• No se han encontrado resultados

L objectiu d aquest protocol és establir uns criteris comuns per tal de:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "L objectiu d aquest protocol és establir uns criteris comuns per tal de:"

Copied!
7
0
0
Mostrar más ( página)

Texto completo

(1)

2.2

Brucel·losi

OBJECTE

L’objectiu d’aquest protocol és establir uns criteris comuns per tal de:

• Realitzar la vigilància mèdica dels treballadors exposats o en contacte amb animals infectats per brucel·la.

• Prevenir l’aparició de problemes de salut relacionats amb el treball en llocs de risc d’aquesta exposició.

DEFINICIONS I ABREVIATURES

Vegeu la Guia 2.1 Agents biològics.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Serà d’aplicació a qualsevol treballador en el qual l’avaluació de riscos del seu lloc de treball indiqui que pot tenir contacte amb animals i/o productes infectats per brucel·la.

(2)

INTERVENCIONS. Dades de risc laboral

Localització del risc

El risc es localitza en els treballadors dels laboratoris de microbiologia i els treballadors d’escorxadors i veterinaris en contacte amb animals potencialment infectats, i sobretot en les practiques obstètriques als animals en l’atenció als avortaments, en els casos de pastors i ramaders.

Vies d’exposició

Es tracta d’una antropozoonosi en què no existeix la transmissió persona-persona. Des del punt de vista professional interessen les vies de contagi següents:

Via cutaneomucosa

La brucel·la travessa la barrera cutaneomucosa fins i tot quan aquesta es troba intacta. La manipulació de productes fetals o el contacte amb pols contaminada poden produir contagi en l’ésser humà.

Inoculació accidental

Es pot produir en professionals sanitaris, veterinaris, treballadors de laboratori, etc.

Via respiratòria

Via digestiva

(verdura, aigua)

Via inha latòria

(pols estable) ÉSSER HUMÀ Reservori salvatge Reservori domèstic Contagi directe (contagi de pell i mucoses amb secrecions vaginals, restes placentàries o productes fetals, orina, femta, secrecions) Contagi indirecte (a través dels mateixos agents del

(3)

INTERVENCIONS. Exploració clínica

• Anamnesi específica per a l’exposició a sang i secrecions d’animals potencialment infectats amb brucel·la, centrant-se en la investigació de la simptomatologia sobre els sistemes i aparells que apareixen en l’apartat d’efectes sobre la salut (vegeu Annex 1). • Exploració física específica: especial atenció als òrgans o sistemes possiblement afectats

per l’exposició a sang i secrecions d’animals potencialment infectats amb brucel·la.

INTERVENCIONS. Estudis complementaris

Recomanacions per a la valoració inicial dels pacients amb sospita de brucel·losi: • Hemocultius. Caldrà mantenir-los almenys 30 dies.

• Proves serològiques: la prova del rosa de Bengala es ràpida i sensible; la seroaglutinació amb tub (Wright) segueix sent la prova serològica de referència; la prova de Coombs antibrucel·la i els tests ELISA específics per a IgM, IgG i IgA poden ser útils en determinades situacions (brucel·losi crònica).

• Hemograma i VSG: pot detectar citopènies. L’increment de la VSG ha de fer sospitar malaltia focal.

• Bioquímica: ha d’incloure proves de funció renal i hepàtica.

• RMN o TAC: si se sospita espondilitis, sacroiliïtis, artritis de maluc o neurobrucel·losi.

PERIODICITAT DE LES INTERVENCIONS

S’aconsella dur a terme exàmens de salut:

• A l’ingrés o en exposar-se al risc • Periòdicament cada 3 anys • En cas d’exposició accidental

(4)

EXPOSICIÓ ACCIDENTAL

Després de la inoculació accidental, inclosa la produïda amb les vacunes (contenen microorganismes vius), cal iniciar immediatament el tractament amb antibiòtics (doxiciclina més rifampicina) per espai de 3 a 6 setmanes. Cal demanar una prova serològica després de l’exposició i repetir-la a les dues setmanes.

RECOMANACIONS PREVENTIVES

Recomanacions col·lectives: Educació sanitària de tots els professionals exposats, informant-los sobre l’epidemiologia i les mesures preventives prèvies a la incorporació al lloc de treball.

Recomanacions individuals:

• Els treballadors exposats han de portar roba adequada, que inclouria bata tancada frontalment, mascareta i guants sempre que s’entri en contacte amb animals o materials presumiblement contaminats.

• Cal rentar-se acuradament les mans abans i després de la manipulació de productes animals.

• En el nostre medi no està indicada la vacuna als grups de risc, ja que té una administració complexa i existeixen efectes secundaris importants. Es disposa de mitjans de diagnòstic i tractament i es poden realitzar mesures de sanejament ramader.

(5)

ANNEX 1. ANAMNESI ESPECÍFICA PER A L’EXPOSICIÓ A BRUCEL·LA

* En absència d’episodis previs, i amb història recent compatible, els títols d’1/160 tenen valor diagnòstic. Data NO NO NO NO NO NO Símptomes generals Febre Astènia Sudoració Cefalea Artromiàlgies Símptomes específics Dolor articular Confusió Somnolència Letargia Nàusees Vòmits Dolor abdominal Arítmia Dispnea Dermatitis braços/mans Proves complementàries N (-) é (+) N (-) é (+) N (-) é (+) N (-) é (+) N (-) é (+) N (-) é (+) VSG Rosa de Bengala* Hemocultiu

Nom i cognoms: Núm. història:

Edat: Sexe: ¨ Home

¨ Dona Lloc de treball:

Activitat que realitza:

Exposició a productes de risc (anys): Tipus de producte de risc:

(6)

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I LEGALS

Comitè d'experts. Protocol per a la prevenció i control de la brucel·losi. Barcelona: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Generalitat de Catalunya, 1994.

Montilla A, Zamorano ML. Brucelosis: normas preventivas. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Notas Técnicas de Prevención. Vol. 3. Serie 6; 224.

CDC. Human exposure to Brucella abortus Strain RB51-Kansas, 1997. MMWR 1998; 47 (No.RR-9): 172-5.

Directiva 2000/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de setembre de 2000, sobre la protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. DOCE núm. L 262 de 17-10-2000.

Ariza J. Diagnóstico de la brucelosis en la actualidad. Med Clin 1992; 98: 20-2.

Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. BOE núm. 124 de 24-05-1997.

CDC. Brucellosis: General information. National Center for Infectious Diseases. Division of Bacterial and Mycotic Diseases.

<http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/brucellosis_g.htm>.

Talamante S, Gonzalez JI, Cortina P, Cortes C, Giménez F. Principales mecanismos de transmisión de la brucelosis en la provincia de Valencia. Medicina Preventiva 1997; 3: 12-8.

Luna Sánchez A, Rodríguez de Cepeda A, Suarez Morano T. Análisis de un brote epidémico en trabajadores de un matadero. Rev Esp Salud Pública 1998; 72: 137-46.

(7)

AUTORS

Dra. Esther Barbé Illa Dra. Laura Gavaldà Mestre Dra. Núria Betriu Cabeceran Dra. Carme Micheo Salas Dra. Magda Campins Martí Dra. Montserrat Olona Cabases Dra. Irma Casas Garcia Dr. Joaquim Oromi Durich Dra. Àngels Company Escales Dr. Josep M. Piera Aliaga Dra. Maria G. Esteve Pardo Dr. Josep Rebull Fatsini Dr. Alfonso Garcia Carbajo Dr. Josep M. Sánchez Dra. Ramona Garcia Macià Dr. Josep Vaqué Rafart Coordinadora: Ramona Garcia Macià

Aquesta guia ha estat revisada i avalada per:

Grup de treball en aspectes sanitaris de la salut laboral Associació Catalana de Medicina del Treball

Associació d’Estudis de Prevenció i Salut Laboral

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària

Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball Societat de Salut Publica de Catalunya i Balears

Generalitat de Catalunya

Departament de Salut

Referencias

Documento similar

Des del punt de vista dels autors, en aquest tipus d’avaluació és molt important que els criteris de correcció siguin transparents i disponibles per tothom tant en el seu disseny

Reial decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.. Reial

Proporcione esta nota de seguridad y las copias de la versión para pacientes junto con el documento Preguntas frecuentes sobre contraindicaciones y

[r]

Contraindicaciones: El uso de la mascarilla está contraindicado para los pacientes y los miembros de sus familias, profesionales sanitarios y compañeros de

Petición de decisión prejudicial — Cour constitutionnelle (Bélgica) — Validez del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por

La Normativa de evaluación del rendimiento académico de los estudiantes y de revisión de calificaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, aprobada por el Pleno or-

Com hem vist en l’apartat anterior, quan l’article està integrat en la part especifica o pròpia del topònim, cal escriure’l amb majúscula i no s’ha de contraure. En els

En els noms dels organismes, institucions, empreses, etc., com a noms propis que són, s’escriuen amb majúscula tots els substantius i adjec- tius, incloent-hi el genèric quan

• Gestión, en el ámbito nacional, de los procedimientos centralizados de autorización de medicamentos y asesoría científica en conexión con la Agencia Europea, así como

Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre la protecció n de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposició n

La combinación, de acuerdo con el SEG, de ambos estudios, validez y fiabilidad (esto es, el estudio de los criterios de realidad en la declaración), verificada la

Las manifestaciones musicales y su organización institucional a lo largo de los siglos XVI al XVIII son aspectos poco conocidos de la cultura alicantina. Analizar el alcance y

Si es consuma el suïcidi, proposam mesures d ’intervenció amb la comunitat educativa i la família de l ’ alumne o alumna o qui en tenia la tutela legal... Protocol

L objecte d aquest Pla Especial de Regulació d Usos del Sòl No Urbanitzable (PERUSNU) és l ordenació urbanística de la totalitat del sòl no urbanitzable del municipi de Cervià de

El contar con el financiamiento institucional a través de las cátedras ha significado para los grupos de profesores, el poder centrarse en estudios sobre áreas de interés

En junio de 1980, el Departamento de Literatura Española de la Universi- dad de Sevilla, tras consultar con diversos estudiosos del poeta, decidió propo- ner al Claustro de la

Entre nosotros anda un escritor de cosas de filología, paisano de Costa, que no deja de tener ingenio y garbo; pero cuyas obras tienen de todo menos de ciencia, y aun

E Clamades andaua sienpre sobre el caua- 11o de madera, y en poco tienpo fue tan lexos, que el no sabia en donde estaña; pero el tomo muy gran esfuergo en si, y pensó yendo assi

Se indica expresamente que «La prohibición de toda discriminación por razón de edad, tal como se aplica en la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa

Missing estimates for total domestic participant spend were estimated using a similar approach of that used to calculate missing international estimates, with average shares applied

- Exposició succinta de contingut: (i) “l’article 54.2.d de l’estatut dels treballadors faculta l’empresari a extingir el contracte de treball per acomiadament, sobre la

5 María Luisa Sosa de la Torre ha realizado un trabajo destacado a favor de las zacatecanas. A continuación, se anota una semblanza curricular con sus propias palabras: “Presidenta

La prevenció de riscos laborals té com a objectiu fonamental que la seguretat i la salut dels treballadors i de les treballadores no es vegin alterades per unes condicions inadequades