La normativa d avaluació a l Educació Primària

Texto completo

(1)

La normativa d’avaluació a

l’Educació Primària

(2)

2

Introducció:

 La normativa que regula l’avaluació a l’educació primària és:

 Estatal: tant la LOE (art. 16 a 21) com la normativa

d’ensenyaments mínims (RD 1513/2006) estableixen algunes característiques generals de l’avaluació a l’EP.

A més, l’ Ordre ECI/1845/2007, de 19 de juny, pel qual

s’estableixen els elements dels documents bàsics d’avaluació de l’educació bàsica regulada, estableix aquells elements comuns de l’avaluació a tot l’estat (actes, expedients, ...)

 Autonòmica:

 València: Orde de 13 de desembre de 2007, ..., sobre avaluació en educació primària.

 Balears: Ordre ... de 22 de desembre de 2008, sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat d’educació primària a les Illes Balears.

 Catalunya: Ordre EDU 296/2008, de 18 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària.

 La podem situar en el context de la regulació de l’avaluació a l’EP a Catalunya:

(3)

Criteris generals (art. 2):

A tot l’estat, l’avaluació de l’EP té unes característiques molt similars:

2.1 En el Projecte educatiu els centres han de desenvolupar i

concretar ... els criteris ... d’avaluació.

2.2 L’avaluació ha de ser contínua, global, i té per objecte

constatar els avenços de l’alumnat i detectar dificultats ...

2.3 L’avaluació te un caràcter formatiu, regulador i orientador

del procés educatiu.

2.4 Els referents són les competències bàsiques i els criteris d’avaluació. També s’han de prendre en consideració els

diferents elements del currículum, el treball fet a classe i l’interès i l’esforç personal.

(4)

4

Avaluació de l’alumnat (art. 3):

Cal assegurar el pas d’EI a EP i el pas de cicle:

3.1 ... en el primer trimestre del curs els centres ... establiran mecanismes de coordinació entre l’educació primària i ... el ... parvulari ..., que permetin completar la informació sobre l’alumnat ....

És manté l’avaluació inicial, però no diu res de reunir la

comissió d’avaluació o d’enviar informació a les famílies.

3.2 ... correspon als tutors ... a l’inici de cada cicle dur a terme una avaluació inicial ...

S’ha d’informar l’alumne dels procediments formals de

l’avaluació (3.3).

Quan el progrés de l’alumne no sigui l’esperat, cal adoptar

les mesures organitzatives i metodològiques ... (3.4).

(5)

Comissió d’avaluació: (art. 4):

Quantes CA hi ha d’haver? A cada cicle,

Quantes vegades s’ha de reunir? Com a mínim un cop per

trimestre.

Qui la forma? L’equip docent del cicle, presidida pel cap

d’estudis. Un tutor farà de secretari i n’aixecarà acta.

L’equip docent podrà decidir incorporar els altres

professionals que també hagin intervingut en el procés.

Què fa? Analitzar l’evolució dels aprenentatges i establir, si

cal, mesures.

Com prenen les decisions? Per consens o per majoria.

Quina constància en deixa? L’acta i la informació, per

(6)

6

Els informes: (art. 4):

Quants? Com a mínim un cop per trimestre i un altre al final

del cicle (6+1). Aquest, diferent.

Com ha d’informar? Per escrit.

Què ha de dir l’informe? Ha de reflectir (article 4.3):

Els resultats obtinguts en l’avaluació en relació amb les àrees del currículum,

la valoració del procés d’aprenentatge de l’alumne/a,

els aspectes personals i evolutius que es consideri oportú esmentar

i les mesures complementàries o de reforç que s’hagin pogut adoptar o les que s’ha previst adoptar.

En l’informe global de cada cicle s’ha d’incloure una

valoració final del cicle, la de les àrees i les decisions

relatives al pas de cicle o d’etapa.

(7)

La darrera sessió d’avaluació de

cada cicle (art. 4.4):

S’ha de fer una valoració final de les àrees i una valoració

global del progrés de cada alumne.

En aquesta darrera sessió s’ha de tenir en compte de manera

fonamental l’opinió del tutor.

Si l’alumne assoleix de manera incompleta els objectius i

promociona de curs, cal explicitar quines són les actuacions

en el cicle següent per assolir els objectius.

El criteri per promocionar és assolir de manera incompleta

els objectius (no un nombre d’àrees suspeses).

(8)

8

Atenció a la diversitat:

el Pla individualitzat: (art. 5.2):

Les adaptacions incorporades a la programació ordinària

poden ser insuficients. En aquests casos cal elabora un pla

individualitzat que:

... que reculli el conjunt d’ajudes, suports i adaptacions que pugui necessitar ....

Aquest pla pot comportar que algunes àrees no

s’imparteixin.

La comissió d’atenció a la diversitat ha de promoure aquest

pla. També donarà el vist i plau.

El tutor és el responsable d’elaborar aquest pla, amb la

col·laboració d’altres professionals.

També s’ha comptar amb la participació dels pares i de

l’alumne (si s’escau) i se’ls ha d’escoltar i s’ha de tenir en

compte el seu acord en les decisions finals. Se li donarà una

còpia del pla.

(9)

Atenció a la diversitat:

el Pla individualitzat: (art. 5.2):

El director aprovarà el pla.

El pla ha d’indicar els suports que ha de rebre l’alumne per a

fer efectiva la seva participació en les activitats del centre

(?).

Sempre que sigui possible s’ha d’utilitzar els suports de que

disposa el centre, tant materials com personals (companys,

...).

El pla ha d’incloure:

a) La identificació de les habilitats de l’alumne en els diferents àmbits i àrees.

b) Els objectius i les competències prioritàries d’aprenentatge. c) Altres objectius (habilitats personals i socials ...).

d) Les ajudes tècniques

e) Una valoració periòdica i un registre sistemàtic del progrés. f) L’avaluació s’ha de fer d’acord amb el pla.

(10)

10

Atenció a la diversitat:

el pla individualitzat: (art. 6.6):

Per a l’alumne amb altes capacitats intel·lectuals es pot

elaborar un pla quan:

 El seu nivell o ritme d’aprenentatge  I el grau de maduresa

El pla pot contemplar la flexibilització de la permanència en

un curs, el cicle o l’etapa. Cal comunicar la decisió al

(11)

Avaluació de final de cicle o

d’etapa: (art. 6):

En els documents oficials, els resultats de l’avaluació de l’EP

s’expressaran el els termes següents (t

ambé en l’informe

escrit a les famílies de final de cicle):

 Excel·lent (E); notable (N), bé (B), suficient (S) i insuficient (I). Negativa l’insuficient.

Són documents oficials les actes, l’expedient ... Els

informes no són documents oficials.

Aquestes qualificacions han de constar en els

documents d’avaluació de caràcter oficial i en els

certificats.

(12)

12

El pas de cicle o d’etapa: (art. 6):

Es passa quan:

s’ha assolit el desenvolupament corresponent de les competències bàsiques i un grau de maduresa adequat.

S’accedeix al cicle següent sempre que els aprenentatges no assolits no impedeixin seguir amb aprofitament el nou cicle o etapa, en la qual l’alumne/a rebrà els ajuts i el suport

corresponents.

Quan no es compleixin aquestes condicions (els

aprenentatges no assolits impedeixin seguir ...), no es podrà

accedir al nou cicle o etapa.

L’alumne amb un pla individualitzat ha de ser escolaritzat en

el nivell que es determini en el pla.

(13)

El pas de cicle o d’etapa: (art. 6):

Qui pren la decisió?

La decisió que un alumne ... estigui un any més en

un curs ... l’ha de prendre la comissió d’avaluació.

Quantes vegades pot repetir?

només es pot adoptar una vegada al llarg de l’etapa.

L’alumne amb un pla individual pot ampliar un

curs més ... Cal comunicar la decisió al director de

SSTT.

Com s’ha de prendre aquesta decisió? Valorant

...

... l’assoliment dels objectius programats,

... l’opinió de les famílies o representants legals

(14)

14

Participació de les famílies (art. 7):

El centre ha d’informar els pares

Mitjançant informes escrits, entrevistes individuals, reunions

col·lectives i d’altres mitjans que es considerin oportuns.

Els informes escrits com a mínim al final de cada trimestre i

un altre en finalitzar el cicle (6+1).

La periodicitat i l’organització de les entrevistes individuals i

reunions col·lectives les fixarà cada centre en la seva

programació general anual. Com a mínim:

 Una entrevista individual a l’inici de l’escolaritat.  Una altra al llarg de cada curs.

(15)

Documents oficials (art. 8):

Els documents oficials són:

A. Les actes de final de cicle. B. L’expedient acadèmic.

C. L’historial acadèmic.

D. L’informe individualitzat (en finalitzar l’etapa). E. L’informe personal per trasllat.

S’han d’ajustar als models i custodiats pel centre.

El director signarà els documents oficials.

Els documents han de romandre en el centre i el

secretari (la persona que faci les funcions) ha de

custodiar-los.

(16)

16

Actes (art. 9):

Són la relació nominal de l’alumnat i els resultats de

l’avaluació.

Les úniques oficials són les de final de cicle. Les altres, ha

d’existir, però no estan regulades.

S’han de tancar al final del període lectiu ordinari.

Si un alumne segueix un pla individualitzat, s’ha de marcar

amb una “X”.

Si un alumne accedeix al següent cicle per impossibilitat

legal de repetir s’ha de consignar “SL” en la casella del sí.

Expedient acadèmic (art. 10):

Recull de manera acumulativa els resultats de l’avaluació.

Inclou, si és el cas, el pla individualitzat. També altres

observacions.

(17)

Historial acadèmic: (art. 11):

Reflecteix els resultats de l’avaluació i les decisions relatives

al progrés acadèmic. Té valor acreditatiu dels estudis cursats.

Figura també, entre d’altres, el pla individualitzat.

Al final de l’etapa es lliure a l’alumne (i còpia al centre

d’ES, a petició d’aquest).

Informe individualitzat: (art. 12):

Informa del progrés seguit per l’alumne. També s’hi farà

constar la informació necessària per a la continuïtat de

l’aprenentatge i altres aspectes rellevants.

Al final de l’etapa i elaborat pel tutor.

(18)

18

Trasllat de centre: (art. 13):

De centre d’origen a centre de destinació i a petició d’aquest:

 L’historial acadèmic.

 Si s’escau, l’informe personal per trasllat

El centre receptor obre l’expedient acadèmic.

En cas de marxar a un centre fora de Catalunya, ha de ser en

castellà i amb unes altres qualificacions (SB, NT, BI, SU i

IN).

(19)

Informe personal per trasllat: (art. 13):

Només per a alumnes que marxen del centre sense haver

completat un cicle sencer.

És un document per garantir l’adequada continuïtat dels

aprenentatges.

Com a mínim es farà constar els elements següents:

a) Resultats parcials de l’avaluació.

b) Descripció de les mesures educatives complementàries i de reforç i suport realitzades.

c) Totes les observacions que es considerin oportunes.

(20)

20

Els registres: (art. 15):

Document que recull sistemàticament les observacions del

procés d’aprenentatge.

També conegut com full de seguiment.

S’estableix la seva existència però no el seu format.

Cada centre establirà els models més adequats en el Projecte

educatiu.

Completament oberts:

És un full en blanc. No hi ha categories d’informació.

Avantatges i inconvenients.

Completament tancats:

Hi ha moltes categories d’informació susceptibles de ser enregistrades Avantatges i inconvenients

(21)

21

Els documents:

Escola

d'origen

Escola de

destí

Família

Actes

Es queden a l’escola S’obren de noves ...

Historial

Acadèmic

(antic llibre …)

Espera que li demanin

El demana

Al final de l’etapa

Informe individual

per trasllat

Només si marxa a mig cicle

El demana

No

Expedient

Acadèmic

Es queda a l’escola S’obre un de nou

No

Informes

(22)
(23)

Introducció:

La normativa que regula l’avaluació a

l’ESO és l’Ordre EDU 295/2008, de 13

de juny, per la qual es determinen el

procediment i els documents i requisits

formals del procés d’avaluació en

l’ESO.

Vegem aquest document en el context

(24)

24

Ordre ECI/1845/2007, de 19 de juny, pel qual s’estableixen els elements dels

documents bàsics d’avaluació de l’educació bàsica regulada .

LOE: articles 28 a 31:

Avaluació de processos, contínua, diferenciada ...

Àmbit de l’Estat

Àmbit de Catalunya

Les “instruccions curs” recolliran (cada curs) gran part d’aquesta normativa. A més, la complementa amb orientacions.

És el decret e currículum. Conté alguna normativa relativa a avaluació.

Decret 143/2007, pel qual s’estableix l’ordenació ... d’ESO.... (DOGC de 29-6).

Ordre EDU 295/2008, ... es

determinen el procediment i els documents i requisits formals de l’avaluació a l’ESO ...(DOGC de 18-6).

Introducció: el marc normatiu:

Resolució de 15 de novembre de 2007 ... les instruccions ... documents d’avaluació de l’ESO per al curs 2007-2008:

Contingut: historial acadèmic, avaluacions trimestrals i qualificacions finals

Resolució de6 de juny de 2008, ... les instruccions per a l’avaluació final de l’alumnat d’ESO dels centres educatius

privats, per al curs 2007-2008

És la normativa de referència d’avaluació a l’etapa a Catalunya. Integra les dues resolucions

anteriors.

Real Decret 1631/2006pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims

corresponents a l’ESO.

Ordre EDU .../2010, ... Modifica

(25)

Criteris generals: (art. 2):

 L’avaluació dels processos ha de ser contínua i diferenciada

segons les diferents matèries.

 Els objectius i les competències bàsiques han de ser el

referent ... de l’avaluació.

 L’avaluació ha de ser contínua i té per objecte constatar els

avenços de l’alumnat ... A fi que l’avaluació sigui contínua

s’han d’establir pautes d’observació sistemàtica ...

 L’avaluació ha de tenir caràcter formatiu, regulador i

orientador del procés educatiu.

 L’avaluació ha de ser diferenciada.

 S’han de tenir en consideració els diferents elements del

currículum, el treball fet a classe, l’interès i l’esforç.

(26)

26

Criteris generals: (art. 2):

 El projecte educatiu de cada centre ha d’incloure:

 els criteris generals adoptats respecte a l’avaluació  i el pas de curs.

 Respecte de l’acreditació de l’etapa

 I respecte al disseny d’activitats d’avaluació i recuperació.

 Les programacions de cada matèria han d’incloure els criteris

d’avaluació i les activitats d’avaluació i recuperació.

 L’avaluació final de cada matèria s’ha de fer en relació amb

els criteris d’avaluació establerts per al curs.

 Els centres han de fer públics els criteris d’avaluació ... els que

s’aplicaran en l’avaluació dels aprenentatges i els criteris per

decidir si l’alumne passa de curs.

 Els centres han d’informar les famílies i els alumnes d’aquests

criteris.

(27)

27

Criteris generals: (art. 2):

Els referents per a l’avaluació han de ser:

2.4 Els referents per a l’avaluació són l’assoliment de les CB i els criteris d’avaluació de cada matèria. 2.7 i 8.2 L’avaluació final de cada matèria s’ha de fer en relació amb els

criteris d’avaluació establerts per al curs. 12.2 L’alumne passa al curs següent quan ha superat els objectius de les matèries. 14.2 i 14.3 L’alumne que en finalitzar l’ESO hagi assolit les CB i

els objectius de l’etapa obté el títol

de GESO. L’alumne que hagi

superat totes les matèries de l’etapa

(28)

28

Coordinació amb l’EP: (art. 3):

 Els centres d’ESO han de sol·licitar als centres d’EP una còpia

de l’Historial acadèmic i de l’Informe d’avaluació

individualitzat.

 S’han de preveure reunions amb els tutors del darrer any

d’Educació Primària.

(29)

Equip docent: (art. 4):

 És el conjunt de professors d’un grup d’alumnes. Fixeu-se que

enlloc es parla de la comissió o junta d’avaluació. No

diferencia entre l’equip de professors que imparteix la

docència i el que es reuneix per avaluar.

 Adopta les decisions per consens i en cas de no ser possible,

per majoria.

 Cada membre té un sol vot, independentment del nombre de

matèries que imparteixi.

(30)

30

Sessions d’avaluació: (art. 5):

 És la reunió de l’equip docent per intercanviar informació i

prendre decisions.

 Coordinada i presidida pel tutor. Formada per l’equip docent.

Poden participar-hi altres professors amb responsabilitats de

coordinació. També altres professionals que intervinguin en el

procés.

 Almenys una sessió d’avaluació cada trimestre.

 A més, en el primer trimestre de 1er i 4t se n’ha de celebrar

una altra com a mínim, per a millorar el coneixement i

l’acollida.

 El tutor n’aixeca acta del seu desenvolupament, on fa constar

els acords i vehicula la informació amb la família.

(31)

Atenció a la diversitat (art. 6):

 Per resoldre les necessitats de tot l’alumnat, cal establir en les

programacions les adaptacions necessàries d’acord amb:

a) Verificar l’adequació dels objectius a l’alumna.

b) Preveure diferents activitats amb diferents grua de complexitat. c) Preparar noves activitats que permetin a aquest alumne aprendre

i participar ...

d) Planificar mesures de reforç de les matèries ... si les adaptacions resulten insuficients ...

e) Avaluar prenent com a referent les opcions recollides específicament en les programacions.

(32)

32

Programes de diversificació

curricular: (art. 6.4):

 Un cop exhaurides les mesures anteriors ... els centres poden

organitzar programes flexibles de diversificació per tal

d’assolir ... I l’obtenció del GESO.

 Adreçats a:

 Des del 3r curs.

 També els alumnes que ja han cursat 2n, no estan en condicions de passar a 3r i ja han repetit a l’ESO; escoltat l’alumne i la

família.

 Una durada d’1 o 2 cursos.

 L’avaluació dels PDC ha de ser contínua i diferenciada segons

els àmbits, projectes interdisciplinars i matèries del programa.

 Els conjutn e professors del PDC farà l’avaluació col·legiada.

 L’alumne que no superi el PDC i compleixi els requisits

(33)

Atenció a la diversitat:

el Pla individualitzat: (art. 6.3):

Si les adaptacions, les mesures de reforç i el PDC són

insuficients cal elaborar un Pla individualitzat.

Aquest, recull el conjunt d’ajudes, suports i i adaptacions.

Pot comportar que no es facin alguna de les àrees o les seves

parts.

La comissió de diversitat ha de promoure aquest Pla i ha de

donar el vist i plau.

El director l’ha d’aprovar.

Serà elaborat pel tutor.

Comptarà amb la participació dels pares i s’ha de tenir el seu

acord en les decisions finals.

Comptarà amb la participació de l’alumne (si s’escau) i

d’altres professionals.

(34)

34

Atenció a la diversitat:

el Pla individualitzat: (art. 6.3):

 Sempre que sigui possible s’han d’utilitzar els suports

de que disposa el centre ...

 El Pla ha d’incloure:

 La identificació de les habilitats de l’alumne en els diferents àmbits i àrees.

 Els objectius i les competències prioritàries d’aprenentatge.  Altres objectius (habilitats personals i socials ...).

 Les ajudes tècniques

 Una valoració periòdica i un registre sistemàtic del progrés.  L’avaluació s’ha de fer d’acord amb el pla.

(35)

Situacions d’escolarització

singular (art. 6.4):

 Ho són:

 L’escolarització compartida entre centre ordinari i

centre EE

 La realització d’activitats complementàries en les

UEC.

 L’atenció educativa domiciliària, en aules

hospitalàries, en centres del D. de Justícia o del D.

d’Acció Social i ciutadania.

 Quan hi hagi una d’aquestes situacions, el

centre ha d’establir els procediments pel

seguiment.

(36)

36

Resultats de l’avaluació contínua:

(art. 8):

 En la darrera avaluació ordinària del curs, l’equip

docent ha de valorar els resultats obtinguts per l’alumne

en aquest període i els de recuperació.

 A partir d’aquesta informació cada professor atorgarà

una qualificació final.

 8.3 Amb anterioritat a l’inici del període d’activitats

extraordinàries, les famílies han de rebre informació

dels resultats d’aquesta qualificació inicial d’avaluació

contínua i de les activitats que es proposen a l’alumnat

durant el període d’activitats extraordinàries de

recuperació o de millora.

Avaluació contínua

Act extraordinàries

Inici període act. extra.

No abans dels 5 darrers dies de curs

(37)

37

Activitats extraordinàries (art. 9):

 9.1 Després de la darrera avaluació ordinària s’ha

d’iniciar un període durant el qual el centre ha de

realitzar les activitats extraordinàries de recuperació o

de millora dels resultats obtinguts ja programades

prèviament, .... Aquest període no pot començar abans

dels cinc darrers dies lectius establerts en l’Ordre per

la qual s’estableix el calendari del curs.

Avaluació contínua

Act extraordinàries

Inici període act. extra. Darrera av. ordinària Act, extraordinàries de recuperació o millora No abans dels 5

(38)

38

Avaluació final de curs (art. 10):

 En cadascun dels 4 cursos.

 Després de les activitats extraordinàries l’equip ... s’ha

de reunir en sessió d’avaluació final per, a partir de les

qualificacions obtingudes, decidir qui passa.

 La qualificació final no pot ser inferior a:

 La qualificació final de l’ava. contínua.

 Ni a la qualificació de les act. extraordinàries.

 Optatives de 1r a 3r: qualificació del bloc de matèries

optatives (mitjana aritmètica de T. Síntesi per una

banda i de les matèries optatives per altra). Dificultat de

sumar “peres i pomes”

 A les sessions d’avaluació pot haver-hi un membre de

l’equip directiu, amb veu i sens vot.

(39)

Qualificacions (art. 11):

 En tots els documents de caràcter oficial.

 Són: excel·lent (E), notable (N), bé (B), suficient (S) i insuficient (I). Hi ha una equivalència numèrica de l’1 al 10.

 I no hi ha 0!

 En els documents no oficial (butlletins trimestrals) podem posar altres codificacions: comentaris, grau d’assoliment, etc.

 Però estaria bé mantenir certa coherència entre els butlletins trimestrals i els finals.

(40)

40

Pas de curs (art. 12):

 12.1 En finalitzar cadascun dels cursos ... i com a conseqüència del procés d’avaluació, l’equip docent, en la sessió d’avaluació final de curs, ha d’adoptar les decisions ... sobre el pas de curs ..., tenint en compte la seva evolució general en relació amb les

competències bàsiques i l’assoliment dels objectius en les diferents matèries.

 Amb dues passa (però les haurà de recuperar). Amb tres repeteix.  Excepcionalment amb tres passa si:

 Això no li ha d’impedir seguir amb èxit el curs següent,  Té expectatives favorables de recuperació,

 El pas de curs el beneficiarà.

 Per prendre aquesta decisió, majoria. En cas d’empat, el tutor.

 12.3 Si escau, es comptabilitzen com una sola matèria les cursades

(41)

Pas de curs (art. 12.4):

Modificar la qualificació atorgada en primer lloc per un professor:

 Excepcionalment,  De manera raonada,

 Un cop escoltat el professor corresponent,

 L’equip docent pot acordar la superació d’alguna matèria tenint en compte:

 La maduresa de l’alumne,  Les actituds i els interessos,

 L’anàlisi global dels seus aprenentatges,

 Les possibilitats de recuperació i de progrés en cursos posteriors.

 Cal el vot favorable de 2/3 parts de l’equip present.

 La qualificació serà de suficient i amb asterisc. No hi ha límits al nombre d’asteriscs.

(42)

42

Pas de curs (art. 12):

 Es pot repetir cada curs una sola vegada. I dos cops a l’etapa (independentment del que hagi fet a la primària).

 Excepcionalment es pot repetir dues vegades 4t curs si no s’ha repetit abans a l’etapa.

 12.6 L’alumnat té dret a cursar l’educació secundària obligatòria en els

centres ordinaris fins als divuit anys complerts en l’any natural en què finalitza el curs.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1r ESO 2n ESO 2r ESO 3r ESO 4t ESO 4t ESO

2014

12 anys 13 anys 14 anys 15 anys 16 anys 17 anys 18 anys

(43)

Mesures de suport i reforç en el

pas de curs (art. 13):

 Les ha d’establir l’equip docent.

 No poden consistir només en la superació d’una prova.

 Si han de repetir, han de tenir un pla específic personalitzat orientat a superar les dificultats.

 Si un alumne segueix un Pla individualitzat, seguirà allò que s’estableixi en el Pla. Caldrà deixar-hi constància en l’historial.

(44)

44

Les matèries no superades de

cursos anteriors, resten pendents?

 Sembla que sí.

 Si no és així no té sentit dir “12.3 Si escau, es comptabilitzen com a

una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos”

 Fixeu-nos bé en aquest redactat: “14.3 L’alumne que hagi superat totes

les matèries de l’etapa obté el títol de GESO”

 Això té diverses conseqüències:

 L’alumne amb matèries pendents ha de poder recuperar-les en el períodes d’avaluació continuada i extraordinària.

 Cal que l’escola estableixi com es recuperen les matèries pendents.

 Bàsicament hi ha dues maneres de recuperar matèries suspeses:

 Matèries els continguts de les quals són estructurats de manera

essencialment acumulativa. Per exemple, les matèries instrumentals. Podem considerar que aprovant la matèria del curs superior queda recuperada la del curs inferior.

 Matèries els continguts de les quals són independents curs a curs. Així, dominar el continguts de 3r no implica dominar els de 2n. En aquest cas, cal recuperar-la.

(45)

45

Les matèries no superades de

cursos anteriors, resten pendents?

 Si la matèria no superada té continuïtat en el curs següent, no ha d’haver-hi problemes per a

recuperar-la, encara que l’escola hagi de

preveure-ho.

 Però si la matèria no té continuïtat i/o té un nom diferent, aleshores cal preveure com podem ajudar l’alumne a recuperar-la.

 Amb quines matèries pot passar? (marcades amb ombra). 1r 2n 3r 4t Llengua catal. 3 3 3 3 Llengua cast. 3 3 3 3 Llengua est. 3 3 3 3 * CCSS, geo. i ha. 3 3 3 3 Matemàtiques 3 3 3 3 Ciències natu. 3 3 4 * Tecnologies 2 2 2 * Educació física 2 2 2 2 Educació plà. - 3 1 * Música 3 - 1 * Educació ciuta. - - 1 1 * Religió 2 1 1 1 Optatives 2 3 2 *

(46)

46

Superació de l’etapa i GESO (art. 14):

 14.1 En el quart curs, en la sessió d’avaluació final, l’equip docent

ha de decidir sobre l’acreditació de l’etapa.

 14.2 L’alumnat que en finalitzar l’educació secundària obligatòria

hagi assolit les competències bàsiques i els objectius de l’etapa obté el títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria.

(47)

Superació de l’etapa i GESO (art. 14):

MODIFICAR LA QUALIFICACIÓ D’UNA MATÈRIA ( ... malgrat el seu professor ...):

14.4 Per fer efectives les decisions sobre superació de l’etapa de

l’alumnat, excepcionalment,  de manera raonada i

 un cop escoltat el professorat corresponent,

l’equip docent pot acordar la superació d’alguna matèria, tenint en

compte:

 la maduresa,

 les actituds i els interessos de l’alumne/a,  l’anàlisi global dels seus aprenentatges

 i les possibilitats de progrés en estudis posteriors.

Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable d’un mínim de dos

terços dels membres de l’equip docent presents en la sessió.

La qualificació d’aquestes matèries serà de suficient i s’indicarà a

(48)

48

Superació de l’etapa i GESO (art. 14):

GESO MALGRAT ALGUNA MATÈRIA SUSPESA:

14.3 L’alumnat que hagi superat totes les matèries de l’etapa obté el

títol de GESO.

 L’equip docent, considerant:

 la maduresa de l’alumne/a

 i el seu grau d’assoliment de les competències bàsiques,  així com les seves possibilitats de progrés,

pot decidir que un alumne ... que té una o dues i, excepcionalment,

tres matèries no superades, obtingui el títol.

A aquests efectes es comptabilitzen com una sola matèria les

cursades amb el mateix nom en diferents cursos.

Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable de la majoria dels

membres de l’equip docent presents.

En qualsevol cas, per obtenir el títol de GESO cal haver assolit la

capacitat d’utilitzar normalment i correctament les dues llengües oficials a Catalunya.

(49)

Superació de l’etapa i GESO (art. 14):

En cas d’alumnes de Diversificació curricular, s’ha de

tenir en compte els competències bàsiques, els objectius i

els criteris de la diversificació.

En cas de no GESO, certificat.

14.7 Els centres docents han d’organitzar anualment

proves per superar les matèries pendents ... per a aquells

alumnes que no hagin obtingut el GESO i hagin

superat l’edat màxima de permanència a l’etapa. S’hi

poden presentar, en els dos anys següents a la

finalització dels estudis, alumnes amb un màxim de cinc

matèries pendents d’avaluació positiva.

Caldrà anar amb compte amb les matèries que li deixem

suspeses a un alumne que no obtingui el GESO.

(50)

50

Càlcul mitjana (art. 15):

 Només pels que han superat l’etapa.

 Mitjana aritmètica de la mitjana dels quatre cursos.  Amb un decimal.

 Tenint en compte les matèries recuperades.

 Les matèries optatives, com una sola matèria (?)  No s’ha de tenir en compta la matèria de religió.

(51)

Participació de les famílies (art. 16):

 16.1 ... el professorat ... ha d’informar

 l’alumnat

 i les seves famílies

 dels criteris d’avaluació

 generals del centre  i dels de cada matèria,

 així com de les estratègies de recuperació.

 16.2 L’alumnat, o els seus pares ... té dret a sol·licitar ...

aclariments respecte de les qualificacions:  d’activitats d’aprenentatge,

 dels informes derivats de les sessions d’avaluació trimestral  i de les qualificacions finals atorgades per l’equip docent,

 i també pot formular reclamacions sobre aquestes qualificacions

finals d’acord amb el procediment establert pel Departament d’Educació.

(52)

52

Orientació final de l’etapa (art. 17):

 En finalitzar l’ESO

 El centre ha d’elaborar un document orientador

 Sobre les opcions més adequades per al seu futur acadèmic o professional

 Ha de tenir caràcter confidencial  No pot ser prescriptiu.

ACCIÓ ORIENTADORA

En/Na ..., Professor de l’escola ..., fa constar que l’equip docent, reunit en data ... ha valorat

l’evolució dels aprenentatges de l’alumne ...

De resultes d’aquesta valoració, l’equip considera que l’opció més adequada per l’alumne/a es seguir els estudis de ...

de l’especialitat de ...

Aquesta orientació ha estat comentada individualment amb l’alumne/a i amb els seus pares o representants legals durant les sessions de tutoria dels darrers trimestres. Aquesta acció orientadora té caràcter confidencial i no és prescriptiva.

Barcelona, ... de juny del 2008

(53)

Orientació final de l’etapa (art. 17):

 Un altre model:

ACCIÓ ORIENTADORA

Nom de l’escola ... Nom del tutor: ... Nom de l’alumne: ... L’equip docent reunit en data ..., havent considerat l’evolució dels aprenentatges de l’alumne fa la següent Orientació:

L’opció més adequada és seguir els estudis de:

 Batxillerat, de la modalitat de ...  Cicle formatiu de grau mitjà, de la família de ...

 Programa de Qualificació Professional Inicial, de perfil professional de ... Aquest orientació ha estat comentada individualment amb l’alumne i amb els seus pares o representants legals durant les sessions de tutoria dels darrers trimestres.

Aquesta orientació té caràcter confidencial i no és prescriptiva.

(54)

54

Documents oficials (art. 18):

 Els documents oficials són:

 Les actes d’avaluació finals.  L’expedient acadèmic.

 L’historial acadèmic d’ESO.  L’informe personal per trasllat.

 S’han d’ajustar als models i custodiats pel centre.

 El director signarà els documents oficials.

 Els documents han de romandre en el centre i el

secretari (la persona que faci les funcions) ha de

custodiar-los.

(55)

Actes: (art. 19):

 Són la relació nominal de l’alumnat i els resultats de

l’avaluació de les matèries (també les no superades de cursos

anteriors).

 Les úniques oficials són les de final de curs.

 S’han de tancar al final del mes de juny.

 Hi ha un codi per especificar les diferents mesures d’atenció

a la diversitat.

 SÍ: promociona. SL: promociona per no poder repetir. SD:

promociona per Pla individualitzat. NO: no promociona.

Expedient acadèmic: (art. 20):

 Recull de manera acumulativa els resultats de l’avaluació.

 Inclou, si és el cas, el pla individualitzat. També altres

(56)

56

Historial acadèmic: (art. 11):

 Reflecteix els resultats de l’avaluació i les decisions relatives

al progrés acadèmic. Té valor acreditatiu dels estudis cursats.

 Figura també, entre d’altres, el pla individualitzat.

 S’ha de lliurar a l’alumne al final. Això s’ha de reflectir a

l’expedient.

(57)

Trasllat de centre: (art. 22):

 De centre d’origen a centre de destinació i a petició d’aquest:

 L’historial acadèmic.

 Si s’escau, l’informe personal per trasllat

 El centre receptor obre l’expedient acadèmic.

 En cas de marxar a un centre fora de Catalunya, ha de

ser en castellà i amb unes altres qualificacions (SB, NT,

BI, SU i IN).

(58)

58

Informe personal per trasllat (art. 23):

 Només per a alumnes que marxen del centre sense haver

completat un curs.

 És un document per garantir l’adequada continuïtat dels

aprenentatges.

 Com a mínim es farà constar els elements següents:

a) Resultats parcials de l’avaluació en cas d’haver tingut alguna avaluació)

b) Aplicació de les mesures educatives complementàries i de reforç i suport realitzades.

c) Totes les observacions que es considerin oportunes.

(59)

Full de seguiment acadèmic (art 25):

 És el document en el que es fan constar les observacions

pertinents respecte del procés d’aprenentatge de

l’alumne.

 El tutor n’ha de disposar d’un.

 S’han de conservar en el centre fins que l’alumne

finalitza l’escolarització.

Altres documents d’avaluació (art 24):

 Les actes no finals, el full de seguiment acadèmic (registre) i

els butlletins de qualificació són documents obligatoris que

cada centre decidirà com han de ser.

 Les signatures han de ser autògrafes i a sota ha de constar el

nom.

(60)

60

El full de seguiment acadèmic:

Els registres:

 El centre ha de tenir-ne però el format l’ha de decidir cada centre:

 Cal que hi hagi un model d’escola?

 Sembla raonable no fiar-se només de la memòria.

 Sembla raonable que hi hagi cert acord.

 Cal buscar l’equilibri entre poder observar i enregistrar informació significativa i que sigui un instrument pràctic.

 Tradicionalment els registres oscil·len entre models oberts i tancats:

Completament oberts:

És un full en blanc. No hi ha categories d’informació.

Avantatges i inconvenients.

Completament tancats: Hi ha moltes categories d’informació susceptibles de ser enregistrades

(61)

Comunicació amb la família (art 26):

 El centre ha d’establir comunicació periòdica amb les famílies.

 El tutor ha d’informar per escrit almenys una vegada per

trimestre, després de cada sessió d’avaluació.

 En finalitzar cada curs s’ha d’informar per escrit dels resultats

de l’avaluació final. Aquesta informació contindrà:

 Les qualificacions de les matèries:  La promoció o superació de l’etapa.

 Si s’escau, les mesures previstes per l’assoliment dels objectius.  Si s’escau, activitats que l’alumne hauria de realitzar en

vacances.

 S’ha de garantir una reunió col·lectiva durant el primer

trimestre de cada curs i una entrevista individual cada

curs.

(62)

62

Trasllat: els documents

Escola

d'origen

Escola de

destí

Família

Actes

Es queden a l’escola S’obren de noves ...

Historial

Acadèmic

(antic llibre …)

Espera que li demanin

El demana

Al final de l’etapa

Informe individual

per trasllat

Només si marxa a mig curs

El demana

No

Expedient

Acadèmic

Es queda a l’escola S’obre un de nou

No

Butlletins

(63)
(64)

64

Introducció:

La normativa que regula l’avaluació a

l’ESO és l’Ordre EDU 554/2008, de 19

de setembre, per la qual es determinen

el procediment i els documents i

requisits formals del procés d’avaluació

... del batxillerat.

Vegem aquest document en el context

(65)

65

Ordre ECI/1845/2007, de 19 de juny, pel qual s’estableixen els elements dels

documents bàsics d’avaluació de l’educació bàsica regulada .

LOE: articles 36:

Avaluació de processos, contínua, diferenciada ...

Àmbit de l’Estat

Àmbit de Catalunya

Les “instruccions curs” recollen (cada curs) gran part d’aquesta

És el decret e currículum. Conté alguna normativa relativa a avaluació.

Decret 142/2008, pel qual s’estableix l’ordenació ... del batxillerat (DOGC de 29-7).

Ordre EDU 554/2008 ... es

determinen el procediment i els

documents ... del procés d’avaluació al batxillerat ...(DOGC de 30-12).

Introducció: el marc normatiu:

És la normativa de referència d’avaluació a l’etapa a Catalunya. Integra les dues resolucions

anteriors.

Real Decret 1467/2007pel qual s’estableix l’estructura bàsica del batxillerat i es fixen

(66)

66

Criteris generals: (art. 2):

L’avaluació dels processos ha de ser contínua i alhora global i diferenciada segons les matèries.

Els objectius i les competències generals i específiques ... donen les pautes que han de regular els processos d’avaluació. Aquests objectius i competències han d’estar recollits a les programacions didàctiques ... i han de constituir el referent constant ....

L’avaluació ha de ser contínua ... Per tal que l’avaluació sigui contínua s’han d’establir pautes per a l’observació sistemàtica (principi de detecció í actuació

immediat). En les sessions d’avaluació que es facin al llarg del curs hi haurà d’haver constància dels resultats obtinguts per l’alumnat en els activitats de recuperació esmentades.

L’avaluació ha de ser diferenciada per a cadascuna de les matèries ... Així mateix cal prendre en consideració els diferents elements del currículum i el treball fet a classe, així com l’interès i l’esforç ...

L’avaluació també ha de ser global ... la seva evolució de conjunt.

L’avaluació és en sí mateixa formativa, regula i orienta el procés educatiu

Els centres ... han d’incloure en el seu projecte educatiu els criteris generals

adoptats respecte a l’avaluació ... la promoció i respecte al disseny d’activitats d’avaluació i recuperació. També en les programacions ....

En el cas de les matèries de l’àmbit de llengües, la qualificació de l’expressió oral haurà de representar com a mínim el 25 % de la qualificació final de cada matèria. També ha de potenciar la producció de textos creatius de tot tipus ... I ha de

representar com a mínim un 25 % de la qualificació final de cada matèria.

Els centres ... han de fer públics els criteris d’avaluació ... i de promoció ... L’alumnat i els pares ... han d’estar informats al començament de curs ... Aquesta informació, que s’ha de lliurar de manera individualitzada i per escrit ....

(67)

L’equip docent: (art. 8):

L’equip docent està integrat per un professor de

cada matèria i coordinat i presidit pel tutor, ha

d’actuar de manera col·legiada en tot el procés

d’avaluació i en adoptar les decisions que en

resultin.

Cada professor aportarà informació ....

També poden participar altres ... amb veu i sense

vot.

Adoptarà les decisions per consens. Si no, per

majoria absoluta. A cada decisió ha d’intervenir

el professor de les matèries que cursi l’alumne.

Cada professor, un vot (independentment del

nombre de matèries ...).

(68)

68

Sessions d’avaluació (art. 9):

És la reunió de l’equip docent amb la finalitat

d'intercanviar informació i prendre decisions.

Al menys una sessió d’avaluació trimestral ...

... i en el primer trimestre de 1r, una avaluació

inicial.

L’equip docent ha d’adoptar les decisions que

consideri pertinents.

La persona tutoria ha de:

Presidir i coordinar les reunions.

Estendre l’acta.

Fer-hi constar els acords.

Donar la informació adequada a alumne i pares.

(69)

Avaluació final de curs (art. 10):

El professor és qui decideix si l’alumne ha

superat els objectius ...

Els resultats s’han d’expressar del 0 al 10 sense

decimals.

Si l’alumne té pendent de superació la matèria de

1r, NO pot ser qualificada: PQ (pendent de

qualificar).

En les sessions d’avaluació de final de curs, hi

(70)

70

Proves extraordinàries (art. 11):

Amb posterioritat a l’avaluació final de curs, el

centre ha d’organitzar les proves extraordinàries:

no es poden fer abans dels 5 darrers dies de

classe.

El professor és qui decideix si l’alumne ha

superat els objectius ...

Els resultats s’han d’expressar del 0 al 10 sense

decimals (o NP: no presentat).

El departament didàctic ha d’elaborar les proves

extraordinàries ...

Després de les proves extraordinàries tindrà lloc

(71)

Proves extraordinàries (art. 11):

L’equip docent ... valorarà es considerarà que els

resultats d’algunes matèries poden compensar els

obtinguts en altres ... atenent l’assoliment de les

competències i també les possibilitats de progrés.

Si la decisió a efectes de pas de curs o obtenció

del títol implica modificar la qualificació

d’alguna matèria, cal l’acord de la majoria de 2/3

dels membres presents.

Cada membre haurà d’exposar raonadament la

(72)

72

Pas de curs (art. 12):

L’equip docent ... valorarà es considerarà que els

resultats d’algunes matèries poden compensar els

obtinguts en altres ... atenent l’assoliment de les

competències i també les possibilitats de progrés.

Si la decisió a efectes de pas de curs o obtenció

del títol implica modificar la qualificació

d’alguna matèria, cal l’acord de la majoria de 2/3

dels membres presents.

Cada membre haurà d’exposar raonadament la

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...