• No se han encontrado resultados

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Conselleria de Cultura, Educació i Esport"

Copied!
23
0
0

Texto completo

(1)

PE 126 DEL COTILLO CONTRÍ JAVIER PE 154 MARTÍN DEL BURGO LUCAS VICENTE

PE 174 FERRER BAYARRI SALVADOR

PE 187 JUSTE CASTELLO MIREIA

PE 207 BENITEZ MONTORO MARÍA DOLORES

PE 208 IZQUIERDO LÓPEZ RAQUEL

PE 219 PUERTO SANCHIS RAFAEL

ANNEX F PE

CLASSE NÚM COGNOMS NOM DNI PUNTS

PE 93 SAMSUNDAR SARRIEGUI JOSE RICARDO 48.303.447 4,10

ANNEX F AU

CLASSE NÚM COGNOMS NOM DNI PUNTS

AU 55 LEYTON MARTINEZ GABRIELA 44.883.665 4,77

AU 132 MARTÍN ESTEVEZ FERNANDO 24.386.597 4,57

AU 77 HERNÁNDEZ ESCRIVÁ SYLVIA 20.825.541 4,50

AU 140 ÁLVAREZ ALFARO ALBA 73.573.425 4,47

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Esport de la Conselleria de Cultura, Edu- cació i Esport, per la qual s’elabora la Llista d’Esportis- tes d’Elit de la Comunitat Valenciana de l’any 2006, corresponent a resultats de l’any 2005.

[2006/X3797]

La Llei 4/1993, de la Generalitat Valenciana, de 20 de desembre, de l’Esport de la Comunitat Valenciana, determina en el seu article 16 que, per a l’accés als beneficis que establix la Generalitat Valencia- na, els esportistes d’elit hauran de figurar en la llista que elaborarà la Direcció General de l’Esport, en col·laboració amb les federacions esportives.

El Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els Esportistes d’Elit de la Comunitat Valenciana, definix a l’esportista d’elit de la Comunitat Valenciana i establix quins són els criteris generals per a accedir a la condició d’esportista d’elit de la Comunitat Valenciana. Així mateix, este decret crea al si de la Secre- taria Autonòmica d’Esport, la Comissió d’Avaluació dels Esportistes d’Elit, constituïda a l’efecte per Resolució de 8 de març de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Esport, entre les funcions de la qual s’esta- blix la d’elevar al secretari autonòmic d’Esport la proposta de Llista d’Esportistes d’Elit de la Comunitat Valenciana.

Una vegada reunida la Comissió d’Avaluació dels Esportistes d’Elit i elevada la proposta de llista al secretari autonòmic d’Esport, en virtut del que establix l’article 19 de l’esmentat Decret 13/2006, de 20 de gener, i fent ús de les atribucions que m’han conferit la Llei 5/1983, de Govern Valencià i el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, resolc:

Primer. La inclusió dels esportistes que es relacionen a continua- ció, en la Llista d’Esportistes d’Elit de la Comunitat Valenciana corres- ponent a resultats de l’any 2005:

Estos esportistes tindran la condició d’esportistes d’elit A, B o Promoció.

PE 126 DEL COTILLO CONTRÍ JAVIER PE 154 MARTÍN DEL BURGO LUCAS VICENTE

PE 174 FERRER BAYARRI SALVADOR

PE 187 JUSTE CASTELLO MIREIA

PE 207 BENITEZ MONTORO MARÍA DOLORES

PE 208 IZQUIERDO LÓPEZ RAQUEL

PE 219 PUERTO SANCHIS RAFAEL

ANEXO F PE

CLASE NUM APELLIDOS NOMBRE DNI PUNTOS

PE 93 SAMSUNDAR SARRIEGUI JOSE RICARDO 48.303.447 4,10

ANEXO F AU

CLASE NUM APELLIDOS NOMBRE DNI PUNTOS

AU 55 LEYTON MARTINEZ GABRIELA 44.883.665 4,77

AU 132 MARTÍN ESTEVEZ FERNANDO 24.386.597 4,57

AU 77 HERNÁNDEZ ESCRIVÁ SYLVIA 20.825.541 4,50

AU 140 ÁLVAREZ ALFARO ALBA 73.573.425 4,47

Conselleria de Cultura, Educación y Deporte

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2006, de la Secretaría Autonómica de Deporte de la Conselleria de Cultura, Edu- cación y Deporte, por la que se elabora la Lista de Depor- tistas de Elite de la Comunidad Valenciana del año 2006, correspondiente a resultados del año 2005.

[2006/X3797]

La Ley 4/1993, de la Generalitat Valenciana, de 20 de diciembre, del Deporte de la Comunidad Valenciana, determina en su artículo 16 que, para el acceso a los beneficios que establece la Generalitat Valenciana, los deportistas de elite deberán figurar en la Lista que elaborará la Dirección General del Deporte, en colaboración con las federaciones deportivas.

El Decreto 13/2006, de 20 de enero, del Consell de la Generali- tat, sobre los Deportistas de Elite de la Comunidad Valenciana, defi- ne al deportista de elite de la Comunidad Valenciana y establece cuá- les son los criterios generales para acceder a la condición de deportista de elite de la Comunidad Valenciana. Asimismo, este decreto crea, en el seno de la Secretaría Autonómica de Deporte, la Comisión de Eva- luación de los Deportistas de Elite, constituida al efecto por Resolu- ción de 8 de marzo de 2006, de la Secretaría Autonómica de Depor- te, entre cuyas funciones se establece elevar al secretario autonómico de Deporte la propuesta de Lista de Deportistas de Elite de la Comu- nidad Valenciana.

Una vez reunida la Comisión de Evaluación de los Deportistas de Elite y elevada la propuesta de lista al secretario autonómico de Deporte, en virtud de lo establecido en el artículo 19 del citado Decre- to 13/2006, de 20 de enero, y haciendo uso de las atribuciones que me han conferido la Ley 5/1983 de Gobierno Valenciano y el Regla- mento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, resuelvo:

Primero. La inclusión de los deportistas que se relacionan a con- tinuación, en la Lista de Deportistas de Elite de la Comunidad Valen- ciana correspondiente a resultados del año 2005:

Estos deportistas tendrán la condición de Deportistas de Elite A, B ó Promoción

Llista d’Esportistes d’Elit “A”

Lista de Deportistas de Elite “A”:

COGNOMS NOM DNI ESPORT NIVELL

APELLIDOS NOMBRE DEPORTE NIVEL

AGUILAR CARMONA VICENTE 52729602 D ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. A

AGUILAR DIAZ MACARENA 05696917R HANDBOL/BALONMANO A

AGUILAR LOPEZ ELISA 50098857G BÀSQUET/BALONCESTO A

AGUILAR PLA ELISA 25404594J BEISBOL A

AGULLO PEREZ CARLA 48573914F BÀSQUET/BALONCESTO A

AINETO GARCIA EDGAR 44526270H BEISBOL A

ALBIOL TORTAJADA RAUL 48312020Z FUTBOL/FÚTBOL A

(2)

ALEJOS JULVE ESTEFANIA 44885019J HOQUEI/HOCKEY A

ALONSO JIMENEZ PATRICIA 50318291H HANDBOL/BALONMANO A

ALOZIE OLUCHI GLORY 22596037D ATLETISME/ATLETISMO A

AMIGO MILLAN ANGEL 52780129M TIR AL VOL/TIRO AL VUELO A

AMOROS QUILES VANESSA 74223686H HANDBOL/BALONMANO A

ANDREU RODRIGUEZ MAYTE 74194905X HANDBOL/BALONMANO A

ANIA BARRACHINA PABLO 53377968M VELA A

ARANDIA SABATER PABLO 29190377L VELA A

ARENAS COMERON VANESA 46852944N JUDO A

ARZO DIAGO JOSE VICENTE 18939265F ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. A

BADIA PASTOR OMAR 22588363V TAEKWONDO A

BARBERA VALL HECTOR 53600160V MOTOCICLISME/MOTOCICLISMO A

BENEYTO ARROJO FRANCISCO 20156201J TIR AL VOL/TIRO AL VUELO A

BENZAL ANDALOUSSI NURIA 77457861W HANDBOL/BALONMANO A

BERBEGAL DEL OLMO HECTOR 44513184L PILOTA/PELOTA A

BERNUZ RUBERT MAITE 20482377A ATLETISME/ATLETISMO A

BOILS GIMENO MOISES 20820137P PILOTA/PELOTA A

BONED GUILLOT ENRIQUE 24375242A FUTBOL SALA/FÚTBOL SALA A

BORREGO ARNAU ELIA 53607328D VELA A

BOX ALONSO DIANA 21487260Q HANDBOL/BALONMANO A

CANAL VALERO DAVID 46403844T ATLETISME/ATLETISMO A

CANDELA JIMENEZ MANUEL 21643444F ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. A

CAÑABATE BARRES Mª JOSE 48308944C TIR AL VOL/TIRO AL VUELO A

CAPLLIURE MORENO LUIS 44863973N ESGRIMA A

CARRATALA CANUTO ALBERTO 73644776H TIR AL VOL/TIRO AL VUELO A

CASINOS SIERRA DAVID 85090284J ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. A

CLAVER AROCAS VICTOR 29205039F BÀSQUET/BALONCESTO A

COLINO GUERRA JENIFER 74003787E GIMNÀSTICA/GIMNASIA A

COMPAÑ APARISI VERONICA 22587826D BÀSQUET/BALONCESTO A

CONEJERO ASUNCION JOSE LUIS 52685403Q RUGBI/RUGBY A

CORBELLA TRILLO JUAN CARLOS 20485847T PIRAGÜISME/PIRAGÜISMO A

CORRAL SANCHEZ LAZARO 48569318B TIR AL VOL/TIRO AL VUELO A

CUADRADO DEHESA VERONICA 20214914F HANDBOL/BALONMANO A

CUARTERO SANCHEZ DAVID 74004944Y HANDBOL/BALONMANO A

DE LA PEÑA CATALAN JUAN DANIEL 52658036L CICLISME/CICLISMO A

DEBON LATORRE ALEX 19004425P MOTOCICLISME/MOTOCICLISMO A

DIAZ MARTINEZ CESAR 47054074F FUTBOL/FÚTBOL A

DONET GREGORI RUBEN 20041802Q CICLISME/CICLISMO A

DUESO VILLAR JOSE MARIA 44857470H ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. A

DURAN VIZUETE BERTA 52777330N REM/REMO A

ELEJAGA VARGAS AITZIBER 45627871B HANDBOL/BALONMANO A

ESCARRE URUEÑA JUAN 21480586N HOQUEI/HOCKEY A

ESTEVE CARRASCOSA ALBA 22594433S KARATE A

FAUBEL ROJI HECTOR 73575015Q MOTOCICLISME/MOTOCICLISMO A

FERNANDEZ DE CASTROAYORA MARTA 29169820R ATLETISME/ATLETISMO A

FERNANDEZ GUTIERREZ ISABEL 21493919M JUDO A

FERNANDEZ MOLINOS BEGOÑA 36140246R HANDBOL/BALONMANO A

FERNANDEZ PEREZ RAFAEL 44858605A FUTBOL SALA/FÚTBOL SALA A

FERNANDEZ TORTOSA ABEL 45841733L PETANCA A

FERRANDEZ REQUENA VICENTE 74234274A VOLEIBOL A

FERRER ERN DAVID 53210629Z TENNIS/TENIS A

FERRER GARCIA GUILLERMO 21514719J CICLISME/CICLISMO A

FERRER TATAY CARME 22585063Y FUTBOL/FÚTBOL A

FERRERO DONAT JUAN CARLOS 48290134R TENNIS/TENIS A

FORES QUEROL JAVIER 20830666A MOTOCICLISME/MOTOCICLISMO A

FORRAT ESTEVE ALEJANDRO 20050024G PESCA A

FORURIA DELMAS ROSA MARIA 19011886V VELA A

FRAILE CELAYA SUSANA 72476979T HANDBOL/BALONMANO A

FRANCES ARMENGOT CARLOS 20472005G VELA A

FRIAS NAVARRO JORGE 48437602Q PILOTA/PELOTA A

GADEA PANISELLO SERGIO 24385174E MOTOCICLISME/MOTOCICLISMO A

GALAN TALENS JOSE RAMON 20781716C TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO A

GARCIA AMENGUAL JORGE FRANCISCO 21515560A TIR AL VOL/TIRO AL VUELO A

GARCIA DEL MORAL JORDI 20480819D GOLF A

GARCIA DEL MORAL LLUIS 20489762M GOLF A

GARCIA DELGADO FRANCISCO JAVIER 29187398F ESGRIMA A

GARCIA GARCIA RUTH 26747309B FUTBOL/FÚTBOL A

GARCIA GINER GERARDO 19442091F TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO A

GARCIA POVEDA RAFAEL 22118560N BILLAR A

GAVILAN MARTINEZ JAIME 33471451B FUTBOL/FÚTBOL A

GERMAN VELASCO ITZIAR 48405236B BÀSQUET/BALONCESTO A

GIL I BROTONS AMPARO 74087628M ESPORT ORIENT./DEPORTE ORIENT. A

GIL I BROTONS ESTHER 74087629Y ESPORT ORIENT./DEPORTE ORIENT. A

GIL ROS VICENTE 33458550J ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. A

GISBERT PEÑALVER ZAIRA 44771870R JUDO A

GOMEZ ARQUER CRISTINA 38084705V HANDBOL/HANDBOL/BALONMANO A

GOMEZ CAMPINS ANTONIO 24397671F FUTBOL/FÚTBOL A

GOMEZ IGUAL ANNA 24398017P BÀSQUET/BALONCESTO A

GONZALEZ GALLEGO IGNACIO 48584113V BÀSQUET/BALONCESTO A

GOÑI RUIZ ANA MARIA 16594060C BÀSQUET/BALONCESTO A

(3)

GRAS MARTINEZ CLAUDIA 19996002D TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO A

GUARDIOLA VILLAPLANA GEDEON 44773356Z HANDBOL/HANDBOL/BALONMANO A

GUEROLA GALERA ROCIO 29197948T HANDBOL/HANDBOL/BALONMANO A

HERNANDEZ CASAÑ VICTOR 29188226F TIR AL VOL/TIRO AL VUELO A

HERNANDEZ MOLL PABLO 24389886L DEPORTES AEREOS A

HERNANDO MICO IZASKUN 73997883Y PILOTA/PELOTA A

HERRERA ALLEPUZ PABLO 20468270H VOLEIBOL A

HIJANO MARTIN ALVARO 26808679V PIRAGÜISME/PIRAGÜISMO A

INES LIZON ROSARIO 21469554C PETANCA A

JIMENEZ SILVA DAVID 42209356D FUTBOL/FÚTBOL A

JUAN BERNABEU JOSE MARIA 21687513P MOTOCICLISME/MOTOCICLISMO A

JUAN TELLO ESTEFANIA 20836236F HALTEROFÍLIA/HALTEROFILIA A

KILLIAN PATRICOLO MARC X1022212T CICLISME/CICLISMO A

LEVECQ VIVES DAVID JULIAN 48443899B ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. A

LILLO GARCIA DIDAC 26750794T BEISBOL A

LIMIÑANA ESPLA ASUNCION 52777897 G VELA A

LINARES GARCIA MARTA 20480102M GIMNÀSTICA/GIMNASIA A

LINARES MOYA JUAN ANTONIO 21675129K CICLISME/CICLISMO A

LLI LLORIS VICENTE 44886709R GIMNÀSTICA/GIMNASIA A

LLORCA PONS Mª JOSE 29166794B PADEL A

LOPEZ BAÑON ANTONIO 21983463V PETANCA A

LOPEZ CASADO AZAHARA 44520017K HALTEROFÍLIA/HALTEROFILIA A

LOPEZ RAMIREZ JOSE 48298840J ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. A

LOPEZ VALLEDOR ELIZABETH 10896635V HANDBOL/BALONMANO A

MAGALLON MANCHON GABRIEL 74236250R PESCA A

MANGUE GONZALEZ MARTA 54077233R HANDBOL/BALONMANO A

MARCO ARROYO FRANCISCO ALFREDO 48302537F VOLEIBOL A

MARTI CARCEL FRANCISCO JOSE 25380396B DISCAP. PSÍQUICS/DISCAP. PSÍQUICOS A

MARTI LORENTE JOSE 20445941E PILOTA/PELOTA A

MARTIN DIAZ FRANCISCO 52766411H ATLETISME/ATLETISMO A

MARTIN VILLALBA CEBALLO JOSE ANTONIO 26752018M BEISBOL A

MARTINEZ DAVID JOSE 51692211X VELA A

MARTINEZ GARCIA RAUL 74375204N TAEKWONDO A

MARTINEZ MAS ALEJANDRO 20843441J MOTOCICLISME/MOTOCICLISMO A

MARTINEZ RIVAS VERONICA 74228517L PETANCA A

MARTINEZ SORIANO IVAN 48312395K PILOTA/PELOTA A

MARTINEZ TORRES MARIA 52949304S JUDO A

MASSARWAH SANCHEZ JESUS 74244012N KARATE A

MEDINA GARRIGUES ANA ISABEL 73747879N TENNIS/TENIS A

MELIA MANGRIÑAN SALVADOR 19010781Q CICLISME/CICLISMO A

MERENCIANO HERRERO Mª MONICA 73576094Z ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. A

MESA LITE RAUL 48326187J VOLEIBOL A

MICO SANCHEZ RAQUEL 44756964E PILOTA/PELOTA A

MIRALLES ALONSO ALBA 20484593B ATLETISME/ATLETISMO A

MIRALLES RODRIGUEZ JULIAN 20839867G MOTOCICLISME/MOTOCICLISMO A

MOLERO GUYOMARD DANIELLA 19871377K TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO A

MOLTO CARBONELL JOSE LUIS 21666693A VOLEIBOL A

MONTALVO AMARO NIURKA 44881645C ATLETISME/ATLETISMO A

MONTANER COLL CONCEPCION 48441947Z ATLETISME/ATLETISMO A

MONTAÑANA GIMENO ANNA 46308032M BÀSQUET/BALONCESTO A

MONTAÑES CLAVERIA FRANCISCO 20461406P FUTBOL/FÚTBOL A

MONTOLIU PEREZ DAVID 22591091B RUGBI/RUGBY A

MORALES TENDERO BEATRIZ 44765060E HANDBOL/BALONMANO A

MORENO LOPEZ SARA 48408019B GIMNÀSTICA/GIMNASIA A

MORET HUERTA ENRIQUE 44854874K DISCAP. PSÍQUICS/DISCAP. PSÍQUICOS A

MUÑOZ MORA SERGIO 53240355R PETANCA A

MUÑOZ SOLER JOSE 21389194E TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO A

NARANJO FERNANDEZ EVA MARIA 48300411C KICK-BOXING A

OFICIAL CASADO FRANCISCO JAVIER 53356721X SALV. I SOCORRIS./SALV. Y SOCORR. A

OLIVER PLA FRANCISCO JAVIER 20843101H MOTOCICLISME/MOTOCICLISMO A

ONCINA MORENO NOELIA 25693085S HANDBOL/BALONMANO A

ORTEGA PITARCH DAVID 19005258J NATACIÓ/NATACIÓN A

ORTUÑO TORRICO ISABEL 44770870J HANDBOL/BALONMANO A

PAGAN NAVARRO ISABEL 48550233Q GIMNÀSTICA/GIMNASIA A

PALAZON SANCHEZ JOSE JAVIER 44883887P BILLAR A

PAREJA IBARRA SUSANA 24356510Q HANDBOL/BALONMANO A

PASCUAL RUFINO JOSE 52646902V TIR AL VOL/TIRO AL VUELO A

PASTOR COLOMER DOLORES 79100728W TIR AL VOL/TIRO AL VUELO A

PASTOR COLOMER MARIA 52778058G TIR AL VOL/TIRO AL VUELO A

PASTOR LAFUENTE IVAN 74230362R VELA A

PATON GASSO JUAN VICENTE 20048576M PESCA A

PELLICER CERVERA JOSE MANUEL 73388056R MOTOCICLISME/MOTOCICLISMO A

PEREZ CALVO JULIO 48592204N TIR AL VOL/TIRO AL VUELO A

PEREZ MOLERO JOSE LUIS 44506011E TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO A

PEREZ PASTOR JOSE LUIS 19857373R TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO A

PEREZ PEÑA EDUARDO 26229754W PIRAGÜISME/PIRAGÜISMO A

PERIS MINGUET MERCEDES 22584208W NATACIÓ/NATACIÓN A

PERIS REVERT GEMMA 20723305Y HALTEROFÍLIA/HALTEROFILIA A

PINA TOLOSA MARIA 44881244X BÀSQUET/BALONCESTO A

PLA MARTI FRANCISCO JOAQUIN 20784935L TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO A

(4)

PLA MOLLA JOSE 44873427J FUTBOL/FÚTBOL A

PLAZA MOLINA RUBEN 21677239S CICLISME/CICLISMO A

PONCE ROMERO OSCAR 44798433E DISCAP. PSÍQUICS/DISCAP. PSÍQUICOS A

PORRES GONZALEZ ADRIAN 44523684P BEISBOL A

PRATS ORTEGA CAROLINA 21681729C JUDO A

PUCHE DIAZ MONTSERRAT 08036208P HANDBOL/BALONMANO A

RAMIREZ ROLDAN JOSE FRANCISCO 48409688R TAEKWONDO A

RAMOS CASTILLO JOSE 18994364K ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. A

REDOLAT CONTRERAS JOSE ANTONIO 33459540Z ATLETISME/ATLETISMO A

REQUENA JUAREZ YUREMA 53377623M NATACIÓ/NATACIÓN A

ROCAMORA ROS ENRIQUE 74236717P MOTOCICLISME/MOTOCICLISMO A

RODRIGUEZ VICENTE SERGIO 48365066E TRIATLON A

ROGEL SANCHEZ JESUS 45567161K VELA A

ROMERO RODRIGUEZ ANGEL 29205318X HANDBOL/BALONMANO A

SAN MIGUEL BUSTO ESTHER 13157512V JUDO A

SANCHEZ AGUILAR ADRIAN 53376327C CICLISME/CICLISMO A

SANCHEZ BRAVO MARIA EUGENIA 52099486R HANDBOL/BALONMANO A

SANCHEZ CORRAL JULIO 48621684Y TIR AL VOL/TIRO AL VUELO A

SANCHEZ MARTINEZ ALEJANDRO 44527300J BEISBOL A

SANDIEGO GARAY ALBERTO 7259570B TAEKWONDO A

SANZ QUINTO SANTIAGO 74224349Z ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. A

SAUQUILLO MONTERO FERNANDO 29196175K VELA A

SEGARRA NAVAS SARA 20487285N ATLETISME/ATLETISMO A

SERRANO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 18989261R VELA A

SOLER MARCOS RAFAEL 21478258F TIR AL VOL/TIRO AL VUELO A

STADEL SEILER SVEN X5562069W VELA A

SUAREZ UTRERO ANA MARIA 44521529S BÀSQUET/BALONCESTO A

SUBIELA CHISBERT JOSE JAVIER 23046612Z VOLEIBOL A

TOMOV NIKOLOV STANCHO IVANOV 3560526B HALTEROFÍLIA/HALTEROFILIA A

TORRES BELEN JUAN FRANCISCO 74232260J FUTBOL/FÚTBOL A

UCLES MATEO MIRIAN 53722659H GIMNÀSTICA/GIMNASIA A

VENGE BALBOA CHRISTIAN 47720260K ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. A

VERA VALHONDO JULIA DE LA PAZ 74237203B FUTBOL/FÚTBOL A

VIDAL FUSTER DANIEL 52942666R ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. A

YEBRA FERNANDEZ OSCAR 9798572C BÀSQUET/BALONCESTO A

ZUAZUA DEL ESTAL AMAIA 15996946D ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. A

Llista d’Esportistes d’Elit “B”

Lista de Deportistas de Elite “B”:

COGNOMS NOM DNI ESPORT NIVELL

APELLIDOS NOMBRE DEPORTE NIVEL

AGUDO RECHE IVAN 48331099A RUGBI/RUGBY B

AGULLO LUCAS RAQUEL 48319233M FUTBOL SALA/FÚTBOL SALA B

ALACREU LLORENS CARLA ASSUMTA 53604434J GIMNÀSTICA/GIMNASIA B

ALAVES LLEDO DANIEL 48560186X REM/REMO B

ALBADALEJO HERRERA RAQUEL 48573545Y ACTIVIT. SUBÀQUAT./ACTIVID. SUBACUÁ. B

ALBARDIAS LORCA VANESA 52378657K HANDBOL/BALONMANO B

ALBERO UREÑA SANTIAGO 21686874J ATLETISME/ATLETISMO B

ALBERT CRUZ MAYTE 19842601H ACTIVIT. SUBÀQUAT./ACTIVID. SUBACUÁ. B

ALBERT PORTA MILAGROS 20387132R BOLOS B

ALDABE BOMSTAD OSCAR 48569971C NATACIÓ/NATACIÓN B

ALDAVE MESEGUER LAURA 48666711E GIMNÀSTICA/GIMNASIA B

ALFARO BAREA ARANTXA 22598635P HOQUEI/HOCKEY B

ALFONSO QUILES NOELIA 44750619W FUTBOL SALA/FÚTBOL SALA B

ALLUEVA FORTES ADRIAN 29204545L PILOTA/PELOTA B

ALONSO ROCA DANIEL 44528399P TAEKWONDO B

ALVAREZ BARCO SARA 45798096J HANDBOL/BALONMANO B

ANDERSEN HIDALGO ANDREA 48624560F JUDO B

ANGLES RUIZ DANIEL 20470472N ATLETISME/ATLETISMO B

ARAGONES BILBAO CARLOS 48579642P REM/REMO B

ARCUSA LOPEZ GUILLERMO 20476508E PIRAGÜISME/PIRAGÜISMO B

ARGENTE GARRIDO GLORIA 22594283A BÀSQUET/BALONCESTO B

ARJONA SANCHEZ NOEL 44887127M ATLETISME/ATLETISMO B

ARREDONDO REGIS MELISA 4985380S GIMNÀSTICA/GIMNASIA B

ARROYO CIQUE MIGUEL ANGEL 25729809P ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. B

ASENSI CASAMAYOR BORJA 48568403H ACTIVIT. SUBÀQUAT./ACTIVID. SUBACUÁ. B

AVALOS MASO SALVADOR 20850089Z TAEKWONDO B

BALAGUER MARTINEZ DAVID 20847320M ATLETISME/ATLETISMO B

BAÑO HERNANDEZ SHEILA 26750938Y TAEKWONDO B

BARBE DOMENECH PAULA 26746161J HANDBOL/BALONMANO B

BARBERA MARTINEZ ESTELA 24396840G GIMNÀSTICA/GIMNASIA B

BARBERA SAMPEDRO RAQUEL 22583311W ESGRIMA B

BARDAL LATORRE LUIS 19838549Z TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

BARREDA PITARCH ANGEL 20462551A ATLETISME/ATLETISMO B

BASTANTE GONZALEZ GEMMA 42981723J TENNIS TAULA/TENIS DE MESA B

BELDA ALONSO Mº DEL MAR 73993356X TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

(5)

BELLES ASENJO ALBA 20478162C ATLETISME/ATLETISMO B

BELLORIN NARANJO CONCEPCION 08856625S JUDO B

BELMONTE CELADES JANA 19002918L HANDBOL/BALONMANO B

BENAGES SIMO VICTOR 20485033Z NATACIÓ/NATACIÓN B

BENAGES TOSCA CRISTIAN 20484357M CICLISME/CICLISMO B

BERENGUER ALONSO GUILLERMO 48562959T REM/REMO B

BERENGUER MORCILLO SERGIO 53235730E BADMINTON B

BERLANGA MOREJON MANUEL 48325647W VOLEIBOL B

BERNABEU AVOMO MARIA 48621660M JUDO B

BERNABEU MARIN FERNANDO 21678295J TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

BERNABEU POVEDA SANTIAGO 44771074X NATACIÓ/NATACIÓN B

BERNAT NINOT VICTOR 20477101V PIRAGÜISME/PIRAGÜISMO B

BIOSCA LOPEZ JOSE VICENTE 19100759H ACTIVIT. SUBÀQUAT./ACTIVID. SUBACUÁ. B

BLANCO FERNANDEZ DAVID 9398620S ESQUAIX/SQUASH B

BLANES BARTUAL ROSA 22596205Q BEISBOL B

BLASCO ESTEVE ALMUDENA 44888683C GOLF B

BORRAS RAEZ AITOR 48534786W HANDBOL/BALONMANO B

BOTELLA FERRER JORGE 48572254A ACTIVIT. SUBÀQUAT./ACTIVID. SUBACUÁ. B

BOTELLA PEREZ DE LANDAZABAL ISAAC 74219224H GIMNÀSTICA/GIMNASIA B

BOUSAHBA MARTINEZ HABIB FRANCISCO 48357808D SALV. I SOCORRIS./SALV. Y SOCORR. B

BRAVO MARTI VICENTE 21658029X ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. B

BRIZ PEREIRA ANA MARIA 29208291Q HANDBOL/BALONMANO B

BROCH FONT JUAN MANUEL 52796514Z ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. B

BUENDIA COMPANY TERESA 48595693H GIMNÀSTICA/GIMNASIA B

BUENDIA GOMEZ BELEN 48652166J GOLF B

BURNS LIAM X0629056Y PATINATGE/PATINAJE B

BURRIEL PINA JESUS 17150240Z TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

CABANILLAS LOZANO FRANCISCO JAVIER 48436768X PILOTA/PELOTA B

CABEZAS MORALES Mº JOSE 45796397Q ACTIVIT. SUBÀQUAT./ACTIVID. SUBACUÁ. B

CABRAL BARBOSA ALEXANDRINA X7097231Y HANDBOL/BALONMANO B

CACERES SOLER SERGIO 15420750D NATACIÓ/NATACIÓN B

CALDUCH PABLO LUIS 19476820Y TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

CALERO GOMEZ GONZALO 53600741T ATLETISME/ATLETISMO B

CAMACHO ALEGRE PABLO 48360200D SALV. I SOCORRIS./SALV. Y SOCORR. B

CAMPOS ESTELLES ALVARO 53058339F FUTBOL/FÚTBOL B

CANTOS SEMPERE ESTEFANIA 74369420R JUDO B

CAPDEVILA SEDER ANA 20465653T ATLETISME/ATLETISMO B

CAPELO TORRES IGNACIO 22586768D NATACIÓ/NATACIÓN B

CARACENA SAIN LUIS 13144095D TIR AMB ARC/TIRO CON ARCO B

CARBONELL BONETE ESTELA 45836264R ESQUAIX/SQUASH B

CARCELEN CORCHERO MARIA 44518924D HANDBOL/BALONMANO B

CARRASCOSA ZARAGOZA ANA 53055565Q JUDO B

CARRIO ESTEBAN LORENZO 20809426S HALTEROFÍLIA/HALTEROFILIA B

CASADO GALLARDO ALFREDO 52646437N DISCAP. PSÍQUICS/DISCAP. PSÍQUICOS B

CASERO RODRIGUEZ LUCIA 48628877T GIMNÀSTICA/GIMNASIA B

CASTILLO FERRANDIZ CARLOS 48531788V ACTIVIT. SUBÀQUAT./ACTIVID. SUBACUÁ. B CATALA LLINARES FRANCISCO JAVIER 48582919L SALV. I SOCORRIS./SALV. Y SOCORR. B

CATALA MASO JUAN RICARDO 20482976G PATINATGE/PATINAJE B

CEBRIAN PARDO MIGUEL ANGEL 53204051Z PILOTA/PELOTA B

CERVERA IBAÑEZ ANA 24390620S JUDO B

CHABRERA QUEROL MARCOS 19000237Y PIRAGÜISME/PIRAGÜISMO B

CHAFER MUÑOZ ANA BELEN 20450436D BADMINTON B

CHAPA SANCHEZ JAVIER 33470495K NATACIÓ/NATACIÓN B

CHECA SORIANO VIRIATO 45631967J TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

CHIRLAQUE ALBERT SANDRA 73576905C BADMINTON B

CIVERA TREGON AINOA 53255711Q HOQUEI/HOCKEY B

CIVERA TREGON AZAHARA 53254244K HOQUEI/HOCKEY B

CLARAMONTE BALLESTER VICENTE 20243877J PIRAGÜISME/PIRAGÜISMO B

COLLADO RIPOLL JOSE RAMON 24393085K FUTBOL/FÚTBOL B

COLOMINA PERIS ENRIQUE 20835300Z ESQUAIX/SQUASH B

COMPAÑ GARCIA CESAREO 21360228J TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

CONEJERO LOZANO SARA 45838802D JUDO B

CORTES DIAZ BEGOÑA 53624743J VELA B

CRESPO ROMERA RUBEN 20849338E ATLETISME/ATLETISMO B

CRESPO ROMERA SALVADOR 20840336J ATLETISME/ATLETISMO B

CRIADO BLAS TERESA 19431870K TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

CUDE MENDEZ ALBA 44873413E ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. B

CUENCA MONRABAL RAUL 73779679A BILLAR B

CUERDA DEL CASTILLO MARIA 24378737W BOLOS B

DE CECILIO ALCANTARILLA VICENTE LUIS 29200082H VELA B

DE LA CAMARA CLAVER PATRICIA 29201660D KARATE B

DE VALERA PASEKA ROY FERNANDO 29020899M MUNTANYISME/MONTAÑISMO B

DEL FRESNO ARMERO BORJA 33456670L KARATE B

DIAZ LOPEZ JORGE 53254313K KARATE B

DIAZ LOPEZ ZULEMA 33569757S TAEKWONDO B

DIEGO VILLALBA ALVARO 44523545F HALTEROFÍLIA/HALTEROFILIA B

DOMINGO AMO SERGIO 24382081B PIRAGÜISME/PIRAGÜISMO B

DOMINGO FOLCH ALBERT 53607165F PILOTA/PELOTA B

DOMINGO FOLCH JOAN 53361796W PILOTA/PELOTA B

DOMINGUEZ BARRERA PAULA 26750457P HOQUEI/HOCKEY B

(6)

DOMINGUEZ PINUAGA FERNANDO 48439850X RUGBI/RUGBY B

EDO SANCHEZ JOSE MANUEL 20478171Y FUTBOL SALA/FÚTBOL SALA B

ESCORIHUELA GASCON RAQUEL 19011327X ATLETISME/ATLETISMO B

ESCRIG FULLERA CARLOS 20482306R ATLETISME/ATLETISMO B

ESCUIN ANDRES FCO JAVIER 17831402P TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

ESPARZA SERRA JOSE 20034365P RUGBI/RUGBY B

ESPEJO CARRILERO JOSE DAVID 48527828J DISCAP. PSÍQUICS/DISCAP. PSÍQUICOS B

ESPI PEREZ JULIO 44521653R FUTBOL/FÚTBOL B

ESTARLIK HERNANDEZ ASUNCION 20153681T HALTEROFÍLIA/HALTEROFILIA B

ESTEBAN PASCUAL SALVADOR 21683787P TIR AMB ARC/TIRO CON ARCO B

ESTESO HERRERA PEDRO ANTONIO 33489883C ATLETISME/ATLETISMO B

ESTEVAN TORRES ISAAC 74002480A TAEKWONDO B

ESTEVE IBAÑEZ HECTOR 21684200F ESPORT ORIENT./DEPORTE ORIENT. B

ESTEVE LLEDO FRANCISCO 52769301X SALV. I SOCORRIS./SALV. Y SOCORR. B

ESTEVE LLEDO JAVIER 52769302B SALV. I SOCORRIS./SALV. Y SOCORR. B

ESTRUCH JUAN JOAN 20441600M ATLETISME/ATLETISMO B

FENOLLOSA RIBELLES ARANCHA 48408684D BÀSQUET/BALONCESTO B

FERNANDEZ NACHER JUAN MANUEL 53251850L ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. B

FERNANDEZ PIQUER MIRIAM 20480582W ATLETISME/ATLETISMO B

FERRER ARGENTE ANA EMILIA 20435980C BADMINTON B

FERRER DE LA TORRE MIGUEL 20474531T PATINATGE/PATINAJE B

FERRER ESPINOSA JESSICA 52701053A HALTEROFÍLIA/HALTEROFILIA B

FERRER GONZALEZ JUAN IGNACIO 73386193R PATINATGE/PATINAJE B

FERRER MOLLA MANUEL 44799870X NATACIÓ/NATACIÓN B

FERRIS CERDA FRANCISCO 20794413K TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

FLORES MARTINEZ NOELIA 44517506V BEISBOL B

FORNER FORNER ANA ISABEL 44790846W HANDBOL/BALONMANO B

FRUCTUOSO SAEZ ENMANUEL 48348975P SALV. I SOCORRIS./SALV. Y SOCORR. B

FRUTOS FERRER DANIEL 53364950M PIRAGÜISME/PIRAGÜISMO B

FUENTES ZURITA CRISTINA A 9400553Q ATLETISME/ATLETISMO B

FURIO VIZCAINO JAVIER 53253905G JUDO B

FUSTER CASAS AITANA Mª 48565824J GIMNÀSTICA/GIMNASIA B

GAMIR PARRA SANDRA 22598405P BÀSQUET/BALONCESTO B

GANDIA SANCHIS FRANCESC 44870293F FUTBOL SALA/FÚTBOL SALA B

GARBI CARO ALEJANDRO 20460688A ESQUAIX/SQUASH B

GARCIA BEAMUD ALONSO JUAN 48575535H REM/REMO B

GARCIA CARBONELL JAVIER 53603064T SALV. I SOCORRIS./SALV. Y SOCORR. B

GARCIA DELGADO ANDRES 19900787Z ESGRIMA B

GARCIA DELGADO ENRIQUE 19852861C ESGRIMA B

GARCIA DELGADO PILAR 20154055Y ESGRIMA B

GARCIA FERRAIRO JOSE VICENTE 20026469R PESCA B

GARCIA GAGO ROSA MARIA 20255297W FUTBOL SALA/FÚTBOL SALA B

GARCIA GARCIA CARLOS 44795354N LLUITA/LUCHA B

GARCIA GARCIA-DOCTOR PAULA 48350595H TENNIS/TENIS B

GARCIA LOPEZ VANESA 44878134M ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. B

GARCIA MARQUEZ MARCOS 44553891Q JUDO B

GARCIA MATEU MIGUEL ANGEL 53205816P AUTOMOBILISME/AUTOMOVILISMO B

GARCIA PEREZ MARCOS 20490051H PIRAGÜISME/PIRAGÜISMO B

GARCIA ROJAS JORDI 24397547R PIRAGÜISME/PIRAGÜISMO B

GARCIA SOLER ARTURO JOSE 53362978B SALV. I SOCORRIS./SALV. Y SOCORR. B

GARCIA TRULLENQUE JAIME 20486910M PIRAGÜISME/PIRAGÜISMO B

GARCIA VIDAGANY BEATRIZ 53609935V TENNIS/TENIS B

GARCIA-GRANERO GARCIA-FUSTER EDUARDO 44870111D FUTBOL SALA/FÚTBOL SALA B

GAVIDIA CANTAVELLA SONIA 29194581Z HANDBOL/BALONMANO B

GIL BAYARRI AMPARO 33571590P HOQUEI/HOCKEY B

GIL BAYARRI ELISA 22606050V HOQUEI/HOCKEY B

GIL I BROTONS VERONICA 21680099T ESPORT ORIENT./DEPORTE ORIENT. B

GIL I SANCHEZ ALICIA 21677912K ESPORT ORIENT./DEPORTE ORIENT. B

GIL I SANCHEZ EVA 21677913E ESPORT ORIENT./DEPORTE ORIENT. B

GIL SOLER MARIA ALBA 29208281Y HANDBOL/BALONMANO B

GIMENEZ NIÑOLES VIOLETA 48349318Y GIMNÀSTICA/GIMNASIA B

GIMENEZ ROMERO BIANCA 48333852L GIMNÀSTICA/GIMNASIA B

GIMENO BAYARRI ANA 33571585A HOQUEI/HOCKEY B

GINER ALBIR FEDERICO 22540683Q ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. B

GINER PALANQUES PEDRO 20474210R PIRAGÜISME/PIRAGÜISMO B

GOMEZ GIMENEZ DANIEL 33404530C PILOTA VALENCIANA B

GOMEZ LLEDO SANTIAGO 21387278S TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

GOMEZ MARTINEZ NOELIA 48562122Z GIMNÀSTICA/GIMNASIA B

GOMEZ ROPIÑON LAURA 24396257L JUDO B

GOMEZ TORREGROSA ALEJANDRO 48579886E CICLISME/CICLISMO B

GONZALEZ FERRER ANGEL MANUEL 20037248Q ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. B

GONZALEZ GIMENO JAVIER 20469274X PATINATGE/PATINAJE B

GONZALEZ IBAÑEZ ALBA MARIA 25801195F LLUITA/LUCHA B

GONZALEZ VIAMONTE YAMILKA 48571034J ATLETISME/ATLETISMO B

GONZALVEZ PEREZ ANTONIA 74244313Z FUTBOL SALA/FÚTBOL SALA B

GRACIA ESCRIVA JUAN 20014235A PILOTA VALENCIANA B

GUERRERO GONZALEZ LUCAS 53055187Y AUTOMOBILISME/AUTOMOVILISMO B

GUTIERREZ GARCIA AFRICA 22573557T JUDO B

HERNANDEZ CANOVAS AMALIA 48431310A FUTBOL SALA/FÚTBOL SALA B

HERNANDO FUSTER BARBARA 20482332G ATLETISME/ATLETISMO B

(7)

HERRERA CAUDET VICTORIA 20240824R ACTIVIT. SUBÀQUAT./ACTIVID. SUBACUÁ. B

HERVAS MARTIN SANDRA 48374004J ATLETISME/ATLETISMO B

HOMSANI MUÑOZ MARIO BACHIR 44523325V HALTEROFÍLIA/HALTEROFILIA B

HUERTA LOPEZ OLGA MARIA 48575845Y GIMNÀSTICA/GIMNASIA B

IGLESIAS ARMIÑO LEIRE 44974108T JUDO B

INIESTA SEVILLANO GREGORIO 48572421D ACTIVIT. SUBÀQUAT./ACTIVID. SUBACUÁ. B INIESTA SEVILLANO JOSE MIGUEL 21486261Y ACTIVIT. SUBÀQUAT./ACTIVID. SUBACUÁ. B

ISERTE LLACER PEDRO LUIS 33562276D TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

ISERTE MUÑOZ JOSE LUIS 22524169Q TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

IZQUIERDO ACAMER ANTONIO 33402461K TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

JAREÑO PICAZO JESUS 53636368B PIRAGÜISME/PIRAGÜISMO B

JIMENEZ FORTEA MARIA JOSE 22629912M TIR AMB ARC/TIRO CON ARCO B

JIMENEZ MENDEZ ALBERTO 48331841D RUGBI/RUGBY B

JIMENEZ VERA CRISTINA 48556066F GOLF B

JORDANA BOFILL NOEMI 77115297T BÀSQUET/BALONCESTO B

JOVER POVEDA LAURA 48379145W FUTBOL SALA/FÚTBOL SALA B

JUAN BALLESTER JOSE VICENTE 20846778S HALTEROFÍLIA/HALTEROFILIA B

JUAN LLORET JAVIER 48329866N REM/REMO B

JUAN NAVARRO MOISES 73584537Q TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

JUAN TELLO JOSE VICENTE 20822859Q HALTEROFÍLIA/HALTEROFILIA B

JURADO CAMARA VANESSA 48378872M FUTBOL SALA/FÚTBOL SALA B

LAGUNA ESTEBAN JUAN ANTONIO 15421143B ESPORT ORIENT./DEPORTE ORIENT. B

LAGUNA GALINDO MIREIA 22583056T HOQUEI/HOCKEY B

LASTRA SANCHIS RAQUEL 33562377H NATACIÓ/NATACIÓN B

LATORRE BONET ALBA 22591404E ESGRIMA B

LILLO GARCIA HUGO EDGAR 74007979M HOQUEI/HOCKEY B

LILLO POMARES ANGEL RUBEN 48320239E NATACIÓ/NATACIÓN B

LLABRES LLABRES JUAN ANTONIO 25412289A VELA B

LLINARES MARTINEZ PAULA 73586371X HANDBOL/BALONMANO B

LLINARES ROMERO MARINA 48334796C GIMNÀSTICA/GIMNASIA B

LLOBELL CORTELL ARTURO 44880957E AUTOMOBILISME/AUTOMOVILISMO B

LLOPIS CASERO MELANIA 48573954R GIMNÀSTICA/GIMNASIA B

LLOPIS ROCAMORA VICTOR 44762715T NATACIÓ/NATACIÓN B

LLORIS HERRERA ALVARO 53607242S ATLETISME/ATLETISMO B

LOJO PABLO ELISA ARIADNA 48624779L ATLETISME/ATLETISMO B

LOPEZ CARCELA ELENA 48441144Q ATLETISME/ATLETISMO B

LOPEZ DE ARBINA LARRABE ASIER 20464220Q PIRAGÜISME/PIRAGÜISMO B

LOPEZ DE MOTA IBAÑEZ DIEGO 20483052B SQUASH B

LOPEZ GARCIA MIRIAM 44525409P BEISBOL B

LOPEZ GONZALEZ KIM 26747579M ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. B

LOPEZ MARTIN OSCAR 18993510H ACTIVIT. SUBÀQUAT./ACTIVID. SUBACUÁ. B

LOPEZ MONZO JULIO JOSE 20761759G HALTEROFÍLIA/HALTEROFILIA B

LOPEZ SERRANO IGNACIO 48624148D ATLETISME/ATLETISMO B

LOPEZ TERRADEZ IRENE 26746480X BÀSQUET/BALONCESTO B

LOPEZ-PAMPLO RIUS JOSE LUIS 22587046B AUTOMOBILISME/AUTOMOVILISMO B

LORA OLIVER ANA MARIA 21514559Z ATLETISME/ATLETISMO B

LORENTE RUIZ ROBERTO 29013008A TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

LORENTE RUIZ VICENTE 72520963P TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

LOZANO BRAU JULIAN 74240578M ATLETISME/ATLETISMO B

LUNA RUS MARIA 20484130P KARATE B

MACIAS MATUTANO BRUNO 20467741H MUNTANYISME/MONTAÑISMO B

MARCH AGUILAR IGNACIO 33456540G ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. B

MARCO DURA JOAN 20838990R HALTEROFÍLIA/HALTEROFILIA B

MARGOZZI FRANCO X5501652Y RUGBI/RUGBY B

MARI ALCARAZ GARCIA JOSE ANTONIO 22590682J ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. B

MARIN YUSTE ANTONIO 21429087X TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

MARQUES LOPEZ LUIS 48561255K SALV. I SOCORRIS./SALV. Y SOCORR. B

MARTA PEREZ JUAN MANUEL 44797460S ACTIVIT. SUBÀQUAT./ACTIVID. SUBACUÁ. B

MARTIN LEBRON ARIAM 45865299X BEISBOL B

MARTIN SANCHEZ BEATRIZ 3899739C FUTBOL SALA/FÚTBOL SALA B

MARTIN SELLENS EIRA 44889068Z HOQUEI/HOCKEY B

MARTINEZ ABAD CARLOS 24387009V HALTEROFÍLIA/HALTEROFILIA B

MARTINEZ ALBEROLA MARI CARMEN 33477544D FUTBOL SALA/FÚTBOL SALA B

MARTINEZ CALVO MACARENA 22595407T BEISBOL B

MARTINEZ CUENCA FRANCISCA 19891726S BEISBOL B

MARTINEZ EMBUENA CARLES MARC 53358304Y FUTBOL/FÚTBOL B

MARTINEZ GARCIA MIGUEL ANGEL 47089596V ATLETISME/ATLETISMO B

MARTINEZ GIJON LUCIA 48404952A TENNIS TAULA/TENIS DE MESA B

MARTINEZ LLORIA MANUEL 73525002M BOLOS B

MARTINEZ MARCOS TATIANA MARIA 48638061F GIMNÀSTICA/GIMNASIA B

MARTINEZ RAMOS SARA 24319217Y SALV. I SOCORRIS./SALV. Y SOCORR. B

MARTINEZ SALES GUILLEM 53056015Y GIMNÀSTICA/GIMNASIA B

MARTINEZ SALIDO ANA 26466982P TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

MARTINEZ SALIDO EUGENIO 26456802V TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

MARTINEZ SERRANO SILVIA 44769932H HANDBOL/BALONMANO B

MARTINEZ TRAVER LAURA 20493278W GOLF B

MARTINEZ-PONS GARCIA MARTA 29212164W VELA B

MARTINS MONROIG CARLOS 53355640X PILOTA/PELOTA B

MATA GARCIA IRIS 48593469N ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. B

MATEO MARCH MANUEL 53230742W CICLISME/CICLISMO B

(8)

MATEU CHALER GUILLERMO 18993291Y PIRAGÜISME/PIRAGÜISMO B

MAYOR NAVARRO LUIS 21396828C TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

MAZO GUTIERREZ LEYRE 74368027B ATLETISME/ATLETISMO B

MEDINA RUIZ IVAN 48585853D PIRAGÜISME/PIRAGÜISMO B

MELO MIÑANA DAVID SALVADOR 20038722H ATLETISME/ATLETISMO B

MENA JIMENEZ ENRIQUE 15419791Q VELA B

MENA SANCHEZ FRANCISCO J 21894733K TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

MENARGUEZ GALINDO ANTONIO 48559453J TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

METIDIERI SERRANO MIGUEL 73370427J TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

MICHO FERNANDEZ MARIA 26726152M HOQUEI/HOCKEY B

MIÑARRO SANCHIS ANA 53601455R SALV. I SOCORRIS./SALV. Y SOCORR. B

MIRETE MARTINEZ JOSE MANUEL 74177129J TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

MOCHOLI CALABUIG IVAN 53356263N ATLETISME/ATLETISMO B

MONCHO GRAMAGE FRANCISCO 22592279T NATACIÓ/NATACIÓN B

MONLEON SANCHEZ SARA 44523967S TENNIS TAULA/TENIS DE MESA B

MONTAÑES DE LA HOZ RAUL 20041745M KICK-BOXING B

MONTES CARRASCOSA MIRIAM 22599688A ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. B

MONTORO ITURBE-ORMAECHE IGNACIO 74006524E RUGBI/RUGBY B

MORA CERVERA LUIS 53604236E PIRAGÜISME/PIRAGÜISMO B

MORA GARCIA DAVID 33480364T MUNTANYISME/MONTAÑISMO B

MORALES BERZOSO FRANCISCO JAVIER 26244254N ATLETISME/ATLETISMO B

MORALES MOLTO JAIME 29023008K PILOTA VALENCIANA B

MORANT CHIVA ANDREA 35593042J HOQUEI/HOCKEY B

MORANTE ARENAS ALICIA 44770569B HANDBOL/BALONMANO B

MORELL CAMPILLO ALICIA 48374181Y FUTBOL SALA/FÚTBOL SALA B

MORENO CORTES JUAN MANUEL 52731620A HALTEROFÍLIA/HALTEROFILIA B

MOROS PITARCH MARGARITA 53378467K ESQUAIX/SQUASH B

MOROS PITARCH VICENTA CHANTAL 53378468E ESQUAIX/SQUASH B

MOSCARDO FERRANDO VICENT 20834387K FUTBOL/FÚTBOL B

MOYA VILLAESCUSA EMILIO 44503634Z PESCA B

MUÑOZ ARNAU AMAIA 48347590A BADMINTON B

MUÑOZ JUAN MARIA 44878420S HANDBOL/BALONMANO B

MUÑOZ MARIN CRISTIAN 48620392W REM/REMO B

MUÑOZ NAVARRO RAUL 33563215M KARATE B

MURCIA GARZON JAIME 48536026T ACTIVIT. SUBÀQUAT./ACTIVID. SUBACUÁ. B

MURCIA PEREZ MANUEL 74222982G TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

NARBONA MARTINEZ SALVADOR 73910804M TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

NAVARRO ABAD CARLOS 21441446H FUTBOL SALA/FÚTBOL SALA B

NAVARRO CUTILLAS FRANCISCO MANUEL 48474340T ESPORT ORIENT./DEPORTE ORIENT. B

NAVARRO QUINTANA MARTA 22594746Y BÀSQUET/BALONCESTO B

NAVARRO SANCHIS MIRIAM 19003517C HANDBOL/BALONMANO B

NAVARRO SERRA ALVARO 33414360Y PILOTA VALENCIANA B

NOBLE VIGIL YERAY 45725526P PATINATGE/PATINAJE B

NOGUERA ITURBE YOLANDA 33477472Y FUTBOL SALA/FÚTBOL SALA B

NOGUERAS ALCANTUD CHRISTOPHER 21446042Z TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

NOGUERAS ALCANTUD MANUEL FCO 21415463W TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

OCHOA RIBES Mª DOLORES 24382612J ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. B

OLIVARES BELTRAN JESUS JUAN 21389855Q TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

OLIVARES SOTO JOSE MANUEL 22127646J TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

OLMEDO SANCHO ANTONIO 20452123V BADMINTON B

OLTRA BENAVENT LUIS 20454559S ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. B

ORTEGA ASINS ANTONIO 24341552P DISCAP. PSÍQUICS/DISCAP. PSÍQUICOS B

ORTEGA COLONGE ESTHER 48575557V GIMNÀSTICA/GIMNASIA B

ORTEGA ROZALEN JOSE JAVIER 48328288K ATLETISME/ATLETISMO B

ORTI ROIG ALBERTO 29209021X BEISBOL B

ORTIZ TORRENT ANTONIO 26745046W BILLAR B

ORTUÑO RUIZ LORENA 74243994V PATINATGE/PATINAJE B

OTERO NIELINGER NOELIA 48560591R BÀSQUET/BALONCESTO B

OUBIÑAS CHAVES CARLOS 35468884D ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. B

PAJARES SANZ IRENE 48671478M GOLF B

PAJARON BOIX FRANCISCO 24371135J NATACIÓ/NATACIÓN B

PALANCA BALLESTEROS ESTELA 45635606H GIMNÀSTICA/GIMNASIA B

PANADERO PAYA SANDRA 44525411X BEISBOL B

PAÑOS LOPEZ JESSICA 48576189M GIMNÀSTICA/GIMNASIA B

PARDO CUENCA CESAR LUIS 20451166A ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. B

PARDO ESPERT ANGEL RAFAEL 22517190Y TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

PARRES MORALES MANUEL 74246551K VOLEIBOL B

PASCUA SANTAMARIA ANA ELENA 48575070J ACTIVIT. SUBÀQUAT./ACTIVID. SUBACUÁ. B PASCUA SANTAMARIA ELVIRA 48575071Z ACTIVIT. SUBÀQUAT./ACTIVID. SUBACUÁ. B

PASCUAL VILLATORO LORENA 20849993X KARATE B

PAYA UBEDA MIREIA 44524459R HANDBOL/BALONMANO B

PEIRO ALEIXANDRE ALEJANDRO 44515593J HALTEROFÍLIA/HALTEROFILIA B

PEÑARROCHA ALOS DOLORES 19011983E MUNTANYISME/MONTAÑISMO B

PERAZA GARCIA PEDRO LUIS 45864775S BEISBOL B

PEREA BALLESTER SARA 44521188L BÀSQUET/BALONCESTO B

PEREZ DE LA CRUZ JAVIER 33562192V FUTBOL/FÚTBOL B

PEREZ FUENTES ESTEBAN 20154763R ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. B

PEREZ LOPEZ LAURA 29208193X HANDBOL/BALONMANO B

PEREZ MARTI JENNIFER 29206213P TENNIS TAULA/TENIS DE MESA B

PEREZ MASIA MARIA 29208391R BÀSQUET/BALONCESTO B

(9)

PEREZ MONTESINOS AZAHARA 22593748C HANDBOL/BALONMANO B

PEREZ NARBON FERRAZ CARMEN 26750919X GOLF B

PEREZ SORIA MARTA 44858472P ESGRIMA B

PERNAS MUÑOZ ENRIQUE 48576291S REM/REMO B

PINEDO SAENZ ELISABETH 44686934G HANDBOL/BALONMANO B

PIQUER CAMPOS JESUS 73584537Q TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

PLA RODRIGUEZ PAULA 53254219L HOQUEI/HOCKEY B

POGGI MARTIN MARCOS GUSTAVO X4156527J RUGBI/RUGBY B

POLES VALLES RAUL 18991363X KARATE B

PONCE GARCIA PAULA 20487887Q ESQUAIX/SQUASH B

PUCHE PALAU Mª ISABEL 48468901N JUDO B

PUERTA PUERTA VERONICA 53602094L SALV. I SOCORRIS./SALV. Y SOCORR. B

QUERO GARCIA JOAQUIN JUAN JESUS 21381671C ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. B

QUESADA LOPEZ JUAN RAMON 74226072N ESQUAIX/SQUASH B

QUIJAL ZAPATER ALFREDO 24330022R TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

RAIGON GARCIA SANDRA 44521478X BEISBOL B

REIG JOVER PEDRO MIGUEL 73998019G NATACIÓ/NATACIÓN B

RENZULLO MARFIL ALFREDO 15421193S ESPORT ORIENT./DEPORTE ORIENT. B

REYES GARCIA ANA 48629250M GIMNÀSTICA/GIMNASIA B

RICHART CONEJERO VICENTE 73999351W NATACIÓ/NATACIÓN B

RICO FERNANDEZ VANESA 76259101W JUDO B

RICO MIRA NESTOR 21685872T ESPORT ORIENT./DEPORTE ORIENT. B

RIERA ZUZUARREGUI LOLA 44527792E HOQUEI/HOCKEY B

RIOS ORTEGA JOSE LUIS 20846310F HALTEROFÍLIA/HALTEROFILIA B

ROBLEDO GUILLEM JOSE MIGUEL 53601822T SALV. I SOCORRIS./SALV. Y SOCORR. B

ROCA CALLEJAS MIRIAM JUSTA 26744459J TAEKWONDO B

ROCA DE TOGORES BENABENT ASCENSION 48559675M VELA B

ROCHINA FERRER ALEXIS 44878593G BEISBOL B

RODRIGUEZ BORJA SONIA 53254489J BÀSQUET/BALONCESTO B

RODRIGUEZ DURAN RAFAEL 52721248G DISCAP. PSÍQUICS/DISCAP. PSÍQUICOS B

RODRIGUEZ GARCIA SUSANA 44793506V HANDBOL/BALONMANO B

RODRIGUEZ TAPIAS VICTORIA 44504247Y TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

RODRIGUEZ TORRES JOSE 19883534B TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

ROIG LLOPIS ANTONIO 18877654J TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

ROMAGUERA PONCE JONATAN 44881447V PIRAGÜISME/PIRAGÜISMO B

ROMAN PASTOR JESUS 74367930Y ATLETISME/ATLETISMO B

ROMERO CARRALERO CESAR 22598482Q KARATE B

ROMERO TORREJON DAMARIS 44767468J HANDBOL/BALONMANO B

ROS BENET JUAN 29215135Y BEISBOL B

ROSALEN MARTINEZ MARTA 44523940B BEISBOL B

ROSELL CIVERA CARLA 48579261H GIMNÀSTICA/GIMNASIA B

ROSER MOYA JOSE 53363573P SALV. I SOCORRIS./SALV. Y SOCORR. B

RUBIO MARCOS LORENA 44137146P FUTBOL SALA/FÚTBOL SALA B

RUBIO PONCE EIDER 72467314M HANDBOL/BALONMANO B

RUIZ ALVAREZ JENNIFER 47790822L NATACIÓ/NATACIÓN B

RUIZ LOPEZ ARTURO 21512647B BADMINTON B

RUIZ SANCHIS LAURA 44856772Q ESGRIMA B

RUZAFA ORTI RAQUEL 19012382F KARATE B

SABATER CHIVA MANUEL ALBERTO 52723979K TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

SAEZ PERALES ALVARO ANDRES 53364528C SALV. I SOCORRIS./SALV. Y SOCORR. B

SAEZ PERALES HUGO ANGEL 53364527L SALV. I SOCORRIS./SALV. Y SOCORR. B

SAMPEDRO LIMIA VICENTE RAFAEL 20448417Z ESQUAIX/SQUASH B

SAMPER SANZ ROSA ANA 09038070J ESPORT ORIENT./DEPORTE ORIENT. B

SANCHEZ ALIAS LIDIA ELENA 18977306Y HANDBOL/BALONMANO B

SANCHEZ AMOROS ALBERTO 74242173J ATLETISME/ATLETISMO B

SANCHEZ FERRANDO Mª VICTORIA 46634450N DISCAP. PSÍQUICS/DISCAP. PSÍQUICOS B

SANCHEZ GARCIA MONZO PABLO 8874514X JUDO B

SANCHEZ GONZALEZ SUSANA 43091225N FUTBOL SALA/FÚTBOL SALA B

SANCHEZ HERNANDEZ SERGIO 43418475H ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. B

SANCHEZ MARTINEZ LORENZO 22584187G ESQUAIX/SQUASH B

SANCHEZ SANTOS BEGOÑA 52184843M HANDBOL/BALONMANO B

SANCHO HUESO CAROLINA 44875703N ESGRIMA B

SANSANO RIOS MARAVILLAS 22007027Y FUTBOL SALA/FÚTBOL SALA B

SANTONJA FRANCES YAIZA MARIA 48600612W BÀSQUET/BALONCESTO B

SANZ CANCIO FRANCISCO 19789157A TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

SANZ GONZALEZ DE MARTOS FRANCISCO JOSE 25411110C TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

SANZ LORENTE MARIA 48407544L TENNIS TAULA/TENIS DE MESA B

SARMIENTO PALAO AIDA 74367668C JUDO B

SEGUI LOPEZ MARIA 44523981Y BEISBOL B

SELLES SEGUI EMILI 21674747F ESPORT ORIENT./DEPORTE ORIENT. B

SEMPERE PADILLA CESAR 48332542C RUGBI/RUGBY B

SEMPERE POMARES LAURA 74233294N JUDO B

SENTANDREU BENAVENT MARIA 20338786S ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. B

SEÑORIS LEONES BORJA 44526946G BEISBOL B

SERRA SAN VALERO MARIA JOSE 48407993P ATLETISME/ATLETISMO B

SERRANO DALMAU JUAN 53209040N ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. B

SILES NAVALON LUIS 20455857W BADMINTON B

SILVA GARCIA NOELIA 44883474D ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. B

SIMARRO SAFONT JOSEP 73395743Y ATLETISME/ATLETISMO B

SORIA VILLEGAS CRISTINA 48585510B TRIATLON B

(10)

SORIANO DE ROJAS ERIKA 48356156J ATLETISME/ATLETISMO B

SORIANO LLUCH ANA 26746774M HÍPICA B

SORIANO SOLER ALBA 48572971F GIMNÀSTICA/GIMNASIA B

SUAREZ MOYA RAQUEL 48309893A BEISBOL B

SURIA PALOP AGUEDA 29210770B VELA B

TALENS BELEN MIRIAM 74195110P MUNTANYISME/MONTAÑISMO B

TAVERA CANO LUCIA 48357649B BADMINTON B

TEGEDOR GUIRAL CARLOS 20461797P PATINATGE/PATINAJE B

TEGEDOR GUIRAL JORGE 19012680Y PATINATGE/PATINAJE B

TELLOLS GARCIA ALEX 18989821D PIRAGÜISME/PIRAGÜISMO B

TOMAS MIRALLES ANA 52679193Q VELA B

TORLA TENA LLUIS 20482757S ATLETISME/ATLETISMO B

TORLA TENA MANEL 20482755J ATLETISME/ATLETISMO B

TORRECILLAS SANCHEZ JOSE JUAN 7564633W KARATE B

TORRERO VELASCO DARIA 53245093R CICLISME/CICLISMO B

TORRES BENAVIDES ANTONIO 22606460J TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

TORRES PACO RAFAEL GREGORIO 33563142R TAEKWONDO B

TORRIJOS CAPARROS ANA 44882486X ATLETISME/ATLETISMO B

TORTOSA BELDA REMEDIOS 20404992J ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. B

TRUYO DESSE JESSICA 22597895G HOQUEI/HOCKEY B

TUCKER LEON ROLANDO X1235197N ESGRIMA B

TUDELA CORET CARLOS MANUEL 22528305N MUNTANYISME/MONTAÑISMO B

UBEDA CATALA PEDRO 33453453E ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. B

UNGUETTI CANO FRANCISCO 44870354E BILLAR B

URIARTE MARCOS SUGOI 72743850W JUDO B

URRA VIANA BEGOÑA 29214502V HOQUEI/HOCKEY B

VALERO TEJERO JUAN ANTONIO 21489566E TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

VELA MARTINEZ JORGE 48577128R ATLETISME/ATLETISMO B

VENGUT MOLINA LAURA 53626863V GIMNÀSTICA/GIMNASIA B

VERDOY AGUSTINA BEATRIZ 20490707F TAEKWONDO B

VERDU VERDU VERONICA 44771818H HANDBOL/BALONMANO B

VICENTE MAMPEL JUAN 20488674K ATLETISME/ATLETISMO B

VICENTE MORMENEO SALVADOR 44797370V PILOTA VALENCIANA B

VICO GUILLEN CARMEN 53253867N BEISBOL B

VICTORIA NUÑEZ ZAYRA 20453329G FUTBOL/FÚTBOL B

VIDAL PEREZ JOSE IGNACIO 21648188J TIR AMB ARC/TIRO CON ARCO B

VIDAL PERIS CRISTINA 20734406K HALTEROFÍLIA/HALTEROFILIA B

VIDAL RUIZ JOANNA DANIELA 26757559A HOQUEI/HOCKEY B

VIEDMA CASTILLO JUAN 46685900V ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. B

VILA CUESTA ESTELA 26748206B SALV. I SOCORRIS./SALV. Y SOCORR. B

VILA GILABERT WALDO 20032515K PILOTA VALENCIANA B

VILANOVA LAZARO HECTOR 53218480E VELA B

VILLALONGA ARLANDIS MARTA 29212154S ESGRIMA B

VILLALONGA ARLANDIS VICTORIA 29206009B ESGRIMA B

VILLENA GONZALEZ ANTONIO 22565625A JUDO B

VIVES GOMIS CARLOS 74373014F NATACIÓ/NATACIÓN B

WESTHOFF AIZPIRI CHRISTIAN 24399503E PATINATGE/PATINAJE B

YERA URIARTE JUAN CARLOS 14870083P TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO B

ZAMBRANA SANCHO JORDI LUIS 44876543R KARATE B

ZAMORA BARBERA ANA 48622568Q HOQUEI/HOCKEY B

ZUMAQUERO LOZANO ALBERTO 20466851W ATLETISME/ATLETISMO B

ZURITA HIDALGO CELIA 24369993K ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. B

Llista d’Esportistes d’Elit “Promoció”

Lista de Deportistas de Elite “Promoción” :

COGNOMS NOM DNI ESPORT NIVELL

APELLIDOS NOMBRE DEPORTE NIVEL

ABAD SAN JUAN NESTOR 21646340Q GIMNÀSTICA/GIMNASIA Promoc.

ABELLAN ANTON HECTOR 74360783N RUGBI/RUGBY Promoc.

ABELLAN BELTRAN CRISTIAN 20453941H BADMINTON Promoc.

ABELLAN HEREDIA JOSEP RAIMON 74367237A TENNIS TAULA/TENIS DE MESA Promoc.

ADALID CABEZAS JAVIER 44521302H GIMNÀSTICA/GIMNASIA Promoc.

ADRIA PEREZ JOSE 20456015E VOLEIBOL Promoc.

AGUAS RONDA MARIA AMPARO 48409888V HANDBOL/BALONMANO Promoc.

AGUIRREBENGOA POVEDA SARA 45842988D NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

AGULLO GONZALVEZ ALBA 74371064N NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

AGULLO GONZALVEZ ISABEL 74367361N NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

AHICART TENA ADRIAN 73399176N PESCA Promoc.

AHIS ADELL MARIA 52947663F BÀSQUET/BALONCESTO Promoc.

ALAMEDA GADEA AITANA 48629827F ESCACS/AJEDREZ Promoc.

ALAMO HIDALGO ESTEFANIA 26752190Q SALV. I SOCORRIS./SALV. Y SOCORR. Promoc.

ALBERDI LALLANA GONZALO 44889223P RUGBI/RUGBY Promoc.

ALBEROLA IBARRA ALEJANDRO 20044752E RUGBI/RUGBY Promoc.

ALCAIDE CORRAL CARLOS 73577412K PILOTA VALENCIANA Promoc.

ALCALA PEREZ VICTOR 48579218K ACTIVIT. SUBÀQUAT./ACTIVID. SUBACUÁ. Promoc.

ALCAÑIZ DELGADO INMACULADA 07259093V NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

(11)

ALCAÑIZ PUIG JAVIER 73651703E JUDO Promoc.

ALCAÑIZ ROA ALEJANDRO 44524232G BÀSQUET/BALONCESTO Promoc.

ALCARAZ CASES JAVIER 74373621Q ATLETISME/ATLETISMO Promoc.

ALCARAZ DEL REY LUIS ALBERTO 48622880Y JUDO Promoc.

ALCARAZ IVORRA SERGIO 48623821G HANDBOL/BALONMANO Promoc.

ALCARAZ SANCHEZ JOSE MANUEL 44801080R LLUITA/LUCHA Promoc.

ALDABE BOMSTAD MARCO 48621984Y NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

ALDAVE MESEGUER ESTHER 21438831W GIMNÀSTICA/GIMNASIA Promoc.

ALEMANY MARTINEZ BERNARDO 74361386J RUGBI/RUGBY Promoc.

ALFARO NAVARRO ALBA 22643018R SALV. I SOCORRIS./SALV. Y SOCORR. Promoc.

ALFONSO PEREZ DANIEL 44773387T NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

ALFONSO POMARES VICTOR 21429747A JUDO Promoc.

ALGUACIL UCLES DAVID 74010412T TIR AMB ARC/TIRO CON ARCO Promoc.

ALIAGA BENEYTO ARANCHA 48719435F PATINATGE ARTÍSTIC/PATINAJE ARTÍSTICO Promoc.

ALIAGA GASCON EDGAR 44528624A BEISBOL Promoc.

ALLEPUZ FUSTER PAULA 20478243D BÀSQUET/BALONCESTO Promoc.

ALONSO DE ARMIÑO MARTINEZ CARLOS 45800159Y RUGBI/RUGBY Promoc.

ALONSO GARCIA AITOR 53214441Y HANDBOL/BALONMANO Promoc.

ALONSO MARTINEZ VICTOR 19889249E JUDO Promoc.

ALONSO NIETO ADRIAN 26744175M BÀSQUET/BALONCESTO Promoc.

ALVAREZ ALVAREZ ALEJANDRO 20900633G JUDO Promoc.

AMADO-LORIGA CARNERO CRISTIAN 17851197T NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

AMO INSA MIGUEL 40432426J RUGBI/RUGBY Promoc.

AMORES GONZALEZ JOSE MANUEL 45804705K LLUITA/LUCHA Promoc.

AMORES LUNA LAURA 21003511A NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

ANDRES GUERRERO SERGIO 33571125A PILOTA VALENCIANA Promoc.

ANGEL VIDAL TELESFORO 44526190F BEISBOL Promoc.

ANGULO DE LA SOTA ALFREDO 72403279S PIRAGÜISME/PIRAGÜISMO Promoc.

ANGULO DE LA SOTA ALVARO 72403280Q PIRAGÜISME/PIRAGÜISMO Promoc.

ANRUBIA VERDET PABLO 26752677C GIMNÀSTICA/GIMNASIA Promoc.

ANTON RUIZ JOAN 20734406K HALTEROFÍLIA/HALTEROFILIA Promoc.

APAOLAZA CIMADEVILLA LAURA 48629688Y TENNIS/TENIS Promoc.

APARICI FELIP PABLO 20492695V PATINATGE/PATINAJE Promoc.

APARICIO MORENO ISABEL 53236616B NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

APARISI MORATO JOAQUIN 44880122S NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

ARANDA LOPEZ VICENTE 53257930G PESCA Promoc.

ARCUSA PEIRO PASCUAL 48584622C PILOTA VALENCIANA Promoc.

ARDILA GARCIA JHOAN ALEXANDER RM30628822 RUGBI/RUGBY Promoc.

AREGO SEGARRA LOREA 20482664Z PIRAGÜISME/PIRAGÜISMO Promoc.

ARGAYA ALBIOL PALOMA 784066L BÀSQUET/BALONCESTO Promoc.

ARIAS SERRANO MIRIAM 45800275F TENNIS TAULA/TENIS DE MESA Promoc.

ARNAU MARTI VICENT 53725082A PILOTA VALENCIANA Promoc.

ASENSIO MARTINEZ SERGIO 53253573V RUGBI/RUGBY Promoc.

AYLLON RODRIGUEZ IGNACIO JESUS 48668788Y HANDBOL/BALONMANO Promoc.

AYORA ESTEVAN DANIEL 18172023E ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. Promoc.

AZA CARMONA SERGI 74234620G RUGBI/RUGBY Promoc.

AZCOITI IGUAL PABLO 53608673C RUGBI/RUGBY Promoc.

AZORIN PEREZ JONATHAN 48381117Y TIR AMB ARC/TIRO CON ARCO Promoc.

BACHERO MAS JORGE 20486861E PIRAGÜISME/PIRAGÜISMO Promoc.

BAIDES RODRIGUEZ MARIA 45844544R NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

BALAGUER MARTINEZ DE CASTRO PAULA 33571833K JUDO Promoc.

BALDO BERNAL ISMAEL 25121318M JUDO Promoc.

BANACLOCHE BOER KEVIN JOSE 24397814N VOLEIBOL Promoc.

BARBER PEREZ JORDI 53239750V HANDBOL/BALONMANO Promoc.

BASTAN ALVAREZ JOSUE 20492430M NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

BASURTE GARCIA CHRISTIAN 44525224F HOQUEI/HOCKEY Promoc.

BAUTISTA MARTIN JOSE FRANCISCO 53253199B BÀSQUET/BALONCESTO Promoc.

BELENGUER RICARTE AINOA 20452148L BADMINTON Promoc.

BELLIDO SEMPERE ANTONIO 74374182W ATLETISME/ATLETISMO Promoc.

BELLO RICO ALBERTO 45838811H NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

BELTRA GARCIA RUBEN 48623326S ESCACS/AJEDREZ Promoc.

BELTRAN JIMENEZ FRANCISCO 29213569G PILOTA VALENCIANA Promoc.

BENITA LOPEZ ESTELA 53257542F KARATE Promoc.

BENITO TOLEDO ADRIÁN 44887283T PILOTA VALENCIANA Promoc.

BENLLOCH CABAÑERO SERGIO 44889790W RUGBI/RUGBY Promoc.

BENSAIH MOHAMED 3172655N JUDO Promoc.

BENZAL TORRES RUBEN 74220214L ATLETISME/ATLETISMO Promoc.

BERENGUER RODRIGO ALEJANDRO 53241374P HANDBOL/BALONMANO Promoc.

BERNABEU POVEDA JAVIER 44771075B NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

BERNABEU ZORNOZA ADELA MARIA 74374695D NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

BERNE LAFUENTE CARLOS 44521810C HOQUEI/HOCKEY Promoc.

BERNE LAFUENTE IGNACIO 44521811K HOQUEI/HOCKEY Promoc.

BERNUZ RUBERT LAIA 20487997B ATLETISME/ATLETISMO Promoc.

BERTOMEU LOPEZ JAIME 48565624C JUDO Promoc.

BLANES REIG ANDRES 21691232R ESPORT ORIENT./DEPORTE ORIENT. Promoc.

BLASCO ESTEVE ARAMIS 44888682L GOLF Promoc.

BLASCO OSA DARIO 22598476X RUGBI/RUGBY Promoc.

BLESA MARTINEZ JOSE LUIS 44521667S BÀSQUET/BALONCESTO Promoc.

BOFILL ESTEBAN MIGUEL 26785488A RUGBI/RUGBY Promoc.

BOFILL ESTEBAN SANTIAGO 22685535Z NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

(12)

BOIX PASCUAL ADRIAN 74375559E NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

BOJ SERRANO PABLO 48669021D HANDBOL/BALONMANO Promoc.

BOLUDA LLETI FERNANDO 20807316K HALTEROFÍLIA/HALTEROFILIA Promoc.

BOLUDA PURKISS CARLOS 48673611E TENNIS/TENIS Promoc.

BOLUFER ARIAS BELEN ANDREA 53630743X HÍPICA Promoc.

BONET CAMARASA EMPAR 73586084E PATINATGE ARTÍSTIC/PATINAJE ARTÍSTICO Promoc.

BONFILL VICIANO ISIDRO 73395800V PESCA Promoc.

BORDES GONZALEZ GLORIA 22590063S VOLEIBOL Promoc.

BOSCAN MONSALVE YEFFERSON ALBERTO B0719399 BEISBOL Promoc.

BOSCH DIAZ DE LOS BERNARDOS JOSEP 72583621N PESCA Promoc.

BOU ARRIBAS RAFAEL 53256241V RUGBI/RUGBY Promoc.

BRANCHADELL FERNANDEZ JOAQUIN 53382537C PESCA Promoc.

BRAVO SENABRE LETICIA 20050617E NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

BRESO VERDEGUER RAUL 7262496Q PESCA Promoc.

BROLLO DE LLAMAS IVO GABRIEL 424898T RUGBI/RUGBY Promoc.

BUCHON PEREA LAURA 44526247H HANDBOL/BALONMANO Promoc.

BUENO GIMENO VICTOR 44869041C PILOTA VALENCIANA Promoc.

BUENO LOPEZ SIMON 24349376N NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

BUITRAGO MORENO MANUEL 73581528C PESCA Promoc.

BUSQUIER MONTES SANDRA 45843471D TENNIS TAULA/TENIS DE MESA Promoc.

CABALLER HERNANI ANDRES 53218884N GOLF Promoc.

CABALLERO GIMENEZ DARIO 48595338H KARATE Promoc.

CABEDO SEGURA PABLO 53057775H RUGBI/RUGBY Promoc.

CABEZA ALVAREZ CARLOS 74368006J ATLETISME/ATLETISMO Promoc.

CABRERA BEJARANO IRATXE 29207737Z BÀSQUET/BALONCESTO Promoc.

CACERES LOPEZ EUSEBIO 20050603P ATLETISME/ATLETISMO Promoc.

CAJIGAL CUARTERO ALVARO 22591173K TENNIS/TENIS Promoc.

CALATAYUD SEBASTIA DAVINIA 20842542B PESCA Promoc.

CALATAYUD SEBASTIA VICENTE 20842541X PESCA Promoc.

CALDERON MARCO VICTOR 35025830G GIMNÀSTICA/GIMNASIA Promoc.

CALLEJA ROMERO AROA 19829440J HALTEROFÍLIA/HALTEROFILIA Promoc.

CALVO BORONAT JUAN 53629661D VELA Promoc.

CAMBRALLA FLECHA OSCAR 68594961D BÀSQUET/BALONCESTO Promoc.

CAMPAÑA NARANJO CARLA 44525964B HANDBOL/BALONMANO Promoc.

CAMPELLO LIDON LIDIA 74244039Q NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

CAMPOS BLASCO FRANCISCO 33564965F JUDO Promoc.

CAMPOS GALDOS SARA 20047595J PESCA Promoc.

CAMPOS GARCIA DAVID 45797332P PESCA Promoc.

CANO GASPAR SARA 10817356L REM/REMO Promoc.

CANO MARTINEZ ANA ALICIA 50883699V TIR OLÍMPIC/TIRO OLÍMPICO Promoc.

CANOVAS COLON DANIEL 48558818E VELA Promoc.

CANTAVELLA REDON HECTOR 53663464W NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

CANTO PEREZ RAQUEL 73397790Y BÀSQUET/BALONCESTO Promoc.

CANTOS SANCHO JOSEP 20048800E RUGBI/RUGBY Promoc.

CAPELLINO SALES SALVADOR 20847014K PESCA Promoc.

CARBONELL FERNANDEZ IRENE 48673806X GIMNÀSTICA/GIMNASIA Promoc.

CARBONELL LOPEZ JOSE MANUEL 33563828C KARATE Promoc.

CARBONELL MARTIN ELISA 73595375K JUDO Promoc.

CARDENAL MARTIN JAVIER 48620186A HANDBOL/BALONMANO Promoc.

CARDONA HABA PAULA 73596652X TENNIS TAULA/TENIS DE MESA Promoc.

CARMONA FERNANDEZ MIGUEL 5325047T NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

CARPIO LOPEZ ROSA MARIA 73587397R ATLETISME/ATLETISMO Promoc.

CARRASCO GARCIA ALBERTO 74232931V NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

CARRASCO GUILLEN PATRICIA 74371576H NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

CARRASCO SANCHEZ-MIGALLON CARLOS 48675157G ATLETISME/ATLETISMO Promoc.

CASADES ALAÑA JAVIER VALENTIN 48583282Z PESCA Promoc.

CASANOVA LOZANO MIGUEL 26745763Y RUGBI/RUGBY Promoc.

CASAÑ GOMEZ SANDRA 44863366A VOLEIBOL Promoc.

CASTAÑO LAGUNA FERNANDO 48624017Q HANDBOL/BALONMANO Promoc.

CASTEJON KIVIKANTA ESPERANZA 09900003K REM/REMO Promoc.

CASTELL FAJARDO LORENA 21995623X JUDO Promoc.

CASTELL FOLCH MARTA 20473806B JUDO Promoc.

CASTELLANOS PLA LIDON 20493838X GOLF Promoc.

CASTELLO KUIPER NICK 48409693Y ATLETISME/ATLETISMO Promoc.

CASTELLO MOTA JUAN 20048632S PILOTA VALENCIANA Promoc.

CASTELLS BALLESTER JOAN 48407010Z NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

CASTILLEJOS BENITO SALVADOR JUAN 35593171G HOQUEI/HOCKEY Promoc.

CASTILLO CUESTA MIQUEL 35594170Z ATLETISME/ATLETISMO Promoc.

CATALA CABRERA PAULA 53725088D NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

CATALA NUÑEZ ANGEL 48586928A LLUITA/LUCHA Promoc.

CATALAN GALVEZ JOSE DANIEL 50155148Z KARATE Promoc.

CAYMEL ROMERO MARC 48666938L TENNIS TAULA/TENIS DE MESA Promoc.

CERDA HUERTA ENRIQUE 44884580D RUGBI/RUGBY Promoc.

CERRILLO SANCHIS JULIA 22596027E BÀSQUET/BALONCESTO Promoc.

CERVERA VAZQUEZ SERGIO 73658623L PILOTA VALENCIANA Promoc.

CERVERO CASILLAS ALBERTO 74235682P ATLETISME/ATLETISMO Promoc.

CHAPA MIRALLES CARLOS 44883512R VOLEIBOL Promoc.

CHAVELI BALBASTRE JOSE 20047734Z PILOTA VALENCIANA Promoc.

CHORDA PENADES JOSE 20448236V PILOTA VALENCIANA Promoc.

CHUMILLAS PERIS BERTA 53379845H BÀSQUET/BALONCESTO Promoc.

(13)

CHUST GONZALEZ IVAN 53723057W KARATE Promoc.

CID DAVID X4539793F RUGBI/RUGBY Promoc.

CIFUENTES BATALLA BENIGNO 20490613H NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

CIRUJEDA ZANON FRANCISCO 22598250Z RUGBI/RUGBY Promoc.

CLARA REQUENA ALEJANDRO 33568543C PILOTA VALENCIANA Promoc.

CLEMADES DIAZ MIQUEL 22596711Q NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

CLEMARES RODRIGUEZ CARLOS 48687478C GOLF Promoc.

CLEMENT OLMEDO LARA 22590640V HANDBOL/BALONMANO Promoc.

CLEMENTE ABAD ADRIAN 74373151Y NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

CLERIGUES GONZALEZ JOSE 24385449K PESCA Promoc.

CLIMENT SANCHIS OSCAR 20047636P MOTOCICLISME/MOTOCICLISMO Promoc.

COELLO OLLER VICENTE 53213322Q BÀSQUET/BALONCESTO Promoc.

COLADO FERRANDEZ CARMEN 74371834T NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

COLLADO CALVO CARLOS 44881882G NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

COLLADO SANCHEZ ANA 20487094M BÀSQUET/BALONCESTO Promoc.

COLLADOS BEJAR JUAN ANTONIO 53241411E REM/REMO Promoc.

COLMENAR GARCIA BELEN 53758260S HÍPICA Promoc.

COLOMBO GIUSEPPE MATIAS X1477683W RUGBI/RUGBY Promoc.

COMPAÑ APARISI ESTHER 22596728X BÀSQUET/BALONCESTO Promoc.

CONDES JUAREZ MARINA 20051576S GIMNÀSTICA/GIMNASIA Promoc.

CONEJERO RAMIREZ DANIEL 21486216F GIMNÀSTICA/GIMNASIA Promoc.

CONTRERAS LOPEZ SERGIO 22580827W HOQUEI/HOCKEY Promoc.

CONTRERAS PINCAY ANNY GABRIELA 0924448327 BEISBOL Promoc.

CONTRERAS RUIZ MARINA 73755354N TENNIS TAULA/TENIS DE MESA Promoc.

CORBATON MORENO CARLA 45799814Y LLUITA/LUCHA Promoc.

CORBI GOMIS JORDI 48623050S HANDBOL/BALONMANO Promoc.

CORBI GOMIS OSCAR 48623052V HANDBOL/BALONMANO Promoc.

CORCOLES VALENCIA CARLOS 20489302M PATINATGE/PATINAJE Promoc.

CORDOBA LLORIA SANDRA 53722723J JUDO Promoc.

CORTES LAGUNA HECTOR 21003579W NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

CORTEZ GARCIA ALBA 48638852Q VOLEIBOL Promoc.

CORTINA BLAZQUEZ JOSE MARIA 35593416L HOQUEI/HOCKEY Promoc.

COSTA ARAGON DANIRA 78502696Q VOLEIBOL Promoc.

COVES MARTINEZ Mª AMPARO 74372315K ATLETISME/ATLETISMO Promoc.

CREMADES BOIX JOSE LUIS 48567376R REM/REMO Promoc.

CRESPO GIL YRENE 33566751E ATLETISME/ATLETISMO Promoc.

CRESPO HERNANDEZ PABLO 48574857F HANDBOL/BALONMANO Promoc.

CROTTI GUIDO ALBERTO X5069878B RUGBI/RUGBY Promoc.

CUCARELLA MONTELL ANGELS 07261240W ESCACS/AJEDREZ Promoc.

CUENCA AVI ADRIAN 48358506V HANDBOL/BALONMANO Promoc.

CUENCA NAVARRO CARLOS 74371671K TENNIS/TENIS Promoc.

CULLA LEAL RAFAEL 20485780W GOLF Promoc.

CUÑAT DE LOS ANGELES ARTURO 48584704X BÀSQUET/BALONCESTO Promoc.

CUÑAT DE LOS ANGELES MARIO 48584703D BÀSQUET/BALONCESTO Promoc.

DASI RODRIGUEZ PERE 22596064J HOQUEI/HOCKEY Promoc.

DAVO FERRER JAIME 48336377Z RUGBI/RUGBY Promoc.

DE ANDRES PUYOL MIREYA 26746301S BÀSQUET/BALONCESTO Promoc.

DE LA PUERTA PAULA JUAN JOSE 53663630F PESCA Promoc.

DE LA TORRE FERRER SERGIO 53237250R HANDBOL/BALONMANO Promoc.

DE LA TORRE SANCHEZ JESUS 50876569V ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. Promoc.

DE LEON IMBERT PATRICK 48623860C CICLISME/CICLISMO Promoc.

DE OLEZA FERRER CARLES 48407113W RUGBI/RUGBY Promoc.

DEALBERT GARCIA ALEJANDRO 20482889D PESCA Promoc.

DEL GRECO URBANC BRUNO X4084432T NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

DEL RINCON SANTOS PATRICIA 22599483M BÀSQUET/BALONCESTO Promoc.

DESCALS REIG NATXO 48603398M TENNIS TAULA/TENIS DE MESA Promoc.

DESCALZO PEREZ ESTEFANIA 21002553B HANDBOL/BALONMANO Promoc.

DEVIS SANJUAN CARLOS 44876436D BÀSQUET/BALONCESTO Promoc.

DIAZ AVIÑO CARLOS 22592397A NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

DIAZ BURGUILLO LORENA 15417667P REM/REMO Promoc.

DIAZ LOPEZ RAUL 53256072D NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

DIAZ PEREZ VICENT 24394772Y SALV. I SOCORRIS./SALV. Y SOCORR. Promoc.

DIAZ SAMPER ANGEL LUIS 48333650R RUGBI/RUGBY Promoc.

DIAZ SEMPERE JOSE VICENTE 74367556T NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

DIEZ MARTI JAVIER 45802355V PILOTA VALENCIANA Promoc.

DOMENECH FERRI SANTIAGO 74087661S ATLETISME/ATLETISMO Promoc.

DOMINGUEZ LEE YOLANDA 44523098C BÀSQUET/BALONCESTO Promoc.

DURA BUITRAGO RAQUEL 74378055B NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

ELEGIDO BUENDIA FERNANDO 26748328H TENNIS TAULA/TENIS DE MESA Promoc.

ESCLAPEZ BONMATI SERGIO 48626669T KARATE Promoc.

ESCOBAR FELIX IVAN 48582165R NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

ESCORZA VICENTE MARCOS JOSE 53241320T HANDBOL/BALONMANO Promoc.

ESCRIG DOMENECH AMAHL 53254248W ATLETISME/ATLETISMO Promoc.

ESPINOSA SERRANO FERNANDO 22597708R RUGBI/RUGBY Promoc.

ESQUER NAVARRO CARLOS 29217707W NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

ESQUER NAVARRO CESAR 27433652B NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

ESQUITINO GALLEGO JORGE 74380023R ATLETISME/ATLETISMO Promoc.

ESTAÑ CEREZO ALICIA 48462984Y REM/REMO Promoc.

ESTARLIK HERNANDEZ PILAR 21010135A HALTEROFÍLIA/HALTEROFILIA Promoc.

ESTEBAN CHAMORRO NEUS 53725554S NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

(14)

ESTEBAN PRADES ANA 18943673E JUDO Promoc.

ESTEBAN PRAT PATRICIA 40484716C ATLETISME/ATLETISMO Promoc.

ESTEVE ORTUÑO SERGIO 48670226H ESPORTS ADAPT/DEPORTES ADAPT. Promoc.

ESTEVE RUIZ DAVID 44529419Q TAEKWONDO Promoc.

EXPOSITO PIÑEIRO RAQUEL 48566570T NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

FALCON GONZALBEZ MARIA ASUNCION 20443016H BADMINTON Promoc.

FELIS CANTOS BORJA 20916318E HALTEROFÍLIA/HALTEROFILIA Promoc.

FENOLL RIUS PALOMA 48669288T HÍPICA Promoc.

FERMISSON CEINOS BELA 45560138J HÍPICA Promoc.

FERNANDEZ ALONSO OLGA 44530396G HANDBOL/BALONMANO Promoc.

FERNANDEZ BERNAD RAUL 48596359G KARATE Promoc.

FERNANDEZ LUCAS VALENTÍN 20489691A NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

FERNANDEZ MARTINEZ ABEL 20847478W RUGBI/RUGBY Promoc.

FERNANDEZ MONTALVO LORENA 74366967D ATLETISME/ATLETISMO Promoc.

FERNANDEZ PACHECO ELENA 29209392J HANDBOL/BALONMANO Promoc.

FERNANDEZ ROSELLO DAVID 33567317J PILOTA VALENCIANA Promoc.

FERNANDEZ STEINER LILIANA 29024674P VOLEIBOL Promoc.

FERNANDEZ VICENTE UNAI 20457318Z BADMINTON Promoc.

FERNANDEZ VILANOVA LUCAS 26754663M NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

FERRAGUT MOYA IAN 73596364K HALTEROFÍLIA/HALTEROFILIA Promoc.

FERRANDEZ SELVA JULIO 74370862V ATLETISME/ATLETISMO Promoc.

FERRANDEZ SELVA PEDRO 74370863H ATLETISME/ATLETISMO Promoc.

FERRANDIS MOLLAR ANDREA 53229787J NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

FERRANDIS MOLLAR IDOIA 53229786N NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

FERRER DE LA TORRE DANIEL 20474532R PATINATGE/PATINAJE Promoc.

FERRER GARCIA FRANCISCO 44526952X VOLEIBOL Promoc.

FERRER IGLESIAS ADRIAN 20493057B NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

FERRER MORENO JAVIER 21000363Y VOLEIBOL Promoc.

FERRER OLIVA JOEL 21420311C ATLETISME/ATLETISMO Promoc.

FERRER VERDU SALVADOR 20041588D PESCA Promoc.

FERRER VIVES DAVID 48404187C RUGBI/RUGBY Promoc.

FERRERES CABANES ANGELA 20486440H BÀSQUET/BALONCESTO Promoc.

FERRERO CARRERES ANTONIO 45910806T LLUITA/LUCHA Promoc.

FERRUS DOMINGO MARIA 29212121M HANDBOL/BALONMANO Promoc.

FITA NAVARRO YERAY 48583494R TIR AMB ARC/TIRO CON ARCO Promoc.

FLORES MARTINEZ ANTONIO 44529645N BEISBOL Promoc.

FLORES MARTINEZ SERGIO 44528083Z BEISBOL Promoc.

FLOX SAN JULIAN LLUIS ALEJANDRO 48569570X JUDO Promoc.

FONTE MONSONIS TANIA 53378616D BÀSQUET/BALONCESTO Promoc.

FORNES FERRE VICENT 48593376B PATINATGE/PATINAJE Promoc.

FORTEA ROSALENY RAFAEL 53602602K TRIATLON Promoc.

FRANCES CAO VERONICA 48629536S JUDO Promoc.

FRANCES SERRANO IGNACIO 48573662P HANDBOL/BALONMANO Promoc.

FUERTES DOMINGO LORENA 45801470Y LLUITA/LUCHA Promoc.

FURIO BALLESTER FRANCISCO JOSE 21012257D GOLF Promoc.

FURIO BARREIRA BORJA 35597969H NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

GALARZA SANCHEZ ISMAEL 53057215X HOQUEI/HOCKEY Promoc.

GALDON ALBA ARIADNA 53725415Z NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

GALINDO FUENTES PAU 48444219D PILOTA/PELOTA Promoc.

GALLAR SIMON ALBERTO 26749953X SALV. I SOCORRIS./SALV. Y SOCORR. Promoc.

GALLARDO BILBAO DANIEL 53241522H HANDBOL/BALONMANO Promoc.

GALLEGO ORDOÑEZ ISMAEL 48667062M PATINATGE ARTÍSTIC/PATINAJE ARTÍSTICO Promoc.

GALLEGO RUIZ MARIA 22598967H SALV. I SOCORRIS./SALV. Y SOCORR. Promoc.

GAMON ASINS CRISTIAN 29207515E BÀSQUET/BALONCESTO Promoc.

GARABATOS SANZ JUAN 20489029P ATLETISME/ATLETISMO Promoc.

GARCIA ANDRES BORJA 21006251Y BEISBOL Promoc.

GARCIA BIELSA CRISTINA 44868830Q ESCACS/AJEDREZ Promoc.

GARCIA CALONJE BEATRIZ 48667096Q ACTIVIT. SUBÀQUAT./ACTIVID. SUBACUÁ. Promoc.

GARCIA CAPELLA PAU 20855827A HALTEROFÍLIA/HALTEROFILIA Promoc.

GARCIA COLOMER DAVID 20475988P GOLF Promoc.

GARCIA DE FRUTOS TAMARA 786445H JUDO Promoc.

GARCIA FUERTES HECTOR MANUEL 44888208M RUGBI/RUGBY Promoc.

GARCIA GALIPIENSO ADRIAN 0 TENNIS TAULA/TENIS DE MESA Promoc.

GARCIA GALIPIENSO GABRIEL 53242551N TENNIS TAULA/TENIS DE MESA Promoc.

GARCIA GARCIA JOSE LUIS 44795355A LLUITA/LUCHA Promoc.

GARCIA GARCIA OLGA 53722077B JUDO Promoc.

GARCIA GARCIA PATRICIA RITA 24314559V TENNIS TAULA/TENIS DE MESA Promoc.

GARCIA GOMEZ HECTOR 53240095V HANDBOL/BALONMANO Promoc.

GARCIA HIGUERO TAMARA 74948892B JUDO Promoc.

GARCIA I ANDREU ANGELS 53379171N NATACIÓ/NATACIÓN Promoc.

GARCIA LOPEZ CAROLINA 20052918T PILOTA/PELOTA Promoc.

GARCIA LOPEZ GERMAN 23241350F HANDBOL/BALONMANO Promoc.

GARCIA MARTINEZ CRISTIAN 53254086R BÀSQUET/BALONCESTO Promoc.

GARCIA MARTINEZ RAQUEL 48397191V ESGRIMA Promoc.

GARCIA MAS PAU 0 PILOTA VALENCIANA Promoc.

GARCIA MILLA JUANJOSE 74375151M JUDO Promoc.

GARCIA MORENO ARRONES ALEJANDRO 48575062M HANDBOL/BALONMANO Promoc.

GARCIA MUÑOZ VICTOR 48409594E BEISBOL Promoc.

GARCIA NAVARRO ANTONIO 73595872N TENNIS TAULA/TENIS DE MESA Promoc.

GARCIA NOGUERA ESTEFANIA 48670635J JUDO Promoc.

Referencias

Documento similar

Per tot això, en aplicació de la Llei 1/2015 de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i dels preceptes aplicables de

Títol II. La sol·licitud ha de ser firmada per la persona que represente legalment l’empresa o entitat i ha d’acreditar que té representació suficient.

Professors tècnics de FP de les especialitats corresponents a l'assessoria Catedràtics i professors d'Educació Secundària de les especialitats corresponents a l'assessoria

Aquest currículum requereix una concreció posterior en les programacions que l’equip docent ha.. d’elaborar, les quals han d’incorporar el disseny d’activitats

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en la redacció que fa la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril, establix en l’article 53 que és de

Una vez aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 688/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Dirección de

En el marc general del projecte educatiu i segons les característiques del seu entorn productiu, els centres autoritzats per a impartir el cicle formatiu concretaran i desenrotllaran

En el marc general del projecte educatiu i segons les característiques del seu entorn productiu, els centres autoritzats per a impartir el cicle formatiu