Antología de filósofos helenísticos: Epicuro y Zenón

Texto completo

(1)

EPIKOUROS MENOIKEI CAIREIN

Μήτε νέος τις ν μελλέτω φιλοσοφε ν, μήτε γέρων πάρχων κοπιάτω φιλοσοφ ν. ο τε γ ρ ωροςὢ ῖ ὑ ῶ ὔ ὰ ἄ ο δείς στιν ο τε πάρωρος πρ ς τ κατ ψυχ ν για νον. δ λέγων μήπω το φιλοσοφε νὐ ἐ ὔ ὸ ὸ ὰ ὴ ὑ ῖ ὁ ὲ ἢ ῦ ῖ πάρχειν ραν παρεληλυθέναι τ ν ραν, μοιός στιν τ λέγοντι πρ ς ε δαιμονίαν μ

ὑ ὥ ἢ ὴ ὥ ὅ ἐ ῷ ὸ ὐ ἢ ὴ

παρε ναι τ ν ραν μηκέτι ε ναι. στε φιλοσοφητέον κα νέ κα γέροντι, τ μ ν πως γηράσκωνῖ ὴ ὥ ἢ ἶ ὥ ὶ ῳ ὶ ῷ ὲ ὅ νεάζ το ς γαθο ς δι τ ν χάριν τ ν γεγονότων, τ δ πως νέος μα κα παλαι ς δι τ νῃ ῖ ἀ ῖ ὰ ὴ ῶ ῷ ὲ ὅ ἅ ὶ ὸ ᾖ ὰ ὴ φοβίαν τ ν μελλόντων· μελετ ν ο ν χρ τ ποιο ντα τ ν ε δαιμονίαν, ε περ παρούσης μ ν α τ ς

ἀ ῶ ᾶ ὖ ὴ ὰ ῦ ὴ ὐ ἴ ὲ ὐ ῆ

πάντα χομεν, πούσης δ πάντα πράττομεν ε ς τ ταύτην χειν. ἔ ἀ ὲ ἰ ὸ ἔ

δέ σοι συνεχ ς παρήγγελλον, τα τα κα πρ ττε κα μελέτα, στοιχε α το καλ ς ζ ν τα τ'

Ἃ ῶ ῦ ὶ ᾶ ὶ ῖ ῦ ῶ ῆ ῦ

ε ναι διαλαμβάνων. Πρ τον μ ν τ ν θε ν ζ ον φθαρτον κα μακάριον νομίζων, ς κοιν τοἶ ῶ ὲ ὸ ὸ ῷ ἄ ὶ ὡ ἡ ὴ ῦ θεο νόησις πεγράφη, μηθ ν μήτε τ ς φθαρσίας λλότριον μήτε τ ς μακαριότητος νοίκειονῦ ὑ ὲ ῆ ἀ ἀ ῆ ἀ α τ πρόσαπτε· π ν δ τ φυλάττειν α το δυνάμενον τ ν μετ φθαρσίας μακαριότητα περὐ ῷ ᾶ ὲ ὸ ὐ ῦ ὴ ὰ ἀ ὶ α τ ν δόξαζε. θεο μ ν γ ρ ε σίν· ναργ ς γ ρ α τ ν στιν γν σις· ο ους δ' α το ς <ο >ὐ ὸ ὶ ὲ ὰ ἰ ἐ ὴ ὰ ὐ ῶ ἐ ἡ ῶ ἵ ὐ ὺ ἱ πολλο νομίζουσιν, ο κ ε σίν· ο γ ρ φυλάττουσιν α το ς ο ους νοο σιν. σεβ ς δ ο χ το ςὶ ὐ ἰ ὐ ὰ ὐ ὺ ἵ ῦ ἀ ὴ ὲ ὐ ὁ ὺ τ ν πολλ ν θεο ς ναιρ ν, λλ' τ ς τ ν πολλ ν δόξας θεο ς προσάπτων. ο γ ρ προλήψειςῶ ῶ ὺ ἀ ῶ ἀ ὁ ὰ ῶ ῶ ῖ ὐ ὰ ε σ ν λλ' πολήψεις ψευδε ς α τ ν πολλ ν π ρ θε ν ποφάσεις. νθεν α μέγισται βλάβαιἰ ὶ ἀ ὑ ῖ ἱ ῶ ῶ ὑ ὲ ῶ ἀ ἔ ἱ [α τιαι το ς κακο ς] κ θε ν πάγονται κα φέλειαι. τα ς γ ρ δίαις ο κειούμενοι δι παντ ςἴ ῖ ῖ ἐ ῶ ἐ ὶ ὠ ῖ ὰ ἰ ἰ ὰ ὸ

ρετα ς το ς μοίους ποδέχονται, π ν τ μ τοιο τον ς λλότριον νομίζοντες.

ἀ ῖ ὺ ὁ ἀ ᾶ ὸ ὴ ῦ ὡ ἀ

Συνέθιζε δ ν τ νομίζειν μηδ ν πρ ς μ ς ε ναι τ ν θάνατον· πε π ν γαθ ν κα κακ νὲ ἐ ῷ ὲ ὸ ἡ ᾶ ἶ ὸ ἐ ὶ ᾶ ἀ ὸ ὶ ὸ ν α σθήσει· στέρησις δέ στιν α σθήσεως θάνατος. θεν γν σις ρθ το μηθ ν ε ναι πρ ς μ ς

ἐ ἰ ἐ ἰ ὁ ὅ ῶ ὀ ὴ ῦ ὲ ἶ ὸ ἡ ᾶ

τ ν θάνατον πολαυστ ν ποιε τ τ ς ζω ς θνητόν, ο κ πειρον προστιθε σα χρόνον, λλ τ ν τ ςὸ ἀ ὸ ῖ ὸ ῆ ῆ ὐ ἄ ῖ ἀ ὰ ὸ ῆ θανασίας φελομένη πόθον. ο θ ν γάρ στιν ν τ ζ ν δειν ν τ κατειληφότι γνησίως τ μηδ ν

ἀ ἀ ὐ ὲ ἐ ἐ ῷ ῆ ὸ ῷ ὸ ὲ

πάρχειν ν τ μ ζ ν δεινόν. στε μάταιος λέγων δεδιέναι τ ν θάνατον ο χ τι λυπήσει παρών,

ὑ ἐ ῷ ὴ ῆ ὥ ὁ ὸ ὐ ὅ

λλ' τι λυπε μέλλων. γ ρ παρ ν ο κ νοχλε , προσδοκώμενον κεν ς λυπε . τ φρικωδέστατον

ἀ ὅ ῖ ὃ ὰ ὸ ὐ ἐ ῖ ῶ ῖ ὸ

ο ν τ ν κακ ν θάνατος ο θ ν πρ ς μ ς, πειδήπερ ταν μ ν με ς μεν, θάνατος οὖ ῶ ῶ ὁ ὐ ὲ ὸ ἡ ᾶ ἐ ὅ ὲ ἡ ῖ ὦ ὁ ὐ πάρεστιν, ταν δ θάνατος παρ , τόθ' με ς ο κ σμέν. ο τε ο ν πρ ς το ς ζ ντάς στιν ο τεὅ ὲ ὁ ῇ ἡ ῖ ὐ ἐ ὔ ὖ ὸ ὺ ῶ ἐ ὔ πρ ς το ς τετελευτηκότας, πειδήπερ περ ο ς μ ν ο κ στιν, ο δ' ο κέτι ε σίν. λλ' ο πολλο τ νὸ ὺ ἐ ὶ ὓ ὲ ὐ ἔ ἳ ὐ ἰ Ἀ ἱ ὶ ὸ θάνατον τ μ ν ς μέγιστον τ ν κακ ν φεύγουσιν, τ δ ς νάπαυσιν τ ν ν τ ζ ν <κακ νὁ ὲ ὲ ὡ ῶ ῶ ὁ ὲ ὲ ὡ ἀ ῶ ἐ ῷ ῆ ῶ α ρο νται. δ σοφ ς ο τε παραιτε ται τ ζ ν> ο τε φοβε ται τ μ ζ ν· ο τε γ ρ α τἱ ῦ ὁ ὲ ὸ ὔ ῖ ὸ ῆ ὔ ῖ ὸ ὴ ῆ ὔ ὰ ὐ ῷ προσίσταται τ ζ ν ο τε δοξάζεται κακόν ε ναί τι τ μ ζ ν. σπερ δ τ σιτίον ο τ πλε στονὸ ῆ ὔ ἶ ὸ ὴ ῆ ὥ ὲ ὸ ὐ ὸ ῖ πάντως λλ τ διστον α ρε ται, ο τω κα χρόνον ο τ ν μήκιστον λλ τ ν διστον καρπίζεται.ἀ ὰ ὸ ἥ ἱ ῖ ὕ ὶ ὐ ὸ ἀ ὰ ὸ ἥ δ παραγγέλλων τ ν μ ν νέον καλ ς ζ ν, τ ν δ γέροντα καλ ς καταστρέφειν, ε ήθης στ ν ο

(2)

μόνον δι τ τ ς ζω ς σπαστόν, λλ κα δι τ τ ν α τ ν ε ναι μελέτην το καλ ς ζ ν κα τοὰ ὸ ῆ ῆ ἀ ἀ ὰ ὶ ὰ ὸ ὴ ὐ ὴ ἶ ῦ ῶ ῆ ὶ ῦ καλ ς ποθν σκειν. πολ δ χείρων κα λέγων· καλ ν μ φ ναι, φύντα δ' πως κιστα πύλαςῶ ἀ ῄ ὺ ὲ ὶ ὁ ὸ ὴ ῦ ὅ ὤ ίδαο περ σαι. ε μ ν γ ρ πεποιθ ς το τό φησιν, π ς ο κ πέρχεται κ το ζ ν; ν τοίμ γ ρ

Ἀ ῆ ἰ ὲ ὰ ὼ ῦ ῶ ὐ ἀ ἐ ῦ ῆ ἐ ἑ ῳ ὰ

α τ το τ' στίν, ε περ ν βεβουλευμένον α τ βεβαίως· ε δ μωκώμενος, μάταιος ν το ς ο κὐ ῷ ῦ ἐ ἴ ἦ ὐ ῷ ἰ ὲ ἐ ῖ ὐ πιδεχομένοις.

Μνημονευτέον δ ς τ μέλλον ο τε πάντως μέτερον ο τε πάντως ο χ μέτερον, να μήτεὲ ὡ ὸ ὔ ἡ ὔ ὐ ἡ ἵ πάντως προσμένωμεν ς σόμενον μήτε πελπίζωμεν ς πάντως ο κ σόμενον. ὡ ἐ ἀ ὡ ὐ ἐ

ναλογιστέον δ ς τ ν πιθυμι ν α μέν ε σι φυσικαί, α δ κεναί, κα τ ν φυσικ ν α

Ἀ ὲ ὡ ῶ ἐ ῶ ἱ ἰ ἱ ὲ ὶ ῶ ῶ ἱ

μ ν ναγκα αι, α δ φυσικα μόνον· τ ν δ ναγκαίων α μ ν πρ ς ε δαιμονίαν ε σ ν ναγκα αι,ὲ ἀ ῖ ἱ ὲ ὶ ῶ ὲ ἀ ἱ ὲ ὸ ὐ ἰ ὶ ἀ ῖ α δ πρ ς τ ν το σώματος οχλησίαν, α δ πρ ς α τ τ ζ ν. τούτων γ ρ πλαν ς θεωρίαἱ ὲ ὸ ὴ ῦ ἀ ἱ ὲ ὸ ὐ ὸ ὸ ῆ ὰ ἀ ὴ π σαν α ρεσιν κα φυγ ν πανάγειν ο δεν π τ ν το σώματος γίειαν κα τ ν τ ς ψυχ ςᾶ ἵ ὶ ὴ ἐ ἶ ἐ ὶ ὴ ῦ ὑ ὶ ὴ ῆ ῆ ταραξίαν, πε το το το μακαρίως ζ ν στι τέλος. τούτου γ ρ χάριν πάντα πράττομεν, πως μήτε

ἀ ἐ ὶ ῦ ῦ ῆ ἐ ὰ ὅ

λγ μεν μήτε ταρβ μεν. ταν δ παξ το το περ μ ς γένηται, λύεται π ς τ ς ψυχ ς χειμών,

ἀ ῶ ῶ ὅ ὲ ἅ ῦ ὶ ἡ ᾶ ᾶ ὁ ῆ ῆ

ο κ χοντος το ζ ου βαδίζειν ς πρ ς νδέον τι κα ζητε ν τερον τ τ ς ψυχ ς κα τοὐ ἔ ῦ ῴ ὡ ὸ ἐ ὶ ῖ ἕ ᾧ ὸ ῆ ῆ ὶ ῦ σώματος γαθ ν συμπληρώσεται. τότε γ ρ δον ς χρείαν χομεν, ταν κ το μ παρε ναι τ νἀ ὸ ὰ ἡ ῆ ἔ ὅ ἐ ῦ ὴ ῖ ὴ

δον ν λγ μεν· < ταν δ μ λγ μεν> ο κέτι τ ς δον ς δεόμεθα.

ἡ ὴ ἀ ῶ ὅ ὲ ὴ ἀ ῶ ὐ ῆ ἡ ῆ

Κα δι το το τ ν δον ν ρχ ν κα τέλος λέγομεν ε ναι το μακαρίως ζ ν. ταύτην γ ρὶ ὰ ῦ ὴ ἡ ὴ ἀ ὴ ὶ ἶ ῦ ῆ ὰ γαθ ν πρ τον κα συγγενικ ν γνωμεν, κα π ταύτης καταρχόμεθα πάσης α ρέσεως κα φυγ ς,

ἀ ὸ ῶ ὶ ὸ ἔ ὶ ἀ ὸ ἱ ὶ ῆ

κα π ταύτην καταντ μεν ς κανόνι τ πάθει π ν γαθ ν κρίνοντες. Κα πε πρ τον γαθ νὶ ἐ ὶ ῶ ὡ ῷ ᾶ ἀ ὸ ὶ ἐ ὶ ῶ ἀ ὸ το το κα σύμφυτον, δι το το κα ο π σαν δον ν α ρούμεθα, λλ' στιν τε πολλ ς δον ςῦ ὶ ὰ ῦ ὶ ὐ ᾶ ἡ ὴ ἱ ἀ ἔ ὅ ὰ ἡ ὰ περβαίνομεν, ταν πλε ον μ ν τ δυσχερ ς κ τούτων πηται· κα πολλ ς λγηδόνας δον ν

ὑ ὅ ῖ ἡ ῖ ὸ ὲ ἐ ἕ ὶ ὰ ἀ ἡ ῶ

κρείττους νομίζομεν, πειδ ν μείζων μ ν δον παρακολουθ πολ ν χρόνον πομείνασι τ ςἐ ὰ ἡ ῖ ἡ ὴ ῇ ὺ ὑ ὰ λγηδόνας. π σα ο ν δον δι τ φύσιν χειν ο κείαν γαθόν, ο π σα μέντοι α ρετή· καθάπερ

ἀ ᾶ ὖ ἡ ὴ ὰ ὸ ἔ ἰ ἀ ὐ ᾶ ἱ

κα λγηδ ν π σα κακόν, ο π σα δ ε φευκτ πεφυκυ α. τ μέντοι συμμετρήσει καὶ ἀ ὼ ᾶ ὐ ᾶ ὲ ἀ ὶ ὴ ῖ ῇ ὶ συμφερόντων κα συμφόρων βλέψει τα τα πάντα κρίνειν καθήκει. χρώμεθα γ ρ τ μ ν γαθὶ ἀ ῦ ὰ ῷ ὲ ἀ ῷ κατά τινας χρόνους ς κακ , τ δ κακ το μπαλιν ς γαθ . ὡ ῷ ῷ ὲ ῷ ὔ ὡ ἀ ῷ

Κα τ ν α τάρκειαν δ γαθ ν μέγα νομίζομεν, ο χ να πάντως το ς λίγοις χρώμεθα, λλ'ὶ ὴ ὐ ὲ ἀ ὸ ὐ ἵ ῖ ὀ ἀ πως, ν μ χωμεν τ πολλά, το ς λίγοις ρκώμεθα, πεπεισμένοι γνησίως τι διστα

ὅ ἐὰ ὴ ἔ ὰ ῖ ὀ ἀ ὅ ἥ

πολυτελείας πολαύουσιν ο κιστα ταύτης δεόμενοι, κα τι τ μ ν φυσικ ν π ν ε πόριστόν στι,ἀ ἱ ἥ ὶ ὅ ὸ ὲ ὸ ᾶ ὐ ἐ τ δ κεν ν δυσπόριστον, ο τε λιτο χυλο σην πολυτελε διαίτ τ ν δον ν πιφέρουσιν, τανὸ ὲ ὸ ἵ ὶ ὶ ἴ ῖ ῃ ὴ ἡ ὴ ἐ ὅ παν τ λγο ν κατ' νδειαν ξαιρεθ , κα μ ζα κα δωρ τ ν κροτάτην ποδίδωσιν δονήν,

ἅ ὸ ἀ ῦ ἔ ἐ ῇ ὶ ᾶ ὶ ὕ ὴ ἀ ἀ ἡ

πειδ ν νδέων τις α τ προσενέγκηται. τ συνεθίζειν ο ν ν τα ς πλα ς κα ο πολυτελέσι

ἐ ὰ ἐ ὐ ὰ ὸ ὖ ἐ ῖ ἁ ῖ ὶ ὐ

(3)

νθρωπον κα το ς πολυτελέσιν κ διαλειμμάτων προσερχομένοις κρε ττον μ ς διατίθησι κα πρ ς

ἄ ὶ ῖ ἐ ῖ ἡ ᾶ ὶ ὸ

τ ν τύχην φόβους παρασκευάζει. ὴ ἀ

ταν ο ν λέγωμεν δον ν τέλος πάρχειν, ο τ ς τ ν σώτων δον ς κα τ ς ν

Ὅ ὖ ἡ ὴ ὑ ὐ ὰ ῶ ἀ ἡ ὰ ὶ ὰ ἐ

πολαύσει κειμένας λέγομεν, ς τινες γνοο ντες κα ο χ μολογο ντες κακ ς κδεχόμενοι

ἀ ὥ ἀ ῦ ὶ ὐ ὁ ῦ ἢ ῶ ἐ

νομίζουσιν, λλ τ μήτε λγε ν κατ σ μα μήτε ταράττεσθαι κατ ψυχήν. ο γ ρ πότοι καἀ ὰ ὸ ἀ ῖ ὰ ῶ ὰ ὐ ὰ ὶ κ μοι συνείροντες ο δ' πολαύσεις παίδων κα γυναικ ν ο δ' χθύων κα τ ν λλων σα φέρειῶ ὐ ἀ ὶ ῶ ὐ ἰ ὶ ῶ ἄ ὅ πολυτελ ς τράπεζα, τ ν δ ν γενν βίον, λλ νήφων λογισμ ς κα τ ς α τίας ξερευν ν πάσηςὴ ὸ ἡ ὺ ᾷ ἀ ὰ ὸ ὶ ὰ ἰ ἐ ῶ α ρέσεως κα φυγ ς κα τ ς δόξας ξελαύνων, ξ ν πλε στος τ ς ψυχ ς καταλαμβάνει θόρυβος. ἱ ὶ ῆ ὶ ὰ ἐ ἐ ὧ ῖ ὰ ὰ Τούτων δ πάντων ρχ κα τ μέγιστον γαθ ν φρόνησις. δι κα φιλοσοφίας τιμιώτερονὲ ἀ ὴ ὶ ὸ ἀ ὸ ὸ ὶ πάρχει φρόνησις, ξ ς α λοιπα π σαι πεφύκασιν ρεταί, διδάσκουσα ς ο κ στιν δέως ζ ν

ὑ ἐ ἧ ἱ ὶ ᾶ ἀ ὡ ὐ ἔ ἡ ῆ

νευ το φρονίμως κα καλ ς κα δικαίως, <ο δ φρονίμως κα καλ ς κα δικαίως> νευ το

ἄ ῦ ὶ ῶ ὶ ὐ ὲ ὶ ῶ ὶ ἄ ῦ

δέως. συμπεφύκασι γ ρ α ρετα τ ζ ν δέως κα τ ζ ν δέως τούτων στ ν χώριστον.

ἡ ὰ ἱ ἀ ὶ ῷ ῆ ἡ ὶ ὸ ῆ ἡ ἐ ὶ ἀ

πε τίνα νομίζεις ε ναι κρείττονα το κα περ θε ν σια δοξάζοντος κα περ θανάτου δι

Ἐ ὶ ἶ ῦ ὶ ὶ ῶ ὅ ὶ ὶ ὰ

παντ ς φόβως χοντος κα τ τ ς φύσεως πιλελογισμένου τέλος κα τ μ ν τ ν γαθ ν πέραςὸ ἀ ἔ ὶ ὸ ῆ ἐ ὶ ὸ ὲ ῶ ἀ ῶ ς στιν ε συμπλήρωτόν τε κα ε πόριστον διαλαμβάνοντος, τ δ τ ν κακ ν ς χρόνους

ὡ ἔ ὐ ὶ ὐ ὸ ὲ ῶ ῶ ὡ ἢ ἢ

πόνους χει βραχε ς; τ ν δ πό τινων δεσπότιν ε σαγομένην πάντων γγέλλοντος ... < ν μ νἔ ῖ ὴ ὲ ὑ ἰ ἀ ὧ ἃ ὲ κατ' νάγκην στίν,> δ π τύχης, δ παρ' μ ς, δι τ τ ν μ ν νάγκην νυπεύθυνον ε ναι,ἀ ἐ ἃ ὲ ἀ ὸ ἃ ὲ ἡ ᾶ ὰ ὸ ὴ ὲ ἀ ἀ ἶ τ ν δ τύχην στατον ρ ν, τ δ παρ' μ ς δέσποτον, κα τ μεμπτ ν κα τ ναντίονὴ ὲ ἄ ὁ ᾶ ὸ ὲ ἡ ᾶ ἀ ᾧ ὶ ὸ ὸ ὶ ὸ ἐ παρακολουθε ν πέφυκεν. πε κρε ττον ν τ περ θε ν μύθ κατακολουθε ν τ τ ν φυσικ νῖ ἐ ὶ ῖ ἦ ῷ ὶ ῶ ῳ ῖ ἢ ῇ ῶ ῶ ε μαρμέν δουλεύειν· μ ν γ ρ λπίδα παραιτήσεως πογράφει θε ν δι τιμ ς, δ παραίτητονἱ ῃ ὁ ὲ ὰ ἐ ὑ ῶ ὰ ῆ ἡ ὲ ἀ χει τ ν νάγκην. τ ν δ τύχην ο τε θεόν, ς ο πολλο νομίζουσιν, πολαμβάνων, – ο θ ν γ ρ

ἔ ὴ ἀ ὴ ὲ ὔ ὡ ἱ ὶ ὑ ὐ ὲ ὰ

τάκτως θε πράττεται – ο τε βέβαιον α τίαν, <ο κ> ο εται μ ν γ ρ γαθ ν κακ ν κ ταύτης

ἀ ῷ ὔ ἀ ἰ ὐ ἴ ὲ ὰ ἀ ὸ ἢ ὸ ἐ

πρ ς τ μακαρίως ζ ν νθρώποις δίδοσθαι, ρχ ς μέντοι μεγάλων γαθ ν κακ ν π ταύτηςὸ ὸ ῆ ἀ ἀ ὰ ἀ ῶ ἢ ῶ ὑ ὸ χορηγε σθαι· κρε ττον ε ναι νομίζει ε λογίστως τυχε ν λογίστως ε τυχε ν· βέλτιον γ ρ ν τα ςῖ ῖ ἶ ὐ ἀ ῖ ἢ ἀ ὐ ῖ ὰ ἐ ῖ πράξεσι τ καλ ς κριθ ν <μ ρθωθ ναι τ μ καλ ς κριθ ν> ρθωθ ναι δι ταύτην. ὸ ῶ ὲ ὴ ὀ ῆ ἢ ὸ ὴ ῶ ὲ ὀ ῆ ὰ

Τα τα ο ν κα τ τούτοις συγγεν μελέτα πρ ς σεαυτ ν μέρας κα νυκτ ς <κα > πρ ς τ νῦ ὖ ὶ ὰ ῆ ὸ ὸ ἡ ὶ ὸ ὶ ὸ ὸ μοιον σεαυτ , κα ο δέποτε ο θ' παρ ο τ' ναρ διαταραχθήσ , ζήσ δ ς θε ς ν νθρώποις.

ὅ ῷ ὶ ὐ ὔ ὕ ὔ ὄ ῃ ῃ ὲ ὡ ὸ ἐ ἀ

(4)

EPIKOUROU KURIAI DOXAI

1. Τ μακάριον κα φθαρτον ο τε α τ πράγματα ὸ ὶ ἄ ὔ ὐ ὸ ἔχει ο τε λλ παρέχει· στε ο τε ργα ςὔ ἄ ῳ ὥ ὔ ὀ ῖ ο τε χάρισι συνέχεται· ν σθενε γ ρ π ν τ τοιο τον.ὔ ἐ ἀ ῖ ὰ ᾶ ὸ ῦ 1

2. Ὁ θάνατος ο δ ν πρ ς μ ς· τ γ ρ διαλυθ ν ναισθητε , τ δ' ναισθητο ν ο δ ν πρ ςὐ ὲ ὸ ἡ ᾶ ὸ ὰ ὲ ἀ ῖ ὸ ἀ ῦ ὐ ὲ ὸ μ ς.

ἡ ᾶ

3. Ὅρος το μεγέθους τ ν δον ν παντ ς το λγο ντος πεξαίρεσις. που δ' ν τῦ ῶ ἡ ῶ ἡ ὸ ῦ ἀ ῦ ὑ ὅ ἂ ὸ δόμενον ν , καθ' ν ν χρόνον , ο κ στι τ λγο ν λυπούμενον τ συναμφότερον.

ἡ ἐ ῇ ὃ ἂ ᾖ ὐ ἔ ὸ ἀ ῦ ἢ ἢ ὸ

4. Ο χρονίζει τ λγο ν συνεχ ς ν τ σαρκί, λλ τ μ ν κρον τ ν λάχιστον χρόνονὐ ὸ ἀ ῦ ῶ ἐ ῇ ἀ ὰ ὸ ὲ ἄ ὸ ἐ πάρεστι, τ δ μόνον περτε νον τ δόμενον κατ σάρκα ο πολλ ς μέρας συμβαίνει· α δὸ ὲ ὑ ῖ ὸ ἡ ὰ ὐ ὰ ἡ ἱ ὲ πολυχρόνιοι τ ν ρρωστι ν πλεονάζον χουσι τ δόμενον ν τ σαρκ περ τ λγο ν. ῶ ἀ ῶ ἔ ὸ ἡ ἐ ῇ ὶ ἤ ὸ ἀ ῦ

5. Ο κ στιν δέως ζ ν νευ το φρονίμως κα καλ ς κα δικαίως <ο δ φρονίμως κα καλ ςὐ ἔ ἡ ῆ ἄ ῦ ὶ ῶ ὶ ὐ ὲ ὶ ῶ κα δικαίως> νευ το δέως· τ δ το το μ πάρχει, ο κ στι το τον δέως ζ ν. ὶ ἄ ῦ ἡ ὅ ῳ ὲ ῦ ὴ ὑ ὐ ἔ ῦ ἡ ῆ

6. Ἕνεκα το θαρρε ν ξ νθρώπων ν κατ φύσιν ρχ ς κα βασιλείας γαθόν, ξ ν νῦ ῖ ἐ ἀ ἦ ὰ ἀ ῆ ὶ ἀ ἐ ὧ ἄ ποτε το το ο ός τ' παρασκευάζεσθαι. ῦ ἷ ἦ

7. Ἔνδοξοι κα περίβλεπτοί τινες βουλήθησαν γενέσθαι, τ ν ξ νθρώπων σφάλειαν ο τωὶ ἐ ὴ ἐ ἀ ἀ ὕ νομίζοντες περιποιήσεσθαι στε, ε μ ν σφαλ ς τ ν τοιούτων βίος, πέλαβον τ τ ς φύσεωςὥ ἰ ὲ ἀ ὴ ὁ ῶ ἀ ὸ ῆ γαθόν· ε δ μ σφαλής, ο κ χουσιν ο νεκα ξ ρχ ς κατ τ τ ς φύσεως ο κε ον

ἀ ἰ ὲ ὴ ἀ ὐ ἔ ὗ ἕ ἐ ἀ ῆ ὰ ὸ ῆ ἰ ῖ

ρέχθησαν. ὠ

8. Ο δεμία δον καθ' αυτ ν κακόν· λλ τ ὐ ἡ ὴ ἑ ὴ ἀ ὰ ὰ τιν ν δον ν ποιητικ πολλαπλασίουςῶ ἡ ῶ ὰ πιφέρει τ ς χλήσεις

ἐ ὰ ὀ τ ν δον ν. ῶ ἡ ῶ

9. Ε κατεπυκνο το π σα δον τ<όπ> κα χρόν κα περ λον τ θροισμα π ρχεν τἰ ῦ ᾶ ἡ ὴ ῳ ὶ ῳ ὶ ὶ ὅ ὸ ἄ ὑ ῆ ἢ ὰ κυριώτατα μέρη τ ς φύσεως, ο κ ν ποτε διέφερον λλήλων α δοναί. ῆ ὐ ἄ ἀ ἱ ἡ

10. Ε τ ποιητικ τ ν περ το ς σώτους δον ν λυε το ς φόβους τ ς διανοίας τούς τε περἰ ὰ ὰ ῶ ὶ ὺ ἀ ἡ ῶ ἔ ὺ ῆ ὶ μετεώρων κα θανάτου κα λγηδόνων, τι τε τ πέρας τ ν πιθυμι ν <κα τ ν λγηδόνων>ὶ ὶ ἀ ἔ ὸ ῶ ἐ ῶ ὶ ῶ ἀ δίδασκεν, ο κ ν ποτε ε χομεν τι μεμψαίμεθα α το ς πανταχόθεν κπληρουμένοις τ ν δον ν

ἐ ὐ ἄ ἴ ὅ ὐ ῖ ἐ ῶ ἡ ῶ

κα ο δαμόθεν ο τε τ λγο ν ο τε τ λυπούμενον χουσιν, περ στ τ κακόν. ὶ ὐ ὔ ὸ ἀ ῦ ὔ ὸ ἔ ὅ ἐ ὶ ὸ

11. Ε μηθ ν μ ς α τ ν μετεώρων ποψίαι νώχλουν κα α περ θανάτου, μήποτε πρ ς μ ςἰ ὲ ἡ ᾶ ἱ ῶ ὑ ἠ ὶ ἱ ὶ ὸ ἡ ᾶ τι, τι τε τ μ κατανοε ν το ς ρους τ ν λγηδόνων κα τ ν πιθυμι ν, ο κ ν προσεδεόμεθα

ᾖ ἔ ὸ ὴ ῖ ὺ ὅ ῶ ἀ ὶ ῶ ἐ ῶ ὐ ἂ

φυσιολογίας.

1 S: ἐ ἄν λλοις δέ φησι το ς θεο ς λόγ θεωρητούς, ο ς μ ν κατ' ριθμόν φεστ τας, ο ς δ κατὺ ὺ ῳ ὓ ὲ ἀ ὑ ῶ ὓ ὲ ὰ

μοείδειαν, κ τ ς συνεχο ς πιρρύσεως τ ν μοίων ε δώλων π τ α τ ποτετελεσμένων,

ὁ ἐ ῆ ῦ ἐ ῶ ὁ ἰ ἐ ὶ ὸ ὐ ὸ ἀ

νθρωποειδε ς.

(5)

12. Ο κ ν τ φοβούμενον λύειν π ρ τ ν κυριωτάτων μ κατειδότα τίς το σύμπαντος φύσις,ὐ ἦ ὸ ὑ ὲ ῶ ὴ ἡ ῦ λλ' ποπτεύοντά τι τ ν κατ το ς μύθους· στε ο κ ν νευ φυσιολογίας κεραίους τ ς δον ς

ἀ ὑ ῶ ὰ ὺ ὥ ὐ ἦ ἄ ἀ ὰ ἡ ὰ

πολαμβάνειν. ἀ

13. Ο θ ν φελος ν τ ν κατ νθρώπους σφάλειαν παρασκευάζεσθαι τ ν νωθεν πόπτωνὐ ὲ ὄ ἦ ὴ ὰ ἀ ἀ ῶ ἄ ὑ καθεστώτων κα τ ν π γ ς κα πλ ς τ ν ν τ πείρ . ὶ ῶ ὑ ὸ ῆ ὶ ἁ ῶ ῶ ἐ ῷ ἀ ῳ

14. Τ ς σφαλείας τ ς ξ νθρώπων γενομένης μέχρι τιν ς δυνάμει τε ξερειστικ κα ε πορί ,ῆ ἀ ῆ ἐ ἀ ὸ ἐ ῇ ὶ ὐ ᾳ ε λικρινεστάτη γίνεται κ τ ς συχίας κα κχωρήσεως τ ν πολλ ν σφάλεια. ἰ ἡ ἐ ῆ ἡ ὶ ἐ ῶ ῶ ἀ

15. Ὁ ῆ τ ς φύσεως πλο τος κα ρισται κα ε πόριστός στιν, δ τ ν κεν ν δοξ ν ε ςῦ ὶ ὥ ὶ ὐ ἐ ὁ ὲ ῶ ῶ ῶ ἰ πειρον κπίπτει.

ἄ ἐ

16. Βραχέα σοφ τύχη παρεμπίπτει, τ δ μέγιστα κα κυριώτατα λογισμ ς δι κηκε κα κατῷ ὰ ὲ ὶ ὁ ὸ ῴ ὶ ὰ τ ν συνεχ χρόνον το βίου διοικε κα διοικήσει. ὸ ῆ ῦ ῖ ὶ

17. Ὁ δίκαιος ταρακτότατος, δ' δικος ἀ ὁ ἄ πλείστης ταραχ ς γέμων. ῆ

18. Ο κ παύξεται ν τ σαρκ δονή, πειδ ν παξ τ κατ' νδειαν λγο ν ξαιρεθ , λλὐ ἐ ἐ ῇ ὶ ἡ ἡ ἐ ὰ ἅ ὸ ἔ ἀ ῦ ἐ ῇ ἀ ὰ μόνον ποικίλλεται. τ ς δ διανοίας τ πέρας τ κατ τ ν δον ν πεγέννησεν τε τούτων α τ νῆ ὲ ὸ ὸ ὰ ὴ ἡ ὴ ἀ ἥ ὐ ῶ

κλόγισις κα τ ν μογεν ν τούτοις, σα το ς μεγίστους φόβους παρεσκεύαζε τ διανοί .

ἐ ὶ ῶ ὁ ῶ ὅ ὺ ῇ ᾳ

19. Ὁ ἄ πειρος χρόνος σην χει τ ν δον ν κα πεπερασμένος, άν τις α τ ς τ πέραταἴ ἔ ὴ ἡ ὴ ὶ ὁ ἐ ὐ ῆ ὰ καταμετρήσ τ λογισμ . ῃ ῷ ῷ

20. Ἡ μ ν σ ρξ πέλαβε τ πέρατα τ ς δον ς πειρα κα πειρος α τ ν χρόνοςὲ ὰ ἀ ὰ ῆ ἡ ῆ ἄ ὶ ἄ ὐ ὴ παρεσκεύασεν· δ διάνοια το τ ς σαρκ ς τέλους κα πέρατος λαβο σα τ ν πιλογισμ ν κα το ςἡ ὲ ῦ ῆ ὸ ὶ ῦ ὸ ἐ ὸ ὶ ὺ π ρ το α νος φόβους κλύσασα τ ν παντελ βίον παρεσκεύασε, κα ο θ ν τι το πείρου

ὑ ὲ ῦ ἰῶ ἐ ὸ ῇ ὶ ὐ ὲ ἔ ῦ ἀ

χρόνου προσεδεήθη· λλ' ο τε φυγε τ ν δον ν ο δ' νίκα τ ν ξαγωγ ν κ το ζ ν τ πράγματαἀ ὔ ἔ ὴ ἡ ὴ ὐ ἡ ὴ ἐ ὴ ἐ ῦ ῆ ὰ παρεσκεύαζεν, ς λλείπουσά τι το ρίστου βίου κατέστρεψεν.ὡ ἐ ῦ ἀ

21. Ὁ ὰ τ πέρατα το βίου κατειδ ς ο δεν ς ε πόριστόν στι τ <τ > λγο ν κατ' νδειανῦ ὼ ἶ ὡ ὐ ἐ ὸ ὸ ἀ ῦ ἔ ξαιρο ν κα τ τ ν λον βίον παντελ καθιστάν· στε ο δ ν προσδε ται πραγμάτων γ νας

ἐ ῦ ὶ ὸ ὸ ὅ ῆ ὥ ὐ ὲ ῖ ἀ ῶ

κεκτημένων.

22. Τ φεστηκ ς δε τέλος πιλογίζεσθαι κα π σαν τ ν νάργειαν, φ' ν τ δοξαζόμεναὸ ὑ ὸ ῖ ἐ ὶ ᾶ ὴ ἐ ἐ ἣ ὰ νάγομεν· ε δ μ πάντα κρισίας κα ταραχ ς σται μεστά.

ἀ ἰ ὲ ὴ ἀ ὶ ῆ ἔ

23. Ε μαχ πάσαις τα ς α σθήσεσιν, ο χ ξεις ο δ' ς ν φ ς α τ ν διεψε σθαι πρ ς τίἰ ῇ ῖ ἰ ὐ ἕ ὐ ἃ ἂ ῇ ὐ ῶ ῦ ὸ ποιούμενος τ ν γωγ ν κρίν ς.ὴ ἀ ὴ ῃ

(6)

< χον>, ο κ κλείψεις τ διεψευσμένον, ς τετηρηκ ς σ π σαν μφισβήτησιν κατ π σανἔ ὐ ἐ ὸ ὡ ὼ ἔ ῃ ᾶ ἀ ὰ ᾶ κρίσιν το ρθ ς μ ρθ ς.ῦ ὀ ῶ ἢ ὴ ὀ ῶ

25. Ε μ παρ πάντα καιρ ν πανοίσεις καστον τ ν πραττομένων π τ τέλος τ ς φύσεως,ἰ ὴ ὰ ὸ ἐ ἕ ῶ ἐ ὶ ὸ ῆ λλ προκαταστρέψεις ε τε φυγ ν ε τε δίωξιν ποιούμενος ε ς λλο τι, ο κ σονταί σοι το ς λόγοις

ἀ ὰ ἴ ὴ ἴ ἰ ἄ ὐ ἔ ῖ

α πράξεις κόλουθοι. ἱ ἀ

26. Τ ν πιθυμι ν σαι μ π' λγο ν πανάγουσιν ῶ ἐ ῶ ὅ ὴ ἐ ἀ ῦ ἐ ἐὰν μ συμπληρωθ σιν, ο κ ε σ νὴ ῶ ὐ ἰ ὶ ναγκα αι, λλ' ε διάχυτον τ ν ρεξιν χουσιν, ταν δυσπορίστων βλάβης περγαστικα δόξωσιν

ἀ ῖ ἀ ὐ ὴ ὄ ἔ ὅ ἢ ἀ ὶ

ε ναι. ἶ

27. Ὧ ἡν σοφία παρασκευάζεται ε ς τ ν το λου βίου μακαριότητα πολ μέγιστόν στιν τ ςἰ ὴ ῦ ὅ ὺ ἐ ἡ ῆ φιλίας κτ σις. ῆ

28. Ἡ ὐ ὴ α τ γνώμη θαρρε ν τε ποίησεν π ρ το μηθ ν α ώνιον ε ναι δειν ν μηδ πολυχρόνιονῖ ἐ ὑ ὲ ῦ ὲ ἰ ἶ ὸ ὲ κα τ ν ν α το ς το ς ρισμένοις σφάλειαν φιλίας μάλιστα κατε δε συντελουμένην. ὶ ὴ ἐ ὐ ῖ ῖ ὡ ἀ ῖ

29. Τ ν πιθυμι ν α μέν ε σι φυσικα κα < ναγκα αι, α δ φυσικα κα > ο κ ναγκα αι, αῶ ἐ ῶ ἱ ἰ ὶ ὶ ἀ ῖ ἱ ὲ ὶ ὶ ὐ ἀ ῖ ἱ δ ο τε φυσικα ο τε ναγκα αι, λλ παρ κεν ν δόξαν γινόμεναι.ὲ ὔ ὶ ὔ ἀ ῖ ἀ ὰ ὰ ὴ 2

30. Ἐν α ς τ ν φυσικ ν πιθυμι ν μ π' λγο ν δ παναγουσ ν ἷ ῶ ῶ ἐ ῶ ὴ ἐ ἀ ῦ ὲ ἐ ῶ ἐὰν μ συντελεσθ σιν,ὴ ῶ πάρχει σπουδ σύντονος,

ὑ ἡ ὴ παρ κεν ν δόξαν α ται γίνονται, κα ο παρ τ ν αυτ ν φύσιν ὰ ὴ ὗ ὶ ὐ ὰ ὴ ἑ ῶ οὐ διαχέονται λλ παρ τ ν το νθρώπου κενοδοξίαν.ἀ ὰ ὰ ὴ ῦ ἀ

31. Τ τ ς φύσεως δίκαιόν στι σύμβολον το συμφέροντος ε ς τ μ βλάπτειν λλήλους μηδὸ ῆ ἐ ῦ ἰ ὸ ὴ ἀ ὲ βλάπτεσθαι.

32. Ὅσα τ ν ζ ων μ δύνατο συνθήκας ποιε σθαι τ ς π ρ το μ βλάπτειν λληλα μηδῶ ῴ ὴ ἐ ῖ ὰ ὑ ὲ ῦ ὴ ἄ ὲ βλάπτεσθαι, πρ ς τα τα ο θ ν ν δίκαιον ο δ δικον· σαύτως δ κα τ ν θν ν σα μὸ ῦ ὐ ὲ ἦ ὐ ὲ ἄ ὡ ὲ ὶ ῶ ἐ ῶ ὅ ὴ

δύνατο μ βούλετο τ ς συνθήκας ποιε σθαι τ ς π ρ το μ βλάπτειν μηδ βλάπτεσθαι.

ἐ ἢ ὴ ἐ ὰ ῖ ὰ ὑ ὲ ῦ ὴ ὲ

33. Ο κ ν τι καθ' αυτ δικαιοσύνη, λλ' ν τα ς μετ' λλήλων συστροφα ς καθ' πηλίκουςὐ ἦ ἑ ὸ ἀ ἐ ῖ ἀ ῖ ὁ δήποτε ε τόπους συνθήκη τις π ρ το μ βλάπτειν βλαπτεσθαι.ἀ ὶ ὑ ὲ ῦ ὴ ἢ

34. Ἡ ἀ δικία ο καθ' αυτ ν κακόν, λλ' ν τ κατ τ ν ποψίαν φόβ , ε μ λήσει το ς π ρὐ ἑ ὴ ἀ ἐ ῷ ὰ ὴ ὑ ῳ ἰ ὴ ὺ ὑ ὲ τ ν τοιούτων φεστηκότας κολαστάς.ῶ ἐ

35. Ο κ στι τ ν λάθρα τι ποιο ντα ν συνέθεντο πρ ς λλήλους ε ς τ μ βλάπτειν μηδὐ ἔ ὸ ῦ ὧ ὸ ἀ ἰ ὸ ὴ ὲ βλάπτεσθαι πιστεύειν τι λήσει, κ ν μυριάκις π το παρόντος λανθάν · μέχρι γ ρ καταστροφ ςὅ ἂ ἐ ὶ ῦ ῃ ὰ ῆ

δηλον ε κα λήσει.

ἄ ἰ ὶ

36. Κατ μ ν <τ > κοιν ν π σι τ δίκαιον τ α τό· συμφέρον γάρ τι ν ν τ πρ ς λλήλουςὰ ὲ ὸ ὸ ᾶ ὸ ὸ ὐ ἦ ἐ ῇ ὸ ἀ

2 S: φυσικ ς κα ναγκαίας γε ται πίκουρος τ ς λγηδόνος πολυούσας, ς ποτ ν π δίψους·ὰ ὶ ἀ ἡ ῖ ὁ Ἐ ὰ ἀ ἀ ὡ ὸ ἐ ὶ

φυσικ ς δ ο κ ναγκαίας δ τ ς ποικιλλούσας μόνον τ ν δονήν, μ πεξαιρουμένας δ τ ν λγημα, ςὰ ὲ ὐ ἀ ὲ ὰ ὴ ἡ ὴ ὑ ὲ ὸ ἄ ὡ

(7)

κοινωνί · κατ δ τ διον χώρας κα σων δήποτε α τίων ο π σι συνέπεται τ α τ δίκαιον ε ναι.ᾳ ὰ ὲ ὸ ἴ ὶ ὅ ἰ ὐ ᾶ ὸ ὐ ὸ ἶ 37. Τ μ ν πιμαρτυρούμενον τι συμφέρει ν τα ς χρείαις τ ς πρ ς λλήλους κοινωνίας τ νὸ ὲ ἐ ὅ ἐ ῖ ῆ ὸ ἀ ῶ νομισθέντων ε ναι δικαίων χειν το δικαίου χώραν <δ>ε , άν τε τ α τ π σι γένηται άν τε μ τἶ ἔ ῦ ῖ ἐ ὸ ὐ ὸ ᾶ ἐ ὴ ὸ α τό· ὐ ἐὰν δ <νόμον> μόνον θ ταί τις, μ ποβαίν δ κατ τ συμφέρον τ ς πρ ς λλήλουςὲ ῆ ὴ ἀ ῃ ὲ ὰ ὸ ῆ ὸ ἀ κοινωνίας, ο κέτι το το τ ν το δικαίου φύσιν χει· κ ν μεταπίπτ τ κατ τ δίκαιον συμφέρον,ὐ ῦ ὴ ῦ ἔ ἂ ῃ ὸ ὰ ὸ χρόνον δέ τινα ε ς τ ν πρόληψιν ἰ ὴ ἐναρμόττ , ο δ ν ττον κε νον τ ν χρόνον ν δίκαιον το ς μῃ ὐ ὲ ἦ ἐ ῖ ὸ ἦ ῖ ὴ φωνα ς κενα ς αυτο ς συνταράττουσιν λλ' ε ς τ πράγματα βλέπουσιν. ῖ ῖ ἑ ὺ ἀ ἰ ὰ

38. Ἔνθα μ καιν ν γενομένων τ ν περιεστώτων πραγμάτων νεφάνη μ ρμόττοντα ε ς τ νὴ ῶ ῶ ἀ ὴ ἁ ἰ ὴ πρόληψιν τ νομισθέντα δίκαια π' α τ ν τ ν ργων, ο κ ν τα τα δίκαια· νθα δ καιν νὰ ἐ ὐ ῶ ῶ ἔ ὐ ἦ ῦ ἔ ὲ ῶ γενομένων τ ν πραγμάτων ο κέτι συνέφερε τ α τ δίκαια κείμενα, ντα θα δ τότε μ ν ν δίκαιαῶ ὐ ὰ ὐ ὰ ἐ ῦ ὴ ὲ ἦ τε συνέφερεν ε ς τ ν πρ ς λλήλους κοινωνίαν τ ν συμπολιτευομένων, στερον δ' ο κ ν τι

ὅ ἰ ὴ ὸ ἀ ῶ ὕ ὐ ἦ ἔ

δίκαια τε μ συνέφερεν.ὅ ὴ

39. Ὁ <τ αυτο πρ ς> τ μ θαρρο ν π τ ν ξωθεν ριστα συστησάμενος, ο τος τ μ νὰ ἑ ῦ ὸ ὸ ὴ ῦ ἀ ὸ ῶ ἔ ἄ ὗ ὰ ὲ δυνατ μόφυλα κατεσκευάσατο, τ δ μ δυνατ ο κ λλόφυλά γε· σα δ μηδ το το δυνατ ςὰ ὁ ὰ ὲ ὴ ὰ ὐ ἀ ὅ ὲ ὲ ῦ ὸ

ν, νεπίμεικτος γένετο κα ξηρείσατο σα <πρ ς> το τ' λυσιτέλει πράττειν.

ἦ ἀ ἐ ὶ ἐ ὅ ὸ ῦ ἐ

(8)

BASILEI ANTOGONWI ZHNWN CAIREN

ποδέχομαί σου τ ν φιλομάθειαν καθ' σον τ ς ληθιν ς κα ε ς νησιν τεινούσης, λλ' ο χ τ ς

Ἀ ὴ ὅ ῆ ἀ ῆ ὶ ἰ ὄ ἀ ὐ ὶ ῆ

δημώδους κα ε ς διαστροφ ν θ ν ντέχ παιδείας. δ φιλοσοφίας ρωρεγμένος, κκλίνων δὶ ἰ ὴ ἠ ῶ ἀ ῃ ὁ ὲ ὀ ἐ ὲ τ ν πολυθρύλητον δονήν, τινων θηλύνει νέων ψυχάς, φανερός στιν ο μόνον φύσει πρ ςὴ ἡ ἥ ἐ ὐ ὸ ε γένειαν κλίνων λλ κα προαιρέσει. φύσις δ ε γεν ς μετρίαν σκησιν προσλαβο σα, τι δ τ νὐ ἀ ὰ ὶ ὲ ὐ ὴ ἄ ῦ ἔ ὲ ὸ φθόνως διδάξοντα δίως ρχεται πρ ς τ ν τελείαν νάληψιν τ ς ρετ ς. γ δ συνέχομαι

ἀ ῥᾳ ἔ ὸ ὴ ἀ ῆ ἀ ῆ ἐ ὼ ὲ

σώματι σθενε δι γ ρας· τ ν γάρ ε μι γδοήκοντα. διόπερ ο δύναμαί σοι συμμ ξαι. ποστέλλωἀ ῖ ὰ ῆ ἐ ῶ ἰ ὀ ὐ ῖ ἀ δέ σοί τινας τ ν μαυτο συσχολαστ ν, ο το ς μ ν κατ ψυχ ν ο κ πολείπονται μο , το ς δῶ ἐ ῦ ῶ ἳ ῖ ὲ ὰ ὴ ὐ ἀ ἐ ῦ ῖ ὲ κατ σ μα προτερο σιν. ο ς συν ν ο δεν ς καθυστερήσεις τ ν πρ ς τ ν τελείαν ε δαιμονίανὰ ῶ ῦ ἷ ὼ ὐ ὸ ῶ ὸ ὴ ὐ

νηκόντων. ἀ

Fuentes: Epicuro. Opere, G. ARRIGHETTI, ed., 2a. edición, Turín, Einaudi, 1973.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...