El comercio marítimo de Barcelona entre 1630-1665: hombres, técnicos y direcciones del tráfico

146 

Texto completo

(1)El Comercio marítimo de Barcelona entre 1630-1665: hombres, técnicos y direcciones del tráfico Emili Giralt i Raventós, 1927-2008. ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.. ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.. WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author..

(2) ... �1:. n"<¡r.ijf,,,,,)l!"'t?A 1I'_,f.! �-t;'��rl·:t'l"t 'i."II' jV¡#. .•t.i,..:�¡;,s";,."\:I..,. ,il:r-�. ;.i�tf�. ;��::;���,;g':iJ:�--=:����;""".,:. �I"r�!;t� "V",'Jlj,¡,. "".r.. """':l':"t."'t""'l'::'�"J'I iAil��),.l;"';.�6:.#�J,l..". ��!ji(�li:�,,;!t.U:.i�..r. ;:¡�,.,''ITT'ff'\i\t;� .;.. "',.,_ ..... #;,¡.�t.T. ""�'W"f'f"';�. �l'-P.\.,;j. "lI'lQ ..... .... g,,;J.il ... ���7b:",attd'. :�,;�::,�"r::���:.�..:;...:� :r�r;:":.¡��' �::'��7':.:;�ti�·. lf3 ;io. 'i)1":"j.�n�,�.;"1!'·-<:� ,,;,o..,,J_.,,,{].l, 4!.,. ""'21"1'. t.l"'�·i'l..,....,.r1l''1. .. ,#�A �.�"<.i+t.fr�., "¡¡�' �"'.!I������ ����,�r._�",",__..J\.·f_..,,.�""��-t!�_". �����·3f":�"'!"c��J! __. ...

(3) 154 -. -. -. �. Ml 4:¡Q. ��, t9qJJ á mJ.t'!!.h-ul dG �l,t LiBiO!'". ((?otu.¡�¡:-arJJJ);. oDtalJa érl JJal'Colol'Ml. on. 1(150 (1). -. .... I. _---. '. 1. 11'.' Lantioolá.. •. I. t1. 1650� � ;jun.. I. ��I'�I�.!.. ,�., ,. ..... .:. lA. N2 451. (J.-\.2f.L G13!l(U0 -. dht"'�. *. ""'l¡'". ..... rtlorcad� a� ld{}n, con rafái¡0:nó1L\ bab:i�..J.. on Vcloncis •. w i ¡j{� l..�.'ba o:,"l 1�(l10;n o. 11 1G4G, dOS1{'iu. I . do 'J..l1 to,tJf"J.r ,Gfl1�6 '11J'� 3 mo<lao do r;.olil1G <l. 1G 'l! ��ioo' I 3 nnve del. f'lrulIO..=ltO o<m 6é�1tino G lí,jLvo� 00 l?'-l�ri;ro, Got'_n�ll (1). St4 pl.'1()cur'.ldru.� ·ou Ut1l'::�l.o:no. GrfJ¡ íJfl. oo1:)}.'1rJ.no l;¡.aan�;eJ. Ouil101i-.2)�, ,. O0.. #. '¡t'. b.tU:.. A;r¡ZGri\:1"1. 1"111"".00 tl1fu. . t.;>a.(�'. "'.at.·. 35.. 1"..13. ... ,. ,. �. --. -_. ... 1 2'. 1i'. L(.ID:tif:xU¿� n, lids D.n l35.. •. 111. 1MIS,. 20. eno.. '9. 1. r�.. 1¡R 4S2. !11-'SUJ;(m .. "F1�T). 1Jel�ado:: orl:uT"t{to do l..t¡ �O.í!l'$íl (lo �:On�Ol". :tn 1fS20 �. 01 g�or Gn OQt�u..� �.O\�{H¡) na�civ:J u� U17Ia 4)omPBI1!a 1'�tl{), po� @l nislrtlO I!onOl""¿:rl¡ �Uborf¡. y ·óI�i.."'ltMl"l tÜ. C<rúdl."CiQ con Sn1.JJOj"S; (�6 tU'loapitrü.. dé SOO ,L. ;r pal"(.d lÚ3 in l3it:.;m iio ¿()t, �'C'.ioio-s {1 J. l\"ct'M do PllO-V� (10 ó�voroo¡:¡ �dWltoo oli:1M-t1eico �-n la om� <lo ÜMJ r�omrj (2)dlJ :UOo�1-Q 1626 a 1G,l1 l'O'�z6 i:l'pi�at mtQs llGE:ocioo C�.6 1ntea10tU.ax�io <lSJl coroorciO, 0nt� drJ.di.� y.. l:&_�sellgD efJ);V�O Ot:.t'ltifla­ dso �:rMi�lrJ.·{Hi)n ¡:lo Mt\c��, taboco. �¡). cochinilla y �a1o 'b� ID.). (3). }.:tn 1628 ora uno t1c loo ��lf.1!'i'¡�oa de 100 dis�oc '3 � t08 d.ol i!�'q\1oG$dQ (1(' iA3';;C� cuuo �i�f.{�o 1fa�:.ta 3000 :L. t!!Dt�OD (IJ.). 11f:Jdio61lo t.11r1\bi4n a ne,i;OCj,oo �t.i.mf'S; con su. soo10 Al"lo.rt. ... .. ... .. .. ... t(!$t&,. 1,5);.. 1629 •. Ul't'l 1630. Cll. de. un vi.��jQ gflZ'tit!�10g ValonoiQ .. t.artanq �._$\�l 00 L. vu$J.,t� .� ���ct6cnQon�e3 'v.;ta�e .S V�con¡¡) J.s lL'l"\1'G � capL. 6). A+ no�.J.& � OGrd01.!.Ml t .¡;l't1l�ls, JQq�lil P'.t'Ol)iOOlG.l"l.O do i#r·o'::i e-\}¡�too do l.� O&"\,"a íkii ro�.ri'fn Pora J?3U �W:olcf -O���t') f1:� 1!!! n..�ve � Jooe.pl¡,. dG 4000 qtú.rd:ül.en, OO..lvr3t� an "1)iO u30. por 425 ,Ji. (1).. un. wOll. .. n. un. a. a. ... a.o. un. '.. Q. En. 1631 eonacroo .oJ. n�¡;'ir:xmio 'do Tora�, 1lU hija 15.''lj.et� o al. ��f1'OCi_�wc !?¡ ¿jtlc�ooh (lGlo!JE:QCG, al. 0'W!l. spo�ó �"-l illoL. (8). D'1w:.'1ó a p��o do enero <10 1632. ErJ. proi)i{)t� UllUS O�8�!] � � e"\l.lo dol. UOD;o:nil , dOllitl0 -rlviá (9). •. �o:rJ. d�. .CQl'l 1000. e. lito. 00. ... ..... .. ........ _._. ¡ F. �rioo" 3 �. �l�OfJ" ��1oo. 4. :;.. �riGOo �ri0t,. ·. • •. •. �. 'r a 9. •. • • •. •. 0000. 16.26--340: 52. H. 16,3<), 1S0 '1;7.; n, 1631, 328. v., �6. '. ;,�;ooQ V. �¿ O�. 32. �'TOc.. vnIll 23 000.. 3;. .¡.,. �j;JOOo 1626-3/00 4�. �1üo. Est�'Jiatica to CQi::iuiO!l "'�.3l."'l;ti:::.}o. �oou H. 1G.]Ii], 000 Via .Inv. lII'i 1¡-29-1 l"" �. �ioo. U.lJ. 1G�34� 201 'Jf 2t)O. ..:. 'J..��la-o, ¡;}0O't. l. 109... �G. ... .. !\L.oB.�.. .. �. hJtUlPOooh -... 't";'I .¡.\l.. ....... � 4(: :>� •.. ��..i.conOG1; .... 'UJ.Q�. 1646. 1. liOtgo�:llnt'é f:!¡;r.��13.. 200.. 110. COlltrta.. ..

(4) I. 155 ��� 11Ii 454.. !NI.ll, Antoll1 �!�10lte�3:'. o:. I. ,. 1649. ua. l\rloo I'iux'OOM. M�t"oG1la. 1 a. 1G4a...:-."o 1641-5Q 1641-48. 5 2. 1Jlll9. 'l. �25,. 1647. no. \!onsto,.. :rJ.C. cQp.�n. �50, 3000, ocreoJ.Qs, tal.u.a. 40:5(), cor{)lll.eQ. 1�. ti)lB�' .,200.. 1. mcn�;z:C."l. l�G¿p�to frLillc4DllI ,lln 1647 !!artic16 oen 100 dolll.ao en 'la expodioión n :sam-...r4�, e:.<lCah�Q.ilu., JJOX" !;!c.;r'; �vo FomclJ.n (1). En 3UT'�O da 1648 od�ri.6 rJO� �O Lo,:la mitad do 1 � bnro;t del. p:ttl.lÓn Eo�1; PrOOClO (2).. Si! O'Ct:ll.lOO16n mo �"l1;O luó 01 t).�i® 901l loo ¡.mertoa (tol· fil.lr de r:��lQ.. _. ....... I. •. Vido na 116.. •. lile. Lon:tiitJoJ.ú,. L1.. j". �.. .. ... ,. 1 2,. ,.. 164.8, 26 jun.. do ?:.i!. ¡,¡i! 455. "¡\�!�.'fl\ ¡,loD1J.t �.............. .....,... -. e. Oritmdá de lUWE;}'::<l\..L� •• Jhn 164' ,SI) cu»c16 eoa E!JtGvO rtU,1.t1.cll. ¡:::.ll't\ for'"..:k'U' Ullll C�)Wl:Ín rle 'lpaquet dG m.ex'O��1a'*1 la {lo iba n ei:� de '.la !�O.:JIjojtta y J.O$ bo:."loficios ao­ I:1m:ut w;nuton<tión: M b¡N'l1.�oPQr1d.l"'��. po¡"o!on6fJ igucl.oa.. it!í,mlUl a.po:�<i6 4- L. <tO ec.X'ital. frmlto n 31 L. 2 o.. n¡:u:)¡_''>'�fldr-i9 lm-r DiJ.loo. ('1).,. 'OOLl'bi� :fl."�mo'E1�. -. _,-,.,. .... -. .. 1. R. J.. •. Jol.lará3". Oone.. .. 16.3S-S711 145.. ,. �AIft J<LtIl. �. ... lJ:le¡"'Cad�· do. en. 16.¡'� bt?l.1.a.-:1o 00 Ibrcol.ona (1).. ... --. .... -... 1. :b'. I!Gntioolá,. •. !íoutpGlller,. 4;6. n,. 1645, l'. ag_ ... lL:Q�lUr' IJm1?�q.. lJA. 4'1. tJare<:r..«) <lO' ¡rmoba:r:a. En 1l;48 oool",s1S �")odGr�o al. p.Qtr5:Ji Josoph oottiba fiooc.1t:¡dO con PhGlip Sm.�or, <!¡am1>lón. 1'lt'..roonóL1 :f llotd..�Otl.rB IIJn:1i (;) on J�..�¡; aloi 1U (1).. l't.-.'iJ. �. -. --. 1. ... .......... li'.. LGtr.;ioG�". tl.. 1648,. 16 (lbl-'.. nJ)�?Jí. (;� tiraS. la�n. llQ. tOo ea.• .... 1. ". on. I�. tTorc8.{lel" da !.a.vo.u.¡-. Aooci3(10 1643" un, COlilIJlror1ÍOO de voota. {le �tll!'n�') 11.qJ¡tCo'!-0OO"(.Ü.uo tlaUfJm. '. �(l�tlO$ �,a..�.lt1e�s. en. y medio; rlolM�da. tie. 1200:. -. •. J:)�. ............_. --..... L\UtiooU,. con. J. J r;:b�.3 ner 01 OlaVat-'l'j,O d.el iU.�<m.do eu. ¡clO?:!!C!. oa.���o a. lwoo:l0 (�otipu.1.a{lo plaial (1). '. -. 0011. ri1.'. 1643, 4 jUl •. lit. 456 •. oa'tr;;¡gQr ,e� do. en. G�,. au,..".. 22 9. pOli.' cc;1)o-.

(5) IlO'!!. VlhAill;¡�eyl. 156 j_ tJ U. 459. -. Inl')Q�;�wjs:n�i� _"'l�üo��. . .. 1647-..J3. �. 6. 1GaOJ: e0...�on.. IJG'?pci>'..llltto mt\l.rGl. do J:f:Ü.S\vnot. oáLf1� dru.��tG 10D- refo}'.71rlos "lÜOS... '. conato. OOrJ,O" ronidOO'OO 00 �. (t).. Cp-��'". f. 0'. I�l. So, ';. i'::¡�'.. r¡R 4G4?. � Si!ll!2i'� -P..o'l�0,� de �ou.loaoo. 1m,. 1640.. a.ec"":.���2;"¡O. do '¡ji).... bt'!lla.l'9 00 !irll.��OlOlltll. dfJn<l..} (¡)j¡lC!':U?iP al. vi-d.'t'".tm-o' 1&":JllCO,OO11 OO�l�l (le SO, ()U{��orM do oo1;il.Cl�) da BeP.'llorJo (1) ". ,·,t!.tb."'o, so �)Úl.�. 14. .. ..... .... ",. "1 '� , Lant1oolá, n, 16430' 13 ... �o'.. �ü..J.]�e l�O;I.�o¡w, (ie· i�UfJG, pGdra �o:t antc��i.o:r�. 11a' 461..

(6) 157, .1 V , '. al.-. liO;"Imru�$ ¡lE I1DOOOX(}$ �t1.LItJ:.o s•. •�=��=,���'�f�.'�'���. .ni. �Q., �»_.p,p:��A1.a .. IriIDº"��í. '1640. *"""Víúiii'QB'�-. 100,. 1. 462. lJma. 1}��atilet" ari-undO· (le r�i_. Elf,u,vo. on rolooi.onca 0,011 ® l�Uart�lu, tlO qui�n cov!pri e1.-oto ootQVOG dO' 1a 00'/0 S,antn do 250(). qUin:t;al.éfJ, 011 1642 (1). Y' do1 CU!lJ. I,wooi.bi6 )JOdorao en esno Joan. 1 2. J.r.. F.. I. ,.. fft 192t�)�!. --. ........... Lantimlá. Lénlíi.t:11CU.. n. 1642. 19 {�J�. a, ,,643, '20 � ... t. I'Jl 463. ". AlJBIi¡¡ I f� lit. .... l'lor�o, ¡"<Y4ool'l'ie. on. .D3rOelon.').�. 'lJ;n. Juan l)ta.... GQ1u.� �Qo1cJent-o. erA. _. 1. •. a. ti. ¡¡�. l.. 1�91J. �G. lXt 12 sep. 37#1 LMtlwU.. n, "643, 2Q aa. un 464. @'2s:J1 .. �__�as�. _�loA9o:. ". MBOV{A·. " '.. ,�el,m.a •. como. ......... ..... 1. '. 1631 ()t:cr� pOtlOHs. 1i:bd;t"'!t't (1). L'n 1643 �ba p��aor Gel.. n1�e JOQll i�ili (2) • G. ,-643. ... SOOO duc. pai1OQ.. t�� 4� On�. ell.'la. 1843." .,po-i"ft�ilt140 PQ�;Q. en. l�bom do 4. lo. .o6lo-VQ (1).Hillla,1O. OO.;,1¡Cl. Gll. ll�.. P<>l. Gog. t�.. @lUr:¡¡lp. Jr�aq¡g,. !511 465. roo.u), �o� () ca-floocio d<iL llbroro lbi"ael. Visu Mt�:d&:ltl. �3�f;6 en ��nn ea 1Gl1 q'do­ en h'l �a8, 00 1:.\ {¡ua:L oticll Cl."UOlm.ent 1'J00t 11 dtQl:.,\o.. t_ ��ft. D111� D.3r OOI)ul;(;{lfiO on la. PtU�qu1s do J�. � 01 DOfM':tf)' do lGO V:1��. Q qu.�on�c, d-Q� como tt\tol.�O 1;) ill h1�Q j.�1a ,�, 3 la �6n (il9 tlO!) añoQ (1). l'4. 251 40 !JQrDO,. V!:voo �,s 1 L. '12 o. tU. cJ..��'3llO, qua lo ha, bu¡ ao111t1&>.(2).. t!o�u-er. ". ).!O. d.ottlUOl'3 do ...� in(I;J.t do tUlQ !lDQpottma t:. ra.. .. :m. .. ............ 1. ·. ... JI. ll'll. -. �riOg. terioa,. _Xl,. �GfJt.. 1. 91 • fIl. 153t. 129. Jul19. ... EU 466. .-. <le) R'ovnrtl. ens6 e{):t�"'Odor {�Q (}:L�&3tl. En 1650 00 aooo16 oon (lt� NvooclodOrGD y con el noSOC1tmte Pora t:r;Wa<Rl (1). 1'1000. l)í.ú"a la; vanta do. 0011. I. m--. ��.. fto110nd�� ao hi�. m�;¿l. .. 0.·' �pro0Q l)j.fort"C4"1t ¡;JO�, �. .dOl �.Old.�10. .. f'r�lnc60.! on. �eat6. pom..��. 16',·; mtñ6 p�bo.hJ.tOan,te o.pcst� (2)..

(7) �� 158 1. 2. '. .. ,. ... .'. h�.. .'. 16*¡',-MJo. .. V!.óo 191. .)18. ,F .. b(m't3;.�. 1. .'. .. 1 ;!tm., �,'.. �4�. ,. nAru�m�L��,���•.,:o ���Hi5�" .. 1m;. .,_'. .'. �1(i��e�. .. .;-�. �vl�,. ;ro�la-'(JJ. Gn. �OBQ. HU' p��� df.t. 16:M {'I'* Ulf¡·;aft� _�m.f$ di. po4�a .• �tis P03.(}$Jl� dO' co�,� ¡f)-�;1a tUi � r��' ti. la a�... Pat� ele (t�()@)r10' !b�c w. 3 . ... � QOn_€V'$". ',. ... CQ.Jf.�. JJ.q� t.. i., ·<tIa(13.a.� �.'. ,. ','.. ·,. ... ... --. ,..M,-. 1. ;,. s,. 2. •. �,. �. d� ll:war a X6;� límSC ... ��one'ttt €m, h� .. Q¡ l1$i};�ano, .f)O,l\O(2)", 3f a J�. �f.···. ag�m.· 1Q.!f.·. ..,. S/¡. ll •.. I ", P"-CQ&. J:J\.. al <f.. Ji.. �!t.��, M_,.. �. ,a8�. t""�.·.,. "�'.. ,. .. ';. .. .. �i��_�A�. ��8. .� '. �31Qlm, ,m 1633 O'borg6 l)@i=W �!t� e�lS:t�}Oí'_ tUl �-. t��1I! ��J :e••¡¡14mt�. .. �!:6:'�(n!�U. &?c�_t � ,��. m. ". I. •. .. ... --. 1. i;¡.. •. �. �llti.14.. �. l�.&¡glf�c íl ,I"�-... �.j'. ,�. �...��. ,. G(I�. , .B:m.JQ1�. �a. .'. .. �'.fi. 16.)0 ('t,),a. 1:.. .'··. �, � P�.� :¡ Frt:"lAC$.tlCO,., l�,tJl�dGllto .b�iAi1o on �ildrld _ ,6.,9. C__iJ¡ "ot�·. ,. ,.,. '. _,_ ... -..,... ,Ií J. .' ... ". a. *'. 'ilI. F... M. �í�'. 4"�4.,.. ,J�. A... I'v. "'3". "";,. ilftf'il,*' 'U'. t.. ��. t··'· 1',.. t6�h P!,lOO. Jt. J. �. l'. !ri_.. aUl. iU�J!I€l.m&.• �tIt � -. ". .. :. '. .1",'�. ',.,. -.470. '". .. _. $t;�l�. Oa'� fll �& �B. dQ. '. H�� .tlQ1. ... '� •. ', �.:' ' .'� :n��.' �.'."'. t. ,$ �'S 'M1.�1_. r�� �i. � (1.. �_tlo. 1. G. J. • •. 1:. ,. la.' 1$. �. '. '. 'f. .. •. .. •.. .. �. ,. 11.. !-.�. G..�..• _.lb.· •.. C ,.,. ·� 4t,lt 11. M.I•.. (!U'_•. 1640-41, . ".. !_ :tl(Y�oa, fJonQ. .. J]l., Con. UC,ll@. . .". '(1)-4g., ",. .. ·.1:!·.'. n/i1JI'.,. 40�. '. ... r:. ,.',. 1,:.;. .m lij��. dQ.. �G*". _�� ,do. ��.''e.,"�.· � 9lh1�::1l_,Cd520. ...�ow::tt.�t.��d.;-111.3°. ,. .. ,. '.. iUo. .. -.. :.'. OMaUoro 11 Of;i@Ó. �o .Q� con :f�tt. .'. d.t6. ae. ';. j1t'G�lG��.: '",;j,.U. t l.'.'.�.'? d()e.h't�, Doo� _.�� . •�fl;� (lQ. _ 1·640 l�b!ft¡ in.""'" (!UG .• JI,' �� '� ",i.��(,)Je" \ilJ .•.. .. u�p. 1' 4 .' _"ea tt'e. ". ��;t, . • a� ".' Atl . :UOni . .... (,J, (3). 1633 acrll_l:ilA. ... -.1:>0 __. t.ftt4(). '. j). �'". ,. ,. ,. *�p) n. .. ,. ,. 46'. .. �.... 20 �. ll.. "'l:2-li.. Pott.. Q. .'*1;. 4(í. td111� o�o@mo.l"t� 'lud:m:be l.f:1!. ,. �rao '9' �� . ¡�éfJ1'QW. �oad1r�_ 1$�- t$(l bi0n�t;f " 10$. ... '. ... .. ... J)¡�llqu.m.� a.¡l�. 16l�1:". 11. no"".. ... .. _. :a.. G.. .9'l:'1tlOft.· mt.@.(i.. �.,:t�»f!Q.'. �.. 1WII,f(iI. �\.... (le �o-.lw� 'If .�. M ��J' d��C;l.tl .. ��1O. i'��� � (1). ... 40.. ,.

(8) 159 Ii lo nl'''PJJ�lDT :uan l� .t.':;¡ ...........U -. '. ,. '. C'tOO.O-v6s, bijO. , ,. mento.. 41*w!.. r�. o. mifll r:roP ....-w. .. (10 B�'*tW JI lJI."l90 (10 1.011 tmOto.dOD M't01"1o� '1630. �st'10l.lOO.tfO ) Otl OOBOc1oCJ do1. 'Sa lt,,'Üolltíba; -éll �alona 08. ... �o�tt_1a). �le W�8C._ �'l�f'.' flOl,' ntinO,' E�_aoJ.", (al G� oDIlq\l&. 4:m. r�t¿Ml�d l' �a(10 O;lpoo1o.l <lo].. '. _. __. ... -. _.. 253.. , 11. Tri.0n, .��. 1630, 2 • twaDIO'H, 101,.. m. !lWW9 1�iiH��l!I1!ra�. � � e. �� �. .. 1. 1612 1l.>JO. 1. 1. G14, e ,1632 ,'6l2 15� 1;641. m,.�ta. 1300, o�.. 720. M oonuta. 840, ,:)at!o-a .. pWlOQ. l1111Vo-., 3100, 3.006., .' '1000 nor�. .. .. l'1!. eOfur:t8. o'. ,. 24 S'ooo, P3llos.p 426910, �. 1"' '�O,t ��. 300. i1ae�d ,,' 9 3411(). �lo,í)t ldsa'O, Vii!�o :1 1320 J 1181'103.. ,. liiv{)alO Venocia 3101116 COl.\ior�. "(jO,.. 1 2 1 '1. '. �"�nest mo� Otn''liaSflW Có.dia Llbrl.1Orco. 163,1:. �H¡:3a. 473. ". ,. 1632_ 1630-l7. .•. ,16l2. ,. t1�a.6r �'<tue � 1630, so l�é ttnunc 01; icm.tti.u 01vio �Jmc.()4. llro. hijo do D�dO X�:ra1� _"'9 ta1�¿--o d0 \un fami1ie dG 'as, ro1tí\oionoQ ocn �el.onu (1) .• OOnt� rnatñr:onio con J� �.' ,'ita, h�1Q. (le J� Ibm� ot;� uerosdOll* Gano1tÓC � mi1.i�. ,x,n llecclg 'Uil' �_ él� im�ia !f IN 1_ do .. oon COl". fAd.&, iiQtadtl aGJX)t) PO,f'Xt --a. $a­ Is,.)>>, � a� b1� �a. itor ,d& lPoix, !ltoft�et1 U, �'lOOo.b� (3) J Wl afio d�fJ.PU� ooM,,;tS � _­ '�",' �'4·0 tJU. bj.��. ¡t1Q�O COlJi tl1 doM01 l$1qUOl. n�, ;al cual �r-t '1dllt\ tiort';$ �, 10.000 L. (4J .' La oot;l'Vidad de Po1Qi� ��l"!'do ;f® z:m.ltiVl.él 30eut.1Arta de GQloJ.'"a"Go :fM� éle 1.00 gl\m(len hOt'Jbro. t� n,.-ciD �m.dG1rl;oo 00 �Víl :! f.!n,Jrid. �e� (10 I�mg. mt-\tOl�tla � 10 j;ilQUotritA lo­ oa... in ol p¡�r a�to. _ twi:bi.6t1l1 fU& �io�ntQ in'ton_ 1'U1l1:fo fi� 'GJ5" C'tial.,(iO la, w¡it"�a {',"{)il, ¡�t�..r..cil:a (tolla' tl :@�tQ; n � o� fJUU Qfeo_� ·�u Qn. el. r1tSdi'tOl?rtmeo. 3010 o aooc.icido oon (10' �ltQ1os t!o bi8coCho S�,f�@\.. QdilWri4 Vt�OS t111.0 �1"�t¡a el tl'i.64) a 100 �:t3d�D de l�'Jélona JI �t3 I#"� 2 &:1_ pc.� t}� �nftaJ., o�tló \,), poz.'O en 1633 ea�'t6 _� dQ 3000 L. en la cornT�-oi6n de tm.l)S hornoiJ ntll. cut) dGl ct:n�r do! Sav:t prnro, 4ttt:;¡i:tl'UtLl.-' no! ol oo'fZ1to do ln tlW1.il't!'OOttum. dol. b.inooclw. • JiOX"Jr\1o � ol. 41ti.gQ � G,0!,1.O en. oolllpatriotu �no 60 N'0grG 1 Oito· � i¡,Oft'ii¡ori,o (¡$ oo.dunG 00 l.a eira�o1.6n ltl aran CQ¡p0l10l. G t\1.'i.a m (tt�eidn Q U�Q.' La elf.ro .. l."w�1n � lQrJ ';tJóllnti'J) d (j� 426.937 Ji. 40 ilQmltiQ :romitidoo a Gálovo. J)w non�\1 loo Q'¡O$ 1GJD tl. 1640. itQ ocPplota �on loa t1�¡toc d()l. not�() � �.i ��f�l?Ont60 � ,10$ pa�po �hoe a O:C10itllOG 00 1� go¡�ua o e .1.00 0$ do dinQ:k"Q ef-ectu.\,t{Qs 4i"o1$�,0 fa GÓllOVa. �1"&1'.llOOOm _ � lo �ntt\ onU1"h.41antla, ootQS d�tOf3 aloa.n�$ t:m@ocivnrJe!tt3 :tOQ ve'. .. Q'ra1��,.', '.). ,. prJ..,;'llesto. 1635,. ,t�6'. .. _. �_. � =A�Jo. ,. Q��'. �r�u. ri�:. .... ..... a. �:rro0. -. �fJ. � ��. I. ... mt�il1mlt$�=. �o �r'4-f115�� l�il � A. ,. ,. ... vv. �. •. �. ,��G. '.::>' J ,z;F?W,r·". ".�>. '.'. ,�1.� l!!-d'!6,lG <r4:M1 � 5¡fI·.� ',GAs. :J.. '. ...... ,. VIJ. 1. '. .. •.. "". ... '. __jMQ__ "",. � �� ,w. .... _. .. 1.

(9) 160 Zeta oot1v:.t,t�tl fil1Dl'lCi.er:."\ ll(.va·bn imro�radaD un rJillfm 'do conOfJ<Olt ti!. ��}.v6� fié lQfJ o�oo r(JltlCj.(ft'�OO i.�'1P()1"il®t,e0 (lOO 00 "¡ooil)l'é �lÓ »N�1o:t' {lo ,.Jortlo­ not,orisll otra �o(Jw-;Glñac,ih da l�tlGr Y do (;()t¡(tiO�:1Q m.i�b:jf� del (,u.n.t3$Jo '3 _1':1Q;fOl· do Hucd".onga (8); m6 do JtJ�l-m.,� �.:l. ¡_;r0t:9r-l0 dGllh.�,fW) de Iu.l)o. (iEi/ooe 16:32 (9.); (1�1. ObiowdO Palañe11tl do 1.7�..A 3 <ñ6con lno Par� (10). Nont3iÚa. :reloo:lono� nOnUrtJ) vO 0ll lOQ l.o'tJ lrl.{�tt� � llabroat nOV'St eo.:n l/;)a lIblte�Uet 5!on1a !'!o di nero !,m:lf3nmas pro�o(1 J. o�,:znt1dBdO:, (figtr'l.bu.:Ía oualoo :,�ri $n Pnl�%m!) (.,), L'riOO (13) f L$tl.ricl (1) ••• La �otGr.D1Q en Slt podcn� de nQ,W311n!l oJlf1t1aBdOG d3 d�ro 20,.000 roalo$ 11 (.)l'l'f; ,:th"l llO�lUo' a- �l en cn3ao' eQll�lO a a� ll. S., por l.{)1) ·'Oonfluteroeu o �a&lr".Lod. ,ti'!' r1onO� (Jo oo� lo (}ool'l&uCtt pol."Dit.i6 i!lt\1OJ �.u.� en uno; �}}l llOt'enc1a Lo V00ÚO, M éf'oc'fio, 1'1Gta or41r", al. c();.J.0:ro10 3' "la "'ndUstria 1000100. 5Q..r:ulll1otl."'níldo rrertidas do 200 tl 250 GU.GrQln bo�u� n�doo ttu.:rcao "oom..o�ll10 o ente­ 6C Al�t.'lr13éf� o, vQ.Wlo-o c'la;1Jido,r{lO do ¡� (f); do Jíl,.covru? In).);; do Pe1a1l;�U1l Col.?ooia � l.a �� do �f.ibfts �Q tna�tJ1 do V&O'f' 2000 L. a M{.\1)�itOG (io �ee--lo­ lino on 1'"aL'l.V. �,JJllOóa, :�r 00 Wl btl0 dQ ca�am a. a<}Ol-"O (lo un ¡JOOO· ua­ buqU0 1��o na (11), rGc1 o� dO COj,lt»l Flor fA lC)& 190 quini¡a1e8. (16); eOl!r!;rn :fart1Oa d, ron declaa..-:.r.&Ml aEUO� I'S�6S'" de 12'1 do LisbOa, 00 lo e:LuGad (19)� 6e i}Oum.&t'.atnriQ (20); .oa A� ü(\L en.1G40 p�" 61 Q:n Ü¡S Gano�� do 1fl� rJQ\"{} UUQ 1tt\f1lt1loo de po� UGrJC'f>�.;�dotl tl;t1rP uOrflOflO., 12.000 d� (21). ;¡;¿ra. tan1kl.ln c�1e3141ii(1' dtl GU-D llC:JOOj.OO qua (J'�.ll;:!ao al{r'&lO dO OlW Ollon.t0G !U"1t0t3�9 SQ deol.aret.bG!; mool.v.fio 13�o FO(irL"l obli­ �Q a 'tl"abajro." po¡f m� euontn t�a�l .1'oO(-i.-?CirOO, con l.tt �gtU"'l(iQ.fl dG lllO con t1ol.ebor V�t� tii':� oobor 40nciG goloo� aQ;t\9l. prodw.:t:o .. �Ql aO"GMr OSE:I. • (rural O��. 22) dol por t\1r3t'O. mm.ob-l.as en .i?o.reel.ona; la 'too.!a lerfl]!·du �¿n..fl\,}G F:Gl.o� OQS3 Mftd& mb1'1oo3, Ctl la cnll� (le V.uW.loqo� 9 llorulo 0n 1G,39 00 hi­ tO 0011ut� Ufi �"'Qr Pat:'tl �&U? acoi.1io 'l21) J tma C:aOO JI ti.a;_dQ COl1 :t'elltf,� 8i'!Í1,.�.l. oS 80 L. g:ron1;O Q 1$ Lon;in (24); 'lI e>t:r.J. C€l-Ga con dOn. 31,)ÚlO.l.tlJ.. .. b. ,. ". OO. Pla. '. de.. .... ... ·dO.14C:l, -. .. ,. .1''?l1:!tlo... -. .. .... .... bt' .. PUO��$ q\ttl on '1631 tn6 cotli-M. a t:m co·n"Gdor do Ol."o;i.� ,'9 cuyo alqui101' dO, '0 L. (l�b!a � mt:1docllO �o en l\"lOO.Oda '3' párég en. ftoo�;,�a{' (2;). 1m ac1¡i.v1dBd oem dospu6s do 1641. .Ea r..robablo que. Bora..'VJO i'uoOG �ooaa.u.&:> ¡}lo1/!' J.0.0 gllQ'!lC&$�O o que a4"'..i.orB autuo � o 1649. nn feolltJ¡ uta QS1»*'& JOfi.lntl -�a Ptt::o-.o 8 GótlOVu por "íJ"'!l'...J.or de 4000 L. '. 8(sta 25). 1 2. 1 4. •. Vicio tti} 4'.69 Q nG 472. 1:'I.,...t¡ ."lf'W'\ 4'. �.J. .... "34 t G.S"'. OD. 1,.,;. 1 U .-'ff Tr1�att OoI�. 1635-39. 239. '.'. • • •. �. .... Dll«., 2.9,... ' '.. .. nn. '�8 � V1dg F. l:ri0� �il. •. '11.. 7. •. 8. •. l?. �l.es. tN .. fía '635. 1639$ :?�i.OfJim.. e. 16l8, 'fa,. v •• 546. 612. Bsttldtntiot\ rGal.13t\da a bnoo (io lnt' em.�tl.') do :pQ!p contOlñano Ql'l lo. librofi) �e. Proc�a 'JI lbnuQl.oo de 1630 a. 1640. dol notario J1. '. .. 9 10 11 12. 13 14 1�. 1i. t7 8. •. • ... • • ". • ... �t)Q.. �. oa.. ü1o. Ja.. "�3y, 6." �1'. �. 1ul?, &61.:. t�., �c. ;.r �. ;r:t0fl, ��Ql Ate plil81Jim. :;,:r-les, Pl.�()�, V'llII 1 mtWO 35. lt. T�GJi)t !ell'14i),. l�!.i.. a66.. ,. ,. ... "'.. .. l!. F.. �'iee. �rií3'0. �. !tt;J,oe.. f.l. '1634. 2t5l \f. :i.l¿"'Oc. X, J ,GOp.. 39.. '1621, 732.. t!lo; 16)0, 1103r ¡tI. u. �141. ....: �rlo� ·l � 1634" �.t ,. •. !'l:'Oo,. VI... '.. .&.u.a.d·t. .. � v. ... :!?ocu., x. �920 : ib. !el?'J.e� 19 •. ,40. �.�. 5 nt;q. 40. 21 lb .•. 22 neP. 39.. ono. •. ,. •. 22 23 24. • • •. i�·t. 3�. 40. 1. ;¡�l�J.eaf Yil.1630'$l 2:' "ti .. �r10ni ¡�1.1619,2j6 v. !. !'� .4!'. 2l'lOM SI: ¿,... 1,(,J !l!Jf} �tI ,.�. �. ... _-:!_. u". ..

(10) 2' 26. �'I. tj!�O�f .PQ1.. .'. "631', 923. ���. Sa,:;¡.. .-. 161. v.. ]Jft 474. n1go� t...o.��. !)jf!��'� M'!!!... J:¡qIf,. .. I. ... ,�.. '<:):r �. '1. j. •. t .. .. .. 1643. 2. (;om:e1 �1an:f¡:0 f1or�ti:uo ..... __. �. 1·. (1);. �. cenat.n.. no. h9l.lt'\ba. f. i]arce�Ol1;;.1. an154l.. en. �#!:A. ".l.r.o. \�-. 'DA ¡:;v.. 2;00,. �l(t. ���. ,. j;1fl. OOl�� J9JI1··¡.y¿t)¡A ,,;. .. .-;i. _____. 47'. _'. •. s-. gonGv&a; roai<l!tt. iJ(�Gdftll. �. Da.a.�$lOna. ml. (J!l. 16J1 (1).. I ...... '-. ...... -. ,. 1. •. F.. 1631 # 371.. t�.. Trioo.. ixe1.\ �.E�. l�fJ 476. ,. .. NC�:JPei.ani¡o bl�(lO'J: .b� do{) Joon. w� y apodt1lmi1u dal rtda.'l> fl�to �'"1O'e sfi.Utll en 1614 �i,rkd1ü on r�d (1)". un 'Q.fio tiQCiJPUÓtl f1glwa nono h..�h1.1;tJnt.o .Ql1 23X'<,u.llonu '21. ... ". ..... 1 2. ,.. '". l'. .�,. .';. ,. I. Lctlt1.oolá. Ped. 1632-1"" Ibicl., 23 oap. JS1.,. M'Il. ... ,,.}. ;¡t. .... �¡. 2.6. �aqiOli�. ;¡�o_ .a: 6w.;}. uno. hi3Q. ,:.;.. Ó0P. JI�.. -. }IN1al,,·�l,pa .. '.1'. .'. --. -. 411 .. .. '_. ._. "(548. r¡I,)�t:lnte. 2'. 450,. y tGbm,...·n�! IlfX{;U.�'U!.ü.. do1. no con ata. .'. .. do novara. '1� $apatG.t� oáunoo de 'U�aol.f. hal''ma C$St\do con Poro. Qb�$l¡}adO. .. �otQl·. b.m.o&u (1). Oon 'ato 1/ éOn r'lQtllGt� Br<�9 au h<u,atlDO, 1648 un OQP�i;f1n1 ('1& 900 :L en la, (11li4Pl&t�t¿ci6rt de u.na tQb�. <lo }Xl(ilt'O. irlV'bt14. i31i\. .•. (2). l�'el .,amo �i<" aabo� �!)(l GrQ'O (iu$ikJ.a d.G Gtr:-l tab0ft. Qwai1l1nt�ai�r pO�1biQ un. t,eroio d� 10m l)Wl�C:1os; ej.. c'�.itQ1 �{), .lVot't1ÜQ ()�U dca 701 L. , d�, (Ji., :aran�¡ fue- cop..ro¡liei;�.io (la t?J..�o lJ�;!ul (m 1641 1H)il:{tl 'blXlo llil. .octaWt1l'. 1pl. L.. (4),. te¡. 00. (5).. �;o1á(l�)!alO'S 1lIO. i 1 4. �. ... · •. • •. • •. _. ...... al PQ1tr6u I.;gOrulUtS't hab!o. com'p!i:�{lo por 100 JJ. lt\ tJi'tad do � barca (lO ha 1648 actuaba ®. 'cQ"wJ;>tu1ia a� Javrno l�it'";]." 1.;.Q. bureo qU.Q fl.� l.,� vend:i.6. .�.. _. l\,.. ,.L."t1oo1ií� O Dl. 1'639-4'_ 12 ¡�()'$1�'#le x, 6. �:.lo,O.,t u1d. !IS Lent1oolá, ¡,l.. 1641:" �S '�r. �. 1..auttsclli, ri.. 1648,. 13 nw. 1'01.. �('J¡ .•. 20. 4,_. .. .... .. .. "... d.. 1!Wilt.. rr�.. ar!\tliou. na. 'i"C�. ��mOt"C)1. hormanQ' tlo.l.e. sn1hrcl.or:,. �. 478. ooz,lpflfl!a. dol Cl�� �tu.6,.

(11) 162 1. V1�O.'. •. 471. Ii9f. l)),n cToJ!fJ!!. n¡�,. t!. �!. _�I�iIII!.. J. Ji!'. 479'. iJro$, de AlaOC'J.o. lli.'tsi.t1:16 en 13tl.reelQm rJos­ d(;J 1($lf,5 �l 1;G�W; en' éota dlt1m6 f'oo�� fu6 410ut�3 a ;P�á;n por l.ol frallOOSOO, de aorwc ��o� ocul.���i)�e en 1650 P.� 0x161l? CtWl'l�il,O do Juliano. fli�o. Q�. �j,a® 1i01'" éstos 1.UV() que N#;)S.�.t;l ¡;>� dtt .!ll:terto '1'03: al Gobomn<lor da o� Villa fJ1 O.mGnU5000 ptnán ", no ontre,lfJlXtt 2000 doblas,. � s G{}nova uojtlntiO ,en IiDW-S {lo l.on �c­ t1O'O la cU01dtloiJrl l'l.a.o.iGndil qu.c l.oQ ¡�Ga ,poEtlim1. on ;G"OolfRlQ.. h� doooo do l"OOl,)omrla ir M� �awoo�o da 'mlaH adv..ir�,1Gtl�..e16n,!;Or ¡»n� de Joan' }í1.ltOO. Ox-dt'»'!O J.o .n1c10r0n vol,ver a Baraal..otla doqJOOa oQ 1652 e ;i.n1oitU! un �_ ;;a1o-itc tlu'Q � (i<Jba,1Ji!! ab ml 1®a (1) •. (t���::l. aloa. .. '. _--. ....... lA. ü... ,u... .,. '"�. é'>. ,. 1. 111l1&,. .,f ,,�'1. .... .r�'. ,J..,.,.,.-��&��flnQ. ,.� ). J"'",.1I�� ��GO. v.:. .". �_. Ni. M.lvor, Juan Jt"YA. '.. _.. 1lIiII .... 11. f. I. J. '8'. 400,. .. ,. '. llioreu{1el:' gel¡ov6f'J quo ref.ddid en Barcelona. enteo do 11iJO V'w)ltG a J\la:OtJ:1o,t f<»:.� ttCO!�6 d0 1l0000Cisfl coa .Bt1l..� I,'iirt:il (1). ��pooo de t'1U n��, �N.la ,Orílam, &$habJ,.oo1t'!tl m\ 3tu�el.on.�. �l 1634 '1' 1639 t)Q' v:ro�� l.6., 'ooro.�.íQJ a.�ntr�da �tOUC'01;'f ,.p.9r <tl. n10W �' lOM �o., Ol'd�'3' la PQwÍ)1e1lr�i6n dO nroo e.t'a d� 8000 L., la fltlto.d del oa.li:t�'ll 'OO:clal. La fJ.Qol$dai'¡. Gl'ltre � $1 O�o qUtlatS eMo�l$. cm "6415. pero' allJlUSS irro5�.idOOéf.l l:mlladru3 e lotJ libros �j.�n � e. un lar. pl...i:�o t}.UEl -conir.i.nUf.Ml0. !)or 108 lWl1�B do Gl�� �..._�ba aun M ,'1$2. (2) litiwJl'ttoo ... -. -. ..... ..". 1. ". 2. .,. •. Q:I!IF. #:3'. .. V1de: nil S14.. VidO llR '24 •.. Itt�p;J..!b'1. i.Wm, nta". Iil1. Hijo 4$, ,Ju.lJ.;mi.O, lh'oo.. da .4\l.o.oo10. 481. (G�Wi!). Junto. con, m. h�lg Don Jo� reaidió Oü D.�'t:Gl.ona 600do 164-5 $o 1649 ouidol1dO d(;'J la 00010000 que �otiA 1645 ,habifJ. 0610 QUIJ.in.1atrada por Ordt.1nO.. En 1649, tfcom bell Il:feo'toa B la. r�!1ta't Cu:i:;14ól.1"nff• f'dérOrl (leoto�:¡doe por 100 l)11l.d$'� tic li'lwJ.Cit\ qUi.onG3 l(ii� ol'11dcmawn 1'o.b,!� �G la u(b ysq�tall�Joo \l� BUJ!'OQl;)na. �rii0 lo � de 400 }I.JJ;'�ao, y quo dins Dio loe .f.h:rt1fioni.Kb.��tti)f.l a� OO�� Q�l W P&t��'t. JU a:.ll­ -�;r.:Q3f't4� w' dO �Ql.Olla oomt�n 10m �ootom dO su lmoionda. ootirnada 00 a 1,Q QSPQ$lIl de OÑrlitlO". � !)r1'c.Q,. Ih"'14 '00 el '. ,. l�!S. .. ���toc SO.O(,.Ió)' ,1 ,4íl�"iit. �. •. '. '. Duo.t-�-é 0lAGJ �Jf'"z.OO dO ��mencui en '�-e1�, Don J-:mi Ilta. � la Oompl-av®tte 00 1Ji);da o'l-fu..10 d� pNt1t1QtofJ. Su �tj.v1doa proMlQot�t QWUO l.a de $1 1:1nt(100$Olm l...'l GOcYiorlmi lb.�aL�t, .ft&ó la (lo !)afro,.,., lde� '3 �dttct"'OrJ agr{ooltls :a Gón�V2 ,. C�Jo­ lo. � tl�' t,�or: .JJ �oo rJaJ.edu dG la � vont�.it1 alt:JJ,.1::1:pQX'tQei6n a DM't:t6aa· do li18S (le 1300 b��¡0Q (3) • ,,'. ,. so. ,. dotl106. '. �rtOOl6ñ �,. ... -. _.-. ...... ; A.,s.a •. �. 3. .... �. .,. -. !idG 4�.. •.. l. JU8ie1aloo. n9. '24. Lmtioolá ... '. NlIt. '(:E¡�é&..-ONa:na).,. 164:6,. 1 () ae& •. ..... 1lI$!At �.1 �i'�. ..... ". Jlill. 482..

(12) 1631. i. 1;. 4#$. �:r� Bttl. �t e.l �a�, oou <lui:_ ra.:Ji(l;1Ó M .B� � 16J(J.,. !,�1nn:tG 1.::1 Gt'.'Kd.édud con J"an, .i1�bljJ ora�. CO!lcolO� .1tO$ �1nttl1'""0S� @tí .G1 �«)m�l.�j,Q d� l��el.Q:naa ti �').dG �d6 íZn.,W 1}.1jOB llOZl Jumn ,uta. '9 l'l(ut ,JQs0J..)h en. 1645. ��'"16 en 1..l�stzd.O Gll l' 6;'1 (1. RiJ,o. tiun6.·. !. 1,'1. .. -. .. ----. 1. 'lIl.;."I4!. '�/"I. _.1>. � 4.,�;��J.ri�� ("�",,,,,, ). l,mM A .. lg.oV. "lJ'U{ii;LQ':'i· tl.�¡¡J¡¡.,. •. .'. .. ..,. '.. mH�Ai:,t1ttO_. "�.,'�." � _���. .•. i� 43.� 'J.. '. �l(J��or. he�ll.. dO _té re�tattQ '&11 j)Wl¡1of:elont\ "9' ¡»'�OlU�r, �(:anov'�. oi.e'ttiltiO OM�A0 -��u., n�&:mS c:it Sfllc11.tl. Uis:;¡ro',.9. .... I ,. w.· •... . ... JOU�t Ooaar1•. �t �#..JS.O Bt¡S�m.:lff, r"d'-i tatl•• ��t§ J�'b� flQ � _;�l �n G&l:t1rfAr; (1lo� 1G.j5 Cl1;�. 1�(\�0 tl Pa10� J!. �Ol.�ar­ <1G �� '3, Q J� Dom1..� ,t��t� ��&3 to('�� 6nog, ('1 )'. _. •.. ,. «. \Ái. _. ...". ._. �r1QOi rlí!; 1,63', a9).. ji'.. 112. ��1!. 464. , .. ¡!�J.n�I� �wja, 1�1tato '3 ca� en ��"Oe1OM. :m 1661 oou:¡xe6 e JO�l �O',� �...1dm��t un '� �:J'lun al'l!{"¡ �lla �oo de � � fa.(l�o at�_�dQU-t· dI:) '1 q.� '9 24 libr-.lS (la PG�,t r� ,. 0��;o:--t'�. �mr�'. 'a. I. 1I. 1') *'. \. '. ................ 1 l�.. LaThtioo)A:J ¡J. 1651,. '4 t:éb., \. S\tPNih �.. ��. 465. •. c1�u&-�o ,!la ll'lrOe1om. li.n 16&) f�ó .!,m� l'tDl�st,. "tflobi&l �fl, lla1�.:.l aaplOtaF � �D'__ én la �� �_,. atl,.'� 6� lOO 1ib1�13 b�c�on$oa. en ��1 �t;)0it:�. ton�l.l}J. d�f}. 81"'U.��S. !los. t�:I()�� dGl los b_t>f1ei.@f!J f»�f';�� ¡f�S()l.�s.deo a CtJl.pal.a; Ro:nquot, oo�JDt�f.wt)� ffm � 10. ¡J,,� Qttt\;"l.C'16n. fig :lB. uompaU!a �$mta'iltg. ¡� <Yill;teJ., no f".J6 limi:ta.da .' � ®l. Ctlll't.,...,.,"O'tO (,) *' I!�'. compara@.. ,�����'O l!tU.�lf.).. oon. a.�aldl"t�t. »O..l"'(}il.. ... _-. 1. .... _. .iJ". :r.JJr '.dm�� Ol(;'nc.. •. 1,6t>M4� ag. .... Etn�.. 63. .. :� .. nn. �V"I!,¡Jm� ��t. ,. �. 1. .. �� G�f1 ém_. ,. f�'}9. 1640. '1,. .. �:1b�tl �o, tilOlAGda. 2.000.. .. ¡. nO:bl.! ,�'a, ()t\B{\�O. �"A ....."l. en. ... -, 12n. _. '''',,�Vt�1)nsQl �l1.v. con. r.�f.ln�dn :b:gcal'la y t,lO:.aie,U1Qdo. .163', _� 01'tl0..,n <10.1. ®mil. n. G.o h.' ar:.:la.,t'.dl"Ul.. .. <. l.1broG.. ... ... '.. .. .. 1. �. ... lG.¡.7m­. .)lffi d. '.J. Q �. T� 1640 m.l Si b!l1a9 i"illJl'iIGOO'C) en ��l.ontl �da Q G�'t/!l UW�. p�1(b do I�GMdQ Ytl.lomtia en 2000 lí. (,). tlll .. � ... dé. .. .'. _,-. � Pol. :�S. r!int�.. 0:'::1' ,rn',,,;1H. 'Wj,(!ii��;l!1 q�.ggt�f&,'h¡;P.a. ni}. 4a�l.. 1.

(13) 164 ltiorotld(ttí .... .,..-. ,. l�a...�-Gl.ona. -�. ... 1630 (11. •. -. '". -. ...... ,... ... !"'é�'. I1em�. 488. ·1�9'. ffj\'i'lnJlZlUb. .�.�1,�. lCi,.ñ. €m.. �J;"'i�. tl. 1630, 1,&1 .•. j!.. ". Gll. ,. .... 1tili�, .1l'oiiJJ1Ma. (1r;)1. antexi.oi';,. �b(l tQmb1.6n. ®. en. 11al."'CGl.olla �n. 15JO (1). --,---. i. !lrl.Ot)a U�' 1630, 161.. F.. '.. .... 489. 'Na. �t.t_.!lt..m. �cl do:l ()·b1$.f9�O de r\óv� 11 c;1U4aeen 01.1 llGl1n.� JOMa OOD.;yr6 u.ua tah� Q, oa COtaftllMOO JMQt (1)�, Ea1i�() af-jOoiadO U{lA J-oan. :ftHl. PropOO1t i,�V1"j.ó· afí. 1665 la cnnti.«t'\rl �,) 499 L 19 :3. 8. D ... an l.:i Olt­ !)lotuo16n dQ ()tt'� tabar11a qu.e d$b1a GQl.* t'l{lrl.-ird.o1M'at1."l .,. .J"Dk?»{kt por dos nilM&OCO mis; cnm"�)n,P(lnd{u a Uoo:ti 01 2!1f,:) í1 dE't la �eJ.u. (2). �abe�Ql\t). ,. a1l!la¡�,t. darlO (J,Q ��Q1G11a. Un. 1G5J� aílO�ao. ... .. --,. ""-"'". t a. Viila nn 506. Vide :n,� '29.. ,. _. - 4'JO. S�IIá � ... Re�o da1.. b'_. '6;,3 (1). '. ""' ......... ..... Qll��rior". compdÍa.. {ID.. ckl1 ,CW1.l. CQr\I)l�. \li'le, "t�. ". _. ,. \1. .. 1. lIido JJIQ ,06�,. •. 491. �. ��.qzIO,.,.,a6.f'�. �t.��l�f. 1646. 1100, l�{i:.. 1. ,. r�cud0r. r;e;llov.6G hmJ.1.�. .1. n�(tilon!i. tm.. '1646 (,,).. I. i I. -.___. 1. 11 ,. PlG .• 8.o.f'l' • _. '.. S2:111I1Jj)uL. �ooo. i. �,I't.-';. ..,��. ... �. I rqQ. �,a&. T#Qt!I'I:<•. �'... DQnc� '1 eGl'�l.!1il�)l? ,lO. t.Oll. Mnov¡/lt. (k)r>Ú.ciJ.iadO. 492 .. t:1l1. :B-�:�on..� t'1<m-. 1635 ':t' ""42 Ct¡'u:ó � cae bi3a� een Jo_ t� nizaz-do (1) U An­ i1 ��1-g :frauc6s (2) .. 4ot'adíl$ P�b.�:w croa SEJnf!,,7..3 dOrtee do 1500 li. r.�uu :notiaUG 80 .: QU¡ aotividad: :r.r,n, �'jtH�1;O de. 16351t 'ul (h,pi1iá'n ,�O­ le»,M. (H� Jaa {;�J10- uo ;m�e, 10 eoburé6 diV'GI"oaa �at\oriao con el. (tu.s· ;Plmc:ea!G;i.'l de h��i"", o�ó con�j,Q t)�rt1\b�')¡ �'rolñbido; 1 do..; S$ .l.(; (isu!u;r¡ 4135 L., 10 s. 1l0r f338. cum.�orr;.,:� de 't� GlID1�o al G3�i to un. .nahla mlc1.110 yu, en 1649 (,5) .. C. C!reu. �. :otOlct;o. niaiGl9, ... 1. ,i. __. -. •. ..... •. -. V:Ule. .nn. Vide. '11.. n1t. 181.,.

(14) 165 1U t). D:totar1, Xlst 42""1,." F. LOl1t=!-sc1a. ;;* 1639. �1. «. '. it. La:ltl.ool.A,. 1�'.. •. _,. ,. nov." .oct., 154,.......t¡9" 28 aüp* 49. ,. 1 , 5. ,'". no. J?lIt1º.L.",b�� ' ,. a. llHa;.1oci.antG) uQ l?al.�o, hn.1.lado (�n 3�{),lQna tlll 164,2,. O"tol�c6 eabal.lo�1O. �rt l;"i':.liO'lUlnfl:t' (le dOn J�'1.0 de NGgte. r__ Aríntt. podOi.";'s 194 q.uL"11u�lGo_. tI.. :rJG'}lt1�:t'.. F If. ti. ('i). do ll:u:ro.ooho qU$ le o...� clobi6oo. •. --. ........ 1. 1642",17. oct.. 'N!l 494.. l.!\P 4.�� J2:D,1l ,:iJt)1:WI ... '1.!uitMW'lt.·�. l' fU. .ao�G(!: 1ii!fjtt� NQ.\"oone.. ��R. .r.,_"'''_'. -_. U()nn.tl;_l;¡�� -. a�nw� L1vorno. J!. IR. ,. -,. .'. 1641. :2. ,. á. ' ,. 32S, ,iilO o�nr#ia. 1;r'1[J) 7l2V, "1Inr:;. 1,. 'f6!YJ-5, e ./!tt:A.17.. -. ..,. ;¡;;¡,J. ".. ..... .. ....,....,,�...,. .r-}. ;¡¡p-v.ciUoi'tIf.::4. ,�,-tU. .... 1651' 1645-41. i '2. 1000!, 1"!e�-'CHt.\t1:.a.,- dl">O�. 100, no co.¡lC:'tQ.. 1 1. ;F'fi){lt �1-� I�DO.. �i()�f V0i''''''. ,. 1650 1648. ,L:t"f1:mlO. ,. 493.. f. -13"A.. no. f#QM'f;a.. l'¡��mt"!)t Datu....� dQ �n. Ooni1ta. SU �Qtd{l�1a GIl � colo. �t�,lC$ sti:OtiJ 164',3 1652., En 16;0 t¡dquir16 ln OO� �o do ,la f'..QVO do J�t'h..v6., qUa 10 �..w v&n:aicJa �)Qr Jo-an k:n..�t:ln, po:i7 6111 Lp 9 d. (2).. � en rolaoi6n con varios c.Ol.�G{l�réJ.) íli.a�){1Ge y mono­ -&lS'Gon. � 1'652 actual�.l C'OZIiQ ��� de lo. v:bYln iie J'O\lll H:Q.rU.n (3) -. ..... -. --. 1. O- F� til. 2. l ••t.�. &l. 1 .' F. LcmtlaCl". 1[(.. :r�t�$C�. 1'641" 3Utl. 1G5O. 2l �.,-, 1652" a9 nov.. ',6. �A��. Nn 495 -. -. G�6!l Jla...�01oD.Q. (1). il!ere&li)z�. '". \lO cm -. ..... 1. ... -. ..... F.. Que on "". 1639 ir 1640 eonsta,. como. flom:i.oi.lJ.t:........ _. 2l��e:,. 17�.. X. 16. lte;p. 39 'JI 2l tttno. 40.. ZC�:&14 ��l.eJi!, .�. tJ$!. .... 496. ? -. ,. 89:f.'QGlo1l3. Tu�'O m1..1."ln60 qJle .{3U "1(;43 1"il!;t�a, OOl:lO ont9iol.oo1do y en rolt:'.('!t6n con Julic C¡)J1lo l?�QPÓt1it (1).. Gll. _. ¡. j ,. "... '. ....... -. 1 F. !l(irn.. tiuc� lit.,. UUIlICl'¡ ti. r. Y. ... '. 1Ii�;iOOJt.-:to..u }q�O?lAf.t ... t... aee. D!l _. G\mov's QSCll1rJ.ota do Gnloras.,. 497.. En 1622 f'�6 cnCQ.\'g:!l'O oon. ello do 14 COl'lilltrtlCOi.Óll do O f!<i100J'l<:lO do ].0,3 Ql.w.lea 1"'u.6 Oabo (1� l�r;1.V,€l.dt� n. oo.n un ®ol<lo (lo 6() ,QoauGo,¡a Ql f.'�oa ( 1 ) •. ll� ���1>f't;t1m1. _. 1643" G ;_,�.

(15) � 1. 11:1.(1& .n��. ,1;. 4It.. 166. "\\ '·���2 D.m, 1W1,� n.,A"YitJ'1 F:O�JOO,'. �fl. .. ". ,. '. "'.. l'. '. ,�I'". ••. 'r_..Ir:i. '. I. 498 .,.. Ke1��O u.�,!bu RiQoIIs l' ¡)t)n ,ll�bam;l.&,j (¿)l't ,622 ® 19 �cm­ l}� ��t 0 f1!J la BSi�:!l.'tii (1(1 a a�l�.)ti�S d�� 1.'l.' 1tM� '� �nt�1t1tf.�n $\lf) �j;�Vlo.a (',) '}¡ :� "rt101@l'lO:1riu :1 �!G(J,;!#Ug�fcJ l� 'hiQj.�J�n trim;� te o..nollf�;!t .. ,',. .. .. _. ....... t. ,. Vide n9: 499.. 1#;. �l#, �9,. 'm.,�{> 4$ ,��$tm GjJ�f¡)" Z\om:-Li� nienJ���_ M�qlf:.�l4fo.. '.. dO. �U.�.el.Ql_� OOll _,Si} ·Ql:l la (:� de .�lOlru.c:¡j[da ;r a1.�ro � Mt� �en Ol;¡1Y�()�:l,!¡f �tlll.v1�OO �;:td1Vi[J f:QlQS. �m �f). �t-l�,�$ f1e 1Q o.r��ad;{l:� lo ,�l!l. l.fl� dQUO �� 40, �:m1;orl �� ,('1' �� 16,22,. lot.l h� _"$& S�Ertj.;&n 3' liiO(}lt¡$ OO::Qf!{1C'e lt"Gl�n ��t)1l1¡i�boi3 dé $.� PliflU. � a ,��1�� 1 l!t!.lmc.b� Mn un, :tJ)t,ü. a� ,3000 ""ú tOn C,:l'tolu11�� ,to.�� y 'rol T�r {11l) 4Q.� f1\�ilUOt1 di) pl.a1¡rn (2) .. �� 1rilJ, 'Don [!t¡j')1Jartí'i'Jk ;'��'1iU:,6 1000 (luinllnl,f)tl, (t0 l'S�OOQllO s. 3a,z{ G::J..�-:f'l..? aG Btml!lf"ia (lh �!�. fl>10,s {l(fr;Jl:r¡,\�� mo� Qor� �1V-1.os (J$ tJor�&.1. u G6r��1. ��, ortten dG 14P�t� f�Ont\:f, d� !{J'a'd,t1.iJ: U'bf,¡ ti("l l5 a� OQ!.t 100 �r(t.'l\1 Jre;ü�$ do pla:fXt ®blé :y �� {1� S ea��j oon 60.000 {�i}. l'jo-n t{Gb��:1áu r�� Mtt'íS dé n,�cr!� a$ '-638; su e�0i� 1lOll$ �la S¡)l�O:w. y .M}. �t�f,lo" n. F��:lt¡m() m�tA"!B, f\\�� f,MS alba�0' 'té'9tnm$t1tarioBl (S). .t·. IIJ,. ftb�,. (lO,. ,,:f,. ,. .. cat},. '. ,. ;,. _. lkot$ 6!1}'i�tIJ ·de �\\��,��dt1a d0 Jan ��,.lj.B; G.iuti.XlO lo; hio:1é�n _ "ab� ,d� '1ir.'lt;QS dfi � '1,624 �n �">(:it'l1a al1k!��a16n da::�. Wf:l_"�lnoo. (tt)1I ér... ,"�� .fJIit., 11IIo,'I!r�",,6 .-:Á J'l",.i'J.,,,,,,:"iE"II __ ,�' ""'�'l_'_"""R 1J" n_,."..(;.... JI..,. 1illW. .........._r'Y' .,L'" 1?" ..... ,l,Y ,�"�V'tfl¡ VW rt�� ,..l1;¡¡':';:lII!\_�¡¡�;" ��._� ,(1 .... �..r.K�..... ti., l� OO�.'lt:t.�1l. l.o�l t�"ij ��O' l.�s f�.:tr�.1orAu�. Ea 1ú'2 pj.­ dió fil Oone�,:Jo 6G· �;6n ffle, ¡¡¡l)���aan "� �,.� t1.:e QartOO�,,:r o�;l;uS!l,(�0 �- q\le á�b:l'� :ltl �� ::¡ 1., ��i;1 iJtW'$.� i'Jttn bi.$li0$ d� ��t" �a­ �i.l:P-. 5,!erio_ y J.���_J•• (7)·. ... _JO�,. �,.íJ04rilOA�; _,'. ,',. '\li,'J!o. .O�,". A. wv. '. .. ,-_. 1lI"".....,.:Io"'lA,'l';l.€'I! i�;g"i;'+iiJ'¡;..... -'H"Ü"o. nv' r"';1 ��.t.!", ,.::. � ,toA:f¡,V'U '1' í��ün ':\��VV,4;o�twa. 1 .. �:-� !. e,., r·lO. t� .. ,C,.", '5'4. ,. ce, .. •. 1'". �. P... '. J��&., .li��Ge. V1-,. ,. ... ".. '. .. 36. .•. ,. �ltiut6rioa�. � A,a��U:lf>.. ,:".,��,*.; o fiV\1l¡:);{lC161l '5' 4fI. .. 22 Oll��. ,33., P.t�@ .. IX. 17 ��. i! , �).¡ 'Q•. 'US)3, 6�.1 'tl.. �1CJl$" '!f..,., 1!1"'1·t)�1. 11. €.:;i'-lf,. .. .. ,. 2 ji 4 §. ...;,_. ..... l.. ::�J';p 29'S.. o.n*1t'. ��� ,o". '�'8�":. llf� �OO.,. ". ��;n�.:f,:. ... f.Gz8. ti,-. " �y"_,, f6�7 ... ,. �,''1,� ¡(tlf�". ,. l. '� "" � � ... ': �,. 100.. .. t64�, ��lt1 '? , '. •. 1b64. 1$ �...). 9$95. � 10t.S,o. "II� �,,''�,ot}. mou��. t' t'�'''' 11 ,u*,.oI a,.... .-..-" ""'eOl':�tr no. .il. OOl"i'l,', �. 825,. t�al���·�.·e��$ q- ��'·m �t\, ���!�O!. pr����.}:t� aU&. .... <.. 1628 G;�' V'CQ�,.O d\í..D�;Qlc�. $U �Q)i)' J�;()(J U-O �Vtl 'JI. l�{';iQ. e! ;hl" '�6�5:,�::r,����� � (t���litl ��OOi%:, ,�:a �G 1RW1a;�. _..�ri"'��;.l9�'t'l���'I'&;;��ut\Gr� Ilt��. �.�ro�,'�O�-.,�Q.a·':tcnoo (1) .. ,;0: �c,.,. de. V. Jt!."IVO��; l;m�aaJ••\�a '. •. oI1>"'�>nil'(' 4l<oif. 'f1,. � f1dtt;l'�'". r_. e�tt;;,'\.. no. ,. .. ¿'¡&Iijl",ft&Q; �. '1.. "t. ,. ,. .. s. .t!I<,"'". -��$. ," �.�". �,�#". '.,." ,,". <'l,. -,. ... ;�. 1'1' iI. .,,'. .... L..';'U�..._. {it�"¡'�v�.

(16) ael 'tn:6.fieCt noUQtrJ'AO; CJn 1630 roo:1b16 fié l?oo...� S4oohez. OG �o.­ 15' 'bodO, Oon&.�::tor �to.nonodns do �).I,1.,.320.0nO rotlleo.can-toJ..l.anou y ..Jéc::lZ' do ·:')ll � 1631 3a,t�($l9t. r�curooo;· J�? ba.rroa d.$ pli3tn. l2); W3l oob:ro 100.000 r�uloo � �ffJi� (.1$ ¡�O�" (3); én 1657 en rtí)!?j);ec) Q&l. O'tol-c6 pótle:t."O� a o·6fJ:J:.t¡ P..otp,�!'J1n JI ¡;iocl&a tIa .3�bC,;;,�, C!i;:1!;t1.'tl.1101;ua ene. .. 'l!,r-t.. ,,,,. lI'l ''"''''''''''''0.'1 ,;tvVQ�oo·· �'V;;;,1. Mzy{iO. """',.. '<;1"'''. l�";:lUCioo(). �.w,¡¡.. 1¡' .... "'·�,...,!1>. "",W"_' ,"'..... (1'1) �.... Go�'SC1l6n ac�lW. OJ}.'}�e. I. a111g oDtoo't�do el tt�.Jlo. do. .. Ct.1ml.1.er1.) ( ,).. .... -. 1. •. 2. fI. �. •. -.,..._. '11'. �l-iOt:l,. n, 16,31, 500. Ib1a ... 1 v; I:,id , g�. '$ � L(!.l.'ti00161 rod. '1639-03. 24 l'ol.SQ:�. j�. .•. 4. •. ,. •. m�l'l".. !j·7... �.. f�n!'*..r)�J.�.¡ .;;.l� ",\n.ton'1o. ...��. '. �:�.. 501.. .. �:!).t"�(io¿" G0l1ov61l, o:L1.'il�,l'..W.('l (lo .j.tu�elo.:tm. hru:ntJtiO y flOUSO010 ce:!. a."1torj"olf. ¡"ft\� l'i��Cl."o;n.ci.n1) rJ1áu o:.'1ti:.�lU� <10 au. O�(!l'YJiJl 00 lbJ."'_ eelmUi Cfjl.�"i§E)Ontlon 8'.1 f.\'fio 162a� o,n euc ju.u.to OOl'l Ol� lUn.�::.::t'l(JI 2r.111{}1�p 00 1"1ZV�(:1 00;:10 M);-I1)(;cf20r (10 la. CU::'iJ:}ID:'l.f_.u �Jft.reiü-Cla't'{)tNa;u.G, pol" 29:}; LIi ........ ._. 1". •. n. e'. .... ·?T ... l;r".,.4� � .""l,,. lnpfJ,:a;':a�,.¡¡.\1tj�. ��.\ot.I;;.... ..ot.,.. "1. ..... l� .502.. W.\Oi�k.�'fiO. 00 r-.¿..""!Q e01'!OVÓt� rccidooto 00. �ceJ.(�a. A'lJJlquc:" ... loo !:lOren­ en t1ar.2"��� �� (1& inV$��iid6n (lo la pa¡ Cl)i1gt,;�a:r p�r c:a.pii:c.l. UG".\lIUiJ oUt1VV084::WJj; Jo.':'llar'do Gl"'Ót�;o �:�tti:t1li6 10 r.!!'ljQd50 tj¡l l.!� p�(!uiQ do ¡Ioapi.1j�ot q:U&, on 1645". fu,QXJo;l �"i*onda:.la.!) ]!O!;'" 31.1. viucla rOl." SO' L. anuelo{� (1). ¡;4M;�rdO' ét:rliUVO !'tloibl..�S(1.1; Q fl,'!l1!(u":�l:¡¡adO een A!nl»l"{) ,:-do Gro­ VOOihO tlli) W�W:�'l�PllQ (2). y een L�;�i(.'Oo Grot)so,. oiuda{it1llo 'bmI.lOO, QQlom)� ttlll�cidO en 1 G4S (31.'. ilor�ailo¡'. -. .. �--. 1. �. J. ... -.. !? ! t;2ttio\';l.á. U. 164:i, 6 �. F. 2ti.on, !'rOe. IX,. 9 �l. 3;¡.. •. ... •. Vido.. ti. n�. 'OJ.. .. Na. l��_li.'l;�}�. SOl.. SU I:ul'G��oi!:l Gn Bt1J.,''C4;J<l.ollQ 00. COil..ttt tl1Ja,b� (¡�ooa 1637, 1"OO1l-1 quo Q�)m�®G eeeo i��:"a1O�� tl0 J�"'" t1tf ¡?Gl&t� &"'lt'G do, Gl�o.f .1&0'00.0 <1$ llrnnchi (1). TGtit;ü al t1f:U�() ('lo 1645 If Ji dobló IJOl:"'lr poco do�)tl6G; por eu.�o m 164!i nl<�\l�OOG on l..'1. do-­ Ollno.."l:tnoión ou. "trinen. r:Jn"\1.�.a<4tt Gl;¡gO!)() (3) • ". .•.. '.. nG!"OOc�.00genw6s... ,.. '.'. �,!GmbB3ador. ... -. 1. •. 2 3. • �. ..... -. ..... !. �t'-1Qa" t:.. Ibid..r1. Gro�" _.;..,,�'ü,,_. tu6. M•.. :r�t.if1l}�. j. ". ót ..... -e. •. _. Ji. �('¡t1 .. ¡. ...... �Q om� !;�'Ot r���bQ,b·J,.� lu.3o tto!�:a� rAG J$(�·tmt O.J.1V�:l1." aGudO 1647 a 1G;)1�:. f�i �O:,I<�;�)'J_4 tfO�j�l'OJ1 o. 1[. 1'649 ". 1" � ..!\Ul.. �.e"ioeo 1;;3:t'X. .. ,. 1637, 484�.. "f " Ji.J,,", ... 1}(1dw."ou. Q,. V'$�\)t\W) II .t�"J'Ut�"tlo. I. !flOlo,. r...,l'\4 ;!'V-. del. Qn'torlor. AC­ � e$1;�� tU:ti&]Q. ¡Xé' LivQnto (1).. r.

(17) 168 ,. LMtrioel�. e,. f. M.. 1651,. 2 �'.. �' 50S •.. ��. gy.tOOl�1. HOI.!\1�m1tf¡) ,,�C%lrN&O donic-d.ll,t�f)Q en l�n�otoll9t tl()üJilo Ir�. J}'UG;�n o�s � b,�", *))1 gonw6c. Jutm. !A>n1n¡� Gml.t�a y 01, oo.�� te Jooeplt �cu:'Oi4 (1)., ]¡al 1636 !m�..Úl nidO' pl'UVaooor �,G �a Gul.GrnG dQ B�lIl 'd aD(Hlol�eiO de 1"fJloGT? l��"tk:l (2)�. .. ... �. .. .;. ... 1 2. .'. ,'j;Ct'. f:tl'. _. 1J!r;to� ti. '2 G3�. r.:ill. 11 �. l:"ro<tJ.. �"'" �-t.1os,. ". 26. u,. v. !I!t\4� ... ... 'F'. &1. ;05 •. 'N!l. iJ_Ui02 I Jt�� • :'#J. lG.. '. .... >1. 1:;Q.i,1a�, 0&'40 Ot...'V'O'3 V'Q2.'1oo tGbU'l�U, ��l. Obi� dQ !"..ol'l.Oirionltt'c do 16�3 vendU a loo h€'�OB �ev� '!l Joan Couti UtJa ta't'101� (Ji'ha en fu oe.1,;p,;�J (l9 �.iIl'.Qt. ,�e co�""t6 qua a� dru.l)rt.-cio qoo t)�b!Q eoti.ri\\)m"SíO al- oabo do C�"'lCO 'f¡l-OLfiCl� ti Vartir de J.oo COH.ti tonía..v.t r;.ua,:)tt� 45 C{Qlll;s.D de oro po� � �1.wl.\a feol'U� �ff.f·ootWÜf.:t,O G.u.t'-allta aquol ,:s.st:Cl'*";f..Ü-O ( 1 ). �W..t\&"1e1Q8 .. VtU\l. �. -. .. ...... .. ........... t. .. _-. LGnt1so1f.. F.. iI!. trl.,. •. ]sAliEs ....... .. ,. .. tú5-'). 18 -. ,. llOV.. f. ,�,. �. _njl ru'\J7 ;IV-. iJwi.n nt,m.. a. .. .. ...... l�e�"'()u�t¡a a� ll�VDaW.o �ldmOia üiuaad::'�:Wl 'b�Jelono�.(1).. j.. t;{l�;. 011. 16'0 t�. .. -. .... -... \. 1. 1.)'.,. '... lantitJ.e�. :M.. 1&;0. 15 �Ul.. LJpN. rSHlliMlOO. !Jn1\�l&..JIf: o. on. '. 508". ni!. r�bOne. GQnOVt\. 1646 164.7. ".. 164�1. 2 2' 1. it){)" �n;O 1400� tri50 700,. ,tAO oo:uattt.. .. ". ."1,. :. ... mt .100 no.zoe:io� d,,! Jt!q'lf1G .ar;2g1�ldO �>Ql.16n.. �;iÓ �iUt.bioo u nomi.tt1.011 coma. .tdt):;:-Cafla» .{�C;;lO"�a1. �(�.}*oa tQuOl de tmcpo ('1). í'!� ¡OO ... ... l'. _-. •. ..... ... do. liG(� iu1)\)r-. '. -. l?ol.... r? M �""" :;10 I,;,} ....�. ... !1ft>. .. ,.o¡. .. ',::::.:r-f\t\ 7'0':3. r,brc9;\.�()¿� (le ?tldt\at htibi"�!Jllt�� 011 G&loV'a ,ti llallado en 1636 ·on �(�1� O':¡or� l)Q{lo.t'Oío, a m O;J1JOf'J3 llo��ice lj'al-">a na�, 3 a�Xf;oriUQ. h14r tJ[i tlv a�Qo, f ()¡ttrog�e Ul'lf.l. do�'1} (1'(.) ·4000 'L. t rnncdn <10 \l41.OVS (1) '.. ,. �. ... �. .......... 1. •. F.. -_. �l:'l�s, ?»oo-., 1..X,. .. 20 die. 38.. •.

(18) 169 -. {�loc. ,�-'r.�r{1". ¡�fi :)1Q. -�..c:t��. c... "'". .. It'F)ot'.�n,cionef;.¡:. ,�. -. -. .. r)�Qf¡¡--· 'i6lt:-l9. 2. 9;¡{ig. a:G"�;;iant(� J3C�l] hot,1't$UtrJ. c-citw"trn.. ����J..mw... .. .. AID�io.{i(). ots. .. :t·O{�Z\S fi�l)1!J:uB ��e. gn. X!í}. !. ''i1.u''Cl't. imI!')1-¡¡l:;t.:�lQ!W:fJ ;'iq �;Cti'denQ (1) �. 1\16 Jt�ocl! rn(loJ:> .v��>;:v��o ¡,l\?j.},(!t!.(1�Z.l'tQtJ {)ij�:�lOO2 �OO 0,;;i aqu� iela \.�), �l noV'J..:tlhz·,:) a(J 'J.oJ!¡ 01�O!;��� ¡wJ(iO.}(.H' ·G� ftl��l.'tC� li ;:tt�, CiV..f'!0.uHI10 11 t1.-e::.�adar 4;, fJáO¡ja.� ( 3 ) (Jol.Om(;lY,· en Ot�tnlu:ñ:l. ... ... ... .. .... 'o_$::t4iA'" <;'.'l. r';�-p 1·:.-..1 ·,-V�. 4:_..tO�. "��f-"". ¡11.. Lon1l:.oo·lif¡,. .Li... 164,2 t 28 4l4.....;. J� Oí "" :Ú\., ljrnltiOOJ.á, PO(l •.16.)!¡ 33tt 21 ,"I.ZYiJ'� 391111 a. 1. ••. 2. ... l. ,.. .. ...... �. ... �_. ..... ". ._'. '1,". -e. .. �]&.Jl�. �'" u. � ..... -11 ;J ,. .. �!-•.. 'l!lO;1}ta�ioaoc:. O¡¡c:ra--. C�t�!;aCcma V,. t!cl;rl.l.. Cl�t1iz. 1G.16. 1. 16.#.·;12-35 1Gl5-lG. 4 4 '1. 'lOtO, �;G4"I�� tl200.. 16)2 e@lri� 1634-39"5 LWo/t:Oo 1 1631 �k"lj?Ú9;O 1638 l 1GJ1�' 13 Jm�� Iá Ito�ll.Gll".) .¡ G46 2 B1LY'floos 1648 .. UQrSi,)J.lG 16.1:1 J iu.-1.ofJ-l�Ql.�)�1641-46 l t16nooo��isa ·t6,3;} 1� rtL··;., .. .. '''lI...JI''''. ...�F'" J>. �(.,'l_v. 1S-= \YJ��!;). b.VO:;:¡lO. 1V.)4¡"""35. t¡Q.'l\)� Cc�doñt� ,Afr1tm. .. .. 1()J�. 7. 1ú4�9. 5. .. e::'lJOO:ieO,. t�\iY�ogv�o t1tH:tli;.o oor.ütll. ne. Q.. M,HU4&" •. O�(1��S, OQtl� conata.. :n,{). OOb.l�p V'al.'O'J.�a 'trigp, oo�<rolo{J.,. 1000gr:. .. oorí.Ot�. no. -1 ....'". �'f.�.......... 7U""', ..t�"_'1 .. 2 1. �wg. $i.l>a:.l!OO. .. J. 15l2-tl. �uz�. a7V�}f ��OO. SleO. �17�� OOD'Qt, !)M�t 1l·9!$O. 16!iao�. 'lt. 1633. COllstU. ell�v.to. l:l!lIO.. !lO. .. _""�.-._. ,t>'c.....--1ói7. ;;.)01';,. �l.t� 4900, M �Gr];'JStQ ::!99!}O t :tm'la.. 110¡3Ctl o3J.a{1c.· 18J�J h:tcp� J.MQ. Vétt"jáS. ti. '''1lSxr){)t�f!lil.:tOtw �..�v. �"mt. ... :';Of"t02'J.. Vi11�e:l�". (.t"J)lt 1 .U"". ,:;¡,. ". !JO· ... l'i.!. 4Jro,. '*. Llo.llorcn. 1Gl2 '533-36. )". r:iQrnoU�. .1633-4.1. 2. ..... '1. .... Rolltm. ... .. G�Q L1V-\)J:n.O. 1533-10 1G43 1G31-40 1 'l�-40. l 1. 5. """'". .. 11. ("'4 #'<;."'.. �ol.efJ. 1631 1636-43 1533-18. SicUia gOtl�lUiIa. Ua.". 't... b1�tl't1. at:; ... 1 4 14. ,t. .. \1,,). U1un:t.� 00. :l�". .... •. �p,. ;tlO. OC1:101::2.. 'J224O· ¡JtJ.7tOo.. a18l0:. ��'1:¡;)$". Vf;4rJ..: U:;. ... <l(r;A);Lu(;!i;&n. ... 'j�CO L!. y. °. éi.'.'t!"l\iVOSOli).. OH. un .. T,". t.T(.t l.Jl'J.• l1�:;'Dl.Ú.. .". w:t�Jll�16n 1:1\3. ,.. 4<. {'a.u.-. .... .J¡r.)gt�J�"1�10 ........a� úl.rol�no:�!..tfwl.(li) l)Glitiou� (iol. l\)ifont�1uCl Otat:¡ll!-�"1 lo ll�V:lroJl .t\ Uftl l�'4Pid� aGuo.ua-:> aouial: on 1647 1,'1.1.16 h9J1��i.ldo (:3) , 'Jl? 16i�o ellq,uir.td VOl.' 4�1 000 L. QJ. ",nlll�tntlQnU c10 l!¡, tl� (!Q (P1.',7!(ll� al In.lt��·�� �/�l, y ()n 1f:bv O()ZJ;;pl?6 f2jlí").}OI·!t:; dol Vivor (5)!t� �'l\Ci n:;;'''';)fJ:lGte,r'io... 1.l{'1do. O�·'"Itf/J9 u6��l-n(!l •. ... ...,,Jif.-. ". U!l3tJi u. .. nQttulJt\l. -da r;ig0�·oz, :J� l)�¡.k.J\..Jroo ��n Oll. '�'Q�¡}1003 l�fY��:. '1,1.&1.. �-sc:reJ..tt)t.�f{l).il}u »ru.�� 10. do 000 .e011 ��;lv:o t}o tn1tl� ¡a;[{!m�'ooH:Lia ;::;� Otlnt.t"j albO­ 163v (1). I� 1ü3; cne2 con utu;li!u.1 {:¡)l;·QJU., .,o,¡,·t:J. Ü(:!l. lT0¡��1.� hidt"l ::eJ;�. w�¡ja, do't,�\I;\l<l con (2l. C�alOl'1iot�,). (.� �� r.lt'l:1C&.'de'1"'�¡;1. l.t;i(Yl.'.)fif"·'). ,. ....1'I:-. �.l:Uuu,. !Jt�01�';tltQ 1G2J, �er,1ñ. ::run��a, om'O{1:"p{�Ot} "i'iJl 0V&Q!�J �atlt !.l." 'l".rUl� ...... -too. .r. �.,h...v.. ;. .. OOl'}��;Q. ·n:�l,�"" bV. -J'y1t. 75\)# !}8:;_'GUl 4!ro9 llV. ,;onütú l}950, mt}..1l� r;<lll. l?ail'lQu 40-0, t�1�C'4 $1;$011 r�,nüs 14740, oono{O 2/}!iO? Da5oo, 2.'�650, l�iog, VtlJ?.lM. ,.. rü6nneo-1�J.!!n. 110. ft'!'!'l!"'-<". 1. •. .,.. ... ��ro!!!Ml,. JJ;. q. >1. .. .,..

(19) 170 �o Ufa O'a(k� "Ji" h01"O,iafl €;l\!'? l.o.. 1Stt0" aeju.'?i.da. ,lo t1l)r�lrDl (6) F.if',o tO�('Íacnto •. WJltel.Ttwtne.rie y t'oon�f)r,¡L u7.J0r.a. !'O­. r��mm. ,. ... 00fJ'_¿). a CTd.. Qr!l!Q� 1(;;0 "'Godoo euo bion.oo. Le! do-aB Q OZ11f1.--o&,� .a t!illl ool'Jo �j¡.j(,@ ltiJ. 1)Od.­ (,Jo trJ."bi'¡¡rio ú.e 1(1) 'ttt'tOl.�Ofj <1"0. $O��l bi"ldatloJ!j üel; �l"oo, eoXl 12 ors!�at oond¿_o;bm (10 m $.'lt&j� 00€.10 Jr;,.t �,QtJ tio l:'olO7ll"'OlW 'qu.Q. lno o. l'a�o�oo .;:;!. L." '<:(1horooer.'O dGl ·L�·�&O' �i6::t Ufil�1)[:al. ti '1ll lW:!.mOf"éll1te> P01'J,1 ,m 1.Ñ1l10 �'\;) da del J1m1s�é-n;1 �tJj,l" a�l.? S .��.J. (lo S:,n'i;� 1�n!Ul6 "'�t:ta y. �!1. tl-;.:eflPll t?C:l #M)tl�"1;v¡) h1át¡<OIlC:)(l '!:'u"l� tOt10ú (!fJ!J;¡¡,U 1.00 m1.cl?ool.as 00101)1'f''.c.t·00 11 :lunas, 1ml,JQt'fl. ·;GXpatrv_fl qU(3 "J'iGl1Jlon. Jitt])'t� w Dorcl'ttn�.t � a5.clla i:;looia Y la a� tm' t"lmlJ<.'- 011 la· qUé 004�et[±13on .li:miJaü foroLÜO pa1�ill.vmft� ltlr.: �&.C0t :00 Di.'f}U� JOPlme�. LJart#:L'fl!} l}l�aO (�lUfJ locos. ea��.i 0"� blU"OniGo <le 1))1.­ o'lroo'r 01:: í'�U,t\ r.�-ot.1.n.inl1n., (7J� fJarió 01 ,die 2 do j"�J..c d<J 1G52; .Q:,c1;emtÍrj· do. :tao o:t1?rOíJ'�óltlo ro­ olí el� 1<-rJ'e:nt�.lt) do .f.nu; l¡iatLOO fi�u���l üú "fAX'!OS l1;w.ibl.es d� ro¡:dSlO �:1C'4109 �nieo y '3 �.n-�roi<}i'. Q.ZtiOru:" 1)tl-­ lo bl�')O::iJ •• n11J.'ii.S (io bnr.i."'I@ �1.lu;n.:100aG.!lI.- Ur.�rl oaooo sii.-uaúf?..úl <li\ la (;(i.le hi.;;'w:wnoiJa; dJ;¡2u �m1..�,\y$'¡) 1.n. OQtiv!(1Q€1 do Josn r�!n ftt..-5 eomp)�o';lt\' y vast$. i:��J.06 +�"r10 M;'\ '�i!". co"'i'1r->>O('.'t'!!":"{ó, q I"�'}"·I "-:¡'''¡ 1'!�..,,glnlt:H�·":"· n'; (y·��m!(\\.- I�i. 1.00 \"l....1.O'l'-'"#a!.ir.: -'\..#i"A: t".;.\,:.....--,," VV+j, \.fVr..tS�" '''".t ,tos do Cnnta.:1 t\";t {te "'!c-nCO:ia. o �lel t'!2.:ta del. .O���C l.�;:¡; f:¡OH: 01rtri':moo. ru..,.voo­ ce '1140 OUO j}c'f.i}e j.:':ic1Mt,)f] ee dirl:;1m.�o::l lla:l!:: el. eo�:to dt1:t:t�1Z, 001U�'1t.1O 0000 :iJ,ltonnoUi'.lI'io (10 maro[j{ier�)o t-SOlíiOVG:�O'S. Do !l{í¡üllt). 1� canstan.ciü 110 q:tlO ticodo 16,32 Q 1637 'c01;1t'J'e 311. rfYÜ!(J:loü ecn .n,JP�o OapQllo, do C�novc;, en r�[tjrQ tl� cual. trtú.'ic-6 OO�l G-tiJ!oo!el:), 'ra�os9 lt.iJ:·u�, lJÚi:.'Oa O,\�tfld!lI1'. t.í:ii� ••• (9). Ln 1635 CZ-,'l tyH�iú ;¡ Pl�Ol'k�¡;� 00 ,Uni."ooloiul ¡la ¡fa erO '"¡"'��ClCl e.1) :ala,¡;;;�!:�:¡� y JioV'iJ.,ll¡"Jj. ('Ol�CC'J..rtJ da GóltlOVO" prollablao cU�';l\lj;O'fl ,.j1.\j vt:§ '.'0).. :ti.n �ol.os4a, (¡s1;3ba aoooiu.-t!�) con J� 13x'I1 'JI. FaflJ;v ,P,;.rciit 03 do (l:tfJvm� �m. 'U.Y�a tt:tpiJtlie16n 3 ·V'í.)11Gaic (10 1633; on 1{).38 001l cOI.1Gl"Jiar eol� rlns (11).. !\tr�o.rttt ','l lo� ... . . Qc"":J.Hl 1!bSJ �1. r!aL-tiu.s�'$ 1640 ota:!;"c,j'V pod�30 n Vt�OS 11at1� oi'.:"tJ.t ,0 y ¡:m1."'eftdO:':'aO ,e:�fti�bl(}ujllf.)¡; (1':1 Sc·t1'11L.'1., t'!afL�i� Vcl.á1.ci� 'lar­ toru., rJat·ooJ.1a, Hi¡z¡n. �6no'7I(!, L'ivo1.�" Ct:)J.�(Jl" • .,. 'l.O �u:ü.. aoc ele. 'ü..i.l8. 1t1� do la. �.tlpl1�,n¡:!l [!�cl,;J:iU?j.or::. dé tJím fl$O)oioa 't2J. FGl'Q �"to/.:t¡o ó;r{¡oo tot:J.W:��Ol." incrlJr;loatu fuó Ü1Ar'ooto 100 aU�)n do l!l OCt'.vr�e16n f�OnoOn""'í. ,;\v n.q�o. 1.atJ CÚ"ull,aatianr'..iCiG 1)oll19.i0120 y n1i1Íilu"'eo le hiuioroll I�l"fat:!f.' 1o$J OOl·(;':ido¡., do &i.cil:lall OOi·:ddlo y .Arldc;¡­ lucio, su. oot1vldcul BW2<3lr{¡,o. :! DU.O �.o ()Or�ol�;.'W.U.oo :;39 l�Oil Di2.0 �Wl�·eo •. ;;;1 f:J.:.'1.. 1G,39 b::!.ll.to. vo..'iltl1t!O tl<1!p Q. lo@ {:)j';�:-ci:t()a {lO¡ Hew Ot'lt6t)'{.m. (ic (1)", .�·0 �011:tf·y��ir.i '�! <}o !!& 3 n".:¡nCOZJ (14.).. &n '1 10,44· OX� ln�Cl.U.'_� iJ e U''¿'­ Lau'{j:iojj,�,. d��". aic1i)nQro G o.."lOl?M d�) lDo F.f'.�rwia (15l. :Ll.u 1,645 OObN .329 fl?mlOOG . y 4 a. :)()l� lit) 166. 646 r�.iov..et; da Van.. �a­ •.• G.">ltrOfr':l ll�t1aa dm"'!l'rr� o l'{)s quince l);t'i�":l}?-ml()o d!ao éi01 �.íj d(S l'11'�"'O (16). p� Gü,¡¡ou �nna.l"'�s do ti¡10 t;:d.lj.i;w.." Iltt1�d6 OOniJt;�! illl "Hil?" 100'0 pi(�()9 '1 Otrd3 trurf: �c; ;Vu..1.a.s �., 20 O�.l�.fu¡,·; J)�! lril l�i::':cll1�l.�, e d:l:J'�oom � tGDQn(}O do: l3f.u"vúlb.ro � 110 QOlir(¡t-..:n1;u '0.0:31 �!::lta �crid�, a la. qUQ CO loo w:",· (l:.\vúl'l>O=:i.L.U O' co o(�lilvos , 30 M1nW C!G loo 01";,.�g l}r'J.ij1¡�id'bcrA a\�"allnoS' (tIj), oi 1 ()t� do· .. nOJr Orlstimu';:doo :x>t' �:.v�tid:'l,lGO (.fUO OOOilml MAtra luo :J' lv,fil 4Q.OJO lll,)%tl0 tQ..,;;�cOO:J.9, (21). !JtlO 'U:�Jr-dg d� c��:"' 00 G� ,}}fJ �,trl.$l-'u��,!l aJ.:.'�1l0 (le -�.·(}ca.·o.nton t1 r:., .!,M...an,.. Pt1.1:1'"J.:J. !\,;LPü;;t {} l�b(jn.:� .b¡ ml --",,-t<-'t "l,.". ��OiJ;i;';. ��6 d'/. <1�b!w:'_� 0i1�;u!'k��1.?.. qu.,;)tl[�'b�l �ü6. oo�.�ot.. :Cl.�'ik-.'t. ... c.ulJ.: 'l. ItÚJA.'. ... �CJ. f,ntl;J.;:;r?JllC. '. .. r�t!.. c.'cn. �. COIu:t�l�Qc:i6Ei.. -. (8).,... V\.NI. .... �""'. .... -.. ....... �¡,i"iI. .. �. .. ... ..... .". '\..¡.�. .. .......... �. -. �.. ,'-. _. ... -. ��.,. .... ... _. &. ... .. ... .. .. .... _. 10.· OS".,;Uba.. ol..bn.·.tiq��f:1.. ri.-.:'!�"il.. Gltií1Q.""OI.. ... ifOóONitO.. d�l.:u�r§. 16.40. .. �3U;.7�. .. v:t!OlJOO. .. B�'(ocit()D.dé. 3�. .. ,. 11'7). ��.001, 01(1. �l"'�);to.:. �. r:uO?,. .. .. .. ,. .. v·. ...... . ,.,(:Stlor'.A.�.�.o.�.:m -<).. .. 9HOtl.,. ""'Vw. ....... v. �.. �I:.O�. .a.�.. u..J.!i (.l¿. 3'i.�'.l.�. rob.'·.. (iD),. �. tl!.�nqnero 2h;.' t�wihi'li �'lOJldata:.:�i�) do üiveroo:.:: dGl�..;choo r03lol:! \) 00nOl�Q:4:ulO{Jn�lo élloo c(}tt'üioo(lc:J r�¡'J1¡üa;'lto i.l1fo!i.uroo o. loo vv a \Jct)() � M:!.1'M.aloa (22) ��aaalto �ií)� j:nJQll00 9Ot*i�f� L10l�U hiOO�1n'C����lo m' l()� 00una ¡fu � �r;,'})rO o 'Jl 9'3 0' .... J.� B!:>gt. nLl1;"O dQ M..iJ."dG!\Yí.Í.1 oo..10. e¡u'o ... .. '01' et.c�o:t{}aao do laaJ. m.\�2l.�� !. apC',,",-�·t3.W. tia. ... .. '40��o;;?. 0:2.. .. <lt. .. �.' 01.,it. �j.mo vQj,'Yltl..ei!I\.�- \io.· 111. (éntrvr:1(�.e�tiOO.f: 1."'1. u.1Q o��.as ��(¡ un 0010 1fia��C�ll�� .�� 1:.j��aj¡,��M' tt? � 2�) >. y$. n.l<;tluli!9"h'iO OfTliOfJ tt� �al:r�.?, ��< to'l.craPQ t;;'Jo.4 �ro i:t�:l,;��too Ita]' qn.o (�oo­ y 6 '. ... ... o. '!yO!}. .... ". ... .•"l<oali3"¡�d�O ��j?f! llO��"tíOliJ �.,\tG��, n� .V';10I;Or-J.tlu '9'. nC30Ú, rOCll?Qn";¡:.?vf-'�ltOJ:. do he í� :floral)., loo t.�1)2.loo" fll la� ¡le iun f!J.!l; t:¡l\� OG1.� v.!;vll Q "''''''':' ."I?>o'�"'t..t__ • ti<l..A! "j.. .:t. liJ.�"tO:'llam, Gl.lilltml 2a.i7üh;ll.o ., J:1r;i9�_ ¿ a<.¡(!t'''':':�7i ¡. �¡.J.!]f,) il llt'"3tiUctoil d.eJ. Yj.(J�uO 'con m. ta;j� qu.e ",V·o� vcm.el ü!fJllO:r;�;lo 'tl:'{r.,il..i.eioi& (i,o !d��O�lO. (2:4). Por otrf) 0Il0 Cont� C'� laGo. (10:100 hG�!tlooocl O;) ccrialau ini:�rt{.lr.mt;219i.d��to ��n 'L!�¡., VOii.JJ}lül!.t>l�r;;; ()fJ't(:_\ �a.nGtt.1j ��ltir:.t.:! üe (r,,&"'1 n(jr:�ioQo l.o. tJ,S:mt f:11 lJOru{-l{la;� do. OU Q!l). .. •. .. 16:1,,(r; .. .. '". ... .�)!��i;�-?r:'..

(20) 171 WltrD� hool:.a �d 0n�t2j>ondtl, en 1640;. do. varlBo pil'lroo do cn."t111ocla 01 (26) ;y los OOll't'l.�¿:\to� do tramb10 ooroo�1> pae una rury�, (lU$ »l.'�lC'tie�o., '" aJ.'�in coao p¡'í()otato¿'�o o (lQ �'oo V'iQ�5$·t qn l)rlí)O­ ttroto:t"l'!.e, �\nG a. ttWl:lstH. (ra).. ele wtflTm·0n ... inii1gOl'1l7< __. 1 2. •. •. J. ... 4 5 6 7 B. • •. A.U.A. � 0.1'. ¡:1(ll���{)láít. J\ o,,,.. .17. '.. Lontiocl&,· VQl,i,6t�6-$1:" $1 � 50 :r.rOll�100Uff M. 1646, 21 no".. ¡"e. •. n. .. O.I1 fob. 35. 114 •.... 1t)2a-..�t F. Lent.1.oo�g tlf -. 1647. 29 (lc"t. 1. Lal):tist):l.é� V�. 1641�8. J: Ql.� •. 48 ... •. •. 389 y 281.. _.,. ... Ji'. Ji. ]',. •. '3. .......... •.. t". "1-. .•. �. nI,. n. '. fH[ l.O;;.J;}l,,(}l.'CJ�� 1J�E;lII w.,::u;.-tJ·M�-HÜpe'uva. �. l'll. 28 001;. 49. 52. ;jU{l. ......b.1"'". 164.;¡�9t. T�r;trii. 1�v. �. I-an.tiooJ.9.7 Lontioo� 0;,.101.;. '"'. ..... ..... 11. 1J0tl'iiioolli •.Pod. 1G32-J5. 22 v.�t. 35. 11., 1'01. SSi-;_ !1.,�1.., 12 • ti!. LOn.t:tecl.� l'od. 1632-3,' y 1'. Lenid.oalñ, Po,}. 1GJ9-CS, p�n�;:t.m. 13 • Ir. !ien�:oo'-', n, 1óJS)t ,21 nov. 14,. F. l';Oi:;:tiocJ.� OO:;"AC", n, 1 aI:��. 14; í?. 1G{>5� 1-; �.J !i1. 164(1) 28 " t F. Loot1oo1� (10-700'. n. 7' at�., 1}4. 41t 1:1 nt ""..,,'t"�,a .J(. 1'1 .• .al. JJ....,"U;.4ac� ÚJ;. 1.:., �:,tj ..11_�. 11 • Fí;t L{$.t:tcc�!.f !1.. 1041. '5 � 3 1 �. 16 • F. LantiooU., a, ·1f�'}.4·t a8 �e. � o •• �� !J �.:t "}. � 19 • �'a. L Oíw¿3C� ¡".. 1"" o�. v;;'14&.. 3) • .J!'4i. ltmt1sclA., �!. 164·11' 6 ,;1'Wli-, �!.' 164-2, 23 Zob.t 1 jtm. Me 1643.. 10. •. .. .. .'. '.. �. ..... .. '. ,. _. '.. r.:. .. -«�. ,. 21. •. .�-. .. ,. D���. ¡¡�.. .. .. Lor¡('''1so1�. ;1. 16403, 1 f'�\}.,- i� 164,6: 16 Y 22 <OOG., 11 lIJOUe, 18 &0.; ;t;T. 164111 .1: ¡¡!la�?, 10 t�l. !9 oo't. Y 2"� nov. F Ltm.t:i,�� Il. '1 (i45, e 6.."10.1 v!. 1641 f '1 :Vio.; ;,1 1650, 1'9 n@? F. 119; s; ol)¡t., '1 a'¡O,_ 1.��,. Oiiilell .�. 1�41,..�. t!., m�' ,i) QJfl!J 1G44J � tw�.t i,�,., 1650, 26 tie •• .. '6429 19 Qb-¡:tl.¡ .""" 104Jt ,49. y 23 300 !;Olt. '� Vide,. EGtud!at100 dó k1..O't��Qnt�o. F r. 16..}�. 10 �'l.; rJ.. 1645. 12 Gb�'l E' ¡JQ;j. �.I,J.ooJ.Q�'5. ��: .h� 161j.t:, 15 �. ... .. .. .. 2t. •. 2l. f;. _. .. 24. •. �.27".;¡.. • .,. •. �. ... 16.?!}ll !til.1�. L�tif¡l011'!. ·. _. Es) ':rG;iJVIK4Wnp la {iQcU!.'l{.m¡fUlej,ón pOr'líri:to d1bU;Jtcr con l)OrZU � litltlte flilfir..ido la ])Gr!)O�1Gl.idoiJ. (�a;l Y¡\i�ll."l() JOGll o.�"'i;1:rip v�:'Ot�G'l·.ro hO:'l¡n.o <lo nOt;OO.1Olitit 401;.nt1O de t1X1 gr�ll O;'.!l',p:'!.=¡.'"i:tu. t)O a:li)r00il; .':1 '.10 l\¡''l!t in'O­ liIlono1e '�udú2-# Goo.i,iüQttOO ¡Jooo CO;�1»l4iJm al'tz'':' t� o�.:>'t�·:;{} nGl':'Ot'lllisU. ft. �. •.. ¡�:fOC�. Vide. Bote!liO'i;iea ... •. ... tHJ C',L"'\;h.loc ;' i),J¡.-1t�G.. ll&t�íP��?A�'OP2 .. t!�.<,. t� 512. lin� d$ ��.n Giulio (l�vara) y lnbi1rm1.to ® �.}élon.m. JBn �1Jtrr,.dcr (10 W4 ��� Ql i�a ouaJ.. �aií?ab<m t�$3 m1m6t�. CO��&�ld� a :1noaola. lm 3J.íJ tole lOI!i 'bQl1e1�o1ot) (1).,. ..a. ��..Og -. ....... 1. •. --. ViGe. UU. t4 �Am,��, A. t':H�t'\,,�. ,2:9.. ��. J'V'J:'I1,.�'�.. ��.. n60. 11ft ."." �13' ,_,. .. !·rG:'CC�ldor. (1)... fla. a6novo;.. ..... __ ._. t. •. 1..,.. 1\ T 4.'.!o\i¡T'Q� ...... ��. W.. t!'. 1u35.. 662. ,r. ... 00. 1GJ!> f1soo.�a.. OU]:;,o. ciUiltitWlQ bat�ol.o-.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Descargar ahora (146 pages)