• No se han encontrado resultados

A) Determinar les persones que realitzen la vaga.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "A) Determinar les persones que realitzen la vaga."

Copied!
16
0
0

Texto completo

(1)

GESTIÓ SERVICIS MÍNIMS I COMUNICACIÓ DEL PERSONAL DE VAGA AMB ITACA.

(en castellano más adelante, pág. 9 a 16)

Les dades relatives a un dia de vaga es podran gravar/modificar a ITACA mentres que no haja passat la data establida per a la correcció d’errades, moment en què ITACA ja no deixarà modificar estes dades.

El llistat “comunicat vaga oficial” apareixerà amb una marca d'aigua “Provisional” a l'imprimir-lo (per a la seua exposició en el tauler d'anuncis del centre) i una vegada transcorreguts els dies de correccions, a l'imprimir-lo tindrà caràcter “Definitiu”.

Pas previ obligatori: (només centres no incorporats a ITACA)

S'ha de tindre definit un “calendari del centre” que impedirà, per exemple, introduir dades en un dia no lectiu.

Faça clic en l'opció “Centre > Menú Principal > Calendari del centre.

ITACA guardarà per defecte un calendari oficial i mostrarà automàticament el missatge següent: “El registre ha sigut guardat correctament”. Faça clic en OK.

Nota: si el seu centre té alguna extensió apareixerà el camp “Aulari”. Seleccione cadascun i faça clic en el botó inferior “Guardar”.

1a part: PERSONAL DOCENT

Les operacions que es poden realitzar són:

A) Determinar les persones que realitzen la vaga.

B) Informar de les persones de Serveis Mínims.

C) Especificar que no hi ha cap persona de vaga.

A) Determinar les persones que realitzen la vaga.

Per a totes aquestes operacions s'utilitza la mateixa pantalla, a la qual s'accedeix de la següent manera:

1ª- Opció de menú: Centre > Menú principal > Personal 2ª- Seleccione la persona

3ª- Faça clic en el botó “Horaris i Faltes”

4ª- Apareixerà una pantalla on ha de seleccionar, en la pestanya superior, una de les dues opcions:

a) “Llistats Faltes / Comunicats” si es tracta d'una convocatòria de vaga de tota la jornada (24 h).

b) “Faltes” si es tracta d'una convocatòria de parada parcial. D’aquesta forma pot seleccionar per pantalla las sesiones en les quals ha faltat el docente, si aquest té horari.

(2)

5ª a- Si selecciona la pestanya “Llistats Faltes / Comunicats” s'obri la pantalla següent:

Faça clic en el botó inferior “Nou”

En la pantalla següent s'introdueixen les dades concretes de la falta (vaga o els serveis mínims).

Seguisca els passos segons l'operació a realitzar. Amb caràcter general el funcionament d'aquesta pantalla es descriu en la imatge següent. És molt important seleccionar correctament el tipus de convocatòria ja que serà aquesta dada la que s'utilitzarà per a calcular la part de la nòmina que s'ha de descomptar. En una convocatòria de vaga de jornada completa sempre s'ha de seleccionar el primer tipus (24 h).

Segons haja guardat amb un botó o un altre apareixeran uns missatges o uns altres. Contemplem els casos següents:

Cas 1.- LA CONVOCATORIA DE VAGA ÉS DE 24 HORES I EXISTEIXEN HORARIS: s'ha de guardar amb el botó “GENERAR FALTA / DETALL”. En aquest cas el docent tindrà una falta de tipus “vaga” en totes les sessions que tinga en el seu horari el dia seleccionat. No es recomana guardar amb aquest botó si la convocatòria de vaga és parcial.

(3)

Faça clic en OK.

Clic en el botó “Tancar” .

Cas 2.- LA VAGA ÉS PARCIAL I EXISTEIXEN HORARIS: Si la vaga és parcial i ha sigut possible seleccionar des de la pestanya “Faltes” les sessions en les quals el docent ha fet vaga, el detall de la falta ja apareixerà carregat i podrà utilitzar el botó guardar directament.

Si la vaga és parcial es pot donar el cas que el docent no tinga cap sessió en el període en el qual s'han de fer les parades parcials. Aleshores no es podran guardar les faltes amb el detall corresponent i no es contabilitzarà la durada de les sessions en els informes disponibles.

En ambdós casos s’ha d’utilitzar el botó “Guardar” i fer clic en el botó “Tancar” .

Cas 3.- NO EXISTEIXEN HORARIS: Si no existeixen horaris s'utilitzarà l’opció “GUARDAR” i apareixerà el següent missatge:

(es refereix al fet que no obté automàticament el tipus i nº d’hores ja que no hi ha horari publicat) Faça clic “SÍ” i seguidament en el botó “Tancar” .

En qualsevol dels casos, quedaran les dades gravades en el registre acumulatiu.

5ª b- Si selecciona la pestanya “Faltes”, opció recomanable si es tracta d'una vaga de part de la jornada, s'obri la pantalla següent:

(4)

Una vez seleccionades les sessions en què s'ha realitzat la parada parcial, faça clic en el botó Nova Falta.

S’obrirà la següent pantalla on ha de seleccionar que la falta és de tipus Vaga. En aquest cas recorde especificar en el tipus de convocatòria la durada de la parada parcial. És molt important seleccionar correctament el tipus de convocatòria ja que serà aquesta dada la que s'utilitzarà per a calcular la part de la nòmina que s'ha de descomptar.

Faça clic en el botó Guardar i tanque.

6ª- Seleccione una altra persona i realitze els mateixos passos.

B) Informar de les persones de Serveis Mínims.

Seleccione una a una les persones que formen els Serveis mínims i seguisca els passos descrits anteriorment (apartats 1, 2, 3, 4 a) i 5 a)). Da de marcar l'opció “Servicis Mínims per vaga” per a cadascun d'ells. No oblide guardar cada vegada.

C) Especificar que no hi ha cap persona de vaga en el centre (SDH).

Esta acció és necessària perquè Inspecció Educativa puga diferenciar el centre que no té personal de vaga del centre que no ha gravat cap dada.

Seleccione a la persona que ostenta el càrrec de Director/a.

(5)

Seguisca els passos descrits anteriorment (apartats 1, 2, 3, 4 a) i 5 a) ), marcant l'opció “Sense docents de vaga”.

No oblide “Guardar”

.

LLISTATS DISPONIBLES:

Els únics llistats d'ITACA que s'han adaptat per a arreplegar les diferents modalitats de vaga que poden existir en una convocatòria són els següents: Comunicat oficial de vaga (per a docents i per a no docents) i Comunicat de vaga personal no docent.

El llistat “Comunicat oficial de vaga” apareixerà amb una marca d'aigua “Provisional” a l'imprimir-lo (per a la seua exposició en el tauler d'anuncis del centre). Una vegada transcorreguts els dies de correccions, quan es torne a imprimir el llistat ja sense marca d’aigua, tindrà caràcter “Definitiu”.

Opció de menú Centre > Llistats > Personal > Assistència > Seleccionar tipus Llistat > Seleccionar paràmetres d’eixida > Seleccionar la data > Botó

Comunicat de vaga (LIST_PERSONAL_031) (personal Docent).

(6)

Comunicat Oficial de Vaga (LIST_PERSONAL_021). Ha de seleccionar personal docent.

Comunicat Vaga Inspecció (LIST_PERSONAL_022).

Llistat de Servicis Mínims de Vaga (LIST_PERSONAL_039)

(7)

2a part: PERSONAL NO DOCENT

Instruccions per al comunicat de personal no docent de vaga o de serveis mínims a través d'ITACA.

Les operacions que es poden realitzar són: Determinar el Personal d'Administració i Serveis (P.A.S.) que realitza la vaga per a una data concreta. També és possible indicar els serveis mínims

1º- Opció de menú: Centre > Menú principal >Personal 2º- Seleccione la persona NO DOCENT

3º- Faça clic en el botó “Baixes/Vaga No Docent”

4º- S'obri la pantalla següent amb el registre acumulatiu de baixes, comunicats vaga i serveis mínims per al no docent seleccionat.

5º- Faça clic en el botó inferior “Nou”

En els camps inferiors introduïsca la data inicial i final de l'absència, motiu “Vaga” i especifique el tipus de convocatòria.

També és possible indicar que personal no docent està prestant serveis mínims:

6º- Faça clic en el botó inferior “Guardar”

Apareixeran les dades en el registre acumulatiu

Seguisca els passos anteriors per a cadascuna de les persones No docents .

(8)

Els llistats disponibles són:

Comunicat Oficial de Vaga (LIST_PERSONAL_040). Ha de seleccionar personal no docent.

El llistat “Comunicat vaga oficial” apareixerà amb una marca d'aigua “Provisional” a l'imprimir-lo (per a la seua exposició en el tauler d'anuncis del centre). Una vegada transcorreguts els dies de correccions, quan es torne a imprimir el llistat ja sense marca d’aigua, tindrà caràcter “Definitiu”.

Comunicat de vaga personal no docent (LIST_PERSONAL_041).

Els llistats amb els serveis mínims del Personal No Docent s'hauran d'elaborar de forma manual.

NOTA FINAL:

Si a l'indicar que una persona ha fet vaga, apareix un missatge d'error, cal:

-Cas 1.- Indicar dins de l'apartat Personal>Classificació>Ensenyança Prioritària, aquella ensenyança per a la qual impartixen un nombre més gran d'hores.

-Cas 2.- Indicar dins de l'apartat Personal>General>Càrrec del No Docent, el tipus de treballador i la seua funció.

(9)

GESTIÓN SERVICIOS MÍNIMOS Y COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE HUELGA CON ITACA.

Las datos relativos a un día de huelga se podrán grabar/modificar en ITACA mientras no haya pasado la fecha establecida para la corrección de errores, momento en que ITACA ya no dejará modificar estos datos.

El listado “comunicado huelga oficial” aparecerá con una marca de agua “Provisional” al imprimirlo (para su exposición en el tablón de anuncios del centro) y una vez transcurridos los días de correcciones, al imprimirlo tendrá carácter “Definitivo”.

Paso previo obligatorio: (únicamente centros no incorporados a ITACA)

Se debe tener definido un “calendario del centro” que impedirá, por ejemplo, introducir datos en un día no lectivo.

Haga clic en la opción “Centro > Menú Principal > Calendario del centro.

ITACA guardará por defecto un calendario oficial y mostrará automáticamente el siguiente mensaje: “El registro ha sido guardado correctamente”. Haga clic en OK.

Nota: si su centro tiene alguna extensión aparecerá el campo “Aulario”. Seleccione cada uno y haga clic en el botón inferior “Guardar”.

1ª parte: PERSONAL DOCENTE

Las operaciones que se pueden realizar son:

A) Determinar las personas que realizan la huelga.

B) Informar de las personas de Servicios Mínimos.

C) Especificar que no hay ninguna persona de huelga.

A) Determinar las personas a que realizan la huelga.

Para todas estas operaciones se utiliza la misma pantalla, a la que se accede de la siguiente manera:

1ª- Opción de menú: Centro > Menú principal > Personal 2ª- Seleccione la persona

3ª- Haga clic en el botón “Horarios y Faltas”

4ª- Aparece una pantalla en la que debe seleccionar una de estas opciones en la pestaña superior:

a) “Listados Faltas / Comunicados” si se trata de una convocatoria de huelga de toda la jornada (24 h).

b) “Faltas” si se trata de una convocatoria de paro parcial. De esta forma puede seleccionar por pantalla las sesiones en las que ha faltado el docente, si éste tiene horario .

(10)

5ª a- Si selecciona la pestaña “Listados Faltas / Comunicados” se abre la siguiente pantalla:

Haga clic en el botón inferior “Nuevo”

En la pantalla siguiente se introducen las datos concretos de la falta (huelga o los servicios mínimos).

Siga los pasos según la operación a realizar. Con carácter general el funcionamiento de esta pantalla se describe en la imagen siguiente. Es muy importante seleccionar correctamente el tipo de convocatoria ya que será esta dato el que se utilizará para calcular la parte de la nómina que se debe descontar. En una convocatoria de huelga de jornada completa siempre se debe seleccionar el primer tipo (24 h).

Según haya guardado con un botón u otro aparecerán unos mensajes u otros. Contemplamos los siguientes casos:

Caso 1.- LA CONVOCATORIA DE HUELGA ES DE 24 HORAS Y EXISTEN HORARIOS: se debe guardar con el botón “GENERAR FALTA / DETALLE”. En este caso el docente tendrá una falta de tipo “vaga” en todas las sesiones que tenga en su horario el día seleccionado. No se recomienda guardar con este botón si la convocatoria de huelga es parcial.

(11)

Haga clic en OK.

Clic en el botón “Cerrar” .

Caso 2.- LA HUELGA ES PARCIAL Y EXISTEN HORARIOS: Si la huelga es parcial y ha sido posible seleccionar desde la pestaña “Faltas” las sesiones en los que el docente ha hecho vaga, el detalle de la falta ya aparecerá cargado y podrá utilizar el botón guardar directamente.

Si la huelga es parcial se puede dar el caso de que el docente no tenga ninguna sesión en el período en el que se deben hacer los paros parciales. Entonces no se podrán guardar las faltas con el detalle correspondiente y no se contabilizará la duración de las sesiones en los informes disponibles.

En ambos casos se ha de utilizar el botón “Guardar” y hacer clic en el botón “Cerrar” .

Caso 3.- NO EXISTEN HORARIOS: Si no existen horarios se utilizará la opción “GUARDAR” y aparecerá el siguiente mensaje:

(se refiere al hecho de que no obtiene automáticamente el tipo y nº de horas ya que no hay horario publicado) Haga clic “SÍ” y seguidamente en el botón “Cerrar” .

En cualquiera de los casos, quedarán los datos grabados en el registro acumulativo.

5ª b- Si selecciona la pestaña “Faltas”, opción recomendable si se trata de una huelga de parte de la jornada, se abre la siguiente pantalla:

(12)

Una vez seleccionadas las sesiones en las que se ha realizado el paro parcial, haga clic en el botón Nueva Falta. Se abrirá la siguiente pantalla donde debe seleccionar que la falta es de tipo Huelga. En este caso recuerde especificar en el tipo de convocatoria la duración del paro parcial. Es muy importante seleccionar correctamente el tipo de convocatoria ya que será esta dato el que se utilizará para calcular la parte de la nómina que se debe descontar.

Haga clic en el botón Guardar y cierre.

6ª- Seleccione otra persona yrealice los mismos pasos.

B) Informar de las personas de Servicios Mínimos.

Seleccione una a una a las personas que forman los Servicios mínimos y siga los pasos descritos anteriormente (apartados 1, 2, 3, 4 a) y 5 a)). Debe marcar la opción “Servicios Mínimos por huelga”

para cada uno de ellos. No olvide guardar cada vez.

C) Especificar que no hay ningún persona de huelga en el centro (SDH).

Esta acción es necesaria para que Inspección Educativa pueda diferenciar el centro que no tiene personal de huelga del centro que no ha grabado ningún dato.

Seleccione a la persona que ostenta el cargo de Director/a.

(13)

Siga los pasos descritos anteriormente (apartados 1, 2, 3, 4 a) y 5 a) ), marcando la opción “Sin docentes de huelga”.

No olvide “Guardar”

.

LISTADOS DISPONIBLES:

Los únicos listados de ITACA que se han adaptado para recoger las distintas modalidades de huelga que pueden existir en una convocatoria de huelga son los siguientes: Comunicado oficial de huelga (para docentes y para no docentes) y Comunicado de huelga personal no docente.

El listado “Comunicado oficial de huelga” aparecerá con una marca de agua “Provisional” al imprimirlo (para su exposición en el tablón de anuncios del centro). Una vez transcurridos los días de correcciones, cuando se vuelva a imprimir el listado ya sin marca de agua, tendrá carácter “Definitivo”.

Opción de menú Centro > Listados > Personal > Asistencia > Seleccionar tipo Listado > Seleccionar parámetros de salida > Seleccionar la fecha > Botón

Comunicado de huelga (LIST_PERSONAL_031) (personal Docente).

(14)

Comunicado Oficial de Huelga (LIST_PERSONAL_021). Debe seleccionar personal docente.

Comunicado Huelga Inspección (LIST_PERSONAL_022).

Listado de Servicios Mínimos de Huelga (LIST_PERSONAL_039)

(15)

2ª parte: PERSONAL NO DOCENTE

Instrucciones para el comunicado de personal no docente de huelga o de servicios mínimos a través de ITACA.

Las operaciones que se pueden realizar son: Determinar el Personal de Administración y Servicios (P.A.S.) que realiza la huelga para una fecha concreta. También es posible indicar los servicios mínimos

1º- Opción de menú: Centro > Menú principal >Personal 2º- Seleccione la persona NO DOCENTE

3º- Haga clic en el botón “Bajas/Huelga No Docente”

4º- Se abre la siguiente pantalla con el registro acumulativo de bajas, comunicados huelga o servicios mínimos per al no docent seleccionat.

5º- Haga clic en el botón inferior “Nuevo”

En los campos inferiores introduzca la fecha inicial y final de la ausencia, motivo “Vaga” y especifique el tipo de convocatoria.

También es posible indicar que personal no docente está prestando servicios mínimos:

6º- Haga clic en el botón inferior “Guardar”

Aparecerán los datos en el registro acumulativo

Siga los pasos anteriores para cada una de las personas No docentes .

(16)

Los listados disponibles son:

Comunicado Oficial de Huelga (LIST_PERSONAL_040). Debe seleccionar personal no docente.

El listado “Comunicado oficial de huelga” aparecerá con una marca de agua “Provisional” al imprimirlo (para su exposición en el tablón de anuncios del centro). Una vez transcurridos los días de correcciones, cuando se vuelva a imprimir el listado ya sin marca de agua, tendrá carácter “Definitivo”.

Comunicado de huelga personal no docente (LIST_PERSONAL_041).

Los listados con los servicios mínimos del Personal No Docente se deberán elaborar de forma manual.

NOTA FINAL:

Si al indicar que una persona ha hecho huelga, aparece un mensaje de error hay que:

-Caso 1.- Indicar dentro del apartado Personal>Clasificación>Enseñanza Prioritaria, aquella enseñanza para la que imparten un mayo número de horas.

-Caso 2.- Indicar dentro del apartado Personal>General>Cargo del No Docente, el tipo de trabajador y su función.

Referencias

Documento similar

d) que haya «identidad de órgano» (con identidad de Sala y Sección); e) que haya alteridad, es decir, que las sentencias aportadas sean de persona distinta a la recurrente, e) que

En este trabajo estudiamos la obra poética en español del escritor y profesor argelino Salah Négaoui, a través de la recuperación textual y análisis de Poemas la voz, texto pu-

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial Distancia a la primera vía de tráfico: 3 metros (15 m de ancho)..

(1886-1887) encajarían bien en una antología de textos históricos. Sólo que para él la literatura es la que debe influir en la historia y no a la inversa, pues la verdad litera- ria

Para ello, trabajaremos con una colección de cartas redactadas desde allí, impresa en Évora en 1598 y otros documentos jesuitas: el Sumario de las cosas de Japón (1583),

Entre nosotros anda un escritor de cosas de filología, paisano de Costa, que no deja de tener ingenio y garbo; pero cuyas obras tienen de todo menos de ciencia, y aun

Tome el MacRm media libra de Manecca de puerca ,media Je Manmca de Bac media de A- yre Rolado ,media de Azeyre Violado, y re poMc'tn holla vi- driadaafuegommfo,paza que

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de