;+:U:"9";%9+;C7%9;9:;493:$%1X""+6+1:%"9%"+6 $%1+3:<1+3R8<1:%?41$%1:$4:74;:%91"9";%9,:;+"79%$42+33;U+!'%:$%:"43%+A1X%;+414)+ %:7%",(+" $X8<%:; (492 $% $+!%;+:R 34 *+ * $%:;9<""+6 <;4+22<3% $% 1%: "&1_1<1%: βU 1: 7"+%3;: 2! $+!%;+: ;+7<: :41%3 24:;99 9%:+:;&3"+ 1 +3:<1+3 + <3 +3:<(+"+&3"+ $X+3:<1+3 9%1;+?U3%1242%3;$%1$+)35:;+"+1119)$%1:%??+$R8<%:;;+7<:$%7"+%3;:343%"%::+;%3 ;9";2%3;2!+3:<1+37%9:4!9%?+<9%R%3"98<%74$9+9%8<%9+9\:%%3(:%:(+31:7%91"43;941 $%1)1+"&2+U8<%:;(492$%$+!%;+::X::4"+<3(9" :$%1"&1_1<1β"43(492%%?41<"+431 211;+U 1 9+:" $% $%:%3?41<79 8<%:; ;+7<: $% $+!%;+: <)2%3; 2! 1X%$;R 1X4!%:+;; + 1 +3";+?+;;(,:+"U  . YNYN[N 3=;'<=-9><&'&-"$'=-<. A+:;%+A%3 1;9%: ;+7<: %:7%",(+": $% $+!%;+: %3 %1: 8<% 74$%3 +$%3;+(+"9\:% $%(%";%: 4 794"%::4: :<!/"%3;: $X<3 (492 9%1;+?2%3; %:7%",(+" 4 8<% ;' 1;9%: ;9%;: $+:;+3;+<: 4 "9";%9,:;+":R "42 :631)<3:;+7<:$%$+!%;+::%"<3$ 9+%:1;9%:(%""+43:%:7%",(+8<%:48<%:X::4"+%3211;+%:4 :,3$942%:79;+"<19:$X%;+414)+$+(%9%3"+$`;<1paU  .

(39) I n t r o d u c c i ó | 23.    '*'%='<+'5(=-%<&'3"*>5%-8&'3" %%.-%*',-1(, β %(3R3>3"β 9424:42qoR s`pa .3 5&5&4 9424:42vR 1<"4"+3:`qa /1,4& 9424:42pqR p`ra &3/4&426'45& 9424:42prR p`sa '.3/- /,/55F,,&4/. 9424:42pvR r!`ta -/3/-5/4&4 1;9%: ,53 4 '*'%='<+'5(=-%<&'3O"%%-8&'3" '(,'(*.- -5<>3-5" +!%;+:1+74;95(+" '.3/- 64%&.$ ,3$942%$%!:43\%3$%3*11 3/- $,& 1;9%: ,6$/./- &1 35&3/(&4- ,53 4 3=;'<<.5&;64'<+'5(=-:>'<:>''5 '/!*,,&-(+/ &- 6%"<-65<<O"<<6%-'5"&-"$'=-< ,3$942%$%4@3 ,6//35&/& 4 ,3$942%$%<93%9 .5 3# 30α +:;95(+2+4;53+" $/.&45 4,#& 53 .!3$&4 1;9%: ,53 4 6;4'<-5*;':?'5=<&'&-"$'=-<&' '('- 4'&-"%-8-44>5-=#;-" ,3$942%<;4+22<3+; 9+$X+3:<1+3 &5/- $,/7&364 3;+"4::4:(943;%19%"%7;49$X+3:<1+3 6!/,/.$!.&5 1;9%: ,53 4. . . ">3"YU1;9%:;+7<:$%$+!%;+:"1::+(+"$%:%3(<3"+6$%1:%?%;+414)+btcU. . YNYN\N 9-&'4-636+-". $+!%;+: ': <3 )9%< 794!1%2 :3+;9+ ;3; 7%9 1 79%?1%3# $% 1 211;+ "42 7%9 1%: )9%<: "4271+""+43: "953+8<%: 8<% $%:%3?41<7%3 %1: 7"+%3;:U %: 79%?+:+43: 7%9 1: 795A+2: 3B: :63 7%::+2+:;%:/8<%:X%:7%98<%%1342!9%$%7"+%3;:<)2%3;+$%1:qwt2+1+43:$%1qopo`%1uRs{ $%174!1"+62<3$+1$<1;asrw2+1+43:1X3Bqoro`vRw{aR%18<%%:"43:+$%9/<3%7+$&2+ bucU . ZNYN -9><&'=';#9-'<9';"3=;"%="4'5=&'3"&-"$'=-< . <93;%1:=1;+2:3B:+2749;3;:?%3#4:"+%3;,(+":*3<)2%3;;%134:;9%"43%+A%2%3;:4!9%1 (+:+47;414)+$%1$+!%;+:;+7<: + R++A5*$43;114"34?%:49+%3;"+43:;%97&<;+8<%:U4<: "43%+A%2%3;: :4!9% %1 2%"3+:2% $X""+6 $% 1 +3:<1+3 + 1 9%:+:;&3"+ 8<%:; *49243R 2/49 "4279%3:+6 $%1: 2%"3+:2%: 8<% "43;941%3 1 :%"9%"+6 $X+3:<1+3R + ?%3#4: %3 )%3&;+" +.

(40) 24 | I n t r o d u c c i ó. +22<3414)+*3"43;9+!<-;8<%:;%A714:+6$%"43%+A%2%3;U2':2':R*%2$X(%)+9$+?%9:4: %:;<$+: 794:7%";+<: 1%;49+;C;:R 8<% $%24:;9%3 %1: %(%";%: !%3%(+"+4:4: $%1 "43;941 %:;9+";% $% 1 )1+"&2+R + 1 $+:743+!+1+;; $% 34<: ;9";2%3;: 491: + 34?%: (492<1"+43: $X+3:<1+3 794749"+43%3 <3/<:;+(+""+6"43?+3"%3;7%92+11499%13+?%11)14!1$X::+:;&3"+%31$+!%;+:btcU 4; + +A5R 1%: 241&:;+%: 8<% ;%3%3 %1: 7"+%3;: "42 <3 "43;941 7%9+5$+" $% 1 )1+"&2+ + +3/%""+43: 9%7%;+$%: $X+3:<1+3 1 119) $%1 $+R ( 241;%: ?%)$%: %A;9%2$2%3; $+(,"+1 "43:%)<+9 1 34924)1+"&2+U+A5749;9 1119)"4271+""+43:2+"94\+2"94?:"<19::%?%9%:R8<%74$%3 749;91249;U19%"49$98<%1%:+3/%""+43:$X+3:<1+3:63<3;9";2%3;71_1+;+<R34<3"<9U %: 1+2+;"+43: $%1 ;9";2%3; ";<1 $% 1 $+!%;+: * %:;+2<1; 1 "%9" $% ;%9 7+%: 8<% 7%92%;+3 9%:;<9912::$%"&1_1<1β7%9"43:%)<+999+!9$%34<134924)1+"&2+U1=;"5<93"5="4'5= &'9#5%;''<':%31X";<1+;;1X=3+";9";2%3;8<%"43:%)<%+A9%:;<99134924)1+"&2+119) ;%92+3+R7%9574;:%94(%9;;3:41:<3342!9%1+2+;;$%7"+%3;:R+%3"98<%1:%?249;1+;; :X* 9%$<-; "43:+$%9!1%2%3; 79%:%3; <3 249!+$+;; 241; +2749;3;U 1;%93;+?2%3;R %1 =;"5<93"5="4'5="%1_1<19/:+)<+&O-336=<9"5%;'#=-%<4=3+"2%3;$%"&1_1<1%:794$<";49%:$X+3:<1+3R 4(%9%+A 342!94:%: ?3;;)%: 74;%3"+1: 8<% %1 (3 %:7%"+12%3; ;9";+<U % ;4;%: %11%: %1 ;93:713;2%3;$X+114;:':1=3+"8<%*"43:%)<+;7%1242%3;<3=:"1,3+"R%2793;%1794;4"41 $X$243;43U 2! 8<%:; %: ? 2+11499 34;!1%2%3; 1 ;&"3+"R <)2%3;3; %1 342!9% $X+114;: ;9:713;;: + <3 9&)+2 11+<9% $% ;%9 7+ +22<34:<79%::+? 7%9 )1<"4"49;+"4+$%: 8<% 9%$<- "43:+$%9!1%2%3; 1 ;4A+"+;; $% 1 "&1_1<1 β ;4; + 8<% 34 "43:%)<+ %1+2+39\1 bvcU 4 4!:;3;R 8<%:; 794A+2"+6 %:; 1+2+;$ 7%1 (%; 8<% 2! %1 ;%27: %1: 7"+%3;: :4(9%+A%3 <3 9%$<""+6 )9$<1 %3 1 (<3"+6 "%1_1<19R 9%:<1;3; <3 1;9% "47 %3 1 3%"%::+;; $X+3:<1+3 %3 1 2/49+ $%1: :<!/%";%:U2':2':R*+*<3342!9%241;1+2+;;$%$433;:;%3+3;%3"427;%1)93$%23$ 8<%%A+:;%+A+%1794"':$X%A;9""+6$X+114;:':1+2+;;$%)<;1!+A9%3$+2%3;$%1794"%$+2%3;R(%;8<% +271+"13%"%::+;;$%2':$X<3$433;7%99%"%7;49U 43;8<%1X4!;%3"+6$X+114;:$%$43;:':<3(";491+2+;3;%31X71+""+6$%;%9 7+%:!:$%:%3%1 9%%271#2%3; $% 1%: "&1_1<1%: β 7%9$<$%: %3 7"+%3;: $+!&;+": :X* ?+:; 1 3%"%::+;; $X4!;%3+9 1;9%:(43;:$%"&1_1<1%:794$<";49%:$X+3:<1+3(<3"+431:UX8<%:;23%9R:X*379474:;$+?%9:%: %:;9;&)+%:$%4'&-%-5";'+'5';"=-@"7%94!;%3+934?%:"&1_1<1%:β%3(<3"+6$%;9%:;+7<:"%1_1<19: $+(%9%3;: "42 49+)%3T pa 79;+9 $% "&1_1<1%: ;%92+312%3; $+(%9%3"+$%: `"42 "&1_1<1%: %A4"9+3%: 7%9 %A%271% \ 3.4&# 3 .&&0aS qa 79;+9 $% "&1_1<1%: 29% 2<1;+74;%3;: $<1;%: `"&1_1<1%: 4?1: *%7 ;+8<%: \ 3.4 5 3-&.&0aS ra 79;+9 $% "&1_1<1%: 29% 71<9+74;%3;: `&1_1<1%: 29% %2!9+43 9+%:`a4"&1_1<1%:29%71<9+74;%3;:+3$<-!1%:`+a\&# 3 .&&0a`(+)UtabwcU.

(41) I n t r o d u c c i ó | 25. +3?%:;+)"+6";<1:4!9%%1$%:%3?41<72%3;+3+"+1$%17 3"9%%:79%;'3"19+91)%3%9"+6$%1%: "&1_1<1%: 73"9% ;+8<%: + %1: 2%"3+:2%: )%3&;+": 8<% %A71+8<%3 1 :%? 3;42+ + (+:+414)+U 74::+!+1+;; $% 3%4)&3%:+ $X+114;: &. 7&7/ + $%1 ;93:713;2%3; "42 74::+!1% ;9";2%3; $% 1 $+!%;+: $%;%92+3 8<% 1X%:;<$+ $%1: (432%3;: $%1 $%:%3?41<72%3; $% 1 "&1_1<1 β + 1 :,3;%:+: $X+3:<1+3 :+)<+3 %:7%"+12%3; +2749;3;:U 2': 2':R 1 7%9:7%";+? $X<;+1+;C9 "&1_1<1%: 79%"<9:49%: 71<9+74;%3;: 7%9 )%3%99 <3 749;"+6 +1_1+2+;$ $% "&1_1<1%: β 9%29" 1 3%"%::+;; $X%3;%3$9%19%)<1"+6$%1)%3%9"+634921$%"&1_1<1%:%3$4"9+3%:%31X%2!9+6U3"98<%:X* (%; <3 )93 794)9': %3 %:!9+39 %1: (432%3;: $%1 $%:%3?41<72%3;R %3"9 8<%$ 241; 7%9 %3;%3$9% :4!9% 1 9%)<1"+6 $% 1%: ?+%: $% :%3B1+;C"+6 + (";49: $% ;93:"9+7"+6 8<% )<+%3 1 %:7%"+(+""+673"9% ;+"R1$+(%9%3"+"+6%3$4"9+3+1:%?2$<9"+6bxcU.     -+>;"]U:8<%2;+;C"+6$%1%:$+(%9%3;:?+%:$%9%794)92"+6"%1_1<197%91X4!;%3"+6$+9%";$%"&1_1<1%:β bpocU    .

(42) 26 | I n t r o d u c c i ó             .

(43) I n t r o d u c c i ó | 27. ZN  Rβ β . ZNYN ;.+'5<'4$;-65";-< <93; 1 ):;9<1"+6 `(:% +3+"+1 $%1 $%:%3?41<72%3; %2!9+439+a %: $%(+3%+A%3 ;9%: "7%: )%92+31: (432%3;1: %3 1X%2!9+6T %";4$%92R 2%:4$%92 + %3$4$%92U X%";4$%92 49+)+3 1X%7+$%92+: + %1 :+:;%2 3%9?+6:U 1 2%:4$%92 %: "43?%9;%+A %3 %1 34;4"49$+R %1 2=:"<1R %1 "49R %1 943B6R1?:"<19+;C"+6R%12%:&38<+2+3;%:;+31+1:3)UX'5&6&';4$63114"$+?%9:4:59)3: 1 119) $% 1X%+A 3;%9474:;%9+49R 2': "43"9%;2%3; 1: $%1: 79%11: $+)%:;+< + 9%:7+9;49+U X %3$4$%92(9+3)+$63114"1(9+3)%R;+2+)1 3$<1;+94+$%UX%3$4$%92$%1;<!$+)%:;+<3;%9+49 (4921X%:5()R7<1243:R%:;62"R(%;)%R?%:,"<1!+1+9+7 3"9%%:UX%3$4$%92$%1;<!$+)%:;+<2+) 49+)+3%1:+3;%:;+3:79+2:+)94::4:(+3:19%";%U3;4;:%1:":4:R1X%3$4$%92)%3%979+3"+712%3; %1 9%?%:;+2%3; %7+;%1+1 $%1: 59)3:U 1 2%:&38<+2 2%:4$&92+" %:71 3"3+" 94$%/ 1X%3$4$%92 + ': ";+<%38<3+3$<+9+23;%3+91:%?7941+(%9"+6+249(4)&3%:+U. ZNZN 6;*6+(5'<-9"5%;'#=-%" <93;1X%2!9+4)&3%:+$%1:?%9;%!9;:R%179+2%9:+)3%249(415)+"$%1$%:%3?41<72%3;73"9% ;+"': <3 %?)+3"+6 $% 1X%7+;%1+ %3$4$&92+" $49:1 + <3 "43$%3:"+6 $%1 2%:&38<+2 $49:1 8<% %1 9%?%:;%+AU8<%:;(492"+6$%1X%:!6:73"9% ;+"$49:1':%?+$%3;%31X%;7%xUt%3%1:9;41+3:+ $<93;18<9;:%;23$%)%:;"+6%3%1:'::%9:*<23:`%1:9;41+3:;%3%3qo$+%:$%)%:;"+6+ %1:*<23:rw:%;23%:794A+2$2%3;aU4:;%9+492%3;Rpq*49%:2':;9$R1X%:!6:?%3;919%:<1; %?+$%3;U 8<%:; :X49+)+3 79;+9 $% 1X%7+;%1+ 794A+2$2%3; %3 1 2;%+A 14"1+;C"+6 3;%9474:;%9+49 8<% %1 $49:1R %3 %1 "4:;; ?%3;91 $% 1X+3;%:;, %3 1 !:% $%1 "43$<";% !+1+9 `(+)UuaU %)43:?3#%1$%:%3?41<72%3;R%179+249$+73"9% ;+"$49:1"42%3#7941+(%99+92+(+"9\:%R (4923;794)9%::+?2%3;<3%:;9<";<99!49%:"%3;U8<%:;794"':"42%3#1?41;3;$%1%poUt+ "43;+3<$<93;;4;%1$%:%3?41<72%3;U3;9%%1%pp+%pq1X+3;%:;,%:71%)+94;R(%;8<%$%:71# %179+249$+?%3;91$49:12%3;+%1749;1794A+2+;;+22%$+;$%179+249$+$49:1U1:79+249$+: %:(<:+43%3"43;+3<"+61?41;3;$%1%prU1%psUt`:+:%3:%;23$%)%:;"+6%31X'::%9*<2 aR %1: "+3+: + "43$<";%: %: ;493%3 "192%3; ?+:+!1%: "42 %:;9<";<9%: 3,;+$%: +3"14:%: %3 1X+3;%9+49 $%1 ;%+A+; %A4"9, 2': !<3$3;U 4:;%9+492%3;R %1 7 3"9%%: :%)<%+A "9%+A%3; + %A73$+3;\:% (+3: 1X%$; $<1;U  .

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :