• No se han encontrado resultados

CSV: NVMRZKGP:M2RL2DAS:M9GSGUBP URL de validación: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=NVMRZKGP:M2RL2DAS:M9GSGUBP

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "CSV: NVMRZKGP:M2RL2DAS:M9GSGUBP URL de validación: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=NVMRZKGP:M2RL2DAS:M9GSGUBP"

Copied!
135
0
0

Texto completo

(1)

Mitjançant Resolució de 17 de maig de 2021, de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, (DOGV número 9087, de 19 de maig de 2021) es van convocar borses de treball específiques per a substitucions temporals de distintes agrupacions professionals funcionarials, a fi que, quan les necessitats del servei ho requerisquen i amb caràcter supletori a les borses corresponents als procediments selectius derivats de les ofertes d'ocupació pública, puguen proveir-se temporalment llocs de treball classificats per a la seua provisió per aquest personal, de conformitat amb el que estableix l'Ordre 18/2018, de 23 de juliol de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, reguladora de l'expressada matèria.

La composició provisional de la borsa es va fer pública en data 28 de desembre de 2021 en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Transcorregut el termini d'al·legacions i estudiades les presentades per les persones interessades, la Comissió de Seguiment ha formulat proposta de llistat definitiu de persones admeses.

Les reclamacions formulades contra les llistes provisionals que no han sigut resoltes en les llistes definitives mitjançant la seua modificació es consideraran desestimades.

En virtut d'això, vista la proposta de la Comissió de Seguiment i fent ús de les atribucions conferides a aquesta Sotssecretaria,

RESOLC

Fer públic el llistat definitiu de persones admeses de la borsa específica per a substitucions temporals de l'agrupació professional funcionarial VIGILANT, APF-01-03 de la zona L'ALACANTÍ, que figura com a annex I d'aquesta resolució.

Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució de conformitat amb el que s'estableix en els articles 112, 114, 123 i 124, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, o recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 8, 14.2, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que la persona interessada puga exercitar, si escau, qualsevol altre que estime procedent.

Firmado por Eva Coscolla Grau el 21/02/2022 14:10:23

Cargo: Subsecretaria de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

(2)

professional Selectives comunitaris

41,00

***6550** BOJ JIMENEZ, DOLORES CECILIA 36,00 0,00 1,00 0,00 4,00 0,00

1

38,60

***5843** CERDAN MARIN, MARIA DEL PILAR 34,60 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00

2

38,00

***8070** GONZALVEZ PEIDRO, TOMAS JUAN 36,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00

3

35,50

***0845** AMOROS CERVERA, VIRTUDES 30,50 0,00 1,00 0,00 4,00 0,00

4

34,70

***8207** SAIZ CREMADES, ANTONIO DOMINGO 22,40 0,00 6,00 2,30 4,00 0,00

5

34,60

***7709** GARCIA GIMENO, MANUEL 25,30 0,00 6,00 1,30 2,00 0,00

6

33,60

***4345** VIZCAINO FERNANDEZ, ENRIQUE 20,00 0,00 8,00 1,60 4,00 0,00

7

31,80

***7958** SEMPERE JORNET, ANA MARIA 24,50 0,00 3,00 0,30 4,00 0,00

8

31,60

***0747** CASTELLO MOLINA, RAMON 24,60 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

9

31,60

***4746** RICHART CARBONELL, JOSE MARIA 19,00 0,00 8,00 0,60 4,00 0,00

10

30,80

***0452** DIAZ GUIRADO, ISABEL 20,80 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

11

30,80

***8075** DIAZ VAREA, DANIEL 19,50 0,00 6,00 1,30 4,00 0,00

12

30,40

***8737** AMANTE GARCIA, CRISTINA 27,40 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

13

30,20

***5641** CARRETERO CONESA, ANA MARIA 24,60 0,00 3,00 0,60 2,00 0,00

14

29,50

***7827** CONGOST PASTOR, MARIA ENCARNACION 22,20 0,00 3,00 0,30 4,00 0,00 15

29,40

***7640** ESTOPIÑAN DE SUS, ROSA MARIA 22,40 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

16

(3)

29,40

***1913** MARTINEZ OLIVARES, GABRIEL 16,10 0,00 8,00 1,30 4,00 0,00

17

29,30

***6755** TOMÁS FERRER, SONIA 16,00 0,00 8,00 1,30 4,00 0,00

18

29,10

***7331** PASTOR MARTINEZ, RAQUEL 22,10 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

19

28,30

***5449** SALAZAR MARTINEZ, JUAN JOSE 21,30 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

20

28,20

***9445** ORTEGA GUERRERO, JUANA 18,20 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

21

28,00

***0921** ALDEA LOPEZ, ANABELLA 18,70 0,00 6,00 1,30 2,00 0,00

22

28,00

***3348** SANCHIS GONZALEZ, LUCIA 15,80 0,00 6,00 2,20 4,00 0,00

23

27,50

***4523** VILLAMEDIANA REY, NURIA 21,90 0,00 1,00 0,60 4,00 0,00

24

27,45

***3720** DIEZ SERVER, RUBEN ROQUE 20,45 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

25

27,20

***9768** MULA MENARGUEZ, SILVIA 15,90 0,00 6,00 1,30 4,00 0,00

26

27,05

***8414** MORA GARCIA, MARIA DOLORES ANGELES 18,05 0,00 0,00 0,00 4,00 5,00 27

26,90

***6984** BELTRA ABAD, JUAN MANUEL 14,90 0,00 8,00 0,00 4,00 0,00

28

26,30

***7591** FLORES SANCHEZ, LAURA 14,00 0,00 8,00 0,30 4,00 0,00

29

26,20

***1637** MOJENA MARTIN, MARIA NIEVES 24,20 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00

30

26,20

***1590** PLANELLES BERNABEU, MARIA DOLORES 16,20 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00 31

25,90

***5460** SALAZAR MARTINEZ, ROCIO MARIA 18,90 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

32

25,90

***5603** CAMACHO LOPEZ, JAVIER 18,90 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

33

(4)

25,90

***7102** BAZAN ANTON, MARIA ASUNCION 13,00 0,00 8,00 0,90 4,00 0,00

34

25,80

***6289** GARCIA LOZANO, MARIA DEL PILAR 17,30 0,00 3,00 1,50 4,00 0,00

35

25,60

***8314** FRIAS MARIN, MARIA TRINIDAD 25,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36

25,10

***2139** BAEZA RAMON, IGNACIO 16,80 0,00 3,00 1,30 4,00 0,00

37

24,70

***7114** RODRIGUEZ SENABRE, MARIA DEL MAR 17,70 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 38

24,40

***8498** MADRID SABATER, BEGOÑA 12,10 0,00 8,00 0,30 4,00 0,00

39

24,30

***4449** SANCHEZ PEREZ, RUBEN ALFREDO 16,30 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00

40

24,30

***3210** ROLDAN SOLER, GLORIA 15,80 0,00 3,00 1,50 4,00 0,00

41

24,20

***9854** DIAZ ORDOÑEZ, ANA MARIA 22,20 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00

42

24,10

***9544** NAVARRO ONDOÑO, JUANA MARIA 13,20 0,00 6,00 0,90 4,00 0,00

43

24,10

***2337** PEREZ RUIZ, MAGDALENA 12,80 0,00 6,00 1,30 4,00 0,00

44

24,00

***5195** MANZANEQUE RODRIGUEZ, MARIA DE LA ESTRELLA 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45

24,00

***8522** NAVARRO HUERTAS, ASENSIO 17,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

46

24,00

***8149** ALCAÑIZ LLUCH, SILVIA 17,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

47

23,90

***2169** TAMARA AGULLO, FRANCISCA 10,60 0,00 8,00 1,30 4,00 0,00

48

23,80

***8793** ORTIZ CARPIO, MARIA DEL PILAR 15,60 0,00 3,00 1,20 4,00 0,00

49

23,60

***3981** IBORRA NAVARRO, DULCE MARIA DE LOS REMEDI 16,60 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 50

(5)

23,40

***8264** ANTON PASTOR, ALICIA 16,40 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

51

23,10

***6958** GOMEZ RODRIGUEZ, ANA SONSOLES 21,10 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00

52

23,00

***5751** BUSTOS RUBIO, GREGORIA 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53

23,00

***4478** MORA MUÑOZ, MARIA EUGENIA 18,00 0,00 1,00 0,00 4,00 0,00

54

22,90

***0433** QUIRANT MANRIQUE, ANTONIA 17,30 0,00 1,00 0,60 4,00 0,00

55

22,80

***7877** HERNANDEZ ARNEDO, ANA BELEN 12,80 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

56

22,70

***0358** ÑIGUEZ HERCE, ANA ISABEL 20,70 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00

57

22,60

***3614** TRENADO LARA, LAURA 17,60 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00

58

22,50

***9233** FONSECA SANCHEZ, DANIEL 15,50 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

59

22,40

***0211** GARCIA PLAZA, RAFAEL 11,40 0,00 6,00 0,00 0,00 5,00

60

22,40

***6342** SALCEDO ALAGARDA, MARIA BEGOÑA 3,40 0,00 8,00 2,00 4,00 5,00

61

22,30

***7587** CANDELA RUIZ, ROSA MARIA 11,00 0,00 6,00 1,30 4,00 0,00

62

22,10

***1428** CORADA LOZANO, MARIA TERESA 11,50 0,00 6,00 0,60 4,00 0,00

63

22,00

***9331** ORTEGA GUERRERO, RAFAEL 16,70 0,00 3,00 0,30 2,00 0,00

64

22,00

***4276** SORIA MARTINEZ, ANTONIO JOSE 15,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

65

22,00

***8824** FLORES SANCHEZ, ANA BELEN 15,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

66

21,90

***6187** PEREZ GRAMAJE, REYES 14,90 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

67

(6)

21,80

***3511** JORNET ALBORS, JESICA 10,50 0,00 6,00 1,30 4,00 0,00

68

21,80

***6914** NAVARRO GONZALVES, ANDRES 8,20 0,00 8,00 1,60 4,00 0,00

69

21,70

***5971** TALAVERA RODENAS, SONIA 7,10 0,00 8,00 2,60 4,00 0,00

70

21,70

***7815** GALLACH MARTINEZ, MARIA DEL MAR 6,40 0,00 8,00 3,30 4,00 0,00

71

21,55

***3022** FERRANDIZ MARTINEZ, VIRGINIA 16,25 0,00 3,00 0,30 2,00 0,00

72

21,40

***6176** CALVO SANCHEZ, NOELIA 16,40 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00

73

21,40

***7805** PEREZ FERRANDEZ, ENRIQUE 10,10 0,00 6,00 1,30 4,00 0,00

74

21,30

***5763** CASADO BENEITO, JORGE 16,30 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00

75

21,20

***3035** MAESTRE MARTINEZ, MARIA REMEDIO 21,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76

21,10

***1078** DIAZ HELLIN MANZANEQUE, JOSE ALBERTO 9,10 0,00 3,00 0,00 4,00 5,00 77

21,10

***6804** NADAL SEGURA, GEMMA 11,10 0,00 8,00 0,00 2,00 0,00

78

20,80

***6256** ARACIL MOLINA, JOAN VICENT 4,80 0,00 8,00 4,00 4,00 0,00

79

20,70

***7460** RUSO FERRER, REMEDIOS 15,70 0,00 1,00 0,00 4,00 0,00

80

20,40

***7444** MICO RICHART, FEDERICO 13,40 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

81

20,40

***3641** GALVEZ FOLLANA, VERONICA 13,40 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

82

20,30

***4303** MANZANARO BARRACHINA, NATALIA 10,30 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

83

20,20

***9717** BOIX CERDA, FRANCESC 4,70 0,00 8,00 3,50 4,00 0,00

84

(7)

20,10

***5936** CASCANT PLA, CONSUELO 9,50 0,00 6,00 0,60 4,00 0,00

85

19,90

***4305** TORRECILLAS BUENO, SEBASTIAN 19,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86

19,80

***7260** JIMENEZ FERNANDEZ, MARIA PALOMA 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87

19,80

***4265** CASTELLANOS RODENAS, EMILIA BELEN 16,80 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 88

19,80

***9220** TERCERO GONZALEZ, QUINESVIDA 12,80 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

89

19,60

***4465** RODRIGO OLCINA, ESTELA 7,60 0,00 8,00 0,00 4,00 0,00

90

19,40

***6658** SEGARRA PACHECO, VALERIANO ANDRES 8,80 0,00 6,00 0,60 4,00 0,00 91

19,35

***2156** BERNABEU BENITEZ, SONIA 11,75 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00

92

19,30

***5853** LOZANO OLIVARES, FRANCISCO 2,30 0,00 3,00 0,00 4,00 10,00

93

19,30

***7790** GARCIA DIEZ, ANTONIO 4,30 0,00 4,00 2,00 4,00 5,00

94

19,30

***7468** ROBREDO BALLESTEROS, MARIA PILAR 12,30 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 95

19,30

***8453** HERNANDEZ TALON, JAVIER 12,30 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

96

19,30

***8890** MAÑO RAGA, BELEN 12,30 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

97

19,10

***7877** MONTIEL SOLER, VERONICA 12,10 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

98

19,10

***5388** LUNA CASANOVA, MARIA TERESA 12,10 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

99

19,10

***6288** ANDRES ANDRES, ANA MARIA 7,80 0,00 6,00 1,30 4,00 0,00

100

19,10

***4631** ROVIRA ALEMANY, ARANZAZU 5,80 0,00 6,00 3,30 4,00 0,00

101

(8)

19,00

***0273** SEMPERE MARCOS, ASUNCION 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102

19,00

***9269** SANTAMARIA FERRER, JUANA 12,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

103

19,00

***3821** RAMIREZ RAMIREZ, MARIA DEL CARMEN 12,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 104

18,70

***9552** ARREBOLA CONTRERAS, MARIA ISABEL 16,70 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 105

18,60

***6108** CANALS MEDINA, ELVIRA ENRIQUETA 16,60 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 106

18,60

***5496** CASTAÑER PASTOR, ALBERT 2,60 0,00 8,00 4,00 4,00 0,00

107

18,50

***7358** BENEITO PASCUAL, VANESSA 7,90 0,00 6,00 0,60 4,00 0,00

108

18,40

***6196** MORCILLO PEINADO, MARIA DEL PILAR 9,40 0,00 0,00 0,00 4,00 5,00 109

18,30

***4144** LOPEZ GARCIA, ROSA MARIA 5,70 0,00 8,00 0,60 4,00 0,00

110

18,20

***2571** SEVILLA CRIADO, DOLORES 13,20 0,00 1,00 0,00 4,00 0,00

111

18,10

***8280** SIGUENZA SAHUQUILLO, MARIA DE LAS MERCEDES 6,10 0,00 8,00 2,00 2,00 0,00 112

18,00

***6142** TORRALBA JEREZ, ALFONSO VICENTE 13,00 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 113

18,00

***7716** VALOR SALOR, VANESA 6,00 0,00 8,00 0,00 4,00 0,00

114

18,00

***9075** PERALES NAVALON, ISABEL 3,20 0,00 8,00 2,80 4,00 0,00

115

17,90

***5094** NOVELLA MILLÁN, MARÍA DE LA SIERRA 12,90 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 116

17,80

***1728** SANTONJA ESTEVAN, ISMAEL 10,80 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

117

17,80

***6338** GRAGERA MARTINEZ, MARIA INMACULADA 10,80 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 118

(9)

17,70

***7440** MONTESA SOLER, FRANCISCO JAVIER 7,70 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

119

17,70

***6668** GONZALEZ PRIETO, LOURDES 6,40 0,00 6,00 1,30 4,00 0,00

120

17,60

***3519** GALINDO PONCE, VERONICA 10,60 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

121

17,40

***7155** VAÑO SANCHIS, RAUL ANTONIO 7,40 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

122

17,10

***3538** GALAN PEREA, NATIVIDAD 12,10 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00

123

17,10

***0856** MEZQUITA RAMIREZ, ANTONIO 7,10 0,00 6,00 2,00 2,00 0,00

124

17,00

***7129** AVILA MARCOS, MERITXELL 6,70 0,00 4,00 2,30 4,00 0,00

125

16,80

***4523** ANTON MARTINEZ, SONIA 6,80 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

126

16,80

***2804** ADSUAR GARCIA, ANTONIO 5,50 0,00 6,00 1,30 4,00 0,00

127

16,70

***6043** CHAPARRO BAREA, CARLES-MANEL 1,40 0,00 8,00 3,30 4,00 0,00

128

16,60

***1523** RUIZ SANCHEZ, MARIA 9,60 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

129

16,50

***8859** GARCIA CARRION, ALICIA MARIA 4,90 0,00 6,00 1,60 4,00 0,00

130

16,30

***4133** GARZON EDO, IVAN 12,30 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00

131

16,30

***9836** BLASCO BAONZA, MARIA JOSE 11,00 0,00 0,00 1,30 4,00 0,00

132

16,30

***1948** RUIZ GALANT, JUAN MANUEL 8,40 0,00 3,00 0,90 4,00 0,00

133

16,30

***4071** REYES CABRERA, ANA MARIA 6,30 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

134

16,30

***8991** MORA SALINAS, MARIA PENELOPE 4,10 0,00 6,00 2,20 4,00 0,00

135

(10)

16,10

***6395** LOPEZ PADILLA, NOELIA 11,10 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00

136

16,10

***1634** FORTUNY PASTOR, MARIA SANDRA 9,10 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

137

16,00

***6681** VILLALBA GUILLEN, LAURA 11,00 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00

138

16,00

***6215** ONANDIA BIECO, GABRIELA 0,00 0,00 8,00 4,00 4,00 0,00

139

15,90

***9193** ABELA PARREÑO, MANUEL 4,30 0,00 6,00 1,60 4,00 0,00

140

15,70

***3442** GONZALEZ CASCALES, JOAQUIN 13,70 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00

141

15,60

***4416** MEDINA LLAMAZARES, JORGE 10,00 0,00 1,00 0,60 4,00 0,00

142

15,60

***2463** DIAZ SEMPERE, ALFONSO 10,00 0,00 1,00 0,60 4,00 0,00

143

15,60

***9658** ALEGRE ALVAREZ, IGNACIO 8,60 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

144

15,50

***6492** FERRANDIZ GUILLEN, JOSEFINA 5,50 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

145

15,50

***8493** MORILLAS ESTEVE, JOSE ANTONIO 0,70 0,00 8,00 2,80 4,00 0,00

146

15,40

***6026** MUÑOZ TORRES, MARIA DEL CARMEN 8,40 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

147

15,40

***3840** CASTELLO ABAD, MARIA CARMEN 7,40 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00

148

15,40

***2772** CREMADES SEMPERE, RAQUEL 5,40 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

149

15,40

***3869** VILLORA MARTINEZ, MARCEL 1,80 0,00 8,00 1,60 4,00 0,00

150

15,30

***5969** RICO GUILLEM, JOSE 1,30 0,00 8,00 2,00 4,00 0,00

151

15,30

***2993** MARTINEZ MARCHIRAN, JOSE VICENTE 0,00 0,00 8,00 3,30 4,00 0,00 152

(11)

15,20

***6260** HERREZUELO PASTOR, MONICA 8,20 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

153

15,20

***5720** ASENSI GANDIA, ANDREA 4,90 0,00 6,00 0,30 4,00 0,00

154

15,20

***3780** MARTIN FERNANDEZ, RAFAEL 0,00 0,00 8,00 3,20 4,00 0,00

155

15,10

***5697** RICO SAPENA, NURIA 11,10 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00

156

15,00

***2440** SEMPERE PEIDRO, JORGE 0,00 0,00 3,00 0,00 2,00 10,00

157

15,00

***4605** GOMIS LLORENS, MARIA VICTORIA 10,00 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00

158

15,00

***1245** GONZALEZ PEREZ, DIMAS 8,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

159

15,00

***6611** HURTADO MIRALLES, NATALIA 1,90 0,00 6,00 3,10 4,00 0,00

160

14,90

***5589** TORREGROSA DE LAS HERAS, JOSE VICENTE 7,90 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 161

14,90

***3025** BLANCO ROJANO, ANDRES 7,90 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

162

14,90

***3303** OLIVER LINARES, INMACULADA 1,60 0,00 8,00 1,30 4,00 0,00

163

14,80

***7723** SANCHEZ GARCIA, CONCEPCION 7,80 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

164

14,70

***6395** BAUTISTA MARTIN, SOLEDAD 7,70 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

165

14,60

***7341** MORALES ALHAMBRA, MARIA ESTHER 7,60 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

166

14,60

***3364** TORREGROSA PERTUSA, CRISTINA 2,00 0,00 6,00 2,60 4,00 0,00

167

14,60

***5467** FAYOS SANCHIS, JULIA 0,60 0,00 6,00 4,00 4,00 0,00

168

14,50

***5167** RODRIGUEZ MARTINEZ, MARIA EUGENIA 7,20 0,00 3,00 0,30 4,00 0,00 169

(12)

14,40

***9279** AIX LOPEZ, CARMELO 7,40 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

170

14,40

***7423** ESTEBAN GONZALEZ, ERICA 4,40 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

171

14,30

***6986** COMECHE GUIJARRO, JOSE MIGUEL 0,00 0,00 4,00 1,30 4,00 5,00

172

14,30

***9049** ESCUDERO HERNANDEZ, MARIA DE LA PALOMA 12,30 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 173

14,30

***0613** RICO GONZALEZ, RAQUEL 4,30 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

174

14,30

***3976** MIRA MARTINEZ, ADELA 3,00 0,00 6,00 1,30 4,00 0,00

175

14,20

***3916** RODRIGUEZ PERELLO, MARIA DEL CARMEN 4,20 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00 176

14,20

***2895** HERRANZ POYATOS, CRISTINA 3,90 0,00 6,00 0,30 4,00 0,00

177

14,12

***9026** SAN VICENTE RODENAS, CONCEPCION 5,12 0,00 3,00 2,00 4,00 0,00

178

14,10

***5028** SANTIAGO MOREIRA, CARLOS 2,10 0,00 3,00 0,00 4,00 5,00

179

14,00

***6145** BEN ALLAL EL AMRANI BEN JELLOUN, FATIMA 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 10,00 180

14,00

***7772** MARIN BURGOS, IRELA 7,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

181

14,00

***4340** SALA ORTIZ, ELISENDA 7,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

182

14,00

***4630** LLORET COMPAÑ, ALBA 0,00 0,00 8,00 2,00 4,00 0,00

183

14,00

***9519** GIMENO BAS, CELIA 0,00 0,00 8,00 2,00 4,00 0,00

184

14,00

***2082** MARTINEZ GISBERT, GABRIEL 0,00 0,00 6,00 4,00 4,00 0,00

185

13,90

***0222** CORTES SORIANO, PEDRO 1,30 0,00 6,00 2,60 4,00 0,00

186

(13)

13,80

***7416** ANTON BLASCO, ALBERTO 10,80 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00

187

13,70

***0815** PALMER SANCHEZ, ANGEL 11,70 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00

188

13,70

***6165** ROSILLO FERRERUELA, FLORA 6,70 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

189

13,70

***6940** LOPEZ FERNANDEZ, SERGIO 6,70 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

190

13,70

***2247** MACIA ALACID, FRANCISCA 0,60 0,00 6,00 3,10 4,00 0,00

191

13,60

***6652** LOPEZ MARQUEZ, RAQUEL 13,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192

13,60

***7946** ARRABALES TORRENTE, MARIA ASUNCION 11,60 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 193

13,60

***0248** ROMERO NAVARRO, FRANCISCA 8,60 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00

194

13,60

***9340** SANSANO RODRIGUEZ, JOSE CARLOS 6,60 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

195

13,60

***9261** MORENO MENDEZ, CASTOR 0,00 0,00 8,00 1,60 4,00 0,00

196

13,40

***7969** ALBALADEJO FERNANDEZ, CARLOS ENRIQUE 6,40 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 197

13,40

***3766** LLEDO MARTINEZ, ALMUDENA 6,40 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

198

13,40

***8003** NAVARRO RIPOLL, JOSE 2,80 0,00 6,00 0,60 4,00 0,00

199

13,30

***2997** MELERO ZORITA, MARIA CARMEN 0,00 0,00 8,00 1,30 4,00 0,00

200

13,30

***9063** MAESTRE GARCIA, DANIEL 0,00 0,00 8,00 1,30 4,00 0,00

201

13,10

***6292** POMARES GARCIA, JOSE MANUEL 6,10 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

202

13,00

***0393** VILLODRE MOYA, ENCARNACION 6,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

203

(14)

12,90

***0214** MOJENA MARTIN, MARIA DEL PUERTO 10,90 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 204

12,90

***4405** GARCIA-POZUELO LLOBREGAT, PATRICIA 5,90 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 205

12,90

***3062** NAVARRO MONTERO, ALVARO 5,30 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00

206

12,90

***4019** RIOS ARACIL, NOELIA 0,60 0,00 8,00 0,30 4,00 0,00

207

12,80

***4406** MARTINEZ ONCINA, TOMAS 0,80 0,00 6,00 2,00 4,00 0,00

208

12,70

***7393** GOMEZ GOMEZ, JUAN PABLO 12,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

209

12,70

***1470** MARTINEZ PASTOR, VICTORIA 3,70 0,00 3,00 2,00 4,00 0,00

210

12,70

***4851** LLADRO AULLANA, MARCOS ANTONIO 1,40 0,00 6,00 1,30 4,00 0,00

211

12,70

***3706** SALA PUCHE, ADRIAN 0,70 0,00 6,00 2,00 4,00 0,00

212

12,60

***6278** PIÑEIRO JUNYENT, BRUNO 0,00 0,00 3,00 0,60 4,00 5,00

213

12,60

***4894** ESTEVE SANCHEZ, PABLO 0,00 0,00 3,00 0,60 4,00 5,00

214

12,60

***4083** SANCHEZ MAQUILON, DEBORA 5,60 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

215

12,60

***2338** RUIZ GOMEZ, MARIA 4,70 0,00 3,00 0,90 4,00 0,00

216

12,60

***7878** MORA BROTONS, JAVIER 0,00 0,00 6,00 2,60 4,00 0,00

217

12,60

***0708** PEREZ ALCARAZ, ANTONIO 0,00 0,00 6,00 2,60 4,00 0,00

218

12,50

***3922** NAVARRO GARCIA, PAULA CELESTA 7,50 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00

219

12,50

***3193** FERNANDEZ CABANELL, NURIA 5,50 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

220

(15)

12,50

***7040** AGUERO FERRAS, OLGA 5,50 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

221

12,50

***8463** GIL CARRERES, ESTER 0,00 0,00 6,00 2,50 4,00 0,00

222

12,50

***2407** LLAURADO FONS, ELENA 0,00 0,00 6,00 2,50 4,00 0,00

223

12,39

***9923** BUENO GARCIA, ALEJANDRO 3,36 0,00 3,00 2,03 4,00 0,00

224

12,30

***0979** GUTIERREZ GEA, DOMINGO 4,70 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00

225

12,30

***0335** JUAN NAVARRO, JOSE MANUEL 4,30 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00

226

12,30

***8039** LLORENS RUBIO, JUAN BAUTISTA 1,70 0,00 6,00 0,60 4,00 0,00

227

12,30

***9158** HERNANDEZ ESTEVE, JAVIER 0,00 0,00 6,00 2,30 4,00 0,00

228

12,20

***7380** PENALVA BLASCO, MARIA ESTER 3,20 0,00 0,00 0,00 4,00 5,00

229

12,20

***6703** CASTRO NAVARRO, JUAN 1,60 0,00 6,00 0,60 4,00 0,00

230

12,20

***6436** ESPI COLOMINA, ISIDRE 0,40 0,00 6,00 1,80 4,00 0,00

231

12,10

***0146** GRANADOS BELLIURE, ELENA 5,10 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

232

12,00

***2325** CAMPOS PENALVA, SANTIAGO 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 5,00

233

12,00

***6899** GALVAN RODENAS, CARLOS 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 5,00

234

12,00

***3104** CARRETERO NAVARRO, IVAN 0,10 0,00 6,00 1,90 4,00 0,00

235

12,00

***2403** SANTAMARIA CATALA, FRANCISCO 0,00 0,00 8,00 0,00 4,00 0,00

236

12,00

***0667** NAVARRO LLUCH, MARIA TERESA 0,00 0,00 8,00 0,00 4,00 0,00

237

(16)

12,00

***7080** JIMENEZ SANABRIA, CARLOS 0,00 0,00 8,00 0,00 4,00 0,00

238

12,00

***4070** OLTRA HUGUET, JOAN-FREDERIC 0,00 0,00 8,00 0,00 4,00 0,00

239

12,00

***2198** AVILA NAVARRO, IVAN 0,00 0,00 8,00 0,00 4,00 0,00

240

12,00

***5883** TORREGROSA GINER, MARIA EUGENIA 0,00 0,00 8,00 0,00 4,00 0,00

241

12,00

***9522** MONEDERO MONEDERO, ARTURO 0,00 0,00 8,00 0,00 4,00 0,00

242

12,00

***7739** SOLER GONZALEZ, ANGELA ASSUMPCIO 0,00 0,00 8,00 0,00 4,00 0,00 243

12,00

***4973** PERIS CABALLERO, ISMAEL 0,00 0,00 8,00 0,00 4,00 0,00

244

12,00

***0036** SABIDO GUILLEN, SARAI 0,00 0,00 8,00 0,00 4,00 0,00

245

12,00

***6017** SANTOS CRUZ, REBECA 0,00 0,00 6,00 2,00 4,00 0,00

246

12,00

***3268** LLORCA SELLES, MARIA JOSE 0,00 0,00 6,00 2,00 4,00 0,00

247

12,00

***1114** LOPEZ FERRANDIZ, JAVIER 0,00 0,00 6,00 2,00 4,00 0,00

248

12,00

***3272** MARTIN GARCIA, DAVID 0,00 0,00 6,00 2,00 4,00 0,00

249

12,00

***6757** FERNANDEZ GARCIA, ATENEA 0,00 0,00 6,00 2,00 4,00 0,00

250

12,00

***4425** RODRIGUEZ PEREZ, DANIEL 0,00 0,00 6,00 2,00 4,00 0,00

251

12,00

***5108** JORDA PEREZ, SILVIA 0,00 0,00 6,00 2,00 4,00 0,00

252

12,00

***6841** RUIZ MARTINEZ, LUCIA 0,00 0,00 6,00 2,00 4,00 0,00

253

11,90

***6524** NACHER FERNANDEZ, TALIA 5,60 0,00 3,00 1,30 2,00 0,00

254

(17)

11,80

***9105** MARIN CARMONA, MARIA DOLORES 7,80 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00

255

11,80

***6573** LEAL VILLANUEVA, LOIDA 6,80 0,00 1,00 0,00 4,00 0,00

256

11,80

***6406** SANCHEZ PEREZ, PEDRO 4,80 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

257

11,80

***7809** RUIZ MORENO, DAVID 3,50 0,00 3,00 1,30 4,00 0,00

258

11,70

***6763** CORONADO CASAS, ANA MARIA 4,70 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

259

11,70

***8880** MARTINEZ BERNABEU, SHEILA 4,70 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

260

11,70

***5610** CARRAMOLINO CUELLAR, MIGUEL 3,70 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00

261

11,70

***2049** LLORET VAELLO, EVA MARIA 3,70 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00

262

11,70

***9855** PUENTES ALONSO, ELENA 1,40 0,00 6,00 0,30 4,00 0,00

263

11,65

***3231** DURENDEZ ANDREU, LUIS MIGUEL 4,65 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

264

11,60

***6768** AMOROS MARTINEZ, ENCARNACION 8,60 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00

265

11,60

***1666** MIRA SANCHEZ, NIEVES MARIA 8,60 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00

266

11,60

***3878** MOLTO BORDERA, ARACELI 6,60 0,00 1,00 0,00 4,00 0,00

267

11,60

***6257** IZQUIERDO TIERNO, CRISTINA 4,60 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

268

11,60

***3647** LEON AMORES, SERGIO 4,60 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

269

11,60

***3816** RODRIGUEZ MARTINEZ, GEMA 4,60 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

270

11,60

***2655** RODRIGUEZ MARTINEZ, ISABEL 3,30 0,00 3,00 1,30 4,00 0,00

271

(18)

11,60

***1040** CAMPELLO ALBEROLA, MARIA ESTEFANIA 2,40 0,00 3,00 2,20 4,00 0,00 272

11,60

***6153** MARTINEZ GONZALEZ, SARA 0,00 0,00 6,00 1,60 4,00 0,00

273

11,50

***9412** MURCIA CATALA, MARIA SOLEDAD 4,50 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

274

11,50

***2951** PALACIOS BALLESTER, MIRIAM 4,50 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

275

11,50

***8168** ALBARRANCH SENDRA, CAYETANO 1,50 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

276

11,50

***4266** BERNABE DEL REY, CANDELARIA 0,20 0,00 6,00 1,30 4,00 0,00

277

11,40

***1133** FERRANDIZ AMOROS, ANTONIO 9,40 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00

278

11,40

***0135** FUENTE ARRIBAS, MARIA BEGOÑA 4,40 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

279

11,40

****1688* LIBERATOSCIOLI , LUDMILA 0,00 0,00 6,00 3,40 2,00 0,00

280

11,30

***9863** SEMPERE GARCIA, PEDRO ANDRES 6,30 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00

281

11,30

***3265** MARTINEZ GIL, LIDIA 4,30 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

282

11,30

***4076** ROCHER MACHI, ENRIQUE 4,30 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

283

11,30

***3527** VALERO VALCARCEL, CELIA 4,30 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

284

11,30

***6212** MOZO CATURLA, JUAN ANTONIO 4,00 0,00 3,00 0,30 4,00 0,00

285

11,30

***5516** SERRANO JIMENEZ, ALEJANDRO JOSE 0,00 0,00 6,00 1,30 4,00 0,00

286

11,30

***3709** MARTINEZ TOSCANO, ALVARO 0,00 0,00 6,00 1,30 4,00 0,00

287

11,30

***9789** ROSADO TISCAR, CLARA 0,00 0,00 6,00 1,30 4,00 0,00

288

(19)

11,30

***2209** GIL RICO, LAURA 0,00 0,00 6,00 1,30 4,00 0,00

289

11,20

***6158** MEJIAS MARTINEZ, PEDRO 0,00 0,00 6,00 1,20 4,00 0,00

290

11,20

***7343** CARO COSTA, TERESA 0,00 0,00 6,00 1,20 4,00 0,00

291

11,20

***8090** MARCO PEREZ, NOELIA 0,00 0,00 6,00 1,20 4,00 0,00

292

11,15

***5914** MORILLO LLORENS, DANIEL 6,15 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00

293

11,14

***7071** FLOR LOZANO, JUAN MANUEL 6,14 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00

294

11,10

***1727** GUIJARRO LOPEZ, DAVID 5,10 0,00 4,00 0,00 2,00 0,00

295

11,10

***6609** MENGOD FRESNEDA, ALBERTO 4,10 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

296

11,10

***6045** DE LAMA IÑESTA, JUAN JOSE 4,10 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

297

11,00

***2635** HERNANDEZ NAVARRETE, ROSA DEL CARMEN 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 5,00 298

11,00

***8366** VICENS RODRIGUEZ, MARIA NATIVIDAD 9,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 299

11,00

***0288** AGUILAR HERRERA, CARMEN MARIA 7,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00

300

11,00

***0169** DIAZ RUBIO, MARIA DEL PILAR 4,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

301

11,00

***3712** KOTRUNOVA KOZOBRODOVA, MARINA 2,40 0,00 3,00 1,60 4,00 0,00

302

10,90

***6501** ASUMU GALLA, MARIA ZULIMA 3,60 0,00 3,00 0,30 4,00 0,00

303

10,90

***6096** BAÑON AGUILAR, ALMA MARIA 3,00 0,00 3,00 0,90 4,00 0,00

304

10,90

***8232** RODRIGUEZ POMARES, FRANCISCO MANUEL 0,00 0,00 6,00 0,90 4,00 0,00 305

(20)

10,80

***0559** PÉREZ NOVELLA, YAIZA 0,80 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

306

10,70

***9345** FUENTES PASCUAL, JOSEFA 3,70 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

307

10,70

***0533** IBAÑEZ RUIZ, AIDA 3,10 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00

308

10,70

***8632** GARRIGOS SIRVENT, FRANCESC JOSEP 0,70 0,00 6,00 2,00 2,00 0,00 309

10,60

***6024** SANTAMARIA ANTON, ESTEFANIA 5,60 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00

310

10,60

***9722** JIMENEZ GARCIA, JOSEFINA 3,60 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

311

10,60

***1426** SANTOS RAMOS, ANA ISABEL 0,00 0,00 6,00 0,60 4,00 0,00

312

10,60

***1046** BOLIVAR DOMINGUEZ, CARLOTA 0,00 0,00 6,00 0,60 4,00 0,00

313

10,60

***7465** MOLLA GRACIA, MARIA LUISA 0,00 0,00 6,00 0,60 4,00 0,00

314

10,60

***5401** MOLINA SANTACREU, LUCIA 0,00 0,00 6,00 0,60 4,00 0,00

315

10,60

***2937** MARTINEZ PEREZ, FRANCISCA 0,00 0,00 6,00 0,60 4,00 0,00

316

10,60

***6425** TOMASETTI CABALLER, EMILIO VICENTE 0,00 0,00 6,00 0,60 4,00 0,00 317

10,60

***3548** JIMENEZ LOPEZ, SARA ISABEL 0,00 0,00 6,00 0,60 4,00 0,00

318

10,60

***1078** SALES TENA, SHEILA 0,00 0,00 6,00 0,60 4,00 0,00

319

10,55

***5930** CAÑADAS MELLADO, JOSE JAVIER 0,55 0,00 3,00 0,00 2,00 5,00

320

10,50

***3054** BALDO SORIANO, JOSE ANGEL 3,50 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

321

10,50

***6918** GOMIS BLASCO, INMACULADA 3,50 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

322

(21)

10,50

***2513** CASTELLANOS RAMOS, MARGARITA 3,50 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

323

10,50

***6897** AGUILAR SANCHEZ, BERENICE DE LOS DOLORES 0,50 0,00 6,00 2,00 2,00 0,00 324

10,50

***5519** FERNANDEZ MARTINEZ, ANA 0,00 0,00 4,00 2,50 4,00 0,00

325

10,50

***7498** PEREZ SANSANO, GUILLERMO 0,00 0,00 4,00 2,50 4,00 0,00

326

10,40

***2095** SANCHEZ SANZ, MARIA ENCARNACION 6,40 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00

327

10,30

***6265** RAMON BURLO, GEMA 5,30 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00

328

10,30

***7066** SEVILA LLORET, AITANA 3,30 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

329

10,30

***2409** RUIZ BOHAJAR, ROMAN 0,00 0,00 6,00 0,30 4,00 0,00

330

10,30

***6054** PARREÑO FERNANDEZ, MIGUEL JAIME 0,00 0,00 6,00 0,30 4,00 0,00

331

10,20

***7104** CHAZARRA CARRION, ELADIA 3,20 0,00 0,00 0,00 2,00 5,00

332

10,20

***5762** MORCILLO BAIDEZ, DAVID 6,20 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00

333

10,20

***5081** GIMENEZ RODRIGUEZ, JUAN JOSE 3,20 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

334

10,20

***6559** PLA HURTADO, FRANCISCO JOSE 0,90 0,00 4,00 1,30 4,00 0,00

335

10,10

***9874** LOPEZ GARCIA, JOSE LUIS 2,20 0,00 3,00 0,90 4,00 0,00

336

10,10

***9023** PASTOR MATEO, JOSE ANGEL 1,80 0,00 4,00 0,30 4,00 0,00

337

10,00

***4403** AGUADO PERIS, VIRGINIA 5,00 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00

338

10,00

***9627** AGULLO IRLES, VICTOR MANUEL 5,00 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00

339

(22)

10,00

***2102** MARTINEZ OLIVARES, ALBERTO 5,00 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00

340

10,00

***4524** FORTUNY PASTOR, LORENA PALOMA 3,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

341

10,00

***7164** GALLEGO RAMIREZ, ANA MARIA 2,40 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00

342

10,00

***8564** TOLEDO TARACIDO, MARIA DEL LORETO 1,50 0,00 3,00 1,50 4,00 0,00 343

10,00

***5852** PEREZ VICENT, MARIA GLORIA 0,00 0,00 8,00 0,00 2,00 0,00

344

10,00

***2716** PEREZ LEDO, PAU 0,00 0,00 8,00 0,00 2,00 0,00

345

10,00

***6641** GUTIERREZ MIRA, MERITXELL 0,00 0,00 8,00 0,00 2,00 0,00

346

10,00

***6438** ACAME POVEDA, CARLOS MIGUEL 0,00 0,00 6,00 2,00 2,00 0,00

347

10,00

***8173** CRISOL PEREZ, JUAN JOSE 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

348

10,00

***1063** NAVARRO ASENSIO, ALFONSO 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

349

10,00

***8542** PASTOR PASTOR, JUAN JOSE 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

350

10,00

***5178** LLORCA SORIANO, FRANCISCO 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

351

10,00

***6792** BLASCO FORNER, EMILIO VICENTE 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

352

10,00

***2274** LLORET LLAUDES, MARIA CONSUELO 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

353

10,00

***3594** CONCA BIOSCA, RAFAEL 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

354

10,00

***2496** SORIANO PERONA, PEDRO ISIDRO 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

355

10,00

***6667** MAYOR GONZALEZ, MARIA INMACULADA 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00 356

(23)

10,00

***5702** ESCANDELL JOVER, ESTEFANIA 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

357

10,00

***9686** MIRAVET RIBES, MARIA ESTELA 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

358

10,00

***5429** CHICO VERDU, JOSE FRANCISCO 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

359

10,00

***9770** LLORCA LLORCA, MARTA ESPERANZA 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

360

10,00

***7374** MOLINA MARTINEZ, JOSE MANUEL 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

361

10,00

***5729** FERRANDIZ GUILLEN, RAQUEL 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

362

10,00

***0222** MOLLA SELLES, GEMA 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

363

10,00

***4831** CASINOS GUEMEZ, TATIANA MARIA 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

364

10,00

***2350** SEPULCRE RIZO, ADRIAN 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

365

10,00

***6032** VERDU BELMAR, LUCAS 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

366

10,00

***7620** SJOBLOM RAMIS, VANESSA 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

367

10,00

***1350** AUÑON OLMO, BRUNO BLADIMIRO 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

368

10,00

***2495** MAYOR ZARAGOZA, MARY CARMEN 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

369

10,00

***7823** SANCHEZ MULLOR, DIEGO 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

370

10,00

***7948** SANJUAN SOLER, JAIME 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

371

10,00

***3658** ARAGONESES LORITE, IRENE 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

372

10,00

***7762** NAVARRO MOLLA, BEATRIZ 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

373

(24)

10,00

***6783** GARCIA PALOMO, CRISTINA 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

374

10,00

***7054** MARTINEZ MONTESINOS, MIGUEL ANGEL 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00 375

10,00

***3650** MARTINEZ LOZANO, RAQUEL 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

376

10,00

***2294** CHAFER GOMEZ, ANA ISABEL 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

377

10,00

***7576** SABANIEGO MACIAS, MARIA ANGELES 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

378

10,00

***8892** SERRA BERENGUER, XAVIER 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

379

10,00

***4852** GONZALEZ ESTRUCH, CARLA 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

380

10,00

***6089** MOLINA MACIA, JOSE 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

381

10,00

***2870** BANEGAS OLIVARES, CAROLINA 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

382

10,00

***6932** MATAS CID, ESTER 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

383

10,00

***8458** PARREÑO VICENTE, NOELIA 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

384

10,00

***4130** NAVARRO HERNANDEZ, ANDRES 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

385

10,00

***1815** ANTON RUSO, JUDIT 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

386

10,00

***1869** NAVARRO PAMIES, TELMA 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

387

10,00

***0057** PARDO GARCIA, OSCAR 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

388

10,00

***8243** IRLES GALVEZ, MARTA 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

389

10,00

***2209** GIL RICO, CARLOS 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

390

(25)

10,00

***6936** PEREA BURILLO, FRANCISCO 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

391

10,00

***0593** SUCH MASANET, ANGELA 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

392

10,00

***8027** LLORET SANSEGUNDO, AGUSTÍN 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

393

10,00

***8013** PAYA PEREZ, ALBA 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

394

10,00

***2355** HUERTAS PEREZ, RAUL 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

395

10,00

***4671** GRIMALDOS BERNABEU, FERNANDO 0,00 0,00 6,00 0,00 4,00 0,00

396

10,00

***4408** GOMIS PEREZ, JULIA 0,00 0,00 4,00 2,00 4,00 0,00

397

10,00

***7848** MATEO PASTOR, LETICIA 0,00 0,00 4,00 2,00 4,00 0,00

398

9,90

***2831** VIGUER SANCHO, MANUEL EMILIO 6,90 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00

399

9,90

***4015** MARTIN ZARCO MARIN, PURIFICACION 5,90 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 400

***4590** GARCIA-ABADILLO TEBAR, VICTOR JOSE 5,90 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 9,90 401

9,90

***7424** SEMPERE BLASCO, NURIA 4,90 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00

402

9,90

***4750** PEREZ ORTIZ, JOSE LUIS 0,00 0,00 6,00 1,90 2,00 0,00

403

***6795** GIL MARIN, AMANDA 0,00 0,00 6,00 1,90 2,00 0,00 9,90

404

9,80

***7836** NAVARRO MIRA, MARGARITA 4,80 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00

405

9,70

***0657** JACOBO RICARTE, ANTONIA 7,70 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00

406

***6749** MEDINA SCHMIDT, ALEJANDRA 2,70 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 9,70

407

(26)

***6247** GONZALVEZ ABADIA, MARGARITA 2,70 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 9,70 408

9,60

***8787** JOYA GOMEZ, CRISTINA AMALIA 5,60 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00

409

9,60

***2322** CABEZUELO GONZALEZ, MARIA CARMEN 2,60 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 410

***7179** INSA SOLBES, ANA 2,60 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 9,60

411

9,60

***4533** BONET ESCLAPEZ, CAROLINA 0,00 0,00 3,00 2,60 4,00 0,00

412

9,60

***6309** GARCIA VIDAL, MARIA 0,00 0,00 3,00 2,60 4,00 0,00

413

***8802** SAEZ PEREZ, JOSE VICENTE 0,00 0,00 3,00 2,60 4,00 0,00 9,60

414

9,50

***0085** ABREU BAILE, PATRICIA MARIA 2,50 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

415

9,50

***5493** HERNANDEZ ZARZA, DAVID 2,50 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

416

9,50

***3809** BLASCO CLIMENT, MARIA MERCEDES 2,50 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

417

***9705** SEMPERE CORADA, ANDREA 0,20 0,00 6,00 1,30 2,00 0,00 9,50

418

9,50

***3649** MOLINA MOLINA, FRANCISCO JAVIER 0,00 0,00 3,00 2,50 4,00 0,00

419

9,50

***6813** BALLESTAR PEREZ, ANA MARIA 0,00 0,00 3,00 2,50 4,00 0,00

420

***6703** GOMEZ MORENO, LEONOR 4,40 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 9,40

421

9,40

***6890** MORA COMPAÑY, AGUSTINA 2,40 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

422

9,40

***8289** PULIDO BLASCO, JAVIER 2,40 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

423

***3317** SEGUI HUERTAS, MARIA JOSE 4,30 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 9,30

424

(27)

***7663** SEMPERE VERDU, INMACULADA 2,30 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 9,30 425

9,30

***3197** BODI BRACO, SARA 0,00 0,00 6,00 1,30 2,00 0,00

426

9,30

***6003** RIZO TOLEDO, LUCIA 0,00 0,00 6,00 1,30 2,00 0,00

427

***7498** GILABERT SÁNCHEZ, RAFAEL 0,00 0,00 4,00 1,30 4,00 0,00 9,30

428

9,20

***6934** SEMPERE MORA, CRISTIAN 2,20 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

429

9,10

***0135** FUENTE ARRIBAS, MONTSERRAT 7,10 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00

430

***5774** GONZALEZ ROBLES, ESPERANZA 4,30 0,00 0,50 0,30 4,00 0,00 9,10

431

9,10

***6928** ROMERO ESCUDERO, ANDRES 4,10 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00

432

9,10

***7738** MADRONA GONZALEZ, ALBA 2,10 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

433

9,00

***9384** MOLINA PARDO, JOSE ANTONIO 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 5,00

434

***7510** CABALLERO CARMONA, SONIA 2,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 9,00

435

9,00

***5974** ROMA PEIDRO, BEGOÑA 1,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00

436

9,00

***5902** SANCHEZ MARTIN, MARIA ANGELES 0,00 0,00 3,00 2,00 4,00 0,00

437

***5285** BLANES ARNAUDA, INMACULADA 0,00 0,00 3,00 2,00 4,00 0,00 9,00

438

9,00

***5252** HERRERO REY, SALVADOR 0,00 0,00 3,00 2,00 4,00 0,00

439

9,00

***4366** GARCIA SARRIO, MARIA JOSE 0,00 0,00 3,00 2,00 4,00 0,00

440

***2644** DAVO PEREZ, EDUARDO ISMAEL 0,00 0,00 3,00 2,00 4,00 0,00 9,00

441

(28)

***6301** SANCHEZ GARCIA, DAVID 0,00 0,00 3,00 2,00 4,00 0,00 9,00 442

9,00

***5721** BALLESTA JUAN, NURIA MARIA 0,00 0,00 3,00 2,00 4,00 0,00

443

9,00

***7004** AGUERA MARIN, MARIA DEL CARMEN 0,00 0,00 3,00 2,00 4,00 0,00

444

***4430** FRESNILLO GENAFO, DANIEL 0,00 0,00 3,00 2,00 4,00 0,00 9,00

445

9,00

***2844** MIRA MARTINEZ, AITANA 0,00 0,00 3,00 2,00 4,00 0,00

446

9,00

***5867** GARCIA ESTARLICH, EVA DEL CARMEN 0,00 0,00 3,00 2,00 4,00 0,00 447

***6230** TEROL GOMIS, MARIA TAMAR 0,00 0,00 3,00 2,00 4,00 0,00 9,00

448

9,00

***4468** LOPEZ MARTINEZ, ELENA 0,00 0,00 3,00 2,00 4,00 0,00

449

9,00

***6306** BERNARDI GOMEZ, CHIARA 0,00 0,00 3,00 2,00 4,00 0,00

450

9,00

***2347** BELTRAN AGOST, ESTEBAN 0,00 0,00 3,00 2,00 4,00 0,00

451

***0629** TOLEDO LLORET, NATALIA 3,90 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 8,90

452

8,90

***6850** PARRA CARDENAS, MARIA ANGELES 1,90 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

453

8,90

***2922** ESPINOSA LOPEZ, DESEADA 1,90 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

454

***2222** FUENTES LOZANO, MANUEL ANGEL 1,90 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 8,90 455

8,90

***7785** MANZANO AGUILAR, SHEILA 1,90 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

456

8,90

***4937** GONZALEZ BAUTISTA, LUCINA 0,00 0,00 3,00 1,90 4,00 0,00

457

***6282** GARCIA CUSAC, YOLANDA 3,80 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 8,80

458

(29)

***6503** GONZALEZ-MOHINO ORTEGA, RAQUEL 3,80 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 8,80 459

8,80

***8280** LLORET PRATS, CARLOS IGNACIO 3,80 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00

460

8,80

***6063** JORDA PEIDRO, NURIA 1,80 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

461

***6459** LILLO GARCIA, ANTONIO 1,80 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 8,80

462

8,80

***7198** PARDO HERNANDEZ, MARIA VICTORIA 0,00 0,00 3,00 1,80 4,00 0,00

463

8,70

***0107** PEÑA BLANQUE, MARIA CARMEN 5,70 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

464

***7406** PEREZ BLASCO, BEATRIZ 3,70 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 8,70

465

8,70

***6429** RUIZ SOLER, IVAN 1,70 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

466

8,70

***2850** ESTEVE GARCIA, DAVID 1,10 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00

467

8,70

***6677** GONZALEZ PEREZ, CARLOS 0,10 0,00 6,00 0,60 2,00 0,00

468

***1819** FIGUERAS CUENCA, ANTONIO 5,60 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 8,60

469

8,60

***4501** TOLOSA SANZ, GONZALO JAVIER 3,60 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00

470

8,60

***8780** GARCIA MAS, MARIA DOLORES 3,60 0,00 1,00 0,00 4,00 0,00

471

***6617** VALVERDE BLASCO, OSCAR 0,00 0,00 6,00 0,60 2,00 0,00 8,60

472

8,60

***9949** TERCERO MOROTE, FRANCISCO JAVIER 0,00 0,00 6,00 0,60 2,00 0,00 473

8,60

***1263** SEGARRA AMOROS, ANTONIO 0,00 0,00 6,00 0,60 2,00 0,00

474

***7961** SELLES UBEDA, JOSE MIGUEL 0,00 0,00 6,00 0,60 2,00 0,00 8,60

475

(30)

***3444** PALAZON ZAPATA, ROCIO 0,00 0,00 6,00 0,60 2,00 0,00 8,60 476

8,60

***5163** HERRAIZ PICAZO, ESPERANZA 0,00 0,00 4,00 0,60 4,00 0,00

477

8,60

***2152** LOPEZ MARTINEZ, MARIA ANGELES 0,00 0,00 4,00 0,60 4,00 0,00

478

***5156** DURAN MUÑOZ, VERONICA 0,00 0,00 4,00 0,60 4,00 0,00 8,60

479

8,60

***2525** PEREZ SEGURA, MARILUZ 0,00 0,00 4,00 0,60 4,00 0,00

480

8,60

***5577** ANDRADE LAHUERTA, PASCUAL EMILIO 0,00 0,00 3,00 1,60 4,00 0,00 481

***7357** COVES GUERRERO, SANTIAGO 0,00 0,00 3,00 1,60 4,00 0,00 8,60

482

8,60

***3385** NAVARRO GARCIA, MARIA ESMERALDA 0,00 0,00 3,00 1,60 4,00 0,00

483

8,50

***3856** HERRERA PEÑA, ANTONIO 5,50 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

484

8,50

***3892** OULAD-SOUAHIL BOUSSEIK, MOHAMED 3,50 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00

485

***8157** CORTES SOLER, JULIAN 1,50 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 8,50

486

8,50

***2835** DIAGO SANCHO, CARLOS 1,50 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

487

8,40

***2092** BALLESTER GRAU, JESUS 5,90 0,00 0,50 0,00 2,00 0,00

488

***8581** CLIMENT PENALVA, EVA MARIA 1,40 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 8,40

489

8,30

***6290** GARCIA VERDU, PAULA DEL PILAR 6,30 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00

490

8,30

***9980** MARTINEZ GARCIA, MARIA ANTONIA 5,30 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

491

***1732** FERNANDEZ CHARCOS, JOSE LUIS 1,30 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 8,30 492

(31)

***9284** MOTA SANTIAGO, CARMEN 0,00 0,00 6,00 0,30 2,00 0,00 8,30 493

8,30

***3188** MULET PLAZA, ANA BELEN 0,00 0,00 4,00 0,30 4,00 0,00

494

8,30

***7687** CARMONA TOVAR, ROSA 0,00 0,00 3,00 1,30 4,00 0,00

495

***7647** SIRVENT LOPEZ, ANA MARIA 0,00 0,00 3,00 1,30 4,00 0,00 8,30

496

8,30

***0171** GINER CAÑAVATE, NOELIA DEL MAR 0,00 0,00 3,00 1,30 4,00 0,00

497

8,30

***9796** QUILES SERRANO, MONICA 0,00 0,00 3,00 1,30 4,00 0,00

498

***1881** DIEZ ALONSO, ROSA ANA 0,00 0,00 3,00 1,30 4,00 0,00 8,30

499

8,30

***4321** MARIN SANCHEZ, MARIA ISABEL 0,00 0,00 3,00 1,30 4,00 0,00

500

8,30

***6887** VALIENTE CATALAN, MARIA CRISTINA 0,00 0,00 3,00 1,30 4,00 0,00 501

8,30

***5181** NAVARRO MIRA, MARIA DEL MAR 0,00 0,00 3,00 1,30 4,00 0,00

502

***5539** OTON MORA, VANESSA 0,00 0,00 3,00 1,30 4,00 0,00 8,30

503

8,30

***3151** AZNAR CANDELA, VICTOR LUIS 0,00 0,00 3,00 1,30 4,00 0,00

504

8,30

***3444** LOPEZ BOLUDA, PATRICIA 0,00 0,00 3,00 1,30 4,00 0,00

505

***3955** GARCIA DE LA SERRANA MARTINEZ, RAQUEL 0,00 0,00 3,00 1,30 4,00 0,00 8,30 506

8,30

***5210** GIMENEZ VAZQUEZ, SONIA 0,00 0,00 3,00 1,30 4,00 0,00

507

8,30

***2792** FIGUERAS MARTINEZ, ANTONIO 0,00 0,00 3,00 1,30 4,00 0,00

508

***3875** LOPEZ BLASCO, MARINO 0,00 0,00 3,00 1,30 4,00 0,00 8,30

509

(32)

***7227** GILABERT LOPEZ, RAUL 0,00 0,00 3,00 1,30 4,00 0,00 8,30 510

8,30

***9644** HURTADO MIRALLES, ANGELA 0,00 0,00 3,00 1,30 4,00 0,00

511

8,20

***2567** FOLLANA ASIN, PEDRO 6,20 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00

512

***7657** BARRIGA LERMA, MARIA FRANCISCA 0,00 0,00 3,00 3,20 2,00 0,00 8,20 513

8,10

***3733** GIMENEZ JUAN, SALVADOR 3,10 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00

514

8,10

***5980** PONS MIRALLES, BEGOÑA DEL MAR 3,10 0,00 1,00 0,00 4,00 0,00

515

***9096** BALACIART SILVA, ISABEL LOURDES 1,10 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 8,10 516

8,10

***8728** DE ANDREA PEREZ, LUIS MARTIN 1,10 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

517

8,10

***9343** MOLINA PARDO, FRANCISCA MARIA 1,10 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

518

8,10

***9511** DOMENECH PALACIOS, CAROLINA MARIOLA 1,10 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 519

***3538** CARRIL SEVILLANO, LAURA 0,50 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00 8,10

520

8,08

***3152** HERNANDEZ GALINDO, MARIA ISABEL 0,48 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00

521

8,00

***6028** OTON MORA, CRISTINA 3,00 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00

522

***3920** VILLA RUIZ, EDUARDO 3,00 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 8,00

523

8,00

***2432** BONMATI MARTIN VIVEROS, SILVIA 0,00 0,00 6,00 2,00 0,00 0,00

524

8,00

***8462** PEREZ FRANCES, ENRIQUE 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00

525

***0030** AMOROS PEREZ, SILVIA 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00 8,00

526

(33)

***6134** ALBERO MARTINEZ, MARIA CARMEN 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00 8,00 527

8,00

***7407** SOTO RIZO, TERESA MARIA 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00

528

8,00

***6920** CERDA TEROL, MIQUEL ANGEL 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00

529

***5831** ZARCO IVAÑEZ, DIEGO 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00 8,00

530

8,00

***7849** CANO NAVALON, MARIA PILAR 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00

531

8,00

***7087** NADAL SEGURA, CRISTINA 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00

532

***9862** RUIZ RAMOS, IRENE 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00 8,00

533

8,00

***0743** MOLINA GOMIS, MARCO ANTONIO 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00

534

8,00

***9151** GIL BALLESTEROS, JOSE LUIS 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00

535

8,00

***8564** MONAR HERVAS, SEBASTIAN 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00

536

***6294** MORENO DIAGO, JUAN PEDRO 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00 8,00

537

8,00

***8900** CORTES SERRANO, ARANZAZU 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00

538

8,00

***0822** MARTINEZ REYES, ALBERTO 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00

539

***8751** ZAMORA CABAÑAS, MARIA AMPARO 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00 8,00 540

8,00

***7427** PASTOR PASTOR, HECTOR 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00

541

8,00

***9339** PEREZ LOPEZ, LAURA 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00

542

***0492** BASTIDA ROJO, CRISTINA 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00 8,00

543

(34)

***9424** GOMEZ MORENO, JORGE LUIS 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00 8,00 544

8,00

***9829** GARCIA BENEITO, RAQUEL 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00

545

8,00

***9802** GISBERT CUENCA, INES 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00

546

***6548** GARCIA BASTAN, LLUIS 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00 8,00

547

8,00

***7413** ABIAN JORDAN, MARIA ALEJANDRA 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00

548

8,00

***9024** TOLEDO CABRERA, AITANA 0,00 0,00 6,00 0,00 2,00 0,00

549

***0696** FLORS SALCEDO, JAVIER 0,00 0,00 4,00 2,00 2,00 0,00 8,00

550

8,00

***5053** HUERTAS ORDOÑO, MIGUEL 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00

551

8,00

***4680** RUIZ MOLINA, JOSEP ANTONI 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00

552

8,00

***7029** GOMEZ SOLER, DAVID 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00

553

***8975** MIRAVET GOMEZ, PABLO 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 8,00

554

8,00

***3657** BELENGUER AGUSTI, IRENE 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00

555

8,00

***8327** RODRIGUEZ BLANCO, HERNAN DEMETRIO 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 556

***8844** MIRA PENALVA, INES 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 8,00

557

8,00

***3943** CORDOBA ROMERO, JAVIER 0,00 0,00 3,00 3,00 2,00 0,00

558

7,96

***2244** SOBRINO MORALES, CRISTIAN 0,96 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

559

***3841** GARRIGOS ORTS, ANA PATRICIA 0,90 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,90 560

(35)

***5813** ZARCO GOMIS, ISABEL 0,00 0,00 3,00 2,90 2,00 0,00 7,90 561

7,90

***9545** MIRALLES PEREZ, ELVIRA 0,00 0,00 3,00 0,90 4,00 0,00

562

7,90

***7565** ALONSO GALLARDO, ELENA 0,00 0,00 3,00 0,90 4,00 0,00

563

***0131** GASPAR MARTINEZ, YOLANDA 0,00 0,00 3,00 0,90 4,00 0,00 7,90

564

7,90

***7476** SELVA ESTEVE, MANUELA 0,00 0,00 3,00 0,90 4,00 0,00

565

7,90

***3684** POVEDA VIDAL, LAURA ESTEFANIA 0,00 0,00 3,00 0,90 4,00 0,00

566

***3527** GARCIA DE LA SERRANA MARTINEZ, MARIA JOSE 0,00 0,00 3,00 0,90 4,00 0,00 7,90 567

7,80

***4734** GRAO LACASA, ENCARNACIÓN 3,80 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00

568

7,80

***8908** GONZALEZ BENEDICTO, EVA MARIA 0,80 0,00 3,00 2,00 2,00 0,00

569

7,80

***2803** BENIMELI LOPEZ, ALFONSO 0,80 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

570

***7834** MARTINEZ TEBAR LOZANO, IRENE 2,70 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 7,70 571

7,70

***7136** AMAT LLORET, IVANA 0,10 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00

572

7,70

***4608** MARCO SOLER, MARGARITA 0,10 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00

573

***2158** MONEDERO LOPEZ, AGATA 0,00 0,00 0,00 0,60 2,00 5,00 7,60

574

7,60

***9378** GARCIA NAVARRO, LAURA 3,60 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00

575

7,60

***2031** GARCIA BASTIDA, LILIANA 2,60 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00

576

***6464** ATENCIA GOMEZ, MARIA YAZMINA 2,60 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 7,60 577

(36)

***9910** VELEZ LEMOS, KATHERIN 1,80 0,00 0,50 1,30 4,00 0,00 7,60 578

7,60

***4066** SOSPEDRA VILA, ALICIA 0,00 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00

579

7,60

***0802** TEVAR ANTON, VERONICA 0,00 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00

580

***9830** ORTIZ MARTINEZ, ANA MARIA 0,00 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00 7,60

581

7,60

***7462** MARTINEZ LOPEZ, MARIA DOLORES 0,00 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00

582

7,60

***0018** REAL GONZALEZ, MARIA ISABEL 0,00 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00

583

***2231** RICO GONZALEZ, LARA 0,00 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00 7,60

584

7,60

***5849** EFFORD SAEZ, SARA ELENA 0,00 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00

585

7,60

***0075** NAVARRO MARTINEZ, MARIA LOURDES 0,00 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00

586

7,60

***3343** SANCHEZ JUAREZ, NOELIA 0,00 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00

587

***7291** ESQUIVA BRIEGA, CAROLINA 0,00 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00 7,60

588

7,60

***6421** SALA MIRA, RAFAEL 0,00 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00

589

7,60

***6781** AGUER BAEZA, SONIA LORENA 0,00 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00

590

***6797** RUSO ARMERO, JAVIER 0,00 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00 7,60

591

7,60

***4199** GARCIA HERNANDEZ, FRANCISCO 0,00 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00

592

7,60

***6656** GARCIA FERNANDEZ, MARIA TERESA 0,00 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00

593

***7836** OÑATE GINER, PEDRO 0,00 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00 7,60

594

(37)

***8304** GIMÉNEZ FERRERO, MARCOS 0,00 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00 7,60 595

7,60

***4250** GARCIA GONZALEZ, ZOE 0,00 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00

596

7,60

***4894** ESTEVE SANCHEZ, ELENA 0,00 0,00 3,00 0,60 4,00 0,00

597

***7960** FRIAS PLASENCIA, CARMEN DEL PILAR 0,00 0,00 0,50 0,00 2,00 5,00 7,50 598

7,50

***8709** CARRION FRANCES, FRANCISCO MANUEL 0,50 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 599

7,50

***5292** PEREZ POMARES, SILVIA 0,50 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

600

***5632** HERNANDEZ GADEA, MIGUEL ANGEL 0,00 0,00 3,00 2,50 2,00 0,00 7,50 601

7,50

***2185** CALVO MONEDERO, ANDREA 0,00 0,00 0,50 3,00 4,00 0,00

602

7,40

***8725** CARRION FRANCES, NOELIA 5,40 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00

603

7,40

***8112** PEREZ RUBIO, ARANZAZU 2,40 0,00 1,00 0,00 4,00 0,00

604

***8859** ALARCON BOTELLA, MARIA DESEADA 0,40 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,40 605

7,40

***6542** MARTINEZ BELDA, DEMETRIO 0,40 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

606

7,40

***1424** HERNANDEZ MONERRIS, JOSE RAUL 0,40 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

607

***3506** GOMEZ ALMODOVAR, ESTHER 0,08 0,00 3,00 0,30 4,00 0,00 7,38

608

7,30

***4604** ARANGO BUITRAGO, MARIA CRISTINA 3,30 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00

609

7,30

***9689** RAMIREZ RIQUELME, REMEDIOS 0,30 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

610

***2495** ALVAREZ CRUZ, GUSTAVO ADOLFO 0,00 0,00 6,00 1,30 0,00 0,00 7,30 611

(38)

***0194** GARCIA LLORET, JAIME 0,00 0,00 3,00 0,30 4,00 0,00 7,30 612

7,30

***9698** POMARES PEREZ, NATIVIDAD 0,00 0,00 3,00 0,30 4,00 0,00

613

7,30

***2481** RÓDENAS GARCIA, NOEMI 0,00 0,00 3,00 0,30 4,00 0,00

614

***2338** RUIZ GOMEZ, ELENA 0,00 0,00 3,00 0,30 4,00 0,00 7,30

615

7,30

***3730** GALVAÑ TERRES, NURIA 0,00 0,00 3,00 0,30 4,00 0,00

616

7,20

***5664** SAEZ GRAU, MARIA JESUS 3,20 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00

617

***3899** HERNANDEZ BERNABEU, CARLOS 2,20 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 7,20

618

7,20

***6915** ANTON MARTINEZ, EVA MARIA 0,20 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

619

7,20

***2016** LUMBRERAS PEREZ, CRISTINA 0,20 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

620

7,16

***6602** MONLLOR MORCILLO, JESUS 0,16 0,00 0,00 0,00 2,00 5,00

621

***7596** DIEZ BALLESTER, MARIA 0,16 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,16

622

7,10

***7068** CORCOLES GONZALEZ, RAQUEL 7,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623

7,10

***6242** MORCILLO PEINADO, EVA MARIA 2,10 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00

624

***7313** AZORIN PUCHE, ROSA MARIA 1,50 0,00 3,00 0,60 2,00 0,00 7,10

625

7,10

***9106** PASTOR CASTAÑO, ROSA MARIA 0,10 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

626

7,10

***2603** MESEGUER HERNANDEZ, ANA ISABEL 0,10 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

627

***2311** DOMINGUEZ DENCHE, LAIA 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5,00 7,00

628

(39)

***4403** MARTI JUAN, SALVADOR 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5,00 7,00 629

7,00

***0846** GARRIGOS MACARRON, RICARDO SIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5,00

630

7,00

***0696** ANTON CARAVACA, ISABEL 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5,00

631

***3226** SAIZ LOPEZ IBARRA, MANUEL 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5,00 7,00

632

7,00

***9564** AMOROS GUILLEN, CARLOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5,00

633

7,00

***9091** HERRERA LOPEZ, CHRISTIAN 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5,00

634

***5456** PEREZ GARCIA, JULIAN 4,00 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 7,00

635

7,00

***6290** LUCAS PRIETO, JORGE 0,00 0,00 3,00 2,00 2,00 0,00

636

7,00

***7793** ADSUAR GONZALEZ, SARA 0,00 0,00 3,00 2,00 2,00 0,00

637

7,00

***2935** GARCIA PICAZO, ROCIO 0,00 0,00 3,00 2,00 2,00 0,00

638

***5417** GUILLEN TORRES, JAIME 0,00 0,00 3,00 2,00 2,00 0,00 7,00

639

7,00

***8506** MARTINEZ MIRA, MARIA ELENA 0,00 0,00 3,00 2,00 2,00 0,00

640

7,00

***8940** MARTI IBORRA, MIGUEL 0,00 0,00 3,00 2,00 2,00 0,00

641

***0452** COLLADO GALIANO, JUAN 0,00 0,00 3,00 2,00 2,00 0,00 7,00

642

7,00

***3125** VALDES BARCELO, EMILIA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

643

7,00

***6741** PASTOR GOMIS, MARIA ISABEL 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

644

***8270** CLIMENT PEREZ, MARIA AMPARO 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00 645

(40)

***7407** MONTERO PIZARRO, JESUS 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00 646

7,00

***7721** HERNANDEZ CODES, JOSE JAVIER 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

647

7,00

***7599** PASTOR CASTAÑO, MARIA DEL CARMEN 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 648

***3556** SAEZ LOPEZ, RAFAEL DAMIAN 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00

649

7,00

***8962** MARTINEZ SALIDO, JORGE LUIS 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

650

7,00

***8502** QUESADA PASTOR, MARIA ANTONIA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

651

***8876** PASTOR SANCHEZ, VICENTE 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00

652

7,00

***6594** ANGOSTO MIRA, MARIA PILAR 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

653

7,00

***5638** GALAN BERENGUER, MANUEL 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

654

7,00

***0948** LOPEZ ISIDRO, RICARDO 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

655

***5474** PEREZ FRANCES, VICTORIA FRANCISCA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00 656

7,00

***9792** ESCODA LORCA, ENCARNACION 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

657

7,00

***0411** CIOLFI CASTAÑOS, SONIA JOSEFA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

658

***9355** SANCHEZ RICO, MARIA DEL CARMEN 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00 659

7,00

***8673** GARCIA GONZALEZ, JUAN FRANCISCO 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

660

7,00

***0242** MUNTANER MATEO, MARIA DEL CARMEN 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 661

***9445** CAPARROS VIDAL, MARIA ARANZAZU 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00 662

(41)

***8686** CARBONELL PLA, JOSE MIGUEL 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00 663

7,00

***9348** BERNABEU MARTINEZ, YOLANDA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

664

7,00

***9393** VALERO MARTINEZ, MARIA ANTONIA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

665

***2092** BAEZA LLORCA, ANTONIA MARIA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00 666

7,00

***7078** GARCIA SEVILLA, ANA ISABEL 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

667

7,00

***0078** VERDU TORREGROSA, MARIA SUSANA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

668

***7277** GAMEZ MARIN, ANA ISABEL 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00

669

7,00

***7270** MUÑOZ FERRANDO, MARIA DEL PILAR 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

670

7,00

***1305** PEREZ OLIVER, MARIA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

671

7,00

***7179** SEVILLA VITORIA, MARIA REMEDIOS 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

672

***6472** MARTINEZ BELMAR, VERONICA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00

673

7,00

***8846** ALBEROLA BLASCO, MARIA DEL CARMEN 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 674

7,00

***6090** CLIMENT ALBERO, PALOMA DEL CARMEN 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 675

***7173** TORRECILLAS LOPEZ, MARIA DEL MAR 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00 676

7,00

***0551** SANCHEZ SENTANA, JOSE MANUEL 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

677

7,00

***7100** BRAVO MARTINEZ, CRISTINA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

678

***0467** SANCHEZ TORRALVO, ISRAEL 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00

679

(42)

***9718** GUILLEM ALCINA, MARIA TERESA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00 680

7,00

***4323** AMOROS SANTULARIA, JOSE ANTONIO 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

681

7,00

***0713** CASTELLANOS MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 682

***7951** BAEZA DIAZ, ESTELA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00

683

7,00

***9378** GALINDO GARRIDO, BEATRIZ 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

684

7,00

***9359** ROMAN NAVARRO, MARIA ASUNCION 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

685

***1065** MORCILLO RODRIGUEZ, MARIA DOLORES 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00 686

7,00

***2457** CANTO GOSALBEZ, IGNACIO 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

687

7,00

***7751** CABALLERO PEINADO, ANA BELEN 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

688

7,00

***6282** GIMENEZ MAS, NURIA MILAGROS 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

689

***1458** CAPARROS VIDAL, SARA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00

690

7,00

***2075** GALLEGO RAMIREZ, EVA MARIA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

691

7,00

***5055** FERNANDEZ EXPOSITO, JAVIER 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

692

***1146** JUAN RODRIGUEZ, MANUEL REYES 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00 693

7,00

***1538** LUNA GINER, EVA MARIA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

694

7,00

***6415** MONSERRAT SORIANO, JOSE FRANCISCO 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 695

***7809** GARCIA GARCIA, ISMAEL 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00

696

(43)

***1605** ESTEBAN GARCIA, FERNANDO 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00 697

7,00

***9063** FRAILE GOMEZ RICO, JESUS 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

698

7,00

***6582** MARTINEZ NOGUERA, MARIA DEL PILAR 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 699

***6383** AGUADO PERELLO, MARIA ISABEL 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00 700

7,00

***7012** PONS LLEDO, MARIA TERESA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

701

7,00

***6438** BERNABE SOLANO, CONCEPCION 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

702

***9581** RODES GOMEZ, ROBERTO 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00

703

7,00

***2179** SANCHEZ YUS, MANUEL 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

704

7,00

***6622** PEREZ PEREZ, ROSA ANA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

705

7,00

***1538** CALATAYUD POLO, MARIA JOSEFA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

706

***4573** MANZANERA QUIROS, SUSANA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00

707

7,00

***6650** BERNABEU CARBONELL, MARGARITA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

708

7,00

***4628** ESTEVE MARTINEZ, MARIA ARACELI 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

709

***7637** CUESTA SANCHEZ, MARIA JESUS 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00 710

7,00

***1646** RAMIREZ RAMIREZ, MARIA ANGELES 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

711

7,00

***6885** MANRESA SANCHEZ, ANTONIO MIGUEL 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

712

***4155** PEREZ DE LOS RIOS, MARIA BELEN 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00 713

(44)

***6574** PEREZ DELICADO, MARIA TERESA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00 714

7,00

***2075** GALLEGO RAMIREZ, INMACULADA CONCEPCION 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 715

7,00

***7637** CUESTA SANCHEZ, MARIA VICTORIA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

716

***6776** MOROTE CRESPO, MARIA TERESA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00 717

7,00

***2134** NICOLAS PARRILLA, MARIA DEL MAR 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

718

7,00

***6887** GRAS LOPEZ, EDUARDO 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

719

***4630** GOMEZ HERNANDEZ, PAULA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00

720

7,00

***7312** ABAD MARTINEZ, CAROLINA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

721

7,00

***1037** PEREZ MORENO, JOSE ANTONIO 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

722

7,00

***6705** LOZANO PEREZ, HECTOR RAUL 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

723

***6986** TORREGROSA BAS, NATALIA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00

724

7,00

***5068** MANZANERA QUIROS, ALEJANDRA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

725

7,00

***4969** LLORET CARMONA, ALFONSO JAVIER 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

726

***7882** JAEN CORTES, ANA BELEN 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00

727

7,00

***7800** MATEO SAMPERE, LORENA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

728

7,00

***2049** PEREZ RUIZ, LUCIA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

729

***7723** LOPEZ DE QUERO, RUBEN 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00

730

(45)

***1138** NUÑEZ CHOVER, CESAR 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00 731

7,00

***6864** RODRIGUEZ FERNANDEZ, VERONICA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

732

7,00

***5311** MAZON SIERRA, SABRINA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

733

***2702** MARTINEZ MARTINEZ, MARIA LUISA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00 734

7,00

***5624** PORTUGUES FERRER, JOSE MIGUEL 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

735

7,00

***2352** CANO MARCOS, EVA MARIA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

736

***6315** SANTAMONICA FABRA, VICTOR MANUEL 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00 737

7,00

***6126** MANZANERA QUIROS, ALVARO 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

738

7,00

***7958** MOLINA GARCIA, BEATRIZ MARIA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

739

7,00

***5696** MARTINEZ CUERVO, VICTOR 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

740

***7661** SANCHEZ BRAVO, VANESA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00

741

7,00

***2894** GALVAÑ TERRES, ESTELA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

742

7,00

***5995** CAMPOS MORA, CLARA ISABEL 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

743

***9442** MATEOS NAVARRO, JUAN FRANCISCO 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00 744

7,00

***3007** ESTEVE MARTINEZ, PATRICIA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

745

7,00

***3194** FUENTES MEDINA, FRANCISCO JAVIER 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 746

***3332** DIAZ ORTEGA, ISABEL ANA 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 7,00

747

Referencias

Documento similar

a) La evaluación del alumnado matriculado en los diferentes niveles de este programa al CEEDCV y en los centros colaboradores en la modalidad a distancia, y que

La guía se centra en este último apartado y muestra cómo se deben ventilar las aulas para reducir el riesgo de contagio por COVID-19 por vía aérea, por lo que da pautas para la

Estas horas se asignarán por la Dirección General de Centros y Personal Docente con el fin de aumentar las jornadas a los docentes indefinidos con

a) El profesorado organizará, en coordinación con la dirección de los centros, tras cita previa, actividades específicas presenciales de tutorías individuales, resolución de

◦ Las personas solicitantes no admitidas pertenecientes a las reservas, tal como indica el apartado 2.12 del artículo 10 de la Orden 18/2016, primero participarán (ordenadas por

De conformidad con lo indicado en el documento de 29 de junio de 2021 del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el que se establecen

Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros educativos, se deben establecer una serie de medidas de protección y prevención

Una vegada estudiades les al·legacions realitzades a les llistes provisionals, i fent ús de les funcions que li atribueix el Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel