Enneades, 3, 1

Texto completo

(1)

PLOTINI ENNEADES, 3, 1

[1] παντα τ γινόμενα κα τ ντα τοι κατ' α τίας γίνεται τ γινόμενα κα στι τ ντα, νευἍ ὰ ὶ ὰ ὄ ἤ ἰ ὰ ὶ ἔ ὰ ὄ ἢ ἄ

α τίας μφω· τ μ ν νευ α τίας, τ δ μετ' α τίας ν μφοτέροις· τ μ ν γινόμενα μετ' α τίαςἰ ἄ ἢ ὰ ὲ ἄ ἰ ὰ ὲ ἰ ἐ ἀ ἢ ὰ ὲ ἰ

πάντα, τ δ ντα τ μ ν α τ ν στι μετ' α τίας, τ δ' νευ α τίας, ο δ ν μετ' α τίας· νάπαλινὰ ὲ ὄ ὰ ὲ ὐ ῶ ἐ ἰ ὰ ἄ ἰ ἢ ὐ ὲ ἰ ἢ ἀ

τ μ ν ντα μετ' α τίας πάντα, τ δ γινόμενα τ μ ν ο τως, τ δ κείνως, ο δ ν α τ ν μετ'ὰ ὲ ὄ ἰ ὰ ὲ ὰ ὲ ὕ ὰ ὲ ἐ ἢ ὐ ὲ ὐ ῶ

α τίας. π μ ν ο ν τ ν ιδίων τ μ ν πρ τα ε ς λλα α τια νάγειν ο χ ο όν τε πρ τα ντα· σαἰ Ἐ ὶ ὲ ὖ ῶ ἀ ὰ ὲ ῶ ἰ ἄ ἴ ἀ ὐ ἷ ῶ ὄ ὅ

δ κ τ ν πρώτων ρτηται, ξ κείνων τ ε ναι χέτω. Τάς τε νεργείας κάστων ποδιδούς τις πὲ ἐ ῶ ἤ ἐ ἐ ὸ ἶ ἐ ἐ ἑ ἀ ἐ ὶ

τ ς ο σίας ναγέτω· το το γάρ στι τ ε ναι α τ , τ τοιάνδε νέργειαν ποδιδόναι. Περ δ τ νὰ ὐ ἀ ῦ ἐ ὸ ἶ ὐ ῷ ὸ ἐ ἀ ὶ ὲ ῶ

γινομένων ντων μ ν εί, ο τ ν α τ ν δ νέργειαν ποιουμένων ε κατ' α τίας παντα λεκτέονἢ ὄ ὲ ἀ ὐ ὴ ὐ ὴ ὲ ἐ ἀ ὶ ἰ ἅ

γίνεσθαι, τ δ' ναίτιον ο παραδεκτέον, ο τε παρεγκλίσεσι κενα ς χώραν διδόντα ο τε κινήσειὸ ἀ ὐ ὔ ῖ ὔ

σωμάτων τ ξαίφνης, ο δεν ς προηγησαμένου πέστη, ο τε ψυχ ς ρμ μπλήκτ μηδεν ςῇ ἐ ἣ ὐ ὸ ὑ ὔ ῆ ὁ ῇ ἐ ῳ ὸ

κινήσαντος α τ ν ε ς τό τι πρ ξαι ν πρότερον ο κ ποίει. ὐ ὴ ἰ ᾶ ὧ ὐ ἐ Ἢ ὐ ῷ α τ γε τούτ ῳ μείζωνἄν τις χοιἔ

α τ ν νάγκη τ μ α τ ς ε ναι, φέρεσθαι δ τ ς τοιαύτας φορ ς βουλήτους τε κα ναιτίουςὐ ὴ ἀ ὸ ὴ ὐ ῆ ἶ ὲ ὰ ὰ ἀ ὶ ἀ

ο σας. ὔ Ἢ ὰ γ ρ τ βουλητόν –το το δ ξω ε σω– τ πιθυμητ ν κίνησεν· , ε μηδ νὸ ῦ ὲ ἢ ἔ ἢ ἴ ἢ ὸ ἐ ὸ ἐ ἤ ἰ ὲ

ρεκτ ν κίνησεν, [ ] ο δ' ν λως κινήθη. Γιγνομένων δ πάντων κατ' α τίας τ ς μ ν προσεχε ς

ὀ ὸ ἐ ἢ ὐ ἂ ὅ ἐ ὲ ἰ ὰ ὲ ῖ

κάστ διον λαβε ν κα ε ς ταύτας νάγειν· ο ον το βαδίσαι ε ς γορ ν τ ο ηθ ναι δε ν τινα

ἑ ῳ ῥᾴ ῖ ὶ ἰ ἀ ἷ ῦ ἰ ἀ ὰ ὸ ἰ ῆ ῖ

δε ν χρέος πολαβε ν· κα λως το τάδε τάδε λέσθαι κα ρμ σαι

ἰ ῖ ἢ ἀ ῖ ὶ ὅ ῦ ἢ ἑ ὶ ὁ ῆ ἐ ὶπ τάδε τὸ φαν ναιῆ

κάστ ταδ ποιε ν. Κα τ μ ν π τ ς τέχνας νάγειν· το γιάσαι ατρικ κα ατρός. Κα

ἑ ῳ ὶ ῖ ὶ ὰ ὲ ἐ ὶ ὰ ἀ ῦ ὑ ἡ ἰ ὴ ὶ ὁ ἰ ὶ

το πλουτ σαι θησαυρ ς ε ρεθε ς δόσις παρά του κ πόνων τέχνης χρηματίσασθαι. Κα τοῦ ῆ ὸ ὑ ὶ ἢ ἢ ἐ ἢ ὶ ῦ

τέκνου πατ ρ κα ε τι συνεργ ν ξωθεν ε ς παιδοποιίαν λλο παρ' λλου κον· ο ον σιτία τοιάδεὁ ὴ ὶ ἴ ὸ ἔ ἰ ἄ ἄ ἧ ἷ

κα λίγ προσώτερα ε ρους ε ς παιδοποιίαν <γον > γυν πιτήδειος ε ς τόκους. Κα λως ε ς

ἢ ὶ ὀ ῳ ὔ ἰ ὴ ἢ ὴ ἐ ἰ ὶ ὅ ἰ

φύσιν.

[2] Μέχρι μ ν ο ν τούτων λθόντα ναπαύσασθαι κα πρ ς τ νω μ θελ σαι χωρε νὲ ὖ ἐ ἀ ὶ ὸ ὸ ἄ ὴ ἐ ῆ ῖ

θύμου σως κα ο κατακούοντος τ ν π τ πρ τα κα π τ πέκεινα α τια νιόντων. Δι τί

ῥᾳ ἴ ὶ ὐ ῶ ἐ ὶ ὰ ῶ ὶ ἐ ὶ ὰ ἐ ἴ ἀ ὰ

γ ρ τ ν α τ ν γενομένων, ο ον τ ς σελήνης φανείσης, μ ν ρπασεν, δ' ο ; Κα τ ν μοίων κὰ ῶ ὐ ῶ ἷ ῆ ὁ ὲ ἥ ὁ ὔ ὶ ῶ ὁ ἐ

το περιέχοντος κόντων μ ν νόσησεν, δ' ο ; Κα πλούσιος, δ πένης κ τ ν α τ ν ργων;ῦ ἡ ὁ ὲ ἐ ὁ ὔ ὶ ὁ ὲ ἐ ῶ ὐ ῶ ἔ

Κα τρόποι δ κα θη διάφορα κα τύχαι π τ πόρρω ξιο σιν έναι· κα ο τω δ ε ο χὶ ὴ ὶ ἤ ὶ ἐ ὶ ὰ ἀ ῦ ἰ ὶ ὕ ὴ ἀ ὶ ὐ

στάμενοι ο μ ν ρχ ς σωματικ ς θέμενοι, ο ον τόμους, τ τούτων φορ κα πληγα ς κα

ἱ ἱ ὲ ἀ ὰ ὰ ἷ ἀ ῇ ᾷ ὶ ῖ ὶ

συμπλοκα ς πρ ς λληλα καστα ποιο ντες κα ο τως χειν κα γίνεσθαι, κε να συνέστη ποιε τεῖ ὸ ἄ ἕ ῦ ὶ ὕ ἔ ὶ ᾗ ἐ ῖ ῖ

κα πάσχει, κα τ ς μετέρας ρμ ς κα διαθέσεις ταύτ χειν, ς ν κε ναι ποι σιν, νάγκηνὶ ὶ ὰ ἡ ὁ ὰ ὶ ῃ ἔ ὡ ἂ ἐ ῖ ῶ ἀ

ταύτην κα τ ν παρ τούτων ε ς τ ντα ε σάγουσι. Κ ν λλα δέ τις σώματα ρχ ς διδ κα κὶ ὴ ὰ ἰ ὰ ὄ ἰ ἂ ἄ ἀ ὰ ῷ ὶ ἐ

(2)

παντ ς ρχ ν λθόντες π' α τ ς κατάγουσι πάντα, δι πάντων φοιτήσασαν α τίαν κα ταύτην οὸ ἀ ὴ ἐ ἀ ὐ ῆ ὰ ἰ ὶ ὐ

μόνον κινο σαν, λλ κα ποιο σαν καστα λέγοντες, ε μαρμένην ταύτην κα κυριωτάτην α τίανῦ ἀ ὰ ὶ ῦ ἕ ἱ ὶ ἰ

θέμενοι, α τ ν ο σαν τ πάντα· ο μόνον τ λλα, σα γίνεται, λλ κα τ ς μετέρας διανοήσειςὐ ὴ ὖ ὰ ὐ ὰ ἄ ὅ ἀ ὰ ὶ ὰ ἡ

κ τ ν κείνης έναι κινημάτων, ο ον ζ ου μορίων κινουμένων κάστων ο κ ξ α τ ν, κ δ το

ἐ ῶ ἐ ἰ ἷ ῴ ἑ ὐ ἐ ὑ ῶ ἐ ὲ ῦ

γεμονο ντος ν κάστ τ ν ζ ων. λλοι δ τ ν το παντ ς φορ ν περιέχουσαν κα πάντα

ἡ ῦ ἐ ἑ ῳ ῶ ῴ Ἄ ὲ ὴ ῦ ὸ ὰ ὶ

ποιο σαν τ κινήσει κα τα ς τ ν στρων πλανωμένων τε κα πλαν ν σχέσεσι κα σχηματισμο ςῦ ῇ ὶ ῖ ῶ ἄ ὶ ἀ ῶ ὶ ῖ

πρ ς λληλα, π τ ς κ τούτων προρρήσεως πιστούμενοι, καστα ντε θεν γίνεσθαι ξιο σι. Καὸ ἄ ἀ ὸ ῆ ἐ ἕ ἐ ῦ ἀ ῦ ὶ

μ ν κα τ ν τ ν α τίων πιπλοκ ν πρ ς λληλα κα τ ν νωθεν ε ρμ ν κα τ πεσθαι το ςὴ ὶ ὴ ῶ ἰ ἐ ὴ ὸ ἄ ὶ ὸ ἄ ἱ ὸ ὶ ὸ ἕ ῖ

προτέροις ε τ στερα κα τα τα π' κε να νιέναι δι' α τ ν γενόμενα κα νευ κείνων ο κ νἀ ὶ ὰ ὕ ὶ ῦ ἐ ἐ ῖ ἀ ὐ ῶ ὶ ἄ ἐ ὐ ἂ

γενόμενα, δουλεύειν δ το ς πρ α τ ν τ στερα, τα τα ε τις λέγοι, ε μαρμένην τερον τρόπονὲ ῖ ὸ ὐ ῶ ὰ ὕ ῦ ἴ ἱ ἕ

ε σάγων φανε ται. Διττο ς δ' ν τις θέμενος κα τούτους ο κ ν το ληθο ς ποτυγχάνοι. Ο μ νἰ ῖ ὺ ἄ ὶ ὐ ἂ ῦ ἀ ῦ ἀ ἱ ὲ

γ ρ φ' νός τινος τ πάντα ναρτ σιν, ο δ ο χ ο τω. Λεχθήσεται δ περ τούτων. Ν ν δ' πὰ ἀ ἑ ὰ ἀ ῶ ἱ ὲ ὐ ὕ ὲ ὶ ῦ ἐ ὶ

το ς πρώτους τέον τ λόγ · ε τ' φεξ ς τ τ ν λλων πισκεπτέον. ὺ ἰ ῷ ῳ ἶ ἐ ῆ ὰ ῶ ἄ ἐ

[3] Σώμασι μ ν ο ν πιτρέψαι τ πάντα ε τε τόμοις ε τε το ς στοιχείοις καλουμένοις κα τὲ ὖ ἐ ὰ ἴ ἀ ἴ ῖ ὶ ῇ

κ τούτων τάκτως φορ τάξιν κα λόγον κα ψυχ ν τ ν γουμένην γενν ν μφοτέρως μ ν τοπον

ἐ ἀ ᾷ ὶ ὶ ὴ ὴ ἡ ᾶ ἀ ὲ ἄ

κα δύνατον, δυνατώτερον δέ, ε ο όν τε λέγειν, τ ξ τόμων. Κα περ τούτων πολλο ε ρηνταιὶ ἀ ἀ ἰ ἷ ὸ ἐ ἀ ὶ ὶ ὶ ἴ

λόγοι ληθε ς. Ε δ δ κα θε τό τις τοιαύτας ρχάς, ο δ' ο τως ναγκα ον ο τε τ ν κατ πάντωνἀ ῖ ἰ ὲ ὴ ὶ ῖ ἀ ὐ ὕ ἀ ῖ ὔ ὴ ὰ

νάγκην ο τε τ ν λλως ε μαρμένην πεσθαι. Φέρε γ ρ πρ τον τ ς τόμους ε ναι. Α ται τοίνυν

ἀ ὔ ὴ ἄ ἱ ἕ ὰ ῶ ὰ ἀ ἶ ὗ

κινήσονται τ ν μ ν ε ς τ κάτω – στω γάρ τι κάτω– τ ν δ' κ πλαγίων, π τυχεν, λλαι κατ' λλα.ὴ ὲ ἰ ὸ ἔ ὴ ἐ ὅ ῃ ἔ ἄ ἄ

Ο δ ν δ ὐ ὲ ὴ τακτ ςῶ τάξεώς γε ο κ ο σης, τ δ γενόμενον το το, τε γέγονε, πάντως. στε ο τεὐ ὔ ὸ ὲ ῦ ὅ Ὥ ὔ

πρόρρησις ο τε μαντικ τ παράπαν ν ε η, ο τε τις κ τέχνης –π ς γ ρ π το ς τάκτοιςὔ ὴ ὸ ἂ ἴ ὔ ἥ ἐ ῶ ὰ ἐ ὶ ῖ ἀ

τέχνη;– ο τε τις ξ νθουσιασμο κα πιπνοίας· δε γ ρ κα ντα θα ρισμένον τ μέλλον ε ναι.ὔ ἥ ἐ ἐ ῦ ὶ ἐ ῖ ὰ ὶ ἐ ῦ ὡ ὸ ἶ

Κα σώμασι μ ν σται παρ τ ν τόμων πάσχειν πληττομένοις, περ ν κε ναι φέρωσιν, ξὶ ὲ ἔ ὰ ῶ ἀ ἅ ἂ ἐ ῖ ἐ

νάγκης· τ δ δ ψυχ ς ργα κα πάθη τίσι κινήσεσι τ ν τόμων ναθήσει τις; Ποί γ ρ πληγ

ἀ ὰ ὲ ὴ ῆ ἔ ὶ ῶ ἀ ἀ ᾳ ὰ ῇ ἢ

κάτω φερομένης πουο ν προσκρουούσης ν λογισμο ς τοιο σδε ρμα ς τοια σδε λως νἢ ὁ ῦ ἐ ῖ ῖ ἢ ὁ ῖ ῖ ἢ ὅ ἐ

λογισμο ς ρμα ς κινήσεσιν ναγκαίαις ε ναι λως ε ναι; ταν δ δ ναντι ται ψυχ το ςῖ ἢ ὁ ῖ ἢ ἀ ἶ ἢ ὅ ἶ Ὅ ὲ ὴ ἐ ῶ ὴ ῖ

το σώματος παθήμασι; Κατ ποίας δ φορ ς τόμων μ ν γεωμετρικ ς ναγκασθήσεται ε ναι, ῦ ὰ ὲ ὰ ἀ ὁ ὲ ὸ ἀ ἶ ὁ

δ ριθμητικ ν κα στρονομίαν πισκέψεται, δ σοφ ς σται; λως γ ρ τ μέτερον ργον καὲ ἀ ὴ ὶ ἀ ἐ ὁ ὲ ὸ ἔ Ὅ ὰ ὸ ἡ ἔ ὶ

τ ζ οις ε ναι πολε ται φερομένων τ σώματα γει θο ντα μ ς σπερ ψυχα σώματα. Τὸ ῴ ἶ ἀ ῖ ᾗ ὰ ἄ ὠ ῦ ἡ ᾶ ὥ ἄ ὰ

α τ δ τα τα κα πρ ς το ς τερα σώματα α τια τ ν πάντων τιθεμένους, κα τι θερμαίνειν μ νὐ ὰ ὲ ῦ ὶ ὸ ὺ ἕ ἴ ῶ ὶ ὅ ὲ

κα ψύχειν μ ς κα φθείρειν δ τ σθενέστερα δύναται τα τα, ργον δ ο δ ν τ ν σα ψυχὶ ἡ ᾶ ὶ ὲ ὰ ἀ ῦ ἔ ὲ ὐ ὲ ῶ ὅ ὴ

ργάζεται παρ τούτων ν γίγνοιτο, λλ' φ' τέρας δε τα τα ρχ ς έναι.

ἐ ὰ ἂ ἀ ἀ ἑ ῖ ῦ ἀ ῆ ἰ

(3)

ς μέρους, τ λον γει, φερομένων δ κε θεν τ ν α τίων κολούθων νάγκη τ ν τούτων

ὡ ᾗ ὸ ὅ ἄ ὲ ἐ ῖ ῶ ἰ ἀ ἀ ὴ

φεξ ς συνέχειαν κα συμπλοκ ν ε μαρμένην, ο ον ε φυτο κ ίζης τ ν ρχ ν χοντος τ ν

ἐ ῆ ὶ ὴ ἱ ἷ ἰ ῦ ἐ ῥ ὴ ἀ ὴ ἔ ὴ

ντε θεν π πάντα διοίκησιν α το τ μέρη κα πρ ς λληλα συμπλοκήν, ποίησίν τε κα πε σιν,

ἐ ῦ ἐ ὶ ὐ ῦ ὰ ὶ ὸ ἄ ὶ ῖ

διοίκησιν μίαν κα ο ον ε μαρμένην το φυτο τις ε ναι λέγοι; λλ πρ τον μ ν το το τ σφοδρ νὶ ἷ ἱ ῦ ῦ ἶ Ἀ ὰ ῶ ὲ ῦ ὸ ὸ

τ ς νάγκης κα τ ς τοιαύτης ε μαρμένης α τ το το τ ν ε μαρμένην κα τ ν α τίων τ ν ε ρμ νῆ ἀ ὶ ῆ ἱ ὐ ὸ ῦ ὴ ἱ ὶ ῶ ἰ ὸ ἱ ὸ

κα τ ν συμπλοκ ν ναιρε . ς γ ρ ν το ς μετέροις μέρεσι κατ τ γεμονο ν κινουμένοιςὶ ὴ ὴ ἀ ῖ Ὡ ὰ ἐ ῖ ἡ ὰ ὸ ἡ ῦ

λογον τ καθ' ε μαρμένην λέγειν κινε σθαι –ο γ ρ λλο μ ν τ νδεδωκ ς τ ν κίνησιν, λλο δ

ἄ ὸ ἱ ῖ ὐ ὰ ἄ ὲ ὸ ἐ ὸ ὴ ἄ ὲ

τ παραδεξάμενον κα παρ' α το τ ρμ κεχρημένον, λλ' κε νό στι πρ τον τ κιν σαν τὸ ὶ ὐ ῦ ῇ ὁ ῇ ἀ ἐ ῖ ἐ ῶ ὸ ῆ ὸ

σκέλος– τ ν α τ ν τρόπον ε κα π το παντ ς ν σται τ π ν ποιο ν κα πάσχον κα ο κ λλοὸ ὐ ὸ ἰ ὶ ἐ ὶ ῦ ὸ ἓ ἔ ὸ ᾶ ῦ ὶ ὶ ὐ ἄ

παρ' λλου κατ' α τίας τ ν ναγωγ ν ε φ' τερον χούσας, ο δ ληθ ς κατ' α τίας τ πάνταἄ ἰ ὴ ἀ ὴ ἀ ὶ ἐ ἕ ἐ ὐ ὴ ἀ ὲ ἰ ὰ

γίγνεσθαι, λλ' ν σται τ πάντα. στε ο τε με ς με ς ο τε τι μέτερον ργον· ο δ λογιζόμεθαἀ ἓ ἔ ὰ Ὥ ὔ ἡ ῖ ἡ ῖ ὔ ἡ ἔ ὐ ὲ

α τοί, λλ' τέρου λογισμο τ μέτερα βουλεύματα· ο δ πράττομεν με ς, σπερ ο δ' ο πόδεςὐ ἀ ἑ ὶ ὰ ἡ ὐ ὲ ἡ ῖ ὥ ὐ ἱ

λακτίζουσιν, λλ' με ς δι μερ ν τ ν αυτ ν. λλ γ ρ δε κα καστον καστον ε ναι καἀ ἡ ῖ ὰ ῶ ῶ ἑ ῶ Ἀ ὰ ὰ ῖ ὶ ἕ ἕ ἶ ὶ

πράξεις μετέρας κα διανοίας πάρχειν κα τ ς κάστου καλάς τε κα α σχρ ς πράξεις παρ' α τοἡ ὶ ὑ ὶ ὰ ἑ ὶ ἰ ὰ ὐ ῦ

κάστου, λλ μ τ παντ τ ν γο ν τ ν α σχρ ν ποίησιν νατιθέναι.

ἑ ἀ ὰ ὴ ῷ ὶ ὴ ῦ ῶ ἰ ῶ ἀ

[5] λλ' σως μ ν ο χ ο τως καστα περαίνεται, δ φορ διοικο σα πάντα κα τ νἈ ἴ ὲ ὐ ὕ ἕ ἡ ὲ ὰ ῦ ὶ ἡ ῶ

στρων κίνησις ο τως καστα τίθησιν, ς ν πρ ς λληλα στάσεως χ μαρτυρίαις κα νατολα ς,

ἄ ὕ ἕ ὡ ἂ ὸ ἄ ἔ ῃ ὶ ἀ ῖ

δύσεσί τε κα παραβολα ς. π τούτων γο ν μαντευόμενοι προλέγουσι περί τε τ ν ν τ παντὶ ῖ Ἀ ὸ ῦ ῶ ἐ ῷ ὶ

σομένων περί τε κάστου, πως τε τύχης κα διανοίας ο χ κιστα ξει. ρ ν δ κα τ λλα ζ ά

ἐ ἑ ὅ ὶ ὐ ἥ ἕ Ὁ ᾶ ὲ ὶ ὰ ἄ ῷ

τε κα φυτ π τ ς τούτων συμπαθείας α ξόμενά τε κα μειούμενα κα τ λλα παρ' α τ νὶ ὰ ἀ ὸ ῆ ὐ ὶ ὶ ὰ ἄ ὐ ῶ

πάσχοντα· τούς τε τόπους το ς π γ ς διαφέροντας λλήλων ε ναι κατά τε τ ν πρ ς τ π ν σχέσινὺ ἐ ὶ ῆ ἀ ἶ ὴ ὸ ὸ ᾶ

κα πρ ς λιον μάλιστα· κολουθε ν δ το ς τόποις ο μόνον τ λλα φυτά τε κα ζ α, λλ καὶ ὸ ἥ ἀ ῖ ὲ ῖ ὐ ὰ ἄ ὶ ῷ ἀ ὰ ὶ

νθρώπων ε δη τε κα μεγέθη κα χρόας κα θυμο ς κα πιθυμίας πιτηδεύματά τε κα θη. Κυρία

ἀ ἴ ὶ ὶ ὶ ὺ ὶ ἐ ἐ ὶ ἤ

ρα το παντ ς πάντων φορά. Πρ ς δ τα τα πρ τον μ ν κε νο ητέον, τι κα ο τος τερον

ἄ ἡ ῦ ὸ ὸ ὴ ῦ ῶ ὲ ἐ ῖ ῥ ὅ ὶ ὗ ἕ

τρόπον κείνοις νατίθησι τ μέτερα, βουλ ς κα πάθη, κακίας τε κα ρμάς, μ ν δ ο δ νἐ ἀ ὰ ἡ ὰ ὶ ὶ ὁ ἡ ῖ ὲ ὐ ὲ

διδο ς λίθοις φερομένοις καταλείπει ε ναι, λλ' ο κ νθρώποις χουσι παρ' α τ ν κα κ τ ςὺ ἶ ἀ ὐ ἀ ἔ ὑ ῶ ὶ ἐ ῆ

α τ ν φύσεως ργον. λλ χρ διδόναι μ ν τ μέτερον μ ν, κειν δ ε ς τ μέτερα δη τινὑ ῶ ἔ Ἀ ὰ ὴ ὲ ὸ ἡ ἡ ῖ ἥ ὲ ἰ ὰ ἡ ἤ ὰ

ντα κα ο κε α μ ν π το παντ ς ττα, κα διαιρούμενον, τίνα μ ν με ς ργαζόμεθα, τίνα δ

ὄ ὶ ἰ ῖ ἡ ῶ ἀ ὸ ῦ ὸ ἄ ὶ ὲ ἡ ῖ ἐ ὲ

πάσχομεν ξ νάγκης, μ πάντα κείνοις νατιθέναι· κα έναι μ ν παρ τ ν τόπων κα τ ςἐ ἀ ὴ ἐ ἀ ὶ ἰ ὲ ὰ ῶ ὶ ῆ

διαφορ ς το περιέχοντος ε ς μ ς ο ον θερμότητας ψύξεις ν τ κράσει, έναι δ κα παρ τ νᾶ ῦ ἰ ἡ ᾶ ἷ ἢ ἐ ῇ ἰ ὲ ὶ ὰ ῶ

γειναμένων· το ς γο ν γονε σιν μοιοι κα τ ε δη ς τ πολλ καί τινα τ ν λόγων τ ς ψυχ ςῖ ῦ ῦ ὅ ὶ ὰ ἴ ὡ ὰ ὰ ῶ ἀ ῆ ῆ

παθ ν. Ο μ ν λλ κα μοίων ντων το ς ε δεσι παρ το ς τόπους ν γε το ς θεσι πλείστηῶ ὐ ὴ ἀ ὰ ὶ ὁ ὄ ῖ ἴ ὰ ὺ ἔ ῖ ἤ

(4)

πρ ς τ ς κράσεις τ ν σωμάτων κα πρ ς τ ς πιθυμίας ναντιώσεις κα ντα θα πρεπόντωςὸ ὰ ῶ ὶ ὸ ὰ ἐ ἐ ὶ ἐ ῦ

λέγοιντο ν. Ε δ' τι ε ς τ ν τ ν στρων σχέσιν ρ ντες περ κάστων λέγουσι τ γινόμενα, παρ'ἄ ἰ ὅ ἰ ὴ ῶ ἄ ὁ ῶ ὶ ἑ ὰ

κείνων ποιε σθαι τεκμαίρονται, μοίως ν κα ο ρνεις ποιητικο ν σημαίνουσιν ε εν κα πάντα,

ἐ ῖ ὁ ἂ ὶ ἱ ὄ ὶ ὧ ἶ ὶ

ε ς βλέποντες ο μάντεις προλέγουσιν. τι δ κα κ τ νδε κριβέστερον ν τις περ τούτωνἰ ἃ ἱ Ἔ ὲ ὶ ἐ ῶ ἀ ἄ ὶ

πισκέψαιτο. τις ν δ ν ε ς τ ν τ ν στρων σχέσιν, ν ε χον τε καστος γίνετο, προείποι,

ἐ Ἅ ἂ ἰ ὼ ἰ ὴ ῶ ἄ ἣ ἶ ὅ ἕ ἐ

τα τά φασι κα γίνεσθαι παρ' α τ ν ο σημαινόντων μόνον, λλ κα ποιούντων. ταν τοίνυν περῦ ὶ ὐ ῶ ὐ ἀ ὰ ὶ Ὅ ὶ

ε γενείας λέγωσιν ς ξ νδόξων τ ν πατέρων κα μητέρων, π ς νι ποιε σθαι λέγειν τα τα, ὐ ὡ ἐ ἐ ῶ ὶ ῶ ἔ ῖ ῦ ἃ

προυπάρχει περ το ς γονε ς πρ ν τ ν σχέσιν γενέσθαι ταύτην τ ν στρων φ' ς προλέγουσι; Καὶ ὺ ῖ ὶ ὴ ῶ ἄ ἀ ἧ ὶ

μ ν κα γονέων τύχας π τ ν παίδων τ ς γενέσεως κα παίδων διαθέσεις ο αι σονται κα ποίαιςὴ ὶ ἀ ὸ ῶ ῆ ὶ ἷ ἔ ὶ ὁ

συνέσονται τύχαις π τ ν πατέρων περ τ ν ο πω γεγονότων λέγουσι κα ξ δελφ ν δελφ νἀ ὸ ῶ ὶ ῶ ὔ ὶ ἐ ἀ ῶ ἀ ῶ

θανάτους κα κ γυναικ ν τ περ το ς νδρας νάπαλίν τε κ τούτων κε να. Π ς ν ο ν πὶ ἐ ῶ ὰ ὶ ὺ ἄ ἀ ἐ ἐ ῖ ῶ ἂ ὖ ἡ ἐ ὶ

κάστου σχέσις τ ν στρων ποιο , δη κ πατέρων ο τως ξειν λέγεται; γ ρ κε να τ

ἑ ῶ ἄ ῖ ἃ ἤ ἐ ὕ ἕ Ἢ ὰ ἐ ῖ ὰ

πρότερα σται τ ποιο ντα, ε μ κε να ποιε , ο δ τα τα. Κα μ ν κα μοιότης ν το ςἔ ὰ ῦ ἢ ἰ ὴ ἐ ῖ ῖ ὐ ὲ ῦ ὶ ὴ ὶ ἡ ὁ ἐ ῖ

ε δεσι πρ ς το ς γονέας ο κοθέν φησι κα κάλλος κα α σχος έναι, λλ' ο παρ φορ ς στρων.ἴ ὸ ὺ ἴ ὶ ὶ ἶ ἰ ἀ ὐ ὰ ᾶ ἄ

Ε λογόν τε κατ το ς α το ς χρόνους [κα μα] ζ ά τε παντοδαπ κα νθρώπους μα γίνεσθαι·ὔ ὰ ὺ ὐ ὺ ὶ ἅ ῷ ὰ ὶ ἀ ἅ

ο ς πασιν χρ ν τ α τ ε ναι, ο ς α τ σχέσις. Π ς ο ν <κα > μα μ ν νθρώπους, μα δἷ ἅ ἐ ῆ ὰ ὐ ὰ ἶ ἷ ἡ ὐ ὴ ῶ ὖ ὶ ἅ ὲ ἀ ἅ ὲ

τ λλα δι τ ν σχημάτων; ὰ ἄ ὰ ῶ

[6] λλ γ ρ γίγνεται μ ν καστα κατ τ ς α τ ν φύσεις, ππος μέν, τι ξ ππου, καἈ ὰ ὰ ὲ ἕ ὰ ὰ ὐ ῶ ἵ ὅ ἐ ἵ ὶ

νθρωπος, τι ξ νθρώπου, κα τοιόσδε, τι κ τοιο δε. στω δ συνεργ ς κα το παντ ς

ἄ ὅ ἐ ἀ ὶ ὅ ἐ ῦ Ἔ ὲ ὸ ὶ ἡ ῦ ὸ

φορ συγχωρο σα τ πολ το ς γινομένοις, στωσαν δ πρ ς τ το σώματος πολλ σωματικ ςὰ ῦ ὸ ὺ ῖ ἔ ὲ ὸ ὰ ῦ ὰ ῶ

διδόντες, θερμότητας κα ψύξεις κα σωμάτων κράσεις πακολουθούσας, π ς ο ν τ θη καὶ ὶ ἐ ῶ ὖ ὰ ἤ ὶ

πιτηδεύματα κα μάλιστα ο χ σα δοκε κράσει σωμάτων δουλεύειν, ο ον γραμματικ ς τίς κα

ἐ ὶ ὐ ὅ ῖ ἷ ὸ ὶ

γεωμετρικ ς κα κυβευτικ ς κα τ νδε τίς ε ρετής; πονηρία δ θους παρ θε ν ντων π ς νὸ ὶ ὸ ὶ ῶ ὑ ὲ ἤ ὰ ῶ ὄ ῶ ἂ

δοθείη; κα λως σα λέγονται διδόναι κακ κακούμενοι, τι δύνουσι κα τι π γ ν φέρονται,ὶ ὅ ὅ ὰ ὅ ὶ ὅ ὑ ὸ ῆ

σπερ διάφορόν τι πασχόντων, ε πρ ς μ ς δύνοιεν, λλ' ο κ ε π σφαίρας ο ρανίας

ὥ ἰ ὸ ἡ ᾶ ἀ ὐ ἀ ὶ ἐ ὶ ὐ

φερομένων κα πρ ς τ ν γ ν τ ν α τ ν χόντων σχέσιν; Ο δ λεκτέον, ς λλος λλον δ ν τ νὶ ὸ ὴ ῆ ὴ ὐ ὴ ἐ ὐ ὲ ὡ ἄ ἄ ἰ ὼ ῶ

θε ν κατ' λλην κα λλην στάσιν χείρων κρείττων γίνεται· στε ε παθο ντας μ ν μ ς εῶ ἄ ὶ ἄ ἢ ὥ ὐ ῦ ὲ ἡ ᾶ ὖ

ποιε ν, κακο ν δέ, ε τ ναντία· λλ μ λλον, ς φέρεται μ ν τα τα π σωτηρί τ ν λων,ῖ ῦ ἰ ἀ ἀ ὰ ᾶ ὡ ὲ ῦ ἐ ὶ ᾳ ῶ ὅ

παρέχεται δ κα λλην χρείαν τ ν το ε ς α τ σπερ γράμματα βλέποντας το ς τ ν τοιαύτηνὲ ὶ ἄ ὴ ῦ ἰ ὐ ὰ ὥ ὺ ὴ

γραμματικ ν ε δότας ναγινώσκειν τ μέλλοντα κ τ ν σχημάτων κατ τ νάλογον μεθοδεύονταςὴ ἰ ἀ ὰ ἐ ῶ ὰ ὸ ἀ

τ σημαινόμενον· σπερ ε τις λέγοι, πειδ ψηλ ς ρνις, σημαίνει ψηλάς τινας πράξεις. ὸ ὥ ἴ ἐ ὴ ὑ ὸ ὁ ὄ ὑ

[7] Λοιπ ν δ δε ν τ ν πιπλέκουσαν κα ο ον συνείρουσαν λλήλοις πάντα κα τ π ς φ'ὸ ὲ ἰ ῖ ὴ ἐ ὶ ἷ ἀ ὶ ὸ ὼ ἐ

κάστου πιφέρουσαν ρχ ν τιθεμένην μίαν, φ' ς πάντα κατ λόγους σπερματικο ς περαίνεται.

(5)

στι μ ν ο ν κα α τη δόξα γγ ς κείνης τ ς π σαν κα σχέσιν κα κίνησιν μετέραν τε κα

Ἔ ὲ ὖ ὶ ὕ ἡ ἐ ὺ ἐ ῆ ᾶ ὶ ὶ ἡ ὶ

π σαν κ τ ς τ ν λων ψυχ ς κειν λεγούσης, ε κα βούλεταί τι μ ν κα κάστοις χαρίζεσθαι ε ςᾶ ἐ ῆ ῶ ὅ ῆ ἥ ἰ ὶ ἡ ῖ ὶ ἑ ἰ

τ παρ' μ ν ποιε ν τι. χει μ ν ο ν τ ν πάντως πάντων νάγκην, κα πάντων ε λημμένων τ νὸ ἡ ῶ ῖ Ἔ ὲ ὖ ὴ ἀ ὶ ἰ ῶ

α τίων ο κ στιν καστον μ ο γίνεσθαι· ο δ ν γ ρ τι τ κωλ σον λλως γενέσθαι ποι σον, εἰ ὐ ἔ ἕ ὴ ὐ ὐ ὲ ὰ ἔ ὸ ῦ ἢ ἄ ῆ ἰ

πάντα ε ληπται ν τ ε μαρμέν . Τοια τα δ ντα ς π μι ς ρχ ς ρμημένα μ ν ο δ νἴ ἐ ῇ ἱ ῃ ῦ ὲ ὄ ὡ ἀ ὸ ᾶ ἀ ῆ ὡ ἡ ῖ ὐ ὲ

καταλείψει, φέρεσθαι π ν κε να θ . Α τε γ ρ φαντασίαι το ς προηγησαμένοις α τε ρμαἢ ὅ ῃ ἂ ἐ ῖ ὠ ῇ ἵ ὰ ῖ ἵ ὁ ὶ

κατ ταύτας σονται, νομά τε μόνον τ φ' μ ν σται· ο γ ρ τι ρμ μεν με ς, ταύτ τι πλέονὰ ἔ ὄ ὸ ἐ ἡ ῖ ἔ ὐ ὰ ὅ ὁ ῶ ἡ ῖ ῃ

σται τ ς ρμ ς κατ' κε να γεννωμένης· τοιο τόν τε τ μέτερον σται, ο ον κα τ τ ν λλων

ἔ ῆ ὁ ῆ ἐ ῖ ῦ ὸ ἡ ἔ ἷ ὶ ὸ ῶ ἄ

ζ ων κα τ τ ν νηπίων καθ' ρμ ς τυφλ ς όντων κα τ τ ν μαινομένων· ρμ σι γ ρ καῴ ὶ ὸ ῶ ὁ ὰ ὰ ἰ ὶ ὸ ῶ ὁ ῶ ὰ ὶ

ο τοι· κα ν Δία κα πυρ ς ρμα κα πάντων σα δουλεύοντα τ α τ ν κατασκευ φέρεται κατὗ ὶ ὴ ὶ ὸ ὁ ὶ ὶ ὅ ῇ ὐ ῶ ῇ ὰ

ταύτην. Το το δ κα πάντες ρ ντες ο κ μφισβητο σιν, λλ τ ς ρμ ς ταύτης λλας α τίαςῦ ὲ ὶ ὁ ῶ ὐ ἀ ῦ ἀ ὰ ῆ ὁ ῆ ἄ ἰ

ζητο ντες ο χ στανται ς π' ρχ ς ταύτης. ῦ ὐ ἵ ὡ ἐ ἀ ῆ

[8] Τίς ο ν λλη α τία παρ ταύτας πελθο σα ναίτιόν τε ο δ ν καταλείψει κολουθίαν τεὖ ἄ ἰ ὰ ἐ ῦ ἀ ὐ ὲ ἀ

τηρήσει κα τάξιν μ ς τέ τι ε ναι συγχωρήσει προρρήσεις τε κα μαντείας ο κ ναιρήσει; Ψυχ ν δὶ ἡ ᾶ ἶ ὶ ὐ ἀ ὴ ὴ

δε ρχ ν ο σαν λλην πεισφέροντας ε ς τ ντα, ο μόνον τ ν το παντός, λλ κα τ νῖ ἀ ὴ ὖ ἄ ἐ ἰ ὰ ὄ ὐ ὴ ῦ ἀ ὰ ὶ ὴ

κάστου μετ ταύτης, ς ρχ ς ο σμικρ ς ο σης, πλέκειν τ πάντα, ο γινομένης κα α τ ς,

ἑ ὰ ὡ ἀ ῆ ὐ ᾶ ὔ ὰ ὐ ὶ ὐ ῆ

σπερ τ λλα, κ σπερμάτων, λλ πρωτουργο α τίας ο σης. νευ μ ν ο ν σώματος ο σα

ὥ ὰ ἄ ἐ ἀ ὰ ῦ ἰ ὔ Ἄ ὲ ὖ ὖ

κυριωτάτη τε α τ ς κα λευθέρα κα κοσμικ ς α τίας ξω· νεχθε σα δ ε ς σ μα ο κέτι πάνταὐ ῆ ὶ ἐ ὶ ῆ ἰ ἔ ἐ ῖ ὲ ἰ ῶ ὐ

κυρία, ς ν μεθ' τέρων ταχθε σα. Τύχαι δ τ κύκλ πάντα, ο ς συνέπεσεν λθο σα ε ς μέσον, τὡ ἂ ἑ ῖ ὲ ὰ ῳ ἷ ἐ ῦ ἰ ὰ

πολλ γαγον, στε τ μ ν ποιε ν δι τα τα, τ δ κρατο σαν α τ ν τα τα π θέλει γειν.ὰ ἤ ὥ ὰ ὲ ῖ ὰ ῦ ὰ ὲ ῦ ὐ ὴ ῦ ὅ ῃ ἐ ἄ

Πλείω δ κρατε μείνων, λάττω δ χείρων. γ ρ κράσει σώματός τι νδιδο σα πιθυμε ν ὲ ῖ ἡ ἀ ἐ ὲ ἡ Ἡ ὰ ἐ ῦ ἐ ῖ ἢ

ργίζεσθαι νάγκασται πενίαις ταπειν πλούτοις χα νος δυνάμεσι τύραννος· δ κα ν το ς

ὀ ἠ ἢ ὴ ἢ ῦ ἢ ἡ ὲ ὶ ἐ ῖ

α το ς τούτοις ντέσχεν, γαθ τ ν φύσιν, κα λλοίωσεν α τ μ λλον λλοιώθη, στε τὐ ῖ ἀ ἡ ἀ ὴ ὴ ὶ ἠ ὐ ὰ ᾶ ἢ ἠ ὥ ὰ

μ ν τεροι σαι, το ς δ συγχωρ σαι μ μετ κάκης. ὲ ἑ ῶ ῖ ὲ ῆ ὴ ὰ

[9] ναγκα α μ ν ο ν τα τα, σα προαιρέσει κα τύχαις κραθέντα γίνεται· τί γ ρ ν τι καἈ ῖ ὲ ὖ ῦ ὅ ὶ ὰ ἂ ἔ ὶ

λλο ε η; Πάντων δ ληφθέντων τ ν α τίων πάντα πάντως γίνεται· ν το ς ξωθεν δ κα ε τι κ

ἄ ἴ ὲ ῶ ἰ ἐ ῖ ἔ ὲ ὶ ἴ ἐ

τ ς φορ ς συντελε ται. ταν μ ν ο ν λλοιωθε σα παρ τ ν ξω ψυχ πράττ τι κα ρμ ο ονῆ ᾶ ῖ Ὅ ὲ ὖ ἀ ῖ ὰ ῶ ἔ ὴ ῃ ὶ ὁ ᾷ ἷ

τυφλ τ φορ χρωμένη, ο χ κούσιον τ ν πρ ξιν ο δ τ ν διάθεσιν λεκτέον· κα ταν α τ παρ'ῇ ῇ ᾷ ὐ ὶ ἑ ὴ ᾶ ὐ ὲ ὴ ὶ ὅ ὐ ὴ

α τ ς χείρων ο σα ο κ ρθα ς πανταχο ο δ γεμονούσαις τα ς ρμα ς χρωμένη. Λόγον δὑ ῆ ὖ ὐ ὀ ῖ ῦ ὐ ὲ ἡ ῖ ὁ ῖ ᾖ ὲ

ταν γεμόνα καθαρ ν κα παθ τ ν ο κε ον χουσα ρμ , ταύτην μόνην τ ν ρμ ν φατέον ε ναι

ὅ ἡ ὸ ὶ ἀ ῆ ὸ ἰ ῖ ἔ ὁ ᾷ ὴ ὁ ὴ ἶ

φ' μ ν κα κούσιον, κα το το ε ναι τ μέτερον ργον, μ λλοθεν λθεν, λλ' νδοθεν π

ἐ ἡ ῖ ὶ ἑ ὶ ῦ ἶ ὸ ἡ ἔ ὃ ὴ ἄ ἦ ἀ ἔ ἀ ὸ

καθαρ ς τ ς ψυχ ς, π' ρχ ς πρώτης γουμένης κα κυρίας, λλ' ο πλάνην ξ γνοίας παθούσηςᾶ ῆ ῆ ἀ ἀ ῆ ἡ ὶ ἀ ὐ ἐ ἀ

τταν κ βίας πιθυμι ν, α προσελθο σαι γουσι κα λκουσι κα ο κέτι ργα σιν ε ναι,

(6)

λλ παθήματα παρ' μ ν.

ἀ ὰ ἡ ῶ

[10] Τέλος δή φησιν λόγος πάντα μ ν σημαίνεσθαι κα γίνεσθαι κατ' α τίας μ ν πάντα,ὁ ὲ ὶ ἰ ὲ

διττ ς δ ταύτας· κα τ μ ν π ψυχ ς, τ δ δι' λλας α τίας τ ς κύκλ . Πραττούσας δ ψυχ ςὰ ὲ ὶ ὰ ὲ ὑ ὸ ῆ ὰ ὲ ἄ ἰ ὰ ῳ ὲ ὰ

σα πράττουσι κατ μ ν λόγον ποιούσας ρθ ν παρ' α τ ν πράττειν, ταν πράττωσι, τ δ' λλα

ὅ ὰ ὲ ὀ ὸ ὑ ῶ ὅ ὰ ἄ

μποδιζομένας τ α τ ν πράττειν, πάσχειν τε μ λλον πράττειν. στε το μ ν μ φρονε ν λλα

ἐ ὰ ὑ ῶ ᾶ ἢ Ὥ ῦ ὲ ὴ ῖ ἄ

α τια ε ναι· κα τα τα σως ρθ ν καθ' ε μαρμένην λέγειν πράττειν, ο ς γε κα δοκε ξωθεν τ νἴ ἶ ὶ ῦ ἴ ὀ ὸ ἱ ἷ ὶ ῖ ἔ ὴ

ε μαρμένην α τιον ε ναι· τ δ ριστα παρ' μ ν· ταύτης γ ρ κα τ ς φύσεώς σμεν, ταν μόνοιἱ ἴ ἶ ὰ ὲ ἄ ἡ ῶ ὰ ὶ ῆ ἐ ὅ

μεν· κα τούς γε σπουδαίους <τ καλ > πράττειν κα π' α το ς [τ καλ πράττειν], το ς δ

ὦ ὶ ὰ ὰ ὶ ἐ ὐ ῖ ὰ ὰ ὺ ὲ

λλους, καθ' σον ν ναπνεύσωσι συγχωρηθέντες τ καλ πράττειν, ο κ λλοθεν λαβόντας τ

ἄ ὅ ἂ ἀ ὰ ὰ ὐ ἄ ὸ

φρονε ν, ταν φρον σι, μόνον δ ο κωλυθέντας.ῖ ὅ ῶ ὲ ὐ

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :